PÀȶ-UÁæ«ÄÃt ¥ÀwæPÉÆÃzÀåªÀÄ - Krushimadhyama.org

incandescentnonΒιοτεχνολογία

10 Δεκ 2012 (πριν από 8 χρόνια και 7 μήνες)

444 εμφανίσεις

ªÀÄvÉÛ ºÀÄ®PÉÆÃnUÉ
£ÉÆÃqÀ£ÉÆÃqÀÄwÛzÀÝAvÉ F ªÀµÀðzÀ vÀgÀ¨ÉÃw CzsÀð ºÁ¢ ¥ÀÇgÉʹzÉ.
C£ÉÃPÀgÀÄ ºÉƸÀ ºÉƸÀ «µÀAiÀÄUÀ¼À §UÉÎ ¯ÉÃR£ÀUÀ¼À£ÀÄß §gÉAiÀÄÄvÀÛ, CªÀÅUÀ¼À£ÀÄß ¨ÉÃgɨÉÃgÉ ¥ÀwæPÉUÀ½UÉ PÀ¼ÀÄ»¸ÀÄvÀÛ, ¥ÀæPÀlUÉÆAqÁUÀ RĶ¬ÄAzÀ £ÀªÀÄUÉ ¥sÉÇÃ£ï ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝgÉ £ÁªÀÅ ªÀÄÄA¢£À ªÀµÀðzÀ vÀgÀ¨ÉÃwUÉ ¹zÀÞvÉ DgÀA©ü¹zÉÝêÉ.
F ªÀµÀðzÀ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ ºÀÄ®PÉÆÃnAiÀÄ PÉ.ºÉZï. ¥Ánî PÀȶ «eÁÕ£À
PÉÃAzÀæzÀ°è. £ÀªÉA§gï 23jAzÀ 25gÀ ªÀgÉUÉ ¥ÁæxÀ«ÄPÀ ²©gÀ; 25gÀ ªÀÄzsÁåºÀßzÀ §½PÀ PÉÃAzÀæzÀ 7£Éà ªÁ¶ðPÉÆÃvÀìªÀ; ¥Àæ±À¹Û ¥ÀæzÁ£À. £ÁªÀÅ PÉÃAzÀæzÀ ªÉÆzÀ®£Éà ªÁ¶ðPÉÆÃvÀìªÀ DZÀj¹zÀÄÝ PÀÆqÀ EzÉà PÉ.«.PÉ.AiÀÄ°è. DUÀ PÀȶ¥ÀwæPÉÆÃzÀåªÀÄ PÉÆøïð DgÀA¨sÀªÁVgÀ°®è. DzÀgÀÆ D ªÀµÀð JgÀqÀÄ ¢£ÀUÀ¼À vÀgÀ¨ÉÃw ²©gÀ ºÀ«ÄäPÉÆArzÉݪÀÅ. DUÀ PÉ.«.PÉ. ªÀÄÄRå¸ÀÜ qÁ. J¯ï.f. »gÉÃUËqÀgï vÉÆÃjzÀ DwxÀåzÀ £É£À¥ÀÅ E£ÀÆß ºÀ¹gÁVAiÉÄà EzÉ.
PÉÃAzÀæzÀ J®è ZÀlĪÀnPÉUÀ¼À£ÀÄß qÁ. »gÉÃUËqÀgï ¸ÀÆPÀë÷äªÁV
UÀªÀĤ¸ÀÄvÀÛ §AzÀªÀgÀÄ. C©üªÀÈ¢Þ ¥ÀæQæAiÉÄAiÀÄ°è ªÀiÁzsÀåªÀÄzÀ ªÀĺÀvÀéªÀ£ÀÄß ªÀÄ£ÀUÀAqÀªÀgÀÄ. PÀ¼ÉzÀ ªÀµÀð C£ÉÃPÀ ¸ÀAWÀ¸ÀA¸ÉÜUÀ½UÉ £ÁªÀÅ ¥ÀvÀæ §gÉzÀÄ `¤«ÄäAzÀ PÀ¤µÀ× M§âgÀÄ C¨sÀåyðAiÀÄ£ÁßzÀgÀÆ £ÀªÀÄä PÉÆùðUÉ ¥ÁæAiÉÆÃf¹' JAzÀÄ «£ÀAw¹zÉݪÀÅ. CzÀPÉÌ vÀPÀët ¸ÀàA¢¹zÀ qÁ. »gÉÃUËqÀgï vÀªÀÄä PÉ.«.PÉ. ªÀw¬ÄAzÀ E§âgÀÄ C¨sÀåyðUÀ¼À£ÀÄß ºÉ¸Àj¹zÀgÀÄ. ºÉêÀiÁ ªÉÆgÀ§ ºÁUÀÆ ¸ÀÄzsÁ gÁAiÀÄ£ÀUËqÀgï vÀªÀÄä ©qÀÄ«®èzÀ PÉ®¸ÀUÀ¼À £ÀqÀĪÉAiÀÄÆ §gÀªÀtÂUÉUÉ MA¢µÀÄÖ ¸ÀªÀÄAiÀÄ «ÄøÀ°nÖzÁÝgÉ. FZÉUÉ E§âgÀ ¯ÉÃR£ÀUÀ¼ÀÆ ¥ÀæPÀlUÉÆArªÉ. `F ªÀµÀ𠤪ÀÄä°è PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ £ÀqɸÀĪÀ AiÉÆÃZÀ£É¬ÄzÉ' JAzÁUÀ `¤ªÀÄUÉ ¸ÀzÁ ¸ÁéUÀvÀ; K£ÀÄ DUÀ¨ÉÃPÀÄ w½¹' JAzÀÄ ªÀÄgÀÄAiÉÆÃZÀ£É¬Ä®èzÉ qÁ. »gÉÃUËqÀgï M¦àgÀĪÀÅzÀÄ ¸ÀAvÀ¸ÀzÀ «ZÁgÀ.
ºÀÄ®PÉÆÃnAiÀÄ°è ºÉzÁÝjUÉ vÁVPÉÆArgÀĪÀ PÀȶ «eÁÕ£À PÉÃAzÀæ C£ÉÃPÀ
jÃw¬ÄAzÀ «²µÀÖªÁzÀÄzÀÄ. ¸À©ìr E®èzÉ ¸ÀĹÜgÀ C©üªÀÈ¢Þ ¸Á¢ü¸ÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ PÉÃAzÀæ ºÀ«ÄäPÉÆArgÀĪÀ PÉ®¸ÀUÀ¼ÀÄ C£À£Àå. gÉÊvÀgÀ §zÀÄPÀÄ ºÀ¸À£ÁUÀ¨ÉÃPÀÄ JA§ PÉÃAzÀæzÀ PÁ¼ÀfAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀŶÖÃPÀj¸ÀĪÀ C£ÉÃPÀ ¤zÀ±Àð£ÀUÀ¼ÀÄ D ¥Àj¸ÀgÀzÀ°è ®¨sÀå. PÉÃAzÀæzÀ°ègÀĪÀ «eÁÕ¤UÀ¼ÀÄ ¸ÉÃjzÀAvÉ Erà ¹§âA¢ªÀUÀð UÁæ«ÄÃt ¥ÀÅ£ÀgÀÄfÓêÀ£ÀzÀ ºÁ¢AiÀÄ°è ±ÀæzÉÞ¬ÄAzÀ zÀÄrAiÀÄÄwÛgÀĪÀÅzÀjAzÀ¯É CzÀPÉÌ gÁ¶ÖçÃAiÀÄ ªÀÄ£ÀßuÉ ¥Áæ¥ÀÛªÁVzÉ.
4 dįÉÊ 2007
zÉñÀzÀ¯Éè CvÀÄåvÀÛªÀÄ PÉ.«.PÉ. JA§ UËgÀªÀ.
EAvÀºÀ gÉÊvÀ¥ÀgÀ ¸ÀA¸ÉÜAiÀÄ°è JgÀqÀ£Éà ¨ÁjUÉ ªÁ¶ðPÉÆÃvÀìªÀ ºÀ«ÄäPÉƼÀÄîwÛgÀĪÀÅzÀÄ £ÀªÀÄUÀÆ C©üªÀiÁ£ÀzÀ ¸ÀAUÀw. £ÀªÉÄä®è C¨sÀåyðUÀ¼ÀÄ, ¥sɯÉÆÃUÀ¼ÀÄ ºÁUÀÆ ¸ÀA¥À£ÀÆä® ªÀåQÛUÀ½UÉ £ÀªÉA§gï£À PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ ºÉƸÀ§UÉAiÀÄ C£ÀĨsÀªÀ vÀAzÀÄPÉÆqÀÄvÀÛzÉ JA§ «±Áé¸À £ÀªÀÄäzÀÄ.
PÁåªÀiï C¨sÀåyðUÀ¼À ¯ÉÃR£ÀUÀ¼ÀÄ ¥ÀæªÀÄÄR
¥ÀwæPÉUÀ¼À°è ¥ÀæPÀlUÉƼÀÄîwÛªÉ. CªÀÅUÀ¼À §UÉÎ »jAiÀÄ §gÀºÀUÁgÀgÀ C©ü¥ÁæAiÀÄ ¥ÀqÉAiÀÄĪÀÅzÀÄ ¸ÀÆPÀÛ JAzÀÄ D£ÀAzÀwÃxÀð ¥Áån C©ü¥ÁæAiÀÄ¥ÀnÖzÁÝgÉ. F
¸À®ºÉAiÀÄ£ÀÄß eÁjUÉƽ¸ÀÄvÉÛêÉ. §ºÀÄvÉÃPÀ C¨sÀåyðUÀ¼À°è ºÉƸÀ «µÀAiÀÄzÀ §UÉÎ §gÉAiÀĨÉÃPÉA§ vÀÄrvÀ EgÀĪÀÅzÀÄ ¤ZÀѼÀ. CPÀëAiÀÄgÁªÀÄ GzÉÆåÃUÀ »rzÀÄ ¥À²ÑªÀÄ WÀlÖzÀ J¸ÉÖÃmï MAzÀgÀ ªÀÄƯÉAiÀÄ°èzÀÝgÀÆ ²¸ÁÛV C¸ÉÊ£ïªÉÄAmï PÀ¼ÀÄ»¸ÀÄwÛzÁÝgÉ. ²æÃPÀAoÀ `¸ÀA¥ÁzÀPÀjUÉ ¥ÀvÀæ'¢AzÀ ¯ÉÃR£ÀPÉÌ ¨sÀrÛ ºÉÆA¢zÁÝgÉ. ªÉÊAiÀÄQÛPÀ vÉÆAzÀgÉUÀ½AzÀ »AzÉ©¢ÝzÀÝ ¥ÉÇöt J®è `¨ÁQ' ZÀÄPÁÛªÀiÁr ªÀÄÄAzÀr EnÖzÁÝgÉ. DzÀgÉ DgÀA¨sÀzÀ°è J®èjUÀÆ ¸ÀÆáwðAiÀÄ mÁ¤Pï PÉÆqÀÄwÛzÀÝ qÁ. ªÀÄÄgÀ½PÀȵÀÚ FUÀ vÁªÉà mÁ¤Pï C¥ÉÃQë¸ÀĪÀAwzÉ! CAvÉAiÉÄÃ, PÀ¼ÉzÀ ¨Áj PÉÆ£Éà UÀ½UÉAiÀÄ°è PÉÆùðUÉ ¸ÉÃjzÀ, §gÀªÀtÂUÉAiÀÄ »£É߯ÉAiÀÄļÀî C¤¯ï ªÉÆÃgÉ ªÀÄvÀÄÛ ZÀAzÀæ±ÉÃRgï PÀ½îêÀĤ E£ÀßµÀÄÖ ZÀÄgÀÄPÁV §gÉAiÀÄÄvÁÛgÉ JA§ ¤jÃPÉë £ÀªÀÄäzÀÄ.
F ªÀÄzsÉå, qÁ.
¹zÀÞ°AUÀ¸Áé«Ä »gÉêÀÄoï PÀÆqÀ®¸ÀAUÀªÀÄPÉÌ ºÉÆÃV «eÁÕ£À §gÀªÀtÂUÉAiÀÄ°è vÀgÀ¨ÉÃw ¥ÀqÉzÀÄ §A¢zÁÝgÉ. C£ÀĸÀÆAiÀÄ ±ÀªÀÄð ºÉƸÀ PÀA¥ÀÇålgï ªÀÄÄAzÉ ¥ÀlÄÖ»rzÀÄ PÀĽvÀÄ FUÁUÀ¯É PÀ£ÀßqÀ mÉʦAUï PÀ°vÀÄ©nÖzÁÝgÉ. zÉÆqÀتÀiÁt vÀªÀÄä PÀA¥ÀÇåljUÉ EAl£Éðmï ºÁQ¹PÉÆAqÀÄ ºÉƸÀ GvÁìºÀ¢AzÀ ¯ÉÃR£ÀUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀæPÀluÉUÉ PÀ¼ÀÄ»¸ÀÄwÛzÁÝgÉ.
PÁåªÀiï £ÀÆå¸ï §UÉÎ ¤ªÀÄä C©ü¥ÁæAiÀÄ w½¸À¯ÉèÉÃPÀÄ JA¢zÀÝPÉÌ C£ÉÃPÀgÀÄ
¸ÀàA¢¹zÁÝgÉ. F ¨ÁjAiÀÄÆ w½¸ÀÄwÛÃgÀ®è? ¸ÀAaPÉAiÀÄ£ÀÄß ¥ÁæAiÉÆÃf¸À®Ä PÀÆqÀ »vÉʶUÀ¼ÀÄ ªÀÄÄAzɧgÀÄwÛzÁÝgÉ. »ÃUÁV D §UÉÎ aAw¸ÀĪÀ ¥ÀæªÉÄÃAiÀĪÉà §AzÉÆzÀV®è. EzÀÄ C©üªÀiÁ£ÀzÀ «ZÁgÀ.
- C¤vÁ ¥ÉÊ®ÆgÀÄ
¯ÉÃR£À §gÉAiÀÄĪÁUÀ ¨sÀAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ RĶ
JgÀqÀÆ DUÀÄwÛªÉ. PÁåªÀiïUÉ JµÀÄÖ
xÁåAPïì ºÉýzÀgÀÆ ¸Á®zÀÄ. £ÁªÀÅ
PÀȶAi ÀÄ°è «zÁå¨s Áå¸À ªÀÄÄV¹,
ªÀåªÀ¸ÁAiÀÄ ªÀiÁr §zÀÄPÀ®Ä ºÀ½îUÉ
§A¢zÀÄÝ 15 ªÀµÀðUÀ¼À »AzÉ. J®ègÀAvÉ
£ÁªÀÇ ªÀåªÀ¸ÁAiÀÄ ªÀiÁqÀÄvÁÛ EzÉݪÀÅ.
£ÀªÀÄUÉ ºÀ®ªÁgÀÄ PÀµÀÖUÀ¼ÀÄ JzÀÄgÁzÀgÀÆ
zsÀÈwUÉqÀzÉ ºÀ½îAiÀÄ°èzÀÝgÀÆ C¸ÀªÀiÁzsÁ£À
JzÀÄÝPÁtÄwÛvÀÄÛ. MAzÀÄ acceptance
EgÀ°®è. DzÀgÉ FUÀ £À£Àß°è D¸ÀQÛ,
¨sÀgÀªÀ¸É ºÉaÑ ¸ÀAvÉÆõÀ¢A¢zÉÝãÉ. ¤ªÀÄä
F ¸ÀºÁAiÀÄPÉÌ C£ÀAvÀ ªÀAzÀ£ÉUÀ¼ÀÄ.
®°vÁ gÁªï JA.f., ZÉ£ÀßPÉñÀªÀ¥ÀÅgÀ
¥ÀæwQæAiÉÄ
PÁåªÀiï £ÀÆå¸ï £À J®è ¸ÀAaPÉUÀ¼ÀÄ vÀ®Ä¦ªÉ.
CªÀÅUÀ¼À£ÀÄß NzÀĪÁUÀ £Á£ÀÄ ¤ªÉÆäqÀ£É EzÀÝAvÉ ¨sÁ¸ÀªÁUÀÄvÀÛzÉ. MAzÀÄ PÀëu £À£Éß®è PÉ®¸ÀUÀ¼À£ÀÄß ªÀÄgÉvÀÄ©qÀÄvÉÛãÉ. - ¥ÀŵÁà JA. PÀªÀiÁägï, aPÀ̪ÀÄUÀ¼ÀÆgÀÄ
PÁåªÀiï £ÀÆå¸ï ¸ÀgÀ¼À ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀÄAzÀgÀ. vÀgÀ¨ÉÃw
¥ÀqÉAiÀÄÄwÛgÀĪÀ C¨sÀåyðUÀ½UÉ vÀÄA§ G¥ÀAiÀÄÄPÀÛ.- qÁ. NAPÁgÀ PÁPÀqÉ, ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ
¥ÀAiÀiÁðAiÀÄ PÀȶªÀiÁzsÀåªÀÄ PÉÃAzÀæzÀ »jªÉÄUÉ
E£ÉÆßAzÀÄ UÀj F PÁåªÀiï £ÀÆå¸ï. §ºÀ¼ÀµÀÄÖ C¨sÀåyðUÀ¼ÀÄ ¥sÉÇÃ£ï ªÀiÁqÀĪÀ vÉÆAzÀgÉ vÉUÉzÀÄPÉƼÀÄîªÀÅ¢®è. ºÁUÁV J®ègÀ «ZÁgÀ w½AiÀÄ®Ä EzÀÄ ¸ÀºÀPÁjAiÀiÁVzÉ. aPÀÌzÁzÀgÀÆ ZÉÆPÀ̪ÁVzÉ.
J®ègÀ£ÀÆß MAzÀÄUÀÆr¸ÀĪÀ ¤ªÀÄä ¥ÀæAiÀÄvÀßPÉÌ
ºÁåmïì D¥sï! £À£ÀߣÀÄß »jAiÀļÀ£ÁßV ªÀiÁr UËgÀ«¹¢ÝÃj. ¤ªÀÄä «±Áé¸ÀPÉÌ IÄtÂ. ºÁUÉAiÉÄà £À£Àß dªÁ¨ÁÝjUÀ¼ÀÆ ºÉaÑªÉ JAzÀÄ £À£Àß C¤¹PÉ. - C£ÀĸÀÆAiÀÄ ±ÀªÀÄð, ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ
PÁåªÀiï £ÀÆå¸ï vÀ®Ä¦vÀÄ. ªÉÆzÀ® ¥ÀÅlzÀ
ªÀiÁvÀÄUÀ¼ÀÄ J®èjUÀÆ EAeÉPÀë£ï ¤ÃqÀĪÀAwzÉ.- ºÀjÃ±ï ºÀ¼ÉªÀÄ£É, PÀÄA§¼É
§ºÀ¼ÀµÀÄÖ PÀȶ ¯ÉÃR£ÀUÀ¼À ²Ã¶ðPÉUÀ¼À£ÀÄß
eÉÆvÉUÉ £ÉÆÃr, D ¯ÉÃR£ÀUÀ¼À£ÀÄß ªÀÄvÉÆÛªÉÄä NzÀĪÀ vÀÄrvÀ GAmÁ¬ÄvÀÄ. - ZÀAzÀæ±ÉÃRgï ¹jªÀAvÉ, ¸ÁUÀgÀ
¸ÀAaPÉ EµÀÖªÁ¬ÄvÀÄ. PÁåªÀiï C¨sÀåyðUÀ¼À
ºÁUÀÆ ¥sɯÉÆÃUÀ¼À ¥sÁ¯ÉÆà C¥ï ZÉ£ÁßV ªÀÄÆr§A¢zÉ. PÀȶ-UÁæ«ÄÃt avÀætUÀ¼À ºÀvÁÛgÀÄ ºÉ¸ÀgÀÄUÀ¼À£ÀÄß N¢ RĶAiÀiÁ¬ÄvÀÄ. PÀȶ §gÀªÀtÂUÉAiÀÄ°è vÉÆqÀVgÀĪÀ £ÁªÉ¯Áè GvÀÛªÀÄ PÉ®¸À ªÀiÁqÀĪÀ ¢QÌ£À°è PÁAiÉÆðãÀÄäRgÁVzÉÝêÉ. - VjÃ±ï ºÉZï.¹., ªÀÄzsÀÄVj
PÁåªÀiï £ÀÆå¸ï ZÉ£ÁßV ªÀÄÆr §A¢zÉ.
- qÁ. ªÀÄÄgÀ½ÃzsÀgÀ G¥ÁzsÀå »jAiÀÄqÀPÀ, GqÀĦ
PÁåªÀiï £ÀÆå¸ï GvÀÛªÀĪÁV ºÉÆgÀ§gÀÄwÛzÉ.
PÁåªÀiï ¥sɯÉÆÃUÀ¼ÀÄ ºÁUÀÆ C¨sÀåyðUÀ¼À ¥ÀæUÀw £ÉÆÃqÀĪÁUÀ RĶAiÀiÁUÀÄvÀÛzÉ. C¨sÀåyðUÀ¼À ¥ÀæPÀnvÀ ¯ÉÃR£ÀUÀ¼À£ÀÄß »jAiÀÄ C©üªÀÈ¢Þ ¥ÀvÀæPÀvÀðgÀ ¥Àj²Ã®£ÉUÉ M¦à¹ CªÀgÀ C©ü¥ÁæAiÀÄ ¥ÀqÉAiÀÄĪÀÅzÀÄ ¸ÀÆPÀÛ.- D£ÀAzÀwÃxÀð ¥Áån, UÀÄ®âUÀð
gÁdåªÀÄlÖzÀ PÀȶ¥ÀwæPÉÆÃzÀåªÀÄ ¥Àæ±À¹ÛUÉ DºÁé£À
¥ÀAiÀiÁðAiÀÄ PÀȶªÀiÁzsÀåªÀÄ PÉÃAzÀæ 2007£Éà ¸Á°£À gÁdåªÀÄlÖzÀ
PÀȶ¥ÀwæPÉÆÃzÀåªÀÄ ¥Àæ±À¹ÛUÉ ¥ÀæªÉñÀUÀ¼À£ÀÄß DºÁ餹zÉ. JgÀqÀÄ «¨sÁUÀUÀ¼À°è
¥Àæ±À¹Û ¤ÃqÀ¯ÁUÀÄwÛzÉ. ªÉÆzÀ®£ÉAiÀÄzÀÄÝ PÀȶPÀgÉà §gÉzÀ ¯ÉÃR£ÀUÀ¼ÀÄ ºÁUÀÆ
JgÀqÀ£ÉAiÀÄzÀÄÝ ªÀÄÄPÀÛ «¨sÁUÀªÁVzÀÄÝ EzÀgÀ°è PÀȶPÀgÉÃvÀgÀ J®ègÀÆ
¨s ÁUÀªÀ»¸À§ºÀÄzÁVzÉ. PÀ£ÀßqÀzÀ°è CxÀð¥ÀÇtð PÀȶ-UÁæ «ÄÃt
¥ÀwæPÉÆÃzÀåªÀÄPÉÌ GvÉÛÃd£À ¤ÃqÀĪÀÅzÀPÁÌV PÉÃAzÀæ F ¥Àæ±À¹Û ¸Áܦ¹zÉ.
D¸ÀPÀÛgÀÄ ¸É¥ÉÖA§gï 2006jAzÀ DUÀ¸ïÖ 2007gÀ £ÀqÀÄªÉ AiÀiÁªÀÅzÉà ¥ÀwæPÉ
CxÀªÁ ¤AiÀÄvÀPÁ°PÀzÀ°è ¥ÀæPÀlUÉÆAqÀ PÀȶPÀ¥ÀgÀ §gÀºÀªÀ£ÀÄß PÉÃAzÀæPÉÌ
PÀ¼ÀÄ»¹PÉÆqÀ®Ä PÉÆÃgÀ¯ÁVzÉ. M§âgÀÄ UÀjµÀ× JgÀqÀÄ ¯ÉÃR£ÀUÀ¼À£ÀÄß
PÀ¼ÀÄ»¸À§ºÀÄzÀÄ. ªÉÄð£À AiÀiÁªÀ «¨sÁUÀPÉÌ ¥ÀæªÉñÀ PÀ¼ÀÄ»¸ÀÄwÛ¢ÝÃj JA§ÄzÀ£ÀÄß ¸ÀàµÀÖªÁV
£ÀªÀÄÆ¢¹. ¥ÀÇtð «¼Á¸À ºÁUÀÆ GzÉÆåÃUÀzÀ «ªÀgÀ §gÉAiÀÄĪÀÅzÀÄ CUÀvÀå. ¥ÀæªÉñÀzÉÆA¢UÉ ºÀvÀÄÛ
gÀÆ¥Á¬Ä CAZÉaÃn PÀ¼ÀÄ»¸À®Ä PÉÆÃjPÉ. ¥ÀæªÉñÀ ¹éÃPÀj¸À®Ä PÉÆ£ÉAiÀÄ ¢£ÁAPÀ : ¸É¥ÉÖA§gï 10,
2007.
5£Éà ªÀµÀðzÀ vÀgÀ¨ÉÃw
¥ÀAiÀiÁðAiÀÄ PÀȶªÀiÁzsÀåªÀÄ PÉÃAzÀæ 2007-08£ÉÃ
¸Á°£À PÀȶ-UÁæ«ÄÃt ¥ÀwæPÉÆÃzÀåªÀÄ vÀgÀ¨ÉÃwUÉ
¥ÀæªÉñÀUÀ¼À£ÀÄß DºÁ餹zÉ. §gÀĪÀ £ÀªÉA§gï£À°è
±ÀÄgÀĪÁUÀ°gÀĪÀ CAZÉ vÉgÀ¦£À (PÀgɸÁàAqÉ£ïì) F
PÉÆøïð MAzÀÄ ªÀµÀð CªÀ¢üAiÀÄzÁÝVgÀÄvÀÛzÉ.
PÀȶ-UÁæ«ÄÃt ¥ÀwæPÉÆÃzÀåªÀÄzÀ ªÀĺÀvÀé ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀégÀÆ¥À,
§gÀºÀzÀ ¥ÀæPÁgÀUÀ¼ÀÄ, §gÀªÀtÂUÉ vÀAvÀæUÁjPÉ, bÁAiÀiÁ
¥ÀwæPÉÆÃzÀåªÀÄ EªÉà ªÀÄÄAvÁzÀ «µÀAiÀÄUÀ¼À PÀÄjvÀÄ
C£ÀĨsÀ« §gÀºÀUÁgÀjAzÀ vÀgÀ¨ÉÃw ¤ÃqÀ¯ÁUÀĪÀÅzÀÄ.
¥ÁæAiÉÆÃVPÀ PÀ°PÉUÉ ºÉaÑ£À CªÀPÁ±À«zÉ. PÀȶPÀgÀÄ,
PÁ¯ÉÃdÄ ªÀÄvÀÄÛ «±Àé«zÁå®0iÀÄUÀ¼À°è ¥ÀwæPÉÆÃzÀåªÀÄ
ªÁå¸ÀAUÀ ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÀ «zÁåyðUÀ¼ÀÄ, ¸Àé0iÀÄA¸ÉêÁ
¸ÀA¸ÉÜUÀ¼À PÁ0iÀÄðPÀvÀðgÀÄ, PÀȶ-UÁæ«ÄÃt ¸ÀA§A¢ü
E¯ÁSÉUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀA¸ÉÜUÀ¼À°è PÉ®¸ÀªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÀªÀjUÉ
F vÀgÀ¨ÉÃw¬ÄAzÀ «±ÉõÀ ¥Àæ0iÀÆÃd£À«zÉ. EvÀgÀ
D¸ÀPÀÛgÀÆ Cfð ¸À°è¸À§ºÀÄzÀÄ.
PÀ£Àß qÀzÀ°è PÀȶ-UÁæ «ÄÃt ¥Àwæ PÉÆÃzÀåªÀÄzÀ
¨É¼ÀªÀtÂUÉUÁV PÀȶªÀiÁzsÀåªÀÄ PÉÃAzÀæ £Á®ÄÌ ªÀµÀðUÀ¼À
»AzÉ F vÀgÀ¨ÉÃw DgÀA©ü¹zÉ. ªÉÆzÀ® ªÀÄÆgÀÄ vÀAqÀUÀ¼À°è vÉÃUÀðqÉAiÀiÁzÀ 18 ªÀÄA¢AiÀÄ£ÀÄß
`PÁåªÀiï ¥sɯÉÆÃ'UÀ¼ÉAzÀÄ ¥ÀjUÀt¸À¯ÁVzÉ. £Á®Ì£Éà vÀAqÀzÀ°è 28 ªÀÄA¢ vÀgÀ¨ÉÃw ¥ÀqÉAiÀÄÄwÛzÁÝgÉ.
vÀgÀ¨ÉÃw PÀÄjvÀ ªÀiÁ»w ¥ÀvÀæ, Cfð ªÀÄwÛvÀgÀ «ªÀgÀPÁÌV PÉÃAzÀæPÉÌ ¥ÀvÀæ §gÉAiÀĨÉÃPÁV PÉÆÃjPÉ.
(PÁåªÀiï ¸ÀA¥À£ÀÆä® ªÀåQÛUÀ¼ÀÄ, ¥sɯÉÆÃUÀ¼ÀÄ ºÁUÀÆ C¨sÀåyðUÀ¼ÀÄ §gÀªÀtÂUÉAiÀÄ°è D¸ÀQÛ ºÉÆA¢gÀĪÀªÀjUÉ F
PÉÆùð£À §UÉÎ w½¸À¨ÉÃPÁV «£ÀAw. - ¸ÀA.)
PÀȶ-UÁæ«ÄÃt ¥ÀwæPÉÆÃzÀåªÀÄ:
K£ÀÄ - ºÉÃUÉ?
JgÀqÀÄ ¸ÀA¥ÀÅlUÀ¼À F ªÀiÁ»w Qmï£À PÉ®ªÉà ¥ÀæwUÀ¼ÀÄ G½¢ªÉ.
EªÀÅUÀ¼À°è PÀȶ-UÁæ «ÄÃt ¥Àwæ PÉÆÃzÀåªÀÄzÀ ªÀÄÆ®¨s ÀÆvÀ
CA±ÀUÀ¼À£ÀÄß ¸ÀgÀ¼À, ¸À«ªÀgÀªÁV GzÁºÀgÀuÉ ¸ÀªÉÄÃvÀ «ªÀj¸À¯ÁVzÉ.
PÀ£ÀßqÀ ¥ÀwæPÉÆÃzÀåªÀÄzÀ°è EAvÀºÀ ¥Àæ0iÀÄvÀß §ºÀıÀB EzÉà ªÉÆzÀ®Ä.
§gÀªÀtÂUÉ0iÀÄ ««zsÀ ¥ÀæPÁgÀUÀ¼À eÉÆvÉUÉ ¥ÀwæPÉÆÃzÀåªÀÄzÀ ¸ÀtÚ¸ÀtÚ
«ªÀgÀUÀ¼À£ÀÆß E°è GzÁºÀgÀuÉUÀ¼À ¸ÀªÉÄÃvÀ «ªÀj¸À¯ÁVzÉ. D¸ÀPÀÛgÀÄ
PÀÆqÀ¯Éà PÉÃAzÀæ ªÀ£ÀÄß ¸ÀA¥ÀQð¹. ¨É¯É: gÀÆ.1000. Qmï
vÀj¹PÉƼÀÄîªÀªÀjUÉ JgÀqÀÄ ¥ÀæªÀÄÄR PÀȶ ¥ÀwæPÉUÀ¼À MAzÀÄ ªÀµÀðzÀ
ZÀAzÁ GavÀ.
Media Guide
Print
Seedling
Seedling is GRAIN's quarterly magazine which
provides background articles, news, interviews
and much more on the issues GRAIN is working on.
GRAIN is an international non-profit organisation
which promotes the sustainable management and
use of agricultural biodiversity based on people's
control over genetic resources and local
knowledge.
Seedling is available free both in paper format and
on GRAIN's website (www.grain.org/seedling).
Address:
GRAINGirona 25, pral., Barcelona E-08010, Spain
Email: seedling@grain.org
Online
www.indiatogether.org
India Together (IT) is an electronic publication devoted to coverage of public
affairs, policy, and development in India, providing
news in proportion to the country's broad
development experiences.
The publication is edited and published by two lead
editors, Subramaniam Vincent and Ashwin Mahesh
who are also the cofounders. India Together runs at least one article each
day, covering over 15 major topics and themes ranging from government and
poverty to agriculture and environment.
Compilation of SAGE-GE Bulletin
This annual bulletin is brought out by South
Against Genetic Engineering (SAGE), a coalition
of civil society activists, farmers, scientists,
academicians and consumer groups of four
Southern States of India namely Andhra Pradesh,
Karnataka, Tamil Nadu and Maharashtra. SAGE
has been waging a concerted battle against
genetic engineering through a series of activities
that involve public protests, media actions,
seminars, consultations and publication of a
series of education materials.
Since a year, SAGE has been bringing out its fortnightly edition of GE
Bulletin, trying to look at issues and threats weaved around genetic
engineering. The annual edition has been brought out to mark the completion
of one year of SAGE-GE Bulletin.
Address :
South Against Genetic Engineering
Deccan Development Society
#101, Kishan Residency, Street No 5
Hyderabad, Andhra Pradesh – 500 016
Email: hyd2_ddsppvr1@sancharnet.in
!PÁåªÀiï ¸ÀA¥À£ÀÆä® ªÀåQÛ `²æÃ' ¥ÀqÉæ CªÀjUÉ
¨ÉAUÀ¼ÀÆj£À ¹rJ¯ï ¸ÀA¸ÉÜAiÀÄ ZÀgÀPÀ ¦üÃZÀgï ¸À«ðøï£À C©üªÀÈ¢Þ ¥ÀwæPÉÆÃzÀåªÀÄ ªÀiÁUÀðzÀ±ÀðPÀ ¥Àæ±À¹Û ¸ÀA¢zÉ.
!qÁ. f.« ªÀÄÄgÀ½PÀȵÀÚ CªÀgÀ ºÉƸÀ
¸ÀAZÁjªÁt : 9902586895
!ºÉZï.«. ¢ªÁå mÉæöʤAiÀiÁV J.JA.E.
¥ÀæwµÁ×£À ¸ÉÃjzÁÝgÉ. ¸ÀzÀå §¼ÁîjAiÀÄ°è vÀgÀ¨ÉÃwAiÀÄ°èzÁÝgÉ.
!CPÀëAiÀÄgÁªÀÄ PÉ. CªÀjUÉ `PÉ¥sÉ PÁ¥sÉ qÉÃ'
¸ÀA¸ÉÜAiÀÄ°è GzÉÆåÃUÀ ¹QÌzÉ. CªÀjÃUÀ D ¸ÀA¸ÉÜAiÀÄ ¥ÁèAmÉñÀ£ï «¨sÁUÀzÀ°è ªÉÄ£ÉÃeïªÉÄAmï mÉæöʤ. «¼Á¸À: ªÉÄ£ÉÃeïªÉÄAmï mÉæöʤgÁeïVj J¸ÉÖÃmï, CAZÉ: £ÀA¢§lÖ®Ä vÀjÃPÉgÉ vÁ®ÆPÀÄ, aPÀ̪ÀÄUÀ¼ÀÆgÀÄ.
!PÁåªÀiï ¥sɯÉÆà ¸ÀĪÀiÁ CªÀgÀ ºÉƸÀ
«¼Á¸À:¸ÀĪÀiÁ ªÉÇÃvÀUÉÆÃqÀÄ#20/1 (ªÉÆzÀ® ªÀĺÀr), 3£Éà CqÀØgÀ¸ÉÛ dªÀgÀAiÀÄå UÁqÀð£ï, vÁåUÀgÁd£ÀUÀgÀ ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ 560 028.¸ÀAZÁjªÁt : 9844175874
!£ÀªÀÄä «¼Á¸ÀzÀ°è ¸ÀtÚ §zÀ¯ÁªÀuÉAiÀiÁVzÉ.
PÀȵÁÚ®AiÀÄzÀ §zÀ®Ä ªÀÄ£É ¸ÀASÉå 119£ÀÄß £ÀªÀÄÆ¢¸À¨ÉÃPÀÄ. CAvÉAiÉÄà zÀÆgÀªÁt ¸ÀASÉå 2748277 gÀzÁÝVzÉ. FV£À «¼Á¸À ªÀÄvÀÄÛ zÀÆgÀªÁt ¸ÀASÉå ªÀÄÄA¢£À ¥ÀÅlzÀ°èzÉ. UÀªÀĤ¹.
M¼Éî0iÀÄ ±ÉÊ° JAzÀgÉãÀÄ?
NzÀÄUÀjUÉ £ÀªÀÄä C©ü¥Áæ0iÀÄUÀ¼À£ÀÄß £ÉÃgÀªÁV,
¥ÀjuÁªÀÄzÁ0iÀÄPÀªÁV vÀ®Ä¦¸ÀĪÀÅzÀÄ ªÀÄÄRå. DzÀÄzÀjAzÀ ¸ÀàµÀÖvÉUÉ ªÉÆzÀ® ¸ÁÜ£À. JgÀqÀ£É0iÀÄzÀÄ ¸ÀgÀ¼ÀvÉ. ¨sÁµÉ0iÀÄ°è PÀÈvÀPÀvɬÄgÀ¨ÁgÀzÀÄ. ¨sÁµÉ0iÀÄ ¸ÀgÀ¼ÀvÉ JA§ÄzÀÄ ¸Áé¨sÁ«PÀªÁV §gÀ¨ÉÃPÀÄ. £ÀvÀðQ0iÀÄÄ ZÀ®£É0iÀÄ°è ¥ÀæzÀ²ð¸ÀĪÀ ¸Ë®¨sÀåzÀAvÉ §gÀºÀUÁgÀ£À §gÀºÀzÀ°è ¸Ë®¨sÀå ªÀÄÆqÀ¨ÉÃPÀÄ.
wtÄPÁr §gÉ0iÀÄĪÀÅzÀQÌAvÀ ºÉZÁÑV NzÀÄUÀjUÉ
¸ÀAvÉÆõÀªÁUÀĪÀAvÉ §gÉ0iÀĨÉÃPÀÄ. 0iÀiÁªÀÅzÀ£ÀÄß ¨sÁµÉ0iÀÄ°è ©qÀ¨ÉÃPÀÄ JA§ÄzÀ£ÀÄß w½zÀgÉ ¸ÁPÀÄ £ÀªÀÄä ±ÉÊ° £ÀªÀÄUÉ MzÀV§A¢zÉ JAzÀÄ CxÀð. §gÀºÀzÀ°è QèµÀÖvÉ PÀAqÀħAzÀgÉ §gÉ0iÀÄĪÀªÀ£À vÀ¯É0iÀÄ°è UÉÆAzÀ® vÀÄA©zÉ JAzÀxÀð.
¥ÉÇæ. f. ªÉAPÀl¸Àħâ0iÀÄå
¥ÀæeÁªÁt (11.3.2007), `EUÉÆà PÀ£ÀßqÀ' CAPÀtzÀ°è
zÀA¥ÀwAiÀÄ ±ÀæªÀÄPÉÌ PÀgÀVzÀ PÀ®ÄèUÀÄqÀØ
- ¤w£ï ºÉUÀqÉ ªÀÄÄwÛUÉ
¸ÉƦà£ÀÆgÀÄ ¸ÁUÀgÉ
- ©.n. ¥ÉÇötÂ
F ¸ÀAaPÉ0iÀÄ ¥Áæ0iÉÆÃdPÀgÀÄ :
PÉ.ºÉZï. ¥Ánïï PÀȶ «eÁÕ£À PÉÃAzÀæ, ºÀÄ®PÉÆÃn
ªÀÄÄA¢£À ¸ÀAaPÉUÁV ¨ÉAUÀ¼ÀÆj£À J¸ï. ¸ÀA¥Àvï PÀĪÀiÁgï ºÁUÀÆ `ºÉZÉÑ£ï' zÉÃtÂUÉ ¤ÃrzÁÝgÉ.
PÁåªÀiï »vÉʶUÀ¼ÀÄ ¸ÀAaPÉUÀ¼À£ÀÄß ¥Áæ0iÉÆÃf¸ÀĪÀAvÉ «£ÀAw. MAzÀÄ ¸ÀAaPÉ0iÀÄ ªÉZÀÑ 3 ¸Á«gÀ gÀÆ¥Á¬Ä.
`PÁåªÀiï £ÀÆå¸ï' ¥À0iÀiÁð0iÀÄ PÀȶªÀiÁzsÀåªÀÄ PÉÃAzÀæzÀ ¥ÀæPÀluÉ. EzÀÄ SÁ¸ÀV ¥Àæ¸ÁgÀPÁÌV ªÀiÁvÀæ.
¸ÀA¥ÁzÀQ: C¤vÁ ¥ÉÊ®ÆgÀÄ «¼Á¸À: ¥ÀAiÀiÁðAiÀÄ PÀȶªÀiÁzsÀåªÀÄ PÉÃAzÀæ, # 119, 1£Éà ªÀÄÄRågÀ¸ÉÛ, 4£Éà CqÀØgÀ¸ÉÛ, £ÁgÁAiÀÄt¥ÀÅgÀ, zsÁgÀªÁqÀ - 580 008
Email: caam@sancharnet.in Website: www.farmedia.org &: 9900517749
«£Áå¸À: DmÉðPï, zsÁgÀªÁqÀ; ªÀÄÄzÀæt: ¸ÀgÀ¸Àéw D¥sï¸Émï ¦æAl¸ïð, zsÁgÀªÁqÀ
ºÉÊ£ÀÄUÁjPɬÄAzÀ AiÀıÀ¹éà §zÀÄPÀÄ
- ºÉZï.«. ¢ªÁå
©ænµï ©Ã£ïì - E¼ÀĪÀj, ¨É¯É JgÀqÀÆ C¢üPÀ
- f. ²ªÀtÚ
²PÀët ¸ÀA¸ÉÜ ¥ÉÇæÃvÁì»vÀ ¤mÉÖ ¥sÁªÀÄð¸ïð PÀè¨ï
- qÁ. ¹zÀÞ°AUÀ ¸Áé«Ä »gÉêÀÄoï
¨Á¼Á ¸ÁºÉçgÀ £ÀÄUÉÎà ¸ÁºÀ¸À
- JZï. Dgï. ¸ÀÄgÉñÀ
ºÉÆ®ªÉà ¥ÁoÀ±Á¯ÉAiÀiÁzÁUÀ
- CPÀëAiÀÄgÁªÀÄ PÉ.
¤gÀÄzÉÆåÃVUÀ½UÉ D±ÁQgÀt - Vqï¸Àqïð
- ºÉêÀiÁ ªÉÆgÀ§
GuÉÚ ªÀ®AiÀÄPÉÌ ªÀÄgÀÄZÉÃvÀ£À - `±Àæ«ÄPï' ¸ÁzsÀ£É
- ®°vÁ gÁªï JA.f.
¨ÉAUÀ¼ÀÆj£À°è vÉAvÁ ¥ÀæAiÉÆÃUÀ
- C£ÀĸÀÆAiÀÄ ±ÀªÀÄð
K¦æ¯ï - ªÉÄà ªÀiÁZïð C¸ÉÊ£ïªÉÄAmï : PÉ® ²Ã¶ðPÉUÀ¼ÀÄ
PÁåªÀiï C¨sÀåyðUÀ¼À ¥ÀæPÀnvÀ ¯ÉÃR£ÀUÀ¼ÀÄ (ªÉÄÃ-dÆ£ï 2007):
PÁåªÀiï ¥sɯÉÆÃUÀ¼À ¥ÀæPÀnvÀ ¯ÉÃR£ÀUÀ¼ÀÄ (K¦æ¯ï–ªÉÄÃ-dÆ£ï 2007):
¸ÀÆgÀ±ÉnÖPÉÆ¥ÀàzÀ ¸ÀºÀPÁgÀ ±ÀÆgÀgÀÄ
(¸ÀAAiÀÄÄPÀÛ PÀ£ÁðlPÀ, 2.5.2007)
- JZï.Dgï. ¸ÀÄgÉñÀ
¸ÉÆgÀVzÀ §tªÉ ¥À±ÀÄUÀ¼À §ªÀuÉ
(¥ÀæeÁªÁtÂ, 3.5.2007)
- qÁ. f.«. ªÀÄÄgÀ½PÀȵÀÚ
CAvÀgÀ ¨É¼ÉAiÀÄ ¸ÁzsÀPÀ
(¸ÀAAiÀÄÄPÀÛ PÀ£ÁðlPÀ, 9.5.2007)
- JZï.Dgï. ¸ÀÄgÉñÀ
vÀAiÀiÁj¹ £ÉÆÃr -
PÀ©â£À gÀªÀ¢¬ÄAzÀ PÁA¥ÉÇøïÖ
(«dAiÀÄ PÀ£ÁðlPÀ, 9.5.2007)
- ²æÃ¥ÀæPÁ±ï
ºÀ¹zÀ ºÀ¸ÀÄ«UÉ ºÉƸÀ gÀÄa
(¸ÀAAiÀÄÄPÀÛ PÀ£ÁðlPÀ, 16.5.2007)
- qÁ. ¹zÀÞ°AUÀ¸Áé«Ä »gÉêÀÄoï
¨ÁtAw ¨sÀvÀÛ PÀj UÀf«°
(«dAiÀÄ PÀ£ÁðlPÀ, 16.5.2007)
- Dgï.©. »gÉêÀÄoÀ
¸ÁªÀAiÀĪÀPÉÌ MUÀÄΪÀ gÉÊ¸ï ©Ã£ï
(¥ÀæeÁªÁtÂ, 17.5.2007)
- C£À¸ÀÆAiÀiÁ ±ÀªÀÄð
PÉ®UÉÃjUÉ PÁAiÀÄPÀ®à; DUÀ° £ÀªÉÄä®ègÀ ¸ÀAPÀ®à
(¥ÀæeÁªÁtÂ, 21.5.2007)
- ºÀµÀðªÀzsÀð£À ²Ã®ªÀAvÀ
¸ÀÄgÀAUÀ PÀnÖPÉÆlÖ §zÀÄPÀÄ
(¥ÀæeÁªÁtÂ, 7.6.2007)
- gÀ«±ÀAPÀgÀ zÉÆqÀتÀiÁtÂ
ªÀÄ£ÉAiÀÄAUÀ¼ÀzÀ¯ÉÆèAzÀÄ ¥ÀÅlÖ ¸À¸ÀåPÁ²
(¥ÀæeÁªÁtÂ, 7.6.2007)
- ²æÃPÀAoÀ
vÉÆnÖªÀÄ£ÉAiÀÄ°è UÀÄ©â ¸ÁªÀiÁædå
(¸ÀÄzsÁ, 7.6.2007)
- ®°vÁ gÁªï
zsÁgÀªÁqÀzÀ°è ªÀÄvÉÛ ªÀÄAiÀÄÆgÀ £ÀvÀð£À!
(¥ÀæeÁªÁtÂ, 9.6.2007)
- ºÀµÀðªÀzsÀð£À ²Ã®ªÀAvÀ
ªÀÄ»¼Á ¸À§°ÃPÀgÀtPÉÌ E°èzÉ ªÀiÁzÀj
(¸ÀAAiÀÄÄPÀÛ PÀ£ÁðlPÀ, 13.6.2007)
- ºÉêÀiÁ ªÉÆgÀ§
ªÀiÁzÀj PÉÊvÉÆÃl
(¥ÀæeÁªÁt 14.6.2007)
- ¸ÀÄzsÁ gÁAiÀÄ£ÀUËqÀgï
§gÀqÀÄ £É®zÀ°è ªÀÈPÀë ªÀ£À
(¥ÀæeÁªÁt 21.6.2007)
- f. ²ªÀtÚ PÉÆwÛÃ¥ÀÅgÀ
ªÀiÁgÀPÀ PÀ¼É ¥ÀÇgÀPÀªÀÇ DUÀ§®èzÀÄ
(¸ÀºÀd ¸ÁUÀĪÀ½, ªÀiÁZïð-K¦æ¯ï 2007)
- C£ÀĸÀÆAiÀÄ ±ÀªÀÄð
¸ÁªÀAiÀĪÀ PÀȶPÀ£À £À£À¸ÁzÀ PÀ£À¸ÀÄ
(¨sÁgÀwÃAiÀÄ PÀȶ ªÉʨsÀªÀ, ªÉÄà 2007)
- C£ÀĸÀÆAiÀÄ ±ÀªÀÄð
ªÀÄtÂÚ£À DgÉÆÃUÀåPÀÆÌ D¸ÀàvÉæ
(¸ÀAAiÀÄÄPÀÛ PÀ£ÁðlPÀ, 25.4.2007)
- ¸ÀIJïÁ ©. ¥Ánî
CgÀÄuÁZÀ®zÀ°è CgÀ½zÀ PÀ£ÁßqÀ »vÀÛ® VqÀ
(CrPÉ ¥ÀwæPÉ, ªÉÄà 2007)
- ¸ÀĪÀiÁ ªÀÄAdÄ£ÁxÀ
PÉƼÀªÉ ¨Á« - ¤ÃjUÉ ¯ÉPÁÌZÁgÀ
(¥ÀæeÁªÁtÂ, 17.5. 2007)
- VjÃ±ï ºÉZï.¹
M¼À£ÁqÀÄ vÉÆÃlUÁjPÉAiÀÄ°è PÉgɨÉÃmÉAiÉÄA§ QæÃqÉ
(«dAiÀÄ PÀ£ÁðlPÀ, 2.5.2007)
- ªÀÄwÛUÁgÀ £ÁUÀgÁd
¸ÁªÀAiÀĪÀPÀÆÌ ¸ÉÊ: §qïð D¥sï ¥ÁågÀqÉʸï
(«dAiÀÄ PÀ£ÁðlPÀ, 6.6.2007)
- gÉÃSÁ ¸ÀA¥Àvï
¥ÀÅ£À±ÉÑÃvÀ£À PÀ¹: ªÀiÁªÀÄgÀzÀ ªÀÄgÀĺÀÄlÄÖ
(«dAiÀÄ PÀ£ÁðlPÀ, 6.6.2007)
- ªÀÄwÛUÁgÀ £ÁUÀgÁd
C¨sÀåyðUÀ¼ÀÄ wAUÀ¼À C¸ÉÊ£ïªÉÄAmï PÀ¼ÀÄ»¸ÀĪÁUÀ D0iÀiÁ wAUÀ¼À°è ¥ÀæPÀlUÉÆAqÀ §gÀºÀUÀ¼À ¥Àæw dvÉVr.
PÁåªÀiï ¥sɯÉÆÃUÀ¼ÀÆ vÀªÀÄä ¥ÀæPÀnvÀ ¯ÉÃR£ÀUÀ¼À ¥Àæw PÀ¼ÀÄ»¸ÀĪÀAvÉ «£ÀAw.
C¨sÀåyðUÀ¼ÀÄ, ¥sɯÉÆÃUÀ¼ÀÄ UÀªÀĤ¹
F ªÀµÀðzÀ C¨sÀåyðUÀ½UÉ DUÀ¸ïÖ 11 ªÀÄvÀÄÛ
12gÀAzÀÄ zsÁgÀªÁqÀzÀ°è ªÀÄzsÀåPÁ°Ã£À ²©gÀªÀ£ÀÄß DAiÉÆÃf¸À®Ä PÉÃAzÀæ GzÉÝò¹zÉ. C¨sÀåyðUÀ¼ÀÄ §gÀªÀtÂUÉUÉ ¸ÀA§A¢ü¹zÀ ¸ÀAzÉúÀUÀ¼À£ÀÄß §UɺÀj¹PÉƼÀî®Ä EzÀÄ ¸ÀzÀªÀPÁ±À. PÁåªÀiï ¥sɯÉÆÃUÀ¼ÀÆ EzÀgÀ°è ¨sÁUÀªÀ»¸À§ºÀÄzÀÄ. F ²©gÀzÀ ¸ÀAWÀl£Á dªÁ¨ÁÝjAiÀÄ£ÀÄß Dgï.©. »gÉêÀÄoÀ ªÀ»¹PÉÆArzÁÝgÉ. D¸ÀPÀÛgÀÄ CªÀgÀ£ÀÄß ¸ÀA¥ÀQð¸ÀĪÀAvÉ (9449071451) PÉÆÃjPÉ.