Chapter 1. Introduction to TCP/IP - History, Architecture and Standards

jinkscabbageΔίκτυα και Επικοινωνίες

23 Οκτ 2013 (πριν από 4 χρόνια και 7 μήνες)

160 εμφανίσεις

Ã£@ñK É£¤£@£@ãÃ×aÉ×@`@È¢£¨k
Á££¤@@â£¢
ã¨k@£@É££k@æ@æ@æk@@É£@â¤@È¦¨@@
£¢@£@¢@@@@¥@£@¦K ã¢¢¢@Ã£@×£aÉ££
×£@MãÃ×aÉ×]@¢@£@£@¢¤£@¥@@£@É££K É@£¢@£@¦
¢@¦@£@É££@¦¢@k@¦@£@¥@@¦@£@¢@¨@£
¥@@£@¤£¤K æ@¢@@£@£@¢@£¢@@ãÃ×aÉ×K
ñKñ É££@È¢£¨@`@æ@É£@Á@Ã@Æ
Õ£¦¢@¥@@@¤£k@@£@£@¢£@££k@£@@£¨}¢
£@¢¨¢£¢K ã¨@@£@@@£@¢@@£¢¢k
¥£@@¢£@¤¢K ã£@£@@£@¢¥@¢K É£@
@£¢@@¤£¢k@£@£@@¢¢@¨@£@¤£k@¢@¢£@£
¤¢k@@¥@@§£@¢@@£K
Ô¢£@@£¢@£¦¢@¦@¢£@@£@£@öð¢@@÷ð¢k@¦@£¦@¢
¦¢@£@¢££@@£@£@£@@¤£@¢@@¢¢££@£¢K
É£@¢¤£@@¤£@£¦@¢@¢¤@¢@£`¢¦£@£¨k
¢`££@@@£¦¢k@@£¢@£¦¢k@@¨
£@§£@£¢K
Æ@£@¨@÷ð¢@k@£@¢£@@£¦@@££z@£
¨k@¦@¦¢@£¢@£@¤£@¦£@@£K Á@£
@@££¤@¢@¦@¢@@£@¨@¥¤¢@¢
£¢@@¤£@¤£¤¢K
ã@¢¤£@@@£¢@£@¦`¦@¢@££@£¨@¨@¤@@¤¢¢@@@
¨¢@£¦@@@££¤@@¢¤£@@£@¢@¢K ã¢
¢@@@¢¨¤¢@¢@¦£@@£@@¥¨@£@@£``£
£¨@¤£k@£¤@¤`¤£@¦@@£¦¢@M¤@@¥£]@¦£
@£¢@¢¤@¢@¤@£`¢¦£@£¦¢@@¥£@âÕÁ@£¦¢k
£@`¢@¤£@£`¢£@@@£¦¢K
ã@¦@¢@@£¢@§@£@¢@¢@£@£@¤@¢£¤£
¦@@¤@@¤¢¢@¦£¢@£@§£@£¢@£@¢¨¢£@£@£@¤@
¤¢¢@¦@@£@¥@@£@£¦@£¨@@£@£¦
£¢K Á¢@@¢¤£k@¥@@£¨@¤@@@@£¨@@£¦@£¨@£
©@Ã¨£@ÉÂÔ@ÃK@ñùøùk@ñùùø@ @
ó
¨¢¨@££@£@£¦@£¢k@£@£¢@M¢¤@¢@@¢¨¢£¢]
¢£@¦¤@£@@@£@¤£@¦£@@£@¤¢@@£@£
£¢K
ã¢@¢£¤£@¦¢@©@£@¨@M@@£@÷ð¢]@¨@@¤@
¢¢@@£@äKâK@¦@@¤@¦£@@¦@z ££¦ K Ö£
@©£¢@@¥¥@@£¢@@@££@£¦¢k@¢¤
¢@Éãä`ã@M¨@ÃÃÉãã]@@ÉâÖK Á@¦@£¨@£@@@¢£@@£¢k
¨@@@¦`@¢¤£k@¢@££@£¢@¦¤@@@£@£@£@£
£¢k@¢¢@@£@¤¨@£¦@£¨@@£@£
¢¨¢£¢@¦@£¢@£¢@¤K
@ñKñKñ É££¦¢
ã¢@@¢¢k@¤@¨@£ Ä¢ Á¥ Ù¢ ×£¢ Á¨
MÄÁÙ×Á]k@@£@ÁÙ×ÁÕÅã £ ¢¤£ @£¤@¤£@£¢@¢¤@¢
¨ @ ¥£¤© @@£@¦@@£¦k@¦@@ÉâÖ@¥@£@
£¢£@@£¦K
ã@@©£@@£¢@¢¢@¦¢@£@ÁÙ×ÁÕÅã@Õ£¦@æ
Ç¤k@¦@@£¢@¢£@@£@@Ö£@ñù÷ñK ÄÁÙ×Á@£¤@£¢
¢@@@££¦@£@¢¤£k@@£@¨@ ÕÃ× MÕ£¦ Ã£
×] @¢£`£`¢£@£@£@£@ãÃ×aÉ×@£@¢¤£k@¦@£@£¢@¤£
@¤@ñù÷øK Á£@££@£k@ÄÁÙ×Á@¦¢@¦@¦@@£¢@@
£`¢¦£@¥@@£¦¢@@¢££@¢K ã@¢£@
££¢@@£ É££ @¦@¤@¤@ñùøð@¦@ÄÁÙ×Á@¢££
¥£@£@¢@@£¢@¢@£¦@MÁÙ×ÁÕÅã]@£@¤¢@£@¦@ãÃ×aÉ×
£¢K É@ñùøók@£@£¢£@¦¢@£@@ÄÁÙ×Á@@££@
¤£¢@¦@£@£@£@£¢@ÁÙ×ÁÕÅã@¤¢@ãÃ×aÉ×K
ÄÁÙ×Á@¢@££@Â£k@Âk@@Õ¦@MÂÂÕ]@£@¥@
££@@£@ãÃ×aÉ×@£¢@@Â¨@äÕÉç@@£@åÁç@@¤
£@ä¥¢£¨@@Ã@£@Â¨@£@¢£¤£@££@@@@@¦£@£
äÕÉç@£@¢¨¢£K ã@¢£@¢@@£Â¨ â£¦ Ä¢£¤£ @£
¤@£@ãÃ×aÉ×@£@¢£@¦¢@@¥@@ñùøó@MôKòÂâÄ]K Æ@££
£@k@ãÃ×aÉ×@¢@¨@@¤¥¢£¢@@¢@£¢@@¢
@£@¢£@¤£¢@¢¤¢¨¢£@@@äÕÉç@£¥£¨K ã
¢@¢@MôKóÂâÄ]@¦¢@¢£¤£@@ñùøök@¦£@¤£¢@@ñùøø@MôKóÂâÄ
ã]@@ñùùð@MôKóÂâÄ@Ù]K ôKôÂâÄ@¦¢@¢@@ñùùóK Ĥ@£@¤
¢££¢k@ôKôÂâÄ@¦¢@£@¢£@¢@@£@ÂâÄ@¨@£@Ã¤£@⨢£¢
Ù¢@Ç¤@@£@ä¥¢£¨@@Ã@£@Â¨K
ô
ãÃ×aÉ×@㤣@@ã@Ö¥¥¦@ @
Á¢@ãÃ×aÉ×@££¦@¢@¨k@¦@¦@@£¦¢@¦@£@@£
äKâK@@£@£@ÁÙ×ÁÕÅãK É@£¤k@£@£¦¢@@£@¢£@@£@¦k
£@¢¢¨@¢@@£@ãÃ×aÉ×@£¢k@¦@@£@£@¢£@@££
£¦¢K ã@¢¤£@¢@¦£@¢@¢@¢@ã É££ K â@§¢@@£
£@£¦¢@££@¥@¨@¨@¢@@£¢@¥£@@¢@@£
§£@¢£¢K
@ñKñKò ã É££
æ£@§£¨@¢@£@É££o Æ¢£k@£@¦@££ @M¢@££¦ ]@¢@¢¨@
££@@£@¢ ££ £¦ K È¦¥k@¦@¦££@¦£@
£@½É¾@£@É££@¢@£@@¦¦@¢£@@££@£¦¢k@¢@£
É££@¢@@££k@¤£@£@¥¢@¢@£@¨K ã@É££@¢@¢£¢@
£@£ É££ K
ã@É££@¢¢£¢@@£@¦@¤¢@@£¦¢@M¢@£@¦@¢£¢
@@£@@¢@@£¢]z
￿ Â¢z@@£¦¢@££@§¢£@¨@£@££@£@£¦¢K
ä£¨@£@¢@@ÕâÆÕÅã@@£@äâk@ÅÂÖÕÅ@@Ťk@@
@¢K
￿ Ù@£¦¢@£k@@§k@¤¥¢£¢@@¢K
￿ Ã@£¦¢@¥@¢¢@£@£@¢@£@¢¤¢¢k@
£¦¢@¦@¨@@©£¢@@£@¤¢@££@¢@¥
£¢@£@£@É££K
￿ Ó@£¦¢k@¢¤@¢@¤¢`¦@¤¥¢£¨@£¦¢K
É@¨@¢¢k@£¤¨@@k@£¨@@¥£@£¦¢k@£
£¦@£¢@£¦¢@@£@¢£@@£@É££@¢@¢££@M¢@¢@õKók
½Æ¦¢¾@@ óõù]K
@ñKñKó ÁÙ×ÁÕÅã
â£¢@@£@¢@£@½`¨@@£@£¦¢k¾@£@ÁÙ×ÁÕÅã@¦¢
¤£@¨@ÄÁÙ×Á@M¦@¦¢@@ÁÙ×Á@£@££@£]@@£@£@öð¢@£
£@¢@¤£@@£`¢¦£@£¨@@£@¦
¢¤@¢@@£@Ä££@@Ä¢}¢@££¢K ã@£¦
££@¢@£¢k@¢@£¨@¢¢@@¥£@£¢K É£@¢
@¤@¦£@¢¢@@£@£¤@£@@@£
¢¥¢K É£@¦¢@¥@£@@¢@¤££¨@¤@¨@£@Ä¢@Ã¤£¢
Á¨@MÄÃÁ]@¨@£@@@ñù÷õ@@¢£@@ñùøó@£@ÔÉÓÕÅã@@££
@ @ Ã£@ñK É£¤£@£@ãÃ×aÉ×@`@È¢£¨k@Á££¤@@â£¢
õ
@£¨@¢£¢@@ÁÙ×ÁÕÅã@@££@@¢@¢£¢K ã¢@@£
@@£@½£@ɾ@É££K
É@ñù÷ôk@£@ÁÙ×ÁÕÅã@¦¢@¢@@õö@Ò¢@¢@¢@££@££
£`¢¦£ ¢ @M×âÕ]@¢££@¢¢@£@££@äKâK@@¦¢£
ŤK ã¢@¦@¤£¢@¤@@£@¦@¢@ ñøòò@M£@£
¤@@@£@¢@£]@@£@£@£@£`¢¦£@£¢K Å
×âÕ@@£@¢£@£¦@£¢@£@£@×âÕ¢@M£@¦@££@¤£@@¢@
¤£@¤]@@¤@£@òò@£¢@@¤¢@¤£@M¢£ ]@£¢K ã¢@ñøòò
¢¨¢£¢@@k@¦`£@¥¨@@@£@£@@¢££@K
ã¢@¢@£@¢@¦¨@£@@ÕÃ×@£@¦¢@@£@¢@£K É£@¦¢
@¨@£@ãÃ×aÉ×@£¢k@¦@@£@¢¢¤@£¨@@£@¤¨
£¦@¦@@@@¤¢@@£`£`ñøòò@£¦¢K ã¢@ñøòò@£
@£@@@¤¢£¨@¢£k@¢@ÄÁÙ×Á@@£@£@@£@ñøòò
£@¢¦£@£¨@¦£@£@ ÃÃÉãã çKòõ@¢£K
Ä£@£@¨@§@£@£¨@@£@õö@Ò¢@¢@££@@¤@£
£¦k@¦@¦@@@@£@¢¤£@£@¢¢¨@£¤¤£K ã¨@£
ÁÙ×ÁÕÅã@¢@@@¨@¦@£¢@@£¢@@@@@£
¢@¢@@£@£@É££@M¢@ÕâÆÕÅã@£@@£¢@£]k@¦¢
ÔÉÓÕÅã@£¤¢@£@@£@@@£@£¨@¢K
@ñKñKô ÕâÆÕÅã
ÕâÆÕÅãk@£@Õ£@â@Æ¤£@Õ£¦k@¢@@£`¥@££¦@
£@ä£@â££¢@¢¢£@z
￿ ã@ z@@£¦@££@£¢@¢£¨@¢£@@£
`¥@£¦¢@@ÕâÆ`¤@¢¤¤£@£¢K ã@@¢
¢@£¢££@¢@£@£@£¦¢@¢¤@¢@ÅÂÖÕÅk@£@Ť@É×
@£¦K
￿ Ô`¥ £¦¢ z@@£@¢@Mk@¢`¢@@¢¤¤£
¢£¤@£¦¢]K
￿ Ã¤¢ £¦¢ z@¦£@@@k@£@£@£@`¥
£¦¢K
Æ¢£@Â
Ö¨@¢£¢@¨@£@Õ£@â@Æ¤£@MÕâÆ]@¢@
¤£¢@£¦@@¢¢@@¢£¢£¢@£@¢¢@£
ÕâÆ@¢¤¤£¢k@£@¢£@ÕâÆÕÅã@@¤¢@¢§@ÄÅÃ@ÓâÉaññ
¤£¢@¢@£@¢¦£¢k@££@¨@õö@Ò¢@¢
¢K Á@¨@££@£¦@£@ÕâÆÕÅã@@
ö
ãÃ×aÉ×@㤣@@ã@Ö¥¥¦@ @
£@ÁÙ×ÁÕÅã@§¢£@£@Ã@Ôk@¦@¦@¤£@
£¢@£¦@¤¢¢@£@£@@@£¢@£¦¢K
â@Â
ã@@@@¦@@@@ñùø÷k@¦@£@¢£@
@¥@¦£@@¦@£¢@M¢££@¦£@£@££@£
¦¢@ñððl@@¨]K ã@ÕâÆ@@ÔÅÙÉãk@ÉKk@@¤£@£¦
¢£¤@@£@¢££`¢¤£@¤¥¢£¢@@Ôk@@£
¥@@@@¦k@`¢@@¦£@£
£¢¢¢@@¢¦£@£¢K ã@@£@£¨@@£
É£ â¥¢ @MÉâ]@¦@¢@¢@@@É£@Ã£
@@ã@â¤£@Ç¤K ã@É£@Ã£@¢@¢¢
@£@¢¢£k@£@¢¤@£@
£@¤£K ã@ã@â¤£@Ç¤@¥¢
¢¤£@£¨@£@£@K ã@¤¢@@£¢@¢@£@¥@
££@£@¢¨¢£@¦£@¢¨`£`¤¢``@£¢
¢¢@@¨@£@@£@£¦@¢¤£@¨@@¤@¢£@
£@¢¥¢K
Ô£@@ÕâÆ@¤£@£¢@£@@£¢@¦£@ÉÂÔ@
ÔÃÉK ÉÂÔ@¥@£@¢£¦k@£`¢¦£@
£¦`£@¤£k@¦@ÔÃÉ@¥@£@`¢£
£¢£@£¢K É¢£@@ñùøøk@£@¦@£¦@£¨@¤¢@ôôø
Ò¢@¢@¤£¢@£@££@ñó@ ¢¦£ ¢¨¢£¢ @MÕââ]
¢¤@¨@ÉÂÔK Å@Õââ@¦¢@¢@@@ÉÂÔ@ÙÉâÃ@¢¨¢£¢
M¤@@ÉÂÔ@¥¢@@ôKóÂâÄ@äÕÉç]@¢¨@¤@¥@£¦
ÉÂÔ@ã`Ù@Õ£¦¢@M@¤¨]K Ö@É££@Ä£
Õ£¦@ŧ@MÉÄÕç]@¢¤@¨@ÉÂÔ@¦¢@¢£@£@@
£@ñó@£¢k@£@¥z
￿ Ĩ@££@¤£
￿ Ĩ@¦£@£
ã@Â
É@ñùøùk@£@ÕâÆÕÅã@@¤£¢@£¨@¦¢@¤@£
£@¢¤£¢@@£@¢@@£@¢@¢@¢@£@ãñ
MñKõôô@Ô¢]@¤¢@¨@@£¢K
Ĥ@£@£@¢££¨@¢@@@¥@£@¢¦£
@£¢¢¢@£¢k@£@Õââ¢@¦@@£@£@@
£@@¢@¦¢@¤K ã@£@@£@ÕâÆÕÅã@
@ãñ@£@ãó@MôõÔ¢]@¦¢@£@@£@ñùùòK ã@¢¤¢¤£
£@£@£@¥¢@¢@¨@¢££@@¦@£¤@£¤
£@£@ñùùð¢K
@ @ Ã£@ñK É£¤£@£@ãÃ×aÉ×@`@È¢£¨k@Á££¤@@â£¢
÷
É@Á@ñùùõ@£@äâ@¥£@¢£¤@£¢@¤@@ÕâÆÕÅãK ã¢@¦¢@
£@@£@£@¦@@¤¢@@£@£¦K Á¤£@£@¢@£k
ÕâÆÕÅã@¤¨@£@£@@@£@@£@äKâK@£@
£¦@¢¥@¥¢k@@ÕâÆÕÅã@¥£@£@@@£¦@@£@¢
¤£¨K ã@@@£¦@¢@¦@¤@@£@¦£@ÔÃÉ@@¢
¦@¢@£@¥ÂÕâ@M¥¨@@¢@Â@Õ£¦@â¥]K
ÕâÆÕÅã@¢@¨@@¨@@@£@¥£@@£@É££K È¦¥k@¨
£@£¦¢@¥@¢@¨@£@£@a@¢@@¤@@£@@£@É££
£¨K
ñKñKõ Ã@ä¢@@£@É££
É@£@¨¢@£@É££@¢@¦@@¢©@@@£@@£@£@£@¨
¤@¥@£K Á@¤@@¨@£¢@¥@¤@£¢@¦£K â@
£@¢£@¢£@¢£¢@¥@@£@@¢£¤£@@Ç@@ñùùñk £
¢£@¢£k@¢@@ñùùñk@@£@¢£@@¨£§£@k@@ñùùók@£@¢
@Ô¢k@£@¢£@¢`¢@¦¢K ã¨@£@¥¢£@£¨@@£@¢£¢@¦
£@£@£@É££@@@@@£¤K ã¢@¢@@@@££@
£¤@£@¦£@£@£@¢@@£@É££k@¦@¦@£@¢£@
¤£¢@£¦@@@¢@¢££¤£¢K È¦¥k@£@£¤
¦£@@@¤¢@@£@É££@¢@¥£@¢@£@¦@@¤@£@§
¦@£¢@¥¤£@¢@£@K
Ö@££@££¥@£@¢@¢@££@@£@Á£ ä¢ ×¨ MÁä×] K ã
¢£@@£¢@¢@¦¢@£¤@@ñùùò@@¢@£@£@¤¢@@ÕâÆÕÅãK Á
¨@@£¢@@@£@£K£K¤a¢£a£K¤¢K¨ K Á£@£@£
@£¢@Áä×@¢@@££@£@¢¤£@@¢@@¤£K ä
ä£@ä¢¢@¢@@£@@¤¢@@`£@£¥£¢k@¤¢¢@¥
¨@£@Ç@×@@¢@@¢¨@£@¤¢K È¦¥k@@¢£@@£¢
£¨@¢££¥@¢£@£@ÕâÆÕÅã@¦¢@¢¨@¤¢@@@@@
£¥£¢k@¤@¨@@@@£¤k@@¥£@£@£¢@
£¥¢@@ñùùõK
ã@¥¢@@@Áä×@¢@¦@@@É££@â¥@×¥¢k
£¤@£@Áä×@¢@¨@¥¥@£@@@¢¤£@@@¤¢K
â@£¦¢@¢£@¥@¢¥¢@@@¨@Áä×K
Ó£@¤¢@¦@¤¢@@£@É££@¢¥@¥¢@¦@¥@@¢£@£¥@
£¤@@¤¢¢@£@£@É££K ã¦@¦£@£@@×âÉÕ£@
ääÕÅãk@¦@@@£@£@øð¢@£@@É££@¢¢@£@£@¤¢¢¢¢@
¥¤¢K ã@Ã`¢@ÃÅÙÆ£@¥@¢¥¢@@@¨@Áä×K Á
©£@£@££@×âÉÕ£k@ääÕÅã@@ÃÅÙÆ£@¦¢@@¢@£k
ø
ãÃ×aÉ×@㤣@@ã@Ö¥¥¦@ @
@£@Ã@É££@ŧ@MÃÉç]k@¢@@£@¤¢£@££@£
£@@¨@@@@£¦@¨@¦@¦£¤£@¢££@¥@£@£¦¢
@£@£@¢K Á¢@@Ѥ¨@ñùù÷k@ÃÉç@@¦@£@@£@ñôö@¢
@@¥@£@¦@£@@££¢K Á£@¤£@£@¢@£@££
ÃÉç@¦¢@k@@`£@¨k@Á¥@Õ£¦@@â¥¢@MÁÕâ]k@¦¢
@¨@ÉÂÔk@ÔÃÉ@@Ô£k@ÉK@£@£@ãñ@M¢¤¢¤£¨@ãó]@
£¢@@ÕâÆÕÅãK ã¢@¤@¦¢@£¥@@¢@£@
¢@@£@É££K
ÁÕâ@@@¨@£@¢¤¢¨@@ÁÕâ@ÃÖNÙÅ@£@¥
@£¦@@¤¢£¢@@£@¢@@¤£@¢K ÁÕâ
ÃÖNÙÅ@¥¢@¢¢@£@ÕâÆÕÅã@¢@¦@¢@@@£@ÃÉçK@É@ñùùõ@ÁÕâ
¦¢@¤@¨@Á@ÖK
É@ñùùõk@¢@£@ÕâÆÕÅã@¦¢@¥£@£@£¢@¥¤¢@@k@£@££¤
@£@É££@@@¥@@¢@£@@@£@äKâK@£@¥
@¤@@¨@£@¢K É@@@£@£@¢@£
@@£@§@£k@£@ÕâÆ@¢£@¤@¤@Õ£¦@Á¢¢@×£¢@MÕÁ×¢]@£@¢¥
¢@£@£@£¢@£¦@£@@¢¥@¥¢K
Á£@£¨@@£@¢@£@Ô££@Á@Å££@MÔÁÅ]K â¥@ÔÁÅ¢
¥@@¢£@¤@¨@Ô£@Æ@⨢£¢@MÔÆâ]k@¦@¢@¥@£@¦
@£¦K ÕÁ×¢@@ÔÁÅ¢@@¢@@£@¢@¤@§@£¢
MÉç×¢]K É££@â¥@×¥¢@MÉâ×¢]@£¨¨@¦@¥@£¢@£@@¤
@Éç×¢@@@@¤K
â@£@ÃÉç@@£@ä£@â££¢k@Ť@É££@¥¢@@£@ÙÉ×Å
MÙQ¢¤§@É×@ŤQ¢]@©£@£@¢¤@£@@¢££¥
£K ÙÉ×Å@¦¢@@@ñùøù@£@¥@@¤@É×@¢¥@£@¤¢¢
£¤¤£@ŤK ä£¨k@@£@ñððð@©£¢@££@@ÙÉ×Åk@
¢@£@ö@@¢£¢@M¢@@Æ¤¨@ñùùø]@¤@@@¥@ÙÉ×Å`£
£¦¢K
ã¨k@£@¢£@É££@¢@¤@£@ÖÃó@Mñõõ@Ô¢]@@ÖÃñò@Möòò@Ô¢]K
¨@£@ñùùø@ÖÃñò@¢¤@@£@¢£@¢@@@¢K
@ñKñKö É£ â¤¦¨
Ö@£@@££@££¥@¦¢@£@£@@£@äKâK Á¥¢¨@Ã¤@
£@Õ£@É£@É¢£¤£¤@MÕÉÉÁÃ]@@¨@äKâK@å@×¢£@Á
Ç@M¦@¢@@£@¦£@@£@¢@½£@¢¤¦¨¾]K
ã@Á¥¢¨@Ã¤k@¦@¦¢@@¤@@¢££¥¢@@¨@¢@
¤¢£¨k@¥£k@£££@@¤£k@£@@@@@£¦@¨¢@
@ @ Ã£@ñK É£¤£@£@ãÃ×aÉ×@`@È¢£¨k@Á££¤@@â£¢
ù
ñùùô`öK Á£@£@@@£@£k@£¨@¤@£@¦@¦£@£@¤¢@
£¦@@£¢z
￿ Ò¢££@É££¥z@Ã£@Á}¢@Ã¤£¢@£@£@É£
â¤¦¨
￿ Á@Õ£@@Ö£¤£¨z@Ù©@£@×¢@@£@É£@â¤¦¨
Á@£@¢@@£¢@£¢@@£@@££@¥¨@¢@@£@äKâK@¢¤
¥@¢¢@£@£@É££@¨@£@¨@òððõk@¦£@@¢¢@@¢@
£@¨@£@¨@òðððK
Á£¤@£@£¢@@£@¢¨@£@¥£@¤@@§¢@@£
É££k@@@@££¥@££¥¢@£@@£@¥@k@£
¢@¥@@¢¢£¨@£@@¥¢@@¥£@£@¢¤@@¢¢@@¥
¤£¨@¢£¢K Â£@£¢@¨@@¤@£z
http://www.benton.org/contents.html
Æ@@@££@¢£¥k@£@Ç¤@@â¥@MÇ÷]@¢£¢@£@
Â¤¢¢¢@@Æ¤¨@ñùùõ@£@¢¤¢¢@£@@Ç@É£@É¢£¤£¤
MÇÉÉ]K ã@@¦¢@££@¨@¢k@£¨@@@¢£¢@
Ãk@£@ä£@Òk@Æk@Ñk@Ç¨k@É£¨@@£@ä£@â££¢k@
¤¢@@£k@¤£¤@@@¢¢¤¢@@£@¥£@
@££@¢£¤£¤K
Â£@£@ÕÉÉÁÃ@@£@ÇÉÉ@¢@¥@¦@££@££¥¢@¦
¢@£k@@¤@¤£@¦£k@@£@É££K
ã@¢£@£@@¢¤¢££¥@¥£@£@@£@É££@k@
ñùùök@@£@@@£@Õ§£@Ç£@É££@££¥K ã¢@¦¢@¤@¨@£
Ã£@¢££@¦£@£@¢@z
￿ Ã£@¤¥¢£¢@@£@¢@¦£@£¦¢@££@@ñðð`ñððð@£¢
¢£@£@£¨}¢@M¢@@Ö£@ñùùö]@É££K
￿ ×£@§££@¦£@£@§£@£@@£¦@£¢K
￿ Ä¢££@¦@£¢@££@£@££@£@¢@@¢¢¢K
ã@££¥@¤@¤@@[ñðð@@@ñùùøK
@ñKñK÷ É££ò
ã@¢¤¢¢@@£@É££@@£@¢¤¢¤£@¤£@¢£@@£@ÕâÆÕÅã
@£¢@@£@@£@¢@¤¢££@@£@¢@¤£¨
¦@@¥¤¢¨@¨@§¤¢¥@¤¢@@£@É££K ã@¤¥¢£¨@¤£¨k
ñð
ãÃ×aÉ×@㤣@@ã@Ö¥¥¦@ @
£k@££@¦£@¥£@@¤¢£¨@£¢k@@¤@¨@£
¤@£@@£@ÕÇÉk@¥@@£@É££ò @£K
É££ò@¢@£@¦@@£¥¢z
￿ ã@£@@@¦£k@`@£¦@£¨@@£@¢
¤£¨@@£@äKâK
￿ ã@@@¦@£@@£¢@@¤£@£¢@£
¤¨@§£@£@£¢@@@£¦¢K
￿ ã@¨@£¢@¦¨@¥@£¢@£@@¥¢@@¤£@@£
£@@É££@¤£¨k@£@@£@äKâK@@K
Æ@¤£@£k@¢@@£@øKùk@½É££ò¾@@ õø÷K
ñKñKø ã@Ö@⨢£¢@É££@MÖâÉ]@Ô
Á¤@£@¢@£@££@ÄÁÙ×Á@¦¢@¢@@@££¦@£
¢¤£@@¢¢@£@£@¤£@@£@¢£¢£@@£¦@¢£¢k
¦@¥£¤¨@@£@ãÃ×aÉ×@@£@É££@M¢@ñKñk@½É££@È¢£¨@`@æ@É£
Á@Ã@Æ¾@@ ó]k@@££¥@¢£¢@@¦¢@@@¨@£
ÃÃÉãã@MÃ£Q@Ã¢¤££@É££@ã¤@£@ã¤k@
Ã¢¤££¥@Ã££@@É££@ã¨@@ã¨]k@@£@ÉâÖ
MÉ££@Ö©£@@â£©£@]K ã@ÃÃÉãã@¢@¢@@£
Éãä`ã@MÉ££@ã¤£¢@ä@`@ã¤£@â£©£
â£]K
ã¢@£@¢¤£@@£@ÖâÉ@MÖ@⨢£¢@É££]@Ù@Ô@MÉâÖ
÷ôùø]k@¦@@@¢¥`¨@@@£@¤£@¦£@¨¢
£¢£@£@£@¦@¨@@£@£¢@£@£@¤@¨¢K ã¢@k
¢¦@@Æ¤ ñ@@ ñòk@¢@¦¨@£@¢@@¢¢@@£@¤¢£@
¦@@£¦@£@¢£@¢¤@£@@¢@@@£@@
£¦@¢£@££¢K
@ @ Ã£@ñK É£¤£@£@ãÃ×aÉ×@`@È¢£¨k@Á££¤@@â£¢
ññ
Application
Presentation
Session
Transport
Network
Data Link
Physical
Application
Presentation
Session
Transport
Network
Data Link
Physical
3376A\3376F1D5
Æ¤@ñK@ã ÖâÉ Ù Ô
ã@ÖâÉ@Ù@Ô@¢@¢¥@¨¢^@@¨@¥¢@@¢£@@¤£¢@£
£@¨@¥@k@@£¤k@¢@@£@¤£¢@¥@¨@£@¨@¦K
Á£¤@¢¢¢@@¨@¢¢@¥£¨@£¤@£@¢£@@¨@£@¨k@
@@£@@¥¦k@@¨@¤£¢@£¨@¦£@£¢@@¨@@£
¢K
ã@¢¥@¨¢@z
Á£
Õ£¦@£¢@¢¤@¢@£@¤£@@@£¢
×¢££
Æ££@@£@@¨£
â¢¢
Å¢£¢£@@£@@¢¢¢¢
ã¢£
×¥¢@@@@¤@`£`@¥¨
Õ£¦
×£@¥¨k@¤@¤£
Ä£@Ó
Æ@@¤£¢@@£@@@
×¨¢
ã¢¢¢@@£¢@@£@¨¢@¦
ñò
ãÃ×aÉ×@㤣@@ã@Ö¥¥¦@ @
ã@£¦@¢£¢@¢¢¢@@¢£©£@@£¦@£@¢£¥¢K
ã@ÖâÉ@@¢££@@@@¢£@@@¢£¢k@@££¨@£
£@¦@k@¤¢@@@££@¢¢@¦£¤£@¤@££¢K
ã@É££@¤¢¢@@¢¢@@@k@¦@¨¨@@¢@
£@@ÙÆâk@@££¢@@¤@£@¥¨@¢£¨K ã@ÖâÉ
£¢@¥@¢¦¨k@@¤¢@¤@£@¤@£@¢£@¢@¢¤
£¢¥k@£¨@¥@£@@¦¨@¨k@¢¨@@£@¢£@@¢
¤£@£K É@£@£k@ãÃ×aÉ×@@£@É££@¦@¥@¨
@@¤£@£@¤¢K
ñKñKøKñ çKõððz@ã@Ä£¨@â¥@â£
ã@ÖâÉ@£¢@k@¦¥k@¢¢@¢¢¤¢@££@@@¢£¤£@¢¨¢£¢
££@¦@¥@@@@@@@£@¢£@@É££@£K
Ö@¢¤@££@@¦¢@£¨@¢¥¢K ã@ÃÃÉãã@£@£@çKõðð
¢£@@ñùøøk@¦@@ÉâÖ@ùõùôk@Ä£@Ã¤£¢@Õ£¦@Ä£¨k
Ù£¢@çKõðð`çKõòñ@@ñùùðk@£¤@£@¢@¢£@¨@@£@¢
çKõððK
çKõðð@©¢@£¨@£¢@@@@@¢@@@¢¤£
@¤£¢@@£K É£@¢@¢@¦¤@¢@£¢@£@
£¥@£@¢K Â¤¢@@£¢@¤££¨@@¢£¨k@çKõðð@¢
£@¤¢@££@¦£@`@¤¢@@££@£¦@£
£¨@¢¥¢K çKõðð@¢¢@££@¤£@£¦@£@£¨@£
@£@£¨@¢¥@¤¢¢@£@Ä£¨@Á¢¢@×£@MÄÁ×]K Æ@¤£
£@@çKõðð@@£¢k@¢@¢@Ã£ ñòk@½Ä£¨@×£¢@
Ä¢£¤£@Ã¤£¾@@ ÷ñ÷K
ñKò ãÃ×aÉ×@Á££¤@Ô@`@æ£@É£@É¢@Á
Á¤£
ã@ãÃ×aÉ×@£@¢¤£@¢@@@£¦@@£¢@¢£@££@£¢z
ã¢¢¢@Ã£@×£@MãÃ×]@@É££@×£@MÉ×]K Á£@@@£
¢@£@É££@×£@â¤£k@@£¢@¢@£@¢@¤¢@@@É££@¢£¢
¤£¢K ã@@@£@ãÃ×aÉ×@¢@¤¢@£@@£@£@£@£
¢¤£@@£¢@K
@ñKòKñ É££¦
ã@¢£@¢@@@ãÃ×aÉ×@¦¢@£@¤@@££@@£¦¢@££
¥@¤¥¢@¤£@¢¥¢z @ ££¦ k@@££ K Å
¨¢@£¦@¢@£¢@¦@£¨`£@¤£@£k@@£
@ @ Ã£@ñK É£¤£@£@ãÃ×aÉ×@`@È¢£¨k@Á££¤@@â£¢
ñó
@@@@£@££@¥¢@¢@¤£@¤£¢
M£¥¢]K Ã¤£@¢¥¢@@¥@¨@¢£¦@££@¤¢@£¦@£
¨¢@£¦@@£@¤¢@£¢@@££@¥¢@@@£@
£¢@£¢k@£@@£@¤¨@¨¢@£¦K ã@££¤
@£@¨¢@£¦¢@¢@@@£@¤¢K
ã@¢@@¢@£@££ @£@¨¢@£¦¢@£@@¦£@¢@£
£@£@¤¢@£@@@@£¦K â¤@@¢£@@££@£¦¢@¢@
 ££¦ @@@££ K
ã@@@£@££@£¦@£¦¢k@¦@@@¤£@££@¢@££@£@£
£¦¢@@££@@¦@£¢@@@£¦@£@£@£^@¢¤@@
¢@@@¤£ K ã@£@É× ¤£ @¢@¢@¤¢@¤¢@£@¤£@¤£@¢@£
@£@É×@¨@@£@ãÃ×aÉ×@£@¢¤£@M¢@ñKòKòk@½ã@ãÃ×aÉ×@×£@â£¾
@ ñõ]K
Æ¤ ò@¢¦¢@£¦@§¢@@££¢K
Two networks interconnected by a router equals Internet A
Router
R
One
Virtual
Network
Network 1
Network 2
Router
R
Network 3
Network 1
Network 2
Router
R
Multiple networks interconnected by routers
(also seen as 1 virtual network, an Internet)
3376a\3376F1D1
Æ¤@òK@É££ ŧ¢K ã¦ ££ ¢£¢  £¦¢k  ¢ ¢ 
@£¦K
ñô
ãÃ×aÉ×@㤣@@ã@Ö¥¥¦@ @
ã@¢@£¢@@@¤£@z
￿ Æ@£@£¦@¢££k@@¤£@¢@@@¢£K
￿ Æ@£@¤¢@¢££k@¤£¢@@¥¢K ã@¤¢@¢¢@¨@@
££¦K
ã@@@£@£¨@@¢£@@£@££¦k@@¢£@¢@¢¢@@¢¢k@£
É× ¢¢ K æ@@¢£@¢@¤£@£¦@£¢@M£¢]k@@£@¢
@¤¤@É×@¢¢K ã@É×@¢¢@¢¢£¢@@£¦@£¢z
IP address = <network number><host number>
ã@£¦ ¤ @£@@£@É×@¢¢@¢@¢¢@¨@@£@¤££¨@@¢
¤¤@£¤¤£@£@É££K ã@¤££¨@@¢¢@£@¢£ ¤ @£@@£
É×@¢¢@¢¢@¦£@£@©£@££@£¢@£@£¦@£@¨@£
£¦@¤K ã@¢¢@¢@¢@¢@@£@@òKñKñk@½É×
Á¢¢¾@@ óöK
ñKòKò ã@ãÃ×aÉ×@×£@â£
ã@ãÃ×aÉ×@£@¢¤£@¢@¥¥@¥@@@@¢@óð@¨¢K Ó@¢£
£¦@¢£¦k@ãÃ×aÉ×@¢@@@¨¢K ã¢@¨@¢££@¢
£@£@£@£ ¢£ k@¦@¢@¢¨¨¤¢@¦£@£@¢¤£K É£@@@¤¢
@¢£@M¤£@£ @@@¤£¨]@£@ãÃ×aÉ×@£@¢¤£@¢£
£¢k@¢¤@¢@âÕÁ@@£@Ö@⨢£@É££@MÖâÉ]@@M¢@Æ¤ ñ
@ ñò]K Ƥ£@¢¢@£@¢¨@@§££@@£¢k@¢@£@
¢@¢@@£@¨@¢@¤¢@¨@£@£@£@¢¤£¢K
ã@É££@£¢@@@@¤@¨¢z
@ @ Ã£@ñK É£¤£@£@ãÃ×aÉ×@`@È¢£¨k@Á££¤@@â£¢
ñõ
Applications
Transport
Internetwork
Network Interface
and
Hardware
Applications
TCP/UDP
ICMP
IP
ARP/RARP
Network Interface
and Hardware
.......
.......
.......
.......
3376a\3376F1D2
Æ¤@óK@ã ãÃ×aÉ× ×£ â£K Å ¨ ¢£¢  ½¾ 
¤£¢K
Á£@Ó¨
ã@£@¨@¢@¥@¨@£@@££@¤¢¢@ãÃ×aÉ×@
¤£K Á@£@¢@@¤¢@¢¢@£@¦£@£
¢¢@@£@¢@@@£@¢£K ŧ¢@@£¢@@ã£k
Æã×k@âÔã×k@@ÇK ã@£@£¦@£@£@@£¢£
¨¢@¢@@¨@£@¤¢@@¢£¢k@¦@¢@¢@@@£
@òKök@½×£¢@@â£¢¾@@ ùôK
ã¢£@Ó¨
ã@£¢£@¨@¥¢@£@`£`@£@£¢K Ô¤£@£¢
@@¢¤£@¢¤£¤¢¨K ã@£¢£@¨@¢@¢¢@
¥@@@§@@£K ã@@£¢£@¨@£
¢@ãÃ×@¦@¢@¢¤¢¢@@@£@@òKøk@½ã¢¢¢@Ã£@×£
MãÃ×]¾@@ ñððK
Á£@£¢£@¨@£@¢@ä¢@Ä£@×£@MäÄ×k@¢¤¢¢@
òK÷k@½ä¢@Ä£@×£@MäÄ×]¾@@ ù÷]k@¦@¥¢@
£¢¢@¢¥@@¢@£@ãÃ×k@¦@¥¢@
£`£@¢¥K ã£@¢@££@£¢@¤¢@äÄ×@¢@£
£¢£@£@¥@£@¥@£@¦@`£`@¦@£K 䢤¨k
äÄ×@¢@¤¢@¨@£¢@££@@@¢£@£¢£@¢K
É££¦@Ó¨
ã@££¦@¨k@¢@@£@ ££ ¨ @@£@£¦ ¨ k
¥¢@£@½¥£¤@£¦¾@@@@££@M££@¢k@£¢@¨@¢¢@£
@¥¢@@£@¨¢@£¦@££¤@¦@£]K É££@×£
MÉ×]@¢@£@¢£@££@£@@£¢@¨K É£@¢@@£¢¢ @£
ñö
ãÃ×aÉ×@㤣@@ã@Ö¥¥¦@ @
££@¢}£@¢¢¤@£¨@@£@¦@¨¢K É×@¢@£ @¥
£¨k@¦@£@@@¥¨K ã¢@¤£¢@¤¢£@@¥@£@
@¥K
×£@@¤£@¢¢¢@£¦@¤£¢@¢@@¤£@¤£@££
¢¤¢@££@¢¢¢@¦@@£¨@¥@£@£@¢££K É×
¥¢@£¢@¤£@¤£K É×@¢@¢¤¢¢@@£@@òKñk@½É££@×£
MÉ×]¾@@ óõK Á@¢¢@¤£@@@É×@£¦@¢@@É× £ K
ã¢@¢@£@¢@¤£@@£@£¢££@¢¢@ãÃ×aÉ×@£¦¢K Ö£
££¦@¨@£¢@@É×k@ÉÃÔ×k@ÉÇÔ×k@ÁÙ×@@ÙÁÙ×K
Õ£¦@É£@Ó¨
ã@£¦@£@¨k@¢@@£@  ¨ @@£@£` ¨ k@¢
£@£@£@£@£¤@£¦@¦K ã¢@£@¨@@¨@£
¥@@¥¨k@@¨@@£@@¢£@£K É@£k@ãÃ×aÉ×
¢@£@¢¨@¨@£@k@¤£@@¤¢@¢£@¨@£¦@£
¥k@¦@¤¢££¢@£@§£¨@@£@É×@¨K ŧ¢@@ÉÅÅÅ
øðòKòk@çKòõ@M¦@¢@@@£¢]k@ÁãÔk@ÆÄÄÉ@@¥@âÕÁK ×¢¢
¨¢@£¦¢@@£¢@££@ÉÂÔ@ãÃ×aÉ×@¤£¢@@£@£@
¢¤¢¢@@Ã£ ñók@½Ã£@×£¢¾@@ ÷õ÷K
Õ£@££@£@ÙÆâ@£¤¨@@£@¢@@¢£©@¨@£¦@¨
£¢@@¢^@£¨@¨@¢£©@¦¨¢@@¢¢@£¢@£¢@
£@££¦@¨K
ã@£¤@££¢@£¦@£@¨¢@@¢¦@¨@£@¦¢@@Æ¤ ó@
 ñöK Á@@£@½¨@¾@¢@¢¦@@Æ¤ ôK
Applications
Transport
Internetwork
Network Interface
and Hardware
3376a\3376F1D3
SMTP, Telnet, FTP, Gopher...
TCP UDP
IP
ICMP
ARP RARP
Ethernet, Token-Ring, FDDI, X.25, Wireless, Async, ATM, SNA...
Æ¤@ôK@Ä£ Á££¤ Ô
@ @ Ã£@ñK É£¤£@£@ãÃ×aÉ×@`@È¢£¨k@Á££¤@@â£¢
ñ÷
@ñKòKó ãÃ×aÉ× Á£¢
ã@¢£`¥@£¢@¦£@£@ãÃ×aÉ×@£@¢£@@£@£¢K
ã¨@¤£@¦£@£¢@@£@££@¢£¢@@@£@¤¢`¥¢
£@£@£@ãÃ×aÉ×@£@¢¤£K
Á@£@£¢@¥@¢@£¢£¢@@z
￿ ã¨@@@¤¢`¦££@£¢@@£¢@¢£©@@¢
¦£@£@ãÃ×aÉ×@¤£K Ék@£@ãÃ×aÉ×@£@¢¤£@¤¢@£
£¢@¢¤@¢z
 ãÅÓÕÅã@@££¥@£@¢¢@£@£@££@¢£¢K
 Æã×@M@£¢@£]@@`¢@¢`£`¢@@£¢¢K
 âÔã×@M¢@@£¢@£]@¢@@££@@¢¨¢£K
ã¢@@¢@@£@¢£@¦¨@£@£@£¢k@¤£@¨
£¢@§¢£K Å@£¤@ãÃ×aÉ×@££@¦@¤@@¢¢@
£@¢£@@£@£¢K
￿ ã¨@¤¢@£@äÄ×@@ãÃ×@¢@@£¢£@¢K Ù@££@äÄ×@¢
¤@@¢@@¦`£k@¢@@£¢@¢@£@£@¢@£@¥
£¢@¦@@¥¨@@¦`£@¤£¢K É£@¢@£@¢@£@¤
£¢@@£@@ãÃ×k@@k@£`£@£K Ô¢£
£@£¢@¦@¤¢@ãÃ×k@¤£@£@@£¢@¤£@@äÄ×@£
¥@££@@£¤@¤@£@¥K
￿ Ô¢£@@£@¤¢@£@£a¢¥@@@££K
ñKòKóKñ ã@Ã£aâ¥@Ô
ãÃ×@¢@@`£`k@£`£@£K ã@@@¢£a¢¥
£¢K ã@£¢k@¦¥k@¤¢@@£a¢¥@@@¤£¢K
Á@¢¥ @¢@@£@££@¢@@¢¥@£@££@¤¢¢^@@£ @¢@@¤¢£
@@¢¥K Á@£@¢¢£¢@@£@@¢¥@@@£@£k@¦@@¤
@£@¢@@@£@¢¨¢£¢K
ä¢¢@¤¢¤¨@¥@£@£@£@@£@£k@¦@¤¢@@¤¢£ @@
£¤@¢¥@@¢¢@£@£@£@¢¥@£@@£@£@¤¢@ãÃ×aÉ×@¢@
£¢£@¥K
ã@¢¥@¢@@@££@¥¢@@¤¢£k@¢@£@¤@¢¥@
¢¢@@£@¢¤£¢@@@¨ K Á@¢¥@@¤¢¤¨@@¦£@¤£@¤¢£¢
M¤£@£¢]@£@£@¢@£K
ñø
ãÃ×aÉ×@㤣@@ã@Ö¥¥¦@ @
Client
A
TCP/IP
Client
B
TCP/IP
Server
TCP/IP
.....
Internet Network
3376a\3376F1D4
Æ¤@õK@ã Ã£aâ¥ Ô  Á£¢
â@¢¥¢@¦£@@¤¢£¢@£@@¦`¦ £ @¢@££@£@£¢@¦@£@¦
É×@¢£@£¨@¤¢£@£@£@¤¢£¢K ã@£@¤¢¢@@£¨@£@@£¢
¤£K Ã£¢@££@¦¢@£@¤£@¦£@@¢¥@££@¢@£@¤¢@
¦`¦@£@¤¢£@¥@£@¢@@@£@¦@£@£¨@¤¢£
¢¢@£@¤¢£¢K ã¢@¢@£@¨@@¢££@¢¥@¢¤@¢
×£k@¦@¤¢¢@@¦`¦@£K
Æ@£@£@@ãÃ×aÉ×@£@£¢k@¢@@£@Ã£ ôk
½Á£@×£¢¾@@ ñùóK
ñKòKô Â¢k@Ù¤£¢@@Ç£¦¨¢
Æ@@££¦@¨@££@¤£@£¦¢@¢@@¨@ ¤£¢ K É£
¢@££@£@¢£¤¢@£¦@@¤£k@@@@@£¦¨K
Â É££¢@ÓÁÕ@¢£¢@£@£@£¦@£@¨@¥@
¦¢@¢@£¦@£K Á@@¢@£@¤£@@@ÔÁÃ
¨k@@¢@£@@¨@@¨@£@M¤@£
Ó@Ó@£]K É£@¥¢@ÔÁÃ@¨@£@¥¢k@
¤K ŧ¢@@¢@z
￿ Á@×Ã@¤@£@ÉÂÔ@ã`Ù@Õ£¦@Â@
￿ ã@ÉÂÔ@øòòù@ÓÁÕ@
Á@@@@¢@£@@£¢£ @£@É×K ã£@¢k@¦@@É×@¢£
¢¢@@É×@£@£@£@¢£@@@£¦@£@¨@@k
£@¢¢@£@£@£¨@£@£@¢£@@£@£@½¢¢¢¾@£
@¦£¤£@£@¢@É×@¢£@@¦@@£K
@ @ Ã£@ñK É£¤£@£@ãÃ×aÉ×@`@È¢£¨k@Á££¤@@â£¢
ñù
Ù¤£ É££¢@£¦¢@£@£@££¦@¨@¥@@¤£¢@£¢
£¦@£K ã@¤£@¤¢£@¤¢£@£@¢¢@¢£¤£¤
¢¢£@¦£@£@£¦@£¢@£@¢¤£¢@@£@¢¢@
¦£k@@¦k@£@¦@£¢K Ù¤£¢@@@£@¢£@£@¢£
£¢¢¢@£¢@@£@£@¢©¢K ã@¢@¤£@¤£@¢
£@@£@É×@¨@@£@ãÃ×aÉ×@£@¢£k@¢@¨@¢£@
¦¢££@¤@ãÃ×aÉ×@¥@@£@@£@¤k@@£¨
@¢@¦£@¢£@@£¨}¢@ãÃ×aÉ×@££¢k@¦@É×
£¢K È¦¥k@£@¤£¢@¥@¤@@¢¢££
¤£@£@£@¤@¤£¢@£@¨@É×K
Â¤¢@É×@¥¢@£¢@¢@¤£@¤£k@£@£@½É×@¤£k¾@¢
£@¤¢K@Ö£k@k@£¢@@¤£@@½É×@£¦¨k¾ @½É££
£¦¨¾@@½£¦¨K¾@ã@£@£¦¨ @¢@¦@¨@¤¢@
£¢@£@@@¨@£@£@££¦@¨K
Á@¤£@@@¢@£@@¥¢ @£@É×K ã£@¢k@¦@@¢£@¢¢@@É×
£@£@£@¢£@@@£¦@£@¨@@¤£k@£@¢¢@£
£@£@£@¤£@@£@£¨@£@£@££@¢£K
Ç£¦¨ É££¢@£¦¢@£@@¨¢@£@¢@@¤£¢K Á@£¦¨
¤¢¤¨@¢¤£¢@¢¢@@@@£¦@£@£k@@¨
¢@¥@£¢£@@£@£@£¦@£@¥£¢@£
¢¤£@`£`@£@£¥£¨K Ç£¦¨¢@£¨¨@£@£
££¥£¨@@£¦@£¦¢@£@@¢¤¢£@@£@£@£¢
¢¤£@@£@K Æ@§k@@åÔ@¢£@¤@ãÃ×aÉ×@¨@
¤¢@¢@@âÔã×aÙâÃâ@@£¦¨K
Õ£z @ã@£@½£¦¨k¾@¦@¤¢@@£¢@¢¢k@¢£ @¢¨¨¤¢
¦£@½É×@£¦¨K¾
Á@£¦¨@@@¢@£@@¤ @£@É×K ã£@¢k@@¢£@£@¢@
É×@£@£¤@@£¦¨^@£@@¨@¢@£@£@@£¦¨K ã
`¥@£@£@@¨@£@£¢@¢@£@¢¢
@¨@£@£¦¨@¤¢@¦£¥@£¦@££¤@¢@¤¢@@£
£@¢@@£@£¦¨K
Ã¢¨@£@£@¤£¢@@£¦¨¢@¢@£@£@@¦ @@¦
£¦¨ k@¦@¢@¤¢@£@¢££@¢¢@@£@É££@£@@£¦@@@¤@
£¦¢@£@¨@@©£@@¢¤£¨@¢¢K â@õKók@½Æ¦¢¾@
 óõù@@@£@@¦¢K
òð
ãÃ×aÉ×@㤣@@ã@Ö¥¥¦@ @
ñKó Æ@â£¢@@ãÃ×aÉ×@@£@É££
ãÃ×aÉ×@¢@@¤@¦£@¥¢@@¤¢¢@@¤¢@@£¢@£
¢¢@@£¤@¦K ã@¢@¢@£¤@@£@É££@¢@@
¤£¢@£¦K Ö@£@£@k@£¢@¢¢@¤@¢¨@£¤@£@
¢¦@¦£@£¦@¢@@£@¦@£@£@@¢@¦¨K Á£¤@£@¢@
¥@¥@¨@£@¢¢¤@£¥¢@@¤£¢@@£@É££@@£@¢
¢£¨@¢@@¤£¤@£@@£@É££@â£¨@MÉâÖÃ]@¢¥¢@¢@£
¢£©@¨@@£@É££@¤£¨K É£@¢@©@@@¨@£
É££@Á££¤@Â@MÉÁÂ]K
ã@ÉÁÂ@£¢@¢@@£@É££@Å@ã¢@Æ@MÉÅãÆ]@@¢¢¤@¦
¢£¢k@@@£@É££@Á¢¢@Õ¤¢@Á¤££¨@MÉÁÕÁ]@@£
¥¤¢@¢@@¤£@£¢K ã@ÙÆÃ@Å£@¢@¢¢@@¥¦
@¤¢@¦@¢£¢@¤£¢K
ã@ÉÅãÆ@£¢@¢@¥@¨@£@É££@Å@â£@Ç¤@MÉÅâÇ]@@¢
¤£@©@@£@@@Á¢@@æ@Ç¤¢@¦@¦@¢£¢
@¢¤¢¢@@¦@¢£¢@@¢K
ã@É££@â£¢@×¢¢k@¢@@ÙÆÃòðòö  ã É££ â£¢
×¢¢@`@Ù¥¢@ók ¢  ¦£  £¢k ¤¢k  ¥£¢ ££
@¤¢@@@¨@£@É££k@¦£@@£@£¨@@£@@£@ãÃ×aÉ×@£
¢¤£K
ã@¥@¢@@£@É££@â£¢@×¢¢@z
@￿ ã §
￿ ×@££@@£¢£
￿ Ãk@¢k@@¢¨@¤¢£@¤££
￿ Ö¢¢@@¢¢
@￿ ã¢¢
ã@¢¢@@¢£©£@¢@¢¤©@¦z
￿ É@@£@¥@@¦@¢£@¥@¢@@¢£k@£¢@¥@£
¢¤£@££@¢£@£@£@ÉÅâÇ@¦@£@¦@@¢¤¢¢@@¥¦@
£@£@@¢£¨@@¢@¤¢@¢@@É££@£@¤£K
ã¢@¢¤@£@@¢£@£@£¦@¦¢@@@@£@¢§@£¢K
￿ Ö@£@ÉÅâÇ@¢@@¢£¥@¤¢k@£@¢¢¤¢@@¢£`@££@£
¦@£@¢£@£@@¥¦@¨@£@¦@É££@¤£¨K
@ @ Ã£@ñK É£¤£@£@ãÃ×aÉ×@`@È¢£¨k@Á££¤@@â£¢
òñ
￿ Á£@£@@¥@¨@£@ÉÅâÇk@@É££@£@¢@@£@£
É££@Å@ã¢@MÉÅãÆ]k@£@¢¤¢¨@@£@ÉÁÂk@
¤¢@£@£@¢£¢@£@@@¤£@¢@@Ù¤¢£@@Ã£
MÙÆÃ^@¢@ñKóKñk@½Ù¤¢£@Æ@Ã£¢@MÙÆÃ]¾@@ òò]K
￿ Ö@¤¢@¢@@ÙÆÃk@@£¤£@¨@¥@@¢££¤¢@¢@¢@
ñKóKòk@½É££@â£¢¾@@ òôK É£@¨@¢@@¥¢@¥@£@
¢@¤£@¦@££@¢¤£¢@@¤K
￿ É@£@ÉÅâÇ@¢@£@¥@@@¦@¢£@£k@@@@¤£@¢
@¤@¦£k@¢§@£¢@@¢¤¢¢k@£@¦@@¥@
£@É££@£¢@£¨K
ñKóKñ Ù¤¢£@Æ@Ã£¢@MÙÆÃ]
ã@É££@£@¢¤£@¢@¢£@¥¥@£¤@£@¢@@Ù¤¢£ Æ
Ã£¢ @MÙÆÃ]K Õ¦@£¢@M¢£¨@£@£¢]@@@¢
@£@¨@¢¢k@@@¤£@£@£@£££@@£@É££
¤£¨@@£@@@@É££@£@MÉÄ]K
ñ
@ã@¢£@¢¤@@ÉÄ¢@¢@£
É££@Å@ã¢@Æ@MÉÅãÆ]@¦@¢@@¢¤¢¨@@£@ÉÁÂK È¦¥k
¨@¨@¢¤£@@@¢@¢@@ÉÄ@£@£@ÙÆÃ@Å£K ã@@@¢£@
¤¢@¦@ÙÆÃaÉÄ@¤£¢@¤¢£@¦@@@@@ÙÆÃ@£@@£K ã¢
¤¢@@£¢¥¢@¢@@@ÙÆÃ@MÙÆÃ@òòòó]@¦@¢@£¢@¦@£
¢¤£@@¢@@@ÙÆÃK
Ö@@ÙÆÃ@¢@@¤¢k@@¥¢¢@@£¢@@¤¢@¢@¦
ÙÆâK Á@¦@ÙÆÃ@¦@¥¢¢@@¢@@§¢£@ÙÆÃ@¢@¢@£@½¤£¾@
£@½¢£¾@££@ÙÆÃK ã@§¢£@ÙÆÃ@¢@¢@£@@½¤£@¨¾@@½¢£
¨¾@£@¦@K Æ@§@ÙÆÃ@ñõôòk@¦@¢¢@£@ÂÖÖã×@£k@¢@
½¢@£k¾@@ ¥¢@@ÙÆÃ@ñõóò@@@£@£@ÙÆÃ@ùõñK ÙÆÃ
ñõôò@¢@£@@@£¢z@½Ö¢£¢@ÙÆÃ@ñõóò^@ä£¢@ÙÆÃ@ùõñK¾
Ã¢¤£¨k@£@¢@¥@¨@¤¢@¥@¦£@£¦@@@@£
£@¥¢¢@@@ÙÆÃk@¢@£@¢@¥@@£@@¤£@¥¢K
â@ÙÆâ@@¢@¢@£ ¤£¢ @¦@£¢@¢@É££
£¢K ã@É££@Á££¤@Â@MÉÁÂ]@£¢@@¢£@@£@ÙÆâ@££
¢@£@£@¢¤£K Å@@£¢@¢@¢¢@@¢££@@@¢££¤¢K
Á@É££@£@@¥@@@£@¦@¢££¢z
ñ
@â@@£¢@£¢k@£¤¨@£¢@£@Á@ñk@@@¢@¢@£@£@¢£K Æ@¢£k
ÙÆÃ@ññôù@M£@ñùùð@Á@ñ]@¢¢@£@£¢¢¢@@É×@£¢@¨@@@@ÙÆÃ@ñôó÷@M£
ñùùó@Á@ñ]@¢¢@£@£¢¢¢@@@¨@£@K
òò
ãÃ×aÉ×@㤣@@ã@Ö¥¥¦@ @
â£
ã@ÉÁÂ@¢@¢£¢@£¢@¢@@@£@@£@É££K@ã¢@
¢£@@£¦@¤¢z
ñK É×@£@@¥k@£¢@££@¨@£@£@¦@É££K
òK Õ£¦`¢@£¢k@¨@¢£¢@@¦@£@@É×@
£¤@£¨¢@@£¦¢K
Ä£@¢£
ã@ÉÁÂ@¢@£¥¨@¢@£¢@£@¢@@¢¢@¢£@£K
â¤¢££@@¦¢@£¢£@@£¢@@¢K Ã£¢@
£¢£@¢¤£¢@¢¤@@¢¤££@£@£@ÉÁÂK ã@¢@@¢¢£¨@££@¢
¦@@@@@£@£@@£@¢@@¢£K
×¢@¢£
ã¢@@£@¢¢@££@¨@@¢@¨@£@ÉÁÂ@
¢£©£@@£@¤£¤K É££¢@@£¢£@¨@¢¥@¤¢@
¢K Ù¥¢@@£@£@¢@¨K
ŧ£
Á@¢¨¢£@¢¤@£@£@@§£@£@¤¢¢@£@¢
££@@£@§£@@¢@£@£¢@¤¢@@£@£@¦£
£@¥@@£@£K
É£
×£¢@¥@¨@£@¢£@©£¢k@@¥¢k@@££@@
£@¢¢@¤£¢@£@¤¥¦@@£@ÉÁÂ@¨@@¤¢@¢@ÙÆâ@@£
¥@@£@É££@¤£¨@¢@£@£¢K â¤
£¢@¨@@¢@¢¢@¢@@@@¤¢@@£@É££@¨@£
ÉÁÂK
È¢£
ã¢@@£¢@££@@¤¨@£@¥@@¢£¢@@£@É££
£@¤¢@£¨@¥@@¢¤¢@¨@£@¥£¢@@¤@£@
@£¢£K
Ä£¢@@£@¢££¤¢z
Ù¤
Á@¢¨¢£@¤¢£@£@£@¤@£¢K
Ù
Á@¢¨¢£@¢¤@£@£@@£K
Å£¥
Á@¢¨¢£@¨@@¨@£@£@@£¥@£K ã@@£@¢
££@@¨¤@@@£@@¢£@@£¢k@¨¤@¤¢£@@§£¨@£¢K
@ @ Ã£@ñK É£¤£@£@ãÃ×aÉ×@`@È¢£¨k@Á££¤@@â£¢
òó
Ó£@¤¢
ã¢@£¢@@@¤¢@@£@¤¢£¢K ã¢@¨@@¤¢@
£@§£@¢££k@¢©@£¤k@£@¤££¨k@@¢£@¢££K
Õ£@
ã¢@£¢@@£@@@@¤¢K ã¢@¨@@¤¢@
£@£@¤££¨k@¢©@£¤k@@§£@@¢£@¢££K
@ñKóKò É££ â£¢
×¢@¢£k@£@¢£@@¢£@£¢@@¢@¢@@@£
É££@â£¢@ã K æ  £ ¢ £ ¢£ ¢££ £ ¢ ¢¢ 
¢£@¤@MâãÄ]K ã@¤¢@@âãÄ@¤¢@¢@£@¨@£@¦
ÙÆâ@¢@É££@¢£¢K âãÄ@¤¢@@¤£@ÙÆâ@¦@£
¢£@@@¢£@¢@¢@¢¢@¤£@¤£¢K ä@ÙÆâk@¦
£@¤@¢@£@@¢@¤£k@âãÄ@¤¢@@£@@¦@
¢£@¢@¤£K âãÄ@¤¢@@£k@¦¥k@¥@¥¢@¤¢@¢@
¤£¢@@@¥@ÙÆâ@@£@ÙÆÃ@¤¢@@¤¤K ã¤¢@£@¨@¢¨
¦@¥¢@@@¢£@@¢@@£k@£@¢£@¤@@@@£
ÙÆâ@¦@£@¤¢@¢¤@@¢££K Æ@¢£k@£@Ä@Õ@⨢£
MÄÕâ]@¢@âãÄ@ñó@@¢@¢@@ÙÆâ@ñðóô@@ñðóõK ã@@£@¢£k
@@@½âãÄ`ñóaÙÆÃñðóôaÙÆÃñðóõ¾@¢¤@@¤¢K
Æ@¢@¢£¢@£@ÙÆâ@£@¢££¤¢@£¨@¢@£@¦¨¢@£@¤
£@£@@¤¢¤K É£@¢@£@¢¤£k@£¨@@¤£@£¢@¨
 @£¨@¢£££ ¦ ¢ ¥ £  âãÄ ñ    ¢£ ÙÆÃK
Ù¢@£@£@ÙÆâ@@£@âãÄ@¤¢@¦@@ £¤¤£@£¢@k
¢@£¨@@£@¢¢@@@ãÃ×aÉ×@£@££¢K
ã@¦@É££@¢£¢@@@£¤@£z
âãÄ@ñ@@É££@Ö@×£@â£¢
ã¢@¢£@¥¢@£@¢££@@¢££¤¢@@@É££@£@@¢£k@
¢@£@¢@££¤£@£@@£@¢££@@¢££¤¢K É£@¢@¢¢¤@¨
£@ÉÁÂ@§£¨@¤£¨K Á£@£@£@@¦£@£¢@¢£@¢@@ÙÆÃ
òôðð@Mâ£@ñùùø]K
âãÄ@ò@@Á¢¢@É££@Õ¤¢
ã¢@¢£@¢£¢@¤£¨@¢¢@¤¢@@£@£@£¢@
£@É££@£@¢¤£K É£@¢@¢¢¤@¨@£@É££@Á¢¢@Õ¤¢
Á¤££¨@MÉÁÕÁ]K ã@¤£@£@£@£@£@@¦£@¢@ÙÆÃñ÷ðð
MÖ£@ñùùô]K
òô
ãÃ×aÉ×@㤣@@ã@Ö¥¥¦@ @
âãÄ@ó@@È¢£@Ù¤£¢
ã¢@¢£@¢@£@¤£¢@@É££@¢£@¢£¦@M£@¨
@£@£@¥£@ÙÆâ]K ã@¢£@¢@@£@£¢z@ÙÆÃññòò 
Ù¤£¢@@É££@¢£¢@@¤£¢@¨ kÙÆÃññòó@
Ù¤£¢@@É££@¢£¢@@£@@¢¤£ k  ÙÆÃ@òñøñ@
Ã£¢@£@£@ÄÕâ@â£ K
âãÄ@ô@@Ù¤£@Ù¤£¢
ã¢@¢£@¢@£@¤£¢@@É×¥ô@É££@£¦¨@M¤£]
¢£¦K É£@¢@@@ÙÆà ñøñò  Ù¤£¢  É×¥ô Ù¤£¢ K
ñKóKòKñ Æ@è¤@É£@MÆèÉ]
Á@¤@@ÙÆâ@££@@£@£@@@¦@£¢£@£@É££@¤¢¢@
¢¢@¢@Æ è¤ É£ MÆèÉ] @¤£¢K ã¨@¤£¨@£
£¤£¨@@£@¤@£K Ó@âãÄ@¤¢k@@ÆèÉ@¤@¢@£
@¦@@¥¢@ÙÆÃ@¢@¢¢¤K ä@âãÄ¢k@ÆèÉ¢@¢@£@@¢
ÙÆÃ@¤£K Æ@§k@ÆèÉ ô  ÆèÉ  ؤ¢£¢  Á¢¦¢`Á¢¦¢ £
Ã¨@¢@½Õ¦@É££@ä¢¾@ؤ¢£¢ ¢ ¤£¨  £¢ ¤£ £K ã
ÙÆÃ@¤¢@@ññ÷÷k@ñòðök@ñóòõ@@ñõùôK
@ñKóKòKò Ö£ ÙÆâ
ÙÆÃ@@ÉÄ@¤£¢@@¥@¤¨@@@@¨@@¢£@£
@£@ÉÅãÆ@æ@¢£z
http://www.ietf.org
ñKóKó Ô@É££@×£¢
ã@¥@@@@£@£@@£@@£¢k@¦@¢£@¢@@£
££@¦£@£@¤£@¢££@@¢££¤¢@@âãÄ@¤@¦@@
ã ñK ã@£@¢£@@@¤@ ÙÆÃòôðð  É££ Ö ×£
â£¢ K
ã@ñ@M×@ñ@@ò]K@ä£ â££k â££¤¢  âãÄ Õ¤¢  É££ É££
×£¢
×£
Õ
â££
â££¤¢
âãÄ
É×
É££@×£
â£K
ÙK
õ
ÉÃÔ×
É££@Ã£@Ô¢¢@×£
â£K
ÙK
õ
Óz
â££z â£K@~@â£^ Ä£@~@Ä£ â£^ ×K@~@×¢ â£^ ÉK@~@É£^
È¢£K@~@È¢£
â££¤¢z ÙK@~@Ù¤^ ÙK@~@Ù^ ÅK@~@Å£¥^ Õ£@~@Õ£ Ù
@ @ Ã£@ñK É£¤£@£@ãÃ×aÉ×@`@È¢£¨k@Á££¤@@â£¢
òõ
ã@ñ@M×@ò@@ò]K@ä£ â££k â££¤¢  âãÄ Õ¤¢  É££ É££
×£¢
×£
Õ
â££
â££¤¢
âãÄ
äÄ×
ä¢@Ä£@×£
â£K
ÙK
ö
ãÃ×
ã¢¢¢@Ã£@×£
â£K
ÙK
÷
ãÅÓÕÅã
ãÅÓÕÅã@×£
â£K
ÙK
ø
Æã×
Æ@ã¢@×£
â£K
ÙK
ù
âÔã×
â@Ô@ã¢@×£
â£K
ÙK
ñð
ÔÁÉÓ
Æ£@@Å£@Ô@Ô¢¢¢
â£K
ÙK
ññ
ÄÖÔÁÉÕ
Ä@Õ@⨢£
â£K
ÙK
ñó
ÔÉÔÅ
Ô¤£¤¢@É££@Ô@ŧ£¢¢
Ä£
ÅK
âÕÔ×
â@Õ£¦@Ô£@×£
â£K
ÙK
ñõ
âÔÉ
â£¤£¤@@Ô£@É£
â£K
ÙK
ñö
ÔÉÂ`ÉÉ
Ô£@É£@Â¢`ÉÉ
â£K
ÙK
ñ÷
ÕÅãÂÉÖâ
Õ£ÂÉÖâ@â¥¢@×£
â£K
ÅK
ñù
ãÆã×
ã¥@Æ@ã¢@×£
â£K
ÅK
óó
ÙÉ×
Ù¤£@É£@×£
È¢£K
Õ£
óô
ÙÉ×ò
Ù¤£@É£@×£@åò
Ä£
ÅK
ÁÙ×
Á¢¢@Ù¢¤£@×£
â£K
ÅK
ó÷
ÙÁÙ×
Ù¥¢@Á¢¢@Ù¢¤£@×£
â£K
ÅK
óø
ÂÇ×ô
Â@Ç£¦¨@×£@ó
Ä£
ÅK
×××
×£`£`×£@×£
â£K
ÅK
õñ
×Ö×ó
×¢£@Ö@×£@åó
â£K
ÅK
õó
Öâ×Æò
Ö@â£¢£@×£@Æ¢£@×£@åò
â£K
ÅK
õô
ÂÖÖã×
Â£¢£@×£
Ä£
ÙK
ÄÈÃ×
Ĩ@È¢£@Ã¤£@×£
Ä£
ÅK
ÉÔÁ×åô
É££¥@Ô@Á¢¢@×£@åô
×K
ÅK
ÇÖ×ÈÅÙ
ã@É££@Ç@×£
ÉK
âäÕ`ÕÆâ
Õ£¦@Æ@⨢£@×£
ÉK
É×åö
É££@×£@å¢@ö
×K
ÅK
Èãã×`ñKñ
Ȩ£§£@ã¢@×£@ñKñ
×K
ÅK
Óz
â££z â£K@~@â£^ Ä£@~@Ä£ â£^ ×K@~@×¢ â£^ ÉK@~@É£^
È¢£K@~@È¢£
â££¤¢z ÙK@~@Ù¤^ ÙK@~@Ù^ ÅK@~@Å£¥^ Õ£@~@Õ£ Ù
òö
ãÃ×aÉ×@㤣@@ã@Ö¥¥¦@ @
ñKô Ƥ£¤@@£@É££
ã¨@£@£@£@¤£¤@@£@É££@¢@£@@¢¨@£¢K Æ¦@¦¤@¥
@¥@¢¨k@£@¨¢@k@£@§££@£@¦@£@É££@¢@¦@@
£@@¥¨¨@@@¤¢¢¢k@¢@@¢¢K ã@@@¤@@£¢k
¦¥k@¤£@¦@¦@@@¨@£K
Â¦£@¤£@¦@£¤@£@¢@£@¢¢¥@£¢^@£@¨@¢@£
¤@@É££@¤¢¢@¦@¨k@¤£@£@£¢@@¤¢@
@@¥@@£@@@¦£K ã¢@¢@£@¢@¦¨
£@¤@@@M]@¢¥@¥¢@¢@¦@@¤@@ñùùõ@£
¤@ôø@£¨@M¦¢@£@¤@@É££@£@¥¢@¢@¦@¨
£¨]K È¦¥k@¦@£¢@¢¤@¢@Ä¢@æ¥@Ä¥¢@Ô¤£§
MÄæÄÔ]@¦@@£@£@£@¢£@¦£@@¤£¨@¢£@K
ã¨@£@¢@¢¢@£@@@¢££¢@@¢£@¨@£@@£@@¥@£
É££K ã¨@£¢@¢@£@¤@ÁÔ@¤£¨K â@ÆÔ`¤£¨@@
¥``@¦@@¥@£@¦£@¤£K
Ô¨@¤¢¢¢¢@¥@¨@£@@§£@@@É££@¢¢@
@¥@£¦¢@¤¢@£@É££@@¢¤¢@¤¢¢¢@¤¢@£@£`@
£`¨K ã¢@¢@@@¢¢@¨@£@@¥¢@@ãÃ×aÉ×@¢¤£¨
£¢@@@¨@£@¢£@@£@£¦@¨¢K É@£@£@£@¢££@¤£¤k@£
¥£¨@@¥£k@¢¤@@¦£@£¦@@É££@¥¢@¨
¦@@¨@¢@¤¢£@£@¢£¨@@£@¤£@`¤¢@¦@
£¦¢K
ã¨@¦@¨@¥@å@¥@É×@£¨K Á¢@£¢@£¨@£¤¢@¦@
¢£@£@£@¢@@¢@@¦£@£¦@¥@@£@¢¢@£
É££K ã¢@¢¢@¢@£¢£@¤¢£¢@@@¢K ã@¢£@£@
¤¢@@@É££@£@£¦@Õ¦@è@@Ñ@¢@£@¢@¢@
£@¦£@Õ¦@è@`@£@¢@@@£K ã¢k@@£@£@££@£
É££@¢@¤£k@¦@¢@¨@£¢£@¤¢£¢@@£@¨¢@£@K
ñKõ ÉÂÔ@@£@É££
ã@£@¢¤@¢¥@@@@@¢@k@£@¨@¥@@££@ÉÂÔ@@££
£¢£@@£@É££@@ãÃ×aÉ×K É£@¢@£¤@££@@@@@@£k@£@£¢
@ÉÂÔ@¥¥@@£@¥£@@£@@âÕÁ@£¦¢@@£¢
@¢@ãÃ×aÉ×@£@@@££K É@£k@ÉÂÔ@¢@@£¨@¥¥@
£@¥£@@£@É££@@@@£k@¢¤¨@¢£¦@@¦@£
@ @ Ã£@ñK É£¤£@£@ãÃ×aÉ×@`@È¢£¨k@Á££¤@@â£¢
ò÷
ÕâÆÕÅãk@@§K Ô@££¨k@ÉÂÔ@¢@@@¥¥@@£@¥¤¢
©£¢k@££¢@@£¢@¢@¢¢@@¢£¢@@¢£¢K
ÉÂÔ@¢@¤£¨@¢£@@¥@ñóð@ÉÅãÆ@æ@Ç¤¢k@@£@¢@£
¤£¤@¥£@@ãÃ×aÉ×K
É@Ô@ñùùòk@ÉÂÔ@£¤@£@Õ£¦ Â¤£ @M£@§@£@
£@Ö@Â¤£]K ã@Ö@Â¤£@¢@@¦k@¢@@@@¤¢£¨
¢£¢k@@£@£¦@¢¤£¢@¦£¤£@@@¤¨@£¦
£¢@@¢¥¢K É£@¦¢@£@£@@¤£@£¦@£¢
M¤@ãÃ×aÉ×@@âÕÁ]@£@@¢@£¦K Æ@£¢@@£@Ö@Â¤£k
¢@@£@£@Ö@Â¤£@@£z
http://www.software.ibm.com/openblue
ñKõKñ ã@Õ£¦@Ã¤£@Æ¦
ã¨k@Õ£¦@Ã¤£k@£@É££@@ãÃ×aÉ×@@£@£@@@ÉÂÔ}¢@¢££¨K
ÉÂÔ@¢@¥@@@@¢@¤¢¢¢@¢¤£¢@@£@£¦@¤£
¥£@`@£@Õ£¦ Ã¤£ Æ¦  `¤¢¢¢ @MÕÃÆ]K ÕÃÆ@¢
¢@@@`£@¢£¤£@¥£@¦@¨@¤@@£¢@@£
@@¤¢¢¢@¢¥¢@@¢£@£@£¢@££@¤£@¦£@
£@¢¢@@£¦K É@£¢@¢£@¢@k@ÕÃÆ@@@£@¢@@
£`£@¤£@k@@££@£@¢@@k@¤£@£@¢¢¨
¨¢k@¢£@@¢¢¢K@ã¢@@¢ ¢@£@¢¤£@£@£¢@¦£
`¤£@æ@£@@£¢@¢¥¢K
Á@££¨@ÕÃÆ@£`£@££¤@¢¢£¢@z
ñK Á@£@£@£@@£@£@£@¢££@@£@M££@¢k@£
@¤¢@£]@@¤¢£¢@£@£¢@£¤@@¦¢@@Ñ¥
£K
òK æ@£@¢¥¢@£@£@¤¢¢¢@@@¢¢¢@££@£
£@@@¦£@@£K
óK â¥¢@££@¥@£@£@¢£@@£¢£@£¢@¤¢@¨@£
æ@£@¢¥@¢¢¢K
ã@£@£¢@¢@@£¢@£@@£¢@@£@£¤@
¢£@@¤¢£¨`¢£@£¢k@¢¥¢k@@¢£¦@£¢K
@ñKõKñKñ ÕÃÆ Á££¤
ã@ÕÃÆ@££¤@¥¢@@¤@@@¢¥¢@@¥@@¨
`¤¢¢¢@£¢K@Â¤¢@£@¢@¢@@¤¢£¨@¢£¢k@ÕÃÆ@¢@£@£¨
òø
ãÃ×aÉ×@㤣@@ã@Ö¥¥¦@ @
£@¤``¨@¤£@£¢@¥@¨@¨@¥K ã@ÕÃÆ@££¤
¢@¢¦@¨@@Æ¤ ö@@ òùK
Content
Thin Clients
£@£¢@@¦@£¢@¢¤@@£@@ÈãÔÓk@Ĩ
ÈãÔÓk@çÔÓk@@Ñ¥@£¢K ÕÃÆ@¢¤£¢@@@@@§k@k
@ã@ð@£¢@@ÉÂÔ@@£@¤¢£¨@¢k@¢@@¤¢£¨
££¥¢@¢¤@¢@£@Õ£¦@Ã¤£@×k@@£@Ô@Õ£¦
Ã¤£@Ù@â£K
Õ£¦@¢£¤£¤
ã@ÕÃÆ@£¦@¢£¤£¤@¥¢@@£@@£@£@¦K É£
¤¢@£@¦@¢¥¢k@@¢@@@¢£¢z
￿ ãÃ×aÉ×@@£¦@¢¥¢k@¢¤@¢@ÄÈÃ×k@££@¨¨@¢¢@É×
¢¢¢@¢@¥¢@£@@¥@£@£¦K
￿ â¤£¨@¢¥¢@¢@@¤@¨@£¨@££@¢¤£@¤¢
££@@¤£££k@¢¢@£k@££¨k@£
££¨k@@`¤£@@£¢£¢K
￿ Ä£¨@¢¥¢@££@£@¤¢¢k@¢¥¢k@@¢¤¢@@£@£¦K
￿ Ô@¢¥¢@££@¥@¢¢@£@¥¤@£@£@£@£
@¤£@¤¢K
￿ Ã£@£@¢¥¢@££@¢¤£@£@¢£¤k@¤¢£©£k@
£@@£¦@¤£¢k@@×âk@@@£@¤£¤@ã@ð
¥¢@¢¤@¢@¢£¢k@£@¢k@£K
￿ Æ@@£@¢¥¢@££@@¢¢@@@¥@@¢£@æ
¦¢@£K
Æ¤£@â¥¢
ÕÃÆ@¤£@¢¥¢@¥@£@@¤££¨@¤@£@¥@
¢¤£@£@¤¢¢¢@@@`¤¢¢¢@£¢@¤@@£@æ
£@¢¥K É£@¤¢@£@¦@¢¥¢z
￿ Á@Èãã×@¢¥@££@£¢k@£¢k@@¢¢¢@æ@¢
¢@@¢££@@¨@££@@¥¢@£@£@ÕÃÆ@£¢K
￿ Ô@@¤£¨@¢¥¢@££@¥@`@¢¢k@
@¤@¢¤k@£k@@¦¢¤@¢¤¢¢¢K
￿ Ç¤¦@¢¥¢@££@¥@@@¢@¥£¤@¦¢@@¢¤£
£@£@@¤¢¢¢@¦¦@¢¢¢K
￿ Ä£¢@¢¥¢@££@££@£@£¤¢@@¤£¢@@
£`£@£¢@¦£@£¢@@£@æ@£@¢¥K
￿ ã¢£@¢¥¢@££@§£@£@æ@£@¢¥@¨@¥@
¨@¥k@¤¢£k@§@@¢¤@£¢£@£
§¤£@¥£K
óð
ãÃ×aÉ×@㤣@@ã@Ö¥¥¦@ @
￿ Ô¢¢@¢¥¢@££@¥@¤¢£k@¢¨¤¢@¤£@
¢¢@@£¢@££@¢¤£@@¤¢a¢¤¢@@
¤£@@¢¢@£¢£¢K
Ã£¢
ã@¤@@£¨}¢@£@£@@£@M¢¨@£¢£]
¢@¢@@@¤¢@§¢£@£¢@¢¨¢£¢K ÕÃÆ@£¢@¦
§¢£@£@@£@¢@£@¦@££@¦£@æ@£¢@
¢¥¢k@¢¢¢¨@@£@¢££@@£@É££@¦£@£@¢££@@£
£¢K Á£@£@k@£¢@@¢£¦@££@¥@@£¦
£@ÕÃÆ@æ@¢¥@@@¥£@@¢¨¢£¢k@£¢k
@¢¥¢@££@@@£¤@£@¤¢@@£@¢@£¢K
æ@Á£@×@Å¥£
ã@ÕÃÆ@æ@£@@¥£k@¢@@Ñ¥@¢¥£¢k
Å£¢@Ñ¥@¢¥¢@@Å£¢@Ñ¥Â@£¢k@¥¢@
¥£@@¦£@¨k@£¢£k@¢¤@¤¢¢¢@£¢@
æ@£@¢¥¢K â¥¢@@¥@££@£@¢£@
¤¢¢¢@@¢££@@@£¢@£@¨¨@£@
£@££@¢@@¤¢@£¢£¢@@£@¥K
`¤¢¢¢@Á£@â¥¢
ÕÃÆ@`¤¢¢¢@£@¢¥¢@@¤@¢@££@££@£
£@@`¤¢¢¢@¢¤£¢K ã¨@@@¥@£`£
£¢@££@@£@£@ÕÃÆ@@K ã¨@¤@@
§£@£@¤¨@ÕÃÆ@¢£¤£¤@@¤£@¢¥¢@¦£@¤£¢
¤@@¢@£¨¢@@£¢k@@§k@`@£¢K
Á¢@@¢¤£k@`¤¢¢¢@¢¤£¢@@@¥@¢£@¦£@@¤£¨K
ŧ¢@@ÕÃÆ@`¤¢¢¢@£@¢¥¢@¤@¨£@¢¥¢k
£@¢¥¢k@@@£@¢¥¢K
⨢£¢@Ô£
æ£@@£¢k@ÕÃÆ@¢¨¢£¢@£@¢¥¢@¥@£@
¤££¨@££@¢¤£¢@`£`@£@¢¢@£¦¢k@¢¨¢£¢k
¦@@£¢K ÕÃÆ@¥¢@£@£¢@@¢¥¢@££@¢¤£
£@@£@£@¨@@@£@@¢££@
¤£k@£@£@£@@£¢@£@£¢£¢@¢¤@¢
¥£¨@@¢¤£¨k@£@£@£@¤£@@¢K Á¢¢@¤£
£¢¢k@ÕÃÆ@¥¢@@£¥@£@@@¢£¢
@¦@¤¢@£@¢@£@@£@@¢¤£
¦£@¤¢¢¢@£¢K ã¢@£¥@@¤¢@¨@£k
£@¢£¨k@¢¤@@£@£K
@ @ Ã£@ñK É£¤£@£@ãÃ×aÉ×@`@È¢£¨k@Á££¤@@â£¢
óñ
Ä¥£@ã¢
ÕÃÆ@¥¢@@@@@£¢@£@@£k@¨£@
£@@`¤¢¢¢@£¢@@É££k@§££@@££
¥£¢K É£@¢@¢¤£¢@££@£`£¨@£¢@£@£@¥£
¢¢K ÕÃÆ@¢¤£¢@£@£@¢@¢£¢@¥¥@@¥@æ
£¢k@¥@£¢@££@££@¢@¢@¢£¢k@@££¢
£@@¢@@£@¥£@£K
ñKõKñKò Á×É@@×£@â¤£
ã@¦@£@¢¤©¢@£@¢£@£¢@@Á×É¢@¢¤£@¨@
£@@£@ÕÃÆ@££¤K æ@ÉÂÔ@¦@¥@@£@
££¥@¢£@@¤£¢@££@£@£@¦k@£@££¢@
¢@¦@¦£@£K ã¤¢k@¤¢£¢@@¢@@¥¢@££@¢¤£@£¢
@¢£¢K Ó¦¢k@¢¤£@¥¢@@¤@£@¢¤£¢@¤¢@@¥£¨
@¢£¦@¤£¢@¢¤@@£@¥¢K
ã@ò@M×@ñ@@ò]K@ÕÃÆ`Á×É  ×£ â¤£
â¥
×£@â£
Á×É
Õ£¦@É¢£¤£¤
Ä£¨
ÓÄÁ×
ÑÕÄÉ
â¤£¨
ÃÄâÁk@ââÓk@É×¢k@§Kõðù¥ó@££¢
ÑââÓk@ÑÃÅ
Õ£¦
ãÃ×aÉ×
ÑÄÒ@¥K£
Æ
ÁÆâaÄÆâ
ÑÄÒ@¥K
×£
É××
ÑÄÒ@¥Kòk@ÑÕ×Á×É
Ô
ÔÕÃÙ×
a
Æ¤£@â¥¢
Ô@@Ã¤£¨
âÔã×k@×Ö×ók@ÉÔÁ×ôk@ÉÙÃk@ÕÕã×k@Æã×k
Ã
Ñ¥@Õ£¢@Á×É
Ç¤¦
a
Ñ¥@Õ£¢@Á×É
Ä£
ÖÄÂÃk@ÄÙÄÁ
ÑÄÂÃk@ÑâØÓk@ÅÑÂ
ã¢£¢
ÃÖÙÂÁ@ÖãâaÉÉÖ×
ÅÑÂk@Ñãâ
Ô¢¢@ؤ¤
ÂÔØâ
ÑÔâ
æ@Á£@×@Å¥£
æ@â¥
Èãã×k@ÈãÔÓk@çÔÓ
â¥£¢k
â¥`¢`¤¢
æ@Â¦¢
Èãã×k@ÈãÔÓk@çÔÓ
Á£¢k@ÄÖÔ@Ó¥@ñ
Ã£@Ô
ÃÖÙÂÁ@ÉÉÖ×
Ñ¥Â¢
óò
ãÃ×aÉ×@㤣@@ã@Ö¥¥¦@ @
ã@ò@M×@ò@@ò]K@ÕÃÆ`Á×É  ×£ â¤£
â¥
×£@â£
Á×É
¤¢¢¢@Ã£@Ô
ÃÖÙÂÁ@ÉÉÖ×
ÅÑÂk@ÙÔÉ
â£
ÅÃÔÁâ£
Ñâ×@MÑ¥@â¥@×¢]
⨢£¢@Ô£
Ä¢£¤£@MÉ¢£aÃ]
ÄÔãÆ`ÃÉÔ
ÁÔâ
Ö£¢@MÆ§aÃ]
ÄÔãÆ`ÃÉÔ
ÁÔâ
×@MÔ£]
âÕÔ×
ÁÙÔ
Å¥£¢@MÁ¢]
âÕÔ×
ãÅÃ
Ä¥£@ã¢
Á¤£@@å¢
æÄÁå
a
Æ@@¢¤¢¢@@¢@@£@£¢@£@@ã ò@@ óò@@ÉÂÔ
`¤¢¢¢@¢¤£¢@¢@¤@£k@¢@@£@Ã£ øk@½É££@×£¢
@Á£¢¾@@ õõõK
Æ@¤£@£¢@@ÕÃÆk@¢@@£@£@¦@ÉÂÔ@¢z
￿ âÇòô`õòùö@ÉÂÔ@Õ£¦@Ã¤£@Æ¦@@`¤¢¢¢@Ǥ
￿ âÇòô`õòòð@É££@â¤£¨@@£@Õ£¦@Ã¤£@Æ¦
￿ âÇòô`õòðõ@פ¢@ã¢@@£@Õ£¦@Ã¤£@Æ¦
￿ âÇòô`òññù@Õ£¦@Ã¤£@Æ¦@Ã£@Ǥ
@@£@£@Õ£¦@Ã¤£@Æ¦@@@£z
http://www.software.ibm.com/ebusiness
@ @ Ã£@ñK É£¤£@£@ãÃ×aÉ×@`@È¢£¨k@Á££¤@@â£¢
óó
óô
ãÃ×aÉ×@㤣@@ã@Ö¥¥¦@ @