10 TrifunovicN et al..

locsaucyΗλεκτρονική - Συσκευές

18 Οκτ 2013 (πριν από 4 χρόνια και 7 μήνες)

123 εμφανίσεις

Symposium of Quantum
-
Informational

Medicine QIM 2011
:
Acupuncture
-
Based
&
Consciousness
-
Based
Holistic A
pproaches
&
Techniques
,
Belgrade, 23
-
25 September 2011


CONTRIBUTION OF ANOMALOUS INTENSITIES OF ELECTROMAGNETIC AND MAGNETIC
(EM
-
M) FIELDS IN ETIOPATOGENESIS OF MENTAL DISORDERS AND DISEASES


Nikola Trifunović
,
1

Dragan Jevdić
,
2

Aleksandar Jevdić
,
3

Katarina Jevdić

3


1
MSc,
BS,

Retired Geophysicist,
Geoinstitut
e,
Grocka, Serbia

ntrifunovic41@yahoo.com


2

PhD, MD,

Retired Neuropsychiatrist,
Special Hospital for Psychiatric Diseases
, Vršac, Serbia

jevdic@hemo.net


3
MD,

Private M
edical Practice “Life”, Belgrade, Serbia

www.lifeordinacija.rs


Abstract.
The aim of this paper is to consider contribution of anomalous intensities of electromagnetic and
magnetic fields in etiopatogenesis of m
ental disorders and diseases. This research has been applying in past 20
years, with objective geophysical evaluation by proton magnetometer produced in USA and geological compass
"Brunton". In this period we have examined a couple of hundreds patients wit
h different type of mental disorders
(sy anx
-
depressivum, depression, schizophrenia) both sex and all ages. We applied BPRS scale for sy anx
-
depressivum, Hamilton scale for depression, and PANSS scale for schizophrenia. Hereby we present
several

case
studi
es. Results are excellent after the patients spent time in spaces with natural values of EM
-
M fields. During
examination patients were receiving regular medicine (pharmacotherapy). Finally, we will present theoretical
model for influence of geomagnetic fie
ld and cosmic radiation on the biological evolution.


Keywords:
electromagnetic and magnetic fields, anomalous intensities, mental disorders and diseases,
etiopatogenesis


1.

Introduction


In 1988
one of the a
uthor
s
of this paper
(N.T.)

started measuring mag
netism and radioactivity in places
where people suffering from malignant, cardiovascular and mental illnesses lived. On the basis of these
measurements
,

practical results
,

and literature consultations, he concluded the following

[1
-
4]
:Cause of tumor tissu
e appearance
s

(both mal
ignant and benign) are enormous

artificially created
magnetic field, and, ever
-
present variable magnetic field.Predominant cause of cardiovascular diseases is an enormous
, mostly, artificially created

magnetic field.Predominant cau
se of mental disturbances and illnesses are enormous, very distinct, variable magnetic
fields in the places where people live.

Part of these revolutionary discoveries
our team

present
s

at this Symposium.

A characteristic feature of the Earth as a planet i
s the existence of the geomagnetic field

(GF)
,

which

is a
medium in which bio world lives
.

B
y GF external environment influences are transmitted to all biological speci
es

on
E
arth. GF is the most important factor in the interaction of the external environm
ent


the evolution of the bio
world. GF
guides

the cosmic ionizing radiation that has a role to create electrons and ions and then the dynamo
mechanism in bio systems. GF has provided a vast variety of biological
world on the Earth
.
All other factors (sun
,
wate
r, air, earth) affect fundamentally

the living world, i.e. the change of the external magnetic fields and the
magnetic fields of the organ cells and the whole organism.

Contemporary opinion is that mental health disturbances are increasing, and the
World

Health Organization
predicts that illnesses
of this century

will be predominantly
Mental Disturbances and Diseases

(MD&D)
.
Modern
science considers that etiopathogenesis of mental disorders and illnesses
is

multifactorial, i.e. biopsychosocial

[
5
,
6
].

However, our opinion is that main etiopathogenic factors are enormous
intensities
of
e
lectromagnetic

m
agnetic (EM
-
M)
f
ields
in beds and dwelling places of mentally ill people.


2.

Electromagnetic

Magnetic Fields
(EM
-
M)
and Mental Disturbances and Diseases

(M
D&D)
:

Case studies


Enormous
artificial
EM
-
M

f
ields

are

a product of our ignorance concerning life organization in our dwelling
places

[
1
].

The text that follows show
s

places with great changes of
EM
-
M

f
ields

found in beds of mentally ill
people.

The main

goal of
our

measurements is to determine a correlation connection between EM
-
M anomalous
zones (Az) and the location of the person’s head
, which might be considered as an environmental cause of mental
disturbances
.

The instrument used for measuring the p
resence of EM
-
M fields is

proton magnetometer” adapted for
operation in urban environment. The resulting vector intensity of the total magnetic field was measured. While
the EM field, as a perturbation
of
natural M field, was registered as: slightly prese
nt, present and very distinct, i.e.
having a relative value. The “Brunton” geological compass was also used. We applied BPRS scales for anxious
depression, depression, Hamilton’s scale for depression
,

and PANSS scale for schizophrenia.

In

F
ig
s. 1

8
, the
in
crease
of EM
-
M field
s

is presented
in
the area of
beds which the people with mental
disturba
nces use for day and night rest
.
In

the
se figures, by adequate shadowing

the Az with very significant EM
field

are emphasi
z
ed
.
Figures 1

8.

T
he state of
increase
d

EM
-
M field
s

in beds
used by

people with mental disturbances
.


Fig. 1
presents t
he Az
with
significant EM
,

from where an ill

woman was moved away

in 1988. Until 1988,
each year she used to have psychic crisis and she had to undergo

a hospital treatment. However, from 1988 she
has been using a bed with no Az, i.e. spend her night and day rest in the natural field having no recidives until
today, i.e. the person has completely recovered.

Fig.
2

shows

t
he Az where there was a significa
nt EM
,

from where
an
ill

woman was moved away

in 198
9
.
Until 198
9 she

had mental problems until and was, from time to time, treated in hospital. After moving away
from the very significant EM fields, she has not had any psychical problems.

Fig.
3

presents

the EM
-
M field condition in a single bed of a mental patient from Pančevo. The head area is
encompassed by Az with a very significant EM field. My explicit suggestion was to move the room furniture and
place a new bed into a new location where space would

be with no enormous increases of EM
-
M field. This was
done, but what is the health condition of this woman, now, I do not know.

Figs
.

4,

5
and

6 belong to a three
-
membered family (mother and two sons) from Lazarevac. In 1992 I
performed measur
e
ment of the

mother’s bed (Fig. 4)
and found very high

increase

of EM
-
M field over the entire
bed. A significant, remarkable Az with a very notable EM field was registered in the bed user’s head area. This
person was very depressive and nervous with frequent and stron
g headaches, and had been treated for many years
by
psychiatrists. After moving fur
niture and placing bed into the space with no Az, all
dist
u
r
bances disappe
a
r
ed
,
she stops with all the therapy and today is a completely healthy person.
In the same year, I
explicit
ly said where
and how to put her children’s beds, who were 9 and 10 years of age. However, from to me unknown reasons, the
younger son places his bed by the opposite wall from the one I suggested to be the location of both sons’ beds,
and uses the
space with significant Az in his bed (Fig.5), while the older son uses the space with no Az (Fig. 6). I
performed these measurements in November 2002. The younger son is 18 now, and has dev
el
oped, as a young
man, a very bad kind of characteristics regardin
g his moral side, way of thinking and temper, what has been
noticed as an unpleasant picture by his

surrounding, i.e.
his behavio
r has been marked as a delinquent character.

The older son uses a bed in the same room, but by the opposite wall where the spac
e is with no Az (Fig. 6). This
natural field has contributed that the young man forms into a person with very diligent and nice character. He is
an excellen
t

pupil, caring towards

his family members and neighbo
rs, he won the first place in
former

Yugoslavi
a
dancing competition, and wins medals at European contests. Among his own generation friends and companions,
he is treated as a very respectable and admirable person. From these three examples it is not difficult to draw a
conclusion.

Fig
.

7
shows
the
Az
with a very significant EM field encompass
ing

the space in which the bed user’s head is
placed.
This person was t
reated at a psychiatric clinic in Belgrade in 1944, when measurement of EM
-
M field in
the bed he had been using until that time took place. The

correlation connection of Az and the disease location is
obvious. We immediately moved furniture and placed a new bed into a space with no Az. The person, until
today, has not had any kinds of mental problems, and 17 years have passed.

Fig
.

8

shows the
Az

encompass
ing

the space in which the bed user is placed
.

This bed’s user is a woman who
used to have psychical problems each year, and several times she was treated at hospital. All this was happening
until

1995, when I performed measure
ments and placed th
e bed into a space with no Az. For four years there
were no recedives. The correlation connection of Az with a very significant EM field and the head location


brain, was obvious. In 2000, considering herself to had recovered, without our agreement, she w
ent to her cottage
out of town and to seaside, paying no attention in what kind of EM
-
M field she slept, her mental dist
ur
bances
returned.


3.

Discussion


One of the
author
s (N.T.)

has been measuring EM
-
M fields in people’s dwelling spaces for
past 23 years
.
On
the basis of his conversations and his observations, he has noticed the following: in the houses where very
significant EM fields are present, bad influence upon CNS happens, so problems and qu
a
rells among the family
members living in such houses are ve
ry freq
u
ent and obvious. That is why in such surroundings stresses and
marriage divorces occur very frequently.

We have noticed a d
e
crease of mental and cognitive abilities of the people who live in a high EM polution, as
well as an increased number of ep
ilepsy cases, dementia, manifestations of degeneration of nerves in brain
structure etc.

So, we

have four examples of EM
-
M measurements for persons having epilepsy (diagnosed by an official
he
alth institution

in Belgrade), 52, 8, 2 and less than 1 year old
. With all of them an increased EM
-
M (not natural)
field was regist
e
red. They were all moved away from these Az and used the natural EMF for their night and day
rest. They had no epilepsy any more after the disposition was done. The first one: for over 15
years already, the
second one: for over 10 years already, the third one: for two years, and the fourth one: for a few months, namely,
until today there has been no recedives.

We have also noticed that pupils and students who spend most of their time in rel
atively healthy
environments, i.e. spaces with natural values of EM
-
M field, are very diligent, caring and less nervous, compared
to those persons who spend most of their time in spaces with high EM
-
M values.
Probably

optimal intensities for
intellectual w
ork
are

around 44
,000 nT,
but it is not the subject to discuss at this occasion.

Possible model
explanations for
influences of
EM
-
M fields

on CNS functioning are given elsewhere by one
of the
author
s (N.T.)

[4].

The above examples confirm sensitivity of ce
ntral nervous system to artificial
EM
-
M
anomalous

field
s
, with time
-
varying
component
of 0.1
µT
that

could be generated by
artificial
currents of several

µA,
which might

create MD&D.


4.

Conclusion


The examples presented in this paper show that
psycho
patholo
gical state
s

in the places where people live
are

provoked

by EM
-
M anomalous zones
(
Az
)

with a very significant field
s
. A longer period of living in Az
can
create
Mental Disturbances and Diseases

(
MD&D
)
.

It is also clear that moving the ill person away fro
m Az means a great help both to the patient and to his
doctor, in the process of
MD&D

recover
ies
.

Therefore, i
t is extremely important to minimize the time spent in
EM
-
M
Az
.


References


1.

N.Trifunović, Prikaz slučajeva povećanog elektromagnetnog ,,zračenja”

u stambenim prostoijama obolelih, XXI
Savetovanje Juko Cigre, Vranjačka Banja, Zbornik referata, Beograd, 1993.

2.

N.Trifunović, Zemljino magnetno polje u deobi ćelije i evoluciji teorija nastanka tumora, Savetovanje zaštita
životne
sredine u energetici, rudarstvu i industriji, Zlatibor, 2011.

3.

N. Trifunović, Doprinos poznavanju enormnih intenziteta Zemljinih magnetnih polja u etiopatogenezi kardio
-
vaskularnih bolesti, I Simpozijum kardiovaskuzlarnih dispanzera Srbije, Sombor,
1998.

4.

N.Trifunović, Doprinos enormnih intenziteta elektromagnetnih i magnetnih polja u etiopatogenezi mentalnih
poremećaja i oboljenja, XXVII Savetovanje zaštita vazduha, Beograd, 1999.

5.

V. Desimirović, Biološke osnove stanja svesti
, u
: D. Raković, Dj. Koru
ga, eds.,
Svest naučni izazov 21 veka
, ECPD,
Beograd, 1996.

6.

B. Radoičić,
Klinička neurologija
, 11. izd, Medicinska knjiga, Beograd, 1989.