F e a t u r e S u b s e t S e l e c t i o n U s i n g A G e n e t i c A l g o r i t h m

grandgoatΤεχνίτη Νοημοσύνη και Ρομποτική

23 Οκτ 2013 (πριν από 4 χρόνια και 8 μήνες)

69 εμφανίσεις

   
   
 ￿￿￿￿￿￿
          
  ￿￿ ￿￿￿￿
   ￿   ￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿ ￿  ￿     ￿  ￿    ￿
￿￿￿￿ ￿       ￿   ￿  ￿
￿￿￿￿ ￿       ￿    ￿     ￿
 ￿
  ￿  ￿      ￿
￿     
    
￿￿￿  ￿ 
      
￿    ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ 
    
  
￿
          

￿     
    
￿￿￿  ￿ 
      
￿  ￿￿￿￿￿
 ￿  ￿ ￿  ￿ 

  ￿         
       ￿      ￿      
  ￿￿            ￿  ￿
        ￿     
               
      ￿       ￿
￿   
    ￿  ￿￿￿￿  ￿    
 ￿         ￿   
         ￿     ￿   ￿   
 ￿ ￿              
￿ ￿ ￿  ￿￿
￿     ￿           ￿
  ￿￿￿￿            
￿￿           ￿  
￿        ￿        ￿
     ￿       
￿     ￿            
 ￿
￿
         ￿￿￿￿￿￿

               ￿   ￿￿￿￿￿￿￿￿
 ￿￿￿￿￿￿￿￿￿      ￿
￿
￿       ￿   ￿ ￿     
    ￿ ￿        ￿
                 
￿            
    ￿         ￿  
￿ ￿
￿            ￿   ￿ ￿
￿      ￿             
       ￿            
  ￿      ￿
￿      ￿    ￿ ￿   
  ￿￿￿  ￿       
        ￿ ￿        
￿           ￿   ￿      ￿
                 ￿     ￿
                  
￿￿              
                   
 ￿     ￿   ￿       ￿
￿            ￿        
      ￿   ￿  ￿ ￿   ￿ 
  ￿            ￿   
         ￿     
 ￿   ￿
￿   
                     
￿          ￿￿           
          ￿ ￿   ￿  ￿ ￿￿￿￿￿
     ￿￿￿￿    ￿       
￿            ￿     
            ￿       
         ￿    
                   
￿ ￿  ￿ ￿￿￿￿￿   ￿  ￿ ￿￿￿￿￿￿       
        ￿￿            ￿
 ￿        ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿      
     ￿￿
            ￿        ￿ 
      ￿              
    ￿  ￿     ￿ ￿ ￿￿￿￿￿  ￿  ￿ ￿￿￿￿￿  
 ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿                  ￿
￿
                
￿          ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿  ￿
￿￿￿￿￿  ￿ ￿ ￿￿￿￿￿   ￿ ￿ ￿￿￿￿￿  ￿ ￿￿￿￿￿   ￿  ￿ ￿￿￿￿￿ 
￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿         ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿  ￿ ￿
￿￿￿￿￿    ￿          ￿
 ￿￿ ￿  ￿  ￿ ￿￿￿￿￿    ￿ ￿ ￿￿￿￿￿   ￿  ￿ ￿￿￿￿￿ 
 ￿ ￿ ￿￿￿￿￿   ￿ ￿ ￿￿￿￿￿          
    ￿￿
        ￿         
                
￿￿            ￿   
      ￿  ￿ ￿             ￿
 ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿   ￿       ￿  
    ￿               
                 
       ￿￿     ￿        
               
             ￿
                
￿             ￿￿     
   ￿ ￿        ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿  ￿
           ￿￿   ￿
      ￿￿￿￿              
￿  ￿           ￿￿ ￿
             ￿   
￿           ￿￿￿￿ ￿  ￿
   ￿ ￿￿￿
￿          ￿
￿
             ￿￿￿￿ ￿  
     ￿   ￿        
    ￿￿       ￿    
            ￿   
￿         ￿   ￿   
   ￿  ￿          
         ￿ ￿    
 ￿    ￿              
￿        ￿  ￿ ￿￿￿￿￿  ￿ ￿￿￿￿￿  ￿ ￿￿￿￿￿
    ￿       ￿
    ￿            ￿
  ￿￿￿￿    ￿ ￿ ￿        
￿
  ￿  ￿  ￿  ￿      
          ￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿
 ￿ ￿￿￿￿￿￿  ￿              
     ￿        ￿   
￿  ￿     ￿    ￿    ￿      
￿    ￿￿￿￿  ￿     ￿ ￿
 ￿ ￿ ￿

￿   ￿ ￿ 

￿      ￿        ￿     
     ￿ ￿         ￿     ￿   
 ￿       ￿        ￿        
    ￿        ￿  
           ￿   ￿  ￿
  ￿        ￿    
           ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿    ￿ 
 ￿               
￿￿
   ￿              
 ￿            
 ￿
￿         ￿￿￿￿  ￿   
                    ￿
    ￿ ￿     ￿          
            
  ￿   ￿            ￿  
    ￿   ￿ ￿       
    ￿       ￿      
   ￿   ￿       ￿     
          ￿  ￿     
     ￿
￿         ￿  ￿
    ￿             ￿  
                
          ￿
￿               ￿    ￿
     ￿  ￿          
    ￿      ￿     ￿
            ￿    
                     
  ￿                ￿ 
          ￿
  ￿         ￿   ￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿
 ￿ ￿￿￿￿￿     ￿ ￿    ￿      
 ￿         ￿        ￿
       ￿       ￿    
￿
￿   ￿       ￿    ￿     ￿
   ￿          ￿    
        ￿   ￿ ￿ ￿￿￿￿￿    ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿     ￿
                   ￿ 
￿                ￿   
￿   ￿   ￿ ￿ ￿￿￿￿￿    ￿ ￿ ￿￿￿￿￿    ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿
 ￿   ￿ ￿ ￿￿￿￿￿             ￿
   ￿￿             
         ￿           
                
 ￿             ￿ ￿
 ￿         ￿   
            ￿     
￿     ￿￿    ￿       ￿
     ￿     ￿  ￿      
                
 ￿                   ￿￿￿￿ ￿￿
     ￿                
￿       ￿   ￿ ￿ ￿￿￿￿￿     ￿     ￿
 ￿            
￿     ￿    ￿ 
                   
        ￿￿
￿   
            ￿ ￿ ￿￿￿￿￿  ￿
￿￿￿￿￿  ￿   ￿        ￿￿￿ ￿
     ￿       ￿
￿   ￿ ￿￿
￿     ￿ ￿￿
￿      ￿ ￿￿￿
￿     ￿ ￿￿￿￿￿
￿          ￿ ￿￿￿
               
 ￿                     
       ￿￿     ￿       
                  ￿ ￿
      ￿   ￿

   ￿  ￿    
  ￿       ￿￿             
￿
￿          ￿￿      ￿￿      
  ￿     ￿         ￿
 ￿                 
               
￿        ￿          
 ￿
 ￿         ￿   ￿     ￿
￿                ￿￿
    ￿             
     ￿   ￿￿￿   ￿    ￿  
      ￿       ￿       ￿
  ￿             ￿￿
 ￿             ￿￿ 
    ￿ ￿      ￿            ￿￿
￿  ￿   ￿
  ￿  ￿ ￿   ￿  ￿ ￿
 ￿  ￿
  ￿  ￿ ￿ ￿
￿ 

￿￿￿
   ￿  ￿   ￿          ￿   ￿  ￿  
        ￿       
     ￿  

           ￿  
￿               ￿   
      ￿    ￿       ￿￿￿￿   
       ￿            
      ￿     ￿  ￿ ￿   ￿  ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ 

￿￿
 ￿ ￿  ￿                
    ￿  ￿    ￿       
     ￿ ￿               
     ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿
￿   
￿￿￿   
        ￿         
￿  ￿￿￿  ￿           
       ￿￿  ￿      
               ￿
￿
￿￿￿￿￿ ￿￿    
        ￿       
                
￿
￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿  ￿  ￿
￿
  ￿￿      ￿
        
￿￿    ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿   ￿
  ￿  ￿ ￿￿￿ ￿￿  ￿  ￿
  ￿  ￿ ￿￿￿ ￿   ￿
  ￿  ￿ ￿￿￿ ￿￿  ￿  ￿
  ￿ ￿  ￿ ￿￿￿ ￿   ￿
  ￿  ￿ ￿￿￿ ￿￿  ￿  ￿
  ￿ ￿￿  ￿ ￿￿￿ ￿￿  ￿  ￿
  ￿￿￿  ￿ ￿￿￿ ￿￿  ￿  ￿
  ￿  ￿￿  ￿ ￿￿￿ ￿￿  ￿  ￿
  ￿￿￿  ￿ ￿￿￿ ￿￿  ￿  ￿
  ￿  ￿ ￿￿￿ ￿￿  ￿  ￿
  ￿  ￿ ￿￿￿ ￿￿  ￿  ￿
  ￿  ￿ ￿￿￿ ￿￿   ￿
   ￿   ￿ ￿￿￿ ￿   ￿
    ￿  ￿ ￿￿￿ ￿   ￿
  ￿  ￿ ￿￿￿ ￿￿  ￿
 ￿ ￿  ￿ ￿￿￿ ￿￿   ￿
   ￿   ￿ ￿￿￿ ￿￿  ￿
     ￿     ￿ ￿￿￿ ￿￿   ￿￿
  ￿  ￿ ￿￿￿ ￿￿   ￿
   ￿   ￿ ￿￿￿ ￿￿  ￿  ￿
                  
￿￿   ￿       ￿    
  ￿    ￿          ￿ 
                
 ￿ ￿￿￿ ￿￿            ￿￿  
￿     ￿        ￿ ￿￿     
           ￿  ￿￿
￿￿￿￿￿ ￿  
         ￿           ￿
                
       ￿           
    ￿  ￿ ￿￿￿￿￿￿            ￿
￿                  
     ￿   ￿   ￿     
￿            ￿  ￿
￿
  ￿￿        ￿       
        ￿ ￿ ￿ ￿
  
￿ 

     
     
￿
￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿
￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿

￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿
￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿

￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿
￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿

￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿
￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿

￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿
￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿

￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿
￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿

￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿
￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿

￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿
￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿

￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿
￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿
 
￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿
￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿

￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿
￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿

￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿
￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿

￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿
￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿
 
￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿
￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿

￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿
￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿

￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿
￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿

￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿
￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿
 
￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿
￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿
   
￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿
￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿

￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿
￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿
 
￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿
￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿
 ￿￿￿￿          ￿   ￿  
    ￿
￿￿￿    
   ￿￿ ￿  ￿    ￿￿￿ ￿      ￿
        ￿
￿￿￿￿￿      
                ￿
          ￿   ￿       
    ￿  ￿￿    ￿     ￿     
 ￿  ￿￿       ￿￿
       ￿         ￿
                 ￿
       ￿        ￿
￿
  ￿￿    ￿      ￿   
￿       ￿
 
 ￿ 

     
      
￿
￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿
￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿

￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿
￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿

￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿
￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿

￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿
￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿
    ￿￿         ￿  ￿
￿ ￿￿￿￿￿ ￿               ￿ 
          ￿￿
￿￿￿￿￿         
               ￿
￿ ￿  ￿    ￿￿￿￿￿ ￿ ￿  ￿   
         ￿     ￿ ￿￿     
   ￿￿
       ￿￿    ￿       ￿
         ￿  ￿   
   ￿              ￿ ￿
  ￿￿       ￿      
  ￿                
  ￿                  
     ￿       ￿
￿   
            ￿    ￿
         ￿  ￿     
 ￿           ￿￿  ￿ ￿
  ￿    ￿       ￿ 
￿  ￿          
                 ￿
   ￿              
     ￿  ￿         
              
        ￿  ￿    
￿
￿
      ￿   ￿    ￿
    ￿  ￿         
 ￿   ￿         ￿  
   ￿   ￿ ￿        ￿
                ￿  ￿
    ￿   ￿       
        ￿     ￿    ￿
            ￿

  ￿ ￿￿ ￿  ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿          
    ￿  ￿    ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿
￿ ￿￿  ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿         
   ￿￿         ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿
￿ ￿￿ ￿  ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿            
    ￿     ￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿
 ￿ ￿￿ ￿  ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿      ￿  ￿
 ￿      ￿     ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿
 ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿           ￿  ￿ ￿ 
￿
 ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿       ￿ ￿      ￿
  ￿ ￿  ￿
￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿     ￿    ￿ ￿ ￿  ￿
  ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿             ￿
 ￿  ￿￿￿￿￿￿￿ ￿   ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿  ￿    
  ￿          ￿  ￿   ￿
  ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿         ￿
   ￿    ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿
￿ ￿￿  ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿         
￿  ￿￿￿￿￿￿￿ ￿    ￿          ￿
    ￿  ￿
 ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿      ￿       
   ￿ ￿   ￿  ￿
￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿        ￿  ￿￿￿￿￿￿￿
￿                   ￿ 
￿
￿￿
 ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿          ￿ ￿
          ￿
 ￿ ￿￿ ￿  ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿        ￿ ￿  
         ￿
￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿        ￿ ￿    ￿
              ￿  ￿
 ￿  ￿ ￿￿￿￿￿￿￿       ￿   ￿ ￿  ￿
￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿         ￿
￿ ￿                   
 ￿    ￿
￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿     ￿ ￿     
 ￿ ￿                
        ￿
￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿         ￿  ￿
 ￿ ￿                
   ￿  ￿
 ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿         ￿  ￿ ￿  ￿
 ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿     ￿   ￿   ￿
 ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿        ￿  ￿￿￿￿￿￿￿ ￿
                    ￿ ￿
￿  ￿￿ ￿  ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿          
￿       ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿
 ￿ ￿￿  ￿ ￿￿ ￿   ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿         ￿
  ￿    ￿    ￿  ￿   ￿ ￿  ￿￿￿￿￿￿
    ￿        ￿
 ￿ ￿￿   ￿ ￿￿  ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿  ￿  ￿￿ ￿     ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿  
       ￿   ￿  ￿￿￿￿
￿￿￿ ￿                 ￿ ￿
 ￿ ￿￿ ￿ ￿  ￿ ￿￿￿￿￿￿￿   ￿          
    ￿  ￿￿￿￿￿￿￿ ￿            
            ￿  ￿
 ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿           ￿   ￿   ￿
   ￿
 ￿ ￿￿ ￿  ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿       ￿  
￿       ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿
  ￿  ￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿  ￿￿       
    ￿    ￿        ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿
￿￿￿￿
 ￿ ￿￿ ￿  ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿     ￿  ￿￿￿￿￿￿￿ ￿
                   ￿    ￿
   ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿           ￿
                ￿   ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿
       ￿          ￿  ￿
 ￿ ￿￿
 ￿ ￿￿  ￿ ￿￿ ￿   ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿  ￿   ￿   ￿   ￿
      ￿   ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿        ￿
￿￿