Chuong 3: L?p trinh v?i BlackBerry AP

guitarchanceΛογισμικό & κατασκευή λογ/κού

15 Αυγ 2012 (πριν από 8 χρόνια και 11 μήνες)

1.225 εμφανίσεις
Chúng em xin bày t


lòng bi
ế
t ơn chân thành nh

t đ
ế
n Th

y Đ


H
oàng


ng, ngư

i Th

y đã t

n tâm hư

ng d

n, giúp đ


chúng em trong su

t th

i gian
th

c hi

n lu

n văn này.

Chúng con xin g

i t

t c


lòng bi
ế
t ơn sâu s

c và s


kính tr

ng đ
ế
n ông bà,
cha m

, cùng toàn th


gia đình, nh

ng ngư

i đã nuôi d

y chúng con trư

ng thành
đ
ế
n ngày hôm nay.

Chúng em cũng xin chân thành c

m ơn quý Th

y Cô trong Khoa Công Ngh


Thông Tin, trư

ng Đ

i H

c Khoa H

c T


Nhiên TP.H


Chí Minh đã t

n tình gi

ng
d

y, hư

ng d

n, giúp đ


và t

o đi

u ki

n cho chúng em th

c hi

n t

t lu

n văn này.

Xin chân thành c

m ơn s


giúp đ

, đ

ng viên và ch


b

o r

t nhi

t tình c

a
các anh ch


và t

t c


các b

n, nh

ng n


i đã giúp chung tôi có đ


ngh


l

c và ý chí
đ


hoàn thành lu

n văn này.

M

c dù đã c


g

ng h
ế
t s

c, song ch

c ch

n lu

n văn không tránh kh

i nh

ng
thi
ế
u sót. chúng em r

t mong nh

n đư

c s


thông c

m và ch


b

o t

n tình c

a quý
Th

y Cô và các b

n.


TP.HCM
, 6/2010

Nhóm sinh viên th

c hi

n

Lương Phan Bình


T

ng Phư

c B

o Qu

cNH

N XÉT C

A G O V Ê HƯ

NG D

N


................................
................................
................................
................................
.............................................
................................
................................
................................
.............................................
................................
................................
................................
.............................................
................................
................................
................................
.............................................
................................
................................
................................
.............................................
................................
................................
................................
.............................................
................................
................................
................................
.............................................
................................
................................
................................
.............................................
................................
................................
................................
.............................................
................................
................................
................................
.............................................
................................
................................
................................
.............................................
................................
................................
................................
.............................................
................................
................................
................................
.............................................
................................
................................
................................
.............................................
................................
................................
................................
.............................................
................................
................................
................................
.............................................
................................
................................
................................
.............


Trư

ng Đ

i H

c Khoa H

c T


Nhiên, Ngày … Tháng … Năm 2010


Giáo viên hư

ng d

n[Ký tên và ghi rõ h


tên]


NH

N
XÉT C

A GIÁO VIÊN PH

N BI

N


................................
................................
................................
................................
.............................................
................................
................................
................................
.............................................
................................
................................
................................
.............................................
................................
................................
................................
.............................................
................................
................................
................................
.............................................
................................
................................
................................
.............................................
................................
................................
................................
.............................................
................................
................................
................................
.............................................
................................
................................
................................
.............................................
................................
................................
................................
.............................................
................................
................................
................................
.............................................
................................
................................
................................
.............................................
................................
................................
................................
.............................................
................................
................................
................................
.............................................
................................
................................
................................
.............................................
................................
................................
................................
.............


Khóa lu

n đáp

ng đ

y đ


yêu c

u c

a Khóa lu

n c


nhân CNTT.

Trư

ng Đ

i H

c Khoa H

c T


Nhiên, Ngày … Tháng … Năm
2010


Giáo viên ph

n bi

n


[Ký tên và ghi rõ h


tên]M

C L

C

L C M N

................................
................................
................................
.............

1

NH

N XÉT C

A G O V ÊN HƯ

NG D

N

................................
........................

2

NH

N XÉT C

A GIÁO VIÊN PH

N BI

N

................................
...........................

3

anh sách hình

................................
................................
................................
............

7

anh sách ảng

................................
................................
................................
...........

9

T CH C L ẬN V N

................................
................................
.............................

2

L

N Đ
U

................................
................................
................................
............

4

PH N 1 M T Ư NG LẬP T NH BLAC B

................................
.........

6

Chương 1 T ng quan hệ điều hành esearch n Motion M

............................

6

1.1

iến trúc
Research In Motion OS:

................................
.............................

6

1.2

Các phiên ản esearch n Motion O

................................
...................

13

1.3

Giới thiệu esearch n Motion O .0
................................
....................

15

Chương 2 Blac
kBerry Mobile

................................
................................
..............

17

2.1

T ng quan về BlackBerry Mo ile

................................
...........................

17

2.2

Một số vấn đề khi xây dựng ứng d ng trên BlackBerry

.........................

20

Chương Lập trình với BlackBerry AP

................................
.............................

27

3.1

BlackBerry API:

................................
................................
.......................

27

3.2

Mail API trên BlackBerry:

................................
................................
......

32

PH N 2 C L TH T

................................
................................
................

33

Chương
4
Các giao thức trong gửi nhận
-
mail

................................
...................

33

4
.
1

Giao thức MTP

................................
................................
.....................

33

4
.
2

Giao thức POP

................................
................................
.......................

43

4
.
3

Giao

thức

IMAP:

................................
................................
......................

50

4.4

Push E
-
mail v
à Pull
-
mail:

................................
................................
.....

74

4.4.1

Push E
-
mail:

................................
................................
..........................

74

4.4.2 Pull

e
-
mail:

................................
................................
................................

76

PH N NG NG NG G NHẬN
-
MAIL

................................
...

78

Chương Các k thuật xử lí trong ứng d ng

................................
........................

78

5.1

Các giải pháp về vấn đề nhận e
-
mail:

................................
......................

78

5.2

Các giải pháp về vấn đề gửi e
-
mail:

................................
.........................

81

5.3

Các giải pháp về vấn đề giả lập Push e
-
mail:

................................
..........

82

5.4

Các giải pháp về vấn đề xây dựng ứng d ng Push e
-
mail thực sự

.........

85

5.5

Các giải pháp về vấn đề lưu trữ thông tin trong ứng d ng

.....................

88

5.6


c giải pháp về vấn đề tiếng Việt trong ứng d ng

................................

94

5.7

Các giải pháp về vấn đề đa ngôn ngữ

................................
.....................

97

Chương Phân tích và thiết kế

................................
................................
.............

99

6.1

hảo sát hiện trạng

................................
................................
...................

99

6.2

ác định yêu cầu

................................
................................
.....................

99

6.3

ây dựng mô hình use
-
case:

................................
................................
..

101

6.4

Đặc tả use
-
case:

................................
................................
......................

103

6.5

Thiết kế kiến trúc

................................
................................
..................

122

6.6

Thiết kế lớp

................................
................................
...........................

124

6.7

Thiết kế xử lí

................................
................................
.........................

126

Chương Cài đặt và thử nghiệm

................................
................................
........

129

7.1

Môi trường phát triển

................................
................................
............

129

7.2

Cài đặt

................................
................................
................................
...

129

7.3

Thử nghiệm

................................
................................
...........................

131

Chương T ng kết

................................
................................
.............................

134

8.1

ế
t luận

................................
................................
................................
.

134

8.2

Hướng phát triển

................................
................................
...................

135

Tài liệu tham khảo

................................
................................
................................
...

136

PH L C

................................
................................
................................
................

138

Ph l c A

Phát
tri

n chương trình BlackBerry

................................
...................

138

A.1 Ki
ế
n trúc m

ng BlackBerry

................................
................................
.......

138

A.2 Mô hình c

a chương trình BlackBerry

................................
......................

139

A.3 Nh

ng m


r

ng c

a BlackBerry t


J2ME

................................
.................

140

A.4 Phát tri

n chương trình

ng JDE

................................
.............................

140

A.5 Tri

n khai chương trình

ng Blackberry Desktop Manager

....................

143

Ph l c B

T

ng h

p c
ác giao thức mail

................................
.............................

146

B.1 C

u trúc MIME

................................
................................
..........................

146

B.2 C

u tr
úc mã tr


v


và ý ngh a các ch


s


................................
..................

156

B.3 Base64 và Quoted
-
printable Encoding

................................
......................

157

B.4 Cách đánh s


các thành ph

n trong MIME

................................
...............

1601
.1

-

C

u trúc m

ng c

a Blackberry

................................
................................
..

7


1
.2

-

Trackwheel trên máy BlackBerry 8700

................................
....................

8


1
.3

-

Trackball trê đi

n tho

i BlackBerry Pearl 8100

................................
.....

9


1
.4

-

Trackpad trê đi

n tho

i Blackberry Bold 9700

................................
.......

9


1
.5

-

Touc scree trê đi

n tho

i Blackberry Storm 9500

..............................

10


1
.6

-

Bàn phím QWERTY trên máy BlackBerry Curve 8900

...........................

11


1
.7

-

Bàn phím AZERTY Trên máy BlackBerry Curve 8900

............................

12


1
.8

-

Bà p ím SureType trê đi

n tho

i BlackBerry 8100

.............................

13


1
.9

-

Bàn phím

o SureType trong máy Blackberry 8550

................................

13


1
.10

-

Giao di

n Research In Motion OS 5.0

................................
...................

16


4
.1

-

Quá tr trao đ

i d


li

u trong giao th

c SMTP

................................
...

35


4
.2

-

Giao tác gi

a Client và Server trong giao th

c SMTP

...........................

36


4
.3

-

Mô hình ho

t đ

ng c

a POP3

................................
................................
.

44


4
.4

-

Tr

ng thái ch

ng th

c c

a POP3

................................
............................

45


4
.5

-

Tr

ng thái giao tác c

a POP3

................................
................................
.

46


4
.6

-

Mô hình ho

t đ

ng c

a IMAP4

................................
...............................

52


5
.1

-

Quá trình chuy

đ

i m

u E
-
mail khi g

i mail t

i m

t gư

i dùng

.......

82


5
.2

-

Quá trình t


đ

ng nh

n E
-
mail c

a c ươ g tr

................................
...

84


5
.3

-

ệ t g S
-
MAIL

................................
............................

86


5
.4

-

Sơ đ


qu

n lý Persistent Data trong máy BlackBerry

.............................

90


5
.5

-

C

u trúc lưu tr


danh sách các c

u hình E
-
mail

................................
....

92


6
.6

-

Sơ đ


các l

p qu

n lý
E
-
mail

................................
................................
.

125


6
.7

-

Thành ph

n các l

p qu

n lý c

u và lưu tr


................................
...

125


6
.8

-

Quá trình nh

n E
-
mail b

ng giao th

c IMAP

................................
.......

126


6
.9

-

Quá trình nh

n E
-
mail b

ng giao th

c POP

................................
.........

126


6
.10

-

X


lý và hi

n th


n

i dung E
-
mail

................................
........................

127


6.
11

-

X


lý Attachment trong E
-
mail

................................
............................

127


6
.12

-

Đó g gói và g

i E
-
mail

................................
................................
.......

128


6
.13

-

Các tr

ng thái chuy

đ

i c

a c ươ g tr

................................
.......

128


A
.1

-

Ki
ế
n trúc m

ng c

a BlackBerry

................................
............................

138


A
.2

-

Cài đ

t đ


k
ế
t n

i BES

................................
................................
...........

139


A
.3

-

T

o Workspace đ


qu

n lý công vi

c

................................
....................

141


A
.4

-

T

o c ươ g tr m

i

................................
................................
............

141


A
.5

-

Thêm m

t t

p tin m

i vào c ươ g tr

................................
................

141


A
.6

-

Đưa m

t t

p ti vào c ươ g tr

................................
.........................

142

Bả g

1
.1
-

Các phiên b

n h


đi

u hành Research In Motion

................................
...

15

Bả g
.1
-

Các gói API c

n ph

i ký tr
ư

c khi s


d

ng

................................
............

26

Bả g
4
.1

-

Các đ

g ĩa m


r

ng c

a SMTP

................................
.......................

38

Bả g
4
.2

-

Các câu l

nh tr


v


trong SMTP

................................
.............................

42

Bả g
5
.1

-

Các ký t


Unicode t


h

p

................................
................................
........

96

Bả g
6
.2

-

Các yêu c

u c

a c ươ g tr

................................
..............................

101

Bả g
6
.3

-

a sác các actor

................................
................................
..............

101

Bả g
6
.4

-

a sác các use
-
case

................................
................................
........

103

Bả g
A
.1

-

C ươ g tr elloWorld

................................
................................
.....

143

Bả g
A
.2

-

C

u trúc m

t t

p tin .alx

................................
................................
.......

145

Bả g
B
.3

-

Ch


s


“y”

................................
................................
............................

157

Bả g
B
.4

-

B

ng mã chuy

đ

i Base64

................................
................................
.

159

Bả g
B
.5

-

Ví d


v


chuy

đ

i mã Base64

................................
............................

159

Bả g
B
.6

-

Các đá s


các thành ph

n trong MIME

................................
..........

161


Chương 1 T

ng quan h


đi

u hành Research In Motion


H Ậ V

N

i dung c

a lu

n văn đư

c chia làm 3 ph

n và 9 chương

PH

1: Ô RƯ

NG L

P TRÌNH BLACKBERRY

ươ 1:

ng quan h


đi

u hành Research In Motion
(
RIM)
:
Gi

i thi

u t

ng
quan v


công ty Research In Motion, t

ng quan v


h


đi

u hành Research In
Motion, sơ lư

c các phiên b

n h


đi

u hành esearch n Motion cũng như t

ng
quan v


h


đi

u hành Research In Motion phiên b

n 5.0

C
ươ 2:Bl kBerry o ile
:
Gi

i thi

u t

ng quan v


thi
ế
t b


di đ

ng
BlackBerry c

a công ty Research In Motion. T

ng quan v


l

ch s

, các dòng máy,
đ

c đi

m c

a thi
ế
t b


di đ

ng Blackberry.

ươ 3:

p trình v

i Blackberry API
:
Gi

i thi

u các v

n đb

n v


l

p
trình trên đi

n tho

i BlackBerry.

PH

2: S


LÝ THUY

T

ươ 4: i o t

c trong g

i và nh

n E
-
mail
: Gi

i thi

u và trình bày v


các giao th

c trong vi

c g

i và nh

n E
-
mail, bao g

m t

ng quan, l

ch s

, các câu
l

nh s


d

ng trong các giao t
h

c đó.

ươ 5: Pu E
-
mail và Pull E
-
mail
:
Gi

i thi

u và phân bi

t v


Push E
-
mail và
Pull E
-
mail
-

2 cách đ


l

y E
-
mail t


E
-
mail Server.

PH

N 3: XÂY D

NG

NG D

NG G

I VÀ NH

N E
-
MAIL

ươ 6: kĩ t u

t x


lý trong

ng d

ng
:
Các k thu

t và gi

i pháp

đ


xvà gi

i quy
ế
t các v

n đ


đ

t ra trong quá trình xây d

ng

ng d

ng g

i và nh

n E
-
mail trên Blackberry.

ươ 7: P â tí và t i
ế
t k
ế
:
Phân tích, thi
ế
t k
ế

các ch

c năng c

a chương
trình, thi

t k
ế

l

p, thi
ế
t k
ế

màn hình, thi
ế
t k
ế

lưu đ


ho

t đ

ng
và trình bày m

t s


v

n đ


quan tr

ng khác liên quan t

i vi

c xây d

ng

ng d

ng.

Chương 1 T

ng quan h


đi

u hành Research In Motion


ươ 8:

ài đ

t và th


nghi

m
:
Gi

i thi

u mô
i

trư

ng phát tri

n và cài đ

t

ng
d

ng, th


nghi

m

ng d

ng trên môi trư

ng máy

o và trong th

c t
ế
.

ươ 9:

T

ng k
ế
t
:
Trình
bày nh

ng k
ế
t qu


đ

t đư

c, h

n ch
ế
, nh

ng v

n đ


t

n t

i, hư

ng phát tri

n trong tương lai.

Chương 1 T

ng quan h


đi

u hành Research In Motion


L

I
Hi

n nay, công ngh


thông tin đang phát tri

n m

nh m


và tr


thành m

t
ngành công nghi

p mũi nh

n


nhi

u qu

c gia. Máy tính ngày càng

tr


nên ph


bi
ế
n, xu

t hi

n nhi

u trong các gia đình và tr


thành m

t công c


không th


thi
ế
u
c

a nhi

u ngư

i. Bên c

nh s


phát tri

n c

a ngành công ngh


thông tin không th


không nh

c t

i s


phát tri

n c

a Internet. S


xu

t hi

n và phát tri

n c

a Interne
t đã
đáp

ng đư

c nhu c

u con ngư

i v


gi

i trí, làm vi

c, h

c t

p cho đ
ế
n giao ti
ế
p.v.v.

Internet xu

t hi

n đã đáp

ng đư

c nhu c

u giao ti
ế
p t


xa c

a con ngư

i,
v

i nternet, con ngư

i t


kh

p nơi có th


liên k
ế
t vào cùng m

t m

ng toàn c

u,
giúp cho kh


năng giao ti
ế
p t


xa c

a con ngư

i d


dàng hơn. Trong đó
-
mail xu

t
hi

n đã góp ph

n giúp cho vi

c giao ti
ế
p t


xa c

a con ngư

i d


dàng hơn r

t nhi

u.

Công ngh


E
-
mail ngày càng phát tri

n bên c

nh s


phát tri

n c

a Internet,
r

t nhi

u E
-
mail erver đã

đư

c l

p. T


E
-
mail Server cung c

p mi

n phí cho ngư

i
dùng như ahoo, Gmail, Hotmail.v.v. Cho t

i các E
-
mail Server dùng riêng cho các
doanh nghi

p. Nhu c

u v


E
-
mail c

a con ngư

i r

t l

n. Vi

c g

i và nh

n E
-
mail đã
tr


thành m

t ph

n không th


thi
ế
u c

a r

t nhi

u ngư

i. Nhu c

u g

i và nh

n E
-
mail


m

i nơi đã tr


thành m

t nhu c

u c

p thi
ế
t.

S


ra đ

i c

a các thi
ế
t b


di đ

ng đã đáp

ng đư

c ph

n nào nhu c

u c

a con
ngư

i, d

a vào đ

c tính nh


g

n và di đ

ng. Thi
ế
t b


di đ

ng đáp

ng đư

c r

t
nhi

u nhu
c

u c

a con ngư

i, trong đó có c


vi

c g

i và nh

n E
-
mail. Ngày nay,
vi

c g

i và nh

n E
-
mail trên các thi
ế
t b


di đ

ng đã tr


nên ph


bi
ế
n. Có nhi

u gi

i
pháp đ


th

c hi

n v

n đ


trên như Microsoft phát tri

n Microsoft Exchange Server
đ


qu

n lý vi

c g

i v
à nh

n E
-
mail, BlackBerry Server qu

n lý vi

c g

i và nh

n E
-
mail cho các đi

n tho

i BlackBerry.v.v. Trong đó, BlackBerry đang có ưu th
ết
tr

i v


kh


năng g

i và nh

n E
-
mail trên các thi
ế
t b


di đ

ng c

a mình. BlackBerry
đã và đang d

n chi
ế
m l nh ph

n l

n th


ph

n thi
ế
t b


di đ

ng thông minh.

Chương 1 T

ng quan h


đi

u hành Research In Motion


Xu

t phát t


các lý do trên, chúng em đã th

c hi

n đ


tài “
NGHIÊN C

U
VÀ XÂY D

NG

NG D

NG G

I VÀ NH

N E
-
A RÊ

N THO

I
BLACKBERRY
”. Trong đ


tài này, chúng em xây d

ng m

t chương trình giúp
vi

c g

i và nh

n E
-
mail trên đi

n tho

i BlackBerry, c


th


là các đi

n tho

i
BlackBerry s


d

ng n

n t

ng h


đi

u hành Research In Motion phiên b

n 5.0.

M

c tiêu c

a đ


tài là xây d

ng m

t chương trình giúp cho vi

c g

i và nh

n
E
-
mail thông qua đi

n tho

i BlackBerry s


d

ng
h


đi

u hành Research In Motion
phiên b

n .0. Giúp ngư

i dùng g

i và nh

n E
-
mail d


dàng b

ng thi
ế
t b


thông
minh BlackBerry c

a hãng Research In Motion. Các n

i dung chính c

a đ


tài bao
g

m:Tìm hi

u v


các công ngh


g

i và nh

n E
-
mail.Tìm hi

u v


h


đ
i

u hành Research In Motion và thi
ế
t b


di đ

ng
BlackBerry c

a Research In Motion.Tìm hi

u m

t s


v

n đ


v


l

p trình trên h


đi

u hành Research In
Motion.Tìm hi

u l

p trình m

ng trên BlackBerry.Xây d

ng m

t

ng d

ng ch

y trên các thi
ế
t b


di đ

ng Black
Berry c

a
hãng esearch n Motion đ


g

i và nh

n E
-
mail.
Chương 1 T

ng quan h


đi

u hành Research In Motion


PHẦ 1:
Ô RƯ G ẬP R H B A BERR

ươ 1:
ổ u ệ điều à Re e r

In Motion (RIM)

1.1

iế tr Re e r otio

OS
:

1.1.1H


đi

u hành
Research In Motion

M O đư

c phát tri

n b

i công ty
esearch n Motion, đư

c s


d

ng h

u h
ế
t cho dòng đi

n tho

i thông minh
BlackBerry c

a hãng này.

ơ lư

c v


h


đi

u hành Research In Motion:H


đi

u hành RIM l

p trình trên ngôn ng


C++.Ngôn ng


l

p

trình: S


d

ng ngôn ng


Java và BlackBerry API.Kernel: S


d

ng Kernel Java.B

n quy

n s


d

ng esearch n Motion đ

c quy

n phân ph

i và phát tri

n.Ngôn ng


h


tr

: US English, UK English, French, Spanish, European
Portuguese, Brazilian Portuguese,
Basque, Catalan, Galician, Italian,
German, Dutch, Russian, Polish, Czech, Hungarian, Turkish, Arabic,
Hebrew, Indonesian, Thai, Japanese, Chinese (Traditional), Chinese
(Simplified), Korean.

H


đi

u hành BlackBerry là m

t h


đi

u hành đa nhi

m, s


d

ng cá
ch th

c
d

n nh

p d


li

u thông qua bánh xe di chuy

n

(Trackwheel), viên bi di chuy

n

(Trackball) hay bàn c

m

ng

(Trackpad), màn hình c

m

ng

(Touchscreen). H


đi

u hành h


tr


các thông tin thi
ế
t b


di đ

ng chu

n MIDP 1.0 và giao th

c không
dây chu

n WAP
1.2. H


tr


trình duy

t we WAP và các thông tin như l

ch, công
vi

c, đ

a ch

, E
-
mail và chú thích như m

t s


đi

n tho

i thông minh khác. Các đi

n
tho

i OS 4.0 tr


lên h


tr


MIDP 2.0.

Chương 1 T

ng quan h


đi

u hành Research In Motion


Các ch

c năng này đư

c th

c hi

n b

i ph

n m

m
BES
1
, ph

n m

m này là
m

t ph

n c

a h


đi

u hành. M

t phiên b

n c

i ti
ế
n c

a BES là
BIS
2
. Nó cho phép
ngư

i dùng truy c

p nternet. Ngoài ra, ngư

i dùng còn có th


s


d

ng các giao
th

c POP3
3
, IMAP
4

và truy c

p Outlook E
-
mail mà không c

n truy c

p thông qua
BES khi s


d

ng BIS. B
IS là m

t d

ch v


đư

c đi

u hành b

i M, đư

c cung c

p
thông qua các nhà cung c

p d

ch v


di đ

ng. Các phiên b

n c

p nh

t có th


đư

c t

i
thông qua d

ch v


t

i OTASL
5

cung c

p b

i h


đi

u hành BlackBerry.1
.
1

-

C

u trúc m

ng c

a Blackberry


(Ngu

n: BlackBerry OS Report
-

Josh Schiffman)

M

c dù h


đi

u hành BlackBerry là m

t h


đi

u hành đóng, nhưng nó cung
c

p m

t thư vi

n giao di

n l

p trình

ng d

ng

(Application Programming Interface


API). Các nhà l

p trìn
h có th


s


d

ng các AP này đ


bi
ế
t chương trình

ng d

ng
cho BlackBerry.

1.1.2H


đi

u hành esearch n Motion đư

c s


d

ng cho các máy c

a chính hãng
là BlackBerry. Vì v

y đ

u đư

c s


d

ng các phương th

c nh

p li

u sau:

a)

ậ liệu:
1

B
lackBerry Enterprise Server

2

BlackBerry Internet Service

3

Post Office Protocol

4

Internet Message Access Protocol

5

Air Software Loading

Chương 1 T

ng quan h


đi

u hành Research In Motion


Các máy BlackBerry có 4 ki

u nh

p li

u chính là trackwheel, trackball và
trackpad và màn hình c

m

ng

(Touchscreen):Trackwheel:

Đư

c s


d

ng cho các dòng máy cũ như 0/ 0, dòng s

n ph

m 6000, dòng
s

n ph

m 7000 và 8700. Ki

u nh

p li

u này
s


d

ng m

t bánh xe di chuy

n bên
hông máy

( g

i là Trackwheel đ


di chuy

n lên xu

ng trong giao di

n ngư

i dùng.
Ngư

i dùng có th


di chuy

n qua trái và qua ph

i b

ng cách gi


nút shift
6

trên bàn
phím và di chuy

n trackwheel. Ch

n

ng d

ng hay m


menu

n
g d

ng b

ng cách
nh

p vào Trackwheel.
1
.
2

-

Trackwheel trên máy BlackBerry 8700


(Ngu

n: www.gsmarena.com)
Trackball:

Đư

c s


d

ng t


dòng máy 8100, và các dòng máy 8300, 8800, 8900, 9000,
9600. Trackball là m

t viên

bi n

m


chính gi

a máy. Ngư

i dùng có th


cu

n viên
bi lên xu

ng và qua trái, qua ph

i đ


di chuy

n trong giao di

n ngư

i dùng. Nh

n
vào track all đ


ch

n và m


menu c

a

ng d

ng.
6

Nút Shift hay nút Alt tùy theo dòng máy

Chương 1 T

ng quan h


đi

u hành Research In Motion

1
.
3

-

Trackball trê đi

n tho

i BlackBerry Pearl 8100


(Ngu

n: www.GSMArena.com)
Trackpad:

Trackpad là ki

u nh

p li

u đư

c s


d

ng cho các dòng máy m

i như 9 00,
8500.v.v. Trackpad là m

t bàn c

m

ng nh


đư

c đ

t


gi

a máy, ngư

i dùng có
th


di chuy

n b

ng

cách rê ngón tay trên trackpad. Ch

n và m


menu

ng d

ng
b

ng cách nh

p vào gi

a trackpad.

1
.
4

-

Trackpad trê đi

n tho

i Blackberry Bold 9700

Chương 1 T

ng quan h


đi

u hành Research In Motion(Ng
u

n www.GSMArena.com)
Touchscreen:

Touchscreen là ki

u nh

p li

u
đư

c s


d

ng cho các máy có màn hình c

m

ng

như dòng đi

n tho

i 9 00. Ngư

i dùng có th


dùng tay ho

c bút c

m

ng đ


ch

n tr

c ti
ế
p trên màn hình c

m

ng này.1
.
5

-

Touc scree trê đi

n tho

i Blackberry Storm 9500

(Ng
u

n: www.GSMArena.com)


b)

Bà í :

Blackberry cung c

p cho ngư

i dùng 3 lo

i àn phím đ


nh

p li

u khác
nhau, tùy thu

c dòng máy: QWERTY, SureType và bàn phím c

m

ng:Bà í ER :

QWERTY là lo

i àn phím đư

c nhà phát minh ra máy đánh ch


Christopher Sholes phát minh vào th

p niên 1 0. Ban đ

u, các ký t


trên may dánh
ch


đư

c x
ế
p theo th


t


alphabet


A
BC , nhưng cách đánh ch


này không
đư

c nhanh và ti

n d

ng. M

t nhà kinh doanh làm chung v

i Scholes là James
ensmore đã đ


ngh


thay đ

i và s

p x
ế
p l

i các ký t


trên bàn phím, và bàn phím
Chương 1 T

ng quan h


đi

u hành Research In Motion


ki

u QW T ra đ

i. Ki

u àn phím này đu

c s


d

ng r

ng rãi cho các máy đánh
ch


và máy tính ngày nay.

esearch n Motion đã

ng d

ng ki

u àn phím này vào đi

n tho

i c

a mình.
Giúp ngư

i dùng có th


n
h

p li

u b

ng c


2 tay và nh

p li

u nhanh hơn. i

u bàn
phím này đươc s


d

ng trên h

u h
ế
t các đi

n tho

i c

a BlackBerry, tr


các lo

i đi

n
tho

i c

m

ng và các dòng s


d

ng bàn phím SureType.


1
.
6

-

Bàn phím QWERTY trên máy BlackBerry Curve 8900


(Ngu

n: ecvv.com)


M

t s


đi

n tho

i đư

c phân ph

i


B


ho

c Pháp còn s


d

ng bàn phím
AZERTY, m

t phiên b

n khác c

a ki

u bàn phím QWERTY cho nh

ng ngư

i s


d

ng ngôn ng


B


hay Pháp.Chương 1 T

ng quan h


đi

u hành Research In Motion
1
.
7

-

Bàn phím AZERTY Trên máy BlackBerry Curve 8900


(Ngu

n: www. mepodphone.net)
Bà í Sure y e:

Bàn phím SureType là ki

u bàn phím d

a vào ki

u bàn phím QWERTY,
nhưng thi
ế
t k
ế

2 ký t


trên 1 phím, giúp cho bàn phím
SureType tr


nên nh


g

n
hơn so v

i àn phím QW T nhưng v

n đáp

ng đư

c nhu c

u nh

p li

u nhanh
c

a ngư

i s


d

ng BlackBerry.

Bàn phím SureType còn trang b


cho ngư

i dùng m

t t


đi

n kho

ng 35.000
ch


ti
ế
ng Anh, giúp cho ngư

i dùng có th


gõ nhanh hơn
b

ng ch
ế

đ


gõ ch


thông
minh. Ngoài ra, các dòng đi

n tho

i s


d

ng bàn phím SureType còn có ch

c năng
t


đ

ng h

c và nh


nh

ng t


ngư

i dùng đ


nh

p li

u đ


thêm vào b


t


đi

n, giúp
ngư

i dùng nh

p li

u nhanh hơn.

Bàn phím ureType đư

c s


d

ng cho các
đi

n tho

i như Pearl 100, 110,
8120, 8130.v.v.

Chương 1 T

ng quan h


đi

u hành Research In Motion
1
.
8

-

Bà p ím SureType trê đi

n tho

i BlackBerry 8100


(Ngu

n: www.pdastreet.com)
Bà í ứ :

Bàn phim c

m

ng là ki

u àn phím đư

c thi
ế
t k
ế

cho các dòng
mày s


d

ng
màn hình c

m

ng. Bàn phím c

m

ng có 2 lo

i là bàn phím c

m

ng QWERTY và
bàn phím c

m

ng SureType.1
.
9

-

Bàn phím

o SureType trong máy Blackberry 8550


(Ngu

n: www.Blackberry.com)

1.2

i Re e r
h In Motion OS:

Số iệu
điệ
t oại

điệ
t oại

ậ liệu

P i
ệ điều
hành

T
-
Mobile[
3]

AT&T[4]

Bell[5]

Roger
s[6]

Telus[7]

Verizon[8]

Sprint[9]

ậ ật lầ uối:

2010

9
-
Aug
-
09

5
-
Jan
-
10

8
-
Aug
-
09

20
-
Apr
-
10

17
-
Sep
-
09

22
-
Jan
-
10

8100

Pearl

Trackball

4.5.0

4.2.1.10
7

4.5.0.110


Chương 1 T

ng quan h


đi

u hành Research In Motion


8110

Pearl

Trackball

4.5.0


4.5.0.158


4.5.0.1
02
8120

Pearl

Trackball

4.5.0

4.5.0.12
4

4.5.0.110


4.5.0.1
02
8130

Pearl

Trackball

4.5.0


4.5.0.127

4.5.0.177


4.5.0.77

4.5.0.138

4.5.0.175

8220

Pearl Flip
(Kickstart)

Trackball

4.6.0

4.6.0.18
04.6.0.1
74
8230

Pearl Flip
(Kickstart)

Trackball

4.6.04.6.1.422


4.6.1.182

4.6.1.234
(6/23/2009)


8300

Curve

Trackball

4.5.0


4.5.0.110


4.5.0.8
1
8310

Curve

Trackball

4.5.0


4.5.0.306


4.5.0.8
1
8320

Curve

Trackball

4.5.0

4.5.0.81

4.5.0.182


4.5.0.8
1
8330

Curve

Trackball

4.5.04.5.0.127


4.5.0.160

4.5.0.175

4.5.0.186

8350i

Curve

Trackball

4.6.1

4.6.1.194


4.6.1.313

9100

Pearl 3G
(Stratus)

Trackpad

5.0.0
9300

Curve 3G
(Kepler)

Trackpad

5.0.0
8800

(Huron)

Trackball

4.5.0

4.2.1.74

4.5.0.110


4.5.0.8
1
8820

(Huron)

Trackball

4.5.0

4.5.0.13
9

4.5.0.110


4.5.0.3
7
8830

(Huron)

Trackball

4.5.04.5.0.127

4.5.0.1
27

4.5.0.160

4.5
(4/21/2009)

4.5.0.175

8900

Curve
(Javelin)

Trackball

4.6.1

4.6.1.23
1

4.6.1.315


4.6.1.2
50
9000

Bold

Trackball

4.6.0


4.6.0.304

5.0.0.411

4.6.0.2
82
9630

Tour

Trackball

4.7.14.7.1.77


5.0.0.419
(2/2/2010)

5.0.0.591
(4/20/2010)

5.0.0.624
(05/04/201
0)

9700

Bold 2
(Onyx)

Trackpad

5.0.0

5.0.0.58
6
(5/18/20
10)

5.0.0.405

5.0.0.344

5.0.0.3
51

5.0.0.442Chương 1 T

ng quan h


đi

u hành Research In Motion


8520

Curve 2
(Gemini)

Trackpad

4.6.1

4.6.1.25
9
(9/8/201
0)

4.6.1.314


4.6.1.4
28
8530

Curve 2
(Gemini)

Trackpad

5.0.05.0.0.756


5.0.0.609

5.0.0.508
(3/22/2010)

5.0.0.459

9500

Storm

Touchscre
en

4.7.0


4.7.0.148


9530

Storm

Touchscre
en

5.0.05.0.0.419

4.7.0.1
22

5.0.0.419

5.0.0.328


9550

Storm 2

Touchscre
en

5.0.0
5.0.0.3
20


5.0.0.607


7100i


Trackwhe
el

4.1.04.1.0.376

7130e


Trackwhe
el

4.2.14.2.1.110

8700


Trackwhe
el

4.2.1


4.5.0.110


8700g


Trackwhe
el

4.5.0

4.5.0.12
48700r


Trackwhe
el

4.2.1
4.2.1.1
01
8703e


Trackwhe
el

4.2.14.2.1.110


4.2.1.110

4.2.1.195

4.5.0.148

Bả g

1
.1
-

Các phiên b

n h


đi

u
hành Research In Motion

(Ngu

n: Wikipedia.org)

1.3

Giới t iệu Re e r otio OS 5 :

Do

ng d

ng g

i và nh

n mail trên đi

n tho

i Black erry đư

c vi
ế
t đ


ch

y
trên n

n t

ng h


đi

u hành Research In Motion phiên b

n

.0, sau đây là m

t s

c v


phiên b

n này.

S


ra đ

i và phát tri

n m

nh m


c

a dòng đi

n tho

i thông minh đã t

o ra
môi trư

ng phát tri

n

ng d

ng m

i. Trong đó s


phát tri

n m

nh m


c

a dòng đi

n
tho

i c

m

ng thúc đ

y s


ra đ

i c

a các dòng máy, h


đi

u hành tiên ti
ế
n hơn, có
th


đáp

ng đư

c nhu c

u phát tri

n c

a th


trư

ng.

Chương 1 T

ng quan h


đi

u hành Research In Motion


esearch n Motion đã cho ra đ

i phiên b

n O .0, đư

c phát tri

n cho các
dòng đi

n tho

i BlackBerry Pearl Flip 8200, Curve 8350i, 8330, 8520 và 8900,
Bold 9000, Storm 9530

và Tour 9630. S


ra đ

i c

a h


đi

u hành phiên b

n m

i
này đánh d

u ư

c phát tri

n m

nh m


c

a hãng và h


đi

u hành v

i các tính năng
h


tr


màn hình c

m

ng, và các tính năng m

nh m


khác h


tr


t

t hơn cho ngư

i
dùng.
1
.
10

-

Giao di

n Research In Motion OS 5.0


(Ngu

n: Wikipedia.org)

T

t c


các thi
ế
t b


s


d

ng BlackBerry Internet Service

(BIS) ch

y h


đi

u
hành phiên b

n .0 này đư

c cung c

p m

t trình duy

t m

i m

nh m


hơn v

i các
ch

c năng
h


tr


AJAX
7
, ch

y JavaScript t

t hơn và nhanh hơn,


h


tr


BlackBerry Widget


bao g

m c


Google Gears và SQLite cho Blackberry Widgets.

Ngoài các tính năng h


tr


BlackBerry Internet Service, h


đi

u hành phiên
b

n 5.0 còn cung c

p cho ngư

i dùng nh

ng

tính năng ưu vi

t như c


đánh d

u E
-
mail, qu

n lý thư m

c E
-
mail, tính năng đ


có th


xem và qu

n lý văn

n t


chia s


file t


xa, chuy

n l

ch công vi

c và k
ế
t n

i m

nh m

. Ngoài ra, v

i các tính năng
h


tr


màn hình c

m

ng, giao di

n hoàn toàn m

i và
ti

n d

ng cho ngư

i dùng,7

Aynchoronous Java Script And
XML

Chương 1 T

ng quan h


đi

u hành Research In Motion


Phiên b

n h


đi

u hành esearch n Motion .0 đánh d

u m

t ư

c phát tri

n m

nh
m

, đáp

ng nhu c

u c

a ngư

i s


d

ng và c


l

p trình viên.Đặc điểm n i ật

o

H


tr


các ch

c năng dành cho thi
ế
t b


có màn hình c

m

ng.

o

Kh


năng

k
ế
t n

i và th


hi

n website m

nh m

.

o

K
ế
t n

i và q
u

n lý văn

n t


xa.

o

Giao di

n m

i thân thi

n và ti

n d

ng cho ngư

i dùng.
ươ 2: Bl kBerry o ile

2.1

ổ u
về Bl kBerry o ile:


2.1.1
BlackBerry là tên gọi chung của một thiết ị di động được phát triển ởi
công ty Research In Motion

M có tr sở chính tại Canada. Ngoài các tính năng
thông thường củ
a một thiết ị thông minh như s địa chỉ, lịch công việc.v.v.
BlackBerry còn được iết đến như một thiết ị hỗ trợ mạnh mẽ cho việc gởi và
nhận mail ở ất kì đầu, miễn là nó có thể kết nối với mạng di động.

BlackBerry h
iện nay chiếm hơn 20 thị trường thiết ị cầm tay thông tin

(
hay còn g

i là
smart

phone . Với nhiều đặc tính n i trội như khả năng ảo mật cao,
hỗ trợ gởi và nhận mail một cách mạnh mẽ, có thể kết nối ở khắp mọi nơi.v.v.
Bla
ckBerry đã trở thành thiết ị cầm tay thông minh ph iến nhất đối với các
doanh nhân ở thị trường M
.


2.1.2
Thiết ị Black erry xuất hiện đầu tiên vào năm 1999 chỉ đơn thuần là một
máy nhắn tin di
động

Pager . Chiếc máy có số hiệu 0 sử d ng 2 pin AA, có một
số chức năng cơ ản như truy cập nternet, lịch hẹn, sắp xếp và quản lý công
việc.v.v. thời điểm các thiết ị di động đều rất lớn và không có nhiều chức n
ăng
Chương 2 Black erry Mo ile

như ấy giờ, 0 được đón nhận như một trong những thiết ị thành công nhất thời
điểm đó, và rất được các doanh nhân ưa chuộng.

Vào năm 2002, các thiết ị ph iến hơn của BlackBerry ra đời, hỗ trợ push
e
-
mail, gọi điện t
hoại di động, nhắn tin, fax, duyệt we và một số ứng d ng mạng
khác. Lúc này thiết ị khá giống với hình dạng các điện thoại ph iến ây giờ.
Được cung cấp pin lithium có thể sạc, dung lượng ộ nhớ và tốc độ xử lý cũ
ng cải
tiến hơn rất nhiều.

Mặc dù hầu hết các điện thoại dòng 000 và 000 của Black erry đều hướng
vào thị trường mạng G M
8
??1K?mQJ?Y?ßL?V?õ?SKiW?WUL?ÇQ?F?ëD?6SULQW?Yj?9HUL]RQ?WUrQ?Q?ÅQ?
W?§QJ?P?¥QJ?&'0$
9
?
?ã?WK?Ï?WU?m?áQJ?0?û??YjR?Q??
P??????5,0?ÿm?SKiW?WLU?ÇQ?%ODFN%HUU\?
?????FKR?P?¥QJ?F?ëD?9HUL]RQ??.?Ã?W?ßL?Oj?FiF?SKLrQ?E?§Q?GzQJ???????ÿL?ÇQ?KuQK?Oj?GzQJ?
V?§Q?SK?-P???????ÿ?m?çF?SKkQ?SK?ÕL?TXD?6SULQW?Yj?9HUL]RQ????k\?Oj?WKL?ÃW?E?Ï?ÿ?«X?WLrQ?F?ëD?
%ODFN%HUU\?Fy?K?Û?WU?ç?%OXHWRRWK
.

thời điểm này, BlackBerry sản xuất thiết ị cho cả 2 dòng mạng G M và
C MA. Trong đó 210, 220, 2 0, 2 0, 290 được thiết kế cho mạng G M. Và
2 0 được thiết kế cho mạng C MA. iêng 2 0 thật chất là một thiết ị WLAN,
kh
ông hoạt động dựa trên mạng di động mà được sử d ng cho m c đích gọi Vo P
10
??
'zQJ?ÿL?ËQ?WKR?¥L??????VDX?ÿy?ÿ?m?çF?WKL?ÃW?N?Ã?FKR?P?¥QJ?GL?ÿ?ÝQJ?L'(1?F?ëD?0RWRUROD??

Có thể nói, àn phím QW T là iểu tượng của Black erry. Tuy nhiên,
m
ột số người lại cho rằng thiết ị full QW T lại quá cồng kềnh, và họ ưa
chuộng dòng thiết ị mỏng và nhẹ hơn. Chính vì điều này, M đã phát triển và
phân phối 100t thông qua mạng T
-
Mo ile vào cuối năm 2004, sử d ng à
n phim
ureType


kiểu àn phím với 2 ký tự cho mỗi phím.

òng thiết ị sử d ng ằng phím ureType thật sự được iết đến rộng rãi với
sự ra đời của phiên ản 100 vào năm 200 , hay còn gọi là BlackBerry Pearl. Với8

Global System for Mobile Communications

9

Code Division Multiple Access

10

Voice Over IP

Chương 2 Black erry Mo ile

thay đ i

lớn chính là một viên i cuộn ở giữa

được gọi là Track all được thay thế
cho thanh cuộn ên hông

được gọi là Trackwheel của những dòng sản phẩm
trước. Ban đầu, Pearl được thiết kế hỗ trợ mạng G M, nhưng vào cuối 200 , Pe
arl
1 0 được phát triển cho mạng C MA.

au một loạt sản phẩm với àn phím cải tiến ureType, BlackBerry lại cho
ra đời dòng sản phẩm 00 với kiểu àn phím QW T , sản phẩm này là một
trong những sản phẩm án chạy nhất củ
a BlackBerry. 00 được phát triển với
dòng sản phẩm, một cho mạng G M với G
11
??P?ÝW?FKR?P?¥QJ?*60?NK{QJ?V?ñ?
G?éQJ?('*(

ph iến ở các nước Anh, , Hồng ông, ingapore, W
-
CDMA
12


Nhật , và một dòng sản phẩm khác sử d ng ch
o mạng C MA.

Vào ngày 12/2/200 , Black erry ắt đầu phân phối 00, sản phẩm G M
án chạy nhất tại thời điểm lúc ấy giờ. Đây là thiết ị với kiểu àn phím
QW T kết hợp với viên i Track all của dòng sản phẩm 100. Vài thá
ng sau
dòng sản phẩm 0 được phân phối thông qua Veri on, sử d ng mạng C MA. Và
sau đó dòng sản phẩm 20 ra đời đây là sản phẩm sử d ng Wifi đầu tiên của
BlackBerry.

Vào tháng /200 . BlackBerry lại tiếp t c giới thiệu dòng
sản phẩm
BlackBerry 00, hay còn gọi là BlackBerry Curve. Đây là sản phẩm đầu tiên của
BlackBerry có tích hợp camera, sản phẩm này cũng được phân phối ở nhiều mạng
khác nhau như G M hay C MA.

BlackBerry đã và đang phát triển cho

tới tận ngày nay. Với nhiều sản phẩm
cải tiến theo từng năm c thể, với nhiều kiểu dáng khác nhau như nắp gập, nắp
trượt, cảm ứng.v.v. BlackBerry đã và đang dần kh ng định vị thế là một trong
những sản phẩm thiết ị cầ
m tay thông minh mạnh và hiệu quả nhất.
11

Enhanced Data rates for GSM Evolution

12

Wide Code Division Multiple Access

Chương 2 Black erry Mo ile

2.2

t ố v đề k i ây ứ ụ tr Bl kBerry:


2.2.1

Java trên BlackBerry:ng d

ng trên Blackberry có th


đư

c phát tri

n b

ng ngôn ng


Java, c


th


là J2ME
13

như các thi
ế
t b


di đ

ng có h


t
r


Java khác. Ngoài ra, Research In
Motion còn cung c

p cho nh

ng ngư

i phát tri

n

ng d

ng m

t b


API
14

bao g

m
các hàm và các câu l

nh h


tr


vi

c l

p trình trên đi

n tho

i BlackBerry.

API

c

a BlackBerry bao g

m các l

p, các hàm h


tr


cho vi

c phát tri

n

ng
d

ng trên BlackBerry, bao g

m:Brower: trong b


net.rim.blackberry.api , h


tr


các thao tác v


trình duy

t
web và t

o trang web.Invoke: trong b


net.rim.blackberry.api, h


tr


truy
c

p vào các

ng d

ng
s

n có c

a máy như mail, task, memo.v.v.Mail:H


tr


các thao tác v


mail như đ

c, so

n mail và g

i mail.Phone: H


tr


các thao tác v


nghe và nh

n cu

c g

i.Pdap: H


tr


thao tác cho các

ng d

ng P A như công vi

c, l

ch, s


đ

a
ch

.v
.v.API v


thi
ế
t b


ngo

i vi như luetooth, pin, ui.v.v.API h


tr


vi

c mã hóa, lưu tr


khóa, gi

i mã.v.v.


2.2.2
Chương trình đư

c b

t đ

u


tr

ng thái t

m d

ng

(Pause), l

ng nghe các
thông đi

p mà ngư

i

dùng có th


tương tác trong chương trình. hi có m

t thông
đi

p mà chương trình có th


qu

n lý, chương trình s


chuy

n sang tr

ng thái ho

t
đ

ng

(Active), sau khi th

c hi

n xong, chương trình l

i quay v


tr

ng thái t

m
d

ng.
13

Java Platform Micro Edition

14

Application Programming Interface

Chương 2 Black erry Mo ile

Chương trình k
ế
t thúc

(Destroy
ed khi ngư

i dùng ch

n thoát chương trình.
Quá trình l

ng nghe di

n ra liên t

c.2
.
1
-

Chu k


s

ng c

a c ươ g tr BlackBerry


(Ngu

n: BlackBerry OS Report
-

Josh Schiffman)


2.2.3V
n, ngư

i dùng có th


s


d

ng b

t k


môi trư

ng nào đ


l

p trình

ng
d

ng java cho BlackBerry. BlackBerry còn cung c

p cho ngư

i dùng m

t s


môi
trư

ng l

p trình như sau đ


h


tr


thêm v


API c

a BlackBerry.
BlackBerry
JDE
15
:


Đây là chương trình c

n thi
ế
t khi l

p trình BlackB
erry,
nó cung c

p môi trư

ng, máy

o và các API c

n thi
ế
t đ


l

p trình
BlackBerry. B


l

p trình này yêu c

u
JRE
16


JDK
17

1. đ


ch

y. B


l

p
trình này bao g

m:

o

M

t b


tra c

u v


API c

a BlackBerry và java.

o

Máy

o gi


l

p đ


ch

y và phát tri

n

ng d

ng.
15

Java Development
Environment

16

Java Runtime Environment

17

Java Development Kits

Chương 2 Black erry Mo ile

o

Gi


l

p MDS.

o

M

t s


chương trình m

u.

o

Kh


năng t

o .code file đ


đưa

ng d

ng vào máy Blackberry.

o

Công c
sign code đ


phát tri

n

ng d

ng trên môi trư

ng máy
th

c t
ế
.BlackBerry JDE Plug
-
in cho Eclipse
18
Đây là m

t Plug
-
in dành cho Eclipse,
cung c

p kh


năng l

p trình BlackBerry trên môi trư

ng clipse. Ngư

i dùng
có th


phát tri

n

ng d

ng BlackBerry thông qua Eclipse. Plug
-
in này còn
cung c

p các máy

o c

n thi
ế
t cho vi

c l

p trình, tùy thu

c và J cài đ

t
trong máy.Rapid Application Development tool
s for BlackBerry

(MDS Studio 2.0):
Môi trư

ng này cung c

p cho ngư

i phát tri

n

ng d

ng kh


năng phát tri

n
các

ng d

ng khác nhau như m

ng, cơ s


d


li

u.v.v.BlackBerry Plug
-
in cho Microsoft Visual tudio Đây là Plug
-
in dành cho
Visual Studio c

a Micro
soft. Cung c

p kh


năng phát tri

n

ng d

ng
BlackBerry qua môi trư

ng Visual Studio. Tuy nhiên, Plug
-
in này hi

n nay
không đư

c Research In Motion phát tri

n ti
ế
p.NetBeans
19
Ngư

i dùng có th


s


d

ng Net eans đ


l

p trình

ng d

ng
BlackBerry.2
.
2
-

Các công c


l

p trình MDS trên BlackBerry
18

Công c


phát tri

n

ng d

ng Java

19

Công c


phát tri

n

ng d

ng Java

Chương 2 Black erry Mo ile


(Ngu

n: BlackBerry OS Report
-

Josh Schiffman)


2.2.4
BlackBerry cung c

p cho ngư

i dùng m

t b


máy

o g

n như hoàn ch

nh v


các tính năng đ


ngư

i dùng có th


ch

y th


và phát tri

n

ng d

ng trên
BlackBerry.

T

t c


các dòng máy đã s

n xu

t c

a esearch n Motion đ

u có m

t máy

o
v

i ch

c năng và hình dáng tương đương.

Máy

o BlackBerry bao g

m t

t c


các tính năng c

a m

t máy BlackBerry
thông thư

ng, bao g

m k
ế
t n

i m

ng di đ

ng và m

ng má
y tính, ch
ế

đ


Holster
20
,
ch
ế

đ


pin và nhi

u ch
ế

đ


khác.
2
.
3
-

Máy

o 9530 c

a BlackBerry
20

Ch
ế

đ


ti
ế
t ki

m pin c

a BlackBerry khi đưa thi
ế
t b


vào m

t bao da có nam châm

Chương 2 Black erry Mo ile


(Ngu

n: www.Blackberry.com)


2.2.5
M

c dù ngư

i phát tri

n

ng d

ng có th


t


do phát tri

n

ng d

ng cho
BlackBerry.
Tuy nhiên, khi s


d

ng API c

a BlackBerry cung c

p, Research In
Motion c

n ph

i theo dõi m

t s


chương trình nh

y c

m s


d

ng các API liên quan
t

i vi

c b

o m

t và qu

n lý các thông tin n

m trong máy. Các hàm v


b

o m

t và
qu

n lý trong BlackBerry AP đ

u
b


khóa, và yêu c

u ph

i đư

c ký trư

c khi s


d

ng trên máy th

t.

M

t s


AP như các AP v


mã hóa, b

o m

t b

t bu

c ph

i đư

c Research In
Motion ký trư

c khi s


d

ng. Đi

u này giúp cho ngư

i dùng có th


s


d

ng các
chương trình đư

c phát tri

n mà không ph

i lo v


các v

n đ


mã hóa và b

o m

t c

a
mình.

M

t s


chương trình s


d

ng MIDP
21

đ


truy c

p vào máy c

n đư

c ký đ


xác minh

ng d

ng này an toàn. hi đư

c ký, chương trình s


không xu

t hi

n các
c

nh áo cho ngư

i dùng khi chương trình s


d

ng các k
ế
t n

i file, k
ế
t n

i m

ng
cũng như truy c

p d


li

u trong máy n

a.

Các gói c

n ph

i ký trư

c khi s


d

ng là:


Tên gói

Công d

ng

Net.rim.blackberry.api.browser

Gói này cung c

瀠 捨漠

湧n d

湧nnăng truy c

瀠盠漠瑲栠摵ó


c

愠䉬慣歂a牲ó

Net.rim.blackberry.api.invoke

Gói này cung c

瀠 捨漠

湧n d

湧nnăng truy c

瀠 và 握挠


d

湧n 揳c s

渠 c

a BlackBerry như
l

捨⁣c⁶

挬⁴楮

nⰠ


g桩⁣棩é
††††††††††††††††††††
††

21

Mobile Information Device Profile

Chương 2 Black erry Mo ile

và các

湧 d

湧 v


ã

ng đi


瑨íNet.rim.blackberry.api.mail

G

椠 滠ó 捵湧c c

瀠 捨漠 灨é


d

湧n 瑲íó c

瀠 盠漠 éh

渠 ã

ã 瑩í


渠c

a BlackBerry đ


g

椬 湨


và đ

挠瑩渠ch

渠n
J
浡楬ã

Net.rim.blackberry.api.mail.event

Gói

湧nd

ng này đ

nh ngh a các
s
渠盠 l

湧 湧桥 煵

渠泽l 握c
s
渠汩ⁱn慮⁴

椠ã慩氮

Net.rim.blackberry.api.menuitem

Gói này
dùng cho phép ngư

椠灨
瑲í湧n d

湧n c íh


瑨í洠 握c
menu vào chương trình BlackBerry.

Net.rim.blackberry.api.options

Gói này cho phép ngư

椠灨é瑲í湧nd

湧n揳c瑨


瑨íã 握挠瓹ó 捨


c

a chương trình vào danh sách tùy揳⁳

n⁣

愠ãáó B污捫䉥牲ó

Net.rim.blackberry.api.pdap

Gói này cung c

瀠 捨漠

湧n d

湧nnăng truy xu

t vào chương
瑲栠煵

n lý thông tin ngư

椠擹湧
c

a Black erry như s


đ

愠捨

Ⱐ援湧


挬

捨c

Javax.mircoedition.pim


Net.rim.blackberry.api.phone

G
ó
i này cung c

瀠 捨漠

湧n
d

湧nnăng s


d

ng các tính năng c


握挠

湧⁤

湧⁰桯湥h

Net.rim.blackberry.api.phone.phonelo
gs

Gói này cung c

瀠 捨漠

湧n d

湧nnăng truy xu

í l

捨c s


g

á 盠
Chương 2 Black erry Mo ile

nghe c

愠ãáó

Net.rim.blackberry.api.browser.field

Gói này cung c

瀠 捨漠

湧n d

湧nnăng h
á

渠瑨


瑲慮朠睥戠瑲潮g
chương trình.

Net.rim.blackberry.api.browser.plugin

Gói này cho phép ngư

椠 l

瀠 瑲í
瑨íã 握挠 歩

甠 䵉j䔠 歨â 盠v
瑲栠摵ó

琠睥戠w

a⁂ 慣歂敲aó

Net.rim.blackberry.api.crypto

Gói này cung c

瀠捨漠

湧nd

湧n握挠
tính nă
n
朠v


b

漠ãã棳愬h捨


ký đi

渠í

Ⱐ捨

湧n瑨