equableunalaska_cb307179
-
f713
-
4121
-
9d61
-
2d1ab79e6e9a.doc


Endpoint
-
1 = Integrity Pointsec SecureClient

Innehåller följande funktioner:Centralisera
d managementIntegrerad FirewallIntrångsskydd IPSPro
-
Aktivt spridningsskyddDedikerad IntrångsdetekteringFjärråtkomst via VPNAntiVirus (2H 2007)AntiSpywareInstant Messaging802.1x säkerhetspolicy driven åtkomstUppdateringar med SmartDefenseDatakryp
tering (Pointsec)Skydd mot flyttbara datalagringsmedia (Device Protector)


Baserat på Check Points teknologier

Stateful Inspection De Facto standard inom Nätverkssäkerhet, Application
Intelligence, Malicious Code Protector, SMART, Total Access Protection,

SecureXL m.fl.


Mjukvaruabonnemang och support

I samtliga Check Points abonnemang ingår såväl mjukvaru uppdateringar
som dygnet runt support.


2007 start major release

Check Point NGX R65Specifikation av produkter och tjänster

29

(
184
)
Rev 2007
-
05
-
03


Atea Sverige AB

Dnr 2006/455

Ramavtal 9999/
07

Programvaror och tjänster 2007

Bilaga 4 Specifikation av produkter och tjänster
område A


equableunalaska_cb307179
-
f713
-
4121
-
9d61
-
2d1ab79e6e9a.doc


1.3.3

EMC

EMC

NetWorker

EMC NetWorker är en
produk
t
som automatiserar
säkerhetskopiering och
återställning av ett företags information till/från en sekundär plats, som t ex
band eller disk. Genom ett centraliserad administration via ett
användarvänligt gränssnitt säkerställs rutiner för säkerhetskopiering som
genom regler st
yr tidpunkt för backup, destination, kloning etc.


EMC NetWorker är en heterogen programprodukt som stödjer ett stort antal
operativsystem och bandrobot
-
teknologier. EMC NetWorker har även stöd
för att hantera sk online
-
backuper för ett stort antal databa
ser och e
-
mailsystem.


Den öppna arkitekturen gör det möjligt att säkerhetskopiera data över olika
nätverk LAN


Local Area Network, WAN


Wide Area Network, SAN


Storage Area Network och s.k NAS
-
system via NDMP
-
protkollet.


Stöd för olika snapshot tek
nologier möjliggör avancerade säkerhets
-
kopieringar integrerade med ett stort antal hårdvaruleverantörers utrustning.


EMC Avamar

EMC Avamar är en kompletterande produkt för säkerhetskopiering, som
genom sin unika de
-
dupliceringsteknik minimerar mängden d
ata som
behöver säkerhetskopieras. Detta gör att EMC Avamar bl.a. lämpar sig väl
för säkerhetskopiering där WAN eller LAN
-
bandbredd är ett problem t ex
lokal
-
kontor eller i datacenters eller Vmware miljöer där man konsoliderat
ett stor antal servrar till e
n fysisk server.Reducering av datamängden och en betydligt snabbare säkerhetskopiering
möjligör aven snabbare återläsning.


Eftersom datamängden som säkerhetskopieras minskas drastiskt, upp till
300:1, så kan även katastrofsäkring av kopierat data enk
elt transferreras
över t ex ett WAN till ett annat datacenter.


EMC Backup Advisor

EMC Backup Advisor är en mjukvara för drift och övervakning av backup
och restore. EMC Backup Advisor är en tilläggsmjukvara för EMCs
backupverktyg EMC Networker samt för a
ndra backupapplikationer såsom
Symantec Netbackup, Symantec BackupExec, HP DataProtector och IBM
TSM. Genom att läsa in backupinformation från applikationer, nätverk,
servrar och storage system kan EMC Backup Advisor ge en komplett
översikt av hela backups
ystemet. Produkten förenklar hantering av
felmeddelanden, felsökning och drift av backupsystemet.Specifikation av produkter och tjänster

30

(
184
)
Rev 2007
-
05
-
03


Atea Sverige AB

Dnr 2006/455

Ramavtal 9999/
07

Programvaror och tjänster 2007

Bilaga 4 Specifikation av produkter och tjänster
område A


equableunalaska_cb307179
-
f713
-
4121
-
9d61
-
2d1ab79e6e9a.doc


Huvudfunktionerna i EMC Backup Advisor är:Rapportering med 250 färdiga rapporter med bland annat SLA
uppföljning och underlag för interndebitering.Monito
r med övervakning av pågående backup och restore jobb.Felsökning av backupapplikationen och övrig backupmiljö.PrestandaövervakningKapacitetsplanering av storage behov i backupsystemet


EMC EmailXtender

EMC EmailExtender en mjukvara för arkivering av

E
-
post för att lösa behov
av såväl ”compliance” krav som ”storage management”. Med EMC
EmailXtender så arkiverar man allt eller ett urval av data in i arkivet där det
är indexerat och full sökbart. Efter detta kan man välja att ersätta mail
och/eller bila
gor med pekare till arkivet. På så sätt kan man avsevärt minska
storleken på maildatabaserna.

EMC EmailXtender stödjer följande E
-
postsystem: Exchange, Domino samt
Unix Sendmail.


Några av EMC EmailXtenders viktigaste funktioner är:Möjlighet att skapa re
gler för kategorisering och administrat
i
on av
email.Flexibel
administration av
lagrings
regler

för data.Kraft
full

indexering och sökning bland mail och bifogade filer genom
användning av fält, datum, fulltext,

boolean

algebra’

samt vanliga
ord.Mail och
bifogade filer förvaras tillsammans för att säkra en korrekt
hämtning.Email kan inte förfalskas så länge de
arkiveras via EMC
EmailXtender
.Övervakningsverktyg sparar logg
ar

på aktiviteter

i arkivet.Osynlig utvidgning av message store på MS
-
Exchange, Lot
us
Notes/Domino eller Unix Sendmail.Kan skalas efter verksamhetens behov, inklusive support för
lagringslösningar.Osynlig integration med EMC
's DiskXt
ender för att optimera
lagrings
k
a
paciteten.Enkel installation och transparent för slutanvändaren.


EMC
DiskXtender

EMC DiskXtender

en mjukvara för filarkivering
. Med EMC DiskX
tender
kan man sätta upp regler på en eller flera servrar för att automatisk flytta
data ifån filservern över till ett sekundärt media.

När detta utförs så lämnas pekare/stubbar kvar p
å filservern vilket möjlig
gör
transpare
nt
åtkomst

till det migrerade datat. Administratören kan om så
önskas slå på indexering av allt migrerat data för att underlä
tta utsökning av

Specifikation av produkter och tjänster

31

(
184
)
Rev 2007
-
05
-
03


Atea Sverige AB

Dnr 2006/455

Ramavtal 9999/
07

Programvaror och tjänster 2007

Bilaga 4 Specifikation av produkter och tjänster
område A


equableunalaska_cb307179
-
f713
-
4121
-
9d61
-
2d1ab79e6e9a.doc


information

för
exv.
juridiska skäl.
EMC
Disk
X
tender finns i två versione
r

en för Windows och en för UNIX.


Några av EMC DiskX
tenders
viktigaste funktioner
är:Lägg
a till/ ta

bort arkiveringsmedia på alla biblioteksn
i
våerRegler
för att
kontrollera nya/ modifierade filer vid flyttning till
arkiveringsmediaTidsplan för flyttning
för att
kontrollera när filer sparas på
ark
i
veringsmediaBorttagningsregler
för att
definiera när filer ska tas bort då det lediga
utrymmet är minimaltMarkeringar
för att bestämma

hur stort ledigt utrymme som ska
finnas på en enhetOff
-
line mediasupport (
administratören får besked, när off
-
line
media ska monteras)Administration från en arbetsplatsWindows Explorer
-
liknande användargränssnitt och funktionalitetWizard för förenklad
installation och
konfigur
ering


EMC RepliStore

EMC RepliStor är en enkel te
knologi som ger dataskydd av och återstart för
Microsoft Windows data. EMC RepliStore ökar också tillgängligheten av
data genom att leverera realtidskopior av data till en eller flera geografiskt
åtskilda ställen.

Det replikerade datat kan användas för off
line backup
-
skydd, katastrofskydd, datadistribution samt applikationstester.

Ett exempel
på användningsområde

är

t ex att ersätta lokala backuplösningar med en
replikeringslösning som kopierar in informationen

från lokalkontor till en
central enhet, där ba
ckup sker.

På detta sätt uppnår man följande vinster:Befintlig infastruktur används, ingen ny investering i hårdvara på de
lokalkontor som ska replikera sin information.Ingen administration sker ute på lokalkontoren,
utan
den
hanteras

av
centrala admini
stratörer.Serverfailover, om t.ex. en filserver ute på ett lokalkontor går ner,
kan de
t

share som servern delar ut, övertas av den centrala orten och
klienterna kan återansluta till detta share och jobba vidare.


EMC Recoverpoint

EMC’s Recoverpoint är en
heltäckande lösning för att skydda all
information och data i din IT
-
miljö. Recoverpoint kan skydda företag mot
förlust av information och vanliga problem såsom programfel, korruption av
data, virus och användarfel, likaväl som skydd vid katastrofscenarios

som
hotar att slå ut hela anläggningen.Specifikation av produkter och tjänster

32

(
184
)
Rev 2007
-
05
-
03


Atea Sverige AB

Dnr 2006/455

Ramavtal 9999/
07

Programvaror och tjänster 2007

Bilaga 4 Specifikation av produkter och tjänster
område A


equableunalaska_cb307179
-
f713
-
4121
-
9d61
-
2d1ab79e6e9a.doc


Företag och myndigheter med EMC Recoverpoint har kunnat se dramatiska
kostnadsbesparingar jämfört med traditionella metoder för informations
-
säkerhet. EMC Recoverpoint är enkelt att implementera och hantera och har

funktioner för ’intelligenta bokmärken för applikationer’ för ’point
-
in
-
time’
skydd och omedelbart återskapande av information. Fungerar både lokalt
och mellan fjärranslutna datahallar och stödjer heterogena lagringsmiljöer,
servrar, nätverk och SAN.


EMC

Recoverpoint loggar alla förändringar i informationen och kan koppla
dessa till specifika bokmärken för applikationerna. Detta ger ett speciellt
skydd mot fysiska eller logiska fel i er kritiska information och kompletterar
existerande lösningar för backu
p och hjälper till att minska beroendet av det
dagliga fönstret för backup.


EMC Recoverpoint erbjuder en transparent integration med verksamhetens
applikationer och stödjer majoriteten av applikationer och databaser som
finns hos våra kunder.


1.3.4

F
-
Secure

F.Secure
Anti
-
Virus

Med F
-
Secure® Anti
-
Virus
TM

kan du öppna e
-
postbilagor och använda din
dator utan att behöva oroa dig för virusangrepp, intrång från spionprogram
eller skadliga program som kan ta över datorn. Med F
-
Secure Anti
-
Virus
automatiseras alla

viktiga uppgifter som behövs för att skydda datorn från
virus. Det är mycket enkelt, du behöver bara installera programmet och
sedan sköter programmet sig själv.


HuvudfunktionerAutomatiskt realtidsskydd mot virus och spionprogramSkydd mot okända hot me
d F
-
Secure DeepGuard i väntan på
virusdefinitionerF
-
Secure Blacklight™ för identifiering och eliminering av rootkitGenomsökning av e
-
post som stödjer POP3
-
, IMAP
-

och SMTP
-
trafikGenomsökning av webbtrafikSkydd mot spionprogram och phishing försök som k
an stjäla känslig
informationKombinerad karantän av virus, spionprogram och riskprogramAutomatiska och felsäkra uppdateringarSäkerhetsnyheter om virusutbrott levereras direkt till din datorFlera sökmotorerFlera språkversionerEnkelt att installera oc
h användaInteraktiv produkt
-

och säkerhetsskolaSpecifikation av produkter och tjänster

33

(
184
)
Rev 2007
-
05
-
03


Atea Sverige AB

Dnr 2006/455

Ramavtal 9999/
07

Programvaror och tjänster 2007

Bilaga 4 Specifikation av produkter och tjänster
område A


equableunalaska_cb307179
-
f713
-
4121
-
9d61
-
2d1ab79e6e9a.doc


Plattformar

F
-
Secure Anti
-
Virus

Windows XP Home Edition, Windows XP Professional, Windows
Mediacenter Edition, Windows 2000 Workstation


F
-
Secure Anti
-
Virus for Windows Servers

F
-
Secure® Anti
-
Virus™ for Windows Servers skyddar företagets servrar
mot virus i realtid och gör att användare som ansluter sig till företagets
filservrar med smittade datorer inte sprider virus till andra i nätverket. F
-
Secures virusskydd är snabbt, effek
tivt och lättanvänt. F
-
Secure® Anti
-
Virus™ for Windows Servers kan installeras, konfigureras och
administreras av F
-
Secure Policy Manager.


HuvudfunktionerRealtidsskydd mot virus, spionprogram och potentiell skadlig kod.Manuell genomsökning efter virus,
spionprogram och potentiell
skadlig kod.Manuell genomsökning efter rootkits med F
-
Secure Blacklight™.Schemalagd genomsökning efter virus, spionprogram, potentiell
skadlig kod och rootkits.Automatiska uppdateringarIntegrerat antispionprogramKombinerad
karantän av virus, spionprogram och potentill skadlig
kodNästa generations automatiska uppdateringsagentCentral administration via F
-
Secure Policy Manager™ 7.00


Plattformar

Microsoft Windows 2000 SP4

Microsoft Windows Server 2003 32 bitar

Microsoft Wind
ows Server 2003 64
-
Bit Edition för x64
-
processorer.

Obs! Windows Server 2003 64
-
Bit Edition för Itanium
-
processorer (IA64)
stöds ej


Hanteringsverktyg

F
-
Secure Policy Manager Console

Windows 2000/XP/Server 2003

F
-
Secure Policy Manager Server och F
-
Secure
Policy Manager Web
Reporting

Windows 2000/2003 Server, Red Hat Enterprise Linux ES 3.0
-
4.0, SUSE
Linux 9.0
-
10.0, Debian 3.1

F
-
Secure Policy Manager Proxy

Windows 2000/XP/2003Specifikation av produkter och tjänster

34

(
184
)
Rev 2007
-
05
-
03


Atea Sverige AB

Dnr 2006/455

Ramavtal 9999/
07

Programvaror och tjänster 2007

Bilaga 4 Specifikation av produkter och tjänster
område A


equableunalaska_cb307179
-
f713
-
4121
-
9d61
-
2d1ab79e6e9a.doc


F
-
Secure Linux Server Security

F
-
Secure® Linux Server Security skyddar företage
ts servrar mot virus i
realtid och gör att användare som ansluter sig till företagets filservrar med
smittade datorer inte sprider virus till andra i nätverket. F
-
Secure® Linux
Server Security har brandvägg som övervakar och filtrerar internettrafiken.
F
-
S
ecures virusskydd är snabbt, effektivt och lättanvänt. F
-
Secure® Linux
Server Security kan installeras, konfigureras och administreras av F
-
Secure
Policy Manager.HuvudfunktionerRealtidsskydd mot virus, spionprogram och rootkitsSchemalagd genomsökning
efter virus, spionprogramBrandväggAutomatiska uppdateringarStöd för Samba filserverCentral administration via F
-
Secure Policy Manager™


Plattformar

32
-
bit

Novell Linux Desktop 9

SUSE Linux 9.0

SUSE Linux 9.1

SUSE Linux 9.2

SUSE Linux 9.3

SUSE Linu
x 10

SUSE Linux 10.1

SUSE Linux 10.2

Ubuntu 5.10 (Breezy)

Ubuntu 6.06 (Dapper Drake)

SUSE Linux Enterprise Server 8

SUSE Linux Enterprise Server 9

SUSE Linux Enterprise Server 10

SUSE Linux Enterprise Desktop 10

Red Hat Enterprise Linux 4

Red Hat

Enterprise Linux 3

Red Hat Enterprise Linux 2.1 AS

Fedora Core 5

Miracle Linux 2.1

Asianux 2.0

Turbolinux 10

Debian 3.1


Specifikation av produkter och tjänster

35

(
184
)
Rev 2007
-
05
-
03


Atea Sverige AB

Dnr 2006/455

Ramavtal 9999/
07

Programvaror och tjänster 2007

Bilaga 4 Specifikation av produkter och tjänster
område A


equableunalaska_cb307179
-
f713
-
4121
-
9d61
-
2d1ab79e6e9a.doc


64
-
bit


(AMD64/EM64T, with 32
-
bit compatibility packages)

SUSE Linux Enterprise Server 9

SUSE Linux Enterprise Server 10

SUSE
Linux Enterprise Desktop 10

Red Hat Enterprise Linux 4


F
-
Secure Anti
-
Virus for Workstations

F
-
Secure® Anti
-
Virus™ for Workstations skyddar bärbara och stationära
datorer mot virus i realtid. Det består av en kraftfull, integrerad funktion mot
spionprog
ram samt F
-
Secure Blacklight™, en egen teknologi som attackerar
dolda rootkit. F
-
Secure Anti
-
Virus for Workstations™ garanterar maximal
systemtillgång och dataintegritet genom att skydda både stationära och
fjärranslutna användare. F
-
Secure Anti
-
Virus for
Workstations™ kan
installeras, konfigureras och administreras av F
-
Secure Policy Manager.


Huvudfunktioner

Automatiskt realtidsskydd mot virus och spionprogram

F
-
Secure Blacklight™ för identifiering och eliminering av rootkit

Kombinerad karantän av virus,
spionprogram och riskprogram

Automatiska installationer och uppdateringar

Central administration

Lättanvänt grafiskt användargränssnitt

Automatiska rapporter

Flera språkversioner


Plattformar

F
-
Secure Anti
-
Virus for Workstations

Microsoft Windows 2000 Prof
essional (med Service Pack 4 Rollup 1 eller
senare)

Microsoft Windows XP Professional, Home eller Media Center Edition
(med Service Pack 1 eller senare)


Hanteringsverktyg

F
-
Secure Policy Manager Console

Windows 2000/XP/Server 2003

F
-
Secure Policy Manager
Server och F
-
Secure Policy Manager Web
Reporting

Windows 2000/2003 Server, Red Hat Enterprise Linux ES 3.0
-
4.0, SUSE
Linux 9.0
-
10.0, Debian 3.1

F
-
Secure Policy Manager Proxy

Windows 2000/XP/2003Specifikation av produkter och tjänster

36

(
184
)
Rev 2007
-
05
-
03


Atea Sverige AB

Dnr 2006/455

Ramavtal 9999/
07

Programvaror och tjänster 2007

Bilaga 4 Specifikation av produkter och tjänster
område A


equableunalaska_cb307179
-
f713
-
4121
-
9d61
-
2d1ab79e6e9a.doc


F
-
Secure Client Security

F
-
Secure® Client Security™ erbjud
er ett komplett centralt hanterat och
avancerat proaktivt skydd mot kända och okända hot på företagets stationära
och bärbara datorer.


HuvudfunktionerAutomatiskt antivirus skydd i realtidSkydd mot okända hot med F
-
Secure DeepGuard i väntan på
virusdefi
nitionerGenomsökning av rootkit med F
-
Secure BlackLightGenomsökning av e
-
post och internettrafikSkydd mot spionprogram som kan stjäla känslig informationStöd för Cisco NAC för uppdaterade säkerhetsinställningar och
virusdefinitioner på datorer som är a
nslutna till företagets nätverkNätverkskarantän säkerställer säkerhetsnivån på bärbara datorer som
ansluts till internet utanför kontoretAutomatiska och felsäkra uppdateringarBrandvägg med intrångsskydd som övervakar och filtrerar
internettrafikenProg
ramkontrollen visar vilka applikationer som tillåts ansluta till
InternetAutomatiska säkerhetsnivåerVirusnyheter till klienterna eller administratörernaOmfattande Central hantering av sina klienter via Policy ManagerSpecifikation av produkter och tjänster

37

(
184
)
Rev 2007
-
05
-
03


Atea Sverige AB

Dnr 2006/455

Ramavtal 9999/
07

Programvaror och tjänster 2007

Bilaga 4 Specifikation av produkter och tjänster
område A


equableunalaska_cb307179
-
f713
-
4121
-
9d61
-
2d1ab79e6e9a.doc


Plattformar

F
-
Secure Client Secu
rity 7.x

Windows 2000 Professional SP4, rollup 1

Windows XP Professional/Home SP2

Windows Vista *


Hanteringsverktyg

F
-
Secure Policy Manager Console

Windows 2000/XP/Server 2003

F
-
Secure Policy Manager Server och F
-
Secure Policy Manager Web
Reporting

Window
s 2000/2003 Server, Red Hat Enterprise Linux ES 3.0
-
4.0, SUSE
Linux 9.0
-
10.0, Debian 3.1

F
-
Secure Policy Manager Proxy

Windows 2000/XP/2003


* Tillgänglig i 32
-
bitsmiljö fr.o.m. 2007


F
-
Secure Linux Client Security


F
-
Secure® Client Security™ erbjuder ett komplett centralt hanterat skydd
mot hot på företagets stationära och bärbara datorer.Specifikation av produkter och tjänster

38

(
184
)
Rev 2007
-
05
-
03


Atea Sverige AB

Dnr 2006/455

Ramavtal 9999/
07

Programvaror och tjänster 2007

Bilaga 4 Specifikation av produkter och tjänster
område A


equableunalaska_cb307179
-
f713
-
4121
-
9d61
-
2d1ab79e6e9a.doc


HuvudfunktionerAutomatiskt antivirus skydd i realtidSkydd mot rootkitsAutomatiska och felsäkra uppdateringar av antivirusp
rogramBrandvägg med intrångsskydd som övervakar och filtrerar
internettrafikenOmfattande Central hantering av sina klienter via Policy Manager 7


Plattformar

32
-
bit

Novell Linux Desktop 9

SUSE Linux 9.0

SUSE Linux 9.1

SUSE Linux 9.2

SUSE Linux 9.3

SUSE Linux 10

SUSE Linux 10.1

SUSE Linux 10.2

Ubuntu 5.10 (Breezy)

Ubuntu 6.06 (Dapper Drake)

SUSE Linux Enterprise Server 8

SUSE Linux Enterprise Server 9

SUSE Linux Enterprise Server 10

SUSE Linux Enterprise Desktop 10

Red Hat Enterprise Linux
4

Red Hat Enterprise Linux 3

Red Hat Enterprise Linux 2.1 AS

Fedora Core 5

Miracle Linux 2.1

Asianux 2.0

Turbolinux 10

Debian 3.1

64
-
bit


(AMD64/EM64T, with 32
-
bit compatibility packages)

SUSE Linux Enterprise Server 9

SUSE Linux Enterprise Server
10

SUSE Linux Enterprise Desktop 10

Red Hat Enterprise Linux 4

Asianux 2.0

Turbolinux 10Specifikation av produkter och tjänster

39

(
184
)
Rev 2007
-
05
-
03


Atea Sverige AB

Dnr 2006/455

Ramavtal 9999/
07

Programvaror och tjänster 2007

Bilaga 4 Specifikation av produkter och tjänster
område A


equableunalaska_cb307179
-
f713
-
4121
-
9d61
-
2d1ab79e6e9a.doc


F
-
Secure Internet Security

F
-
Secure® Internet Security™ 2007 ger ett komplett och lättanvänt skydd
mot alla hot från internet, oavsett om de är kända eller okända. Programmet
består av en prisbelönt antivirusfunktion, en lättanvänd personlig
brandvägg, ett förbättrat skydd mot spion
program och ny teknik som
konstant övervakar datorns allra innersta delar och säkerställer att inga elaka
program kan ta över din dator, även om du inte har alla de senaste
uppdateringarna. Dessutom filtrerar programmet bort oönskad skräppost och
så kallad
e phishing
-
försök från din e
-
postbrevlåda och med funktionen
föräldrakontroll kan du blockera tillgången till webbplatser med oönskat
innehåll.


HuvudfunktionerAutomatiskt antivirus skydd i realtidSkydd mot okända hot med F
-
Secure DeepGuard i väntan på
v
irusdefinitionerGenomsökning av rootkit med F
-
Secure BlackLightGenomsökning av e
-
post (stödjer POP3
-
, IMAP
-

och SMTP
-
trafik)Genomsökning av webtrafikSkydd mot spionprogram och phishing försök som kan stjäla känslig
informationPersonlig brandvägg med i
ntrångsskydd som övervakar och filtrerar
internettrafikenProgramkontrollen visar vilka applikationer som tillåts ansluta till
InternetFöräldrakontroll med tidlås och användarprofilerInteraktiv produkt
-

och säkerhetsskolaAutomatiska och felsäkra uppdate
ringarVirusinformation om virusutbrott levereras direkt till din datorFlera sökmotorerEnkelt att installera och användaProgramvara på ditt språk


Plattformar

Internet Security

Windows XP Home Edition, Windows XP Professional, Windows XP
Mediacenter E
dition, Windows 2000 workstation


F
-
Secure Mobile Anti
-
Virus

F
-
Secure® Mobile Anti
-
Virus möjliggör säker mobildatorhantering genom
en integrerad antivirusfunktion. Lösningen ger ett osynligt och automatiserat
skydd på enheten i realtid tack vare automatis
ka antivirusuppdateringar via
en trådlös anslutning.


HuvudfunktionerTransparent, realtidsskydd mot virus, trojaner och maskar i enheten
och på minneskorten


Specifikation av produkter och tjänster

40

(
184
)
Rev 2007
-
05
-
03


Atea Sverige AB

Dnr 2006/455

Ramavtal 9999/
07

Programvaror och tjänster 2007

Bilaga 4 Specifikation av produkter och tjänster
område A


equableunalaska_cb307179
-
f713
-
4121
-
9d61
-
2d1ab79e6e9a.doc
Automatiska uppdateringar från antivirusdatabasen till mobila
terminaler via en HTTPS
-
dataanslutn
ing eller stegvist med SMS
-
meddelandenAutomatisk identifiering av dataanslutningar (till exempel GPRS,
WLAN, UMTS) för uppdateringarAutomatisk uppdatering av antivirusdatabasen

Plattformar

Se
http://mobile.f
-
secure.com/devices/index.html

för aktuella
mobiltelefontyper


F
-
Secure Mobile Security

F
-
Secure® Mobile Security möjliggör säker mobildatorhantering genom en
kombination av integrerad antivirusfunktion och brandvägg. Ett skydd som
finns

på enheten skyddar den från alla typer av angrepp, från intrångsförsök
till skadliga program. Lösningen ger ett osynligt och automatiserat skydd på
enheten i realtid tack vare anpassningsbara brandväggsregler och
automatiska antivirusuppdateringar via en
trådlös anslutning.


HuvudfunktionerAnpassningsbara brandväggsreglerTransparent, realtidsskydd mot virus, trojaner och maskar i enheten
och på minneskortenAutomatiska uppdateringar från antivirusdatabasen till mobila
terminaler via en HTTPS
-
dataanslutn
ing eller stegvist med SMS
-
meddelandenAutomatisk identifiering av dataanslutningar (till exempel GPRS,
WLAN, UMTS) för uppdateringarAutomatisk uppdatering av antivirusdatabasen


Plattformar

Se
http://mobile.f
-
secure.com/devices/index.html

för aktuella
mobiltelefontyper


F
-
Secure Policy Manager

F
-
Secure® Policy Manager™ erbjuder ett lättanvänt och skalbart sätt att
distribuera säkerhetsprogram, definiera och sprida säkerhetsregler, samt
över
vaka säkerheten för att garantera att företagets säkerhetsregler efterföljs.
Med F
-
Secure Policy Manager kan IT
-
administratören hantera
antivirusskyddet, skyddet mot spionprogram och rootkit, den proaktiva
händelsedetekteringen, brandväggen, intrångsskydde
t och
programkontrollen på företagets alla datorer. IT
-
administratören kan från
samma samma konsol, hantera spamskydd, antivirusskydd och
innehållsfiltrering för servrar och gateways, och på så sätt minimera
kostnaden för komplexa leverantörsspecifika lösn
ingar.Specifikation av produkter och tjänster

41

(
184
)
Rev 2007
-
05
-
03


Atea Sverige AB

Dnr 2006/455

Ramavtal 9999/
07

Programvaror och tjänster 2007

Bilaga 4 Specifikation av produkter och tjänster
område A


equableunalaska_cb307179
-
f713
-
4121
-
9d61
-
2d1ab79e6e9a.doc


HuvudfunktionerOmfattande centraliserad hantering av hela säkerhetsmiljönSkalbar hantering av upp till 15 000 datorer. Större miljöer hanteras
med ytterligare Policy Manager servrar.Snabb och centraliserad regelhanteringLåsbara klientinställni
ngarSupport för Microsoft Windows Installer (MSI) och (JAR)Regelbundna automatiska uppdateringar med optimerad bandbreddLätt att använda och installeraDetaljerad grafisk rapporteringNyheter om virusutbrott

F
-
Secure Policy Manager Konsol

-

Företagets s
äkerhetsansvariga
upprättar företagets säkerhetsregler i F
-
Secure Policy Manager
-
konsolen.
IT
-
administratören implementerar och distribuerar sedan alla regel
-
,
konfigurations
-
, och installationsfiler på F
-
Secure Policy Manager
-
servern.
IT
-
administratören f
år varningar när programmet har förhindrat brott mot
säkerheten.


F
-
Secure Policy Manager Server

-

F
-
Secure Policy Manager tvingar
värdarna att hämta alla nya program, uppgraderingar och uppdateringar
enligt gällande säkerhetsregler. De filer som hämtas pa
ckas automatiskt upp
och installeras på värddatorn, enligt gällande policy och
konfigurationsinformation. Allt detta sker automatiskt och omärkbart, i
realtid.


F
-
Secure Policy Manager Web Reporting

-

Med de detaljerade, grafiska
rapporterna i F
-
Secure Pol
icy Manager Web Reporting kan IT
-
administratören identifiera datorer som är oskyddade eller sårbara för
virusangrepp, innan angreppen inträffar. F
-
Secure Policy Manager Web
Reporting presenterar aktuell säkerhetsstatus visuellt och omfattar över 40
fördefi
nierade grafiska rapporter som gör det enkelt att snabbt lokalisera
oskyddade datorer, spåra virusangrepp och bekräfta säkerhetsinställningar.


F
-
Secure Policy Manager Proxy

-

Avsedd att leverera dagliga
uppdateringar av virusdefinitioner till fjärrkontor
med långsamma WAN
-
anslutningar. Uppdateringarna överförs bara en gång via den långsamma
nätverkslänken och distribueras sedan lokalt till fjärrkontorens
arbetsstationer och servrar. Trafiken över Internet som skapas genom
dagliga uppdateringar minskar därm
ed avsevärt.


Plattformar

F
-
Secure Policy Manager Console

Windows 2000/XP/Server 2003


F
-
Secure Policy Manager Server och F
-
Secure Policy Manager Web
Reporting


Specifikation av produkter och tjänster

42

(
184
)
Rev 2007
-
05
-
03


Atea Sverige AB

Dnr 2006/455

Ramavtal 9999/
07

Programvaror och tjänster 2007

Bilaga 4 Specifikation av produkter och tjänster
område A


equableunalaska_cb307179
-
f713
-
4121
-
9d61
-
2d1ab79e6e9a.doc


Windows 2000/2003, RedHat Enterprise Linux ES 3.0
-
4.0,

SUSE
Linux 9.0
-
10.0, Debian 3.1


F
-
Secur
e Policy Manager Proxy

Windows 2000/XP/2003


F
-
Secure Anti
-
Virus For Microsoft Exchange

F
-
Secure® Anti
-
Virus™ for Microsoft Exchange skyddar Microsoft
Exchange
-
användare från virus, maskar och trojaner genom att genomsöka
både inkommande och utgående meddelanden. Produkten genomsöker inte
bara e
-
postbilagor utan stoppar också virus i dokument

och filer som skickas
till gemensamma mappar. På F
-
Secure Anti
-
Virus for Microsoft Exchange
är virusskyddet inte synligt men alltid aktivt, eftersom genomsökningen
utförs på e
-
postservern i realtid. Utöver virusskydd innehåller lösningen
skräppostfilter o
ch andra innehållsfiltrerande funktioner.


Specifikation av produkter och tjänster

43

(
184
)
Rev 2007
-
05
-
03


Atea Sverige AB

Dnr 2006/455

Ramavtal 9999/
07

Programvaror och tjänster 2007

Bilaga 4 Specifikation av produkter och tjänster
område A


equableunalaska_cb307179
-
f713
-
4121
-
9d61
-
2d1ab79e6e9a.doc


Lösningen ger därför inte endast förbättrad säkerhet utan förbättrar också
anställdas produktivitet, minskar risken för juridiska problem samt minskar
bandbreddsbelastningen i nätverket.

Huvudfunktioner

Proakti
vt skydd mot okända hot

Flera virussökningsalternativ

Filtrering av bilagor

Hantering av virusutbrott

Automatiskt alternativ för skräppostfiltrering

Hög tillgänglighet

Automatisk uppdatering av virusdefinitioner

Enkelt att använda och installera

Stö
d för Microsofts Virus Scanning API 2.5


Plattformar

F
-
Secure Anti
-
Virus for Microsoft Exchange v 6.30 och senare:

Windows 2000 Server

Windows 2000 Server Advanced Server

Windows 2003 Server Standard Edition

Windows 2003 Server Enterprise Edition

Window
s 2003 R2 Standard Edition

Windows 2003 R2 Enterprise Edition

Microsoft Exchange 2003 Server

Microsoft Exchange 2000 Server

F
-
Secure Anti
-
Virus for Microsoft Exchange version 6.01:


Windows 2000 Server

Windows NT 4.0 Server

Microsoft Exchange Server 5.5

med Service Pack 4 eller senare


F
-
Secure Internet Gatekeeper

F
-
Secure® Internet Gatekeeper
™ är en helt automatisk virusskydds
-

och
innehållsfiltreringslösning med höga prestanda som skyddar företags e
-
post
-

(SMTP) och webbtrafik (HTTP, FTP över HTTP) på Internetgatewayen.
Utöver virusskydd erhålls med lösningen skräppostfiltrering,
innehållsfil
trering och åtkomstkontroll. Lösningen höjer därmed inte bara
säkerheten utan förbättrar också anställdas produktivitet, minskar risken för
juridiska problem och minskar bandbreddsbelastningen i nätverket.

Huvudfunktioner

Virusskydd för e
-
post (SMTP) och

webbtrafik (HTTP, FTP över HTTP)
Innehållsfiltrering

Automatiskt alternativ för skräppostfiltrering

Åtkomstkontroll

Kompatibelt med alla brandväggar och e
-
postsystem


Specifikation av produkter och tjänster

44

(
184
)
Rev 2007
-
05
-
03


Atea Sverige AB

Dnr 2006/455

Ramavtal 9999/
07

Programvaror och tjänster 2007

Bilaga 4 Specifikation av produkter och tjänster
område A


equableunalaska_cb307179
-
f713
-
4121
-
9d61
-
2d1ab79e6e9a.doc


Lokalt gränssnitt eller fjärrgränssnitt

Höga prestanda och hög tillförlitlighet

Aut
omatisk uppdatering av virusdefinitioner

Plattformar

F
-
Secure Internet Gatekeeper For Windows v 6.60

Windows 2000 Server

Windows 2000 Server Advanced Server

Windows 2003 Server Standard Edition

Windows 2003 Server Enterprise Edition

Windows 2003 R2 Sta
ndard Edition

Windows 2003 R2 Enterprise Edition

Windows 2003 x64 Standard Edition

Windows 2003 x64 Enterpise Edition


F
-
Secure Internet Gatekeeper for Linux v2.16:

RedHat 6.0 or later (including 7.x, 8.x and 9.x)

RedHat Enterprise Linux (AS(Advanced Serve
r)/ES/WS 2.1/3.0)

TurboLinux 6.0 or later (including 7.x, 8.x and ES8)

Miracle Linux 1.0 or later

Mandrake Linux 6.0 or later

SuSE 6.2 or later

Wine 2.0 or later

Caldera 2.2 or later

Plamo Linux 2.2.6 or later

Slackware 7.0 or later

Debian 2.2 or later

Omo
ikane 1.2 or later

Cobalt (Cobalt Qube3 or later, RAQ4 or later, XTR, 550, LX50)

Sun Linux5.0(LX50)


F
-
Secure Messaging Security Gateway

F
-
Secure Messaging Security Gateway™, erbjuder branschens mest
kompletta och effektiva säkerhet för e
-
post.
Den sätter stopp för virus,
skräppost, phishing och andra utgående säkerhetshot genom att kombinera
alla de säkerhetsfunktioner som behövs: e
-
postbr
andvägg, anti
-
skräppostprogram, antivirusprogram, säker meddelandehantering och
innehållsskydd för utgående e
-
post .

F
-
Secure Messaging Security Gateway är en appliance lösning vilket
innebär att allting levereras konfigurerat och klart i en specialanpassa
d
server

Huvudfunktioner

Komplett e
-
post skydd mot skräppost, phishing, virus, nätverksattacker och
att känslig och olämplig information lämnar företaget.


Specifikation av produkter och tjänster

45

(
184
)
Rev 2007
-
05
-
03


Atea Sverige AB

Dnr 2006/455

Ramavtal 9999/
07

Programvaror och tjänster 2007

Bilaga 4 Specifikation av produkter och tjänster
område A


equableunalaska_cb307179
-
f713
-
4121
-
9d61
-
2d1ab79e6e9a.doc


Med maskininlärningstekniken Proofpoint MLX™ erhålls ett oöverträffat
skräppostskydd och innehållsfiltrering med precision

Installeras på några minuter genom enkel anslutning till nätverket

Lätt hantering och detaljerade grafiska rapporter från meddeland
eflödet

Den kraftfulla och sårbarhetstestade plattformen överträffar striktaste
säkerhetskrav.

Fungerar med system för företagsidentitetshantering, t.ex. Active Directory,
Domino Directory och andra LDAP
-

källor.


Modeller:

F
-
Secure Messaging Security G
ateway X200

F
-
Secure Messaging Security Gateway P620

F
-
Secure Messaging Security Gateway P820

F
-
Secure Messaging Security Gateway P825

F
-
Secure Messaging Security Gateway P825M

F
-
Secure Messaging Security Gateway Virtual Edition


1.3.5

IBM

Säkerhetslösningar fr
ån IBM möter upp mot de ökade säkerhetsriskerna som
blivit en följd av att allt fler system och applikationer står i ständig
förbindelse med Internet.


Riskerna är många och består av bl.a. virushot, oauktoriserade
åtkomstförsök, DOS
-
attacker (Denial
-
of
-
Se
rvice) och andra former av
intrång. Såväl nätverk som servrar, arbetsstationer, applikationer och
system omfattas av dessa hot.


Samtidigt kräver användarna att systemen skall vara enkla, säkra, ha hög
tillgänglighet och garantera att personlig informati
on skyddas från obehörig
åtkomst.


Tivoli Risk Manager
hjälper till att hantera, och förenklar kontrollen över
interna och externa säkerhetsbrister. Det görs genom att integrera
säkerhetsinformation från applikationer, system och nätverksenheter.

Geno
m funktioner som klassificerar och grupperar olika säkerhetsrelaterade
händelser så kan de reella hoten enklare identifieras. Fördefinierade
procedurer hjälper till att lösa säkerhetsproblem som virus, DoS
-
attacker
och intrångsförsök.


Tivoli Security C
ompliance Manager

(TSCM) ger kunder möjlighet att
sätta upp regler för vad som ska vara installerat på en persondator när den
ansluts till företagets nätverk. När en persondator ansluts till nätverket gör
TSCM en scan av vad som finns och jämför detta med
företagets policy.

Specifikation av produkter och tjänster

46

(
184
)
Rev 2007
-
05
-
03


Atea Sverige AB

Dnr 2006/455

Ramavtal 9999/
07

Programvaror och tjänster 2007

Bilaga 4 Specifikation av produkter och tjänster
område A


equableunalaska_cb307179
-
f713
-
4121
-
9d61
-
2d1ab79e6e9a.doc


Om allt överensstämmer med policyn så medges tillgång till nätverket. Vid
avvikelser får man som användare två valmöjligheter. (1) TSCM gör en
automatisk förändring av persondatorn enligt gällande regler eller (2) TSCM
ber användaren att

göra de förändringar som krävs. Den senare
valmöjligheten användes exempelvis när IBM skötte rapporteringen från
tennisarrangemang US Open då hundratals journalister behövde komma åt
tävlingens resultatservice. Det är mycket vanligt förekommande att
perso
ndatorerna saknar ett uppdaterat virusskydd och andra liknande
funktioner på sina datorer.


Tivoli Security Operation Manager
automatiserar, korrelerar och
analyserar logginfor
-
mation för att identifiera och automatiskt vidta åtgärder
vid olika typer av sä
kerhetsrelaterade systemhändelser.

Produkten assisterar i övervakning av att säkerhetspolicys följs och
genererar konformitetsrapporter som kan användas som underlag för
säkerhetsrevisioner. Genom att många annars mycket tidskrävande
uppföljningsarbeten k
an automatiseras ger produkten en kostnadseffektiv
hantering av IT
-
säkerheten.


Consul Insight Manager


utgör en lösning som har utvecklats för att
möjliggöra rapportering av lagstadgade krav som SOX, Basel II, ISO17799,
SAS70, HIPAA, GLBA och PCI.

Tek
nologin samlar in loggar, analyserar loggar och rapporterar avvikelser
mot en Standard eller intern policy. Consul använder sig av en metodik
kallad W7 (Who, What, on What, When, Where, Where from, Where to) för
att kunna följa händelser i systemet. Den ge
r dessutom också möjlighet att
följa upp aktiviteter för privilegierade användare enligt en egen utvecklad
metodik kallad PUMA. Enligt Gartner Group så sker de flesta
säkerhetsrelaterade incidenterna just hos privilegierade användare och deras
konton och i
dentiteter har oftast en undermålig intern kontroll


1.3.6

McAfee

Total Protection Solution

Framtagen för medel stora till stora företag som kräver en heltäckande
system säkerhets lösning.

Licens: Per Nod. leverans: Elektroniskt eller via Media Kit.
Produkt
inne
håll: Desktops: VirusScan Enterprise, VirusScan Command Line for
DOS & Unix, Anti
-
Spyware Enterprise, Host Intrusion Prevention for
Desktops. Servers: VirusScan Enterprise, NetShield for NetWare,
SiteAdvisor Enteprise.
Groupware: GroupShield for Micro
soft Exchange
& Lotus Domino, Spamkiller for Mailservers.
Gateways: WebShield
SMTP. Management: ePolicy Orchestrator


Total Protection Solution Advanced

Framtagen för medel stora till stora företag som kräver en heltäckande
system säkerhets lösning oc
h nätverks säkerhet.


Specifikation av produkter och tjänster

47

(
184
)
Rev 2007
-
05
-
03


Atea Sverige AB

Dnr 2006/455

Ramavtal 9999/
07

Programvaror och tjänster 2007

Bilaga 4 Specifikation av produkter och tjänster
område A


equableunalaska_cb307179
-
f713
-
4121
-
9d61
-
2d1ab79e6e9a.doc


Licens: Per Nod. leverans: Elektroniskt eller via Media Kit.
Produkt
innehåll: Desktops: VirusScan Enterprise, VirusScan Command Line for
DOS & Unix, Anti
-
Spyware Enterprise, Host Intrusion Prevention for
Desktops. Servers: VirusSca
n Enterprise, NetShield for NetWare,
SiteAdvisor Enteprise.
Groupware: GroupShield for Microsoft Exchange
& Lotus Domino, Spamkiller for Mailservers. Gateways: WebShield
SMTP. Management: ePolicy Orchestrator, McAfee Policy Enforcer.Specifikation av produkter och tjänster

48

(
184
)
Rev 2007
-
05
-
03


Atea Sverige AB

Dnr 2006/455

Ramavtal 9999/
07

Programvaror och tjänster 2007

Bilaga 4 Specifikation av produkter och tjänster
område A


equableunalaska_cb307179
-
f713
-
4121
-
9d61
-
2d1ab79e6e9a.doc


Data Loss
Prevention

Licens: Per Nod. leverans: Elektroniskt eller via Media Kit. Produkt:

McAfee Data Loss Prevention är en agentbaserad mjukvara som förhindrar
att information sprids på ett otillåtet sätt. Informationsflöden monitoreras
och loggas i realtid. Cen
tralt managerade policys kombinerat med ett stort
antal rapporteringsmöjligheter gör McAfee DLP till en heltäckande data
lekage lösning.


Host Intrusion Prevention System

Licens: Per Nod. leverans: Elektroniskt eller via Media Kit. Produkt:

Monitorerar oc
h blocker intrångsförsök genom att kombinera signaturer och
beteende analys med en system brandvägg. HIPS består av en agent som
distribueras och manageras av McAfee Epolicy Orchestrator.


Secure Content Management

McAfee Secure Internet Gateway 3xxx är e
n gateway baserad hårdvara som
skyddar klienterna mot skadlig programkod, oönskad epost (SPAM) och
kan även filtrera Internet användande (URL filtrering) . En appliance
innehåller licens för mjukvara för antivirus, anti spam, antispyware. URL
filtrering är

tillbehör. Hårdvaru/mjukvaru support köpes separat.


Active Virus Defence Suite

Licens: Per Nod. leverans: Elektroniskt eller via Media Kit.
Produkt
innehåll:Desktops: VirusScan Enterprise , VirusScan Command Line for
DOS & Unix, SiteAdvisor Enteprise.

Servers: VirusScan Enterprise,
NetShield 4.5 for NetWare. Groupware: GroupShield for Microsoft
Exchange & Lotus Domino.
Gateways: WebShield SMTP.
Management: ePolicy Orchestrator.


Active Virus Scan Suite

Licens: Per Nod. leverans: Elektronisk
t eller via Media Kit. Produkt
innehåll:Desktops:
VirusScan Enterprise, VirusScan Command Line for
DOS & Unix, SiteAdvisor Enteprise.
Servers: VirusScan Enterprise,
NetShield 4.5 for NetWare. Management: ePolicy Orchestrator.


Active Mail protection

L
icens: Per Nod. leverans: Elektroniskt eller via Media Kit.
Produkt
innehåll:
Groupware: GroupShield AV and Spamkiller Anti Spam
Management for Microsoft Exchange & Lotus Domino. Management:
ePolicy Orchestrator Mail Server license.


Anti Spyware Enterp
rise

Licens: Per Nod. leverans: Elektroniskt eller via Media Kit. Produkt:

Skyddar mot spionprogram.Specifikation av produkter och tjänster

49

(
184
)
Rev 2007
-
05
-
03


Atea Sverige AB

Dnr 2006/455

Ramavtal 9999/
07

Programvaror och tjänster 2007

Bilaga 4 Specifikation av produkter och tjänster
område A


equableunalaska_cb307179
-
f713
-
4121
-
9d61
-
2d1ab79e6e9a.doc


Linux Shield

Licens: Per Nod. leverans: Elektroniskt eller via Media Kit. Produkt:

Antivirus skydd för Linux operativssystem


McAfee Network Access Co
ntrol

Licens: Per Nod. leverans: Elektroniskt eller via Media Kit. Produkt:

Få kontroll på klienter som ansluter till ditt nätverk. McAfee network
Access control är en mjukvarubaserad lösning som manageras av McAfee
ePolicy Orchestrator.


Virus Scan for
Mac

Licens: Per Nod. leverans: Elektroniskt eller via Media Kit. Produkt:

Antivirus skydd för Macintosh operativsystem


Virus Scan for Mobile Enterprise

Licens: Per Nod. leverans: Elektroniskt eller via Media Kit. Produkt:

Antivirus skydd för mobiltelefo
n och smart phones.


Portal Shield

Licens: Per Nod. leverans: Elektroniskt eller via Media Kit. Produkt:

Groupware: PortalShield för Microsoft SharePoint är ett heltäckande skydd
mot virus och oönskad information för Microsoft SharePoint Portal Server
200
1, 2003 and Windows SharePoint Services. Integrerad med McAfee
ePolicy Orchestrat


Security Shield

Licens: Per Nod. leverans: Elektroniskt eller via Media Kit. Produkt:

McAfee SecurityShield för Microsoft ISA Servers och d Anti
-
Spam for
SecurityShield.
Obs: Licensieras på antalet noder bakom Security Shield
servern.


1.3.7

Novell

Access Manager

Skydda dina webbapplikationer och säkerställ att rätt invider har tillgång till
rätt resurser med hjälp av Novell Access Manager.

Novell Access Manager ger användare
n en säker single
-
sign
-
on anslutning
till företagets resurser. Den krypterade anslutning kan ske via SSL eller
VPN.

Novell Access Manager innehåller stöd för Liberty Alliance, WS Securiy
och SAML. Detta ger användaren möjlighet att kommunicera och
vidare
befodra autentiseringsinformation på ett säkert sätt till interna
företagsresurser och externa partners.

Administratören kan administrera Access Manager lösningen via en
Webbläsare.Specifikation av produkter och tjänster

50

(
184
)
Rev 2007
-
05
-
03


Atea Sverige AB

Dnr 2006/455

Ramavtal 9999/
07

Programvaror och tjänster 2007

Bilaga 4 Specifikation av produkter och tjänster
område A


equableunalaska_cb307179
-
f713
-
4121
-
9d61
-
2d1ab79e6e9a.doc


Access Manager innefattar:Roll baserad autentiseringSäkerhets policiesMultifaktor autentisering, kryptering och SSL VPNWeb single sign
-
onRapportering”Federationations”Modulär uppbyggnad


BorderManager

Novell BorderManager innefattar förstklassiga brandväggs
-

och VPN
-
teknologier som skyddar nätverket och hjälper dig att
skapa en lösning f
ör
säker identitetshantering. Med de kraftfulla katalogintegrerade funktio
nerna
i Novell BorderManager kan du övervaka användarnas Internetaktiviteter
och kontrollera deras fjärråtkomst till olika företagsresurser.


Novell BorderManager i
nnefattar:En brandvägg som skyddar nätverksresurserVPN
-
tjänster som skyddar fjärråtkomstStöd för åtkomstkontroll för Internet och för innehållsfiltreringForward
-
proxy
-
teknik som gör webbinnehåll snabbare


iFolder

Novell iFolder är en säkerhetslösning f
ör att automatiskt ta backup och ge
tillgång till användarens personliga data, oavsett plats och tid.

iFolder klienten krypterar trafiken mellan klient och server.

Användaren sparar sin data i en katalog på lokal disk. iFolder klienten
synkroniserar auto
matiskt data med iFolder servern. iFolder hanterar
förändringar av data och synkroniserar endast förändringen i en större fil.


Specifikation av produkter och tjänster

51

(
184
)
Rev 2007
-
05
-
03


Atea Sverige AB

Dnr 2006/455

Ramavtal 9999/
07

Programvaror och tjänster 2007

Bilaga 4 Specifikation av produkter och tjänster
område A


equableunalaska_cb307179
-
f713
-
4121
-
9d61
-
2d1ab79e6e9a.doc


iFolder innefattar:Transparenta och intelligent uppdatering av dataAutomatisk backup av lokal dataEffektivt utnyttjande av b
andbreddAccess till data via tex WebbläsareSäker kryptering och identifiering via ”pass
-
phrase”Support för Windows XP/2000/NT/Me/98/95 klient plattformarSupport för Microsoft Active DirectoryWebbläsar baserad administrationSupport för kluster


Secu
reLogin

Novell SecureLogin är en katalogbaserad autentiseringslösning som
tillhandahåller åtkomst till företagets multiplattformsnätverk via en säker
och enkel inloggningsprocess. SecureLogin underlättar
lösenordshanteringen eftersom du bara behöver komma
ihåg ett enda
lösenord. Detta innebär att när du väl har blivit officiellt inloggad i
nätverket, autentiseras du automatiskt mot alla program och data som du
använder under nätverkssessionen

SecureLogin lagrar användarens alla inloggningsuppgifter kryptera
t i
katalogtjänsten. Det finns också möjlighet att lagra dem krypterat i
arbetsstationens cache. Det är bara användaren själv som kan läsa
inloggningsuppgifterna. Till exempel kan inte en nätverksadministratör med
fulla rättigheter titta på en användares l
ösenord.


Security Manager

Novell Security Manager från Novell och Astaro är en säkerhetslösning
som
installeras på en vanlig PC
-
server. Produkten innehåller brandvägg, VPN
-
gateway, intrångspreventering, virusskydd, spamskydd och
innehållsfiltrering.


Nove
ll Security Manager innefattar:Spyware
-
skyddVirusskydd för e
-
post och Web


Specifikation av produkter och tjänster

52

(
184
)
Rev 2007
-
05
-
03


Atea Sverige AB

Dnr 2006/455

Ramavtal 9999/
07

Programvaror och tjänster 2007

Bilaga 4 Specifikation av produkter och tjänster
område A


equableunalaska_cb307179
-
f713
-
4121
-
9d61
-
2d1ab79e6e9a.doc
InnehållsfiltreringSpam och ”phishing” skyddEnterprise
-
ready firewall och virtual private network gatewayIntrångsskyddInternet
-
baserad uppdateringstjänstOpen arkitekturCentra
liserat rapport och administrations verktyg


Sentinel

Sentinel är en lösning som övervakar nätverksmiljön och upptäcker
avvikande beteende genom att ta in och
korrelera händelser i
nätverket och
hos olika system. ´

Sentinel hjälper till att automatisera ha
ntering av stora datamängder i
loggfiler genom att upptäcka och återställa händelser.

Sentinel ger i real
-
tid en gemensam vy av säkerhet och
uppfyllelse av
policies.

Sentinel ger:Integrerad och automatiserad övervakning av händelser i system och
nätverkE
tt ramverk för att möjliggöra att verksamheten styr IT policiesAutomatiserad dokumentation och rapportering av säkerhet, system
och händelser över hela nätverketInbyggd incidenthanteringMöjligheten att demonstrera och monitorera uppfyllelse av interna

policies, lagar och föreskrifter som tex Sarbanes
-
Oxley, HIPAA,
GLBA, FISMA, Basel II etc


SUSE Linux Enterprise Server
-

säkerhetsfunktioner

Ett modernt Linux
-
operativsystem som SUSE Linux Enterprise Server för
företagsanvändning innehåller en rik flora
av säkerhetsprogram och
funktioner som sträcker sig från skydd av datafiler, flexibla och tillförlitliga
autenticeringsmekanismer, kryptering av filer och nätanslutningar,
dataintegritet, kontroll och övervakning, intrångsdetektering, nätverksanalys
och lo
ggning av systemet.


Specifikation av produkter och tjänster

53

(
184
)
Rev 2007
-
05
-
03


Atea Sverige AB

Dnr 2006/455

Ramavtal 9999/
07

Programvaror och tjänster 2007

Bilaga 4 Specifikation av produkter och tjänster
område A


equableunalaska_cb307179
-
f713
-
4121
-
9d61
-
2d1ab79e6e9a.doc


Som tillägg till detta finns det administrativa verktyg som hjälper dig att
säkert konfigurera ditt system och att ladda ned och installera
programuppdateringar från SUSEs säkerhetsteam. Dessa funktioner
levereras som standard i SUSE
Linux Enterprise
-
produkterna.


Här är några exempel på produkter och funktioner i SUSE Linux Enterprise
Ser verAppArmor
-

brandvägg runt applikationer för server och desktop

http://www.novell.com/linux/security/apparmor/Brandvägg


inbyggdSäker nätacc
ess


SSH, openSSLNätverksautenticering
-

KerberosKryptera partitioner och dokumentquota
-

Disk Quota SystemNovell Common Authentication Service Adapter (CASA)NetworkManager VPN för OpenVPN och vpncHigh
-
Performance E
-
Mail Virus Scanneraide
-

Advan
ced Intrusion Detection Environment


Dessa säkerhetsfunktioner är en del av underhållserbjudandet och inkluderat
i SUSE Linux Enterprise Server.


1.3.8

Oracle

Advanced Security

Erbjuder kryptering av data lagrad i Oracle databasen samt av nätrafik
mellan applik
ation och databas. Starkare validering av användaridentiteter
med kopplingar till LDAP lösningar samt biometri via Radius standarden.


Label Security

Ger möjlighet till att säkerhetsklassa information i en rad av en tabell i
Oracle databasen. Vid

åtkomst
av information jämförs användarens
säkerhetsklassning med datats klassning så att användaren bara ser
information på sin egen och lägre säkerhetsklassningsnivå.


Database Vault

Med Database Vault erbjuds stöd i Oracle databasen för att uppfylla krav på
sp
årbarhet vad gäller dataåtkomst samt uppdelning av ansvaret över
informationen. Ingen ensam person har längre full åtkomst till allt data
genom att säkerhetszoner (’Realms’) kan skapas kring vald information .


Secure Backup

Programvara för säkerhetskopie
ring av Oracle databaser. Ger möjlighet till
kryptering av

informationen när den lagras på disk eller tejp.Specifikation av produkter och tjänster

54

(
184
)
Rev 2007
-
05
-
03


Atea Sverige AB

Dnr 2006/455

Ramavtal 9999/
07

Programvaror och tjänster 2007

Bilaga 4 Specifikation av produkter och tjänster
område A


equableunalaska_cb307179
-
f713
-
4121
-
9d61
-
2d1ab79e6e9a.doc


1.3.9

RSA

RSA
SecurID

RSA SecurID är en robust lösning för stark autentisering av användare mot
olika system och applikationer. Med en för användaren e
nkel
e
ngångslösenords
-
token (RSA Authenticator™) kan användaren logga in
mot något av de 350 olika system som RSA SecurID stöder.


Enkelhet

RSA SecurID är enkel för användaren. Bara att läsa av sitt engångslösenord
och logga in. RSA SecurID är också enkel att a
dministrera, genom färdiga
kopplingar mot MS Active Directory och andra katalogtyper. RSA
Deployment Manager är ett ”work flow”
-
baserat system för
kostnadseffektiv administration och distribution av tokens.


Flexibilitet

RSA SecurID är en robust och flexi
bel produktsvit som passar från 10
användare på en Appliance server till 100

000
-
tals användare i en
distribuerad miljö med +50 SecurID servrar eller mer. SecurID levererar
säkra inloggningar för över 350 olika system som VPN, Webb,
applikationer och nätve
rksoperativsystem . Hela listan tillsammans med
teknisk information och implementationsguider finns på
http://www.rsasecured.com


Olika användare har olika behov. Användare kan välja mellan ett stort antal
tokens,

beroende på tycke och användingsområde. Det finns bl.a.
mjukvarutokens för Mobiltelefoner, PDA;er och webbläsare,
hårdvarutokens i olika former, smarta kort, USB tokens etc. Detta borgar för
att olika användare kan hitta en lösning som passar deras arbets
situation.


Säkerhet

RSA SecurID är byggd för att klara alla organisationers krav på säkerhet.
Den robusta servern har funktioner för att delegera administration, skapa
administrativa grupper och roller och på så sätt kontrollera vem som får göra
vad.


D
et finns också en inbyggd loggserver som loggar allt som sker runt
administration, säkerhet och användarnas inloggningar. Färdiga rapporter
gör arbetet med att extrahera väsentlig information ur loggarna enkelt. Det
går förstås också att skräddarsy rapport
er efter eget behov.Specifikation av produkter och tjänster

55

(
184
)
Rev 2007
-
05
-
03


Atea Sverige AB

Dnr 2006/455

Ramavtal 9999/
07

Programvaror och tjänster 2007

Bilaga 4 Specifikation av produkter och tjänster
område A


equableunalaska_cb307179
-
f713
-
4121
-
9d61
-
2d1ab79e6e9a.doc


RSA enVision

Informationssäkerheten inom många organisationer är, trots stora
säkerhetsinvesteringar, fortfarande relativt låg. Dataintrång ökar och fyra
utav fem organisationer hyser ”liten tilltro” till att deras information är
ri
ktigt säker. Med denna bakgrund läggs numera stort fokus på att skydda
”informationen” i nätverket, inte enbart nätverkets ”ingångar”.


RSA enVision samlar och arkiverar alla loggar från aktiva objekt i
organisationens IT
-
miljö. Loggarna korreleras, larm
kan skapas vid kritiska
händelser eller systemavvikelser. RSA enVision skapar slutligen rapporter
för ansvariga inom IT, säkerhet, drift och revision. Dessa rapporter utgör ett
kritiskt underlag för att mäta organisationens uppfyllnad av säkerhetspolicy
oc
h eventuella regulatoriska krav.


RSA enVision ger bättre förutsättningar för en kostnadseffektiv IT
-
säkerhetsmiljö genom en tydligare uppfyllnad av ställda säkerhetskrav.


1.3.10

SUN

Sun Java System Identity Manager

Sun Java System Identity Manager är ett altern
ativ för företag som behöver
heltäckande identitetshantering för att säkerställa, effektivisera och förenkla
hanteringen av användarnas identiteter i globalt spridda miljöer, it
-
infrastruktur och applikationsmiljöer.


Licensavtalet för Identity Manager ink
luderar
Sun Java System Identity
Manager 7.0

Identity Manager, Identity Auditor
och
Identity
Manager SPE

i en enda produkt.


Sun Java System Identity Manager är den första kompletta lösningen som
visat sig minska kostnaderna för identitetshantering både in
om och utom
företaget samtidigt som det minskar riskerna för efterlevnad av lagar och
förordningar, samtidigt som den gör processerna upprepningsbara och
uthålliga.Branschledande användarprovisionering och synkronisering.
Snabba, exakta och automatiska pr
ovisionerings
-

och
synkroniseringstjänsterAnses av analytiker som en ledande provisioneringslösningStor installerad bas, många på Fortune 100
-
listanRevision (auditing) bortom enkel rapportering. Enda lösningen med
revisionspolicy i provisioneringsproces
sen för förebyggande och
detekterande regelefterlevnadIdentitetskontroll konsekvent tillämpad över hela provisioneringen
och revisionen


Specifikation av produkter och tjänster

56

(
184
)
Rev 2007
-
05
-
03


Atea Sverige AB

Dnr 2006/455

Ramavtal 9999/
07

Programvaror och tjänster 2007

Bilaga 4 Specifikation av produkter och tjänster
område A


equableunalaska_cb307179
-
f713
-
4121
-
9d61
-
2d1ab79e6e9a.doc
Automatisk granskning och proaktiv skanning, konsekvent
efterlevnad och repeterbara processerSpårning av regelöverträd
elser och funktioner för hantering av sista
giltighetsdag och undantagsfallSkalbar till miljontals användare inklusive extranätanvändare. Första
skalbara lösningen för enkel utökning av identitetskontroll till
obegränsade extranätmiljöerKlarar skapandet
av tusentals nya konton och uppdateringar av
befintliga konton per minutUppfyller ytterst stränga tillgänglighetskrav (99.9%+)


Med Identity Manager kan man minska sina kostnader, förbättra sin
regelefterlevnad och skala obegränsat för att tillgodose växa
nde
extranätbaserade relationer.
Repeterbar och uthållig regelefterlevnadMinskade säkerhetsriskerPraktiskt taget obegränsad skalbarhet

Sun Java System Access Manager

Sun Java System Access Manager är en säkerhetsgrund som hjälper
organisationer att säkr
a åtkomsten till webbapplikationer, både internt och
över business
-
to
-
business (B2B). Den ger en öppen standardbaserad
autentisering och policystyrd auktorisering inom ett enhetligt ramverk. Den
säkerställer överföring av nödvändig identitets
-

och applikat
ionsinformation
för att möta dagen krav och kan anpassas till växande företags behov genom
att erbjuda single sign
-
on (SSO) såväl som möjliggöra samarbete
(federation) mellan partners, leverantörer och kunder över betrodda nätverk.

Sun Java System Director
y Server Enterprise Edition

Java System Directory Server Enterprise Edition är ryggraden i företagets
identitets
infra
struk
tur och ger dagens verksamhetskritiska applikationer och
storskaliga extranättillämpningar tillgång till konsekventa, korrekta och
tillförlitliga identitetsuppgifter med avsevärd operativ och kostnadsmässig
effektivitet. Lösningen erbjuder en stabil grund för identitetshantering med
en central lagringsplats för lagring och hantering av identitetsprofiler,
åtkomsträttigheter, samt info
rmation om applikationer och nätverksresurser.


Specifikation av produkter och tjänster

57

(
184
)
Rev 2007
-
05
-
03


Atea Sverige AB

Dnr 2006/455

Ramavtal 9999/
07

Programvaror och tjänster 2007

Bilaga 4 Specifikation av produkter och tjänster
område A


equableunalaska_cb307179
-
f713
-
4121
-
9d61
-
2d1ab79e6e9a.doc


Den integreras smidigt i heterogena plattformsmiljöer och ger säker on
-
demand lösenordssynkronisering med Microsoft Windows Active Directory.


Sun Java System Directory Server Enterprise Edition är betydligt

mer än en
katalogserver. Det är en hörnsten för säkerhet, interoperabilitet,
tillgänglighet, skalbarhet, och admini
stra
tions
möjligheter och definierar en
sann katalogtjänst. Den gör det därför möjligt att möta utmaningen med
ökad säkerhet, förbättrad t
jänstekvalitet och att kontrollera kostnader som
dagens företag står inför.


Både vertikal och horisontell till sin natur kan Directory Server Enterprise
Edition användas inom vilket område som helst där identiteter och
användare måste hanteras säkert och
effektivt. Den kan skalas för företag
från tiotusentals användare till tjänsteleverantörer med hundratals miljoner
användare. Exempel på sådana branscher är myndigheter, telekom, finans,
detaljhandel, sjukvård, tillverkningsindustri, energi och samhällstjä
nster
samt utbild
ning.


Sun Secure Global Desktop
-

SSGD

Sun Secure Global Desktop Software ger säker fjärråtkomst till
serverbaserade applikationer under Microsoft Windows, Solaris, Linux, HP
-
UX, AIX, stor
-

och minidatorer samt för en mängd klientplattfo
rmar och
enheter. Programvaran ger snabb webbåtkomst för stordator
appli
ka
tioner
utan behov av dyrbar omkodning samtidigt som dessa applikationer kan
köras sida vid sida med moderna serverbaserade tillämpningar. Härigenom
kan kritiska applika
tioner och
data konso
li
deras till driftsäkra och centralt
underhållna servrar, bortom enskilda bords
-

och bärbara datorer med
förbättrad administration och flexibilitet som följd.


1.3.11

Symantec

AntiVirus Corporate/Enterprise Edition

Symantecs produkter för virusskydd,
skräppostskydd och innehållsfiltrering
är ledande när det gäller skydd och hanterbarhet. De skyddar alla olika typer
av trafik i företagets stationära datorer, servrar och gateway.


Corporate Edition

Virusskydd för arbetsstationer och nätverksservrar över
hela företaget

• Administration av bindande antivirusregler på flera arbetsstationer och
nätverksservrar från en enda konsol

• Flexibel och enkel installation och distribuering samt automatiskt skydd
genom prisbelönta tekniker som exempelvis Symantecs utby
ggbara motor
NAVEX™ extensible engine och LiveUpdate™

• Gör det möjligt för mobila arbetsstationer att få det allra senaste skyddet
via en ny "flyttbar" funktion för virusdefinitionsuppdatering


Enterprise Edition


Specifikation av produkter och tjänster

58

(
184
)
Rev 2007
-
05
-
03


Atea Sverige AB

Dnr 2006/455

Ramavtal 9999/
07

Programvaror och tjänster 2007

Bilaga 4 Specifikation av produkter och tjänster
område A


equableunalaska_cb307179
-
f713
-
4121
-
9d61
-
2d1ab79e6e9a.doc


Innehåller förutom ovanstående (Corporate
Edition):

• Flernivålösning för att skydda hela nätverket mot virus, skräppost och
annat oönskat innehåll

• Skyddar på flera nivåer i företagets Internetgateway, e
-
postserver,
nätverksserver och arbetsstationer med hjälp av prisbelönta tekniker

• Avancerad
e automatiserings
-

och experttekniker bidrar till snabbt skydd,
snabb uppdatering och reparation på alla ledande plattformar


Backup Exec

Symantec Backup Exec 11d for Windows Servers är en branschledande
lösning för dataskydd och återställning i Windows. D
en tillhandahåller
heltäckande, prisvärd och certifierad backup och återställning


nu med
kontinuerligt

dataskydd för Microsoft Exchange, filservrar och stationära
såväl som bärbara datorer. Symantec Backup Exec 11d revolutionerar
dataskydd genom att elim
inera behovet av backupfönster och ge
sekundsnabb återställning av data.

Backup Exec ger utökad datasäkerhet med kryptering och skydd för både
32
-
bitars och 64
-
bitars system, vilket gör det till det perfekta valet för
dagens Windows
-
baserade verksamheter.
Symantec Backup Exec 11d for
Windows Servers fortsätter att leverera pålitligt, snabbt och effektivt
dataskydd. Genom att utöka kontinuerligt skydd utöver Windows
-
baserade
filservrar, stationära datorer och bärbara datorer ger Backup Exec 11d nu
kontinuerl
igt dataskydd för Microsoft Exchange
-

och SQL
-
servrar. Detta
eliminerar behovet av daglig backup och ger företag möjlighet att återställa
data på sekunder eller minuter. Med Backup Exec Retrieve, branschens
första webbaserade lösning för filåterställning

k
an slutanvändare nu också
återställa sina egna filer


utan hjälp från IT
-
avdelningen. Betydelsefulla
förbättringar av Backup Exec Agents and

Options betyder snabbare backup
och möjlighet att på några sekunder återställa kritiska data för Exchange
-
,
SQL
-
,
SharePoint Server
-

och Active Directory®
-
miljöer. Innovativ
Granular Recovery Technology i Backup Exec 11d ger

möjlighet att
återställa enskilda dokument från dessa viktiga Microsoft
-
program. Skydd
ges också för Oracle®
-
(inklusive RMAN och Real Application

Clusters
[RAC]), DB2®
-
, SAP®
-
program och till och med NetApp® Filers.


Backup ExecSystem Recovery

Backup ExecSystem

Recovery kombinerar snabbheten och pålitligheten i
disk
-

och hårdvarubaserad Windows®
-

systemåterställning med
revolutionerande teknologier

för hårdvaruoberoende återställning och
"lights
-
out"
-

drift. Resultatet är en enastående frihet att återställa system när
som helst, från var som helst och till praktiskt taget vilka enheter som helst.
Backup ExecSystem

Recovery är också en del av LiveSta
te
-
familjen med
Windows
-
produkter för livscykelhantering, inklusive tillhandahållande,
konfigurationshantering, korrigeringshantering, tillgångshantering och
fjärrkontroll.Specifikation av produkter och tjänster

59

(
184
)
Rev 2007
-
05
-
03


Atea Sverige AB

Dnr 2006/455

Ramavtal 9999/
07

Programvaror och tjänster 2007

Bilaga 4 Specifikation av produkter och tjänster
område A


equableunalaska_cb307179
-
f713
-
4121
-
9d61
-
2d1ab79e6e9a.doc


BindView Policy Manager

Symantec BindView Policy Manager reducerar de ökande kost
naderna för
IT compliance genom att erbjuda automatiserad policyhantering som både
definierar och sprider policies inom organisationen. Policy Manager kopplar
skapade policies med best
-
practicebaserade ramverk och multipla regler
samt ger bevis för om orga
nisationen följer uppsatta regleverk genom
integration av Symantecs och andras verktyg för infrastrukturanalys.


Brightmail AntiSpam

Avancerad säkerhetslösning för skräppost och e
-
post för företaget Symantec
Brightmail AntiSpam används vid företagets Inter
net
-
gateway och gör e
-
posten säkrare och mer produktiv. Företaget får ett avancerat skydd mot
skräppost och oönskad e
-
post. Den här prisbelönta lösningen har flera
effektiva tekniker, globalt spridda driftscentrum, ett patenterat nätverk för
upptäckt av sk
räppost och leveransmekanism med realtidsfilter. Att felaktigt
utpeka vanliga meddelanden som skräppost leder till förlorade
affärsmöjligheter och mindre produktiva slutanvändare. Symantec
Brightmail AntiSpam har branschens högsta noggrannhet och ser till
att
användarna inte missar viktig e
-
post. Skydden inkluderar att Symantec
dagligen övervakar noggrannheten och automatisk granskning av alla
potentiellt falska upptäckter av skräppost.

Många skräppostlösningar ger administratörerna ännu mer arbete, men
Sym
antec Brightmail AntiSpam uppdateras konstant och automatiskt med
det senaste skyddet, och kräver inte att administratörerna finjusterar filtren
eller utbildar sig ytterligare för att kunna hantera dem.


Client Security

Symantec Client Security ser till at
t säkerheten är maximerad på klienterna.
Detta sker genom ett omfattande skydd för malware och bygger på ett
omfattande sårbarhetsskydd. Integrerad grafisk rapportering och förenklad
administration av olika integrerade säkerhetsteknologier ger organisation
er
möjligheten att skaffa kontroll över klientdatorerna med utökad säkerhet
samtidigt som oönskade avbrott sker.


Critical System Protection

Symantec Critical System Protection skyddar mot s k “day zero attacks” och
förstärker systemen samt hjälper organis
ationer att hålla sig till sina
regelverk genom att använda tvingande regler för användarna och för
servrar. En central administrationskonsol gör det möjligt att konfigurera,
införa och underhålla säkerhetspolicies och hantera användare och roller.
Dessuto
m kan man få larm på olika nivåer och köra rapporter i blandade
operativsystemsmiljöer.


Specifikation av produkter och tjänster

60

(
184
)
Rev 2007
-
05
-
03


Atea Sverige AB

Dnr 2006/455

Ramavtal 9999/
07

Programvaror och tjänster 2007

Bilaga 4 Specifikation av produkter och tjänster
område A


equableunalaska_cb307179
-
f713
-
4121
-
9d61
-
2d1ab79e6e9a.doc


DeepSight™ Threat Management System

Skyddar nätverk mot aktiva hot genom ett branschledande varningssystem.

I dagens nätverksmiljöer räcker inte enbart säkerhetsteknik

för att skydda
företagets resurser mot de nya sårbarheter och hot som ständigt dyker upp.
Människor, processer, intelligens och teknik måste alla arbeta tillsammans
för att etablera en fast hållning i fråga om säkerhet. När Symantecs
DeepSight Threat Mana
gement System ingår i ett effektivt
säkerhetsprogram inom företaget

förstärks säkerhetsinsatserna genom
leveransen av förebyggande tidiga varningar om aktiva attacker, möjliga hot
och betydande nya sårbara punkter, vilket gör att administratörer mer exakt
kan förutsäga och kvantifiera riskerna. Med personligt anpassade varningar
kompletterade med hotanalyser, åtgärdsbedömningar och beslutsstöd från
experter är detta ett branschledande

varningssystem för globala attacker.
Symantecs DeepSight Threat Managemen
t System samlar kontinuerligt in
och sammanställer attackdata från säkerhetssystem hos över 19 000
affärspartners, plus andra allmänna och konfidentiella källor i över 180
länder jorden runt. Symantecs mänskliga underrättelseresurser utnyttjar sina
många b
ranschrelationer för att få information om de senaste
attackmetoderna.


Experterna hos Symantec analyserar hotinformationen för att kunna
identifiera aktiva attacker och leverera omfattande analyser baserade på den
specifika nätverkskonfiguration som finn
s i en viss företagsmiljö. Genom
leverans av tidiga varningar om attacker innan de kan påverka företaget kan
administratörer vidta förebyggande åtgärder för att skydda infrastrukturen
och undvika driftstopp i nätverket, sänkt produktivitet och skador på

retagets goda rykte. Genom automatiserade, prioriterade varningar och
webbresurser ger systemet statistiskt pålitlig och detaljerad
attackinformation med möjlighet att spåra data efter tid, land, bransch och
andra parametrar. Korrigeringar, motåtgärder, lö
sningar och fler
referenskällor tillhandahålls vilket gör att omedelbara åtgärder kan vidtas.

Med hjälp av DeepSight Threat Management System kan IT
-
avdelningarna

koncentrera sina resurser på att förhindra attacker.


Enterprise Vault

Symantec Enterprise V
ault™ är en programbaserad och intelligent
arkiveringsplattform som lagrar, hanterar och gör det möjligt att hämta
företagsdata i e
-
postsystem, filservermiljöer, plattformar för
snabbmeddelanden samt att hantera innehåll och samarbetssystem. Eftersom
alla
data inte skapas på samma sätt använder Enterprise Vault intelligent
klassificerings
-

och skyddsteknik för att spara, kategorisera, indexera och
lagra måldata. Därigenom kan policyer uppfyllas och företagets tillgångar
skyddas samtidigt som lagringskostnad
erna sjunker och hanteringen
förenklas. Enterprise Vault erbjuder också specialprogram, som exempelvis
Discovery Accelerator och Compliance Accelerator, som bearbetar
arkiverade data för att uppfylla juridiska krav och innehållskrav, samt
hanterar informat
ion och åtgärder för informationens säkerhet.


Specifikation av produkter och tjänster

61

(
184
)
Rev 2007
-
05
-
03


Atea Sverige AB