A n O b j e c t - O r i e n t e d F r a m e w o r k f o r T e m p o r a l

leathermumpsimusΛογισμικό & κατασκευή λογ/κού

13 Δεκ 2013 (πριν από 4 χρόνια και 7 μήνες)

124 εμφανίσεις
Determinacy-Domain-based
Temporal Primitives
Domain-based Temporal
Primitives
+ determinacy/
Temporal Primitives
indeterminacy
+ discrete/continuous
domain


Temporal Structure Design Space
Determinacy-Domain-based
Temporal Primitives
Domain-based
Temporal Primitives
Determinate Discrete Instants
Discrete Instants
Temporal Primitives
Indeterminate Discrete Instants
Instants
Continuous Instants Determinate Continuous Instants
Anchored Primitives
Determinate Discrete Intervals
Discrete Intervals
Indeterminate Discrete Intervals
Temporal Structure
Intervals
Determinate Continuous Intervals
Continuous Intervals
Indeterminate Continuous Intervals
Determinate Discrete Spans
Discrete Spans
Indeterminate Discrete Spans
Unanchored Primitives
Determinate Continuous Spans
Continuous Spans
Indeterminate Continuous Spans
P_succ, P_pred
T_detDiscInstant
P_succ, P_pred
T_indetDiscInstant
T_instant
P_leq, P_geq
P_elapsed
T_detContInstant
P_calendar
P_calElements
T_anchPrim
T_detDiscInterval
P_addDuration
P_subDuration
T_indetDiscInterval
T_temporalStructure
T_interval
P_before
T_detContInterval
P_after P_lb, P_ub, P_length
P_overlaps, P_during
P_starts, P_finishes, P_meets
T_indetContInterval
P_union
P_intersection
P_difference
P_succ, P_pred
T_detDiscSpan
P_lb, P_ub
T_indetDiscSpan
P_succ, P_pred
T_unanchPrim
P_add, P_subtract T_detContSpan
P_coefficient
P_calGranularities
P_lb, P_ub
T_indetContSpan
Supertype Subtype
P_succ, P_pred
T_detDiscSpan
T_discSpan
T_indetDiscSpan
T_unanchPrim T_indetSpan
P_lb, P_ub
P_add, P_subtract
T_indetContSpan
P_coefficient
P_calGranularities T_contSpan
T_detContSpan
Supertype Subtype


academicYear semester academicMonth
ε
ε
ε ε
{ } ε
1908 years
P_calGranularities
P_origin
P_functions
{ }
Academic
Fiscal T_calendar Lunar
P_functions
Gregorian { }
P_origin
P_calGranularities
1582 years
{ }
ε
ε
ε ε
ε
year month day


is-a
sub-Linear
is-a Linear
Order
Order
Temporal Order
composed-of
is-a
Branching Order
T_subLinearOrder T_linearOrder
P_branchingOrder
T_temporalOrder
P_temporalPrimitives
T_branchingOrder
P_root
P_branches
P_in
Supertype Subtype

P_branchingOrder
operationsOrder null
P_temporalPrimitives
{ }
εε ε
[08:00, 10:00]
[09:00, 12:00]
[07:00, 14:00]P_branchingOrder
specialClinicOrder null
P_temporalPrimitives
{ }
εε ε
10 January 1995 12 January 1995 3 February 1995
Regular treatment
Treatment A
The medical trial branching timeline
which includes the Regular Treatment,
Treatment A, and Treatment B
Treatment B
Branching point
(time when new guidelines are released)

P_history
P_temporalOrder
T_history
P_insert
P_remove
P_getObjects
T_validHistory T_transactionHistory T_eventHistoryTemporal Model Design Space
Valid
Temporal History
Transaction
Event
has
sub-Linear
Temporal Order Linear
Branching
has
Determinate Discrete Instants
Indeterminate Discrete Instants
Temporal Structure
Determinate Continuous Instants
Determinate Discrete Intervals
Indeterminate Discrete Intervals
has
Determinate Continuous Intervals
Indeterminate Continuous Intervals
Determinate Discrete Spans
Indeterminate Discrete Spans
Determinate Continuous Spans
Indeterminate Continuous Spans
Gregorian
Academic
Temporal Representation
Business
Financial


T_temporalFramework
T_calendar T_temporalStructure T_temporalOrder T_temporalHistory
P_calendar P_temporalPrimitives P_temporalOrder

P_succ, P_pred T_detDiscInstant
T_indetDiscInstant
T_instant
P_succ, P_pred
P_leq, P_geq
P_elapsed
P_calendar
P_calElements T_detContInstant
T_anchPrim
P_addDuration
P_subDuration T_detDiscInterval
T_temporalStructure
T_indetDiscInterval
T_interval
P_before
P_after P_lb, P_ub, P_length
P_overlaps, P_during
T_detContInterval
P_starts, P_finishes, P_meets
P_union
P_intersection T_indetContInterval
P_difference
P_succ, P_pred
T_detDiscSpan
T_unanchPrim T_indetDiscSpan
P_add, P_subtract P_lb, P_ub, P_succ, P_pred
P_coefficient
T_detContSpan
P_calGranularities
T_temporalFramework
T_calendar T_indetContSpan
P_origin P_lb, P_ub
P_calGranularities
P_functions
T_subLinearOrder T_linearOrder
P_branchingOrder
T_temporalOrder
P_root
P_temporalPrimitives P_branches
T_branchingOrder
P_in
T_validHistory
T_history
T_transactionHistory
P_history
P_temporalOrder
T_eventHistory
P_insert
P_remove
Supertype P_getObjects Subtype
Temporal History
timeStampedHematology1
timeStampedMicrobiology
ε
ε timeStampedHematology2
ε
{ }
P_insert() aBloodTest,aTimeStamp { } timestamped blood tests
P_history
P_remove() aBloodTest,aTimeStamp P_getObjects() aTimeStamp
bloodTestHistory
P_temporalOrder
P_branchingOrder
Temporal Order bloodTestOrder null
P_temporalPrimitives
ε
{ }
15 January 1995 20 February 1995
ε
Temporal Structure
P_calendar P_calendar
Gregorian
{ }
P_functions
P_calGranularities
P_origin
Temporal Representation
1582 years { }
ε ε
ε
year month day
T_detDiscInstant
T_instant
P_succ, P_pred
P_leq, P_geq
P_elapsed
T_temporalStructure T_anchPrim P_calendar
P_calElements
P_before P_addDuration
P_after P_subDuration
T_interval T_detDiscInterval
P_lb, P_ub, P_length
P_overlaps, P_during
P_starts, P_finishes, P_meets
P_union
T_calendar
P_intersection
P_origin P_difference
P_calGranularities
P_functions
T_temporalFramework
T_temporalOrder T_linearOrder
P_temporalPrimitives
T_history T_validHistory
P_history
P_temporalOrder
P_insert
P_remove
Supertype P_getObjects Subtype
T_instant T_detDiscInstant
P_leq, P_geq
P_elapsed
P_calendar
P_calElements
T_anchPrim
P_addDuration
P_subDuration
T_interval T_detDiscInterval
P_lb, p_ub, P_length
T_temporalStructure
P_overlaps, P_during
P_before P_starts, P_finishes, P_meets
P_after P_union
P_intersection
T_temporalFramework B_difference
T_unanchPrim T_detDiscSpan
T_calendar
P_add, P_subtract
P_origin
P_coefficient
P_calGranularities
P_calGranularities
P_functions
Supertype Subtype
Class V-Class
Object Collections Sequence[T] TS[T]
Ptypes Time
Relative Absolute
TI TPT_instant T_detContInstant
P_leq, P_geq
P_elapsed
P_calendar
P_calElements
T_anchPrim
P_addDuration
P_subDuration
T_interval T_detContInterval
P_lb, p_ub, P_length
T_temporalStructure
P_overlaps, P_during
P_before P_starts, P_finishes, P_meets
P_after P_union
P_intersection
B_difference
T_unanchPrim T_detContSpan
T_calendar
P_add, P_subtract
P_origin
P_coefficient
P_calGranularities
P_calGranularities
P_functions
T_temporalFramework
T_temporalOrder T_linearOrder
P_temporalPrimitives
T_validHistory
T_history T_transactionHistory
P_history
P_temporalOrder T_eventHistory
P_insert
P_remove
Supertype P_getObjects Subtype

OSAM*/T, TMAD, TEDM, T-3DIS, T_Chimera
Anchored, Determinate, & Discrete
Temporal Primitives
Anchored & Determinate
Temporal Primitives
Anchored & Unanchored, Determinate & Continuous
Temporal Primitives
TOODM
Supertype Subtype
TOODM, OSAM*/T,TMAD,
T-3DIS TEDM, T-Chimera
Partial Linear Orders Linear Orders
Supertype SubtypeOSAM*/T, T-3DIS,
TMAD TOODM, TEDM
T-Chimera
Valid & Transaction Valid & Transaction & Event
Valid Time History
Time History Time History
Supertype Subtype

fewer features (types)
Temporal Structure:
Anchored, Discrete, &
Determinate
Temporal Representation:
None
Temporal Order:
Partial Linear
Temporal History:
Valid
OSAM*/T, T-Chimera
T-3DIS
Temporal Structure: Temporal Structure:
Anchored, Discrete, & Anchored, Discrete, &
Determinate Determinate
Temporal Representation: Temporal Representation:
None Gregorian
Temporal Order: Temporal Order:
Total Linear Partial Linear
Temporal History: Temporal History:
Valid Valid
TEDM
TMAD
Temporal Structure: Temporal Structure:
Anchored, Discrete, & Anchored, Discrete, &
Determinate Determinate
Temporal Representation: Temporal Representation:
None Gregorian
Temporal Order: Temporal Order:
Total Linear Total Linear
Temporal History: Temporal History:
Valid, Transaction, Event Valid, Transaction
Temporal Structure:
Anchored, Unanchored,
Continuous & Determinate
Temporal Representation:
Gregorian TOODM
Temporal Order:
Total Linear
Temporal History:
more features (types) Valid, Transaction, Event