1 I n t r o d u c t i o n

lightnewsΛογισμικό & κατασκευή λογ/κού

18 Νοε 2013 (πριν από 4 χρόνια και 5 μήνες)

98 εμφανίσεις

 ￿  ￿ 
   
￿
 ￿ 
  ￿￿     ￿  ￿  ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ 
￿  ￿         
  ￿       ￿      
   ￿     ￿    
     ￿    ￿ ￿
      ￿  ￿
  ￿     ￿        ￿
￿  ￿       ￿      
 ￿ ￿ ￿ ￿      ￿    ￿
       ￿  ￿   ￿
    ￿           
             ￿
￿   
 ￿  ￿ ￿  ￿         
 ￿       ￿        
  ￿   ￿￿   ￿   
     ￿  ￿   ￿
￿           
 ￿￿              ￿
   ￿              ￿    ￿ ￿￿
 ￿       ￿     ￿
   ￿￿  ￿           
            ￿       
        ￿  
     ￿   ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿
￿
￿￿ ￿￿ 
  ￿       ￿
  ￿    ￿   
        ￿￿
      ￿      
  ￿   ￿    ￿￿    ￿ 
       ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿     
      ￿     ￿￿ 
   ￿    ￿          
￿
              ￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿           ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿
￿￿￿  ￿  ￿￿￿￿￿￿￿￿￿
   ￿ ￿ ￿       
  ￿    ￿  ￿ ￿ ￿    
   ￿  ￿￿     ￿     
￿￿ ￿  ￿ ￿      ￿
       ￿         ￿
  ￿         ￿
   ￿￿￿ ￿            ￿ 
  ￿         ￿      
                   
￿  ￿ ￿         ￿   ￿
     ￿￿      ￿ ￿
￿
￿￿ ￿￿    
                
￿  ￿        ￿ ￿   
                ￿  ￿ 
                   
    ￿           ￿    ￿
                
     ￿        ￿   
                   ￿
    ￿  ￿          ￿
        ￿         ￿￿￿
        ￿    ￿￿￿    
  ￿     ￿       ￿
        ￿￿￿￿￿        
￿ ￿￿ ￿￿      ￿￿￿ ￿        
  ￿ ￿    ￿            
     ￿              
 ￿￿             ￿
             ￿   
    ￿               ￿
           ￿
￿
￿￿ ￿￿      
￿              ￿  ￿
         ￿       
           ￿    
    ￿           ￿ ￿￿ ￿  
   ￿       ￿      
    ￿              
 ￿    ￿       ￿    
                 
￿
￿
￿   
    ￿       ￿ ￿￿ ￿￿     
         ￿    
￿        ￿        ￿
￿          ￿ ￿  ￿  ￿ 

￿ 

￿ 

￿ 

 ￿ 
￿   ￿   ￿     ￿        
  ￿     ￿
   ￿    ￿             ￿   ￿
             ￿      
           ￿       
                  
              ￿
   ￿   ￿        ￿ ￿  ￿   ￿ ￿  
        ￿           ￿  ￿￿     
      ￿    ￿ ￿￿ ￿    ￿   
 ￿        ￿   
 ￿ ￿￿ ￿           
  ￿          ￿  
     ￿


   ￿   ￿   ￿


￿        ￿ ￿￿ ￿        
￿


￿         ￿ ￿   ￿￿￿￿


￿           ￿ ￿   ￿￿￿￿  ￿
      ￿   ￿           ￿  
  ￿        ￿      ￿     
    ￿        ￿  ￿          ￿
 ￿     ￿ ￿ ￿           ￿    ￿
   ￿ ￿  ￿     ￿         ￿  ￿ ￿ ￿￿ 
                      ￿   
    ￿   

￿ ￿ ￿ ￿   

￿ ￿ ￿ ￿    
  ￿      ￿    ￿    ￿ 
 ￿￿   

￿  ￿          ￿  
        ￿     ￿   
 ￿ ￿  ￿        ￿  ￿   ￿         ￿ 
    ￿      ￿ ￿    ￿  ￿  ￿  ￿   ￿  ￿      
                ￿ 

￿ 
￿
 
                
￿
￿
                  ￿
￿       ￿   ￿        ￿ ￿ 
￿ ￿ ￿￿ ￿     ￿       ￿   ￿ ￿ ￿ 
￿ ￿  ￿  ￿ ￿￿￿   
￿
￿ 
￿
￿ ￿ ￿ ￿          ￿
     ￿  ￿
￿
￿ ￿
￿
    
￿
￿
 ￿
￿
￿
           ￿  ￿  ￿ 
         
￿
￿ 
￿
￿ 
￿
￿ ￿ ￿ ￿    
￿
￿ ￿￿￿
￿ 
￿
￿ ￿￿￿
￿

￿
￿ ￿ ￿  
￿
￿ 

￿    ￿     

￿
￿ 
￿
￿ ￿ ￿ ￿           

￿ 
   ￿            ￿  
    ￿  ￿        ￿  ￿￿ 
                 ￿
     ￿ 

￿ 

￿ 

￿        ￿  
￿                    ￿
        ￿￿   ￿     

￿   
   ￿        ￿
￿￿￿    
          ￿       ￿    ￿
   ￿        ￿    ￿  ￿
          ￿    
           ￿ ￿         ￿
   ￿              ￿
￿  ￿   ￿￿
 ￿       ￿  ￿   ￿     ￿￿
 ￿         ￿￿   ￿   
￿￿                 
     ￿  ￿ ￿      ￿ ￿
￿ ￿  ￿  ￿  ￿     ￿  ￿ ￿
                   ￿
 ￿  ￿ ￿        ￿   ￿
         ￿      ￿
 ￿   ￿           ￿  ￿
    ￿ ￿    ￿  ￿￿ ￿ ￿ ￿  ￿ ￿￿  ￿   ￿   
      ￿      ￿  ￿
￿ ￿  
     ￿    
￿  ￿ ￿   ￿  ￿￿ ￿ ￿  ￿ ￿￿ ￿    ￿ ￿ ￿ ￿  ￿ ￿ ￿
￿
     ￿   ￿      
￿ ￿  ￿         ￿   
￿  ￿
￿ ￿        ￿
    ￿  ￿ ￿   ￿  ￿  ￿ ￿ ￿￿  ￿
￿  ￿ ￿  ￿￿ ￿￿ ￿  ￿￿            ￿  ￿
   ￿ ￿ ￿￿ ￿    ￿  ￿￿ ￿ ￿ ￿  ￿￿  ￿  ￿
          ￿    ￿  ￿
￿ ￿ 
      ￿    
￿  ￿ ￿   ￿    ￿￿￿         
  ￿   ￿            ￿
     ￿ ￿  ￿￿      ￿
  ￿              
￿       ￿
￿
 ￿        ￿  ￿   ￿
          ￿    ￿ ￿  ￿ ￿ ￿￿    
       ￿      ￿
  ￿    ￿        
              ￿      ￿   ￿
 ￿￿￿               ￿  ￿￿￿ 
       ￿ ￿ ￿￿ ￿    ￿
       ￿  ￿￿￿￿     ￿   
       ￿        
        ￿￿
               

           ￿     
       ￿     ￿   
     ￿        
            ￿     
       ￿
             ￿  
￿      ￿      ￿   
￿   ￿     ￿          
     ￿   ￿  ￿￿￿￿￿
￿￿￿      ￿￿
   ￿
￿
￿￿ ￿            ￿ ￿
               ￿ ￿￿ ￿
      ￿  ￿￿        ￿
              ￿        
     ￿￿￿         ￿     ￿￿￿   ￿
     ￿    ￿  ￿        
 ￿     ￿ ￿ ￿ ￿  ￿￿         ￿ ￿ ￿ ￿  ￿
    ￿    ￿ ￿ ￿  ￿      ￿   ￿   
             ￿  ￿ 
￿   
￿
￿ ￿￿￿
￿ 
￿
￿ ￿￿￿
￿ 
￿
￿ ￿ ￿ ￿    ￿ ￿ ￿  ￿          
￿ ￿ 
￿
￿ 
￿
￿  ￿ ￿ ￿
￿
￿ ￿
￿
￿ ￿ ￿ ￿
￿
￿￿ ￿
￿
￿    ￿ 

￿
￿ ￿
￿
￿  ￿ ￿    ￿ 

￿
￿ ￿
￿
￿  ￿￿￿   ￿  
     ￿
     ￿￿￿    ￿ ￿  ￿  ￿ 

￿ 

￿ 

 ￿
￿  ￿    ￿ ￿ 
￿
￿ ￿￿￿
￿ 
￿
￿ ￿￿￿
￿ 
￿
￿ ￿ ￿   ￿ 
    ￿ 

￿
￿￿   ￿     ￿ ￿￿ ￿     
       ￿    ￿ ￿ ￿  ￿￿ 

￿  ￿ ￿  ￿
￿￿             ￿ ￿￿ ￿   
    
￿
￿ 

  ￿    ￿    ￿ ￿ ￿  ￿￿
  ￿ ￿ ￿ ￿     ￿ 

￿ ￿ ￿  ￿￿  ￿   
￿
￿     

￿
  ￿ ￿￿ ￿ ￿￿       ￿  ￿   
       ￿            
      ￿ ￿          ￿ 
       ￿     ￿  ￿￿￿
￿￿￿    
   ￿      ￿    ￿  ￿
                 
               ￿
         ￿   ￿ ￿￿ ￿￿  ￿
             ￿  ￿ 
   ￿ ￿ ￿   ￿          ￿ 
         ￿  ￿     
 ￿              ￿
￿ ￿    ￿            
         ￿ ￿    ￿    
           ￿ ￿    ￿  
      ￿ ￿￿ ￿￿   ￿    ￿
￿       ￿￿￿ ￿￿ ￿   
 ￿ ￿          ￿ ￿ ￿      
     ￿       ￿
       ￿￿￿      ￿ ￿ 

￿ ￿ ￿
 ￿
       ￿ ￿￿  
                 
 ￿  ￿    ￿     ￿ ￿    
   ￿ ￿     ￿ ￿    
  ￿       ￿
         ￿ ￿￿     ￿
 ￿     ￿ ￿ ￿        ￿
￿          ￿   ￿￿     
￿ ￿             ￿ ￿        ￿
  ￿   ￿ ￿ ￿ ￿ ￿
￿ ￿ ￿
     ￿ ￿        
￿  ￿ ￿￿ ￿ ￿      ￿   ￿
 ￿ ￿￿ ￿  ￿ 
    ￿ ￿￿ ￿￿￿
     ￿      ￿  
      ￿ ￿￿ ￿           
  ￿          ￿     
  ￿ ￿ ￿
￿ ￿    
        ￿ ￿￿ ￿￿     
   ￿   ￿         ￿  
           ￿     
     ￿       
     ￿  ￿         
  ￿  ￿  ￿
￿￿ 
 ￿￿  ￿
 ￿￿ 

￿
￿ ￿ ￿￿

￿   ￿ 
 ￿￿ ￿  ￿    ￿
 ￿     ￿
        ￿
     ￿
 ￿￿   ￿  ￿  ￿￿
 
￿
￿￿  
￿
￿     ￿ 
￿
 ￿￿   ￿
￿  
￿
￿
     ￿
 ￿￿  ￿  ￿  ￿￿
  ￿￿   ￿    ￿

￿ ￿￿ ￿     ￿￿        ￿
       ￿           
       ￿         
     ￿
  ￿            ￿
   ￿       ￿  ￿  ￿      
    ￿   ￿       
￿
￿ 
￿
￿  ￿  
￿
￿ 
￿
 ￿￿ 
￿￿ 
￿
 
￿
   ￿￿       ￿  ￿ ￿￿￿  
￿
￿
  ￿  ￿  

￿
￿ 
￿
￿  
￿
￿   ￿  ￿ ￿ 
￿
￿   ￿ 
￿
￿ ￿  
       ￿￿  ￿￿￿   
￿
￿ 
￿
 ￿   ￿  ￿￿
      
￿
   

￿
￿ 
￿

￿
￿ 
￿
 

￿
￿ 
￿

￿
￿ 
￿
￿
￿      ￿￿  ￿  ￿  ￿     
      ￿   
￿
￿ 
￿
￿     ￿  ￿  
￿
￿ 
￿
￿   ￿￿ 
￿￿ 
￿
 
￿
      ￿￿    
￿
￿ 
￿
￿   ￿￿   
￿  ￿     ￿  ￿      
     ￿  ￿￿   ￿ ￿￿ ￿
￿ ￿￿￿￿      ￿                
       ￿
   ￿    ￿   ￿  ￿      ￿￿    
   ￿    
￿
￿ ￿￿￿
￿ 
￿
￿ ￿￿￿
￿ 
￿
￿ ￿ ￿
￿ ￿  ￿ ￿￿
￿ 

￿ ￿  ￿
￿ 
 ￿￿
￿
 
￿
￿   ￿ ￿  ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿  ￿ ￿￿  ￿￿  ￿ ￿  ￿      

 
   ￿
 ￿ ￿     ￿￿       
     ￿￿        ￿  ￿  

￿ 
￿
￿ 
  ￿ ￿  ￿ ￿ 
￿
  ￿ 
￿
￿  ￿ ￿  ￿ ￿  ￿       
     ￿       ￿     
    ￿  ￿          
  ￿
     ￿ ￿￿ ￿     ￿     
         ￿  ￿    ￿         
         ￿             
       ￿   ￿        
   
￿
      ￿￿ 
￿
￿  
￿
￿  
                   
 
￿
￿   ￿   ￿￿￿        
          ￿          
   ￿￿           ￿
 ￿￿             ￿      ￿
            ￿     ￿           
  ￿         ￿
  ￿       ￿  ￿ ￿￿ ￿￿ 

￿  ￿    
                  
￿
 ￿￿                ￿
       ￿         ￿    ￿ ￿ ￿ ￿    
 ￿    ￿ ￿ ￿ ￿      ￿
  ￿  ￿          ￿     ￿ 
 ￿   ￿ ￿ ￿ ￿￿       ￿  ￿    
￿ ￿  ￿      

  ￿ ￿      ￿      ￿
     ￿  ￿￿ ￿        ￿  ￿ 
       

    ￿    
             ￿ 
             
 ￿   ￿  ￿￿￿ ￿￿ 

    ￿ ￿ ￿  ￿  ￿
￿    ￿           ￿  
     ￿        ￿ 
￿     ￿         ￿    
   ￿   ￿     ￿   
   ￿   

￿ ￿ ￿ ￿      
           ￿  ￿     
    ￿    ￿  

￿ ￿ ￿ ￿ ￿  ￿    
         ￿ ￿     ￿￿￿￿  
  ￿￿
 ￿￿             ￿      
  ￿   ￿  ￿  ￿      
      ￿ ￿    ￿              ￿
￿        ￿
  ￿      ￿  ￿￿        
             ￿  
  ￿  ￿  ￿
￿￿￿ 
 ￿￿  ￿
 ￿￿ 

￿


￿ ￿ ￿￿



￿   ￿ 
 ￿￿ ￿  ￿    ￿
 ￿     ￿
        ￿
     ￿
 ￿￿   ￿  ￿  ￿￿
 ￿￿  

￿  ￿    ￿  ￿￿￿
 
￿
￿￿  
￿
￿     ￿ 
￿
 ￿￿   ￿


￿  
￿
￿
     ￿
 ￿￿  ￿  ￿  ￿￿
  ￿￿   ￿    ￿

￿ ￿￿  ￿ ￿     ￿￿￿      
 ￿
 ￿  ￿   ￿￿￿       
         
￿
￿   ￿  ￿￿￿ ￿￿ 

￿    
  ￿   ￿        ￿
            
   ￿     ￿       ￿￿
    ￿ ￿   ￿     ￿  ￿
￿  
 
￿ ￿ ￿            
  ￿ ￿    
 
￿ ￿ ￿         
      ￿  ￿  ￿  ￿  ￿ ￿  ￿  
￿         ￿
       ￿  ￿ ￿  ￿  ￿ 

￿ 

￿ 

￿ 

 
￿ ￿  ￿   ￿  ￿  ￿   ￿ ￿  ￿ 
￿
￿ 

￿ 

￿


￿ 

 ￿  
￿
   ￿           
 ￿        ￿  ￿ ￿  ￿     ￿     ￿ 
            
 
￿    ￿ ￿ ￿ ￿
￿  
￿ ￿  ￿ ￿ ￿￿  ￿ 
￿
     ￿  
 
￿    ￿ ￿ ￿ ￿ 
 
￿    ￿
￿ ￿ ￿ ￿ ￿  ￿ ￿ ￿￿  ￿    
￿
      ￿ ￿￿ ￿￿
 ￿￿            ￿   ￿ ￿
 ￿  ￿           ￿   
       ￿  ￿ ￿
  ￿        ￿  ￿  ￿￿￿ ￿￿
￿ ￿ ￿￿            ￿  ￿￿  ￿       ￿  ￿
   ￿      ￿       
                 ￿
￿ ￿ ￿￿            ￿  ￿      
   ￿   ￿ ￿   ￿     ￿ ￿      
  ￿          ￿  ￿  ￿ ￿￿￿   
￿               
 ￿       ￿  
 ￿ ￿       ￿               ￿
     ￿    ￿    ￿   
      ￿  ￿    ￿ 

 ￿￿             ￿      
  ￿   ￿ ￿  ￿  ￿ 
           ￿      ￿  ￿    ￿      
       ￿      ￿  ￿        ￿
  ￿       ￿  ￿     
   ￿  ￿            ￿      ￿
    ￿           ￿   ￿￿ 

￿    ￿   
 ￿  ￿            ￿ ￿
￿   ￿￿   ￿ ￿￿       ￿
￿  ￿               ￿
        ￿  ￿ ￿ ￿
 ￿   ￿  ￿￿          
   ￿              ￿
         ￿￿         
         ￿  ￿￿ ￿     
             ￿  ￿
       ￿￿   ￿    ￿
      ￿ 
￿
￿   ￿ 
￿
￿ 
￿
 
￿
    ￿ 
￿
￿ 
￿
 
￿
 ￿
 

￿ 

  

      ￿    
         ￿      ￿ ￿  

￿
  ￿     ￿ ￿  
￿
￿ 
￿
￿  
￿
  ￿   
                 
￿
￿ 
￿


￿
￿ ￿ 
￿
￿       ￿ ￿ ￿ ￿    ￿ 
￿
￿ ￿  ￿     ￿  
￿
          ￿      
               ￿  ￿   ￿ 
      ￿ ￿ ￿      ￿
￿   ￿￿    ￿
     ￿ ￿￿        
     ￿ ￿   ￿      
                 ￿    ￿
       ￿       ￿   ￿  ￿￿   
      ￿          ￿
     ￿  ￿       ￿   ￿     
      ￿      
       ￿  ￿         ￿
       ￿￿￿ ￿￿
￿   
 ￿  ￿  ￿￿       
   
￿
￿           ￿
￿   ￿      
￿
        
    ￿  ￿      
￿
      ￿
           ￿   ￿ 
￿
 ￿￿      
 ￿ 
￿
￿   ￿￿  ￿  ￿     ￿ ￿   
  ￿￿￿ ￿    ￿ ￿￿ ￿￿  ￿ 
  ￿￿       ￿   ￿   ￿
     ￿￿          
￿     ￿ ￿      
￿    ￿          ￿
         ￿     
                   ￿  
   
￿
                 ￿ 
              ￿
     ￿        ￿     
￿       ￿￿   ￿        
               ￿
￿        ￿ ￿    ￿   
          
￿
   ￿  
￿         ￿     
     ￿ ￿￿ ￿  ￿￿￿￿   
              ￿
                
     ￿    ￿     ￿ ￿￿￿ ￿￿
 ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿         ￿      ￿     
       ￿    ￿ ￿ 
  ￿ ￿  ￿ ￿￿ ￿￿          
        ￿￿￿  ￿     ￿
       ￿    ￿    ￿
           ￿   ￿   
           ￿
     ￿￿￿  ￿ ￿￿ ￿  
       ￿          ￿￿
￿     
            
  ￿   ￿    ￿     ￿
    ￿             ￿
         ￿      ￿
       ￿     ￿ ￿ ￿      
    ￿ ￿     ￿ ￿ ￿          
   ￿ ￿ ￿￿    ￿  ￿             ￿  
        ￿     ￿ ￿       ￿
  ￿ ￿ ￿ ￿ ￿
￿
 ￿   ￿ ￿￿ ￿
  ￿  ￿ ￿￿￿
       ￿            
              ￿   ￿  ￿
      ￿ ￿ ￿ ￿           ￿
  ￿                 
          ￿
￿
￿￿ ￿￿     
    ￿ ￿         
                ￿  
               
 ￿              ￿
          ￿        ￿
       ￿ ￿   ￿     ￿   ￿
￿￿   ￿     ￿￿  ￿    
￿     ￿       ￿￿  ￿ ￿
￿        ￿￿ ￿ ￿   ￿     ￿  
  ￿ ￿￿ ￿      ￿ ￿ ￿    ￿  
    ￿￿  ￿     ￿￿    ￿￿￿      
              ￿ ￿￿ ￿  
     ￿         ￿ ￿￿￿
    ￿           ￿ ￿￿ ￿  

￿    
   ￿      ￿ ￿  ￿ ￿ ￿ ￿￿       
        ￿    ￿   ￿    ￿   
    ￿   ￿ ￿ ￿ ￿           
   ￿ ￿ ￿ ￿         ￿
  ￿ ￿ ￿ ￿ ￿
￿

￿
￿  ￿ ￿￿ ￿ ￿   ￿ ￿￿ ￿
 ￿  ￿    ￿ ￿ ￿    ￿ ￿ ￿ ￿ 
￿
￿  ￿ 
  ￿ ￿ ￿ ￿ 
￿
￿ ￿  ￿ ￿
￿ ￿   ￿  ￿  ￿ ￿ ￿ ￿  ￿
￿ ￿   ￿   ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿   ￿   ￿  ￿ ￿ 
￿
￿ ￿     ￿
￿ ￿   ￿  ￿ ￿   ￿  ￿ ￿ 
￿
￿ ￿     ￿
￿ ￿   ￿ ￿ ￿ ￿ 
￿
￿ ￿    
   ￿  ￿     ￿ ￿   ￿ ￿ ￿ ￿  ￿   ￿   
 ￿            ￿   ￿    ￿ 
￿  ￿      ￿         ￿
       ￿ ￿           ￿￿
            ￿￿     ￿
   ￿                   
￿          ￿        
 ￿  ￿            ￿ ￿ 
   ￿  ￿  
￿
￿ 

￿￿     ￿
                    
￿     ￿     ￿      ￿
        ￿  ￿   
      ￿
                
￿  ￿ ￿￿ ￿￿       ￿ ￿     
￿￿￿
￿￿     ￿   ￿  ￿￿   ￿     ￿  ￿  ￿
￿￿     ￿ ￿  ￿       ￿   ￿ ￿ ￿ ￿ ￿   ￿ ￿ ￿ ￿￿
    ￿
￿
￿ ￿   ￿  ￿ ￿ 
￿
￿    ￿ ￿
￿
￿ ￿  ￿


￿
￿￿  
￿
￿
  ￿
￿￿    ￿          ￿  ￿
￿ ￿ 
  ￿ ￿ ￿ ￿￿
 ￿￿            ￿     
 ￿   ￿￿           ￿
  ￿        ￿  ￿ ￿￿ ￿￿ 

￿        
                 ￿
                   
￿
￿
￿￿ ￿￿     ￿￿     ￿￿￿   
   ￿            
￿ ￿         ￿    
        ￿       ￿  ￿
    ￿             ￿
￿            ￿
￿
￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿   
 ￿ ￿       ￿    
  ￿
￿
        ￿      ￿
    ￿   ￿￿ ￿ ￿  ￿ ￿￿ ￿  ￿￿ ￿  ￿  ￿
￿
   
      ￿  ￿￿ ￿ ￿   ￿￿ ￿  ￿￿ ￿ ￿ ￿   ￿￿  ￿ 
 ￿ 

     ￿  ￿ 

￿    ￿  
 ￿   ￿    ￿    ￿￿ ￿   
  ￿￿ ￿￿  ￿
￿
         ￿￿ ￿￿ ￿    ￿
 ￿     ￿  ￿￿￿      ￿￿ ￿￿
             
￿  ￿          ￿        
         ￿  ￿   
          ￿     
               ￿ 
               ￿￿   ￿  
               
    ￿    ￿   
￿
￿ ￿ ￿  ￿   ￿     
      ￿  ￿        
￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿    ￿ 

￿ ￿ ￿  ￿￿￿  ￿  
￿
￿ ￿￿￿
￿ 
￿
￿ ￿￿￿
￿ 
￿
￿ ￿ ￿ ￿  
￿
 
        
￿
￿      
              ￿    ￿  ￿   ￿
    ￿
￿
          ￿     
￿
￿
         

        
               ￿   ￿    
   ￿         ￿￿  ￿ 
        

        
         ￿   ￿   
      
￿
￿      
￿
￿￿       
        
￿
￿

￿
￿￿￿             ￿ ￿￿ ￿   
    
￿
￿ 

  ￿    ￿   
￿
￿ ￿ ￿  ￿￿
￿￿￿     ￿ 

￿ ￿ ￿  ￿ ￿  ￿￿     ￿ ￿ ￿  ￿￿   
￿
￿     

￿  ￿￿￿  
￿ ￿ ￿ ￿    ￿ 

￿ ￿ ￿         ￿  ￿
  
￿
￿     

￿
     ￿  ￿  ￿        
  ￿   ￿  
￿
￿ ￿    ￿    ￿  

￿ ￿ 
￿ ￿    ￿             ￿ 
￿    ￿    ￿ ￿
 ￿
￿
￿              ￿       
￿         ￿    ￿ ￿ ￿ ￿      ￿ 
   ￿ ￿ ￿ ￿         ￿ ￿ ￿ ￿       
  
 ￿ 
￿ ￿  
￿
 

￿ 
￿
    
￿
   
  
￿
￿
  ￿ 
￿
             ￿  ￿
         ￿     ￿    
￿￿      
￿
   ￿      ￿  
          ￿ ￿   ￿  ￿￿￿ ￿￿ 

 ￿
￿
￿             ￿      
    ￿  ￿  ￿   
￿
￿
￿ ￿    
￿
￿
￿
       
￿
    ￿ ￿￿ ￿    ￿ 
￿
 ￿ ￿￿               
            ￿
  ￿               
￿
    ￿
￿                  ￿
             ￿
￿
￿   ￿  ￿￿￿ ￿￿ 

 ￿
￿
￿             ￿      
    ￿ ￿  ￿  ￿  

￿
￿  ￿  ￿  
￿
￿
  ￿ ￿ ￿ ￿￿  ￿       ￿  ￿  
￿
￿   
  ￿               
       
￿
￿
￿ ￿ ￿￿  ￿
￿
  ￿    ￿   
 
￿
￿           
 ￿  ￿      ￿  ￿   
￿
￿ 

       
￿
   ￿   
    ￿   
￿
        ￿  ￿
 ￿￿
￿
       ￿￿    
￿
￿
 ￿
￿
￿          ￿       ￿  
￿￿
￿
                  
       
￿
  ￿
  ￿   ￿￿
￿
￿      
￿
  

￿
￿   
￿
￿ ￿ ￿ ￿         ￿     
     ￿      ￿   ￿      ￿ ￿ ￿ ￿
 
￿
  ￿         
￿
      
 ￿￿
￿
  ￿         ￿  
    ￿            ￿ ￿ ￿ ￿ 

￿
  ￿      ￿    
￿
  ￿ 

          ￿      ￿
 ￿ ￿  ￿   ￿   
  ￿￿
￿
  ￿  ￿        ￿  ￿
      
￿
￿  ￿
￿
      
￿
 ￿
  ￿  ￿ ￿ 
￿
  ￿  ￿  ￿
￿
 
  ￿ ￿  ￿           
                 ￿
          ￿      ￿
 ￿ ￿  ￿   ￿  
￿   ￿￿
￿
         ￿
 ￿       
￿
￿  ￿
￿
 ￿
￿
    
 
￿
 ￿   ￿ 
￿
  ￿  ￿ 
                  ￿
   ￿  ￿      ￿  ￿      

￿
￿  ￿
￿
      
￿
 ￿   ￿  ￿
￿ 
￿
￿   ￿
￿
   ￿ 
￿
  ￿
 ￿      ￿  ￿            
     ￿
￿￿  
        ￿ ￿    
￿    ￿  ￿   ￿ 
￿    ￿       ￿ ￿   
  ￿              
                 ￿ 
 ￿     ￿   ￿    ￿    
  ￿￿￿ ￿     ￿
       ￿        
     ￿      ￿      ￿  ￿
              ￿   
                 ￿     
  ￿￿  ￿   ￿        ￿  
￿ ￿      ￿  ￿
           ￿ ￿ ￿
            ￿ ￿
       ￿         ￿
                
￿            ￿
           ￿   ￿   
  ￿   ￿        ￿  
￿    ￿￿￿ ￿￿      ￿
 ￿     ￿   ￿ ￿￿ ￿      
￿  ￿￿  ￿ ￿￿    ￿   ￿
          ￿           
    ￿   ￿  ￿        ￿
     ￿    ￿    ￿     ￿￿ 
    ￿￿           
        ￿ ￿   ￿  
￿             ￿
       ￿       ￿
     ￿  ￿              
  ￿    ￿    ￿   ￿   ￿
                   
               ￿      
    ￿            ￿
         ￿    
                 ￿
￿                
   ￿           ￿
 ￿           ￿       
             ￿    ￿  ￿ 
      ￿  ￿        
￿ ￿               
  ￿ ￿  ￿      ￿ ￿
 ￿ ￿  ￿￿  ￿           ￿  
  ￿        ￿         
       ￿        
     ￿           ￿￿￿￿ 
         ￿    ￿￿   
             ￿ ￿  
     ￿  ￿     
    ￿
            ￿    ￿
        ￿￿    ￿   ￿     
         ￿    
                   
￿               ￿
        ￿  ￿         
                  
   ￿       

  ￿  
        

      ￿￿  

￿
 ￿ ￿                
   

 

            
    ￿   ￿￿  ￿￿    


                
 

￿                
       ￿     ￿     ￿ 
      ￿       ￿
  ￿              
      ￿         ￿
   ￿    ￿￿￿￿￿        ￿￿￿
   ￿         ￿  
            ￿      ￿
￿  ￿         ￿￿￿     
                   ￿
               ￿
          ￿ 
         ￿        ￿
  ￿     ￿          ￿    
            ￿     ￿   
          ￿       ￿  
     ￿      ￿  ￿       ￿   
        ￿          
     ￿  ￿     ￿ ￿   
  ￿￿  ￿     ￿   
   ￿           ￿    ￿
  ￿       ￿      ￿ 
                  ￿
       ￿  ￿      
   ￿  ￿      ￿     ￿
  ￿             ￿  ￿
   ￿             
  ￿  ￿     ￿     
            ￿     
          ￿     ￿
 ￿   ￿      ￿   
 ￿   ￿     ￿ 
         ￿    
   ￿     ￿￿      ￿      
   ￿     ￿  ￿￿￿￿￿￿    ￿   
   ￿￿     ￿        ￿ ￿￿  
                 ￿ ￿￿
     ￿￿    ￿￿ ￿￿ ￿ 
      ￿     
     ￿ ￿￿ ￿￿
 ￿ ￿  ￿          ￿ ￿  ￿    ￿
  ￿          ￿   ￿
     ￿  ￿   ￿￿       
 ￿    ￿￿￿ ￿       ￿￿￿ ￿      ￿
￿      ￿       ￿   ￿
￿   ￿   ￿      ￿
       ￿          
 ￿             
     ￿
            ￿￿￿￿  ￿
￿          ￿   ￿
    ￿    ￿    ￿  
  ￿  ￿￿
￿
     ￿
￿  ￿￿   ￿    ￿  ￿        ￿ 
  ￿         ￿
￿￿   
    ￿ ￿￿ ￿            
   

￿ ￿  

￿ ￿ ￿
     ￿￿￿ ￿     ￿     ￿
       ￿        
               ￿ 
 ￿       ￿   ￿  
                  ￿
 ￿     ￿￿￿ ￿      ￿
   ￿ ￿         ￿
                 ￿ ￿ 
￿￿￿ ￿￿               ￿
       ￿  ￿    
￿            ￿￿
 ￿￿￿ ￿￿          ￿
 ￿           
   ￿        ￿  ￿  ￿ ￿
  ￿  ￿ ￿      ￿     
 ￿  ￿         ￿   ￿  ￿ ￿   ￿  ￿
￿      ￿     
         ￿      
      ￿
￿ ￿     ￿  ￿￿          ￿ ￿
      ￿  ￿       
      ￿   ￿    
     ￿ ￿         
  ￿  ￿           ￿  ￿ 
      ￿ ￿       
  ￿      ￿          
   ￿   ￿      ￿ ￿￿ ￿  
 ￿   ￿      ￿ ￿￿ ￿    ￿ 
 ￿       ￿      
       ￿   ￿
           ￿  
       ￿           ￿ ￿
   ￿      ￿
            ￿
 ￿ ￿                 ￿ 
￿￿           ￿      
 ￿      
￿
￿         ￿
￿       ￿    ￿￿￿ ￿ ￿
 ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿  ￿         
  ￿    ￿  ￿ ￿￿ ￿ ￿  ￿
              ￿
           ￿    ￿    
￿         ￿      
    ￿  ￿￿      
￿    ￿￿￿ ￿  ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿     
   ￿    ￿         
 ￿ ￿
 ￿        ￿    ￿￿￿ ￿
￿ ￿￿￿￿￿￿￿     
￿

 
￿
 ￿ ￿
 ￿       
        ￿     ￿        
          ￿  ￿   ￿     
           ￿     
          ￿  ￿

￿￿￿￿  ￿    ￿ ￿   ￿   ￿
     ￿          
    ￿￿ ￿    ￿￿￿￿￿
￿￿￿￿  ￿ ￿         ￿
￿ ￿         ￿ ￿￿￿￿￿
￿
￿
￿￿￿  ￿  ￿   ￿  ￿￿    ￿
  ￿    ￿    ￿ ￿  ￿￿
         ￿    ￿ ￿￿    
     ￿￿ ￿  ￿￿￿￿￿
￿￿￿￿  ￿  ￿       ￿￿   
     ￿          
    ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿   ￿￿￿￿￿
￿￿￿￿  ￿          ￿   
  ￿￿￿￿￿￿￿   ￿  ￿    ￿  ￿ ￿￿￿￿￿
￿￿￿￿  ￿  ￿   ￿     ￿
         ￿  ￿        ￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿  ￿￿￿￿￿
￿￿￿￿   ￿ ￿ ￿  ￿ ￿  ￿   ￿ ￿
    ￿     ￿￿￿￿   ￿ ￿￿￿￿￿
￿ ￿￿￿     ￿ ￿ ￿        ￿    ￿ ￿
           ￿￿ ￿   ￿￿￿￿   ￿ 
￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿   ￿￿￿￿￿
￿￿￿￿    ￿   ￿ ￿   ￿     ￿
    ￿     ￿     
    ￿    ￿        
     ￿ ￿￿￿￿ ￿  ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿
￿ ￿￿￿    ￿ ￿       ￿    
 ￿   ￿￿￿￿           ￿ ￿
 ￿ ￿￿￿￿￿
￿ ￿￿￿    ￿         
 ￿    ￿ ￿￿           
  ￿￿ ￿  ￿￿￿￿￿￿￿￿   ￿ ￿￿￿￿￿
￿￿￿￿       ￿   ￿￿          
 ￿￿    ￿ ￿  ￿    ￿  
￿￿￿￿           ￿  ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿
   ￿￿￿￿￿
￿
￿
￿￿￿    ￿    ￿  ￿     ￿ 
 ￿ ￿ ￿        ￿
 ￿         ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿      ￿￿￿￿￿
￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿  ￿ ￿ ￿  ￿ ￿     
       ￿        
    ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿    ￿￿￿￿￿
￿￿￿￿  ￿ ￿  ￿    ￿     ￿
     ￿￿￿￿   ￿￿     ￿ ￿￿￿￿￿
￿￿￿￿     ￿         
    ￿    ￿        ￿  ￿
     ￿￿ ￿  ￿￿￿￿￿￿￿￿   ￿￿￿￿￿