1 I n t r o d u c t i o n

habitualparathyroidsΤεχνίτη Νοημοσύνη και Ρομποτική

7 Νοε 2013 (πριν από 4 χρόνια και 6 μήνες)

127 εμφανίσεις

    ￿     
  ￿ 
       
      
￿￿     
  ￿￿￿￿
￿￿  ￿￿ ￿

  ￿               
         ￿     
         ￿        ￿  ￿
             ￿    
     ￿             
￿  ￿            
￿      ￿           ￿
     ￿       
             ￿ ￿
     ￿           ￿￿
       ￿    ￿    ￿    
 ￿                  
                 ￿  ￿
              
               
             ￿
￿   
                     
￿  
￿
    ￿     ￿
  ￿  ￿         ￿  
   ￿ ￿￿              
￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿   ￿   
     ￿        
￿
                       ￿
￿
          ￿ ￿  
 ￿                 
       ￿       ￿  
 ￿         ￿       
                   ￿   
     ￿        ￿ 
          ￿ ￿     
  ￿ ￿         ￿
                   ￿ 
    ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿
              
       ￿        
      ￿         
         ￿￿￿￿￿       ￿
           ￿   
    ￿          ￿  ￿
   ￿             
         ￿        
        ￿ ￿          
￿         ￿      ￿
￿    ￿        
                
￿  ￿       ￿        ￿￿
    ￿￿  ￿
￿
￿      
￿￿￿  
                      
       ￿    ￿       
 ￿ ￿          ￿            ￿ 
            ￿      
   ￿￿           ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿      
 ￿       ￿        
  ￿ ￿   ￿     ￿    ￿￿￿  
￿  ￿ ￿￿￿       ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿
￿  ￿        ￿ ￿  ￿ ￿￿￿
      ￿            
            ￿         ￿ 
                ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿
￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿   ￿         ￿  
    ￿        ￿          ￿
                ￿     
￿   ￿      ￿  ￿              
￿                ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿
￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿
    ￿            ￿
      ￿￿         
￿ ￿
￿￿￿      
      ￿￿￿￿ ￿￿        ￿
         ￿          ￿
￿
 ￿     ￿      ￿￿      ￿
             ￿
      ￿           ￿￿￿ ￿ ￿￿  
￿         ￿                
              ￿  
              ￿ 
                  ￿
   ￿        ￿           ￿
 ￿                  
  ￿      ￿    ￿￿      ￿
                ￿ ￿  
                 ￿
 ￿               ￿￿  ￿
￿  ￿        ￿         
￿
￿ 
         ￿  ￿￿  ￿￿  ￿
   ￿ ￿    
￿
        ￿ ￿  
       ￿   
￿
    ￿  
          
￿
   
￿
   ￿ ￿      

￿
  ￿    
       ￿            ￿
    ￿             
     ￿￿￿ ￿￿
￿
H
1
H
2
H
3
I
1
I
2
I
3
I
4
I
5
PARITY-5
 ￿￿   ￿￿     
￿   
￿￿￿   ￿   
                     ￿
                ￿ 
        ￿￿￿￿ ￿ ￿     
      ￿￿￿￿￿             
    ￿ ￿￿￿￿ ￿   ￿        ￿￿ ￿￿￿￿￿
                       
    ￿￿￿ ￿￿            
     ￿          
￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿                  
￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿
               ￿  
           ￿  ￿  
   ￿  ￿  ￿         
      ￿  ￿        
￿
 ￿      ￿   ￿  ￿   ￿  ￿    
      ￿  ￿    ￿￿  ￿  
    ￿        ￿       ￿
       ￿         ￿   
￿           ￿     
        ￿          ￿
￿   ￿ 
  
￿    ￿ 
 
￿￿     ￿ 
￿               
 

            
  
￿   
 ￿￿￿             ￿    
           ￿         ￿
￿             ￿￿ ￿ 
                   ￿￿￿ ￿
￿￿￿￿￿￿    ￿      ￿   ￿￿ ￿
  ￿￿￿￿￿ ￿          ￿   
     ￿               
    ￿               
          ￿      
      ￿
       ￿          ￿ 
                  ￿  
￿￿￿                ￿ 
  
￿ 
 
￿
      ￿       ￿ ￿   

￿ 
 
￿ ￿ ￿ ￿￿ 
      
￿
￿ 
  
￿ 
￿
 
￿
   

￿ 
￿
 
￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ 
       
￿
￿
￿
￿
           
         ￿    
 
￿￿ ￿ ￿
￿
    
￿
 
       
 
￿
￿
    ￿
￿
P
i
Performance
Module
Learning
Module
Tuning
Module
Classification
Internal
Representation
of
P
i
...
Test(P
i
)
Tuning Parameters
modified by user
 ￿￿   ￿   
       ￿         ￿
  ￿￿￿            ￿ ￿
￿                   
￿     ￿          ￿  ￿
 ￿    ￿  ￿         ￿ 
   ￿  ￿￿￿  ￿      ￿￿￿
 ￿￿        ￿    ￿      ￿    ￿  
              ￿   
￿  ￿  ￿  ￿       
￿            ￿ ￿
   ￿    ￿     ￿         
                  
    ￿   ￿
        ￿       
 ￿                    
  ￿  ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿      ￿       
         ￿        
￿
      ￿  ￿         
     ￿   ￿ ￿        ￿￿      
     ￿      ￿ ￿   
    ￿   ￿            

￿  ￿￿
 ￿                    
   ￿                
         ￿     
            ￿  ￿    
          ￿    ￿          
         ￿       
        ￿ ￿  ￿       ￿
￿               
 ￿  ￿               ￿ 
           ￿      ￿    
                  ￿
￿￿￿ ￿   
      ￿                
      ￿          ￿  ￿
￿    ￿                  
      ￿            ￿ 
￿     ￿  ￿   ￿      ￿   
      ￿  ￿  ￿    ￿
  ￿    ￿    ￿       
   ￿          ￿      
 ￿             ￿
 ￿￿￿             
￿
Learning
Module
Performance
Module
Selector
Module
Classification
Internal
Representation
of P
1
...
P
N
P
N
...
P
1
P
N+k
Test(P
1
) ... Test(P
N
)
of P
i
 ￿￿ ￿   
       ￿
   ￿ ￿           ￿   
         ￿         ￿
    ￿          ￿     
    ￿         ￿
 ￿      ￿  

￿
￿
￿ 

￿
￿
￿ ￿ ￿ ￿ ￿  ￿  ￿ 


￿
       ￿   ￿   ￿
￿      

￿
￿      

     ￿  ￿   ￿
              ￿ ￿
                    ￿   ￿
         ￿      ￿ 
      ￿   ￿          ￿  
 ￿          ￿      
       ￿           
       ￿
￿
                 ￿ ￿
       ￿
￿    ￿ ￿       
               ￿   ￿
        ￿          ￿
  ￿  ￿     ￿    ￿  ￿
  ￿ ￿￿ ￿￿￿￿             ￿
     ￿         
         ￿￿￿  ￿   ￿    
￿￿￿   ￿ ￿   ￿      ￿  ￿
  ￿      ￿     
   ￿￿           ￿ 
  ￿ ￿   ￿        ￿  
￿   ￿           ￿
          ￿             
             ￿
      ￿   ￿      ￿
            ￿ ￿    
   ￿ ￿          
      ￿     ￿ 
      ￿
￿  ￿  ￿ 
  ￿               ￿
￿ ￿                
￿￿                 ￿   
              ￿
￿￿
         ￿       
   ￿      ￿   ￿   
      ￿      ￿  
  ￿    ￿￿     ￿￿     
￿  ￿ ￿             ￿
 ￿  ￿            
         ￿         ￿
                 ￿      
    ￿               ￿     
   ￿                 ￿
  ￿     ￿           
                 
    ￿
     ￿ ￿

 ￿
￿ 

￿ 

￿ ￿


￿ 

￿ 

￿
 


￿￿ ￿
 ￿  ￿ 

￿ ￿ ￿￿
 ￿
￿ 
￿  ￿ 

￿￿ ￿ ￿￿
￿ ￿￿￿
￿  ￿ 

￿   

￿     ￿  ￿    ￿ 
 

￿    

￿         
 

￿                ￿
             ￿     
  ￿￿       ￿      
 ￿          ￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿       
   ￿   ￿        
      ￿
                      
    ￿               ￿
                
￿￿
￿  ￿          ￿  
      ￿           ￿ 
          
￿
￿
 ￿   ￿       ￿ ￿ 
         ￿       
   ￿      ￿￿     ￿     
                ￿    
            ￿       
     ￿￿               
            ￿￿     
￿￿
     ￿  ￿           
    ￿    ￿ ￿ ￿￿
￿  
￿￿￿   
        ￿   ￿     ￿
                   
         ￿   ￿
￿ ￿￿        ￿  ￿￿
￿ ￿￿     ￿  ￿￿
￿  ￿  ￿  ￿                
              ￿￿   ￿ ￿ 
        ￿  ￿￿
￿
               ￿      
￿
￿￿
  ￿


￿      ￿   ￿     ￿
 ￿                ￿
 ￿               ￿

   
￿             ￿


￿         

￿
  ￿ 

￿ ￿         

￿

 ￿
￿ 

￿ 

￿ ￿            ￿    
    

    

￿
 ￿ 
   
￿ 

￿ ￿       
   
    

￿
￿ ￿               ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿
￿￿￿    

￿  ￿  ￿ ￿￿ ￿  ￿ 
￿￿￿￿￿   ￿ 
   
￿ 

￿ ￿ ￿ 
￿￿￿￿￿￿￿    

￿￿￿￿￿￿￿     

￿  ￿ ￿￿ ￿   ￿ 

￿￿  

￿￿￿￿￿￿￿    

￿  
￿￿￿￿￿￿￿￿￿  
 ￿
￿ 

￿ 

￿ ￿ ￿ 
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿  

 

￿￿￿￿￿￿￿  ￿  ￿  


￿￿￿￿￿￿￿ 
   
￿ 
 
￿￿￿￿￿￿￿ ￿ 
   
￿
￿￿￿￿￿￿￿   
   
 ￿￿ ￿     
￿￿
I
1
I
2
I
3
I
4
I
5
-1
-1
I
6
I
7
1.544
1.37
1.61 1.714
1.12
1.722
2.49
1.936
OR-2...-6
OR-7
 ￿￿ ￿￿  ￿￿     
￿  ￿               ￿
     ￿￿ ￿￿  ￿￿￿
￿ ￿                    
 ￿      ￿￿  ￿￿    ￿
            ￿￿  ￿￿￿￿ ￿￿   
      ￿ ￿   ￿  ￿￿
      ￿￿            ￿ ￿
        ￿￿    ￿
￿￿￿           
 
  ￿              ￿    
       ￿           ￿     ￿
  ￿￿  ￿       ￿        ￿￿￿ 
        ￿   ￿      
         ￿
 ￿  ￿￿  ￿   ￿￿￿     ￿  
￿      ￿￿ ￿    ￿     ￿  
￿￿
      ￿     ￿     
  ￿              
          ￿    ￿￿
    ￿    ￿     
              ￿￿￿ ￿    
    ￿￿￿     ￿   ￿￿￿   
   ￿￿￿ ￿            ￿￿￿
￿        ￿         
        ￿
 ￿  ￿    ￿        
    ￿       ￿    
           ￿ ￿     
￿￿￿ ￿       ￿   ￿￿    
    ￿               
            ￿
                    
        ￿          ￿￿￿ ￿  
                     ￿
    ￿      ￿
 ￿                    
   ￿          ￿￿￿     
   ￿             
         ￿    ￿     
            ￿  ￿ 
                ￿
 ￿   ￿   ￿       ￿
      ￿￿￿     ￿      
￿￿
0
4
8
12
16
20
24
28
32
0
30
60
90
120
150
180
210
240
270
300
# CU
# Generations
#CU 29-FKT
29-Fkt
Parity
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
20
40
60
80
100
120
140
160
180
200
220
240
260
280
300
# Layers
# Generations
#Layers for 29-Fkt
29-Fkt
Parity
 ￿￿ ￿  ￿ ￿￿ ￿    ￿￿ ￿      ￿￿￿ 
  
      ￿￿￿   ￿ ￿   ￿    
           ￿￿ ￿   
       ￿          ￿      
     ￿ ￿  ￿      ￿   ￿  
       ￿       
    ￿      ￿  ￿  ￿   
               ￿
￿   ￿
               ￿  ￿
                  
    ￿           
   ￿ ￿￿          
￿￿
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
0
20
40
60
80
100
120
140
160
180
200
220
% Accuracy
# Generations
%Accuracy 29-Fkt
Actual
Expected
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
Accuracy
# Functions Seen
%Accuracy 29-FKT
29-Fkt
Expected
 ￿￿ ￿￿   ￿￿      ￿￿￿ 
￿￿￿
       ￿￿        
     ￿              
  ￿    ￿         ￿
           ￿
   ￿   ￿            ￿
￿                  
        ￿  ￿ ￿￿     ￿￿ ￿  
   ￿￿￿         ￿   
￿  ￿                 
 ￿  ￿         ￿    ￿ 
      ￿
 ￿               ￿￿￿
 ￿                    
￿￿
        ￿ ￿
￿
       ￿ 
         ￿      
        ￿￿ ￿   ￿    ￿  
     ￿         
      ￿
￿ 
     ￿           ￿
   ￿              ￿
         ￿           ￿
         ￿      
           ￿ ￿    
               ￿ 
  ￿               
￿  ￿     ￿          
                  
     ￿       ￿        
                
    ￿            ￿
                    
           ￿  ￿  ￿  
    ￿           ￿
          ￿  ￿       
         ￿             
￿               ￿   
￿
 ￿￿￿     ￿￿ ￿                
    ￿￿ ￿
￿￿
                      
 ￿

￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿   ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿  ￿
    ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿
￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿            ￿ ￿  ￿  
   ￿￿￿￿￿￿ ￿    ￿     ￿  ￿ 
￿ ￿
￿￿￿ ￿￿  ￿￿  ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿        ￿     ￿
  ￿         ￿￿￿￿        
 ￿￿  ￿￿￿￿￿  ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿
￿￿￿ ￿ ￿   ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿  ￿    ￿  
￿￿ ￿￿￿ ￿￿
￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿     ￿      ￿
           ￿ ￿ ￿
￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿      
 ￿            ￿    ￿
￿ ￿
￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿     ￿       ￿
￿  ￿￿   ￿ ￿￿ ￿ ￿￿  ￿  ￿￿   ￿￿￿
        ￿￿￿￿        ￿
￿￿
￿￿￿ ￿ ￿￿    ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿      ￿ 
    ￿￿         ￿      ￿
    ￿   ￿  ￿ ￿
￿￿￿ ￿  ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿    ￿         ￿
 ￿ ￿ ￿    ￿   ￿  ￿  ￿
￿￿￿￿   ￿ ￿￿￿ ￿  ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿      ￿￿    ￿
￿   ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿   ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿           ￿  ￿
              ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿
 ￿  ￿ ￿
￿￿￿￿  ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿  ￿     ￿￿  
 ￿         ￿￿￿￿        ￿  ￿ ￿￿
 ￿
￿￿￿￿  ￿ ￿￿  ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿  ￿   ￿
 ￿   ￿￿￿￿             ￿ ￿￿ ￿￿￿￿
￿￿￿￿￿  ￿ ￿￿  ￿
￿￿￿￿  ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿   ￿        
       ￿    ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿  ￿ ￿￿   ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿     ￿  ￿  
   ￿ ￿ ￿￿ ￿  ￿
￿￿￿￿ ￿  ￿￿ ￿￿￿￿￿￿       ￿    ￿ ￿   ￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿          ￿ 
 ￿          ￿   ￿  ￿
￿￿
￿￿￿￿ ￿ ￿￿  ￿ ￿   ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿  ￿     
      ￿    ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿     ￿ ￿      ￿
 ￿  ￿ ￿
￿￿￿￿   ￿   ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿      ￿        
            ￿          
   ￿  ￿ ￿￿  ￿
￿￿￿￿  ￿ ￿￿  ￿ ￿￿  ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿   ￿  ￿  ￿
 ￿￿￿￿             ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿  ￿
￿￿  ￿
￿￿￿￿ ￿ ￿￿   ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿  ￿    ￿
            ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿  ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿          ￿  ￿
                   
           ￿   
      ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿  ￿ ￿￿￿  ￿ ￿￿￿  ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿   ￿    ￿
      ￿  ￿   ￿ ￿
￿￿￿￿  ￿ ￿￿￿   ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿  ￿  ￿  ￿
￿￿￿￿ ￿ ￿￿   ￿  ￿ ￿￿￿￿￿￿￿  ￿       
            ￿    ￿ ￿ ￿￿￿￿  
      ￿ ￿ ￿   ￿  ￿ ￿￿  ￿
￿￿￿￿ ￿  ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿         ￿￿ 
￿  ￿ ￿  ￿
￿￿
￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿            ￿
 ￿   ￿￿￿￿            ￿     
￿
￿￿￿￿  ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿     ￿        ￿
  ￿ ￿￿ ￿       ￿￿
￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿      ￿  ￿     ￿
 ￿         ￿     ￿  ￿
￿￿￿￿  ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿         ￿
          ￿   ￿  ￿ ￿  ￿
￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿   ￿          
   ￿         ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿
￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿  ￿ ￿￿   ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿    
   ￿          ￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿
￿  ￿
￿￿￿￿ ￿ ￿  ￿  ￿￿￿￿￿￿￿   ￿         ￿
   ￿ ￿￿￿￿  ￿ ￿
￿￿￿￿ ￿   ￿￿￿￿￿￿￿     ￿       
 ￿   ￿ ￿￿  ￿ ￿
￿￿￿￿  ￿  ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿  ￿     ￿ ￿￿￿ ￿￿￿  
 ￿
￿￿￿￿  ￿ ￿    ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿      ￿  ￿ ￿￿
 ￿
￿￿
￿￿￿￿   ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿     ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿