Geotyping, Live Geocoding of Free Text

handsomechannelΛογισμικό & κατασκευή λογ/κού

2 Ιουλ 2012 (πριν από 6 χρόνια και 23 μέρες)

483 εμφανίσεις
Δ
ΘΝΙΚΟ
Μ
ΔΣ΢ΟΒΙΟ
Π
ΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ

΢
ΥΟΛΗ
Η
ΛΔΚΣΡΟΛΟΓΩΝ
Μ
ΗΥΑΝΙΚΩΝ
Κ
ΑΙ
Μ
ΗΥΑΝΙΚΩΝ
Τ
ΠΟΛΟΓΙ΢ΣΩΝ

Σ
ΟΜΔΑ΢
Σ
ΔΥΝΟΛΟΓΙΑ΢
Π
ΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ΢ ΚΑΙ
Τ
ΠΟΛΟΓΙ΢ΣΩΝ


Geotyping

Live

γε
υ
κυδικοποίηζη ελεύθεπος κειμένος

ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑ΢ΙΑ


ηνπΒΙΓΡΟΤ ΢ΩΚΡΑΣΗΔπιβλέπυ
ν :

Σίκνο ΢ειιήο

Καζεγεηήο Δ.Μ.Π.Αζήλα,

Ινχιηνο

2011ΔΘΝΙΚΟ ΜΔΣ΢ΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ

΢ΥΟΛΗ ΗΛΔΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ

ΚΑΙ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙ΢ΣΩΝ

ΣΟΜΔΑ΢ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ΢ Π
ΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ΢

ΚΑΙ ΤΠΟΛΟΓΙ΢ΣΩΝG
eotyping

Live

γε
υ
κυδικοποίηζη ελεύθε
πος κειμένος


ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑ΢ΙΑ


ηνπ


Β
ΙΓΡΟΤ ΢ΩΚΡΑΣΗ


Δπιβλέπυν :

Σίκνο ΢ειιήο

Καζεγεηήο Δ.Μ.Π.

Δγθξίζεθε απφ ηελ
ηξη
κειή

εμεηαζηηθή επηηξνπή ηελ
4
ε

Ινπιίνπ 2011.
...................................


.............
......................


...................................

Σ.΢ειιήο

Ι. Βαζηιείνπ


Dieter Pfoser

Καζεγεηήο Δ.Μ.Π.

Καζεγεηήο Δ.Μ.Π.

Δξεπλεηήο Β' ΙΠ΢ΤΠ/Δ.Κ."Αζελά"
Αζήλα, Ινχιηνο
2011
.............................
......

ΒΙΓΡΟ΢ ΢ΩΚΡΑΣΗ΢

Γηπισκαηνχρνο Ηιεθηξνιφγνο Μεραληθφο θαη Μεραληθφο Τπνινγηζηψλ Δ.Μ.Π.

Copyright © ΢σθξάηεο

Κ
. Βίδξνο,
2011.

Με επηθχιαμε παληφο δηθαηψκαηνο. All rights reserved.

Απαγνξεχεηαη ε αληηγξαθή, απνζήθεπζε θαη δηαλνκή ηεο παξνχζαο εξγαζίαο,

εμ νινθιήξνπ ή
ηκήκαηνο απηήο, γηα εκπνξηθφ ζθνπφ. Δπηηξέπεηαη ε αλαηχπσζε, απνζήθεπζε θαη δηαλνκή γηα
ζθνπφ κε θεξδνζθνπηθφ, εθπαηδεπηηθήο ή εξεπλεηηθήο θχζεο, ππφ ηελ πξνυπφζεζε λα αλαθέξεηαη ε
πεγή πξνέιεπζεο θαη λα δηαηεξείηαη ην παξφλ κήλπκα. Δξσηήκα
ηα πνπ αθνξνχλ ηε ρξήζε ηεο
εξγαζίαο γηα θεξδνζθνπηθφ ζθνπφ πξέπεη λα απεπζχλνληαη πξνο ηνλ ζπγγξαθέα.

Οη απφςεηο θαη ηα ζπκπεξάζκαηα πνπ πεξηέρνληαη ζε απηφ ην έγγξαθν εθθξάδνπλ ηνλ ζπγγξαθέα
θαη δελ πξέπεη λα εξκελεπζεί φηη αληηπξνζσπεχνπλ ηηο επίζεκεο
ζέζεηο ηνπ Δζληθνχ Μεηζφβηνπ
Πνιπηερλείνπ.ΠεπίλητηΣα ηειεπηαία ρξφληα ππάξρνπλ ζεκαληηθέο εμειίμεηο ηφζν ζην ζέκα ηεο
γεσθσδηθνπνίεζεο
1
???)?1?

θαη ζηνλ ηνκέα ηνπ geoparsing
2
.
Ό
ιεο ζρεδφλ νη ππεξεζίεο ραξηψλ
φπσο
είλαη ην
Google Maps,
η
ν
Yahoo Maps

θαη ην Open Street Maps παξέρνπλ ππεξεζίεο geocoding, κε
δηαθνξεηηθνχο βαζκνχο αθξίβεηαο. Πξφνδνο έρεη γίλεη θαη ζην θνκκάηη ηνπ geoparsing, αθνχ
ππάξρνπλ εξγαιεία, φπσο ην Yahoo Placemaker
3

πνπ πξνζπαζνχλ

λα ζπλδπάζνπλ ηηο παξαπάλσ
ηερληθέο.


Σν ΙΠ΢ΤΠ έρ
εη ζεκαληηθή εκπεηξία ζην ζπγθεθξηκέλν ηνκέα,
θαζψο

έρεη γίλεη ζεκαληηθή
δνπιεηά πάλσ ζηελ αλαγλψξηζε γεσγξαθηθψλ φξσλ ζε ειιεληθφ ειεχζεξν θείκελν, ελψ ππάξρεη
ζε
καληηθφ know how ζηε ρξήζε ησλ
ππεξεζηψλ γεσθσδηθνπνίεζεο.


΢ηφρνο ηεο παξνχζεο δηπισκαηηθήο

εξγαζίαο είλαη ε αλάπηπμε κηαο AJAX web εθαξκνγήο
ε νπνία ζα ρξεζηκνπνηεί ηηο ήδε ππάξρνπζεο δπλαηφηεηεο αλαγλψξηζεο γεσγξαθηθψλ φξσλ ζε
ειιεληθφ

θαη αγγιηθφ

ειεχζεξν θείκελν απφ πξνεγνχκελα εξγαιεία ζε ζπλδπαζκφ κε online
ππεξεζίεο γεσθσδηθνπνίεζεο
,

πξνθ
εηκέλνπ λα εληνπίδνληαη νη γεσγξαθηθνί φξνη πνπ πιεθηξνινγεί
ν ρξήζηεο θαη λα είλαη δπλαηή ε ηαπηφρξνλε απεηθφληζή ηνπο ζηνλ ράξηε.
Η εθαξκνγή ζα
ελζσκαησζεί ζε έλα ζχζηεκα δηαρείξηζεο θεηκέλνπ.Λέξειρ Κλειδιά:

Geotyping
,
Geoparsing
,
Γεσθσδηθνπνίεζε,
Aja
x
,
Google

Maps
,
CKEditor
,
Δμαγ
σ
γή γεσγξαθηθήο πιεξνθνξίαο,
΢χζηεκα δηαρείξηζεο θεηκέλνπ
1

αληηζηνίρηζε θεηκέλνπ ζε ζπληεηαγκέλεο

2

αλαγλψξηζε γεσγξαθηθψλ φξσλ ζε θείκελν

3

http
://
developer
.
yahoo
.
com
/
geo
/
placemaker
/

AbstractIn recent years

there has been a significant development

in terms of geocoding
4

and

geoparsing
5
.

Almost all
online

web mapping
services

like Google Maps, Yahoo Maps and
Open
Street Maps

provide geocoding

services
, with varying degrees of accuracy.

Progress has

also

been
made
to

geoparsing

techniques
, since there are

tools such as Yahoo Placemaker
6
,

tr
ying to
perform

geoparsing and

geocoding

simultaneously.


IMIS has

a

consider
able experience o
n this field.
The institute has carried out
important
research

i
n the identification of geographic terms in
G
reek

and English

text, while there is
considerable know how
on

geocoding
service
s.The
scope

of this thesis is to develop an AJAX web application that will use the existing
possibilities for recognition of geograph
ical terms in Greek and English
text in conjunction with
online geocoding service
s
,
in order
to identify geographical term
s
in free text and
enable
simultaneous display on the map.

The application
will be

embedded in a text management system.Keywords
:

Geotyping
,
Geoparsing
,
Geocoding,

Ajax
,
Google

Maps
,
CKEditor
,

Geographical
Information Extraction, Text Management Systems
4

matching text with coordinates

5

recognition of geographi
cal terms in the text

6

http://developer.yahoo.com/geo/placemaker/

Δςσαπιζηίερ
Αξρηθά

ζα ήζεια λα επραξηζηήζσ ηνλ θαζεγεηή θ. Σηκνιένληα ΢ειιή γηα ηελ επίβιεςε

απηήο ηεο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο θαη θπξίσο γηα ηελ επθαηξία πνπ κνπ έδσζε λα

ζπλεξγαζηψ κε ην

Ιλζηηηνχην

Πιεξνθνξηαθψλ ΢πζηεκάησλ

θαη Πξνζνκνίσζεο.Δπραξηζηψ
ηδηαίηεξα ηνλ Γξ.
Dieter

Pfoser

γηα ηελ θαζνδήγεζε ηνπ θαη ηελ εμαηξεηηθή
ζπλεξγαζία πνπ κνπ πξνζέθεξε. Αθφκε
,

επραξηζηψ
ηνπο Δπζχκε Γξπκψλα θαη Αιέμαλδξν
Δθεληάθε γηα ηελ
πνιχηηκε
βνήζεηα
.Σέινο ζα
ήζε
ι
α λα επραξηζηήζσ φιν
πο ηνπο θαζεγεηέο θαη ηελ νηθνγέλεηά κνπ γηα ηελ

θαζνδήγεζε θαη ηελ εζηθή ζπκπαξάζηαζε πνπ κνπ πξνζέθεξαλ φια απηά ηα ρξφληα σο θνηηεηήο

ζην Δζληθφ Μεηζφβην

Πνι
πηερλείν
.

Πίνακαρ πεπιεσομένυν
1.

Διζαγυγή

................................
................................
................................
.............................

1

1.1

Δμαγσγή
γεσγξαθηθήο πιεξνθνξίαο

................................
................................
..........

1

1.2

Αληηθείκελν δηπισκαηηθήο

................................
................................
..........................

2

1.2.1

Σπλεηζθνξά

................................
................................
................................
..........

2

1.3

Οξγάλσζε θεηκέλνπ

................................
................................
................................
....

3

2.

΢σεηικέρ επγαζίερ

................................
................................
................................
................

5

2.1

Οξηζκνί

................................
................................
................................
.......................

5

2.1.1

Geoparsing

................................
................................
................................
..........

5

2.1.2

Γεωθωδηθνπνίεζε

................................
................................
................................

6

2.1.3

Geotagging

................................
................................
................................
..........

6

2.1.4

Geoblogging

................................
................................
................................
........

7

2.1.5

Ajax

................................
................................
................................
......................

7

2.2

΢ρεηηθέο

Δξγαζίεο

................................
................................
................................
.......

8

2.2.1

Google Maps

................................
................................
................................
........

8

2.2.2

Yahoo Placemaker

................................
................................
...............................

9

2.2.3

Geocrowd

................................
................................
................................
.............

9

2.2.4

Γεωθωδηθνπνίεζε ηζηνζειίδωλ

................................
................................
............

9

2.2.5

CKEditor

................................
................................
................................
............

10

2.2.6

jQuery

................................
................................
................................
................

11

2.2.7

Σύζηεκα δηαρείξηζεο θεηκέλνπ

................................
................................
............

11

3.

Ανάλςζη Απαιηήζευν ΢ςζηήμ
αηορ

................................
................................
.................

13

3.1

Αξρηηεθηνληθή

................................
................................
................................
...........

13

3.1.1

Geotyping

................................
................................
................................
...........

13

3.1.2

Πεξηγξαθή

Λεηηνπξγηώλ
................................
................................
......................

15

3.1.2.1

Geotyping Core

................................
................................
................................
.........................

15

3
.1.2.2

Google Maps

................................
................................
................................
.............................

17

3.1.2.3

CKEditor

................................
................................
................................
................................
...

183.1.2.4

Manual Tool

................................
................................
................................
..............................

18

3.1.2.5

Geoparser

................................
................................
................................
................................
..

18

3.1.2.6

Δζσηεξη
θφο parser

................................
................................
................................
.....................

19

3.1.2.7

Geotyping

Hash

................................
................................
................................
.........................

19

3.1.2.8

Highlighter

................................
................................
................................
................................

19

3.1.2.9

Proxy Server

................................
................................
................................
..............................

19

3.1.2.10

Export Manager

................................
................................
................................
....................

19

3.1.2.11

Geotyping Plug
-
in
for CKEditor

................................
................................
...........................

20

3.1.3

Geotyping Text Management System

................................
................................
.

20

3.1.4

Πεξηγξαθή ιεηηνπξγηώλ

................................
................................
......................

20

3.1.4.1

Γηαρείξηζε ρξεζηψλ

................................
................................
................................
..................

20

3.1.4.2

Γεκνζίεπζε θαη επεμεξγαζία άξζξσλ

................................
................................
.......................

21

3.1.4.3

Αλαδήηεζε άξζξσλ

................................
................................
................................
...................

21

3.1.4.4

Πξνβνιή άξζξσλ

................................
................................
................................
......................

21

3.2

΢ελάξηα ρξήζεο

................................
................................
................................
.........

22

3.2.1

Πεξίπηωζε ρξήζεο "Γεκνζίεπζε λένπ άξζξνπ"

................................
.................

24

3.3

Μνληέιν Οληνηήησλ ΢πζρεηίζεσλ

................................
................................
...........

25

3.3.1

Ολ
ηόηεηεο

................................
................................
................................
...........

25

3.3.1.1

Υξήζηεο

................................
................................
................................
................................
....

25

3.3.1.2

Οκάδα

................................
................................
................................
................................
.......

25

3.3.1.3

Άξζξν

................................
................................
................................
................................
........

25

3.3.2

Σ
πζρεηίζεηο

................................
................................
................................
.........

25

4.

΢σεδίαζη ΢ςζηήμαηο
ρ

Geotyping

................................
................................
...................

27

4.1

Αξρηηεθηνληθή

................................
................................
................................
...........

27

4.2

Πεξηγξαθή Κιάζεσλ

................................
................................
................................

29

4.2.1

Geotyping
.
js

................................
................................
................................
.......

29

4.2.2

Googlemaps
.
js

................................
................................
................................
...

31

4.2.3

Gtm
.
js

................................
................................
................................
.................

32

4.2.4

Hash
.
js

................................
................................
................................
...............

32

4.2.5

Highlight.js

................................
................................
................................
........

32

4.2.6

Parser.js

................................
................................
................................
.............

33

4.2.7

XmlWrite.js

................................
................................
................................
........

335.

΢σεδίαζη

ζςζηήμαηορ Geotyping Text Management System

................................
.......

35

5.1

Αξρηηεθηνληθή

................................
................................
................................
...........

35

5.1.1

Model

................................
................................
................................
.................

36

5.1.2

View

................................
................................
................................
...................

36

5.1.3

Controller

................................
................................
................................
..........

37

5.2

Οξγάλσζε θαθέισλ θαη αξρείσλ

................................
................................
.............

38

5.3

Βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά

................................
................................
............................

39

5.4

Πεξηγξαθή θιάζεσλ

................................
................................
................................
.

40

5.4.1

Γεληθέο θιάζεηο εθαξκνγήο

................................
................................
................

40

5.4.1.1

registry.class.php

................................
................................
................................
.......................

40

5.4.1.2

router.class.php

................................
................................
................................
.........................

40

5.4.1.3

template.class.php

................................
................................
................................
.....................

41

5.4.2

Controllers

................................
................................
................................
.........

42

5.4.2.1

controller_base.cl
ass.php
................................
................................
................................
...........

42

5.4.2.2

adminController.php

................................
................................
................................
.................

42

5.4.2.3

articleController.php

................................
................................
................................
.................

43

5.4.2.4

editorController.php

................................
................................
................................
..................

43

5.4.2.5

error404.php

................................
................................
................................
..............................

43

5.4.2.6

geotermsController.php

................................
................................
................................
.............

43

5.4.2.7

indexController.php
................................
................................
................................
...................

43

5.4.2.8

searchController.php

................................
................................
................................
.................

44

5.4.3

Models

................................
................................
................................
...............

45

5.4.3.1

article.class.php

................................
................................
................................
.........................

45

5.4.3.2

articleManager.class.php

................................
................................
................................
...........

46

5.4.3.3

db.class.php

................................
................................
................................
...............................

46

5.4.3.4

loggedInUser.class.php

................................
................................
................................
.............

46

5.4.3.5

mai
ler.class.php

................................
................................
................................
.........................

46

5.4.3.6

newUser.class.php

................................
................................
................................
.....................

46

5.4.3.7

userManager.class.php

................................
................................
................................
..............

46

5.4.4

Views

................................
................................
................................
..................

46

5.4.4.1

editor/account.php

................................
................................
................................
.....................

47

5.4.4.2

editor/index.php

................................
................................
................................
........................

47

5.4.4.3

editor/post.php

................................
................................
................................
...........................

47

5.4.4.4

contact.php

................................
................................
................................
................................

475.4.4.5

error404.php

................................
................................
................................
..............................

47

5.4.4.6

forgot_p
assword.php

................................
................................
................................
.................

47

5.4.4.7

index.php

................................
................................
................................
................................
...

47

5.4.4.8

listing.php

................................
................................
................................
................................
..

47

5.4.4.9

login.php

................................
................................
................................
................................
...

47

5.4.4.10

register.php

................................
................................
................................
...........................

47

5
.4.5

lib

................................
................................
................................
.......................

48

5.4.5.1

funcs.general.php

................................
................................
................................
......................

48

5.4.5.2

funcs
.
user
.
php

................................
................................
................................
...........................

48

6.

Τλοποίηζη

................................
................................
................................
.........................

49

6.1

Λεπηνκέξεηεο πινπνίεζεο ηεο εθαξκνγήο
Geotyping

................................
..............

49

6.1.1

Δπηζήκαλζε ζηνηρείωλ θαη
Pipeline

επεμεξγαζίαο.

................................
............

49

6.1.2

Proxy Server
θαη

Cross
-
Domain Ajax
Request

................................
..................

51

6.1.3

Google

Bulk

Geocoding

................................
................................
.....................

51

6.1.4

Αζάθεηα θαηά ηελ γεωθωδηθνπνίεζε
................................
................................
..

52

6.1.5

Υπνζηήξημε εηθόλωλ

................................
................................
...........................

52

6.1.6

M
αύξε ιίζηα

................................
................................
................................
.......

53

6.2

Λεπηνκέξεηεο πινπνίεζεο ηνπ ζπζηήκαηνο
Geotyping

Text

Management

System

.

54

6.2.1

Registry

................................
................................
................................
..............

54

6.2.2

Γηαβηβαζηήο

θαη Search Engine Friendly Urls

................................
..................

54

6.3

Πιαηθφξκεο θαη πξνγξακκαηηζηηθά εξγαιεία

................................
..........................

55

6.3.1

Apache

HTTP

Server

................................
................................
.........................

55

6.3.2

MySQL

................................
................................
................................
...............

56

6.3.3

PHP

................................
................................
................................
...................

57

6.3.4

JavaScript
, Βηβ
ιηνζήθεο θαη
APIs

................................
................................
......

57

6.3.5

Πιαηθόξκα αλάπηπμεο

................................
................................
.......................

58

7.

Έλεγσορ

και Δγκαηάζηαζη

................................
................................
...............................

59

7.1

Δγθαηάζηαζε

................................
................................
................................
............

59

7.1.1

Απαηηήζεηο

................................
................................
................................
..........

59

7.1.2

Οδεγίεο εγθαηάζηαζεο

................................
................................
........................

59

7.1.3

Δγθαηάζηαζε
Geotyping

................................
................................
.....................

607.2

Browser

Compatibility

................................
................................
..............................

60

7.3

Δθθίλεζε θαη ρξήζε ηεο εθαξκνγήο

................................
................................
.........

61

8.

Δπίλογορ

................................
................................
................................
............................

71

8.1

΢χλνςε θαη ζπκπεξάζκαηα

................................
................................
.......................

71

8.2

Μειινληηθέο επεθηάζεηο

................................
................................
...........................

72

9.

Βιβλιογπαθία

................................
................................
................................
.....................

73
Καηάλογορ ζσημάηυν
2
-
1

Η ππεξεζία
Google

Maps

................................
................................
................................
...

8

2
-
2 Γξαθηθφ πεξηβάιινλ ηνπ CKEditor

................................
................................
..................

10

3
-
1

Γηάγξακκα

ππνζπζηεκάησλ
................................
................................
..............................

15

3
-
2 Αθνινπζηαθφ δηάγξακκα Geotyping

................................
................................
.................

17

3
-
3

Γηάγξακκα ρξήζεο

................................
................................
................................
............

23

3
-
4Γηάγξακκα Οληνηήησλ
-
΢πζρεηίζεσλ

................................
................................
.................

26

4
-
1 Πξνζρέδην γξαθηθνχ πεξηβάιινληνο

................................
................................
................

27

5
-
1 Μνληέιν
MVC

κε
PHP

θαη Α
pache

Server

................................
................................
......

35

5
-
2 Αθνινπζηαθφ δηάγξακκα MVC πξνηχπνπ

................................
................................
........

36

5
-
3 Γηάγξακκα γεληθψλ θιάζεσλ εθαξκνγήο

................................
................................
.........

40

5
-
4 Γηάγξακκα θιάζεσλ ειεγθηψλ

................................
................................
.........................

42

5
-
5 Γηάγξακκα θιάζεσλ κνληέινπ

................................
................................
.........................

45

6
-
1
Geotyping

Pipeline

................................
................................
................................
............

49

6
-
2
Γηάγξακκα θαηαζηάζεσλ κεραληζκνχ καξθαξίζκαηνο

................................
....................

50

7
-
1 Αξρηθή ζειίδα Geotyping Text Management System

................................
......................

61

7
-
2

Λίζηα δεκνζηεπκέλσλ άξζξσλ

................................
................................
.........................

62

7
-
3 Φφξκα επηθνηλσλίαο

................................
................................
................................
..........

62

7
-
4

΢ειίδα εγγξαθήο ζπληάθ
ηε

................................
................................
...............................

63

7
-
5

΢ειίδα αλάθηεζεο θσδηθνχ

................................
................................
...............................

63

7
-
6 ΢ειίδα ζχλδεζεο ζπληάθηε

................................
................................
...............................

63

7
-
7

Αξρηθή ζειίδα ζπληάθηε

................................
................................
................................
...

64

7
-
8 Ρπζκίζεηο ινγαξηαζκνχ

................................
................................
................................
.....

64

7
-
9 Γεκνζίεπζε λένπ άξζξνπ

................................
................................
................................
.

65

7
-
10 Γξαθηθφ πεξηβάιινλ ηνπ Geotyping

................................
................................
...............

66

7
-
11

Σα κελνχ ηεο εθαξκνγήο

................................
................................
................................
.

66

7
-
12 Γηαγξαθή φξνπ

................................
................................
................................
................

667
-
13 Υεηξνθίλεηε γεσθσδηθνπνίεζε θξάζεο

................................
................................
.........

68

7
-
14

Γηφξζσζε γεσγξαθηθνχ φξνπ ζηνλ ράξηε

................................
................................
......

69

7
-
15 Τπνζηήξημε κνξθνπνηεκέλνπ θεηκέλνπ θαη εηθφλσλ

................................
.....................

70

7
-
16 Geotyping Plug
-
in for CKEditor

................................
................................
.....................

70
1.

Διζαγυγή

1.1

Δξαγυγή γευγπαθικήρ πληποθοπίαρ


H

αλάπηπμε η
εο ηερλνινγίαο
Ajax
7

έδσζε ηελ δπλαηφηεηα δεκηνπξγία
ο

λέσλ
θαηλνηφκσλ ππεξεζηψλ πνπ επέηξεπαλ
ηελ κεηαθνξά δεδνκέλσλ απφ θαη πξνο ηνλ web
server
,

ρσξίο λα
απαηηείηαη ε πιήξεο επαλαθφξησζε ηεο

ηζηνζειίδα
ο, κέζσ
αζχγρξνλσλ
HTTP

αηηεκάησλ
.
Οη ππεξεζ
ίεο

Google

Maps

θαη
Gmail

ηεο
Google

είλαη ίζσο ηα πην
γλσζηά παξαδείγκαηα

ηέηνησλ ππεξεζηψλ. Παξάιιεια ε

ελζσκάησζε γεσγξαθηθήο
πιεξνθνξίαο
ζε νινέλα θαη πεξηζζφηεξεο
εθαξκνγέο θαζψο επίζεο θαη ε
επξε
ία
δηαζεζηκφηεηα

ππεξεζηψλ γεσθσδηθνπνίεζεο πξνζέθεξα
λ λέεο δπλαηφηεηεο επεμεξγαζίαο
θαη απεηθφληζεο πιεξνθνξηψλ ζε ράξηεο
.


Σα ηειεπηαία ρξφληα
έρεη ζεκεησζεί ζεκαλ
ηηθή πξφνδνο ζηνλ ηνκέ
α ηελ θπζηθήο
επεμεξγαζίαο γιψζζαο. Έρνπκε πιένλ

ηελ δπλαηφηεηα εμαγσγήο
γεσγξαθηθ
ήο
πιεξνθνξίαο
απφ
κε δνκεκ
έλν θείκελν

κε ζηφρν ηελ απνκφλσζε γεσγξαθηθψλ φξσλ
πνπ

κπνξνχλ ζηελ
ζπλέρεηα λα γεσθσδηθνπνηεζνχλ
.

Σ
ν

θείκελν κπνξεί λα ε
ίλαη απνζεθεπκέλν ζε θάπνην κέζν
ή λα εηζάγεηαη απφ ηνλ ρξήζηε κέζσ ησλ
WYSIWYG
8

επεμεξγαζη
ψλ

θεηκέλνπ

πνπ
πξνζθ
έξνπλ
νινθιεξσκέλε επεμεξγαζία

θεη
κέλνπ
ζηνλ ηζηφ.


Ό
ια ηα παξαπάλσ νδήγεζαλ ζηελ

ηδέα
ηεο
αλάπηπμε
ο

κηαο πιήξνπο

δηθηπαθήο
εθαξκνγήο φπνπ ν ρξήζηεο πιεθηξνινγεί ην θείκελν ηνπ ελψ ην ζχζηεκα αλαιακβάλεη
,

ζε
πξαγκαηηθφ ρξφλν
,
ηελ
εμαγσγή θαη ηελ επεμεξγαζία ηεο γεσγξαθη
θήο πιεξνθνξίαο πνπ
εληνπίδεηαη

ζε απηφ.
7

Asynchronous

JavaS
cript

8

W
hat

Y
ou

S
ee

I
s

W
hat

Y
ou

G
et
.
Ο φξνο ρξε
ζηκνπνηείηαη γηα λα δειψζεη έλα

ζχζηεκα φπνπ
ην
πεξηερφκελν ππ
φ επεμεξγαζία είλαη φκνην κε ην ηειηθφ.
1.2

Ανηικείμενο διπλυμαηικήρ

Αμηνπνηψληαο
ηηο

ηερλνινγίεο

θαη ηηο ππεξεζίεο πνπ
πξν
αλαθέξζεθαλ,

δεκηνπξγήζακε
ηελ

εθαξκνγ
ή

Geotyping
,

ε νπνία δέρεηαη
σο είζνδν
κε δνκεκ
έλν

θείκελν
απφ ηνλ ρξήζηε

θαη

ην επεμεξγάδεηαη

κε ζθνπφ

λ
α

εμάγεη

ηελ

θξπ
κ
κ
έλε
γεσγξαθηθή
πιεξνθνξ
ία
. Οη γεσγξαθηθφ φξνη πνπ
εληνπίδνληαη αληηζηνηρ
ίδνληαη ζε γεσγξαθηθέο
ζπληεηαγκέλεο θαη απεηθνλ
ίδνληαη ζε ράξηε. Η εθαξκνγή
ιεηηνπξγεί ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν
θαη
εμαζθαιίδεη ηελ αληηζηνηρ
ία
κεηαμ
χ
γεσγξαθηθψλ φξσλ ζηνλ θείκελν θα
η ζεκείσλ ζηνλ
ράξηε.Σν
Geotyping

ζηνρεχεη ζηελ θαι
χηε
ξε δπλαηή αμηνπνίεζε ηνπ πεξηερνκέλνπ πνπ
πξν
έξρεηαη απφ απινχο ρξήζηεο ηνπ δηαδηθηχνπ (
user

contributed

content
) κέζα απφ ην
πξίζκα ηεο γεσγξαθηθήο πιεξνθνξίαο πνπ απηφ εκπεξηέρεη.

Ο
η ρξήζηεο θαζε
κεξηλά
δεκνζηεχνπλ πεξηερφκελν ζε ηζην
ιφγηα,

ζειίδεο θνηλσληθήο δηθηχσζεο

θαη

πξνζσπηθέο
ηζηνζειίδεο
. Σν πεξηερφκελν απηφ,
απνηειεί κηα κεγάιε βάζε

δεδνκέλ
σλ

πνπ ζρεηίδ
εηαη

άκεζα κε ηνλ πξαγκαηηθφ θφζκν. Η εθαξκνγή ζπκβάιεη ζηελ

επξχηεξε πξνζπάζεηαο
εμφξπμ
εο

πιεξνθνξίαο

απφ ηελ γλψζε πνπ κνηξάδνληαη νη άλζξσπνη κεηαμχ ηνπο,

κε
απψηεξν

ζ
ηφρν

ηελ πηζη
ή ςεθηνπνίεζε ηνπ πξαγκαηηθνχ θφζκνπ.


Δθηφο απφ
ην
Geotyping
, ζρεδηάζακε θαη αλαπηχμακε

έλα

πιήξεο
ζχζηεκα
δηαρείξηζεο θεηκέλνπ
, ην
Geotyping

Text

Management

Sy
stem
,
ην νπν
ίν βαζίδεηαη ζην

ζηελ
εθαξκνγή

Geotyping
.
Μέζσ ηνπ ζπζηήκαηνο απηνχ, ν
εμνπζηνδνηεκέλνο

ρξήζηεο κπνξε
ί λα
δεκνζηεχεη άξζξα
ηα νπνία
ππφθεηληαη ζε
επεμεξγαζία γηα ηνλ εληνπηζκ
φ θαη ηελ εμφξπμε
γεσγξαθηθή
ο

πιεξνθνξία
ο
.
Ο επηζθέπηεο πξνβάιεη έλα ά
ξζξν
,

δηαβάδνληαο ην θείκελν ηνπ
θαη βιέπνληαο ηνπο γεσγξαθηθνχο φξνπο
πνπ
πεξηείρε
ζηνλ

ράξηε.

1.2.1

Σςνειζθοπά

Γηα ηελ αλάπηπμε ηεο ζπγθεθξηκέλεο εθαξκνγήο αθνινπζήζακε ηα παξαθάησ βήκαηα
:Μειέηε

ζπζηεκάησλ

θαη ππεξεζηψλ

(
Google

Maps
,
CKEditor
,
Geoparser
)Αλά
ιπζε
ησλ
απαηηήζεσλ
ηεο
εθαξκνγήο΢ρεδηαζκφο θαη πινπνίεζε
ηεο εθαξκνγήο
GeotypingΑλάιπζε θαη ζρεδηαζκφο ηνπ ζπζηήκαηνο δηαρείξηζεο θεηκέλνπ κε παξάιιειε
ελζσκάησζε ηεο εθαξκνγήο
GeotypingΑμηνιφγεζε απνηειεζκάησλ

γηα ηα δχν ζπζηήκαηα
1.3

Οπγάνυζη κειμένος


Η

δηπισκαηηθή εξγαζία απνηειείηαη απφ 9 θεθάιαηα. Σν Κεθάιαην 2
πεξηιακβ
άλεη
ηερλνινγίεο θαη εξγαζίεο ζρεηηθέο κε ην αληηθείκελν ηεο δηπισκαηηθήο. ΢ην Κεθάιαην 3
αλαιχνληαη νη απαηηήζεηο ησλ ζπζηεκάησλ θαη πεξηγξάθνληαη νη ιεηηνπξγίεο ηνπο. ΢ηα
Κεθάιαηα 4 θ
αη 5 πεξηγξάθεηαη ε αξρηηεθηνληθή,
ε νξγ
άλσζε θαη ηα βαζηθά ραξαθηεξηζ
ηηθά
ηνπ θάζε ζπζηήκαηνο
. ΢ην θεθάιαην 6 αλαιχνληαη νη ιεπηνκέξ
ε
ηεο πινπνίεζεο θαη ηα
πξνγξακκαηηζηηθά εξγαιεία πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ. Σν Κεθάιαην 7 απνηειεί ηνλ νδεγφ
ρξήζεο θαη εγθαηάζη
αζεο
ησλ
ζπζηεκάησλ
. Σέινο ζην Κεθάιαην 8, αλαθεθαιαηψλνπκε φια
ηα ζέκαηα κε ηα νπνία αζρνιήζεθε ε παξνχζα δηπισκαηηθή εξγαζία θαη ζην Κεθάιαην 9
παξαζέηνπκε ηελ ζρεηηθή βηβιηνγξαθία π
νπ ρξεζηκνπνηήζεθε γηα ηελ ζπγγξαθ
ή ηνπ ηφκνπ.
2.

Σσεηικέρ επγαζίερ


To

ζ
χζηεκα

Geotyping

έξρεηαη λα "δέζεη" ηηο ζχγρξ
νλεο ππεξεζίεο
γεσθσδηθνπνίεζεο

θαη αλαγλψξηζεο γεσγξαθηθψλ φξσλ

ζε ειεχζεξν θείκελν
,

ψζηε λα
ζπκβάιιεη ζηελ εμαγσγή θαη ζηελ
ηαπηφρξνλε
απεηθφληζε

ηεο γεσγξαθηθήο πιε
ξ
ν
θ
ν
ξίαο
πνπ εληνπίδεηαη
.

΢ην παξφλ θεθάιαην

παξνπζηάδνληαη νξηζκνί θαη εξγαζίεο πνπ ζρ
εηίδνληαη
κε ην αληηθείκελν ηεο
δηπισκαηηθήο εξγαζίαο.

2.1

Οπιζμοί

2.1.1

Geoparsing


Ωο

Geoparsing

νξίδεηαη

ε ιεθηηθή θαη γξακκαηηθή αλάιπζε θεηκέλνπ κε ζηφρν ηελ
αλαθάιπςε
θξπκκέλεο

γεσγξαθηθήο πιεξνθνξίαο.

Η δηαδηθαζία ζπ
κβάιεη ζηελ θαηαλφεζε
ηνπ πεξηερνκέλνπ
ηνπ θεηκέλνπ θαη ηεο γεσγξαθηθή
ο πιεξνθνξίαο πνπ

απηφ

πεξ
ηέρεη.
Η
γεσγξαθηθή πιεξ
νθνξία κπνξεί λα είλαη ε
ίηε απφιπηε είηε ζρεηηθή.
Γηα παξάδεηγκα ε θξάζε
"
Δίθνζη ρηιηφκεηξα δπηηθά ηεο Αζήλαο" πεξηέρεη

απφιπηε

γεσγξαθη
θή πιεξνθνξία
, ηελ ιέμε
"Αζήλα" αιιά θαη ζρεηηθή πιεξνθνξία,
ηνλ
γεσγξαθηθφ πξνζδηνξηζκφ

"
Δίθνζη ρηιηφκεηξα
δπηηθά
"

πνπ ζρεηίδεηαη κε ηελ ιέμε "Αζήλα". Η δηαδηθαζία ηεο ιεθηηθήο θαη γξακκαηηθήο
αλάιπζεο κπνξεί λα επεθηαζεί θαη ζε ερεηηθά απνζπάζκαηα ιεηηνπ
ξγψληαο κε ηελ ίδηα
αθξηβψο
κεζνδνινγία.
Σν

Geoparsing

εληάζζεηαη ζην γεληθφηεξν πεδίν ηεο

Γεσγξαθηθή
ο

Αλάθηεζε
ο

Πιεξνθνξηψλ (
Geographic

Information

Retrieval
).


΢ε
ζπλδ
π
αζκφ κε κεραληζκνχο γεσθσδηθνπνίεζεο, δεκηνπξγνχληαη ζπζηήκαηα ηα
νπνία δέρνληαη σο εί
ζνδν κε δνκεκέλν θείκελν θαη εμάγνπλ ηηο γεσγξαθηθέο
ζπληαγκέλεο

ησλ γεσγξαθηθψλ φξσλ πνπ εληνπίζηεθαλ ζην θείκελν. Ο
η ζπληεηαγκέλεο πνπ πξνθχπηνπλ

κπνξνχλ λα ραξηνγξαθεζνχλ ζε Γε
σγξαθηθά ΢πζηήκαηα
Πιεξνθνξηψλ

(
Geographical

Information

Systems

-

GIS
).
2.1.2

Γευκ
υδικοποίηζη


Η γεσθσδηθνπνίεζε (
geocoding
) είλαη ε κεηαηξνπή πιεξνθνξίαο ζε
ζπληεηαγκέλεο

ζε θάπνην γεσγξαθηθφ ζχζηεκα αλαθνξάο. Μηα απιή κέζνδνο γεσθσδηθνπνίεζεο είλαη ε
παξεκβνιή δηεπζχλζεσλ (
address

interpolation
) ε νπνία ρξεζηκνπνηεί δεδνκέλα απφ
γεσγξ
αθηθά ζπζηήκαηα πιεξνθνξηψλ ζηα νπνία ην νδηθφ δίθηπν αιιά θαη ζεκεία
ελδηαθέξνληνο (
Points

Of

Interest
)
γηα παξάδεηγκα κνπζεία, αμηνζέαηα, θπβεξλεηηθά θηήξηα,
επηρεηξήζεηο θαη άιια,
είλαη αληηζηνηρηζκέλα ζε γεσγξαθηθφ ρψξν ζπληεηαγκέλσλ. Σν θάζε
ηκήκα δξ
φκνπ πεξηέρεη ην εχξνο δηεπζχλζεσλ πνπ ηνπ αλαινγεί (γηα παξάδεηγκα ηνπο
αξηζκνχο ησλ θηεξίσλ). Ο
geocoder

ιακβάλνληαο σο είζνδν κηα δηεχζπλζε, εληνπίδεη ην
ηκήκα ηνπ δξφκνπ ζηνλ νπνίν αλήθεη ε δηεχζπλζε θαη παξεκβάιεη ηελ ζέζε ηεο ζην ηκήκα
απηφ.


΢ήκεξα
, ππάξρνπλ δηαζέζηκεο αξθεηέο δσξεάλ ππεξεζίεο γεσθσδηθνπνίεζεο


φπσο ε
Google

Maps
, ε

Bing

Maps
, ε
OpenStreetMaps

θαη άιι
εο
. Η δηαδηθαζία

ηεο
γεσθσδηθνπνίεζεο

κπνξεί λα αληηζηξαθεί
. Η αληίζηξνθε γεσθσδηθνπνίεζε δέρεηαη σο
είζνδν ηηο ζπληεηαγκέλεο ελφο ζεκ
είνπ ζην ράξηε θαη επηζηξέθεη ηελ δηεχζπλζε ηνπ ζεκείνπ
απηνχ.

2.1.3

Geotagging


O

φξνο

G
eotagging

αλαθέξεηαη ζηελ
δηαδηθαζία πξνζζήθεο
γεσγξαθηθψλ

κεηαδεδνκέλσλ

ηαπηνπνίεζεο

ζε

δηάθνξα κέζα
, φπσο

θσηνγξαθίεο,
βίληεν
,

ηζηνζειίδεο
,

κελχκαηα SMS
,

ή

RSS feeds
. Σα δ
εδνκέλα απηά απνηεινχλ

κηα
κνξθή

γεσρσξηθψλ κεηαδεδνκέλσλ

θαη

ζπλήζσο απνηεινχληαη απφ

γεσγξαθηθέο
ζπληεηαγκέλεο
, πιεξνξνθνξίεο γηα ην πςφκεηξν, ηελ απφζηαζε,

ηελ αθξίβεηα ησλ
δεδνκέλσλ
,

θαη ηνπσλχκηα
.Σν
Geotagging

κπνξεί λα

βνεζήζεη ηνπο ρξήζηεο λα

βξν
πλ

κηα κεγάιε πνηθηιία
δεδνκέλσλ γηα ηελ πεξηνρή ζηελ νπνία βξίζθεηαη (
Location

aware

services
)
.

Γηα
παξάδεηγκα
,

ν ρξήζηεο κπνξεί λα βξεη εηθφλεο

πνπ ιακβάλνληαη

θνληά ζε κηα

δεδνκέλε
ηνπνζεζία

θαη λα έρεη πξφζβαζε ζε εηδήζεηο, ηζηνζειίδεο θαη άξζξα πνπ ζπ
λδένληαη κε κηα
πεξηνρή
.

Η ζχλδεζε κηαο θσηνγξαθίαο θαη ησλ γεσγξαθηθψλ κεηαδεδνκέ
λσλ ηεο γίλεηαη είηε
θαηά ηελ θ
άζε ηεο απνζήθεπζεο,
είηε κέζσ θσηνγξαθηθψλ κεραλψλ θαη έμππλσλ θηλεηψλ
ηειεθψλσλ κε ελζσκαησκέλν
GPS

δ
έθηε
.


2.1.4

Geoblogging


Ο φξνο
Geoblogging

(γεσ
-
ηζηνιφγην) ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα πεξηγξάςεη κηα εθδνρή

ηζηνινγίνπ, πνπ επηηξέπεη ηελ πξνζζήθε πεξηερνκέλνπ ην νπνίν έρεη γεσγξαθηθή δηάζηαζε

θαη εκπεξηέρεη γεσγξαθηθή πιεξνθνξία. Η ζχλδεζε ησλ ςεθηαθψλ αληηθεηκέλσλ ηνπ
δηαδηθηχνπ (θσηνγξαθίεο,
video
,

ηζηνζειίδεο ή ηζηνιφγηα) κε ηελ γεσγξαθηθή ζέζε ηνπ ζηνλ

παγθφζκην ράξηε είλαη πιένλ επξέσο δηαδεδνκέλε φπσο αλαθέξζεθε παξαπάλσ
(
Geotagging
).

2.1.5

Ajax


Η ηερλνινγία
Ajax

(
Asynchronous

JavaScript
) είλαη
έλα ζχλνιν

αιιειέλδεησλ
κεζφδσλ αλάπηπμεο ηζηνζειίδσλ π
νπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζηελ πιεπξά ηνπ πειάηε (
client

side
)
γηα λα δεκηνπξγήζνπλ δηαδξαζηηθέο
web

εθαξκνγέο. Μέζσ ηεο ηερλνινγίαο απηήο νη
εθαξκνγέο κπνξνχλ λα ζηείινπλ θαη λα ιάβνπλ δεδνκέλα
απφ
έλαλ δηαθν
κηζηή κέζσ
αζχγρξνλσλ
Http

αηηεκάησλ

ρσξίο λα απαηηεί
ηαη ε πιήξεο επαλαθφξησζε ηεο ζειίδαο. Γηα
ηελ κεηαθνξά δεδνκέλσλ ρξεζηκνπνηνχληαη νη ηερλνινγίεο
XML

θαη
JSON
.


΢ηνλ νξηζκφ δψζακε ηνλ φξν
ζχλνιν κεζφδσλ αλάπηπμεο θαζψο
ε ηερλνινγία

Ajax

ρξεζηκνπνηεί έλα
ζπλδπαζκφ

Html

θαη
Css

γηα ηελ ζήκαλζε
, ηελ απεη
θφληζε

θαη η
ελ

δηαρείξηζε

ησλ πιεξνθνξηψλ.

Αθφκε, η
ν

DOM

(
Document

Object

Model
)
ζε κηα
ηζηνζειίδα, πνπ
είλαη

πξνζβάζηκν

κ
έζσ ηεο
Java
S
cript
, δίλεη

ηελ

δπλαηφηεηα δπλακηθήο
εκθάληζεο δεδνκέλσλ θαη επηηξέπ
εη

ζηνλ
ρξήζηε λα

αιιειεπηδξά κε

ηηο πιεξνθνξίεο πν
π
παξνπζηάδνληαη
.2.2

Σσεηικέρ

Δπγαζίερ

2.2.1

Google Maps


To

Google

Maps

είλαη κηα ειεχζεξε ππεξεζία δηαδηθηπαθή
ο
ραξηνγξάθεζεο

(web

mapping)
πνπ παξέρεηαη απφ ηελ
Google

θαη ηξνθνδνηεί κε ράξηεο πςει
ήο αλ
ά
ιπζεο πνιιέο
ηζηνζει
ίδεο ηξίησλ κέζσ ηνπ
Google

Maps

API
.
H

ππεξεζία π
ξνζθ
έξεη νδηθφ δίθηπν,
δνξπθνξηθέο θσηνγξαθίεο, ιεηηνπξγία γηα ζρεδηαζκφ δηα
δξνκψλ, εληνπηζκφ επηρεηξήζεσλ
θαζψο θαη ηξηζδηάζηαηε εηθνληθ
ή πεξηήγεζε ζε πνιιέο πεξηνρέο.


Με ηνπο ράξηεο
Google

είλαη δπλαηή ε πινήγεζε ηνπ ρξήζηε ζην ράξηε
κε ην
ζχξζηκν ηνπ

πνληηθηνχ, αιιά θαη ε αλαδήηεζε θάπνηαο γεσγξαθηθήο ζέζεο βάζεη θάπνηαο
δηεχζπλζεο,

ελφο ηαρπδξνκηθνχ θψδηθα ή θάπνηαο ιεθηηθά νξηζκέλεο πεξηνρήο. Αθφκε,
παξέρνπλ νδεγίεο

πινήγεζεο, παξαζέηνληαο ζην ρξήζηε κηα ιίζηα κε κεκνλσκέλεο θηλήζεη
ο
γηα ην πψο λα

θηάζεη ζηνλ πξννξηζκφ ηνπ, καδί κε κηα εθηίκεζε ηνπ ρξφλνπ πνπ απαηηείηαη
γηα απηή ηελ

απφζηαζε.


Σν
Google

Maps

API

πνπ παξέρεηαη καδί κε ηελ ππεξεζία,

δίλεη ηελ δπλαηφηεηα
πιήξνπο παξακεηξνπνίεζεο ηνπ ράξηε θαη ηνπ
G
eocoder

πνπ ζα ελζσκαη
σζεί ζηελ εθάζηνηε
εθαξκνγή
.

Έλα ζηηγκηφηππν ηεο εθαξκνγήο δίλεηαη ζηελ εηθφλα

2.1
.2
-
1

Η ςπηπεζία
Google

Maps
2.2.2

Yahoo Placemaker


Σν Yahoo Placemaker

είλαη κηα

ειεχζεξε ππεξεζία

geoparsing

πνπ ζηνρεχεη ζηελ

δεκηνπξγία εθαξκνγψλ κε επίγλσζε ζέζεο. Η ιεηηνπξγία ηνπ ζπλνςίδεηαη ζηνλ
εληνπηζκφ
ησλ γεσγξαθηθψλ φξσλ πνπ βξίζθνληαη ζε αδφκεην πεξηερφκελν
,

RSS

feeds
,

ηζηνζειίδεο
,

εηδήζεηο

θαη ζηελ εμφξπμε ησλ γεσγξαθηθψλ κεηαδεδνκέλσλ πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα
ηελ
γεσγξαθηθή επηζήκαλζε θαη ηελ θαηεγνξηνπνίεζε ηνπ πεξηερνκέλνπ απηνχ. Η ππεξεζία

νπζηαζηηθά
εκπινπηίδεη έλα
ζεκαληηθφ πνζνζηφ πεξηερνκέλνπ
ηνπ δηαδη
θη
χνπ ην νπνίν
πεξηέρεη θξπκκέλε γεσγξαθηθή πιεξνθνξία πνπ δελ έρεη εληνπηζηεί. Σν ζχζηεκα
πεξηιακβάλεη
G
eop
arser

θαη
G
eocoder
.

2.2.3

Geocrowd


Σν
Geocrowd

είλαη κηα ππεξεζία γεσ
-
ηζηνινγίνπ (
geoblogging
) πνπ ρξεζηκνπνηείηαη
γηα ηελ ρσξνρξνληθή αθήγεζε ελφο ηαμηδηνχ

φπσο είλαη

κηα απνγεπκαηηλή βφιηα, κηα
πεδνπνξία ή κηα δηαδξνκ
ή κε ην απηνθίλεην.

Μ
έζσ ηεο εθαξκνγήο, ν
ρξήζηεο κπνξεί λα
αθεγεζεί ηελ ηζηνξία ηνπ ηαμηδηνχ κε βάζε ην γεσγξαθηθφ πεξηερφκελν πνπ ζπιιέρζεθε
θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ. ΢ηφρνο ηεο εθαξκνγήο είλαη ε ζπγθέληξσζε γεσγξαθηθψλ δεδνκέλσλ
ηα νπνία βαζίδνληαη ζε ζπγθεθξηκέλεο εκπεηξίεο θαη βνεζνχλ ζηελ πηζηή

ςεθηνπνίεζε ηνπ
πξαγκαηηθνχ θφζκνπ.

2.2.4

Γευκυδικοποίηζη ιζηοζελίδυν


Η αλαδήηεζε θαη ε θαηεγνξηνπνίεζε ησλ ηζ
ηνζειίδσλ κπνξεί

λα
πξαγκαηνπνηεζεί

κέζσ ηνπ πεξηερφκελν ηεο ηζηνζειίδαο
,

κε ηελ ρξήζε

ιέμε
σλ

θιεηδη
ψλ αιιά θαη κε ηερληθέο
πνπ ιακβάλνπλ ππ φ
ςηλ η
ελ
γεσγξαθηθή ηαπηφηεηα ηεο ζειίδαο. Οπζ
ηαζηηθά πξφθεηηαη γηα
ηελ γεσθσ
δηθνπνίεζε ηεο ηζηνζει
ίδαο θαη ηελ αληηζηνίρηζεο ηεο
κε ζπγθ
εθξηκέλνπ
ο

γεσγξαθηθνχο φξνπο. Σ
α ηειεπηαία ρξφληα έρνπ
λ

αλαπηπρζεί εκηαπηφκαηεο ηερληθέο
γεσθσδηθ
νπνίεζεο ηζηνζειίδσλ πνπ πξνζπ
αζνχλ λα εληνπίζνπ
λ

αξηζκνχο ηειεθ
ψλσλ θαη
δηεπζχλζεηο κε ζθνπφ ηελ εμαγσγή ηνπ γεσγξαθηθψλ ζπκπεξαζκάησλ. Λφγσ ηεο αζάθεηαο
ηεο γιψζζαο, απαηηείηαη θαη ε δεκηνπξγία εξγαιείσλ γηα ηελ ρεηξνθίλεηε γ
εσθσδηθνπνίεζε
ηζηνζειίδσλ.
2.2.5

CKEditor


O

CKEditor

είλαη

έλα
online

πξφγξακκα επεμεξγαζίαο θεηκέλνπ

(
Html

editor
)

γξακκέλν ζε
JavaScript
,
πνπ ελζσκαηψλεηαη

ζε ηζηνζειίδεο φπσο είλαη ηα ζπζηήκαηα
δηαρείξηζεο πεξηερνκέλνπ θαη ηα
blogs
.

Δίλαη

έλα πξφγξακκα επεμεξγαζίαο WYSIWYG
,
πξάγκα πνπ ζεκαίλεη

φηη ην θείκελν

ππ
φ επεμεξγαζία

πξέπεη λα θαίλεηαη

φζν ην δπλαη
φλ
φκνην

κε ην θείκελν πνπ δεκνζηεχεη ν ρξήζηεο
.

Οη
HTML

editors

επεθη
ε
ί
λνπλ ηελ

online

επεμεξγαζία θεηκέλνπ
κε

πνιιά απφ

ηα

ραξαθηεξηζηηθά πνπ

ππάξρνπλ ζε

stand

alone

εθαξκνγέο
επεμεξγαζίαο θεηκέλνπ
φπσο ην
Mic
rosoft

Word

θαη ην
Open

Office
.


Ο
CKEditor

είλαη πξφγξακκα αλνηρηνχ θψδηθα ελψ παξέρεη παξάιιεια εκπνξηθέο
άδεηεο. ΢πλεπψο κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί ζε νπνηαδήπνηε εθαξκνγή

θαη
λα

παξέρεη

εχθνιεο

θαη

δπλακηθέο ιχζεηο

ζηνπο ρξήζηεο θαη ζηνπο πξνγξακκαηηζηέ
ο.

Δπηπξφζζεηα,

ζπλνδεχεηαη απφ

έλα πιν
χ
ζην
API

γηα ηελ

δηαρε
ίξηζε

ην
π

επεμεξγαζη
ή
θεηκέλνπ θαη ησλ δεδνκ
έλσλ.

Η πξνζζήθε λέσλ ιεηηνπξγηψλ θαη επεθηάζεσλ
ππνζηεξίδεηαη
πιήξσο,

θαζψο
ν

πξνγξακκαηηζηήο κπνξεί λα πινπνηήζεη ηηο ιεηηνπξγίεο πνπ επηζπκεί θαη λ
α
ηηο εληάμεη ζην γξαθηθφ πεξηβ
άιινλ ηνπ
CKEditor

έρνληαο ζηελ δηάζεζε ηνπ κηα κεγάιε
γθάκα εξγαιείσλ θαη

ιεηηνπξγηψλ

κέζσ ηνπ
API
.


2
-
2

Γπαθικό πεπιβάλλον ηος CKEditor


2.2.6

jQ
uery


Η

jQuery

είλαη

ε

δεκνθηιέζηε
ξε

cross
-
browser

JavaScript

βηβιηνζήθε.
΢ρεδηάζηεθε
γηα λα απινπνηεί ηνλ θψδηθα πνπ απαηηείηαη ζηελ πιεπξά ηνπ πειάηε. Η βηβιηνζήθε είλαη
αλνηρηνχ θψδηθα θαη ζηνρεχεη ζην λα δηεπθνιχλεη ηνλ πξνγξακκαηηζηεί ζηελ δηαρείξηζε ησλ
ζηνηρείσλ ηνπ
DOM
, ζηελ δεκηνπ
ξγία γξαθηθψλ θαη
animations
, ζηελ δηαρείξη
ζε γεγνλφησλ
θαη ζηελ απνζηνιή
Ajax

αηηεκάησλ πξνο ηνλ δηαθνκηζη
ή
.

2.2.7

Σύζηημα διασείπιζηρ κειμένος


Σα ζπζηήκαηα δηαρείξηζεο θεηκέλνπ απνηεινχλ ππνζχλνιν ησλ ζπζηεκάησλ
δηαρείξηζεο
πεξηερνκέλνπ.
Έλα

ζχζηεκα δηαρε
ίξηζ
εο πεξηερνκέλνπ νξίδεηαη σο
έλα
ζχλνιν
δηαδηθαζηψλ

πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη

γηα ηε δηαρείξηζε

ηεο

ξνήο εξγαζίαο

ζε έλα ζπλεξγαηηθφ
πεξηβάιινλ
.

Οη δηαδηθαζίεο απηέο

κπνξεί

λα είλαη είηε ρεηξνθίλεηεο είηε λα

βαζίδνληαη ζε
ππνινγηζηή
. Σ
α ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ζπζηήκ
αηνο είλα ηα εμήο:Δπηηξέπεη ζε έλαλ κεγάιν αξηζκφ ρξεζηψλ λα απνζεθεχζνπλ θαη λα κνηξαζηνχλ
δεδνκέλα θεηκέλνπΈιεγρνο

πξφζβαζεο ζηα δεδνκέλα
,

βαζηζκέλνο ζηνπο ξφινπο ρξεζηψλ
. Σν ζχζηεκα
νξίδεη νκάδεο ρξεζηψλ νη νπνίεο κπνξνχλ λα πξνβάιινπλ , λα επεμεξγαζη
νχλ αιιά
θαη λα δεκνζηεχζνπλ δεδνκέλα.Παξέρεη εξγαιεία επηθνηλσλίαο κεηαμχ ησλ ρξεζηψλ.Παξέρεη δπλαηφ
ηε
ηα
ηαμηλφκεζεο θαη θαηεγνξηνπνίεζεο

ηνπ πεξηερνκέλνπ.

Παξαδείγκαηα δεκνθηιψλ ζπζηεκάησλ δηαρείξηζεο
πεξηερνκέλνπ

αλνηρηνχ θψδηθα
απνηεινχλ νη πιαηθφξκε
ο
Joomla
,
Drupal

θαη
Wordpress
.

Σα ζπζηήκαηα απηά δηαρεηξίδν
ληαη
πνιιαπινχο ηχπνπο πνιπκέζσ
λ, επνκέλσο έλα ζχζηεκα δηαρε
ίξηζεο θεηκέλνπ δηαρε
ηξίδεηαη
γξαπηφ θείκελν.
3.


Ανάλςζη Απαιηήζευν Σςζηήμαηορ


Σν παξφλ θεθάιαην είλαη αθηεξσκέλν ζηελ πεξη
γξαθή ηεο αξ
ρηηεθηνληθήο
θαη ζηελ
αλάιπζε ησλ απαηηήζεσλ
η
εο εθαξκνγήο
Geotyping

θαη ηνπ ζπζηήκαηνο
δηαρείξηζεο
θεηκέλνπ
Geotyping

Text

Management

System
.

Α
ξρη
θά
δίλεηαη ε ιεπηνκεξήο πεξηγξαθή ησλ
απαηηήζε
σλ

ησλ εθαξκνγψλ. Δ
λ ζπλερεία
,

ηα ζπζηήκαηα
αλ
α
ι
χνληαη

ζε
επηκ
έ
ξνπο

π
πνζπζηήκαηα

κε δηαθξηηφ ξφιν
.
Σέινο,

παξνπζηάδνληαη νη βαζηθέο
ιεηηνπξ
γη
έο ησλ
εθαξκνγψλ
, ζελάξηα ρξήζεο θαζψο

θαη ην δηάγξακκα νλην
ηήησλ ζπζρεη
ί
ζεσλ γηα ην
ζ
χζηεκα δηαρείξηζεο θεηκ
έλνπ.

3.1

Απσιηεκηονική


Σν βαζηθφ αληηθε
ίκελν ηεο

παξνχζαο
δηπισκαηηθήο
είλαη ε
ζρεδίαζε θαη ε αλάπηπμε

ηεο εθαξκνγήο
Geotyping

κε ζηφρν ηελ

γεσθσδηθνπνίεζε ειεχζεξνπ θεηκέλνπ ζε
πξαγκαηηθφ ρξφλν.
To

ζχζηεκα δηαρείξηζεο θεηκέλνπ
Geotyping

Text

Management

System


ζρεδηάζηεθε
ψζηε λα δψζεη έλα π
αξάδεηγκα πξφηππνπ ηξφπνπ ελζσκ
άησ
ζεο θαη αμηνπνίεζεο
ησλ δπλαηνηήησλ ηεο εθαξκνγήο
Geotyping

ζε έλα νινθιεξσκ
έλν πεξηβάιινλ.

3.1.1


Geotyping


To

Geotyping

είλαη κηα
Ajax

c
lient
-
s
erver

εθαξκνγή ε νπνία δέρεηαη

σο είζνδν
κε
δνκεκέλν

θείκελν
πνπ πιεθηξνινγεί ν

ρξήζηε
ο

θαη παξέρεη σο έμνδν ηηο ζπλ
ηεηαγ
κέλεο

ησλ
γεσγξαθηθ
ψλ φξ
σλ πνπ εληνπίζηεθαλ ζην θείκελν
.

Οη ζπληεηαγκέλεο απεηθνλίδνληαη κε
δείθηεο ζηνλ ράξηε.


Δπηγξακκαηηθά
,

ε ιεηηνπξγ
ία ηεο εθαξκνγήο
μεθηλά κε ηελ πιεθηξνι
φγεζε

θεηκέλνπ
ζηνλ
HTML

editor

(
CKEditor
)

απφ ηνλ ρξήζηε.

΢ηελ ζπλέρεηα,

ε

εθ
αξκνγή
αλαιακβάλεη λα
επεμεξγαζηεί
ηελ πξνεγνχκελε

παξάγξαθ
ν
ηνπ θεηκέλνπ
θαη

λα

ηελ ζηέιλεη ζην
λ
Geoparser
.

Η επηθνηλσλία γίλεηαη
κέζσ
ελφο

ηνπηθνχ
proxy

server

πνπ αλαιακβάλεη λα πξνσζεί ηα
αηηήκαηα ζηνλ εμσηεξηθφ
G
eoparser

ηεο εθαξκνγήο
.

O

G
eoparse
r
, αθνχ επεμεξγαζηεί ην
θείκελν εηζφδνπ κέζσ ηερληθψλ επεμεξγαζίαο θπζηθήο γιψζζαο,
επηζηξέθεη
ζηελ εθαξκνγή
ηνπο
πηζαλνχο

γεσγξαθηθνχο φξνπο πνπ εληνπίζηεθαλ
.

Σν
Geotyping

κε ηελ
ζεηξά η
νπ

αληηζηνηρ
ίδεη

θαη απεηθνλίδεη

ηνπο γεσγξαθηθνχο φξνπο κε
ζπληεηαγκ
έλεο ζηνλ

ράξηε

κέζσ
ηεο

ππεξεζία
ο

γεσθσδηθνπνίεζεο
ηνπ

Google

Maps
.


Η εθαξκνγή είλαη πιήξσο δηαδξαζηηθή. Η πιεθηξνιφγεζε θαη ε γεσγξαθηθή
απεηθφληζε γίλνληαη ηαπηφρξνλα.

Δπηπιένλ, ν

ρξήζηεο έρεη ηελ δπλαηφ
ηεηα λα ζχξεη κηα
νπνηαδήπνηε θξ
άζε ζηνλ ράξηε θ
αη λα ηελ ηνπνζεηήζεη
ζην ζεκείν πνπ

επηζπκεί,
αληηζηνηρίδνληαο ην θείκελν ηεο θξάζεο

κε
ην ζπγθεθξηκέλν ζεκείν.Η β
αζηθφηεξε απαίηεζε ηεο εθαξκνγ
ήο είλαη ε
αληηζηνηρία πνπ πξέπεη λα ππάξρεη
κεηαμχ
ησλ ζεκείσλ

ζηνλ ράξηε θαη
ησλ αληίζηνηρσλ
γεσγξαθηθψλ φ
ξσλ

ζην θείκελν.

Η

ηαρχηεηα επεμεξγαζίαο ηεο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπ πνπ εηζήγαγε ν ρξήζηεο
,

ψζηε ε
εθαξκνγή λα είλαη πξαγκαηηθνχ ρξφλνπ
, ε καδηθ
ή γεσθσδηθνπνίεζε θξάζεσλ

θαη ιέμεσλ

θαζψο επίζεο ε δεκηνπξγία ελφο εχρξεζηνπ
γξαθηθνχ πεξηβάιινληνο απνηέιεζαλ

εμίζνπ
ζεκαληηθέο πξνθιήζεηο
θαηά ηελ

δηαδηθαζία ηεο αλάπηπμεο.


Αλαιχνληαο ηελ εθα
ξκνγή ζε επηκέξνπο ππνζπζηήκαηα,
φπσο θαίλεηαη ζην
δηάγξακκα
ηνπ ζρήκαηνο 4.
3
, γίλεηαη εχθνια αληηι
επηφ φηη ην
Geotyping

απνηειείηαη απφ
ηξία βαζηθά ππνζπζη
ήκαηα

θαη αξθεη
ά εξγαι
εία ηα νπνία εληζρχνπλ ηνλ ξφιν

ησλ βαζηθψλ
ππνζπζηεκάησλ.


΢πλνςίδνληαο, ε εθαξκνγή θαηαθέξλεη λα εμάγεη

ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν,

ηελ
θξπκκέλε γεσγξαθηθή πιεξνθνξία ηνπ θεηκέλνπ ηνπ ρξήζηε θαζψ
ο απηφ
πιεθηξνινγείηαη
.
΢ην ζχζηεκα δηαρείξηζεο θε
ηκέλνπ, π
νπ αλαιχεηαη ζε επ
φκελε ελφηεηα, απνζεθεχνπκε ην
θείκελν ηνπ ρξήζη
ε καδί κε ηηο ζπληεηαγκέλεο ησλ γεσγξαθηθ
ψλ φξσλ πνπ εληνπί
ζηεθαλ ζε
κηα βάζε δεδνκέλσλ

δίλνληαο έλα παξάδεηγκα αμηνπνίεζεο ηεο εθαξκνγήο.


3
-
1

Γιάγπαμμα ςποζςζηημάηυν3.1.2

Πεπιγπαθή Λειηοςπγιών

3.1.2.1

Geotyping

Core

Πξφθεηηαη γηα ην βαζηθφ
ηεξν

ππνζχζηεκα ηεο εθαξκ
ν
γ
ήο. Οη ελ
έξγεηεο

πνπ πεξηιακβ
άλεη
ρσξίδνληαη ζε ηξεηο θαηεγνξίεο:Απσικοποίηζη και πύθμιζη παπαμέηπυν

To

ππνζχζηεκα αλαιακβάλεη λ
α

αξρηθ
νπν
ηήζεη φια ηα ππφινηπα ππνζπζη
ήκαηα
θ
αηά ηελ θφξησζε ηεο εθαξκνγήο. Δ
πεμεξγάδεηαη ηηο ξπζκίζεηο πνπ νξίδεη ν ρξήζηεο
θαη ζέηεη θαηάιι
εια ηηο παξακέηξνπο ιεηηνπξγίαο

ηεο εθαξκνγήο.


Γιασείπι
ζη ηηρ ποήρ ηυν δεδομένυν

Σν ππνζχζηεκα
ζηέιλεη

η
ελ πξνεγνχκελε παξάγ
ξαθν ηνπ θεηκέλνπ
ζηνλ
G
eoparser
,
αλακέλεη ηελ απ
άληεζε ηνπ

θαη ζηελ ζπλέρεηα
πξνσζε
ί ηνπο πηζαλνχο γεσγξαθηθνχο
φξνπο πνπ εληνπίζηεθαλ
ζηνλ
G
eocoder
.
Δ
πηπξφζζεηα, είλαη ηθαλφ λα

δηαρεηξ
ηζηεί

ηα
ζθ
άικαηα πνπ
πηζαλψλ
πξνθχςνπλ θαη
ά ηελ
δηάξθεηα ηεο
επηθνηλσ
λία
ο

ησλ
επηκέξνπο ζπζηεκάησλ
.

Η απνζήθεπζε ησλ

γεσγξαθηθψλ φξσλ κε ηηο
αληίζηνηρεο
ζπληεηαγκέλεο ηνπο γίλεηαη
ζηελ δνκή

Geotyping

Hash
. Καηά ηελ ξνή ησλ δεδνκέλσλ, ρξεζηκνπνηνχληαη
πξνζσξηλά κέζα απνζήθεπζεο (
buffers
) ελδηάκεζσλ απνηειεζκάησλ πνπ ζηνρεχν
πλ
ζηελ κείσζε ησλ αηηεκάησλ πξνο ηνλ
Geoparser

θαη ηνλ
Geocoder
. Σν

ζεκείν

απηφ

απαηηεί

ηελ κεγαιχηεξε πξνζνρή ζηελ
αλάπηπμε ηεο
εθαξκνγή
ο

κηαο θαη απνηειεί ην
ζεκαληηθ
φηεξν
ζεκείν ζπκθφξεζεο (
bottleneck
).


΢ην αθνινπ
ζηαθφ δηάγξακκα πνπ δίλεηαη
ζην ζρήκα
4

απεηθνλ
ίδεηαη ε ξνή ησλ
δεδνκέλσλ αλάκεζα ζηα ππνζπζηήκαηα. Έλα ζεκείν ζην νπνίν ζα ζηαζνχκε ζε
επφκελν θεθάιαην είλαη ε έλλνηα ηεο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπ ζην θείκελν
πνπ
πιεθηξνινγεί ν ρξήζηεο ζηνλ

CKEditor
.Αλληλεπίδπαζη με ηον CKEditor

Σν ππνζχζηεκα
επεθηείλεη ηηο βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ηνπ
CKEditor
, εμάγεη θε
ίκελν απφ
απηφλ

θαη απνζεθεχεη
ηηο ξπζκίζεηο
ηνπ

ρξήζηε κέζσ ηνπ
Geotyping

Plug
-
in

For

CKEditor
.

3
-
2

Ακολοςθιακό διάγπαμμα

Geotyping


3.1.2.2

Google

Maps


Σν ππνζχζη
εκα

πεξηιακβάλεη

ηνλ

ράξηε

θαη

ηνλ

Geocoder
. Δίλαη ππεχζπλν γηα ηελ
γεσθσδηθ
νπνίεζε θαη ηελ παξνπζίαζε ησλ γεσγξαθηθψλ
ζπληεηαγκέλσλ

ζηνλ ράξηε. Η
απεηθφληζε ησλ φξσλ γίλεηαη κέζσ
δεηθηψλ (
markers
)
. Ο ρξ
ήζηεο έρεη ηελ δπλαηφηεηα
αιιειεπίδξαζεο
κε

ηνπο δείθηεο θαζψο

κπνξεί λα δηαγξάςεη έλα φξν απφ ηνλ ράξηε ή λα
αιιάμεη ηελ ζέζε ηνπ ζηελ πεξίπησζε πνπ ν
Geocoder

επέζηξεςε δηαθνξ
εηηθή ζέζε απφ ηελ
αλακελφκελε.
Κάλνληαο θιηθ πάλσ ζηνλ δείθηε

εκθαλίδεηαη
έλα

πιαίζην

(
info

window
)

πνπ
πεξηέρεη ηελ δηεχ
ζπλζε ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ζεκείνπ θαη

ηα θνπκπηά επεμεξγαζίαο θαη
δηαγξαθήο ηνπ
δείθηε
.

Η δ
εκηνπξγία
θαη ε απεηθ
φληζε
ησλ πιαηζίσλ θαη ησλ δεηθη
ψλ
απνηειεί επζχλε ηνπ ππνζπζη
ήκαηνο
Google

Maps
.


Δπηπξφζζεηα, η
ν ππνζχζηεκα

αλαιακβάλεη ηελ
γεσθσδηθνπνίεζε

θαη

ηελ

αληίζηξνθε γεσθσδηθνπνί
ε
ζε

γε
σ
γξαθηθ
ψλ φξσλ
.
Καηά ηελ ιεηηνπξγία ηεο
γεσθσδηθνπνίεζε
ο,

η
ν ζ
χζηεκα δέρεηαη
ζαλ είζνδν κηα θξάζε

-

γεσγξαθηθφ φξν
,

θαη
επηζηξέθεη ηελ ζέζε ηνπ

ζηνλ ράξηε

ζε

έλα πξνθαζνξηζκέλν ζ
χζηεκα ζπληεηαγκέλσλ.
Καηά
ηελ

αληίζηξνθε
γεσ
θσδηθνπνί
ε
ζε, ην ππνζχζηεκα δέρεηαη σο είζνδν ηη
ο

ζπληεηαγκέλεο ελφο
ζεκείν
ζηνλ ράξηε
θαη επηζηξέθεη ηελ δηεχζπλζε ηνπ. Η ιεηηνπξγία
ηεο αληίζηξνθεο
γεσθσ
δ
ηθνπνίεζεο
είλαη
απαξαίηεηε

γηα ηελ δηφξζσζε ελφο ζεκείν
π ζηνλ ράξηε
.

Ο

ρξήζηεο
επηιέγεη λα δηνξζψζε
η ηνλ δείθηε
ζ
έξλ
νληαο κε ην πνληίθη ην εηθνλίδην

ην
π

ζε κηα λέα ζέζε
ε
νπνία

κεηαθξάδεηαη ζε λέεο ζπληεηαγκέλεο.

3.1.2.3

CKEditor


Ο
CKEditor

απνηειεί
έλαλ επξέσο ρξεζηκνπνηνχκελν
HTML

editor

θαζψο
δ
ίλεη
πνιιέο δπλαηφηεηεο ζηελ
online

επ
εμεξγαζία θεηκέλνπ κέζσ κ
ηαο κεγ
άιεο

γθάκαο εξγαιείσλ
πνπ δηαζέηεη.

Λφγσ ησλ
ραξαθηεξηζηηθψλ
ηνπ επηιέρζεθε λα ελζσ
καησζεί ζηελ εθαξκνγή.
Πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηνλ
CKEditor

κπνξείη
ε λα βξείηε ζηελ ηζηνζειίδα ηεο
εθαξκνγήο.

3.1.2.4

Manual

Tool


Σν ππνζχζηεκα
πξνζθέξεη ηελ δπλ
αηφηεηα ρεηξνθίλεηεο αληηζηνίρηζεο θξάζεσλ κε
ζπληεηαγκέλεο ζηνλ ράξηε
.
Ο

ρξήζηεο επηιέγεη
ζην θείκελν
ηελ θξάζε πνπ επηζπκεί

ελεξγνπνη
ψληαο

ηελ ρεηξνθίλεηε ιεηηνπξγία.
΢ηελ ζπλέρεηα
ηνπνζεηεί ην πνληίθη ηνπ ζην
επηζπκεηφ ζεκείν ζηνλ ράξηε
νινθιεξψλνληαο

η
ελ

αληηζηνίρηζε
.


3.1.2.5

Geoparser


Η

αλάιπζε ηνπ εμσηεξηθνχ
Geoparser

μεπεξλάεη ηα πιαίζηα ηεο παξνχζαο
δηπισκαηηθήο εξγαζίαο.
Πεξηγξάθνληαο επηγξα
κ
κ
α
ηηθά ηελ ιεηηνπξγία ηνπ, πξφθεηηαη γηα έλα
ζχζηεκα

θπζηθήο επεμεξγαζίαο γιψζζαο (
Natural

Language

Processing
)

ην

νπνίν αλαι
χεη
ει
εχ
ζεξν θείκελν ρσξίδνληαο ην ζε πξνηάζεηο,

ιέμεηο

θαη

κέξε ηνπ ιφγν
π ρξεζηκνπνηψληαο
ην
General

Architecture

for

Text

Engineering

Framework

(
GATE
).
Λακβάλνληαο ηα
απνηειέζκαηα ηεο παξαπάλσ επεμεξγαζίαο, πξαγκαηνπνηεί ζεκαζηνινγηθή
αλάιπζε
,

ζπλδπάδνληαο γισζζηθή πιεξνθνξία κε
νληνινγίεο θαη γισζζηθνχο θαλφλεο ψζηε λα
κπνξέζεη λα εμάγεη γεσγξαθηθή πιεξνθνξία
,

κέζσ ηνπ ζπζηήκαηνο
CAFETIERE
.

Μεηά ηελ
νινθιήξσζε ηεο επεμεξγαζίαο, ην ππνζχζηεκα επηζηξέθεη ηνπο ππνςήθηνπο γεσγξαθηθνχο
φξνπο πνπ ελ
ηνπίζηεθαλ.
Π
εξηζζφηεξεο
πιεξνθν
ξίεο
ζρεηηθά κε ηνλ
Geoparser

κπνξείηε λα
βξείηε ζηελ
επηζπλαπηφκελε

βηβιηνγξαθία.
3.1.2.6

Δζωηεξη
θόο

parser


Πξφθεηη
αη γηα κηα
απιντθή

πινπνίεζε ελ
φο εζσηεξηθνχ γξήγνξνπ
parser

ν νπνίνο
αλαγλσξ
ίδεη
κεκνλσκέλεο

ιέμεηο θαη αθνινπζίεο

ιέμεσλ κε θεθαιαίν γξάκκα ζε ειιεληθφ
θαη αγγιηθφ θείκελν. Υξεζηκνπνηήζεθε

θπξ
ίσο ζην ζηάδην ηεο

αλάπ
ηπμε
ο

ηεο εθαξκνγήο θαη
παξακέλεη δηαζέζηκνο ζηνλ

ηειηθφ ρξήζηε

κέζα απφ ηεο επηινγέο ηνπ
Geotyping

Plug
-
in

for

CKEditor
.

Όπσο αλαθέξζεθε, πξφθεηηαη γηα κ
ηα
απιντθή

πινπνίεζε ελφο αλαιπ
ηηθή θεηκέλνπ
πνπ πιενλεθηεί
ζηνλ ρξ
φλν απφθξηζεο

ζε ζ
χγθξηζε κε ηνλ εμσηεξηθφ
parser
.

3.1.2.7

Geotyping

Hash


Π
ξφθεηηαη γηα κηα δνκή δεδνκέλσλ
, έλαλ πίλαθα θαηαθεξκαηηζκνχ (
hash

table
),
ζη
νλ

νπνί
ν

απνζεθεχνληαη

νη γεσγξαθηθνί φξνη
η
νπ θεηκέλνπ

κε ηηο ζπληεηαγκέλνπο ηνπο. Σα
δεδνκέλα βξίζθνληαη απνζεθεπκέλα
φ
ζν εθηειείηαη ε εθαξκνγή θ
αη κπνξνχλ λα εμαρζνχλ
κέζσ ηνπ

ππνζπζηήκαηνο
Export

Manager
.

Η δνκή πξνζθέξεη ηελ δπλαηφηεηα
γξαθηθήο
απεηθφληζεο ηεο ζε κνξθή ιίζηαο ψζηε ν ρξήζηεο λα
έρεη κηα επνπηηθή εηθφλα γηα ηνπο
γεσγξαθηθνχο φξνπο πνπ
εληνπίζηεθαλ ζην θείκελν
.

3.1.2.8

Highlighter


Σν ππνζχζηεκα αλαιακβάλεη λα επηζεκά
λεη ζην θείκελν ηηο θξ
άζεηο
-
γεσγξαθηθνχο
φξνπο

πνπ αληηζηνηρνχλ ζε
ζεκεία

ζηνλ ράξηε. Η επηζήκαλζε γίλεηαη κε θίηξηλν θφλην
. Καηά
ηελ επεμ
εξγαζία πξνεγνχκελσλ παξαγξάθσλ φπνπ ν ρξήζηεο πξαγκαηνπνη
εί δηνξ
ζψζεηο ζην
θε
ίκελν,
ην ππνζχζηεκα αθαηξεί ηελ επηζήκαλζε
θαη ηελ επαλαθέξεη κεη
ά
ηελ νινθιήξσζε
ηεο δηαδηθαζίαο
φπνπ απαηηείηαη.

3.1.2.9

Proxy

Server


Σν ππ
νζχζηεκα
ιεηηνπξγεί εθ κέξνπ
ο ηνπ εμσηεξηθνχ
Geoparser
, δερφκελν

αηηήζεηο
ηηο νπνίεο θαη πξνσζεί ζηνλ
Geoparser
.
Η απαίηεζε

ρξήζεο

ελφο
proxy

server

ζηελ εθαξκνγή

ζα αλαιπζεί ζε επφκελν θεθάιαην.

3.1.2.10

Export

Manager


Σν ππνζχζ
ηεκα αλαιακβάλεη λα εμάγεη φια ηα δεδνκέλα
απφ ηελ δνκή
Geotypi
ng

Hash

ζε κνξθή
XML

ή
JSON
. Σα δεδνκέλα απηά κπνξνχλ λα απνζεθεπηνχλ ζε αξρείν

ζηνλ
δίζθν

ή

ζε βάζε δεδνκέλσλ

θαη α
θνχ ζπζρεηηζ
ηνχλ κε ην θείκελν απφ ην νπνίν εμ
ήρζεζαλ

λα απεηθνληζηνχλ ζε ρ
άξηε. Η ιεηηνπξγία απηή εθηειείηαη θαηά ηελ απνζήθεπζε κηαο
δεκνζ
ίεπζεο απφ ην
ζχζηεκα δηαρείξηζεο θεηκέλνπ.
3.1.2.11

Geotyping

Plug
-
in

for

CKEditor


Πξφθεηηαη γηα έλα ελζσκαησκ
έλν γξαθηθφ πεξηβάιινλ κ
έ
ζσ ηνπ νπνίνπ κπνξνχκ
ε
λα ξπζκίζνπκε παξακέηξνπο ηνπ

Geotyping

θαη λα
πξνζζέζνπκε κελνχ πνπ εθηεινχλ
ζπγθε
θ
ξηκέλεο ιεηηνπξγίεο
.
Απνηειείηαη απφ

έ
λα
αλαδπφκελν

παξάζπξν ζην νπνίν κπνξνχκε
λα
ξπζκίδνπκε αξθεηέο παξακέηξνπο

ηνπ
Geotyping
, θαη απφ έλα

c
ontext

m
enu

ζηελ πεξηνρή
θεηκέλνπ ηνπ
CKEditor
,

κέζσ ηνπ νπνίνπ κπνξνχκε

λα
απεηθνλίζνπκε

ρεηξνθίλ
εηα

κηα
θξάζε

ζηνλ ράξηε
, λα δηαγξάςν
πκε έλαλ
γεσγξαθηθφ
φξν
, λα πξνζζέζνπκε έλαλ φξν ζηελ
καχξε ιίζηα
θαη
λα επαλεθθηλήζνπκε ηελ εθαξκνγή
.

3.1.3

Geotyping Text Management System


To

Geotyping

Text

Management

System

είλαη έλα πιήξεο ζχ
ζηεκα δηαρείξηζεο
θεηκέλνπ
ην νπνίν

ζ
ρεδηάζηεθε
ψζηε λα
εθκεηαιι
εχεηαη

πιήξσο

η
ηο

δπ
λαηφηεη
εο

ηεο
εθαξκνγήο

Geotyping
.
Πεξηιακβάλεη ζχζηεκα δηαρείξηζεο
ρξεζηψλ
, πξνβνιή θαη
επεμεξγαζία
άξζξσλ
, αλάθηεζε γεσγξαθηθψλ φξσλ
κε ηαπηφρξνλε απεηθφληζε ζε ρ
άξηε
θαη
αλαδ
ήηεζε
άξζξσλ πνπ
βαζί
δεηαη

ζε
κέηα
εηηθ
έηεο
.


Οη ρξήζηεο

-

ζπληάθηεο

αθνχ εγγξαθνχλ ζην ζχζηεκα
,

κπνξνχλ λα δεκνζηεχζ
νπλ ηα
άξζξα ηνπο

κέζσ ηνπ
Geotyping

θαη λα δηαρεηξηζηνχλ ηα ζηνηρεία ηνπ ινγαξηαζκνχ ηνπο.

Κάζε άξζξν ζπζρεη
ίδεηαη κε ηα γεσγξαθηθά
δεδνκέλα πνπ πεξηέρεη
θαη απνζεθεχεηαη

ζηελ
βάζε δεδνκέλσλ
.
Η

πξ
νβνιή ησλ
δεκνζηεπκέλσλ άξζξσλ

απνηειείηαη απφ
η
o

θείκελν
θαη
απφ έλαλ ράξηε ζην νπνίν
έρνπλ ζεκεησζεί νη γεσγξαθηθνί φξνη
. Μ
έζσ ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ
ζπζηήκαηνο
δίλεηαη έλα παξάδεηγκα

νπηηθνπν
ίεζεο

ηελ γε
σγξαθηθή πιεξνθνξία
ο πνπ
εμήρζε απφ ην θείκελν.

Αθνινπζ
εί ε αλαιπηηθή πεξηγξαθή ησλ ιεηηνπξγηψλ ηνπ ζπζηήκαηνο
δηαρείξηζεο θεηκέλνπ.

3.1.4

Πεπιγπαθή λειηοςπγιών

3.1.4.1

Γηαρείξηζε ρξεζηώλ


Ο ρξήζηεο γηα λα κπνξέζεη λα
δεκνζηεχζεη ηα άξζξα ηνπ,

ζα πξέπεη λα εγγξαθεί
ζην
ζχζηεκα
. Οη αλψλπκνη ρξήζηεο κπνξνχλ κφλν λα
πξνβάινπλ

ηα δεκνζηεπκέλα άξζξα θαη φρη
λα πξνζζέζνπλ λέα. Η εγγξαθή γίλεηαη κέζσ ηεο θφξκαο εγγξαθήο.
Αθνχ νινθιεξσζεί ε
δηαδηθαζία,
ν εγγεγξακ
κ
έλνο ρξήζηεο ζπλδέεηαη ζηνλ ινγαξηαζκφ ηνπ κέζσ ηεο θφξκαο
ζχλδεζεο

έρνληαο πι
ένλ

ηελ δπλαηφηεηα πξνζζήθεο θαη δηαρείξηζε
ο άξζξσλ. Σν ζχζηεκα
πξνζθέξεη α
θφκε ππεξεζία αλάθηεζεο θσδηθνχ,
δηαρείξηζε
ζηνηρείσλ ινγαξηαζκνχ

θαη
αληηκεηψπηζε ησλ

ζθαικάησλ πνπ πηζαλψο πξνθχςνπλ
.
Σέινο εμαζθαιίδεη ηελκνλαδηθφηεηα ηνπ

νλφκαηνο ρξήζηε

θαη ηνπ
email

θαη ηελ θξππηνγξαθεκέλε απνζήθεπζε
ηνπ θσδηθνχ πξφζβαζεο.

3.1.4.2

Γεκνζίεπζε θαη επεμεξγαζία άξζξωλ


Απνηειεί ηελ βαζηθφηεξε ιεηηνπξγία ηεο εθαξκνγήο
.
Οη ζπλδεδεκέλνη ρξήζηεο
κπνξνχλ λα δεκνζηεχζνπλ λέα άξζξα

θαη λα επεμεξγαζηνχλ παιαηφηεξ
εο δεκνζηεχζεηο
. Η
δεκνζίεπζε

θαη
ε
επεμεξγαζία

γίλεηαη κέζσ

ηεο εθαξκνγήο
Geotyping
. ΢ε θάζε άξζξν
νξίδνληαη
εηηθέηεο ζρεηηθέο κε ην πεξηερφκελν ηνπ

θαη

απνηειν
χλ ηκήκα ηνπ κεραληζκνχ
αλαδήηεζεο άξζξσλ.

3.1.4.3

Αλαδήηεζε άξζξωλ


Σν ζχζηεκα παξέρεη ηελ δπλαηφηεηα αλαδήηε
ζε
ο άξζξσλ είηε βάζε ησλ κέηα
-
εηηθεηψλ πνπ ζπλδένληαη

κε ην θάζε άξζξν είηε
κε βάζε ηνπ ηίηινπ θάζε άξζξνπ.

Ο ρξήζηεο
εηζάγεη θξάζε πνπ επηζπκεί θαη ην ζχζηεκα αλαιακβάλεη λα ηνπ επηζηξέςεη ηα ζρεηηθά
απνηειέζκαηα.

3.1.4.4

Πξνβνιή άξζξωλ


Η πξνβνιή
ε
λ
φ
ο άξζξνπ πεξηιακβάλεη ην θείκελν θαη ηνλ ράξηε.
΢ηνλ ράξηε
ππάξρν
πλ νη δείθηεο ησλ γεσγξαθηθψλ φξσλ πνπ έρνπλ επηζεκαλζεί ζην θείκελν.3.2

Σενάπια σπήζηρ


Αθνινπζψληαο ηελ
κεζν
δν
ινγία

ησλ πεξηπηψζεσλ ρξήζεο

γηα ην ζχζηεκα
δηαρείξηζεο θεηκέλνπ
, αλαγλσξίδνπκε ηνπο
ρξήζηεο
-
δξάζηεο

ηνπ ζπζηήκαηνο

θαη
θαηαγξάθνπκε γηα

θ
άζε δξάζε

ηηο απαηηνχκελεο ελ
έξγεηεο ηνπ ρξήζηε.


΢ηελ εθαξκνγή πνπ αλαπηχρζεθε γηα ηελ δηπι
σκαηηθή εξγαζία
,

νη
δξάζηεο
(
actors
)
ηνπ ζπζη
ήκαηνο είλαη
ηξεηο
, ν επηζθέπηεο
,

ν ζπληάθηεο

θαη ν δηαρεηξηζηήο
. Οη δηαθξηηέο
δξάζεηο πνπ δχλαηαη λα πξαγκαηνπνηήζεη

ν
ζπληάθηεο

είλαη

νη αθφινπζεο
:Πξνβνιή

άξζξνπΑλαδήηεζ
ε

άξζξνπΔίζνδνο ζην ζχζηεκαΓηαρείξηζε πξνθίι

ινγαξηαζκνχΓεκνζίεπζε άξζξνπΔπεμεξγαζ
ία δεκνζηεπκέλνπ άξζξνπΓηαγξαθή άξζξ
νπ

Ο επηζθέπηεο εθηειεί ηηο παξαθ
άησ δξάζεηο:Πξνβνιή

άξζξνπΑλαδήηεζ
ε άξζξνπΔγγξαθή ζην ζχζηεκα

Παξαηεξνχκε φηη ν ζπληάθηεο νπζηαζηηθά θιεξνλνκεί

θαη επεθη
είλεη ηηο δξάζεηο ηνπ
επηζθέπηε.
Αθνινπζεί ην δηά
γξακκα ρξήζεο (
Use

Case

Diagram
) θαη ε αλάιπζε
ηνπ
βαζηθφηεξνπ

ζελαξ
ίνπ

ρξήζεο ηεο εθαξκνγήο.


3
-
3

Γιάγπαμμα σπήζηρ


3.2.1

Πεπίπηυζη σπήζηρ "
Γημοζίεςζη

νέος άπθπος
"

Σίηλορ πεπίπηυζηρ σπήζηρ:

Γεκνζίεπζε λένπ άξζξνπ

΢ύνηομη πεπιγπαθή:

Ο ρξήζηεο
αθνχ ζπλδεζεί ζην ζχζηεκα, επηζπκεί λα δεκνζηεχζ
εη

έλα λέν
άξζξν.

Ροή γεγονόηυν
:

Βαζική ποή
:

1.

Ο ρξήζηεο επηιέγεη ην ζχλδεζκν ζχλδεζεο ινγαξηαζκνχ.

2.

Δηζάγεη ηα ζηνηρεία ηνπ ζηελ θφξκα ζχλδεζεο
.

3.

Μεηά ηελ επηηπρή ζχλδεζε, επηιέγεη η
νλ ζχλδεζκν λέαο δεκνζίεπζεο ζηελ αξρηθ
ή
ζειίδα ηνπ ζπληάθηε.

4.

΢πκπιεξψλεη φια ηα πε
δία πνπ απαηηνχληαη γηα η
ν λέν άξζξν, ηίηιν, εηηθέηεο

θαη
εηζάγεη ην πεξηερφκελν ηνπ κέζσ ηεο εθαξκνγήο
Geotyping

ε νπνία παξάιιεια,
εμά
γεη ζε
πξαγκαηηθφ ρξφλν ηελ

θξπκκέλε γεσγξαθηθή πιεξνθνξ
ία.

5.

Οινθιεξψλνληαο ηεο

δηαδηθαζία, επηιέγεη δεκνζίεπζε ηνπ άξζξνπ.

Δναλλακηικέρ ποέρ
:

΢ε πεξίπησζε απνηπρίαο ζχλδεζεο,
ν ρξήζηεο κεηαβαίλεη ζηελ ζει
ίδα ππελζχκηζεο θσδηθνχ.

Μη λειηοςπγικέρ απαιηήζειρ
:

Γ
ελ ππάξρνπλ κε ιεηηνπξγηθέο απαηηήζεηο γηα ηε ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε ρξήζεο.

Καηάζηαζη ειζόδος:

Ο ρξήζηεο ηνπ ζπζηήκαηνο αλαγλσξίδεηαη απφ

η
ν ζχζηεκα σο ζπλδεδεκέλνο ρξήζηεο κε

κνλαδηθφ αλαγλσξηζηηθφ.

Καηάζηαζη εξόδος:

Σν λέν άξζξν απνζεθεχεηαη ζηελ βάζε θαη είλαη δηαζέζηκν γηα πξνβνιή

απφ ηνπο επηζθέπηεο
ηνπ ζπζηήκαηνο
.
3.3

Μονηέλο

Ονηοηήηυν

Σςζσεηίζευν


Σν ζχζηεκα δηαρείξηζεο θεηκέλνπ
ρξεζηκ
νπνηεί κηα ζρεζηαθή

βάζε δεδνκέλσλ

γηα
ηελ απνζήθεπζε ησλ ρξεζηψλ θαη ησλ άξζξσλ
.

Γηα ην ζρεδηαζκφ ηεο βάζεο,
θαηαζθεπάζηεθε σο πξψην βήκα ην κνληέιν νληνηήησλ ζπζρεηίζεσλ. Σν ζπγθεθξηκέλν
κνληέιν απνηειεί κηα αθεξεκέλε αλαπαξάζηαζε ησλ δεδνκέλσλ πνπ πξφθ
ε
η
ηαη λα
απνζεθεπηνχλ ζηελ βάζε

θαη ρξεζηκνπνηείηαη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο αλάιπζεο

απαηηήζεσλ
έηζη ψζηε λα εληνπηζηνχλ θαη λα θαηαγξαθνχλ νη απαηηήζεηο αλαπαξάζηαζεο

ησλ δεδνκέλσλ
πνπ δηαρεηξίδεηαη ε αλαπηπζζφκελε εθαξκνγή ινγηζκηθνχ.


Αθνινπζεί ε αλάιπζε η
σλ
νληνηήησλ θαη ησλ ζπζρεηίζεσλ ηνπ ζπζηήκαηνο.

3.3.1

Ονηόηηηερ

3.3.1.1

Χξήζηεο


Η νλη
φηεηα ρξήζηεο θαζνξίδεη ηελ πξφζβαζε ζηηο δηάθνξεο ιεηηνπξγίεο ηεο
εθαξκνγ
ήο. Οη ζπλδεδεκέλνη ρξήζηεο
-

ζπληάθηεο έρνπλ ηελ δπλαηφηεηα δεκν
ζίεπζεο θαη
επεμεξγαζίαο άξζξσλ
. Σα
θπξη
φηε
ξα ραξαθηεξηζηηθά ηεο νληφηεηαο είλαη ην κνλαδηθφ
αλαγλσξηζηηθφ, ην φλνκα ρξήζηε, ν θσδηθφο, ην
email
, ε εκεξνκελία εγγξαθήο, ε
εκεξνκελία ηειεπηαίαο ζχλδεζεο, ε εκε
ξνκελία αηηήκαηνο αλάθηεζεο θσδηθνχ
.

3.3.1.2

Οκάδα


Η νληφηεηα νκάδα αλαπαξηζηά ηνλ ινγηθφ δηαρσξη
ζκφ ησλ ρξεζηψλ ζε νκάδεο. Η
θάζε νκάδα έρεη μερσξηζηά πξνλφκηα θαη πξφζβαζε ζηηο ιεηηνπξγίεο ηνπ ζπζηήκαηνο.
Παξαηεξψληαο ην δηάγξακκα ρξήζεο, πξνθχπηεη εχθνια ν αξηζκφο ησλ απαηηνχκελσλ
νκάδσλ ηεο εθαξκνγήο.

3.3.1.3

Άξζξν


Η νληφηεηα άξζξν ελζπιαθψλεη φια εθείλα

ηα ζηνηρε
ία πνπ ζπλζέηνπλ κηα
δεκνζίεπζε ηνπ ζπλη
άθηε. Πεξηιακβάλεη ραξαθηεξηζηηθά φπ
σο είλαη ν ηίηινο, νη εηηθέηεο

θαη
ην πεξηερφκελν.

Σν πεδίν
geoterms

ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ απνζήθεπζε ηεο γεσγξαθηθήο
πιεξν
θνξίαο πνπ εληνπίδεηαη ζην πεξηερ
φκελν ηνπ άξ
ζξνπ.

3.3.2

Σ
ςζσεηίζειρ


΢ηελ εθαξκνγή καο εκθαλίδνληαη δχν
ζπζρεηίζεηο

αλάκεζα ζηηο παξαπάλσ
νληφηεηεο
. Η πξψηε ζρέζε είλαη κεηαμχ ρξεζηψλ θαη νκάδσλ. Κάζε ρξήζηεο κπνξεί λα είλαηκέινο
κηαο νκάδαο ζπλεπψο ε ζρ
έζε είλαη έλα πξνο έλα.
Η δε
χ
ηεξε ζρέζε είλαη κεηαμ
χ
ρξεζηψλ θαη άξζξσλ. Κάζε ρξήζηεο κπνξεί λα δεκνζηεχζεη πνιιά άξζξα, επνκέλσο ε ζρέζε
είλαη έλα πξνο πνιιά.
Αθνινπζεί

ην κνληέιν Οληνηήησλ ΢π
ζρεηίζεσλ

πνπ πξνθχπηεη απφ
ηελ πξνεγνχκελε αλάιπζε.3
-
4
Γιάγπαμ
μα Ονηοηήηυν
-
΢ςζσεηίζευν
4.


Σσεδίαζη Σςζηήμαηορ

Geotyping


΢ην παξφλ θεθάιαην

αλαι
χεηαη

ε ζρεδίαζε

ηεο εθαξκνγήο
Geotypin
g
.

Αξρηθά
πεξηγξάθεηαη ε αξρηηεθηνληθή
ηνπ ζπζηήκαηνο

ελψ

ζηελ ζπλέρεηα
παξνπζηάδεηαη ν ηξ
φπνο
ιεη
ηνπξγίαο θαη

ε δηαζχλδεζε ησλ ππνζπζηεκ
άησλ
.


4
-
1

Πποζσέδιο γπαθικού πεπιβάλλονηορ4.1

Απσιηεκηονική


Σν

Geotyping

είλαη

κηα

Ajax

client
-
server

εθαξ
κνγ
ή

γξακκέλε

ζε

γιψζζα

JavaScript
.
Γηα ηελ πινπν
ίεζε ηεο

εθαξκνγήο

ρ
ξεζηκνπνηήζεθε
ε
δεκνθηι
ήο βηβ
ιηνζήθε

jQuery
, ην
CKEditor

A
PI
,

ην
Google

Maps

A
PI

θαη θπζηθ
ά επηζηξαηεχζεθαλ νη ηερλνινγίεο
HTML

5 θαη
CSS

3
.
Σα
ππνζπζηήκαηα
δεκηνπξγήζεθαλ κε
θξηηήξην

ηηο
δηαθξηηέο
ιεηηνπξγηθφηεηεο
η
ε
ο εθαξκνγήο.
Ο
proxy

server

πνπ
πεξηιακβάλεηαη

ζηελ εθαξκνγή
γξάθηεθ
ε ζ
ε

γιψζζ
α
Php

θαη
ζ
ε

Java

κέζσ ηεο
ηερλνινγίαο
Java

Server

Pages

(
Jsp
)
.

Ο
θψδηθα νξγαλψλε
ηαη ζηνπο παξαθάησ θαθέινπο θαη αξρεία: