D i s t r i b u t e d D y n a m i c F a u l t - T o l e r a n t C h a n n e l

globedeepΚινητά – Ασύρματες Τεχνολογίες

24 Νοε 2013 (πριν από 4 χρόνια και 7 μήνες)

79 εμφανίσεις
Cell
Cell
MH
MH
MH
MH
MH
MSS
MSS
MH
MH
Fixed Network
Cell
MH MH
MH
MSS
MSS
Cell
MSS
MH
MH
MH
Cell43 47 49
44 45 46 48
38 39 41 42
36 37
40
30
29 31 32 33 34 35
22 23 24 25 26 27
28
21
20
16 17 18 19
15
89 12 13 14
10 11
23 56 7
4
1

Direct Connections Requiring No Message Exchange

100.00
95.00
90.00
85.00
80.00
75.00
50 channel system
70.00
100 channel system
400 channel system
65.00
60.00
55.00
50.00
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
Channel request load (% of capacity)Percentage of direct connections
Inter-MSS Messages per Channel Request
5.50
5.00
4.50
4.00
50 channel system
100 channel system
3.50
400 channel system
3.00
2.50
2.00
1.50
1.00
0.50
0.00
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
Channel request load (% of capacity)Number of messagesChannel Transfer Attempts vs. Channel Demand
12.00
11.00
10.00
50 channel system
100 channel system
9.00
400 channel system
8.00
7.00
6.00
5.00
4.00
3.00
2.00
1.00
0.00
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
Channel request load (% of capacity)

Percentage of transfer attemptsDenied Channel Requests vs. Channel Demand
22
20
18
16
14
12
10
50 channel system
100 channel system
8
400 channel system
6
4
2
0
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
Channel request load (% of capacity)


Percentage of denied channel requests

Maximum Duration for Channel in Transfer Set
(Common Transfer Set)
0.035
0.030
0.025
0.020
0.015
50 channel system
100 channel system
400 channel system
0.010
0.005
0.000
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
Channel request load (% of capacity)
Seconds