I B M N o t e s 9 a t a g l a n c e I B M N o t e s 9 a t a g l a n c e I B M N o t e s 9 a t a g l a n c e I B M N o t e s 9 a t a g l a n c e

honorableclunkΛογισμικό & κατασκευή λογ/κού

30 Οκτ 2013 (πριν από 5 χρόνια και 2 μήνες)

179 εμφανίσεις

© M a a r g a S y s t e m s I n c., 2 0 1 3© M a a r g a S y s t e m s I n c., 2 0 1 3I B M N o t e s 9 a t a g l a n c e
I B M N o t e s 9 a t a g l a n c e
I B M N o t e s 9 a t a g l a n c e
I B M N o t e s 9 a t a g l a n c eM a a r g a S y s t e m s
© M a a r g a S y s t e m s I n c., 2 0 1 3A b o u t m e
A b o u t m e
A b o u t m e
A b o u t m e…


…S i v a n a n d h a n PT e c h n i c a l L e a d
© M a a r g a S y s t e m s I n c., 2 0 1 3M a a r g a
M a a r g a
M a a r g a
M a a r g a

– A n I n t r o
A n I n t r o
A n I n t r o
A n I n t r oA d r o i t a n d C o m p e t e n t
A d r o i t a n d C o m p e t e n tA d r o i t a n d C o m p e t e n t
A d r o i t a n d C o m p e t e n tI B M P a r t n e r
I B M P a r t n e rI B M P a r t n e r
I B M P a r t n e rP a t h f i n d e r
P a t h f i n d e rP a t h f i n d e r
P a t h f i n d e rS u p e r i o r E x p e r i e n c e
S u p e r i o r E x p e r i e n c eS u p e r i o r E x p e r i e n c e
S u p e r i o r E x p e r i e n c eO v e r 5 0 c o n s u l t a n t s w i t h s t r o n gd o m a i n a n d t e c h n o l o g y s k i l l s. A l i g n e d w i t h I S O a n d
I S O a n d I S O a n d
I S O a n d C M M i
C M M iC M M i
C M M i

q u a l i t y a n d p r o c e s s e x c e l l e n c e f r a m e w o r k sS u p e r i o r e x p e r i e n c e i n X P a g e s T e c h n o l o g y, M o b i l i t y,
X P a g e s T e c h n o l o g y, M o b i l i t y,X P a g e s T e c h n o l o g y, M o b i l i t y,
X P a g e s T e c h n o l o g y, M o b i l i t y,

W o r k f l o w A u t o m a t i o n
W o r k f l o w A u t o m a t i o nW o r k f l o w A u t o m a t i o n
W o r k f l o w A u t o m a t i o n

a n d e x p e r t i s e i n L o t u s N o t e s
L o t u s N o t e s L o t u s N o t e s
L o t u s N o t e s D e v e l o p m e n t
D e v e l o p m e n tD e v e l o p m e n t
D e v e l o p m e n tP r e m i e r I B M p a r t n e r
P r e m i e r I B M p a r t n e r P r e m i e r I B M p a r t n e r
P r e m i e r I B M p a r t n e r w i t h s k i l l s o n L o t u s N o t e s/D o m i n o, Q u i c k r, S o c i a l S o f t w a r eM a a r g a l i t e r a l l y m e a n s P a t h f i n d e r.
P a t h f i n d e r.P a t h f i n d e r.
P a t h f i n d e r. A l e a d i n g p r o v i d e r o f e n t e r p r i s e c o l l a b o r a t i o n a n d c o m m u n i c a t i o n s s o l u t i o n s s i n c e 2 0 0 2O f f i c e s i n I n d i a,
I n d i a,I n d i a,
I n d i a,

U S A
U S AU S A
U S APa r t n e r s i n M i d d l e E a s t, G e r m a n y
M i d d l e E a s t, G e r m a n y M i d d l e E a s t, G e r m a n y
M i d d l e E a s t, G e r m a n y a n d E u r o p e
E u r o p eE u r o p e
E u r o p eP r e s e n c e
P r e s e n c eP r e s e n c e
P r e s e n c e
© M a a r g a S y s t e m s I n c., 2 0 1 3D o w n l o a d o u r I B M N o t e s 9 P o s t e r
D o w n l o a d o u r I B M N o t e s 9 P o s t e r
D o w n l o a d o u r I B M N o t e s 9 P o s t e r
D o w n l o a d o u r I B M N o t e s 9 P o s t e rD o w n l o a d a t h t t p://b i t.l y/n o t e s 9 p o s t e r w e b i n a r 1
© M a a r g a S y s t e m s I n c., 2 0 1 3A g e n d a
A g e n d a
A g e n d a
A g e n d a�I B M N o t e s 9 S o c i a l E d i t i o n�I n t r o d u c t i o n�N e w f e a t u r e s�C h a n g e d s e t t i n g s�I B M i N o t e s 9 S o c i a l E d i t i o n ( W e b m a i l )�I m p r o v e m e n t s�S o c i a l t h e m e�I B M N o t e s T r a v e l e r 9�N e w d e v i c e s s u p p o r t�S u g g e s t i o n s f o r i m p r o v e m e n t s
© M a a r g a S y s t e m s I n c., 2 0 1 3P o l l
P o l l
P o l l
P o l l�W h e n a r e y o u p l a n n i n g t o u p g r a d e t h e e n t i r e o r g a n i z a t i o n t o N o t e s 9?�N e x t 6 m o n t h s�6 - 1 2 m o n t h s�1 2 - 2 4 m o n t h s�A f t e r 2 4 m o n t h s�N o t p l a n n i n g t o u p g r a d e
© M a a r g a S y s t e m s I n c., 2 0 1 3N o t e s - I n t r o d u c t i o n
N o t e s - I n t r o d u c t i o n
N o t e s - I n t r o d u c t i o n
N o t e s - I n t r o d u c t i o n�N e a r l y a q u a r t e r c e n t u r y o f h i s t o r y�N a t i v e, f i r s t c l a s s s u p p o r t f o r�W i n d o w s�L i n u x�O S X�8.5.4 = > 9 ( r e l e a s e d o n 2 1 M a r c h 2 0 1 3 )�L o t u s b r a n d i s d r o p p e d�N e w s o c i a l t h e m e ( U I )
© M a a r g a S y s t e m s I n c., 2 0 1 3N o t e s 9
N o t e s 9
N o t e s 9
N o t e s 9 –


– S y s t e m R e q u i r e m e n t s
S y s t e m R e q u i r e m e n t s
S y s t e m R e q u i r e m e n t s
S y s t e m R e q u i r e m e n t s�O S�W i n d o w s X P, 7, 8�O S X 1 0.7 & 1 0.8�Re d H a t E n t e r p r i s e L i n u x 6�U b u n t u L T S 1 0.0 4 & 1 2.0 4�H a r d w a r e�1 G B R A M�1 G B d i s k s p a c e
© M a a r g a S y s t e m s I n c., 2 0 1 3N o t e s 9 - V i s u a l
N o t e s 9 - V i s u a l
N o t e s 9 - V i s u a l
N o t e s 9 - V i s u a l R e f r e s h
R e f r e s h
R e f r e s h
R e f r e s hN e w I c o n s
© M a a r g a S y s t e m s I n c., 2 0 1 3N o t e s 9 - V i s u a l
N o t e s 9 - V i s u a l
N o t e s 9 - V i s u a l
N o t e s 9 - V i s u a l R e f r e s h
R e f r e s h
R e f r e s h
R e f r e s hN e w s p l a s h s c r e e n
© M a a r g a S y s t e m s I n c., 2 0 1 3N o t e s 9 - V i s u a l
N o t e s 9 - V i s u a l
N o t e s 9 - V i s u a l
N o t e s 9 - V i s u a l R e f r e s h
R e f r e s h
R e f r e s h
R e f r e s hN e w s o c i a l t h e m e
© M a a r g a S y s t e m s I n c., 2 0 1 3N o t e s 9 - V i s u a l
N o t e s 9 - V i s u a l
N o t e s 9 - V i s u a l
N o t e s 9 - V i s u a l R e f r e s h
R e f r e s h
R e f r e s h
R e f r e s hN e w d e f a u l t h o m e p a g e
© M a a r g a S y s t e m s I n c., 2 0 1 3N o t e s 9 - V i s u a l
N o t e s 9 - V i s u a l
N o t e s 9 - V i s u a l
N o t e s 9 - V i s u a l R e f r e s h
R e f r e s h
R e f r e s h
R e f r e s hN e w m a i l p a g e
© M a a r g a S y s t e m s I n c., 2 0 1 3N e w F e a t u r e s
N e w F e a t u r e s
N e w F e a t u r e s
N e w F e a t u r e s�M a s t h e a d ( s h o r t c u t s )
© M a a r g a S y s t e m s I n c., 2 0 1 3N e w F e a t u r e s
N e w F e a t u r e s
N e w F e a t u r e s
N e w F e a t u r e s�G r o u p m e s s a g e s b y r e c e i v e d d a t e
© M a a r g a S y s t e m s I n c., 2 0 1 3N e w F e a t u r e s
N e w F e a t u r e s
N e w F e a t u r e s
N e w F e a t u r e s�S h o w b e g i n n i n g o f m e s s a g e s
© M a a r g a S y s t e m s I n c., 2 0 1 3N e w F e a t u r e s
N e w F e a t u r e s
N e w F e a t u r e s
N e w F e a t u r e s�A b b r e v i a t e d d a t e v i e w
© M a a r g a S y s t e m s I n c., 2 0 1 3N e w F e a t u r e s
N e w F e a t u r e s
N e w F e a t u r e s
N e w F e a t u r e s�Q u i c k f i n d
© M a a r g a S y s t e m s I n c., 2 0 1 3N e w F e a t u r e s
N e w F e a t u r e s
N e w F e a t u r e s
N e w F e a t u r e s�S e a r c h A l l m a i l s a n d a r c h i v e s
© M a a r g a S y s t e m s I n c., 2 0 1 3N e w F e a t u r e s
N e w F e a t u r e s
N e w F e a t u r e s
N e w F e a t u r e s�C h a n g e p a s s w o r d o p t i o n i n F i l e m e n u
© M a a r g a S y s t e m s I n c., 2 0 1 3C a l e n d a r
C a l e n d a r
C a l e n d a r
C a l e n d a r I m p r o v e m e n t s
I m p r o v e m e n t s
I m p r o v e m e n t s
I m p r o v e m e n t s�S c r o l l a b l e m o n t h l y c a l e n d a r v i e w�C a l e n d a r c o l o u r s
© M a a r g a S y s t e m s I n c., 2 0 1 3C a l e n d a r
C a l e n d a r
C a l e n d a r
C a l e n d a r I m p r o v e m e n t s
I m p r o v e m e n t s
I m p r o v e m e n t s
I m p r o v e m e n t s�C a l e n d a r C o l o u r s
© M a a r g a S y s t e m s I n c., 2 0 1 3C a l e n d a r
C a l e n d a r
C a l e n d a r
C a l e n d a r I m p r o v e m e n t s
I m p r o v e m e n t s
I m p r o v e m e n t s
I m p r o v e m e n t s�D r a g a n d d r o p m e e t i n g e n t r i e s t o r e s c h e d u l e
© M a a r g a S y s t e m s I n c., 2 0 1 3C h a n g e d
C h a n g e d
C h a n g e d
C h a n g e d D e f a u l t S e t t i n g s
D e f a u l t S e t t i n g s
D e f a u l t S e t t i n g s
D e f a u l t S e t t i n g s�R e c e n t m e s s a g e o n t o p�A u t o m a t i c a l l y c l o s e “o p e n m a i l” u p o n r e p l y i n g o r f o r w a r d i n g�R e p l y f r o m s e n t m a i l w i l l n o t b e s e n t t o y o u!�E n a b l e s y n c h r o n i z e c o n t a c t s�T u r n o n n e w s o c i a l t h e m e�S h o w t o o l b a r s o n l y i n e d i t m o d e�A u t o m a t i c a l l y p r o c e s s m e e t i n g u p d a t e s�D i s p l a y u n p r o c e s s e d m e e t i n g i n v i t e s i n c a l e n d a r v i e w
© M a a r g a S y s t e m s I n c., 2 0 1 3N e w K e y b o a r d S h o r t c u t s
N e w K e y b o a r d S h o r t c u t s
N e w K e y b o a r d S h o r t c u t s
N e w K e y b o a r d S h o r t c u t s�C t r l + 1, 2, 3 – O p e n m a i l, c a l e n d a r, c o n t a c t s�C t r l + R – R e p l y m a i l�C t r l + S h i f t + R – R e p l y t o a l l�C t r l + A l t + V – P a s t e s p e c i a l�C t r l + S h i f t + V – P a s t e a s p l a i n t e x t
© M a a r g a S y s t e m s I n c., 2 0 1 3N o t e s B r o w s e r P l u g - i n
N o t e s B r o w s e r P l u g - i n
N o t e s B r o w s e r P l u g - i n
N o t e s B r o w s e r P l u g - i n
© M a a r g a S y s t e m s I n c., 2 0 1 3N o t e s B r o w s e r P l u g - i n
N o t e s B r o w s e r P l u g - i n
N o t e s B r o w s e r P l u g - i n
N o t e s B r o w s e r P l u g - i n�A c c e s s N o t e s a p p l i c a t i o n s u s i n g w e b b r o w s e r�I n t e r n e t E x p l o r e r & F i r e f o x o n W i n d o w s o n l y�A p p l i c a t i o n s r u n w i t h o u t a n y m o d i f i c a t i o n�C o m p l i m e n t s i N o t e s u s e r s�N o t a r e p l a c e m e n t f o r X P a g e s o r r e g u l a r w e b a c c e s s
© M a a r g a S y s t e m s I n c., 2 0 1 3I B M
I B M
I B M
I B M i N o t e s
i N o t e s
i N o t e s
i N o t e s 9 - M a i l
9 - M a i l
9 - M a i l
9 - M a i l
© M a a r g a S y s t e m s I n c., 2 0 1 3I B M
I B M
I B M
I B M i N o t e s
i N o t e s
i N o t e s
i N o t e s 9 - C a l e n d a r
9 - C a l e n d a r
9 - C a l e n d a r
9 - C a l e n d a r
© M a a r g a S y s t e m s I n c., 2 0 1 3I B M N o t e s T r a v e l e r 9
I B M N o t e s T r a v e l e r 9
I B M N o t e s T r a v e l e r 9
I B M N o t e s T r a v e l e r 9�S u p p o r t e d D e v i c e s�W i n d o w s M o b i l e 7.5, 7.8 & 8�W i n d o w s R T/P r o t a b l e t s�A n d r o i d�i O S ( i P h o n e & i P a d)�B l a c k b e r r y 1 0
© M a a r g a S y s t e m s I n c., 2 0 1 3S u g g e s t i o n s f o r I m p r o v e m e n t
S u g g e s t i o n s f o r I m p r o v e m e n t
S u g g e s t i o n s f o r I m p r o v e m e n t
S u g g e s t i o n s f o r I m p r o v e m e n t�E n a b l e s l i d e - i n m a i l n o t i f i c a t i o n
© M a a r g a S y s t e m s I n c., 2 0 1 3S u g g e s t i o n s f o r I m p r o v e m e n t
S u g g e s t i o n s f o r I m p r o v e m e n t
S u g g e s t i o n s f o r I m p r o v e m e n t
S u g g e s t i o n s f o r I m p r o v e m e n t�S e t c o l o u r s f o r s p e c i f i c u s e r s
© M a a r g a S y s t e m s I n c., 2 0 1 3S u g g e s t i o n s f o r I m p r o v e m e n t
S u g g e s t i o n s f o r I m p r o v e m e n t
S u g g e s t i o n s f o r I m p r o v e m e n t
S u g g e s t i o n s f o r I m p r o v e m e n t�M u l t i p l e d o c u m e n t s e l e c t i o n
© M a a r g a S y s t e m s I n c., 2 0 1 3S u g g e s t i o n s f o r I m p r o v e m e n t
S u g g e s t i o n s f o r I m p r o v e m e n t
S u g g e s t i o n s f o r I m p r o v e m e n t
S u g g e s t i o n s f o r I m p r o v e m e n t�W i n d o w s m a n a g e m e n t�T a b s V s W i n d o w s
© M a a r g a S y s t e m s I n c., 2 0 1 3S u g g e s t i o n s f o r I m p r o v e m e n t
S u g g e s t i o n s f o r I m p r o v e m e n t
S u g g e s t i o n s f o r I m p r o v e m e n t
S u g g e s t i o n s f o r I m p r o v e m e n t�O p e n a t t a c h m e n t s q u i c k l y�N o t e s.i n i e n t r y�A t t a c h m e n t A c t i o n D e f a u l t= 1
© M a a r g a S y s t e m s I n c., 2 0 1 3S u g g e s t i o n s f o r I m p r o v e m e n t
S u g g e s t i o n s f o r I m p r o v e m e n t
S u g g e s t i o n s f o r I m p r o v e m e n t
S u g g e s t i o n s f o r I m p r o v e m e n t�N o t e s l e a r n i n g w i d g e t
© M a a r g a S y s t e m s I n c., 2 0 1 3S u g g e s t i o n s f o r I m p r o v e m e n t
S u g g e s t i o n s f o r I m p r o v e m e n t
S u g g e s t i o n s f o r I m p r o v e m e n t
S u g g e s t i o n s f o r I m p r o v e m e n t�L i v e T e x t
© M a a r g a S y s t e m s I n c., 2 0 1 3S u g g e s t i o n s f o r I m p r o v e m e n t
S u g g e s t i o n s f o r I m p r o v e m e n t
S u g g e s t i o n s f o r I m p r o v e m e n t
S u g g e s t i o n s f o r I m p r o v e m e n t�M u l t i p l e t i m e z o n e s i n c a l e n d a r
© M a a r g a S y s t e m s I n c., 2 0 1 3F u r t h e r E x p l o r a t i o n
F u r t h e r E x p l o r a t i o n
F u r t h e r E x p l o r a t i o n
F u r t h e r E x p l o r a t i o nI B M P r o d u c t P a g eNo t e s 9 R e l e a s e N o t e sEx p e r i e n c e I B M N o t e sNo t e s & D o m i n o W i k iLe a r n i n g W i d g e t f o r N o t e s
© M a a r g a S y s t e m s I n c., 2 0 1 3Q u e s t i o n s?
Q u e s t i o n s?
Q u e s t i o n s?
Q u e s t i o n s?
© M a a r g a S y s t e m s I n c., 2 0 1 3T h a n k y o u
T h a n k y o u
T h a n k y o u
T h a n k y o u
© M a a r g a S y s t e m s I n c., 2 0 1 3R e a c h u s
R e a c h u s
R e a c h u s
R e a c h u sw w w.m a a r g a s y s t e m s.c o msa l e s @ m a a r g a s y s t e m s.c o m+1 8 8 8 6 7 0 9 6 9 6