ประสบก

fangscaryΤεχνίτη Νοημοσύνη και Ρομποτική

13 Νοε 2013 (πριν από 4 χρόνια και 8 μήνες)

160 εμφανίσεις

เรื่องที่ต้องเสริม

1.

มิเตอร์สามารถตัดไฟด้านผู้ใช้ออกเมื่อ

-

มีกระแสเกิน

-

แรงดันต ่าหรือแรงดันเกิน


ประสบการณ์งานวิจัย

1.

วารสารระดับนานาชาติ
,
วารสารระดับชาติหรือของมหาวิทยาลัยในประเทศ

1.2

กลุ่มระบบเซนเซอร์และระบบเครื่องมือวัดและควบคุม

-

Thongchai Maneechukate, Jeerasuda

Koseeyaporn, Paramote Wardkein and Poolsak
Koseeyaporn, “Wide
-
band amplitude control of the second
-
order oscillator circuit,”
Int. Journal of Electronics and Communications, pp. 666
-

673, 2008.

-

Poolsak Koseeyaporn, "An Improvement of Adaptation Law for R
obot Manipulator
Based on Non
-
Persistent Excitation," The Journal of King Mongkut's Institute of
Technology North Bangkok, vol. 5(4), Oct
-
Dec 2005.

-

Saleh Zein
-
Sabatto, Ali Sekmen, Poolsak Koseeyaporn, "Fuzzy Behaviors for Control
of Mobile Robots," Journal

of Systemics, Cybernetics and Informatics, Vol 1(1).

-

P. Koseeyaporn, G.E. Cook, and A.M. Strauss, "Adaptive Voltage Control in Fusion
Arc Welding," IEEE Transactions on Industry Applications Vol. 36, No. 5, pp. 1300
-
1307, Sep
-
Oct 2000.2.

การประชุมระดับนาน
าชาติ การประชุมระดับชาติหรือของมหาวิทยาลัย

2.2

กลุ่มระบบเซนเซอร์และระบบเครื่องมือวัดและควบคุม

-

Kitipongwatana, A.; Koseeyaporn, P.; Koseeyaporn, J.; Wardkein, P.; , "AC power load
controlling by using PWM based on phase locked loop," Electrical Engineering/Elec
tronics,
Computer, Telecommunications and Information Technology, 2009. ECTI
-
CON 2009. 6th
International Conference on , vol.01, no., pp.74
-
77, 6
-
9 May 2009.

-

Koseeyaporn, P.; Koseeyaporn, J.; Wardkein, P.; , "An enhanced adaptive algorithm for PLI
cancella
tion in ECG signals," Information, Communications and Signal Processing, 2009.
ICICS 2009. 7th International Conference on , vol., no., pp.1
-
5, 8
-
10 Dec. 2009.

-

จีรสุดา โกษียาภรณ์
,
พูลศักดิ

โกษียาภรณ์ และ ปราโมทย์ วาดเขียน
,

เทคนิคการเข้ารหัสสัญญาณทางเฟสแบ
บใหม่ที่มีพื้นฐานอยู่บนสมการผลต่างอันดับสองและเงื่อนไขค่
าเริ่มต้น
,”
การประชุมวิชาการทางวิศวกรรมไฟฟ้า ครั้งที่
31,
หน้า
669
-

672, 29


31

ต.ค.
2551

-

อารัมภ์ กิติพงษ์วัฒนา
,
พูลศักดิ

โกษียาภรณ์
,
จีรสุดา โกษียาภรณ์ และ ปราโมทย์ วาดเขียน
,

วงจรขยายก าลังสัญญาณเสียงคลาสดีด้วยความเพี้ยนต ่าโดยอาศัยการมอดูเลต
PWM
ด้วยเฟสล็อกลูป
,”
การประชุมวิชาการทางวิศวกรรมไฟฟ้า ครั้งที่
31,
หน้า
939
-

942, 29


31
ต.ค.
2551

-

Poolsak Koseeyaporn, "An Enhanced Adaptive Voltage Control in Gas Tungsten Arc
Welding,"
ECTI
-
CON 2007, Mae Fah uang University, Chiang Rai, Thailand, May 9
-
12, 2007.

-

Maneechukate, T.; Koseeyaporn, J.; Wardkein, P.; Koseeyaporn, P., "Amplitude modulation
based on time
-
varying forced function of second
-
order oscillator circuit ," ISCAS 2006,
P
roceedings. 2006 IEEE International Symposium on Circuits and Systems, 21
-
24 May 2006.

-

Jeerasuda Koseeyaporn and Poolsak Koseeyaporn, "Kalman Filtering Adaptive Stabilization
of Robot Manipulator under Sea Wave Interference," The 2005 International Symposium on
Intelligent Signal Processing and Communications Systems, HongKong 13
-
16 Dec 2005
.

-

Pisuit Janchaichanakun, Chaiyan Suwancheewasiri, and Poolsak Koseeyaporn, "3D Space
Motion Control for Behavior
-
based Mobile Robot,"


28th Electrical Engineering Conference
Program, Phuket, Thailand, Oct 20
-
21, 2005.

-

Poolsak Koseeyaporn, "A 3D Graphical

Software for Mobile Robot Behaviour


Algorithm
Verification," CRIT
-
2005, Nonthaburi, Thailand, 16
-
17 Jun 2005.

-

Poolsak Koseeyaporn,


"Adaptive Stabilization of Robot Manipulator under Sea Wave
Interference," 4th Asian Conference on Industrial Automation
and Robotics Bangkok,
Thailand, May 11
-
13, 2005.

-

Poolsak Koseeyaporn,


"Continuous Surface Tracking for Welding Robot," IEEE TENCON
2004, Analog and Digital Techniques in Electrical Engineering, Chiang Mai, Thailand, Nov
21
-
24 2004.

-

P. Koseeyaporn and J.

Koseeyaporn,


"Evolutionary Position Planning for a High Degree of
Freedom Articulate Robot,"


27th Electrical Engineering Conference Program, EECN
-
27,
Khon Kaen, Thailand, Nov 11
-
12, 2004.


-

Jeerasuda Koseeyaporn, Paramote Wardkein, Panwit Tuwanut, and Po
olsak Koseeyaporn,
"Time Quantization Derivative PWM Based One
-
bit DPCM," The 47th IEEE International
Midwest Symposium on Circuits and Systems, Hiroshima, Japan, pp. I
-
337
-

I
-
340, July 25
-
28, 2004.

-

Montree Siripruchyanun, Poolsak Koseeyaporn, Jeerasuda
Koseeyaporn, and Paramote
Wardkein, "Fully Current Controllable AM/FM Modulator and Quadrature Sinusoidal
Oscillator Based on CCCIIS," 2004 IEEE International Symposuim on circuits and Systems,
Vancouver, Canada, May 23
-
26, 2004.

-

Montree Siripruchyanun, Po
olsak Koseeyaporn, Jeerasuda Koseeyaporn, and Paramote
Wardkein, "Two Low
-
Voltage High
-
Speed Cmos Frequency
-
Insensitive Pwm Signal
Generators Based On Relaxation Oscillator," 2004 IEEE International Symposuim on circuits
and Systems, Vancouver, Canada, May

23
-
26, 2004.

-

S. Zein
-
Sabatto, A. Sekmen, P. Koseeyaporn, and S. Colombano, "Evolutionary Membership
Adaptation for Mobile Robot Fuzzy Intelligent Behaviors," The Sixth IASTED International
Conference on Control and Applications
-

CA 2004, Marina del Rey,

CA, USA, March 1
-

3,
2004.

-

Tawatchai Sriyawong, Pichet Sriyanyong, Poolsak Koseeyaporn, Pramuan Kongsakorn, "A
Modified Fast Decoupled Power Flow Algorithm,"


International Conference on Electric
Supply Industry in Transition: Issues and Prospects for As
ia, AIT, Thailand, Jan 14
-
16, 2004.

-

Poolsak Koseeyaporn, George E. Cook, Alvin M. Strauss, "Integratable Robot Simulation
Tools,"


SoutheastCon 2002, pp. 370
-
374, Columbia, South Carolina, April 5
-

7,2002.


-

Z. Bingul, G. E. Cook, P. Koseeyaporn, A. M. St
rauss, " Intelligent Arc Voltage Control," 6th
International Conference on Trends in Welding Research, pp. 955
-
960, Callaway Gardens
Resort, Pine Mountain, Georgia USA, 15
-
19 April 2002.


-

Zafer Bingul, George E. Cook, Poolsak Koseeyaporn, Alvin M. Strauss
, "Study of Droplet
Transfer Mechanism in GMAW,"


6th International Conference on Trends in Welding
Research, pp. 375
-
379, Callaway Gardens Resort, Pine Mountain, Georgia USA, 15
-
19 April
2002.


-

P. Koseeyaporn, G.E. Cook, and A.M. Strauss, "Extendible Simu
lation Package for Robotics
Research and Instruction," IASTED International Conference Modelling and Simulation (MS
2002), pp. 259
-
263, Marina Del Rey, California, USA, May 13
-
15, 2002.

-

Poolsak Koseeyaporn, George E. Cook, Alvin M. Strauss, "Component Base
d Graphical
Robotic Simulation,"


Second AsianSymposium on Industrial Automation and Robotics, pp.
256
-
259, BITEC, Bangkok, Thailand, May 17
-
18, 2001.9.


-

Poolsak Koseeyaporn, George E. Cook, Alvin M. Strauss, "Extensible Robotic
Simulation,"


7th IEEE Int
ernational Conference on Methods and Models in Automation and
Robotics, Miedzyzdroje, Poland, 28
-
31 August 2001.


-

Poolsak Koseeyaporn, George E. Cook, Alvin M. Strauss, "Comparison of Two Nonlinear
Adaptive Control Strategies," SoutheastCon 2000, Nashville
, Tennessee, April 7
-
9, 2000.

-

P. Smithmaitrie, P. Koseeyaporn, G. E. Cook, A. M. Strauss, "Adaptive Fuzzy Voltage Control
in GTAW,"


The 7th Mechatronics Forum International Conference (Mechatronics
2000),


Atlanta, Georgia, Sep 6
-
8, 2000.


-

Z. Bingul, G. E
. Cook, P. Koseeyaporn, A. M. Strauss, "Real
-
Time Prediction of Electrode
Extension in GMAW,"


The 7th Mechatronics Forum International Conference (Mechatronics
2000), Atlanta, Georgia, Sep 6
-
8, 2000.

-

P. Koseeyaporn, G.E. Cook, and A.M. Strauss, "Adaptive
Voltage Control in GTAW, " 80th
annual AWS conference, St. Louis, Missouri, April 12
-
15, 1999.

-

P. Koseeyaporn, G.E. Cook, and A.M. Strauss, "Adaptive Voltage Control in GTAW,"


AWS
computer conference, pp. 337
-
348, Detroit, Michigan, Sept 28
-
30, 1999.

-

P.
Koseeyaporn, G.E. Cook, and A.M. Strauss, "Adaptive Voltage Control in Fusion Arc
Welding," IEEE IAS conference (section
-
prized paper), Phoenix, Arizona, Oct 3
-
7, 1999.


2.3

กลุ่มระบบส

องกลฝังตัว

-

N. Jasungnuen, P. Janchaichanakun, and P.Koseeyaporn, "Fuzzy
Logic Based Embedded
Controller for Control System Education," ECTI
-
CON 2007, Mae Fah Luang University,
Chiang Rai, Thailand, May 9
-
12, 2007.

4.
ประสบการณ์งานวิจัยที่ส าเร็จด้านอื่นๆ


โครงการวิจัย

-

Automatic Welding Torch Angle Control Appl
ied to Welding
Robot, Funding from

KMUTNB,
2004
.

-

Behavior
-
based Mobile Robot and Advanced So
ftware Collaboration, Funding from

KMUTNB,
2004
.

-

Thai Robot Strategy, FIBO and NECTEC Oct
2007
.

-

Industrial Robot Training Curriculum Developm
ent Research Project, Funding from

Su
mmit
Auto Body Industry
2007
.

-

Embedded Short C
ircuit Protection System, Funding from

Safe
-
T
-
Cut (Thailand)
2008
.


ความเหมาะสมด้านเทคโนโลยี

1.

Hardware

อุปกรณ์

Type
/Model

ราคาต่อหน่วย

เหตุผลที่เลือกใช้

Energy IC
Processing Chip
Sensing

Shunt


ราคาถูก

Wireless
2.

Software

3.

ระบบสื่อสาร