R e v i s i n g T r a n s a c t i o n C o n c e p t s f o r M o b i l e C o m p u t i n g

globedeepΚινητά – Ασύρματες Τεχνολογίες

24 Νοε 2013 (πριν από 4 χρόνια και 7 μήνες)

168 εμφανίσεις

      
￿
  
      
         
       
    ￿  ￿￿￿￿￿     ￿  ￿￿￿￿￿
￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿

               
        ￿    
    ￿      
             
           
       ￿    ￿
 ￿         
       ￿   ￿￿
  ￿  ￿          
  ￿     ￿    
   ￿
￿   
           
        
 ￿     ￿     ￿ 
         ￿  
￿               
￿       
           
  ￿      
            
 ￿      ￿
       
         ￿   ￿  ￿￿ ￿￿
   ￿ ￿     ￿  ￿
          
 ￿          
      ￿      
     ￿     
    ￿
     ￿  ￿  ￿
         ￿
    ￿   
      ￿     
          
        ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿
￿
          
 ￿   ￿ ￿  ￿￿
        
     ￿
 ￿        
           
    ￿         
      ￿   ￿ ￿
          
     ￿   ￿
          ￿
           
         ￿
￿         
        ￿    
        ￿
 ￿        
              ￿ 
             ￿
          
         ￿
   ￿    
   ￿    ￿
 ￿   ￿     ￿
            
        
    ￿       ￿
   ￿   ￿￿ ￿￿    ￿
          
￿
     ￿        
      ￿     ￿
  ￿￿￿ ￿￿   ￿      ￿
         ￿
  ￿     ￿   ￿
        ￿  
   ￿ ￿         ￿
       ￿  ￿     
            ￿
          ￿
  ￿￿         
 ￿  ￿     
  ￿       
 ￿￿          ￿￿ 
 ￿￿          ￿
   ￿￿        ￿
￿    
      ￿
        
      ￿   
         
    ￿   
     ￿
        
   ￿ ￿     ￿
   ￿   ￿      
         
     ￿       ￿
            ￿
        
           ￿
             
    ￿  ￿    ￿
￿      ￿     ￿
      ￿ ￿￿  ￿
          
       ￿  ￿
      ￿  ￿
￿  ￿     ￿
￿         
        
￿ ￿
       ￿
  ￿  ￿  
         ￿￿  ￿
         ￿  ￿
￿    ￿  ￿ ￿
 ￿   ￿  ￿   ￿
        ￿  ￿ ￿
             ￿
 ￿
           ￿
      ￿
￿￿￿   
  ￿      ￿
      ￿      
￿           
    ￿      ￿ ￿
   ￿ ￿       
      ￿
        
    ￿      ￿   
        ￿    
     ￿      
       ￿      ￿
  ￿        
     ￿       ￿￿
              
    ￿   ￿  
   ￿      
           
  ￿     ￿
  ￿   ￿   
  ￿￿￿ ￿￿       
 ￿   ￿￿ ￿￿     ￿ 
              ￿
￿            ￿
￿  ￿ ￿  ￿  
    ￿     ￿
 ￿       ￿
        
      ￿ ￿￿￿
        
 ￿    ￿
￿￿￿    
  ￿    ￿    
     ￿  ￿
 ￿       ￿ ￿
 ￿    ￿     
    ￿￿  ￿ ￿   
          
 ￿       
  ￿         
      ￿    
          ￿
             
￿    ￿  ￿ ￿
   ￿  ￿       
        ￿
  ￿        
￿      ￿￿  
        
           
 ￿        ￿￿
      ￿ ￿  
         ￿
          
  ￿     ￿  ￿   
     ￿ ￿
          ￿     
 ￿￿
          ￿
          ￿￿
￿  
         
      ￿  ￿       
        ￿  ￿
￿         
         ￿ ￿
      ￿     
      
       ￿  ￿
          ￿
            ￿
      ￿  ￿   ￿
          
  ￿      
    ￿     ￿
￿       ￿  ￿
             ￿
  ￿         ￿
           ￿
 ￿   ￿  ￿ 
 ￿  ￿       
          ￿
 ￿      
  ￿
            
        ￿      ￿
  ￿     
￿￿￿￿   ￿        
        
 ￿  ￿ ￿      ￿
          ￿    
           ￿  ￿
          
      ￿   
￿  ￿ ￿
        
           
  ￿    ￿  ￿  
￿          ￿
       
￿          ￿
  ￿          ￿
   ￿  ￿      
         ￿
           ￿￿￿ ￿￿ 
￿￿￿ ￿￿             ￿
         ￿    ￿
        ￿￿   ￿
￿    
           ￿
        ￿  ￿
           
  ￿       ￿ ￿
  ￿              
        ￿ 
  ￿        
             ￿
              ￿
              ￿
            
   ￿         
      ￿   
          
           
      ￿
 ￿         
       ￿
             ￿ 
 ￿         
     ￿
    ￿   
           ￿
      ￿  
           ￿
   ￿         
        
￿      ￿  
         
          ￿
     ￿   ￿  
       
        ￿
  ￿  

       ￿
           
  ￿      
 ￿ 
  
      
 ￿ 
   
   ￿ 
 ￿ 
       ￿ 
             
 ￿ 
￿
           ￿  ￿ 
           
          ￿
    
 ￿ 
￿   ￿      
         ￿

 ￿ 
    
 ￿ 
￿  ￿
        
  ￿     ￿ 
     ￿   ￿￿
          ￿
   ￿   ￿
￿
￿   
       
        ￿ 
     ￿ ￿    ￿
       ￿
 ￿     ￿
       
 ￿
 ￿        ￿
        ￿
              
  ￿  ￿￿     
              
￿          ￿
             ￿
           
      ￿     
       ￿   ￿
   ￿          ￿
    ￿        
       ￿
￿  ￿       
          
   ￿     
       ￿  
   ￿              
         ￿
  ￿        
￿￿￿      ￿     
    ￿   ￿   
        ￿   ￿
￿         ￿
          
   ￿      ￿     ￿
￿   
￿￿￿ ￿         
   ￿     ￿   ￿
           ￿
 ￿        ￿   
￿    ￿    ￿   ￿
         