I n t e g r a t i n g A S M s i n t o t h e S o f t w a r e D e v e l o p m e n t L i f e

kettleproduceΛογισμικό & κατασκευή λογ/κού

2 Δεκ 2013 (πριν από 4 χρόνια και 7 μήνες)

86 εμφανίσεις

            

 ￿ 
￿ ￿   ￿ 
  ￿￿ ￿ ￿
 
￿ ￿   ￿ 
￿￿ ￿￿
￿                  ￿ 
   ￿￿            ￿     
                  
￿               ￿ 
      ￿             
  ￿    ￿              ￿  ￿   ￿
     ￿              
       ￿ ￿   ￿
  ￿￿                 
       ￿   ￿    
  ￿
          
￿￿
      ￿
     ￿  ￿  ￿￿￿￿         
               
            ￿   
       ￿ ￿  ￿￿￿￿￿￿
  ￿    ￿    ￿￿   ￿￿
 ￿     ￿    ￿   ￿￿    ￿
   ￿
￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿
￿   
 ￿     ￿    ￿ 
￿  ￿￿￿￿           ￿   ￿
 ￿￿￿ ￿ 
￿￿
￿ ￿  ￿    ￿￿￿ ￿  ￿
￿ ￿ ￿￿￿￿￿        ￿￿￿ 
    ￿      ￿￿      ￿
  ￿  ￿ ￿￿          
           ￿   ￿
       ￿￿  ￿￿ ￿￿   ￿￿  ￿￿ ￿￿   
  ￿￿  ￿￿ ￿￿             ￿
 ￿              ￿￿￿￿￿
 ￿￿￿￿    ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿
               ￿   
           ￿     
 ￿            ￿￿   
Journal of Universal Computer Science, vol. 3, no. 5 (1997), 603-665
submitted: 20/12/96, accepted: 20/5/97, appeared: 28/5/97 © Springer Pub. Co.
               ￿
         ￿   
￿￿
 
          ￿  ￿  ￿￿ ￿   
   ￿      ￿    
￿    ￿￿    ￿   ￿ 
                 
 ￿  ￿ ￿ ￿￿￿￿   ￿    ￿￿
      ￿ ￿ ￿￿￿￿         
         ￿     
     ￿    ￿  ￿  ￿   
￿     ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿
￿￿￿      
 ￿ ￿        ￿      ￿   
￿￿  ￿￿ ￿￿               ￿
     ￿        ￿ 
￿ ￿￿￿￿            ￿
                 ￿
                 ￿ 
              
     ￿        
        ￿      
          ￿    
           ￿
                ￿  
   ￿              
  ￿      ￿￿  ￿    
              
               
                   
￿    ￿         ￿  
     ￿          
   ￿               
  ￿         ￿
￿         ￿     ￿   
  
￿￿
               
             
     ￿           
       ￿  ￿       
           ￿  ￿
           ￿       
              ￿
￿              ￿
               
￿             ￿  ￿  ￿ ￿
   ￿￿   ￿      
            ￿    
 ￿                
                 
604
Boerger E., Mearelli L.: Integrating ASMs into the Software Development Life Cycle
             ￿
           ￿￿￿ 
        ￿         
          ￿     ￿
                  
                
     ￿  ￿            
             ￿ 
       ￿     
                  
     ￿       ￿      
              
                  
     ￿          
              ￿
             
                    ￿
              ￿      
                ￿
 ￿  ￿              
                 
   ￿      ￿  ￿  ￿￿ ￿￿￿    
             ￿
            
  ￿                ￿
￿           ￿￿ ￿   ￿￿￿
                  
  ￿ ￿ ￿  ￿￿￿￿￿      ￿  
       ￿  ￿￿￿￿       
  ￿           ￿    
           ￿     
       ￿ ￿  ￿￿￿    ￿￿     