Εισαγωγήστην IPv6 τεχνολογία

handsomechannelΛογισμικό & κατασκευή λογ/κού

2 Ιουλ 2012 (πριν από 5 χρόνια και 11 μήνες)

354 εμφανίσεις

Πρωτόκολλα& ΤεχνολογίεςIPv6
σελίδα1
ΕισαγωγήστηνIPv6 τεχνολογία

ΕισαγωγήστηνIPv6 τεχνολογία
Χρ. Μπούρας
ΑναπληρωτήςΚαθηγητήςΠανεπιστηµίουΠατρών
ΕπιστηµονικόςΥπεύθυνοςΕΜ6/ΕΑΙΤΥ
Πρωτόκολλα& ΤεχνολογίεςIPv6
σελίδα2
ΕισαγωγήστηνIPv6 τεχνολογία

Περιεχόµενα

ΑναφοράστιςβασικέςαρχέςτουIPv6

ΠεριορισµοίτουIPv4, προσωρινέςλύσεις

ΛόγοιυιοθέτησηςτουIPv6

ΠεριγραφήτηςεπικεφαλίδαςIPv6 πακέτων

ΜέθοδοςδιευθυνσιοδότησηςσεIPv6

Θέµαταδροµολόγησης

ΣυνύπαρξηIPv4 –IPv6: Tunnels / Dual stack
Πρωτόκολλα& ΤεχνολογίεςIPv6
σελίδα3
ΕισαγωγήστηνIPv6 τεχνολογία

ΗανάγκηµετάβασηςστοIPv6

Έλλειψηδιευθύνσεων(νέεςInternet-enabled συσκευέςόπωςκινητά,
παιχνιδοµηχανές,WebTV, home appliances)

∆ύσκοληδιαχείριση

Μηαποδοτικήδροµολόγηση

Quality of Service

Ασφάλεια

∆ύσκοληηταυτόχρονηχρήσηπερισσότερωντηςµιαςπροσθηκών
τουIPv4 (QoS, IPsec, MobileIP, etc.)
ΜετάαπόχρόνιαεµπειρίαςπάνωστοIPv4 είναιγνωστότιδουλεύει
καλά, τιαπλάδουλεύεικαιάραεπιδέχεταιβελτιώσεων, τιθαήταν
επιθυµητόναπροστεθείκαιτιείναιπραγµατικάπεριττό.
Πρωτόκολλα& ΤεχνολογίεςIPv6
σελίδα4
ΕισαγωγήστηνIPv6 τεχνολογία

ΗανάπτυξητουInternet

75% τηςκίνησηςείναιWWW

35 εκατ. Web Sites

3 δισεκ. web pages (and dark info)

Κυριαρχίατων∆εδοµένωνέναντιΦωνής(20% -80%)

8000 ISPs worldwide (4700+ στιςΗΠΑ)

Αύξηση100-1000%/χρόνο

300 M -1000 M χρήστεςτονDec 2002
Πρωτόκολλα& ΤεχνολογίεςIPv6
σελίδα5
ΕισαγωγήστηνIPv6 τεχνολογία

ΗιστορίατηςανάθεσηςΙΡ
διευθύνσεων

1981 -IPv4 -Γέννηση

1985 ~ 1/16 συνολικούχώρου

1990 ~ 1/8 συνολικούχώρου

1995 ~ 1/4 συνολικούχώρου*

2000 ~ 1/2 συνολικούχώρου

2002.5 ~ 2/3 συνολικούχώρου

Θεωρητικόόριοτων32-bit : ~ 4 billion συσκευές
Πρακτικόόριο32-bit χώρουδιευθύνσεων: ~250 million συσκευές

(RFC 3194)
Πρωτόκολλα& ΤεχνολογίεςIPv6
σελίδα6
ΕισαγωγήστηνIPv6 τεχνολογία

ΠροσωρινέςIPv4 λύσεις

IPv4 routing: µεγάλεςλίστεςστουςδροµολογητές

Subnetting: Χρήσηsubnet masks

CIDR: Συνένωσηυποδικτύων

DHCP: Autoconfiguration, απαιτείρητήαρχικοποίησηDHCP server

TOS: Πεδίογιαπαροχήποιότηταςυπηρεσίας

IPsec: ΥλοποίησηµηχανισµώνασφάλειαςστοIPv4

NAT: ΈναυποδίκτυοδενδεσµεύειεσωτερικάµοναδικέςIP
διευθύνσεις, αλλάγίνεταιχρήσηενόςµεσολαβητήπουµεταφράζει
τιςδιευθύνσειςτουυποδικτύουσεµοναδικέςδιευθύνσειςδιαδικτύου,
επιτρέπονταςτηνέµµεσηεπικοινωνίαµετοδιαδίκτυο
Πρωτόκολλα& ΤεχνολογίεςIPv6
σελίδα7
ΕισαγωγήστηνIPv6 τεχνολογία

ΜειονεκτήµαταΝΑΤ(I)

ΜειωµένηαπόδοσηστονΝΑΤδροµολογητή:
—Τροποποίησηδιευθύνσεων
—Αλλαγήchecksums
—Τροποποίησηδιευθύνσεωνστοφορτίο

Απαιτείδύσκολεςκαιάκοµψεςλύσειςγιακάποιαπρωτόκολλα
ανώτερουεπιπέδουόπωςταcontrol µηνύµατατουFTP

∆ενδουλεύειµεπρωτόκολλαανώτερουεπιπέδουταοποίαδεν
γνωρίζειοΝΑΤδροµολογητήςήπουπεριέχουνκρυπτογραφηµένα
µηνύµατα

Εµποδίζειτηχρήσηbackup δροµολογητήεξόδουστοInternet

∆ενσυνεργάζεταιµετουςπαρόντεςµηχανισµούςmobile IP
Πρωτόκολλα& ΤεχνολογίεςIPv6
σελίδα8
ΕισαγωγήστηνIPv6 τεχνολογία

ΜειονεκτήµαταΝΑΤ(II)
ΣυνολικάτοΝΑΤείναιµίακαινούριακαιµησχεδιασµένη
αρχιτεκτονικήδιευθυνσιοδότησηςκαιδροµολόγησης,
σηµαντικάκατώτερητηςυπάρχουσαςκανονικής
αρχιτεκτονικήςτουInternet:

Πιοπερίπλοκη

Πιοεύθραυστη

Λιγότεροαποδοτική

∆υσκολότερηναδιαχειριστεί

Λιγότεροφιλικήσενέεςεφαρµογέςκαιχρήσειςτου
δικτύου
Πρωτόκολλα& ΤεχνολογίεςIPv6
σελίδα9
ΕισαγωγήστηνIPv6 τεχνολογία

ΙστορίατουIPv6

Το1992 τοInternet Activities Board (IAB) διερευνάτηνπρότασητου
Christian Huitema γιατοIPng (next generation). Ηπρόταση
βασιζότανστοConnectionless Network Protocol (CLNP)καιαπέτυχε
εξαιτίαςτηςεµπορικήςαποτυχίαςτουCLNP.

Μεταξύ1992 και1994 προτείνονταικάποιεςιδέεςόπωςTUBA,
TP/IX καιSIPP. ΤοTUBA είναιTCP καιUDP πάνωαπό
µεγαλύτερεςδιευθύνσεις, ενώτοTP/IX συµπεριλαµβάνεικαι
αλλαγέςστοTCP.

ΤελικάυιοθετείταιτοSIPP αλλάµεµερικέςαλλαγές. Ονοµάστηκε
IPv6 καιόχιIPv5 γιατίτοIPv5 ήταντοόνοµαενόςπειραµατικούreal-
time πρωτοκόλλου. ΗπρότασηγιατοIPng δηµοσιεύτηκεστοRFC
1752 (Ιανουάριος1995).
Πρωτόκολλα& ΤεχνολογίεςIPv6
σελίδα10
ΕισαγωγήστηνIPv6 τεχνολογία

ΠλεονεκτήµατατουIPv6
ΤοIPv6 προσφέρει:

∆ιευρυµένοχώροδιευθύνσεωναπό32 σε128 bits

Απλοποίησητηςεπικεφαλίδας

Καλύτερηυποστήριξηεπιλογώνκαιεπεκτάσεωνστην
στάνταρεπικεφαλίδα

∆υνατότηταµαρκαρίσµατοςτωνροώνκίνησης(Flow
Label)

∆υνατότητεςγιαασφάλεια(Authentication καιPrivacy)
Πρωτόκολλα& ΤεχνολογίεςIPv6
σελίδα11
ΕισαγωγήστηνIPv6 τεχνολογία

ΗβασικήεπικεφαλίδατουIPv6
Ver Traffic Class
Flow Label
Payload Length
Next
Header
Hop Limit
Source IP Address
Destination IP Address

Πρωτόκολλα& ΤεχνολογίεςIPv6
σελίδα12
ΕισαγωγήστηνIPv6 τεχνολογία

ΣύγκρισηµετηνIPv4 επικεφαλίδα

ΤοπεδίοVersion έχειτώρατιµή6

Traffic Class (ανάλογοτουIPv4 TOS)

ΝέοπειραµατικόπεδίοFlow Labelγιαµαρκάρισµα
πακέτων

Payload Length (ανάλογοτουIPv4 total length)

Next Header: Καθορίζειτηνεπικεφαλίδαπουακολουθεί

Hop Limit (ανάλογοτουIPv4 TTL)
Πρωτόκολλα& ΤεχνολογίεςIPv6
σελίδα13
ΕισαγωγήστηνIPv6 τεχνολογία

ΗβασικήIPv6 επικεφαλίδα:

ΕίναιαπλοποιηµένησεσχέσηµετοIPv4, καιάραβοηθάστηµείωση
τουκόστουςδροµολόγησηςγιακάθεπακέτοκαιτουκόστουςσε
εύροςζώνηςπουκαταναλώνειηεπικεφαλίδα

Έχεισταθερόµήκοςκαιοιδροµολογητέςέχουνκαλύτερηαπόδοση
γιατέτοιεςεπικεφαλίδες

Ταπροαιρετικάπεδίαυποστηρίζονταισεξεχωριστέςεπικεφαλίδες.
Αυτόδιευκολύνειτηναπόδοσητηςαπλήςδροµολόγησης, αφούδεν
χρειάζεταικάθεδροµολογητήςναεπεξεργαστείαυτάταπεδία, αν
κάτιτέτοιοδενείναιαναγκαίο.

ΤαTraffic Class καιFlow Label πεδίαδίνουντηδυνατότηταχρήσης
QoS µηχανισµών(diffserv)
Πρωτόκολλα& ΤεχνολογίεςIPv6
σελίδα14
ΕισαγωγήστηνIPv6 τεχνολογία

Επικεφαλίδεςεπέκτασης
Destination Options Header60
No Next Header59
Encapsulated Security Payload
(ESP)
52
Authentication Header (AH)51
Fragmentation Header (FH)44
Routing Header (RH)43
Hop-by-Hop Header0
ΠεριγραφήΤιµήπεδίουNext Header
Πρωτόκολλα& ΤεχνολογίεςIPv6
σελίδα15
ΕισαγωγήστηνIPv6 τεχνολογία

Επικεφαλίδεςεπέκτασης
IPv6 header

Next Header = TCP
TCP

header
data

IPv6 header

Next Header =
Routing header
Routing header

Next Header = TCP
TCP

header
data

IPv6 header

Next Header =
Routing Header
Routing header

Next Header =
Fragment Header
Fragment header

Next Header =
TCP
TCP

header
data

Καµίαεπικεφαλίδαεπέκτασης
Μίαεπικεφαλίδαεπέκτασης
∆ύοεπικεφαλίδεςεπέκτασης
Πρωτόκολλα& ΤεχνολογίεςIPv6
σελίδα16
ΕισαγωγήστηνIPv6 τεχνολογία

Hop-by-Hop Header

Χρησιµοποιείταιγιαναµεταφέρειπροαιρετικές
πληροφορίες(πεδίοOptions), πουπρέπειναεξεταστούν
απόκάθεκόµβοτηςδιαδροµής
Next Header
Hdr Ext Len
Επιλογές(Options)
Πρωτόκολλα& ΤεχνολογίεςIPv6
σελίδα17
ΕισαγωγήστηνIPv6 τεχνολογία

Routing Header

Χρησιµοποιείταιότανηπηγήθέλειτοπακέτοναπεράσει
απόέναήπερισσότερουςενδιάµεσους(συγκεκριµένους)
κόµβουςστηνπορείατουπροςτονπροορισµό
Next Header
Hdr Ext Len
Routing Type
Segments Left
type-specific data
Πρωτόκολλα& ΤεχνολογίεςIPv6
σελίδα18
ΕισαγωγήστηνIPv6 τεχνολογία

Fragmentation Header

Χρησιµοποιείταιαπότηνπηγήγιαναστείλειπακέταµεγαλύτερα
απότοMTU τουµονοπατιού

ΑντίθεταµετοIPv4 ηδιάσπαση(fragmentation) γίνεταιµόνοαπό
τηνπηγήκαιόχιαπότουςδροµολογητέςπουβρίσκονταιπάνωστη
διαδροµή-είναιεργασίαend-to-end. Οιδροµολογητέςδενσπάνε
πακέτακατάτηνδιαδροµήεάνείναιµεγάλα—στέλνουνICMP
“packet too big”
Next Header
Original Packet Identifier
Next Header
Fragment Offset
0 0 M
Πρωτόκολλα& ΤεχνολογίεςIPv6
σελίδα19
ΕισαγωγήστηνIPv6 τεχνολογία

Destination Header

Χρησιµοποιείταιγιαναµεταφέρειπροαιρετικές
πληροφορίες(πεδίοOptions), πουχρειάζεταινα
εξεταστούνµόνοαπότουςκόµβουςπροορισµού
Next Header
Hdr Ext Len
Επιλογές(Options)
Πρωτόκολλα& ΤεχνολογίεςIPv6
σελίδα20
ΕισαγωγήστηνIPv6 τεχνολογία

ΑσφάλειαστοIPv6

IPsec προαιρετικήστοIPv4

IPsec υποχρεωτικήγιαόλουςτουςIPv6 κόµβους

Χαρακτηριστικάασφάλειας:
—Προστασίααπόπαραποίησηδεδοµένων
—Προστασίααπόυποκλοπήδεδοµένων
—ΕυκολίαδηµιουργίαςVPN συνδέσεων
Πρωτόκολλα& ΤεχνολογίεςIPv6
σελίδα21
ΕισαγωγήστηνIPv6 τεχνολογία

Authentication Header
Next Header
Payload Length
Reserved
Security Parameters Index (SPI)
Sequence Number Field
Authentication Data (µεταβλητούµήκους)
Παρέχει:

εµπιστευτικότηταχωρίςσύνδεση(connectionless integrity)

επιβεβαίωσηαυθεντικότηταςπροέλευσηςδεδοµένων(data origin
authentication)

προστασίααπόεπαναλήψεις(anti-replay protection
Πρωτόκολλα& ΤεχνολογίεςIPv6
σελίδα22
ΕισαγωγήστηνIPv6 τεχνολογία

Encryption Header
Security Parameters Index (SPI)
Sequence Number
Payload Data (µεταβλητούµήκους)
..Payload Data (cont’d)
Padding (0-255 bytes)
…Padding (continued)
Pad Length
Next Header
Authentication Data (µεταβλητούµήκους)
Παρέχει:

εµπιστευτικότητα(confidentiality)

επιβεβαίωσηαυθεντικότηταςπροέλευσηςδεδοµένων(data origin authentication)

ακεραιότηταχωρίςσύνδεση(connectionless integrity)

προστασίααπόεπαναλήψεις(anti-replay)

περιορισµένηεµπιστευτικότηταροήςκίνησης(traffic flow confidentiality)
Πρωτόκολλα& ΤεχνολογίεςIPv6
σελίδα23
ΕισαγωγήστηνIPv6 τεχνολογία

∆ιευθυνσιοδότησηIPv6 (RFC 2373)
ΣτοIPv6 υπάρχουντρειςτύποιδιευθύνσεων:

Unicast: Αντιπροσωπεύειέναinterface.

Anycast: Αντιπροσωπεύεισύνολοαπόinterfaces (πουανήκουν
συνήθωςσεδιαφορετικούςκόµβους). Έναπακέτοπου
αποστέλλεταισεµιαδιεύθυνσηanycastπαραδίδεταιστηδιεργασία
πουπροσδιορίζεταιαπότηνδιεύθυνσηαυτή(τηνπλησιέστερη,
σύµφωναµετονυπολογισµόαπόστασηςτωνπρωτοκόλλων
δροµολόγησης). Έχειτοίδιοformat µετιςunicast διευθύνσεις.

Multicast: Αντιπροσωπεύεισύνολοαπόinterfaces(πουανήκουν
συνήθωςσεδιαφορετικούςκόµβους). Έναπακέτοπου
αποστέλλεταισεµιαδιεύθυνσηmulticastπαραδίδεταισεόλεςτις
διεργασίεςπουπροσδιορίζονταιαπότηνδιεύθυνσηαυτή.
Πρωτόκολλα& ΤεχνολογίεςIPv6
σελίδα24
ΕισαγωγήστηνIPv6 τεχνολογία

ΑναπαράστασηδιευθύνσεωνIPv6

“επιθυµητή”µορφή:1080:0:FF:0:8:800:200C:417A

Συµπιεσµένηµορφή:FF01:0:0:0:0:0:0:43
γίνεταιFF01::43

IPv4-συµβατή:0:0:0:0:0:0:13.1.68.3
ή::13.1.68.3

ΕπιθυµητήµορφήγιαδιευθύνσειςIPv6 σταURL(RFC
2732): http://[1080::8:800:200C:417A]:80/index.html
Πρωτόκολλα& ΤεχνολογίεςIPv6
σελίδα25
ΕισαγωγήστηνIPv6 τεχνολογία

Global Unicast ∆ιευθύνσεις(RFC 2374)

Aggregatable Global Unicast Format -RFC2374

ΙεραρχίαδιευθύνσεωνσαναυτήτωνISPs
—Ορολογία:
—FP -Format Prefix: Unicast (001), Multicast, Anycast
—TLA -Top Level Aggregator (Global ISP)
—NLA -Next Level Aggregator (ISP)
—SLA -Site Level Aggregator (“Customer”)
—Interface ID -Host
Πρωτόκολλα& ΤεχνολογίεςIPv6
σελίδα26
ΕισαγωγήστηνIPv6 τεχνολογία

Link-Local καιSite-Local Unicast
∆ιευθύνσεις

Link-local διευθύνσειςγιαauto-configuration καικατάτηνέλλειψη
δροµολογητών

Χρησιµοποιούνταιστοτοπικόυποδίκτυο

Site-local διευθύνσειςγιαανεξαρτησίααπόαλλαγέςTLA / NLA*

Χρησιµοποιούνταιστοεσωτερικόυποδίκτυοενόςοργανισµού
1111111010
0
interface ID
1111111010
0
interface IDSLA*
Πρωτόκολλα& ΤεχνολογίεςIPv6
σελίδα27
ΕισαγωγήστηνIPv6 τεχνολογία

Multicast ∆ιευθύνσεις(RFC 2375)

Τοlow-order flag δείχνειpermanent / transient group. Oιτρειςάλλεςτιµές
flags είναιδεσµευµένες

scope field:1 -node local
2 -link-local
5 -site-local
8 -organization-local
B -community-local
E -global
(δεσµεύονταιοιάλλεςτιµές)
Πρωτόκολλα& ΤεχνολογίεςIPv6
σελίδα28
ΕισαγωγήστηνIPv6 τεχνολογία

Broadcast διευθύνσεις?

∆ενυπάρχουνστοIPv6

Χρησιµοποιούνταιστηθέσητουςειδικέςmulticast
διευθύνσεις
—all-node multicast address
—all-router multicast address

Κάποιαπρωτόκολλαέχουνδικέςτουςmulticast
διευθύνσεις
—OSPF
—RIP
—PIM
—DHCP
Πρωτόκολλα& ΤεχνολογίεςIPv6
σελίδα29
ΕισαγωγήστηνIPv6 τεχνολογία

ΕιδικέςδιευθύνσειςγιαIPv4
compatibility

IPv4-compatibleδιευθύνσεις(::150.140.141.17): Χρησιµοποιούνται
απόκόµβουςδιπλήςστοίβαςγιαIPv6 επικοινωνίαπάνωαπόIPv4
υποδοµή. ΗIPv6 κίνησηενθυλακώνεταιαυτόµατασεIPv4 πακέτα
καιστέλνεταιαπότοIPv4 δίκτυο

IPv4-mapped διευθύνσεις(::FFFF:150.140.141.17): Χρησιµοποιείται
µόνοεσωτερικάσεένανIPv6 κόµβογιανααναπαραστήσειέναν
IPv4-onlyκόµβο

6to4 διευθύνσεις(Ξεκινάµετοπρόθεµα2002::/16 καιχτίζεταιβάσει
τηςIPv4 διεύθυνσηςτουκόµβου–RFC 3056): Χρησιµοποιείταιγια
τηνεπικοινωνίαδύοdual-stack κόµβωνπάνωαπότοIPv4 Internet
Πρωτόκολλα& ΤεχνολογίεςIPv6
σελίδα30
ΕισαγωγήστηνIPv6 τεχνολογία

ΕιδικέςIPv6διευθύνσεις

Μηκαθορισµένηδιεύθυνση(0:0:0:0:0:0:0:0 ή::):
Υποδηλώνειτηναπουσίαδιεύθυνσης. Χρησιµοποιείται
συνήθωςωςδιεύθυνσηπροέλευσηςαπόπακέταπου
θέλουνναδιαπιστώσουντηµοναδικότηταµιας
διεύθυνσης

Loopback διευθυνση(0:0:0:0:0:0:0:1 ή::1):
Χρησιµοποιείταιγιατοloopback interface, ώστεένας
κόµβοςναµπορείναστέλνειπακέταστονεαυτότου
Πρωτόκολλα& ΤεχνολογίεςIPv6
σελίδα31
ΕισαγωγήστηνIPv6 τεχνολογία

ICMPv6

Κατάργησηµηχρησιµοποιούµενωνµηνυµάτων

Internet Group Management Protocol (IGMP) είναιµέρος
τουICMPv6
Message Body
ChecksumCodeType
Πρωτόκολλα& ΤεχνολογίεςIPv6
σελίδα32
ΕισαγωγήστηνIPv6 τεχνολογία

∆ροµολόγησηστοIPv6

TοIPv6 πετυχαίνεινααπλουστεύσειαρκετάτηδιαδικασίατης
δροµολόγησηςπετυχαίνονταςτηµέγιστηδυνατήµείωσηστους
πίνακεςδροµολόγησηςτωνδροµολογητών(ιεραρχίαδιευθύνσεων)
∆ιαδίκτυο
Οργανισµός Α
Οργανισµός ∆
Οργανισµός Γ
Οργανισµός Β
Μικρός ISP Α
Μικρός ISP Β
Μικρός ISP Γ
Μικρός ISP ∆
ISP Α
ISP Β
ISP Γ
Μεγάλος ISP Α
Μεγάλος ISP Β
Πεδίο NLA
Πεδίο SLA
Πρωτόκολλα& ΤεχνολογίεςIPv6
σελίδα33
ΕισαγωγήστηνIPv6 τεχνολογία

ΠρωτόκολλαδροµολόγησηςIPv6
Επέκτασητωνυπαρχόντωνπρωτοκόλλωνδροµολόγησης
IPv4 γιαχειρισµόµεγαλυτέρωνδιευθύνσεων

RIPv6 (RFC 2080) –παρόµοιοµεRIPv2

BGP4+ -Multi-Protocols Extensions (RFC 2283, 2545)

Integrated IS-IS -ΟιδυνατότηταγιαδιευθύνσειςNSAP
µεγάλουµεγέθουςεπιτρέπειδιευθύνσειςIPv6 (Draft-ietf-
isis-ipv6-01)

OSPFv3 (RFC 2740) ΝέαυλοποίησηγιαIPv6
Πρωτόκολλα& ΤεχνολογίεςIPv6
σελίδα34
ΕισαγωγήστηνIPv6 τεχνολογία

IPv6 ∆ροµολόγησηMulticast

PIM µεεπεκτάσειςIPv6

MOSPF µεεπεκτάσειςIPv6

MBGP µεεπεκτάσειςIPv6

IPv6 Multicast µεπερισσότερεςδιευθύνσειςµε
σηµαντικάµικρότεροπρόβληµαγιαεπικάλυψη
διευθύνσεωνIP
Πρωτόκολλα& ΤεχνολογίεςIPv6
σελίδα35
ΕισαγωγήστηνIPv6 τεχνολογία

IPv6tunnels

IPv4-compatibleIPv6 διευθύνσεις

IPv4-mappedIPv6 διευθύνσεις

Configured Tunnels

Automatic Tunnels

Είδηtunnels
—Router-to-router tunneling
—Host-to-router tunneling
—Host-to-host tunneling
—Router-to-host

6to4

6over4
Πρωτόκολλα& ΤεχνολογίεςIPv6
σελίδα36
ΕισαγωγήστηνIPv6 τεχνολογία

IPv4/IPv6 dual stack
Εφαρµογή
TCP
UDP
IPv4
IPv6
Data Link επίπεδο
0x0800
0x086dd
frame
Πρωτόκολλα& ΤεχνολογίεςIPv6
σελίδα37
ΕισαγωγήστηνIPv6 τεχνολογία

Interoperability µεταξύIPv4 καιIPv6
εκδόσεωνσεdual stackµηχανήµατα
IPv4server
IPv6server
IPv4 client
ΕπικοινωνούνµεIPv4
ΕπικοινωνούνµεIPv4, ο
serverβλέπειτηνIPv4-
mapped IPv6 διεύθυνση
IPv6client
Μπορούννα
επικοινωνήσουνεάνο
IPv6 client
χρησιµοποιήσειµία
IPv4-mapped IPv6
διεύθυνση
ΕπικοινωνούνµεIPv6
Πρωτόκολλα& ΤεχνολογίεςIPv6
σελίδα38
ΕισαγωγήστηνIPv6 τεχνολογία

ΤοIPv6 στηνΕλλάδα

Πρώτοsite µεIPv6: ∆ηµΠαν. Ξάνθης

ΑνάπτυξηενδιαφέροντοςσταπανεπιστήµιαµεGunet –
απόκτησηpTLA καιSTLA.

ΠρώτοςδροµολογητήςµεDual-Stack καιΙPv6 over IPv4
tunnels στοΕ∆ΕΤ

Σύνδεσηακαδηµαϊκήςκαιεµπορικήςκοινότηταςµε
απόδοσηδιευθύνσεωνκαιtunnels

∆ηµιουργίαπανευρωπαϊκούδικτύου6ΝΕΤ
Πρωτόκολλα& ΤεχνολογίεςIPv6
σελίδα39
ΕισαγωγήστηνIPv6 τεχνολογία

Βιβλιογραφία
∆ηµοσιεύσεις(http://ru6.cti.gr/bouras)

"The deployment of IPv6 in an IPv4 world and Transition Mechanisms“, C.
Bouras, P. Ganos, A. Karaliotas, Internet Research: Electronic Networking,
Applications and Policy, Emerald, Volume 13, Number 2, 2003, pp.86 –93

"Issues for the Performance Monitoring of an Open Source H.323
Implementation Ported to IPv6 –Enabled Networks with QoS
Characteristics“, C. Bouras, A. Gkamas, A. Karaliotas, D. Primpas, K.
Stamos, The 2003 International Conference in Internet Computing,Las
Vegas, Nevada, USA, June 23 -26 2003, pp. 765 –771

"From IPv4 to IPv6: The Case of OpenH323 Library" , C. Bouras, A.
Gkamas, K. Stamos, SAINT-2003, The 2003 International Symposium on
Applications and the Internet, Workshop in IPv6 and Applications, Orlando,
Florida, USA, January 27-31 2003, pp. 196-199

"Transition Strategies from IPv4 to IPv6: The case of GRNET" , C. Bouras,
P. Ganos, A. Karaliotas, 3rd International Network Conference-INC 2002,
Plymouth, UK, July 16-18 2002, pp. 89-96
Πρωτόκολλα& ΤεχνολογίεςIPv6
σελίδα40
ΕισαγωγήστηνIPv6 τεχνολογία

Βιβλιογραφία
Εργασίες–Παρουσιάσεις

ΑπότοIPv4 στοIPv6, ΧρήστοςΜπούρας, ΚώσταςΣτάµος,
http://ru6.cti.gr/ru6/ipv6/IPv6_Transition.doc

Μετατροπή(porting) τουOpenH323 στοIPv6, ΧρήστοςΜπούρας, Κώστας
Στάµος, http://ru6.cti.gr/ru6/ipv6/OpenH323_porting.doc

Μελέτηκαιπροτάσειςβελτιοποίησηςαπόδοσηςτωνµηχανισµώνπου
προτείνειτοIPv6 γιατηνεξάλειψητωνπεριορισµώντουIPv4, Σιάχος
Γιάννης, ∆ιπλωµατικήΕργασίαΜεταπτυχιακού∆ιπλώµατοςΕιδίκευσης,
2000, http://ru6.cti.gr/bouras/lessons/ergasies.html

ΙPv6 καιΕφαρµογέςΠραγµατικούΧρόνου, ΣτάµοςΚωνσταντίνος,
∆ιπλωµατικήΕργασίαΜεταπτυχιακού∆ιπλώµατοςΕιδίκευσης, 2003,
http://ru6.cti.gr/bouras/lessons/ergasies.html

ΕισαγωγήστηνIPv6 τεχνολογία, ΧρήστοςΜπούρας,
http://ru6.cti.gr/ru6/ipv6/Introduction_IPv6.ppt

Μετάβαση(porting) εφαρµογώνστοIPv6, ΚώσταςΣτάµος,
http://ru6.cti.gr/ru6/ipv6/IPv6_Porting.ppt
Πρωτόκολλα& ΤεχνολογίεςIPv6
σελίδα41
ΕισαγωγήστηνIPv6 τεχνολογία

Ευχαριστώπολύ

Ερωτήσεις;