Στόχοι εργαστηρίου

fairieshourglassΛογισμικό & κατασκευή λογ/κού

9 Ιουν 2012 (πριν από 6 χρόνια και 1 μήνα)

422 εμφανίσεις

1
Αντικειμενοστραφής Προγραμματισμός I (5
ο
εξ)
Εργαστήριο #1
ο
:
Εισαγωγή στο Περιβάλλον Ανάπτυξης (IDE)
NetBeans, Πρώτα παραδείγματα ανάπτυξης Java εφαρμογών
Γαβαλάς Δαμιανός
dgavalas@aegean.gr
Στόχοι εργαστηρίου

Εξοικείωση με τις βασικές έννοιες και ιδιαιτερότητες μια 
ευρέως χρησιμοποιούμενης γλώσσας προγραμματισμού με 
σημαντική επίδραση στην επίλυση υπολογιστικών 
βλ λ
προ
βλ
ημάτων και στο σχεδιασμό και υ
λ
οποίηση
 
διαδικτυακών εφαρμογών

Διάκριση μεταξύ Java εφαρμογών (applications) και 
μικροεφαρμογών (applets)

Εξοικείωση με περιβάλλοντα ανάπτυξης εφαρμογών 
(Integrated Development Environments  IDEs)
(Integrated Development Environments
,
 IDEs)
Δεν είναι στόχος η πλήρης εκμάθηση της γλώσσας 
προγραμματισμού Java αλλά να δοθούν τα κατάλληλα 
ερεθίσματα στους φοιτητές για να ασχοληθούν περαιτέρω 
με τη συγκεκριμένη γλώσσα ή και με άλλες γλώσσες 
αντικειμενοστραφούς προγραμματισμού. 
2
Σελίδα του μαθήματος στο web
http://www2.aegean.gr/dgavalas/OO_I/ 
Τι περιέχει;
Έ
να απλό, πρώτο 
πρόγραμμα σε Java
//This program prints ‘Hello World’ to Java!
public class Hello {
public

class

Hello

{
public static void main(String[] args) {
System.out.println(“Hello world!");
}
}
3
Δημιουργία και επεξεργασία 
πηγαίου κώδικα με το NotePad

Πληκτρολογούμε τον πηγαίο κώδικα σε κάποιο 
επεξεργαστή κειμένου και αποθηκεύουμε το αρχείο με 
κατάληξη
 
.
j
ava

Προσοχή!!: Πρέπει το όνομα της κλάσης να είναι το ίδιο 
ακριβώς με το όνομα του αρχείου!

5
Μεταγλώττιση και εκτέλεση στο 
Command Prompt

Ελέγξτε ότι ο φάκελος με το μεταγλωττιστή (javac) και 
διερμηνέα (java) του JDK που εγκαταστήσατε, είναι μέρος 
του
 
‘path’
 
του συστήματός σας

π.χ. αν εγκαταστήσατε το JDK στο folder C:\jdk1.6, τότε το 
folder C:\jdk1.6\bin πρέπει να ανήκει στο path

Αν όχι, θα πρέπει να το προσθέσετε (αναζητήστε το path στις 
environmental variables του συστήματός σας

ȭɉəɄɇɐɪəəɎɗɋ:

ȭɉəɄɇɐɪəəɎɗɋ:

javac <xxx.java>

Διερμηνεία (εκτέλεση):

java <xxx>
4
Μεταγλώττιση και εκτέλεση στο 
Command Prompt
Δημιουργία, μεταγλώττιση, εκτέλεση 
προγραμμάτων


Source Code
Create/Modify Source Code
public class Welcome {
public static void main(String[] args) {
Systemout println(
"
Welcome
to Java!
"
);
Saved on the dis
k
Source code (developed by the programmer)
Source

Code
Compile Source Code
i.e., javac Welcome.java
Bytecode
If com
p
ilation errors

System
.
out
.
println( Welcome
to

Java!);
}
}


Method Welcome()
0 aload_0


Method void main(java.lang.String[])
0
g
etstatic #2 …
stored on the dis
k
Byte code (generated by the compiler for JVM
to read and inter
p
ret, not for
y
ou to understand
)
8
Run Byteode
i.e., java Welcome
Result
If runtime errors or incorrect result
g
3 ldc #3 <String "Welcome to
Java!">
5 invokevirtual #4 …
8 return
5
Άσκηση #1

Πραγματοποιήστε τη διαδικασία συγγραφής, 
μεταγλώττισης και εκτέλεσης της ‘Hello World’ 
εφαρμογής με χρήση
 
Notepad / Command Prompt

Ελέγξτε το ‘path’ του συστήματός σας

Αν όλα πάνε καλά, προκαλέστε ένα συντακτικό λάθος στον 
κώδικά σας και επαναλάβατε τη μεταγλώττιση 
παρατηρώντας το μήνυμα λάθους
Ολοκληρωμένο Περιβάλλον 
Ανάπτυξης (Εφαρμογών) 
NetBeans
6
Ολοκληρωμένο Περιβάλλον 
Ανάπτυξης Εφαρμογών (IDE) 
NetBeans

Online video tutorial 

Java Fundamentals I

Online video tutorial  Java Fundamentals I
Introduction to NetBeans IDE”

http://www.youtube.com/watch?v=Hv2yvXTVTVo

http://www.youtube.com/watch?v=GN_mo2vvGlo&featur
e=related

Tutorial

http://java.sun.com/developer/onlineTraining/tools/netbe
ans_part1/
Εισαγωγή στα IDE

Ένα Ολοκληρωμένο Περιβάλλον Ανάπτυξης 
Εφαρμογών (
Integrated 
Develo
p
ment Environment

䥄I
)
p
,
)
είναι λογισμικό 
το οποίο βοηθάει τους 
προγραμματιστές  να αναπτύξουν 
λογισμικό.

Τα δημοφιλέστερα Java IDEs:

NetBeans

JBuilder

Eclipse

JDeveloper
7
Εισαγωγή στα IDE

Από τι αποτελείται ένα IDE:

Επεξεργαστή πηγαίου κώδικα (Source code Editor).

Μεταγλωττιστή ή/και διερμηνέα (
Compiler and/or 

Μεταγλωττιστή ή/και διερμηνέα (
Compiler and/or 
in瑥rp牥瑥r)

Εργαλεία αυτόματης μεταγλώττισης και εκτέλεσης 
(Build‐ automation tools)

Προεραιτικάεργαλεία:

Αποσφαλματιστής (Debugger)

Σύστημα ελέγχου εκδόσεων (Version control system)

Εργαλεία για την απλοποίηση του σχεδιασμού 
γραφικών διεπαφών (Graphical User Interfaces, 
GUIs).
Εισαγωγή στα IDE

Εργαλεία για αντικειμενοστραφή σχεδιασμό:
Επιθεωρητής αντικειμένων (
Object inspector
)
-
Επιθεωρητής αντικειμένων (
Object inspector
)
-
Αναζήτηση κλάσεων (Class Browser)
-
Διάγραμμα ιεραρχίας κλάσεων (Class hierarchy 
diagram)
8
Γιατί χρειαζόμαστε ένα IDE
;

Ένα IDE προσφέρει εργαλεία ώστε να συγκεντρωθούν 
διαφορετικά τμήματα λογισμικού σε μία λογική ενότητα, 
διευκολύνοντας την εκμάθηση της γλώσσας και
 
αυξάνοντας την παραγωγικότητα του προγραμματιστή.

Τα περισσότερα σύγχρονα IDEs διαθέτουν εργαλεία για τη 
μοντελοποίηση γραφικών διεπαφών (GUIs) 
απλοποιώντας έτσι το σχεδιασμό τους, κάτι που αποτελεί 
κρίσιμο παράγοντα για την ανάπτυξη εμπορικού 
λογισμικού σήμερ
α
.
Σχετικά με το NetBeans

Ένα πλήρες και εξελισσόμενο σύγχρονο IDE με πλήρη 
υποστήριξη της γλώσσας Java

Παρέχεται δωρεάν

Παρέχεται δωρεάν

Έχει αναπτυχθεί σε Java, συνεπώς τρέχει σε όλα τα 
λειτουργικά συστήματα που υποστηρίζουν την Java VM

Προσφέρεται σε εκδόσεις για όλα τα λειτουργικά 
συστήματα (Windows, Linux, MacOS, …)

Ανοικτού κώδικα, υψηλής απόδοσης, επεκτάσιμο, 
κατάλληλο για σχεδιασμό 
GUIs

desktop/web/
?O?N?R?K?Y?j?R?
?O?D?Y?`?P?P?K?P?T??G?N?D??W?]?I?H?N?D?W?Q?f?
GUIs

desktop/web/
?O?N?R?K?Y?j?R?
?I?[?D?V?Q?T?G?j?R
9
Χαρακτηριστικά του NetBeans

Περιβάλλον:
εύκολα διαμορφώσιμη γραφική 
διεπαφή και 
δυνατότητα επεκτάσεων μέσωνέων plugins.

Project System:
Δημιουργία και διαχείριση λογικών 
ενοτήτων που περιέχουν πολλά Java αρχεία

Ανάπτυξη Web εφαρμογών:
υποστηρίζει 
τα J2EE 1.3 
και 1.4 standards

Ανάπτυξη υπηρεσιών ιστού (Web Services)
:
οδηγοί 
(
wizards
)
?G?N?D??Y?K??H?K?Q?N?T?Z?V?G?c?D?
web services
?O?D?N?
(
wizards
)
?G?N?D??Y?K??H?K?Q?N?T?Z?V?G?c?D?
web services
?O?D?N?
?I?V?G?D?P?I?c?D??G?N?D??Y?T??a?P?I?G?]?T??P?I?N?Y?T?Z?V?G?c?D?X(testing) 
υφιστάμενων web services.
Χαρακτηριστικά του NetBeans

Επεξεργαστής πηγαίου κώδικα (Code Editor):
οπτικές ενδείξεις συντακτικού (
Syntax highlighting)
γ
ι
α
J
ava
,
 XML
,
 HTML
,
 CSS
,
 
J
SP.
γ
䨬,,,J

Εργαλείο παρακολούθησης ροής εκτέλεσης κώδικα 
(Debugger):επιτρέπει τη βήμα‐προς‐βήμα 
παρακολούθηση της εκτέλεσης ενός προγράμματος, των 
τιμών που παίρνουν επιλεγμένες μεταβλητές, κλπ

GUI Builder:WYSIWYG σχεδιαστής με προ‐
εγκατεστημένα όλα τα Swing και AWT components
(textboxes, buttons, lists, …)

Υποστήριξη ελέγχου εκδόσεων
 
(Version control):
ένα χρήσιμο εργαλείο που διευκολύνει την ανάπτυξη 
λογισμικού από ομάδα προγραμματιστών.

NetBeans Mobility Pack:εύκολη δημιουργία και 
έλεγχος Java ME εφαρμογών για Java‐συμβατές συσκευές
10
Εγκατάσταση (installation)
1.
Εγκατάσταση του JDK

απαραίτητα προηγείται της 
εγκατάστασης του NetBeans.
2
Εγκατάσταση του 
NetBeans installation

κατεβάστε 
2
.
Εγκατάσταση του 
Ne瑂敡湳  installation

κατεβάστε 
την κατάλληλη (ανάλογα με το λειτουργικό σας 
σύστημα) έκδοση του NetBeans

Βήματα εγκατάστασης: αναζητήστε videos (π.χ. 
youtube) που περιγράφουν την εγκατάσταση βήμα‐
προς‐βήμα
Βήματα για εκτέλεση Java 
εφαρμογών
1.
Δημιουργία νέου project
2
Δημιουργία νέου αρχείου (
Java 
εφαρμογής) και 
2
.
Δημιουργία νέου αρχείου (
Java 
εφαρμογής) και 
συγγραφή πηγαίου κώδικα
3.
Μεταγλώττιση και εκτέλεση του project
4.
Έλεγχος λειτουργίας και debugging του project
11
Δημιουργία project στο NetBeans

File ‐> New Project 

Categories: Java
P j  J  A li i

P
ro
j
ects:
 J
ava
 A
pp
li
cat
i
on
12
Άσκηση #2

Δημιουργία και εκτέλεση της ίδιας Java εφαρμογής ‘Hello 
World’) με χρήση του NetBeans

Παρατηρήστε πως το NetBeans βοηθάει τη συγγραφή 
κώδικα

Κάντε συντακτικά λάθη και παρατηρήστε πως το 
NetBeans σας βοηθάει να τα εντοπίσετε
Άσκηση #3

Αναζητήστε στο web τη σημασία της παραμέτρου args

Χρησιμοποιήστε τη σε ένα Java πρόγραμμα 
PrintMessage java 
ώστε να εκτελείται όπως φαίνεται στην 
PrintMessage
.
java 
ώστε να εκτελείται όπως φαίνεται στην 
παρακάτω εικόνα (να τυπώνεται μία λέξη που δίνει ο 
χρήστης)

Τι αλλαγή απαιτείται ώστε το πρόγραμμα να τυπώνει δύο 
λέξεις;

Η άσκ
η
σ
η
 θα π
ρ
έπει
η η ρ
να γίνει εκτός
NetBeans