A S A C 2001-2002 - University of Manitoba

ignoredmoodusΛογισμικό & κατασκευή λογ/κού

21 Φεβ 2014 (πριν από 4 χρόνια και 4 μήνες)

397 εμφανίσειςADMINISTRATIVE SCIENCES ASSOCIATION OF CANADA

ASSOCIATON DES SCIENCES ADMINISTRATIVES DU CANADA


2002 CONFERENCE

WINNIPEG, MANITOBA30
th

Annual ASAC Conference /
30
e

Congrès Annuel de l’ASAC


May 25
-
28, 2002
/25 au 28 mai, 2002

PROGR
AMMECONFERENCE CHAIR/PRÉSIDENT DU CONGRÉS


Sue Bruning

I.H. Asper School of Business

University of Manitoba

A S A C 2001
-
2002

MEMBERS OF THE EXECUTIVE COUNCIL AND CJAS CO
-
EDITORS
-
IN
-
CHIEF

MEMBRES DU COMITÉ DE DIRECTON ET CO
-
EDITEURS EN CHEF DE LA RCSA


President/

Lyn Purdy

University of Western Ontario

Président


Past President/

Jean Pasquero

Université du Québec à Montréal

Présidente sortante


President
-
Elect & Conference Chair/

Sue Bruning

University of Manitoba

Prochain président et president du con
grès


Secretary/

Anne Bourhis

École des HEC

Secrétaire


Treasurer/

John Parkinson/

York University/

Trésorier

Mary Heisz

University of Western Ontario


Vice
-
President, Communications/

Albert Mills

Saint Mary’s University

Vice
-
président aux communications


Vice President, Membership/

Sue Bruning

University of Manitoba

Vice
-
président adhesions


Awards Chair/

Rebecca Grant

University of Victoria

responsible des prix


Member
-
at
-
large/

Jean Helms
-
Mills

Acadia University

Membre du conseil


Co
-
Editors CJAS/

Philip

Rosson &

Dalhousie University

Co
-
rédacteurs RCSA

Iraj FooladiPAST PRESIDENTS OF A S A C

PRÉSIDENTS SORTANTS DE L’A S A C


1972
-
73

Vance F. Mitchell

1987
-
88

Robert J. House

1973
-
74

Herman A. Overgaard

1988
-
89

Herman F. Schwind

1974
-
75

Robert H.Crandall

1989
-
90

Hamid Etemad

1975
-
76

Michael W. McCarrey

1990
-
91

Steven L. McShane

1976
-
77

Larry F. Moore

1991
-
92

Udayan Rege

1977
-
78

Brewer Dawson

1992
-
93

André Petit

1978
-
79

Glen A. Mumey

1993
-
94

Gary C. Moore

1979
-
80

Allan Blair

1994
-
95

Tony Schellinck

1980
-
81

J. R. Brent Ritchie

1995
-
96

P. Andy Andiappan

1981
-
82

Robert W. Sexty

1996
-
97

Alain Gosselin

1982
-
83

André Théorêt

1997
-
98

Lessey Sooklal

1983
-
84

Roger I. Hall

1998
-
99

Hou Hammond Ketilson

1984
-
85

J. Ronald Collins

1999
-
00

Gregory Irving

1985
-
86

Michel Lar
oche

2000
-
01

Jean Pasquero

1986
-
87

William C.Wedley

2001
-
02

Lyn Purdy

TABLE OF CONTENTS / TABLE DES MATIÈRES

Page

Welcome to ASAC 2002 …………………………………………………………………


i


Acknowledgements …………………………………………………………………….i

Bienvenue à ASAC 2002
………………………………………………………………..


ii

Remerciements …………………………………………………………………………..


ii

Distinguished Speakers / Profils des participants de marque ……………………………


iii

Sponsors / Commanditaires ………………………………………………………………


xi

Organizing Committees / Comités org
anisateurs ………………………………………..


xii

Conference Schedule / Programme du congrés ………………………………………….

xiii

ASAC Awards / Prix ASAC ……………………………………………………….…….


xv

Finance …………………………………………………………………………………...


1

Management Science / Recherche opérationnelle ………
……………………………….


5

Marketing ………………………………………………………………………………...


7

Information Systems / Systèmes d’information ………………………………………….


10

Organizational Behavior / Comportement organisationnel ………………………………


13

Strategy / Stratégie ………………………………………………………………
……….


17

Production and Operations Management / Gestion des operations et production ……….


21

International Business / Gestion internationale ………………………………………….


23

Human Resources / Ressources humaines ……………………………………………….


27

Management Education / Form
ation en gestion ………………………………………….


30

Gender and Diversity in Organizations / Genre et Diversité dans les organisations ……..


32

Entrepreneurship and Family Business / Entrepreneuriat et affaires familiales …………


34

Organizational Theory / Théorie des
organisations ……………………………….……..


37

Tourism and Hospitality Management / Gestion du tourisme et de l’accueil ……………


41

Business History / Histoire des affaires ………………………………………………….


43

Technology and Innovation Management / Gestion de la technologie et
de l’innovation ..


44

Doctoral Consortium / Séminaire pour étudiants au doctorat ……………………………


46

Case Track / Études de cas ……………………………………………………………….


47

Session Locator and Daily Planner/Emplacement des sessions et planification journaliére


49

Maps /

Cartes ……………………………………………………………………………..


52

Participants List / Liste des participants ………………………………………………….


55
i

WELCOME TO ASAC 2002


Welcome to Winnipeg, Manitoba


where east meets west. We hope you “embrace the spirit” of our fine city
during your st
ay. We at the Asper School of Business are pleased to host the 30
th

Annual ASAC 2002
conference.


The ASAC 2002 conference theme Where East Meets West: A Management Mosaic has had particular
relevance for us this year as we come to terms with the imp
act and aftermath of September 11
th
. We have been
forced to realize some of the challenges of operating in a global environment of business. The theme for ASAC
2002 represents the physical location within Canada of Winnipeg, but also the nature of ASAC i
tself and the
disciplines represented by our organization. Diversity is celebrated within ASAC as we bring together a
multitude of management areas that remain distinct but also blend with others in an effort to understand and
improve upon management prac
tice. Where East Meets West also symbolizes different cultures that are
represented within Canada and from other parts of the World that must learn to function together in synergistic
ways to enrich the competitive advantage of our businesses and to impro
ve upon our quality of life. The ASAC
2002 conference program includes research papers, research symposia, seven distinguished speaker
presentations, a doctoral consortium, and case presentations.


The sixteen divisional program will provide members wit
h ample opportunity to review current and stimulate
future research in a number of management areas. There are approximately 240 papers, symposia, workshops
and 23 case presentations to be presented. The best of these papers are included in the divisiona
l proceedings,
which has been made available to you this year in CD
-
ROM format.


We are also happy to include in our extended program this year the Rethinking Globalization Conference:
Critical Perspectives. The globalization conference has allowe
d us to expand upon the academic richness of
our international conference theme. We would like to thank the CGA Ontario International Business Research
Centre at Queen’s University for providing support for this conference.


In addition to the academic o
fferings at the conference we hope you find plenty of opportunity for social
interaction and networking, such as at the breakfasts, lunches, Gala Dinner, breaks and the Welcoming
Reception. As refreshing breaks to the conference routine you are invited to
participate in the fun run/walk,
and/or the 1
st

annual “East meets West Soccer Challenge”. You may also want to take in some of the
conveniently located local tourist attractions. The publisher’s booths will be near the break area to provide you
with ea
sy access to the latest teaching and research materials.


ACKNOWLEDGEMENTS


ASAC 2002 would not have been possible without the dedication and hard work of many people from the Asper
School of Business. In particular, we would like to thank Dean Jerry
Gray and Associate Dean Terry Hogan for
their full support of this conference and for their quick response to our numerous requests.


We would like to congratulate and thank the authors for their shared works and whose research and cases
provide the intel
lectual foundation for the conference. Furthermore, the time and efforts of the paper reviewers;
Academic Reviewers, Program and Division Chairs; and the organizers of the Case Track and the Doctoral
Consortium are necessary and appreciated. When the opp
ortunity arose to integrate the Rethinking
Globalization conference into the ASAC 2002 conference a number of willing volunteers came forward to offer
their assistance for this conference. A number of faculty and staff members of the Asper School of Busin
ess
have contributed their time in various ways to make it a success. Thanks to eveyone for all of your efforts.


Finally, we would like to thank the many sponsors for their generous support of the conference. Without, the
generosity of these sponsors
, this sort of event would not be possible.
ii

BIENVENUE AU CONGRÈS 2002 DE L’ASAC


Bienvenue à Winnipeg, Manitoba, là où l’Est et l’Ouest se rencontrent! Nous espérons que vous «

vivrez
l’esprit

» de notre ville pendant votre séjour. Au nom de la Asper S
chool of Business, nous sommes heureux de
vous accueillir au 30
e

Congrès annuel de l’ASAC (Association des sciences administratives du Canada).


Le thème du Congrès 2002, «

L’Est et l’Ouest se rencontrent

: Une mosaïque de gestion

», a pris une pertinence
tout à fait particulière cette année, alors que nous composons avec les incidences des événements du
11

septembre dernier. Nous avons été forcés de relever des défis liés à l’exploitation des entreprises dans un
contexte de mondialisation des marchés. Le t
hème de notre Congrès est également lié à l’emplacement physique
de Winnipeg au Canada et à la nature de notre Association et des disciplines représentées au sein de cette
dernière. À l’ASAC, nous célébrons la diversité en rassemblant des gens qui provienn
ent d’une multitude de
secteurs de direction qui, tout en demeurant distincts, se mêlent les uns aux autres dans un effort de
compréhension et d’amélioration des pratiques de gestion. La rencontre de l’Est et de l’Ouest symbolise aussi
les diverses culture
s qui se côtoient au Canada et ailleurs dans le monde et qui doivent apprendre à collaborer de
manière synergique afin de rehausser l’avantage concurrentiel de nos entreprises et d’améliorer la qualité de vie.
Le programme du Congrès 2002 de l’ASAC propose

des documents de recherche, des symposiums sur la
recherche, sept conférences d’orateurs distingués, un séminaire pour les étudiants de doctorat et des
présentations de cas.


Réparti en seize divisions, le programme offrira aux membres de l’ASAC de nombre
uses possibilités
d’examiner la recherche actuelle et de stimuler la recherche future dans un certain nombre de secteurs de
direction. En effet, près de 240 communications, symposiums et ateliers, en plus de 23 présentations de cas,
seront offerts aux part
icipants. Les documents de recherche les plus importants seront inclus dans les travaux
publiés par chaque division qui seront offerts sur CD
-
ROM.


Nous sommes également heureux d’inclure cette année dans notre programme prolongé le congrès «

Positions
cri
tiques sur la mondialisation

». Ce congrès nous permet d’enrichir encore davantage la portée du thème
international de notre Congrès 2002. Nous aimerions remercier le CGA Ontario International Business Research
Centre de l’université Queen’s du soutien qu’
il a offert à l’organisation de ce congrès conjoint.


En plus des éléments éducatifs offerts au Congrès, nous espérons que vous trouverez le temps de rencontrer vos
pairs et de constituer des réseaux lors des petits
-
déjeuners, des repas du midi, du dîner d
e gala, des pauses et de
la réception d’accueil. Au titre des activités sociales, nous vous invitons à participer à la course ou à la marche
pour le plaisir et à la première Compétition annuelle de soccer entre l’Est et l’Ouest. Vous pourrez aussi visiter
diverses attractions touristiques locales. Les kiosques des éditeurs seront situés près de l’aire de repos afin que
vous ayez facilement accès aux documents de recherche et d’enseignement les plus récents.


REMERCIEMENTS


Le Congrès 2002 de l’ASAC n’aurait

pu être organisé sans le dévouement et le travail de nombreuses personnes
à la Asper School of Business. En particulier, nous aimerions remercier le doyen Jerry Gray et le vice
-
doyen
Terry Hogan de leur soutien complet à l’organisation du Congrès et de le
ur réponse rapide à nos nombreuses
demandes.


Nous aimerions féliciter et remercier les auteurs des communications qu’ils ont partagées avec nous et dont les
recherches permettent d’établir les fondations intellectuelles du Congrès. De plus, il faut soulig
ner que le temps
et les efforts des lecteurs universitaires, des présidents des programmes et des divisions, ainsi que des
organisateurs des présentations de cas et du séminaire pour les étudiants de doctorat, sont très appréciés.
Lorsque la possibilité a
été offerte d’intégrer le congrès sur la mondialisation au Congrès 2002 de l’ASAC,
plusieurs bénévoles se sont empressés d’offrir leur aide à l’organisation de l’événement. Merci!


Finalement, nous aimerions remercier les nombreux commanditaires du soutien

qu’ils ont apporté à notre
Congrès. Sans leur générosité, notre Congrès n’aurait pas l’ampleur qu’il affiche aujourd’hui.


iii


DISTINGUISHED SPEAKERS /

PROFILS DES PARTICIPANTS DE MARQUEDr. I. H. Asper (Izzy), Keynote Luncheon
Speaker


Our keynote lunche
on address will be
delivered by Dr. Israel Asper, Executive
Chairman, CanWest Global Communica
-
tions Corporation. Dr. Asper is a distin
-
guished graduate of the University of
Manitoba (BA/53. LLB/57, LLM/64,
LLD/98) who has achieved prominence and
personal

success in law, education, business,
politics, public service and entrepreneurship.
As an entrepreneur, his most notable
achievement is the creation and
development of CanWest Global
Communications Corporation from a single
television station in Winnipeg

to an
international communications company with
over $2.5 billion in assets, combined
revenues of $2.6 billion, 8,500 employees,
daily paid Canadian newspaper circulation
of 1.3 million readers and internet national
and local portals receiving 70 million
page
views per month.


Dr. Asper is also a dedicated philanthropist
whose belief is that those who succeed
should contribute back to their community
through volunteerism, leadership and
financial support. His achievements have
been recognized by a wide
variety of local,
national and international organizations. He
was recognized by the University of
Manitoba with its 1997 International
Distinguished Entrepreneur Award and an
honourary degree (1998). He was inducted
into the Order of Canada (1995), the
Canadian Broadcast Hall of Fame (1995),
the Canadian Business Hall of Fame (1997)
and the Order of Manitoba (2000).Dr I. H. Asper (Izzy), conférencier
d’honneur du déjeuner


Le conférencier lors du déjeuner du lundi
sera le Dr I.H. (Izzy) Asper, PDG de

Can
West Global Communications. Le Dr Asper
est diplômé distingué de l’université de
Manitoba (BA/53, LLB/57, LLM/64,
LLD/98). Il est reconnu pour son succès
dans les domaines de droit, l’éducation, le
monde des affaires, la politique, le service
publiq
ue et l’entrepreneurship. Son plus
grand succès d’entrepreneur est la fondation
de Can West Global Communications
Corporation, qui, depuis son début comme
station de télévision à Winnipeg, est devenu
une organisation de communication
mondiale qui a 2,5 mi
lliards dans son actif,
des revenus de 2,6 milliards, 8 500
employés, un tirage journalier de 1,3
millions de lecteurs payants, et des portes
Internet et locales qui reçoivent plus de 70
millions de visites / pages par mois.


Le Dr Asper est aussi un phila
nthrope qui
croit au devoir de ceux qui ont du succès à
contribuer à leurs communautés en tant que
volontaires, ainsi qu’en leur offrant du
leadership et du soutien financier. Il a reçu
un doctorat honoraire de l’université de
Manitoba an 1998, ainsi que
l’
«

International Distinguished Entrepreneur
Award

» en 1997. En 1995 il est devenu
membre de l’Ordre du Canada, en 1995 du
Canadian Broadcast Hall of Fame, en 1997
du Canadian Business Hall of Fame, et en
2000 de l’Ordre du Manitoba.

iv

Sun/Dim

Session/Se
ance 3

2:15
-
3:30

Room/Salle: La Verendrye


Dr. Joan Acker, Distinguished Speaker,
Gender and Diversity in Organizations
Division


Joan Acker is Professor Emerita, in the
Department of Sociology at the University
of Oregon. Prior to her present position,

She held positions at the University of
Oregon, The Swedish Center for Working
Life, the Center for the Study of Women in
Society (U of Oregon), the Center for the
Sociological Study of Women (U of
Oregon) and the School of Social Welfare
(University of
California, Berkeley).


She has published more than 40 articles on
inequalities related to gender, class and race
in organizations, including her ground
-
breaking one in 1974 (with Don Van
Houten) “Differential Recruitment and
Control: The Sex Structurin
g of organiza
-
tions”, and “Gendering Organization
Theory” (in Mills and Tancred,
Gendering
Organization Analysis
, 1992), one of the
most cited references in feminist
organizational analysis. Her scholarly
works have been published in various
journals incl
uding
Administrative Science
Quarterly
,
Gender, Work and Organizations
,
Social Politics
,
Organization
,
Gender and
Society

and others. She has received the
American Sociological Association Career
of Distinguished Scholarship Award (1993),
and the Jessie B
ernard Award by the
American Sociological Association (1989).
Dr. Acker’s work has significantly advanced
our knowledge related to gender, race and
class issues in organizations. She is
currently conducting research on gender,
class and racial politics in

organizations,
process redesign and gender in white collar
organizations, and examining several

aspects of welfare reform.Dr Joan Acker, conférencière de marque,
division genre et diversité en
organisations


Joan Acker est professeure
emerita

au
département de sociologie à l’université de
l’Oregon. Avant cela, elle a occupé
plusieurs postes à
l’Université de l’Oregon,
Le Swedish Center for Working Life, le
Center for the Study of Women in Society
(U de l’Oregon), le Center for the
Sociologica
l Study of Women (U de
l’Oregon) et la School of Social Welfare
(University de Californie, Berkeley).


Elle a publiée plus de 40 articles sur les
inégalités organisationnels due au genre, la
classe sociale, et la race, notamment celui en
1974 avec Don V
an Houten «

Differential
Recruitment and Control

» ainsi que
«

Gendering Organization Theory

» (dans
Mills et Tancred,
Gendering Organizational
Analysis
, 1992), une des publications les
plus citées dans les analyses
organisationnels de perspective féminist
e.
Ses articles ont parus dans plusieurs
publications tels que
Administrative Science
Quarterly
,
Gender, Work and
Organizations, Social Politics,
Organization, Gender and Society

parmi
d’autres
. Le Dr Acker a reçu le prix
«

Career of Distinguished Sch
olarship

»
(1993) ainsi que le prix Jessie Bernard
(1989), tous deux remis par la Société
Américaine de Sociologie. Le travail du Dr
Acker nous a permis d’approfondir nos
connaissances sur les rôles organisationnels
du genre, la classe sociale, et la race
.
Présentement, le Dr Acker fait de la
recherche sur le rôle du genre, de la classe
sociale ainsi que de la politique raciale dans
les organisations de cols blancs.


v

Sun/Dim

Session/Seance 1

9:00
-
10:15

Room/Salle: La Verendrye


Dr. Jean Bartunek, Distin
guished
Speaker, Entrepreneurship, Human
Resources and Organizational Theory
Divisions


Jean M. Bartunek is a professor in the
Organization Studies Department at Boston
College. Her Ph.D. in social and
organizational psychology is from the
University of I
llinois at Chicago, and prior
to coming to Boston College she was a
visiting assistant professor in the
Organizational Behavior group at the
University of Illinois at Urbana
-
Champaign.


She has published more than 60 journal
articles and edited or authored

4 books. Her
primary substantive research interests
concern intersections of social cognition,
conflict, organizational change and
transformation, and practitioner
-
academic
interfaces. Her primary methodological
research interests concern ways practition
ers
in a setting and outside researchers can
collaborate in studying the setting. She is
currently associate editor of
Advances in
Qualitative Organizational Research
. In
addition, she is on several editorial boards,
including
Administrative Science Quart
erly
,
the
Journal of Applied Behavioral Science
,
Academy of Management Learning and
Education
,
Field Methods
,
Concepts and
Transformation
, and the
Journal of
Organizational Behavior
.


During 2001


2002 she is President of the
Academy of Management. She

has
previously held a number of other positions
within the Academy of Management She is
also a fellow of the Academy of
Management.

Dr Jean Bartunek, conférencier de
marque, division entrepreneurship,
ressources humaines et Théorie des
organisations


Je
an Bartunek est professeure en études des
organisations au Boston College. Elle
détient un doctorat en psychologie
organisationnelle de l’Université de
l’Illinois, Urbana
-
Champaign. Avant de se
joindre au Boston College, elle était
professeure associée a
u groupe
comportement organisationnel de
l’Université de l’Illinois, Urbana
-
Champaign.


Elle a publié plus de 60 articles et a dirigé
ou écrit 4 livres. Elle s’intéresse à
l’intersection de la connaissance sociale, le
conflit, la transformation organisa
tionnelle,
et les intermédiaires entre gestionnaires et
académiciens. Au plan méthodologique,
elle s’intéresse au façons dont les praticiens
et les académiciens collaborent pour étudier
les organisations. Elle est rédactrice
adjointe de
Advances in Quali
tative
Organizational Research
.
Elle est aussi
membre de plusieurs comites de rédaction,
dont
le
Administrative Science Quarterly
, le
Journal of Applied Behavioral Science,
Academy of Management Learning and
Education
,
Field Methods, Concepts and
Transfo
rmation
, et
le Journal of
Organizational Behavior
.
Elle est
présidente de l’Academy of Management
pour l’année 2001
-
2002. Elle a été élue
fellow de l’Académie et y a occupé
plusieurs postes avant sa présidence.


vi

Mon/Lun

Session/Séance 6

2:15
-
3:30

Room/
Salle: La Verendrye


Dr. John E. Ettlie, Distinguished Speaker,
Technology and Information
Management Division


John Ettlie is the Malelon L. and Richard N.
Resett Professor of Business Administration
and Director of the Technology
Management Center at th
e Rochester
Institute of Technology. He earned his
Ph.D. at Northwestern University in 1975
and has held appointments since then at the
University of Illinois Chicago, De Paul
University, the Industrial Technology
Institute and the University of Michigan
Business School.


Dr. Ettlie has published over 50 refereed
journal articles, authored five books and has
made over 100 professional presentations,
world
-
wide, on the management of
technological innovation. His current
research projects include an inves
tigation of
the adoption of Enterprise Resource
Planning (ERP) systems, a study of
technology, reliability and customization of
manufacturing products, and the context of
new product development (NPD).


He is the associate editor of several
professional j
ournals including
Decision
Sciences

and
Journal of Operations
Management.

Dr John E. Ettlie, conférencier de
marque, division gestion de la technologie
et de l’innovation


John Ettlie est le Malelon L and Richard N
Ressert Professor of Business
Administra
tion ainsi que le directeur du
Technology Management Center au
Rochester Institute of Technology. Il a
obtenu son doctorat à l’Université
Northwestern en 1975. Depuis lors il a
occupe des postes académiques à
l’Université de l’Illinois, l’Université de

Chicago, l’Université De Paul, l’Industrial
Technology Institute et l’University of
Michigan Business School.


Le Dr Ettlie a publié plus de 50 articles, a
écrit 5 livres, et a fait plus de 100
présentations mondialement sur la gestion
de la technologi
e. A présent il fait de la
recherche sur le choix de systèmes de
planification de ressources pour l’entreprise
(ERP), ainsi que sur la technologie, la
fiabilité et la manufacture de produits sur
mesure, et le contexte dans lequel on
développe de nouveaux
produits (NPD). Il
est rédacteur adjoint de plusieurs
publications dont
Decision Sciences

et
Journal of Operations Management.

vii

Mon/Lun

Session/Séance 5

10:30
-
11:45

Room/Salle: La Verendrye


Dr. R. Brent Gallupe, Distinguished
Speaker, Information Syste
ms Division


R. Brent Gallupe is Professor of Information
Systems, Director of Queen’s Executive
Decision Centre, and the Co
-
Chair of the E
-
Commerce Research Program at the School
of Business at Queen’s University. He also
holds an on
-
going Visiting Prof
essor
appointment at the University of Auckland,
New Zealand. His current research interests
are in knowledge management systems,
computer support for groups and teams, and
global information management. He has
received numerous research grants.


He has

served on a number of editorial
boards including the
MIS Quarterly
, and
currently serves on the board of the new
electronic journal,
Communications of AIS
.
His work has been published in such
journals as
Management Science
,
MIS
Quarterly
,
Academy of Mana
gement
Journal
,
Sloan Management Review
, and
Journal of Applied Psychology
. Gallupe
holds a B. Math (Hons.) from the
University of Waterloo, an M.B.A. from
York University and a Ph.D. from the
University of Minnesota.


Dr Brent Gallupe, conférencier de
marque, division, syst
è
mes d’information


Brent Gallupe est professeur de systèmes
d’information, directeur du Queen’s
Executive Centre, et co
-
directeur du
programme de recherche sur le commerce
électronique à l’Université Queen’s. Il est
aussi professeur

associé à l’Université de
Auckland, Nouvelle Zélande. Il s’intéresse
à la recherche sur les systèmes de gestion
des connaissances, le soutien informatique
des groupes et des équipes, ainsi que sur la
gestion globale de l’information. Il a reçu
de nombre
uses subventions de recherche.


Il est membre de plusieurs comités de
rédaction, dont le
MIS Quarterly

ainsi que la
nouvelle revue électronique,
Commun
i
cations of AIS
. Il a publié des
articles dans
Management Science, MIS
Quarterly, Academy of Management
Journal, Sloan Management Review,
et
Journal of Applied Psychology
. Il détient
un baccalauréat en mathématiques de
l’Université de Waterloo, un MBA de
l’Université York, et un Doctorat de
l’Université de Minnesota.

viii

Sun/Dim

Session/Séance 2

10:30
-
11:45

R
oom/Salle: La Verendrye


Dr. Jagdip Singh, Distinguished Speaker,
Marketing Division


Jagdip Singh holds a Ph.D. in Marketing
from the Texas Tech University (1985).
Currently, Dr. Singh is a Professor of
Marketing at the Weatherhead School of
Management,

Case Western Reserve
University, where he teaches graduate
courses in Marketing Information and
Decision Making, and doctoral courses in
Research Methodology and Measurement.


Over the last ten years, Dr. Singh's research
has focused on issues relating to

effective
interfaces between organizations and
consumers with special emphasis on service
industries. Utilizing sociological,
psychological and organizational behaviour
perspectives, Singh has examined what
organizational and individual factors
promote ef
fective performance and job
satisfaction at organizational front lines, and
what factors build or deplete consumer trust
and loyalty. Dr. Singh has published his
findings in journals such as
Journal of
Marketing
,
Journal of Marketing Research
,
Academy of
Management Journal
,
Management Science
,
Journal of Retailing
,
Journal of Personal Selling and Sales
Management
,
Journal of the Academy of
Marketing Science
,
Journal of Consumer
Affairs
, and the
European Journal of
Marketing.

Dr Jagdip Singh, conférencièr
e de
marque, division marketing


Jagdip Singh possède un doctorat en
marketing de l

»université Texas Tech
(1985). Il est professeur de marketing au
Weatherhead School of Management de
l’Université Case Western Reserve, où il
enseigne des cours aux étudia
nts de
deuxième et troisième cycle en marketing et
décisions, ainsi que des cours de doctorat en
méthodes et mesures de recherche.


Depuis dix ans les projets de recherche du
Dr Singh ont vise les connections entre les
organisations et les consommateurs,

surtout
dans les secteurs de service. Il utilise des
perspectives provenant de la sociologie, la
psychologie et le comportement
organisationnel pour examiner les facteurs
individuels et organisationnels qui
promouvoient la satisfaction au travail et
l’ex
écution effective des fonctions aux
frontières de l’organisation, ainsi que les
facteurs qui augmentent et qui réduisent la
loyauté et la confiance du consommateur.
Le Dr Singh a publié les résultats de sa
recherche dans des revues tels que

Journal
of Mar
keting, Journal of Marketing
Research, Academy of Management Journal,
Management Science, Journal of Retailing,
Journal of Personal Selling and Sales
Management, Journal of the Academy of
Marketing Science, Journal of Consumer
Affairs,

et

European Journal

of Marketing.

ix

Sun/Dim

Session/Séance 4

3:45
-
5:00

Room/Salle: La Verendrye


Dr. William Starbuck, Distinguished
Speaker, Strategy and Organizational
Theory Divisions


William Starbuck is the ITT Professor of
Creative Management in the Stern School of
Bus
iness at New York University. He
received his M.S. and Ph.D. in industrial
administration at Carnegie Institute of
Technology, after receiving an A.B. in
physics at Harvard. He also received an
honorary Ph.D. in social science from
Stockholm University. He

has held faculty
positions at Purdue University, the Johns
Hopkins University, Cornell University, and
the University of Wisconsin
-
Milwaukee, as
well as, a number of visiting positions. He
has been the editor of
Administrative
Science Quarterly
, the Dir
ector of the
doctoral program in business administration
at New York University, and was the
President of the Academy of Management.
He formerly served on several editorial
boards including the
Academy of
Management Review
;
Administrative
Science Quarterly
; and the
Journal of
Applied Social Psychology
; and he currently
serves on a number of editorial boards. He
is a fellow of the Academy of Management,
the American Psychological Association, the
American Psychological Society, the British
Academy of Manage
ment, and the Society
for Industrial and Organizational
Psychology, and a member of several other
professional associations.


He has published numerous articles and
edited four books on accounting, bargaining,
business strategy, computer programming,
compu
ter simulation, forecasting, decision
making, human
-
computer interaction,
learning, organizational design,
organizational growth and development,
perception, scientific methods, and social
revolutions.

Dr William Starbuck,

conférencier de
marque, divisi
on, strat
é
gie


William Starbuck est le
ITT Professor of
Creative Management à la Stern School of
Business de l’Université New York. Il
détient une maîtrise et un doctorat en
administration industrielle de la Carnegie
Institute of Technology, ainsi qu’un
baccalauréat en physique de l’Université
Harvard. L’Université de Stockholm lui a
accordé un doctorat honoris causa en
sciences sociales. Il a occupé des postes
académiques aux Universités Purdue, Johns
Hopkins, Cornell et l’Université du
Wisconsin à Mi
lwaukee, ainsi que plusieurs
postes de professeur associé. Il a aussi été
rédacteur de l’
Administrative Science
Quarterly
, directeur du programme de
doctorat à NYU et président de l’Academy
of Management. Il a déjà été membre de
plusieurs comités de réda
ction, dont ceux du
Academy of Management Review,
de
l’
Administrative Science Quarterly,

et du
Journal of Applied Social Psychology
. Il est
fellow de l’Academy of Management, de
l’American Psychological Association, de
l’American Psychological Society, d
e la
British Academy of Management, et de la
Society for Industrial and Organizational
Psychology
. Il est aussi membre de
plusieurs autres sociétés professionnelles.


Il a publié de nombreux articles et a écrit des
livres sur de nombreux sujets, dont l
a
comptabilité, les négociations, la stratégie
des affaires, la programmation, la simulation
informatique, le prévisionnement, les
sciences de décision, l’interaction entre les
humains et les ordinateurs, l’apprentissage,
le dessin organisationnel, le déve
loppement
organisationnel, la perception, les méthodes
scientifiques et les révolutions sociales.

x

Mon/Lun
Session/Séance 7


3:45
-
5:00

Room/Salle

: La Verendrye

Dr. Bernard M. Wolf, D
istinguished
Speaker, International Business Division


Bernar
d M. Wolf
is Pierre Lassonde Chair in
International Business and Professor of
Economics at the Schulich School of
Business, York University, Toronto,
Canada. He is one of the one hundred fifty
scholars listed in
Who's Who in
International Business Educati
on and
Research
. Professor Wolf, who received his
Ph.D. from Yale University, has lectured
widely in Canada, the United States, Asia
and Europe. He has organized many
international conferences, both in Canada
and abroad. At York University, he has
been
Coordinator of the Economics Area
and Director of the International Business
Program.


His scholarly papers appear in a variety of
books and periodicals. Professor Wolf was
on the editorial board of the
North American
Review of Economics and Finance

and

was
the International Business Editor of the
Canadian Journal of Administrative
Sciences
. He was chairman of the
International Business Division of ASAC
and has served as an officer of various
international organizations including the
European Internatio
nal Business Academy.
He has acted as a consultant for a number of
multinational firms including the Bank of
Montreal, IBM and Grant Thornton, as well
as smaller Canadian firms and the Canadian
government. The media regularly inter
-
views him on various g
lobal financial and
economic issues including pricing, business
restructuring, divestiture, and mergers/
acquisitions in the automotive, petroleum,
telecommunications and other industries.
Currently he is doing research on the impact
of Canada's foreign o
wnership restrictions in
the telecommunications sector and on
changes in the global automotive industry.

Dr Bernard Wolf,

conférencier de
marque, division, gestion internationale


Bernard Wolf est titulaire de la
Pierre
Lassonde Chair in International Bu
siness
ainsi que professeur d’économie à la
Schulich School of Business de l’Université
York à Toronto. Il est l’un des 150
académiciens que l’on retrouve dans le
Who's Who in International Business
Education and Research
. Le professeur
Wolf a obtenu son

doctorat à l’Université
Yale. Il a déjà été conférencier au Canada,
aux États
-
Unis, en Asie et en Europe. Il a
aussi été organisateur de nombreux congres
internationaux, au Canada et à l’étranger. A
l’Université York il a été coordinateur de la
sectio
n économie ainsi que directeur do
programme en gestion internationale.


Il a publié des articles dans plusieurs livres
et revues académiques. Le professeur Wolf
a été membre du comite de rédaction de la
North American Review of Economics and
Finance
et

dacteur de la section Gestion
Internationale de la Revue Canadienne des
Sciences Administratives. Il a été président
de la division Gestion Internationale de
l’ASAC et membre du comite directeur de
diverses organisations internationales, dont
le
European
International Business
Academy
. Il a aussi été expert
-
conseil
auprès de plusieurs entreprises
multinationales tel que la Banque de
Montréal, IBM et Grant Thornton, ainsi
qu’auprès d’entreprises locales canadiennes,
et du gouvernement du Canada.

Il discut
e
souvent dans les media des sujets globaux et
internationaux tel que les prix, la
restructuration, et les fusions dans les
secteurs de l’auto, du pétrole, et des
télécommunications. A présent il fait de la
recherche sur l’impacte des lois qui limitent
les

propriétaires étrangers dans le secteur
des télécommunications canadiennes ainsi
que les changements qui ont lieu dans le
secteur global de l’automobile.


xi

SPONSORS / COMMANDITAIRES


The Administrative Sciences Association of Canada acknowledges, with th
anks, the financial
support of the following organizations / L’Association des sciences administratives du Canada
reconnaît et remercie les organisations suivantes pour leur soutien financier:
PATRON/M
ÉCÈNEThe Associates of the I.H. Asper School of B
usiness

Hotel Fort Garry


MENTOR/MENTOR


CGA Ontario International Business Research Centre at Queen’s University

Direct Sellers Association of Canada

Houghton
-
Mifflin

McGraw
-
Hill Ryerson

Nelson
-
Thomson Learning

Pearson Education Canada

SAP

Universit
é

du
Qu
é
bec
à

Montr
é
al

Faculty of Administration at University of Regina

College of Commerce at University of Saskatchewan

School of Business and Economics at Wilfred Laurier University

J.W. McConnell Family Foundation, Schulich School of Business at York Unive
rsity


CHAMPION/CHAMPION


CGA Manitoba

Canadian Shareholders Association

D. A. Dyck and Associates

Ivey Publishing

Canadian Consortium of Management Schools (CCMS) at University of Calgary

Facult
é des sciences de l/administration à
Universit
é

Laval

Facult
y of Business Administration at Memorial University

Asper Centre for Entrepreneurship at University of Manitoba

Asper School of Business at University of Manitoba

The Montreal Exchange

Wawanesa Mutual Insurance Company

John Wiley and Sons


SPONSORS / COMMA
NDITAIRES


Blackwell Publishing

Captus Press

Ceridian Canada

Royal Roads University

Wardrop Engineering Inc.

Western Economic Diversification Canada

xii

ASAC 2002


ORGANIZING COMMITTEES / COMITÉS ORGANISATEURSConference Chair / Présidente du congrés

Sue Bru
ning


Conference Managers / Directrices du congrés

Irene LaBrosse and


Patti Tait


Programme / Programme

Sue Bruning and


Patti Tait
Proceedings Coordinator / Coordonatrice des actes du congrés

Christina Sue
-
Chan


ASAC Awards / Prix ASAC

Rebecca Grant


Doctoral Consortium / Séminaire pour étudiants au doctorat

Parshotam Dass and


Richard PerlowRegistration / Inscripton

Sue Bruning, Patti Tait,
Heather GrimesFundraising / Collecte de fonds

Jerry Gray and


Sue Bruning


Publisher Donations / Dons d
es éditeurs

Sue Bruning


Publisher Exhibits Coordinator / Coordonatrice de l’exposition des éditeurs

Irene LaBrosse


Graphics and Design / Graphiques et design

Andrew Gaudes


Internet Site / Site Internet


Mary Brabston, Joe Kwanand Zach Zahradnik

A
ccounting / Comptabilité

Irene LaBrosse


Administration / Administration

Irene LaBrosse and


Sue Bruning


Catering and Rooms / Repas et Salles

Danielle Pilbeam,
Sherraine Christopherson


Sue BruningInformation Systems/ Responsables de l’information

Kafu
i Monu


Publicity

Subramanian


SivaramakrishnanTechnical Assistance / Assistance technique

Kafui Monu


Tours / Visites guides

Ron McLachlin


Translation / Traduction

Michele Bowring and


Charles Leblancxiii

CONFERENCE SCHEDULE


Saturday May 258:30am


-

12:30pm

Meeting of the ASAC Executive Council


Salon AB


8:30am


-

5:15pm

Doctoral Consortium (Continental Breakfast)

Manitoba Club


Oak Rm


11:00am

-

5:00pm

Registration

Mezzanine


1:00pm

-

5:00pm

Case Studies SessionSalon C, Salon D & T
ache


12:00pm

-

3:30pm

Meeting for Council Members & Division Chrs

Broadway Room


5:00pm

-

7:00pm

Welcoming Reception at Hotel Fort Garry


Club Room


Sunday May 267:30am

-

9:00am

Breakfast (Continental)Provencher Ballroom


8:00am

-

6:00pm

Registratio
nMezzanine


9:00am

-

5:00pm

Publisher’s Exhibits (closed for lunch)Mezzanine


9:00am

-

10:15am

Divisional Sessions 1See Divisional Programs


10:15am

-

10:30am

Coffee BreakMezzanine


10:30am

-

11:45am

Divisional Sessions 2See Divisional Pro
grams


12:00pm

-

2:00pm

Awards LuncheonProvencher Ballroom


2:15pm

-

3:30pm

Divisional Sessions 3See Divisional Programs


3:30pm

-

3:45pm

Coffee BreakMezzanine


3:45pm

-

5
:00pm

Divisional Sessions 4See Divisional Programs


5:00pm

-

5:30pm

Some
Divisional Annual MeetingsDiv. Sess #4 Mtg Room


6:30pm

-

7:30pm

Reception for Gala DinnerBroadway Room


7:30pm

-

12:00am

Gala DinnerProvencher Ballroom


Monday May 276:45am

-

8:00am

Fun Run/WalkMeet in HFG Lobby


7:45am

-

9:00am

Breakfast
(Hot Buffet)Provencher Ballroom


8:00am

-

6:00pm

RegistrationMezzanine


9:00am

-

5:00pm

Publisher’s Exhibits (closed for lunch)Mezzanine9:00am

-

10:15am

ASAC Annual MeetingProvencher Ballroom


10:30am

-

11:45am

Divisional Sessions 5S
ee Divisional Programs


12:00pm

-

2:00pm

Key Note Speaker LuncheonProvencher Ballroom


2:15pm

-

3:30pm

Divisional Sessions 6See Divisional Programs


3:30pm

-

3:45pm

Coffee BreakMezzanine


3:45pm

-

5:00pm

Divisional Sessions 7See Divisional Prog
rams


5:00pm

-

5:30pm

Remaining Divisional Annual MeetingsDiv. Sess #7 Mtg Room


5:00pm

-

7:00pm

East
-
West Soccer ChallengeLeave & ret
-
HFG lobby


7:30pmDivisional Dinners


Tuesday May 287:30am

-

9:00am

Breakfast (Continental)Provencher Ba
llroom


9:00am

-

12:00pm

Publisher’s ExhibitsMezzanine


9:00am

-

10:15am

Divisional Sessions 8See Divisional Programs


10:15am

-

10:30am

Coffee BreakMezzanine


10:30am

-

11:45am

Divisional Sessions 9See Divisional Programs


12:00pm

-

2:30pm

Meeting for Council MembersGateway


and Incoming Academic Reviewers (or reps.)

Tuesday afternoon
-

Wednesday, May 28
-
29, 2002

Rethinking Globalization: Critical Perspectives Conference

xiv

PROGRAMME DU CONGRÈS


Samedi 25 mai

08:30


12:30

Réu
nion du Conseil exécutif de l’ASACSalon AB

08:30


17:15

Séminaire pour étudiants au doctorat (Petit d
éj
euner)


Manitoba Club


Oak Rm

11:00


17:00

Inscription


Mezzanine


13:00


17:00

Session d’études de cas

Salon C, Salon D & Tache

12:00


15:30

Réunion des membres du Conseil et des


présidents de division

Broadway Room

17:00


19:00

Réception d’accueil à l’Hôtel Fort GarryClub Room


Dimanche 26 mai

07:30


09:00

Petit
-
déjeuner


Provencher Ballroom

08:00


18:00

Inscription


M
ezzanine


09:00


17:00

L’exposition des
éditeurs (fermé for déjeuner)


Mezzanine


09:00


10:15

Sessions divisionnaires 1

Programmes des sections

10:15


10:30

PauseMezzanine

10:30


11:45

Sessions divisionnaires 2

Programmes des sections

1
2:00


14:00

Déjeuner de remise des prix
Provencher Ballroom

14:15


15:30

Sessions divisionnaires 3

Programmes des sections

15:30


15:45

PauseMezzanine

15:45


17:00

Sessions divisionnaires 4

Programmes des sections

17:00


17:30

Quel
ques assemblées annuelles de divisionsSection salles

18:30


19:30

Réception pour le Dîner
-
gala
Broadway Room

19:30


23:00

Dîner
-
gala


Provencher Ballroom


Lundi 27 mai

06:45


08:00

Marche/course amicale

Lobby de HFG

07:45


09:00

Petit
-
déj
euner


Provencher Ballroom

08:00


18:00

Inscription


Mezzanine

09:00


17:00

L’exposition des
éditeurs (fermé for déjeuner)


Mezzanine

09:00


10:15

Assemblée annuelle de l’ASAC
Provencher Ballroom

10:30


11:45

Sessions divisionnaires 5

Pr
ogrammes des sections

12:00


14:00

Déjeuner du conférencier d’honneurProvencher Ballroom

14:15


15:30

Sessions divisionnaires 6

Programmes des sections

15:30


15:45

PauseMezzanine

15:45


17:00

Sessions divisionnaires 7

Programmes des
sections

17:00


17:30

Assemblée annuelle des autres divisionsSection salles

17:00


19

:00

Le Grand
jeu

ASAC de football
Lobby de HFG

17:30

Dîner des divisions


Mardi 28 mai

07:30


09:00

Petit
-
déjeuner

09:00


12:00

L’exposition des
éditeurs (fermé

for déjeuner)


Mezzanine

09:00


10:15

Sessions divisionnaires 8

Programmes des sections

10:15


10:30

PauseMezzanine

10:30


11:45

Sessions divisionnaires 9

Programmes des sections

12:00


14:30

Réunion des membres du conseil et


des nouv
eaux présidents de divisionsGatewaymardi 28 mai, après
-
midi


mercredi, 29 mai, toute la journée


congrès «

Positions Critiques sur la
Globalisation

»

xv

ASAC AWARDS / PRIX ASAC


Udayan Rege Best Doctoral Dissertation Award/Prix Udayan Rege de la me
illeure these de
doctorat


“Network Diversity and Multinational Enterprise Performance”

Anthony Goerzen (Ph.D., University of Western Ontario)


Business History/Histoires des affaires


Best paper award/ Prix du meilleur texte:


“Combinations”Barbara Au
stin
(Brock University)


Honourable mention/ Mention honorable:


“Management Theory in Context: Exploring the Influence of the Cold War”

Albert J. Mills
(Saint Mary’s University)

Elizabeth Kelley
(Saint Mary’s University)

Bill Cooke
(University of Manchest
er)


Case Track
/
Volet études de cas


Best case award/ Prix de la meilleur étude de cas:


“Missionair: On a Wing and a Prayer”

John Melnyk
(University of Winnipeg)


Sponsored by / Commandité par: Pearson EducationFirst runner
-
up/ Deuxième position:Waterloo Regional Police Services: The CIMS Project”

Deborah Compeau
(University of Western Ontario)

Scott Schneberger
(University of Western Ontario)


Second runner
-
up/ Troisième position:


“Tandesic Corporation: From CRM to PRM”

Derrick Neufeld
(Universi
ty of Western Ontario)

Peter Tingling
(University of Western Ontario)


Entrepreneurship and Family Business/Entrepreneuriat et affaires familiales


Best paper award/ Prix du meilleur texte:


“Attitudes and Entrepreneurial Action: Exploring the Link”

Moni
ca Diochon
(St. Francis Xavier University)

Yvon Gasse
(Université Laval)

Teresa Menzies
(Brock University
)

Denis Garand
(Université Laval)

xvi

Sponsored by / Commandité par: Asper Centre for Entrepreneurship


Honourable mention/ Mention honorable:


“Depleted

Communities and Community Business Enterprises”

Harvey Johnston
(University College of Cape Breton)

Doug Lionais
(University of Durham)


Finance


Best paper award/ Prix du meilleur texte:


“Leveraged Canadian Stock Portfolios: Long
-
Run Effects on Wealth a
nd Risk”

Dale L. Domian
(University of Saskatchewan)

Marie D. Racine
(University of Saskatchewan)


Sponsored by / Commandité par:

The Canadian Shareowners Association


Best paper on options pricing and derivative securities/ Prix du meilleur texte sur le
prix des options et les titres dérivés:


“Value at Risk and Dynamic Properties of Re
-
Settable Strike Price Puts”

Michael L. McIntyre
(Carleton University)


Sponsored by / Commandité par
:
The Montreal Exchange


Human Resources/Ressources humaines


Best pape
r award/ Prix du meilleur texte:


“Repeated Downsizing, Organizational Restructuring and Performance: Evidence from a Longitudinal
Study”

Terry H. Wagar
(Saint Mary’s University)

Kent V. Rondeau
(University of Alberta)


Sponsored by / Commandité par:

Wilfr
id Laurier University School of Business


Honourable mention/ Mention honorable:


“Telework: Work Organization and Satisfaction of Teleworkers”

Diane
-
Gabrielle Tremblay
(Télé
-
université


Université du Québec)


Information Systems/Systèmes d'information


Best paper award/ Prix du meilleur texte:


“Infusion of Innovation Adoption: An Individual Perspective”

Darren B. Meister
(Queen’s University)

Deborah R. Compeau
(University of Western Ontario)


Sponsored by / Commandité par: SAP Canada


xvii

Honourable mentio
n/ Mention honorable:“L'adoption de TI de pointe en santé: vers une meilleure compréhension du comportement
d'innovateur”

Marie
-
Claude Trudel
(HEC, Montréal)

Guy Paré
(HEC, Montréal)


Sponsored by / Commandité par: SAP Canada


Best student paper awar
d/ Prix du meilleur texte étudiant:


“The Perceived Role and Impact of Web Interface Design on Emotions in the Context of Online
Shopping: A Research Model”

Jean Ethier
(HEC, Montréal

)


Sponsored by / Commandité par: SAP Canada


International Business/Ge
stion internationale


Best paper award/ Prix du meilleur texte:


“Joint Venture Performance Revisited: Japanese SubsidiariesWorldwide”

Andrew Delios
(National University of Singapore)

Paul W. Beamish
(University of Western Ontario)


Sponsored by / Comman
dité par: CCMS at University of Calgary


Honourable mention/ Mention honorable:


“Entry Strategies and Post
-
entry Foreign Expansion”Ruihua Joy Jiang
(University of Western Ontario)


Paul W. Beamish
(University of Western Ontario)


Best student paper a
ward/ Prix du meilleur texte étudiant:


“Performance Measurement Systems in Joint Ventures: AConceptual Model”


Yasheng Chen
(University of Western Ontario)


Management Education/Formation en gestion


Best paper award/ Prix du meilleur texte:


“Le coaching

exécutif et le développement des gestionnaires: le point de vue des coachs externes”


Naïla El Khouri
(HEC, Montr
éal
)


Alain Gosselin
(HEC, Montr
éal
)


Sponsored by / Commandité par: Royal Roads University


xviii

Management Science/Recherche opérationelle


Bes
t paper award/ Prix du meilleur texte:


“Latent Structural Modeling: Choosing Between Structural Equation Modeling and Partial Least
Squares”


Vinod Kumar
(Carleton University)


Danuta Deregowska
(Carleton University)


Honourable mention/ Mention honorable
:


“Multiobjective Programming with Interval Parameters and Multiple Decision Makers: Looking for a
Minimal Consensus”


Bruno Urli
(UAQR)


Raymond Nadeau
(Université Laval)


Marketing


Best paper award/ Prix du meilleur texte:


“Promiscuous and Confident?
: Attributions Made About Condom Purchases”


Darren Dahl
(University of Manitoba)


Peter Drake
(University of British Columbia)


Gerald Gorn
(Hong Kong University of Science and Technology)


Sponsored by / Commandité par
:

Nelson Thomson Learning


Honourabl
e mention/ Mention honorable:


“I’m Not Cheap, But if I Use this Coupon I Believe You’re Going to Think I Am: The Influence of
Metaperceptions upon Coupon Redemption”


Jennifer Argo
(University of Manitoba)


Kelley Main
(University of Manitoba)


Organizati
onal Behaviour/Comportement organisationnel


Best paper award/ Prix du meilleur texte:


“Exploring the Role of Liking in Transformational Leadership”


Lisa Keeping
(Wilfrid Laurier University)


Douglas J. Brown
(University of Waterloo)
Sponsored by / Co
mmandité par: Asper School of Business


Honourable mention/ Mention honorable:


“The Effects of Proximal, Outcome and Learning Goals on Information Seeking and Complex Task
Performance”


Kevin Tasa
(University of Toronto)


Travor Brown
(Memorial University
)Gerard H. Seijts
(University of Western Ontario)


xix

Honourable mention/ Mention honorable:


“Organizational Commitment Profiles: Implications for Turnover Intentions and Psychological
Contracts”


P. Gregory Irving
(Wilfrid Laurier University)


Thomas F.

Cawsey
(Wilfrid Laurier University)


Ruth Cruikshank
(Wilfrid Laurier University)


Organizational Theory/Théorie des organisations


Best paper award/ Prix du meilleur texte:


“Praxis Makes Perfect: A Critique of the Use of Praxis in Critical Management St
udies”


William M. Foster
(University of Alberta)


Production and Operations Management/Gestion des opérations et production


Best paper award/ Prix du meilleur texte:


“A Mathematical Approach for Measuring and Improving Relative Maintenance Performance o
f Mills
in a Manufacturing Company”


Mohamed Djerdjour
(State University of New York at Plattsburgh)


Honourable mention/ Mention honorable:


“La gestion des opérations en temps réel d’une compagnie de courrier rapide”


M’hamed Moussaoui (
Université Lav
al)


Fayez F. Boctor (
Université Laval)


Jacues Renaud (
Université Laval)


Strategy/StratégieBest paper award/ Prix du meilleur texte:


"On Hubris, Synergy, and Discipline: Revisiting Executive Turnover Following Takeovers"


Elie Matta
(University of
Western Ontario)


W. Glenn Rowe
(University of Western Ontario)Sponsored by / Commandité par: Memorial University


Honourable mention/ Mention honorable:


“Etre ou ne pas être fournisseur de premier rang: une approche par les groupes stratégiques”


Car
ole Donada
(ESSEC, France)


Best student paper award/ Prix du meilleur texte étudiant:


“Give and Take: The Dynamics of Trust and Learning in Strategic Alliances”

Dean A. Hennessy
(University of Toronto)


“Knowledge Protection in Strategic Alliances”

Ruihu
a J. Jiang
(University of Western Ontario)


xx


Technology & Innovation Management/Gestion de la technologie et de l'innovation


Best paper award/ Prix du meilleur texte:


“Building Capabilities in Manufacturing Process Innovation: Just Do It”


E. James Flynn

(Wake Forest University)


Kimberly A. Bates
(University of Toronto)


Honourable mention/ Mention honorable:


“What Happens Over Time? Do Firms Become More or Less Similar?”


Kristina Dahlin
(University of Toronto)


You
-
Ta Chuang
(University of Toronto)


T
ourism & Hospitality/Gestion du tourisme et de l'acceuil


Best paper award/ Prix du meilleur texte:


“Employees and Servicescapes as Indicators of Image in Tourism and Hospitality Services”


Nha Nguyen
(Université de Moncton)


Gaston LeBlanc
(Université de

Moncton)


Honourable mention/ Mention honorable:


“Hotel Guests and Their Expectations for Technology in the Guestroom”


Wissam El Deeb
(University of Guelph)


Iain Murray
(University of Guelph)


xxi
Divisional Programs /


Programmes d
es sections

1

FINANCESun/Dim

Session/Séance 1:

Corporate Finance/Finances générales

9:00
-
10:15

Room/Salle: Salon C
Chair/Président: Gady Jacoby (
University of Manitoba)


Liberalization, Corporate Governance and the Performanc
e of Newly
Privatized Firms


Omrane Guedhami (Universit
é

Laval)


Discussant/Commentateur:
Nalinaksha Bhattacharyya (University of
Manitoba)


On the Determinants, Costs, and Benefits of Pyramidal Ownership:
Evidence on Expropriation of Minority Interests


N
ajah Attig (Universit
é

Laval)


Klaus Fischer (Universit
é

Laval)


Yoser Gadhoum (Universit
é

du Qu
é
bec
à

Montr
é
al)
Discussant/

Commentatrice
:
Nancy D. Ursel (University of Windsor)


Structure de Propriété et Structure du Capital: Approche
Bidirectionn
elle
Hayet Ouederni (
Université de La Manouba)


Yoser Gadhoum (Université de Québec à Montréal)
Discussant/Commentateur:
Omrane Guedhami (Universit
é

Laval)


Sun/Dim

Session/Séance 2:

Underwriting Fees/Debt Markets/


Frais de garantie d`émiss
ion/Marchés de la dette

10:30
-
11:45

Room/Salle: Salon C

Chair/Président:
Trevor W. Chamberlain (McMaster University)


Determinants of Underwriting Fees for Domestic and Non
-
Domestic
Seasoned Equity Offerings by Canadian Cross
-
Listed SharesLawrence

Kryzanowski (Concordia University)


Arturo Rubalcava (Concordia University)
Discussant/Commentateur:
Neil Longley (University of Regina)Clustering of Underwriting Fees in Bought Deals


Nancy D. Ursel (University of Windsor)
Discussant/Com
mentateur:
Nauman Farooqi (Mount Allison University)


2

Reputation Formation in Debt Markets: Panel Data Evidence on the
Cost of Credit for Newly Public FirmsSteve Fortin (McGill University)


Jeffrey Pittman (Memorial University of Newfoundland)
D
iscussant/Commentateur:
George F. Tannous (University of Saskatchewan)


Sun/Dim

Session/Séance 3:

Investments/ Placements

2:15
-
3:30

Room/Salle: Salon C

Chair/Présidente:
Usha R. Mittoo (University of Manitoba)Firm Liquidity and Investment


Trevor
W. Chamberlain (McMaster University)
Discussant/Commentateur:
Michael L. McIntyre (Carleton University)


FINANCE DIVISION BEST PAPER AWARD / PRIX DU MEILLEUR
TEXTE

Leveraged Canadian Stock Portfolios: Long
-
Run Effects on Wealth and
Risk


Dale L. Dom
ian (University of Saskatchewan)


Marie D. Racine (University of Saskatchewan)

Discussant/Commentateur:
Steve Fortin (McGill University)Instalment Receipts: What We Learn?George F. Tannous (University of Saskatchewan)Scott Megaffin (University

of Saskatchewan)

Discussant/Commentateur:
Chun Xin Jia (Peking University)


Sun/Dim

Session/Séance 4:

Market Reactions to Announcements and Relocations/


Réactions du marché aux announces et aux réinstallations

3:45
-
5:00

Room/Salle

: Salon C

Chair/Président: Ernest Biktimirov (Brock University)
Stock Market’s Reaction to Business Relocations: Canadian Evidence


Harjeet S. Bhabra (Concordia University)


Dogan Tirtiroglu (Concordia University)


Ugur Lel (Indiana University)
Discussant/
Commentateur:
Dale L. Domian (University of Saskatchewan)Announcement Effects of DRIPs in the Canadian MarketsNarat Charupat (McMaster University)


Alan Kaplan (Ryerson University)
Discussant/Commentateur:
Harjeet S. Bhabra (Concordia University)


3

An Examination of the Current Value Impact of a Leveraged

Buyback Announcement


Nauman Farooqi (Mount Allison University)

Discussant/Commentateur:
Alan Kaplan (Ryerson University)


Sun/Dim

Finance Division Annual Meeting/


Assemblée annuelle de

la division des finances

5:00
-
5:30

Room/Salle: Salon C

Chair/Président: Ernest Biktimirov (Brock University)


Mon/Lun

Session/Séance 5:

Risk and Risk Measures/


Risque et mesures de contrôle du risque

10:30
-
11:45

Room/Salle: Salon C

Chair
/Président: Ernest Biktimirov (Brock University)


From Mean Variance Space to Mean Skewness Space


Implications for
Simultaneous Risk Seeking and Risk Averting Behavio
r


Nalinaksha Bhattacharyya (University of Manitoba)
Discussant/Commentateur:
Ata Ass
af (University of Windsor)


BEST PAPER ON OPTIONS PRICING AND DERIVATIVE
SECURITIES / PRIX DU MEILLEUR TEXTE SUR LE PRIX DES
OPTIONS ET LES TITRES DÉRIVÉS
Value at Risk and Dynamic Properties of Re
-
Settable Strike Price PutsMichael L. McIntyre (Carle
ton University)

Discussant/Commentateur: Donald Cyr (Brock University)Illusions, Espérances, Moyennes, Bêtas et Variances


Juan Salazar (Université du Quebec à Hull)

Discussant/Commentateur:
Roger B. Atindéhou (Université de Moncton)


Mon/Lun

Se
ssion/Séance 6:

Mutual Funds/Retirement Savings/


Fonds communs de placement/Épargne pour la retraite

2:15
-
3:30

Room/Salle: Salon DChair/Président:
Donald Cyr (Brock University)


Agency Costs and the Ethical Investor: Examining th
e MERs of Ethical
Mutual Funds


Neil Longley (University of Regina)

Discussant/Commentateur:
Lester Wills (University of Western Sydney)


4


Activités des Fonds Mutuels et Mouvements du Marché des Capitaux au
CanadaRoger B. Atindéhou (Université de Mo
ncton)Michel Goguen (Université de Moncton)Jean
-
Pierre Gueyié (
Université du Québec à Montréal)

Discussant/Commentateur: Hayet Ouederni (
Université de La Manouba)Exploring the Retirement Savings Gap: An Australian Perspective


Lester Wills (Un
iversity of Western Sydney)


Donald Ross (University of Western Sydney)

Discussant/Commentateur:
Naceur Essaddam (Université Laval)


Mon/Lun

Session/Séance 7:


Market Reactions/International Finance/
Réactions du marché/Finances internationales

3
:45
-
5:00

Room/Salle: Salon DChair/Président:
Dale L. Domian (University of Saskatchewan)


The Impact of the Canada
-
U.S. Multijurisdictional Disclosure System on
the U.S. ListingUsha R. Mittoo (University of Manitoba)
Discussan
t/Commentateur: Arturo Rubalcava (Concordia University)


Impact du Risque Politique sur les Rendements Boursiers: Référendum
du 30 Octobre 1995


Naceur Essaddam (Université Laval)

Discussant/Commentateur:
Juan Salazar (Université du Quebec à Hull)


An
Examination of the Long Memory in the Canadian/US Dollar
Exchange Rate Returns and VolatilityAta Assaf (University of Windsor)

Discussant/

Commentatrice
:
Usha R. Mittoo (University of Manitoba)Financial Deepening under Financial Repression: The
Case of China


Chun Xin Jia (Peking University)


Philip C. Chang (University of Calgary)

Discussant/Commentateur:
Najah Attig (Universit
é

Laval)
5

MANAGEMENT SCIENCE/

RECHERCHE OPÉRATIONNELLESun/Dim


10:30
-
11:45

Session /Séance 2:

Multiple Cr
iteria Decision Making/


Prise de décision fondée sur des critères multiples

Room/Salle: Executive Suite (Room 310)Chair/Président: Mehran Hojati (University of Saskatchewan)


Weighted Factor Scoring Model Under Fuzz
y Data


C. R. Bector (University of Manitoba)

S. S. Appadoo (University of Manitoba)

Suresh Chandra (Indian Institute of Technology, Delhi)


Weakness of Standard Deviation of Normalized Scores as Weight


in Multicriteria Decision Making


Ozhand Ganjavi

(
Laurentian University)


Operations Research Models in Portfolio Risk Evaluation and Control


K Smimou (University of Manitoba)

C. R. Bector (University of Manitoba)

S. K. Bhatt (University of Manitoba)


Sun/Dim

2:15
-
3:30

Session /Séance 3

Room/Salle:
Salon D

Joint Session with Production and Operations Management/ Gestion des
Opérations et Production


Chair/Président: Ron McLachlin (University of Manitoba)Near
-
Optimal Political Districting


Mehran Hojati (University of Saskatchewan)C.R. Bector (University of Manitoba)A Mathematical Approach for Measuring and Improving Relative
Maintenance Performance of Mills in a Manufacturing Company

Mohamed Djerdjour (State University of New York at Plattsburgh)

On Capacity Estimation of a Multi
-
product, Unreliable Line


Walid Abdul
-
Kader (University of Regina)


Sun/Dim

4:15
-
5:30


Session /Séance 4:

Project Management/Gestion de projet


Room/Salle: Executive Suite (Room 310)Chair/Président: Sébas
tien Azondékon (Université de Québec à Hull)

L'approche modifiée d'exploration par coupe (AMEC): un nouvel outil
d'accélération de projet en contexte de ressources multiples


Sébastien Azondékon (Université de Québec à Hull)

Hary Rakotomalala (Université

de Québec à Hull)


6

Approche multicritère d'accélération de projet: une piste d'amélioration
de l'algorithme de siemens


Nathalie Wybouw (Université de Québec à Hull)

Sébastien Azondékon (Université de Québec à Hull)


Mesure de la pauvreté à l'aide des sou
s
-
ensembles flous


Belaïd Aouni (Laurentian University)

Samir Bettahar (Université de Tlemcen)

Mostefa Belmokadem (Université de Tlemcen)


Sun/Dim

5:30
-
6:00

Annual Divisional Meeting/
Assemblée annuelle de la section

Room/Salle: Executive Suite (Room 310)Chair/President: C. R. Bector (University of Manitoba)


Mon/Lun

10:30
-
11:45

Session /Séance 5:

Analysis/Analyse

Room/Salle: Executive Suite (Room 310)Chair/Président: Austin Redlack

(Memorial University)


BEST PAPER/PRIX D'EXCELLENCE

Latent S
tructural Modeling: Choosing Between Structural Equation
Modeling and Partial Least Squares

Vinod Kumar (Carleton University)

Danuta Deregowska (Carleton University)An Exploratory Study of Factors Influencing Sales Performance of
Small and Medium
-
size
d Enterprises

Marc Thibault
(University of Guelph)

Anne Wilcock
(University of Guelph)

Vinay Kanetkar

(University of Guelph)


A Computational Comparison of the Huang
-
Redlack and VAM/MODI
Algorithms


Austin Redlack

(Memorial University)


Mon/Lun


2:15
-
3:30

Session /Séance 6:

Group Decision Making/

Prise de décision en groupe

Room/Salle: Executive Suite (Room 310)Chair/Président: Belaïd Aouni (Laurentian University)


Comparing Arbitration Procedures when Participants are Risk Averse


Michael A
rmstrong (Carleton University)


HONOURABLE MENTION/MENTION HONORABLE

Multiobjective Programming with Interval Parameters and Multiple
Decision Makers: Looking for a Minimal Consensus

Bruno Urli (UAQR)

Raymond Nadeau (Université Laval)

7

MARKETINGSun/Dim

Session/Séance 2
:

Distinguished Speaker/Conférencier d’honneur:

Jagdip Singh

10:30
-
11:45

Room/Salle: La Verendrye
Chair/
Président: Ed Bruning (University of Manitoba)Paradoxes and Puzzles in Understanding Effectiveness of


Service Organization
s


Jagdip Singh (Case Western Reserve University)


Sun/Dim

Session/Séance 3:
Communication and Ethics/Communication et éthique

2:15
-
3:30

Room/Salle: Executive Suite (Room 310)


Chair/

Président
: Bob Graves (King’s College)


An Investigation of the Eff
ect of Bill C
-
55: Lifting the Ban on Split
-
Run

Versions of Foreign Magazines

Bruce Huhmann (University of Manitoba)

Najam Saqib (University of Manitoba)


Study of Customer Satisfaction in Distributor
-
Customer Dyadic Sypply
Relationships

Uma Kumar (Carle
ton University)

Robert Helal (Carleton University)

Rajendra Mishra (Carleton University)

Dana Deregowsha (Carleton Univeresity)

Ramesh Gupta (Carleton University)

Ian Towers (Carleton University)


Determinants and Consequences of Ethical Behavior: An Empi
rical
Study on Salespeople

Serio Roman (University of Murcia, Spain)

Jose Munuera (University of Murcia, Spain)

Salvador Ruiz (University of Murcia, Spain)


Sun/Dim

Session/Séance

4
:
Special Session on Technology Marketing/
Séance spéciale sur le mark
eting de la technologie

3:45
-
5:00

Room/Salle: Salon DChair/

Président
: Harold Ogden (Saint Mary’s University)


Health Management Databases


A Targeted Resource

For Pharmaceutical Cost Management

Tony Shellinck (Dalhousie University)

Kent Groves (Dalh
ousie University)


The Impact of Technology Adoption and Knowledge Management

8

on the Market Orientation of Organizations

Subbu Sivaramakrishnan (University of Manitoba)

Marjorie Delbaere (University of Manitoba)


Facteurs de “Facilitation” et “d’Inhibition
” de l’échange Virtuel: Cadre

Intégrateur et Propositions de Recherché

Skandrani Hamida (Institut des Études Technologiques en Communications
de Tunis)

Riadh Ladhari (Université Laval)


Sun/Dim

Annual Divisional Meeting/
Assemblée annuelle de la section

5:
00
-
5:45

Room/Salle: Salon D


Chair/

Président
: Ed Bruning (University of Manitoba)


Mon/Lun

Session/Séance 5:
: Consumer Behaviour/

Comportement des consommateurs

10:30
-
11:45

Room/Salle: Salon D


Chair/

Présidente
: Tammi Feltham
(University of Saskatchewan)


MARKETING DIVISION BEST PAPER AWARD/PRIX DU

MEILLEUR TESTE

Promiscuous and Confident?: Attributions Made about Condom
Purchases

Darren Dahl (University of Manitoba)

Peter Drake (University of British Columbia)

Gerald Gorn (H
ong Kong University of Science and Technology)


The Role of Theory in Marketing Scholarship: The Case of Country of

Origin (COO) Research

Gordon Fullerton (Saint Mary’s University)


Service Quality and Interpersonal Relationship Expectations in Long
-
Term

Buyer
-
Seller Relationships: A Cross
-
Cultural Integration

Satya Dash (Indian Institute of Technology)

Edward Bruning (University of Manitoba)


Mon/Lun

Session/Séance 6:
Issues in Consumer Behaviour/
Questions relatives au comportement des consommateu
rs

2:15
-
3:30

Room/Salle: 10
th

Floor Boardroom


Chair/

Président
: Subbu Sivaramakrishnan (University of Manitoba)L’Influence de l’Ethnocentrisme et de l’Image Nationale dans
l’Evaluationdes Produits de Mode

François Marticotte (UQAM)


9

MARKETING DIVI
SION HONOURABLE MENTION
AWARD/MENTION HONORABLE


I’m Not Cheap, But If I Use This Coupon I Believe You’re Going to
Think I Am: The Influence of Metaperceptions Upon Coupon
Redemption

Jennifer Argo (University of Manitoba)

Kelley Main (University of Manito
ba)


Mon/Lun

Session/Séance 7:

Theoretical and Empirical Issues in Marketing/Questions théoriques et empiriques du marketing

3:45
-
5:00


Room/Salle: 10
th

Floor Boardroom

Chair/

Président
: Malcolm Smith (University of Manitoba)


Why the Marketing
Concept Works (and When)

Fred Anderson (Indiana University of Pennsylvania)


L’Orientation Marche dans le Domaine de la Mode: Conflit avec la
Création Artistique?

François Marticotte (UQAM)


L’Utilisation Méthodologique des Questions Ouvertes a Verbalisat
ion

Spontanée de Réponse versus les Questions Fermées avec Echelle: Une

Comparaison Emprique d’Ordonnancements de Critères de Choix de
Marches d’Alimentation

Jean Boisvert (Université de Sherbrooke)


10

INFORMATION SYSTEMS /

SYSTÈMES D’INFORMATION


Sun/Di
m

Session/Séance 1:

Adoption of Technology: An Organizational


Perspective/Adoption de la technologie:une perspective organisationnelle

9:00


10:15 Room/Salle: Salon AB


Chair/Présidente: Betty Vandenbosch (Case Western Reserve, USA)


Using Cases

To Explain Electronic Commerce Adoption And Success In
Small And Medium
-
Sized Enterprises

Nancy Mackay (Simon Fraser University)

Blaize Reich (Simon Fraser University)

Andrew Gemino (Simon Fraser University)


Discussant / Commentatrice: Rebecca Grant
(University of Victoria)


HONOURABLE MENTION/MENTION HONORABLE

L’adoption de TI de pointe en santé : vers une meilleure compréhension du
comportement d’innovateur

Marie
-
Claude Trudel (HEC Montréal)

Guy Paré (HEC Montréal)


Sponsored by / Commandité par:

SAP Canada


Discussant /
Commentateur
: Louis Beaubien (Univ