ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

emujabΛογισμικό & κατασκευή λογ/κού

2 Ιουλ 2012 (πριν από 5 χρόνια και 10 μήνες)

327 εμφανίσεις

1
ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ
ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ &
ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

(ΕΠΙΣΕΥ)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΥΝΑΨΗΣ
(έως 2
7
)

ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου: «ΣΤΗΡΙΖΩ
-

Οριζόντιο έργο υποστήριξης
σχολείων, εκπαιδευτικών και μαθητών στο δρόμο για το ΨΗΦΙΑΚΟ
ΣΧΟΛΕΙΟ, νέες υπηρεσίες Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου και στήριξη του
ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ» (κωδ. Πράξης ΟΠΣ 355294), Υποέργο 3: «Υλοποίηση
πράξης ΣΤΗΡΙΖΩ (εργασίες αρμοδιό
τητας ΕΠΙΣΕΥ/ΕΜΠ)».

Το
ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ &
ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΕΘΝΙΚΟΥ ΜΕΤΣΟΒΙΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ (ΕΠΙΣΕΥ
-
ΕΜΠ)
,
αποτελεί βάσει του νομοθετικού πλαισίου ίδρυσης και λειτουργίας του,
Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο, ήτοι ΝΠΙΔ

εκτός Δημοσίου Τομέα, κοινωφελούς
ενδιαφέροντος,

προσανατολισμένο στην έρευνα,
συνδεδεμένο με το ΕΘΝΙΚΟ
ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ και το ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ &
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ,

εποπτευόμενο από το ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ


ΔΙΑ ΒΙΟΥ
ΜΑΘΗΣΗΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑ
ΤΩΝ,

απολαύον διοικητικής και οικονομικής αυτονομίας,
σύμφωνα με το
άρθρο 1§2

του ΠΔ 271/1989.

Ειδικότερα, το ΕΠΙΣΕΥ
-
ΕΜΠ ιδρύθηκε δυνάμει του
ΠΔ 271/1989
, όπως ισχύει
τροποποιηθέν από το
ΠΔ 13/1998
. Τα εν λόγω διατάγματα έχουν τροποποιηθεί
δυνάμει του
άρθρου 11 του Ν. 3685/2008

‘’
Θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές
σπουδές’’,
υπό τον τίτλο

Ερευνητικά Πανεπιστημιακά Ινστιτούτα,
το οποίο
τροποποιήθηκε περαιτέρω δυνάμει του
άρθρου 32 του

N. 3794/2009Ρύθμιση
θεμάτων του πανεπιστημιακού και τεχνολογικού

τομέα της ανώτατης εκπαίδευσης
και άλλες διατάξεις
’’, υπό τον τίτλο

Ερευνητικά Πανεπιστημιακά Ινστιτούτα (ΕΠΙ).

Το ΕΠΙΣΕΥ ΕΜΠ καλεί
τους
καλύπτοντες τις ελάχιστες προϋποθέσεις συμμετοχής

να
εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους, υποβάλλοντας εγγράφως πρόταση κατ
άρτισης
σύμβασης έργου

ή και παροχής υπηρεσιών,

κατ’ άρθρο 681 ΑΚ,

στο πλαίσιο
υλοποίησης του έργου:
«ΣΤΗΡΙΖΩ
-

Οριζόντιο έργο υποστήριξης σχολείων,
εκπαιδευτικών και μαθητών στο δρόμο για το ΨΗΦΙΑΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ, νέες υπηρεσίες
Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου και

στήριξη του ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ» (κωδ.
Πράξης ΟΠΣ 355294), Υποέργο 3: «Υλοποίηση πράξης ΣΤΗΡΙΖΩ (εργασίες
αρμοδιότητας ΕΠΙΣΕΥ/ΕΜΠ)».


Το έργο έχει ενταχθεί στο συγχρηματοδοτούμενο κατά ποσοστό
80%

από την
Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και 20
%

από το Ελληνικό Δημόσιο,
στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ,

Ε.Π. «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» (απόφαση ένταξης
με αρ.πρωτ. 13275/27
-
07
-
2011, ΑΔΑ: 4Α5Μ9
-
9ΟΗ)
.

Η καταρτισθησόμενη σύμβαση έργου με τους επιτυχόντες υποψηφίου θα έχει
ορισμένη χρονική διάρκεια, μη
δυναμένη να υπερβεί το συμβατικό χρόνο λήξης του
2


συνολικού έργου, ήτοι την 30/11/2015. Το ποσό της αμοιβής για το ανατιθέμενο έργο
και υπηρεσίες θα προσδιοριστεί αναλόγως του ειδικού αντικείμενου ανάθεσης και
την εμπειρία του αντισυμβαλλόμενου, στο πλαίσιο

του εκάστοτε καθοριζομένου, ανά
θέση προϋπολογισμού.

Σημειώνεται ότι το τελικό ύψος της αμοιβής τελεί υπό τους
περιορισμούς του χρηματοδότη και της κείμενης νομοθεσίας.


ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ


ΥΠΟΕΡΓΟΥ

Το φυσικό αντικείμενο του έργου αφορά στην υπο
στήριξη των εκπαιδευτικών
υποδομών ΤΠΕ του Υπουργείου Παιδείας ΔΒΜΘ και συγκεκριμένα:Την περαιτέρω ανάπτυξη/στήριξη του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου

(ΠΣΔ) και τη

στήριξη των σχολικών υποδομών ΤΠΕ (Ενότητα Δράσεων Α’)Τη

στήριξη των κεντρικών πληροφοριακών

υποδομών του ΙΤΥΕ και του ΨΗΦΙΑΚΟΥ
ΣΧΟΛΕΙΟΥ (Ενότητα Δράσεων Β’)

Ειδικότερα, τ
ο φυσικό
αντικείμενο του υποέργου 3, αφορά εργασίες αρμοδιότητας
ΕΠΙΣΕΥ στην Ενότητα Δράσεων Α’ του Έργου και συγκεκριμένα:Δράση Α2: Βασικές υπηρεσίες ΠΣΔ αρμοδιότητας του ΕΠΙΣ
ΕΥ/ΕΜΠΔράση Α3: Προηγμένες υπηρεσίες ΠΣΔ αρμοδιότητας του ΕΠΙΣΕΥ/ΕΜΠΔράση Α7: Επιτόπια και από απόσταση τεχνική υποστήριξη των νέων και των
υφιστάμενων υποδομών ΤΠΕ, που αποκτούν τα σχολεία στο πλαίσιο του
ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ, στην περιοχή ευθύνης του ΕΠΙΣ
ΕΥ/ΕΜΠΔράση Α8: Πρακτική εκπαίδευση του προσωπικού ενδοσχολικής τεχνικής
υποστήριξης και λειτουργική ένταξή του στο ενιαίο σχήμα υποστήριξης, στην
περιοχή ευθύνης του ΕΠΙΣΕΥ/ΕΜΠ

Η περιοχή ευθύνης του ΕΜΠ αφορά τα σχολεία που ανήκουν στις διευθύνσεις
Αβάθμ
ιας και Ββάθμιας Πειραιά, Β’ και Δ’ Αθήνας.

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ


ΑΡΙΘΜΟΣ


ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

1.

Έμπειρος Συνεργάτης Επιστήμονας Μηχανικός Σχεδίασης Δικτύου
IPv
6 (Αριθμός
συμβάσεων έως 1, προϋπολογισμός 19.720,00 ευρώ)

Αντικείμενο εργασιών:

Ο επιτυχών υποψήφιος θα συμμετέχει στην Ομάδα Έργου του πακέτου εργασίας 2.13

«
Σχεδιασμός και υλοποίηση υπηρεσίας IPv6 σε συνεργασία με ΙΤΥΕ
-

ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ
(Επέκταση/Αναβάθμιση)
» της Δράσης Α2 του έργου

και θα αναλάβει τη σχεδίαση της
αν
αβαθμισμένης υπηρεσίας.

Ειδικότερα θα αναλάβει τις παρακάτω εργασίες:Διερεύνηση, μελέτη και σχεδιασμός υπηρεσίαςΕπίβλεψη ανάπτυξης υπηρεσίαςΔιαμόρφωση πολιτικής ασφάλειαςΔιαμόρφωση σχεδίου μετάπτωσης υφιστάμενων υπηρεσιών

3
Επίβλεψη πιλοτικής και παραγω
γικής λειτουργίας υπηρεσίας

Απαιτούμενα προσόντα:Διπλωματούχος
Μηχανικός Υπολογιστών ή Πληροφορικής ή άλλου ισοδύναμου
πτυχίου στην Επιστήμη και Τεχνολογία των Υπολογιστών και Πληροφορικής5ετής εργασιακή εμπειρία στη μελέτη, σχεδίαση και ανάπτυξη δικτύων

τηλεπικοινωνιών5ετής εμπειρία σε επίβλεψη έργων ανάπτυξης δικτυακών υποδομών

Επιθυμητά προσόντα:Πολύ καλή γνώση Αγγλικής ΓλώσσαςΜεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (ΜΔΕ) από Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών &
Μηχανικών Υπολογιστών ή Μηχανικών Υπολογιστών &
Πληροφορικής ή άλλου
ισοδύναμου τμήματος

σε σχετικό με τις προς ανάθεση εργασίες / υπηρεσίες
αντικείμενο3ετής εργασιακή εμπειρία στ
o
ν σχεδιασμό του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου

Έδρα: Αθήνα

Διάρκεια Σύμβασης: έως τη λήξη του έργου 30/11/2015

2.

Έμπειρος Συνερ
γάτης Επιστήμονας Μηχανικός Υλοποίησης Δικτύου
IPv
6
(Αριθμός συμβάσεων έως 1, προϋπολογισμός 21.080,00 ευρώ)

Αντικείμενο εργασιών:

Ο επιτυχών υποψήφιος θα συμμετέχει στην Ομάδα Έργου του πακέτου εργασίας 2.13

«
Σχεδιασμός και υλοποίηση υπηρεσίας IPv6 σε
συνεργασία με ΙΤΥΕ
-

ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ
(Επέκταση/Αναβάθμιση)
» της Δράσης Α2 του έργου

και θα αναλάβει την υλοποίηση
της αναβαθμισμένης υπηρεσίας. Ειδικότερα θα αναλάβει τις παρακάτω εργασίες:Διερεύνηση, μελέτη και σχεδιασμός υπηρεσίαςΑνάπτυξη υπηρεσίαςΕφαρμογή
πολιτικής ασφάλειαςΕφαρμογή
σχεδίου μετάπτωσης υφιστάμενων υπηρεσιώνΥποστήριξη
πιλοτικής και παραγωγικής λειτουργίας υπηρεσίας

Απαιτούμενα προσόντα:Διπλωματούχος
Μηχανικός Υπολογιστών ή Πληροφορικής ή άλλου ισοδύναμου
πτυχίου στην Επιστήμη και Τεχνολογί
α των Υπολογιστών και Πληροφορικής5ετής εργασιακή εμπειρία στη μελέτη, σχεδίαση και ανάπτυξη δικτύων
τηλεπικοινωνιών5
ετής εργασιακή εμπειρία στη διαχείριση δικτυακών συσκευών (
routers
,
switches
)
και στην παραμετροποίηση πρωτοκόλλου
IPv
6 ή αντιστοίχων
τεχνολογιών
.

Επιθυμητά προσόντα:

4
Πολύ καλή

γνώση Αγγλικής

Γλώσσας3ετής εργασιακή εμπειρία στ
o
ν σχεδιασμό του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου

Έδρα: Αθήνα

Διάρκεια Σύμβασης: έως τη λήξη του έργου 30/11/2015

3.

Έμπειρος Συνεργάτης Επιστήμονας Μηχανικός Σχεδίασης
Υπηρεσίας Ελέγχου
Περιεχομένου (Αριθμός συμβάσεων έως 1, Προϋπολογισμός 21.250,00)

Αντικείμενο εργασιών:

Ο επιτυχών υποψήφιος θα συμμετέχει στην Ομάδα Έργου του πακέτου εργασίας 2.14

«Εξελιγμένου ελέγχου περιεχομένου υπηρεσία web (Επέκταση / Αναβάθμιση)
» τ
ης
Δράσης Α2 του έργου και θα αναλάβει τη σχεδίαση της αναβαθμισμένης υπηρεσίας.
Ειδικότερα θα αναλάβει τις παρακάτω εργασίες:Διερεύνηση, μελέτη και σχεδιασμός υπηρεσίαςΕπίβλεψη ανάπτυξης υπηρεσίαςΔιαμόρφωση πολιτικής ασφάλειαςΔιαμόρφωση σχεδίου μετάπ
τωσης υφιστάμενων υπηρεσιώνΕπίβλεψη πιλοτικής και παραγωγικής λειτουργίας υπηρεσίας

Απαιτούμενα προσόντα:Διπλωματούχος
Μηχανικός Υπολογιστών ή Πληροφορικής ή άλλου ισοδύναμου
πτυχίου στην Επιστήμη και Τεχνολογία των Υπολογιστών και Πληροφορικής
.5ετής
εργασιακή εμπειρία στη μελέτη, σχεδίαση και ανάπτυξη υπηρεσιών
διαδικτύου5ετής εργασιακή εμπειρία στην επίβλεψη έργων ανάπτυξης δικτυακών υπηρεσιών

Επιθυμητά προσόντα:Πολύ καλή γνώση Αγγλικής ΓλώσσαςΜεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (ΜΔΕ) από Τμήμα Ηλεκτ
ρολόγων Μηχανικών &
Μηχανικών Υπολογιστών ή Μηχανικών Υπολογιστών & Πληροφορικής ή άλλου
ισοδύναμου τμήματος σε σχετικό με τις προς ανάθεση εργασίες / υπηρεσίες
αντικείμενο3ετής εργασιακή εμπειρία στη σχεδίαση εφαρμογών του Πανελλήνιου Σχολικού
Δικτύου

Έδ
ρα: Αθήνα

Διάρκεια Σύμβασης: έως τη λήξη του έργου 30/11/2015

4.

Έμπειροι Συνεργάτες Επιστήμονες Μηχανικοί Υλοποίησης Υπηρεσίας Ελέγχου
Περιεχομένου (Αριθμός συμβάσεων έως 2, Προϋπολογισμός 32.195,00)

Αντικείμενο εργασιών:

5


Οι επιτυχόντες υποψήφιοι θα συμμετέχ
ουν στην Ομάδα Έργου του πακέτου εργασίας

2.14 «Εξελιγμένου ελέγχου περιεχομένου υπηρεσία web (Επέκταση / Αναβάθμιση)
»
της Δράσης Α2 του έργου και θα αναλάβει την υλοποίηση της αναβαθμισμένης
υπηρεσίας. Ειδικότερα θα αναλάβουν τις παρακάτω εργασίες:Διερεύνηση, μελέτη και σχεδιασμός υπηρεσίαςΑνάπτυξη υπηρεσίαςΕφαρμογή
πολιτικής ασφάλειαςΕφαρμογή
σχεδίου μετάπτωσης υφιστάμενων υπηρεσιώνΥποστήριξη
πιλοτικής και παραγωγικής λειτουργίας υπηρεσίας

Απαιτούμενα προσόντα:Διπλωματούχος
Μηχανικός
Υπολογιστών ή Πληροφορικής ή άλλου
ισοδύναμου πτυχίου στην Επιστήμη και Τεχνολογία των Υπολογιστών και
Πληροφορικής5ετής εργασιακή εμπειρία στη μελέτη, σχεδίαση και ανάπτυξη υπηρεσιών
διαδικτύουΓνώσεις προγραμματισμού
PHP
,
SQL
,
Javascript
,
Java

Επιθυμητά

προσόντα:Πολύ καλή γνώση Αγγλικής

Γλώσσας3ετής εργασιακή εμπειρία στην ανάπτυξη εφαρμογών του Πανελλήνιου Σχολικού
Δικτύου

Έδρα: Αθήνα

Διάρκεια Σύμβασης: έως τη λήξη του έργου 30/11/2015

5.

Έμπειρος Συνεργάτης Μηχανικός ΤΕΙ Υποστήριξης Εφαρμογών
Διαδικτύου
(αριθμός συμβάσεων έως 1, προϋπολογισμός 12.455,00 ευρώ)

Αντικείμενο εργασιών:

Ο επιτυχών υποψήφιος θα συμμετέχει στην Ομάδα Έργου του πακέτου εργασίας 2.14
«Εξελιγμένου ελέγχου περιεχομένου υπηρεσία web (Επέκταση / Αναβάθμιση)» της
Δράσης Α2 το
υ έργου. Ειδικότερα θα αναλάβει την τεχνική υποστήριξη (επίπεδο 1)
της πιλοτικής και παραγωγικής λειτουργίας της υπηρεσίας.

Απαιτούμενα προσόντα:Πτυχιούχος

ΤΕΙ τμημάτων Ηλεκτρονικής ή Ηλεκτρολογίας ή Πληροφορικής ή
αντιστοίχου γνωστικού αντικειμένου.5ετή
ς εμπειρία στην υποστήριξη δικτυακών εφαρμογώνΓνώσεις προγραμματισμού
PHP
,
SQL
,
Javascript
,
Java

Επιθυμητά προσόντα:Πολύ καλή γνώση Αγγλικής

Γλώσσας3ετής εργασιακή εμπειρία στην υποστήριξη του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου

6


Έδρα: Αθήνα

Διάρκεια Σύμβασης:

έως τη λήξη του έργου 30/11/2015

6.

Έμπειρος Συνεργάτης Επιστήμονας Μηχανικός Σχεδίασης Υπηρεσίας ΑΑΑ
(Αριθμός συμβάσεων έως 1, προϋπολογισμός 15.300,00 ευρώ)

Αντικείμενο εργασιών:

Ο επιτυχών υποψήφιος θα συμμετέχει στην Ομάδα Έργου του πακέτου εργασίας
2.15
Α «Υπηρεσία καταλόγου και πιστοποίησης (LDAP & AAA)» της Δράσης Α2 του
έργου και θα αναλάβει τη σχεδίαση της αναβαθμισμένης υπηρεσίας. Ειδικότερα θα
αναλάβει τις παρακάτω εργασίες:Διερεύνηση, μελέτη και σχεδιασμός υπηρεσίαςΕπίβλεψη ανάπτυξης υπηρεσίαςΔιαμόρφωση πολιτικής ασφάλειαςΔιαμόρφωση σχεδίου μετάπτωσης υφιστάμενων υπηρεσιώνΕπίβλεψη πιλοτικής και παραγωγικής λειτουργίας υπηρεσίας

Απαιτούμενα προσόντα:Διπλωματούχος
Μηχανικός Υπολογιστών ή Πληροφορικής ή άλλου
ισοδύναμου πτυχίου στην Επιστήμη κα
ι Τεχνολογία των Υπολογιστών και
Πληροφορικής5ετής εργασιακή εμπειρία στη μελέτη, σχεδίαση κι ανάπτυξη δικτυακών
εφαρμογών5ετής εργασιακή εμπειρία στην επίβλεψη έργων ανάπτυξης δικτυακών εφαρμογώνΓνώσεις διαχείρισης και παραμετροποίησης υπηρεσιών ΑΑΑ

Επ
ιθυμητά προσόντα:Πολύ καλή γνώση ΑγγλικήςΜεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (ΜΔΕ) από Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών &
Μηχανικών Υπολογιστών ή Μηχανικών Υπολογιστών & Πληροφορικής ή άλλου
ισοδύναμου τμήματος σε σχετικό με τις προς ανάθεση εργασίες / υπηρεσίε
ς
αντικείμενο3ετής εργασιακής εμπειρία στην σχεδίαση εφαρμογών του Πανελλήνιου Σχολικού
Δικτύου


Έδρα: Αθήνα

Διάρκεια Σύμβασης: έως τη λήξη του έργου 30/11/2015

7.

Έμπειρος Συνεργάτης Επιστήμονας Μηχανικός Σχεδίασης Υπηρεσίας
WiFi

(Αριθμός συμβάσεων έως 1, προϋπολογισμός 20.400,00 ευρώ)

Αντικείμενο εργασιών:

7


Ο επιτυχών υποψήφιος θα συμμετέχει στην Ομάδα Έργου του πακέτου εργασίας 3.6
«Υπηρεσία τοπικής Ασύρματης πρόσβασης (Wifi) σε σχολεία (Νέα)» της Δράσης Α3
του έργου και θα αναλά
βει τη σχεδίαση της νέας υπηρεσίας. Ειδικότερα θα αναλάβει
τις παρακάτω εργασίες:Διερεύνηση, μελέτη και σχεδιασμός υπηρεσίαςΕπίβλεψη ανάπτυξης υπηρεσίαςΔιαμόρφωση πολιτικής ασφάλειαςΕπίβλεψη πιλοτικής και παραγωγικής λειτουργίας υπηρεσίας

Απαιτούμενα
προσόντα:Διπλωματούχος
Μηχανικός Υπολογιστών ή Πληροφορικής ή άλλου ισοδύναμου
πτυχίου στην Επιστήμη και Τεχνολογία των Υπολογιστών και Πληροφορικής
.5ετής εργασιακή εμπειρία σε δικτυακές υποδομές ασύρματης πρόσβασης
wifi5ετής εργασιακή εμπειρία σε επίβλ
εψη έργων ανάπτυξης δικτυακών υποδομών
ασύρματης πρόσβασης
wifiΓνώσεις διαχείρισης και παραμετροποίησης ασύρματων δικτυακών συσκευών

Επιθυμητά προσόντα:Πολύ καλή γνώση Αγγλικής ΓλώσσαςΜεταπτυχιακός τίτλος σπουδών σε σχετικό με τις ανατιθέμενες εργασίες
και
υπηρεσίες αντικείμενο3ετής εργασιακή εμπειρία στην σχεδίαση δικτυακών υποδομών του Πανελλήνιου
Σχολικού Δικτύου

Έδρα: Αθήνα

Διάρκεια Σύμβασης: έως τη λήξη του έργου 30/11/2015

8.

Έμπειροι Συνεργάτες Επιστήμονες Μηχανικοί Υποστήριξης Δικτύων και
Δικτυακών

Υπηρεσιών (Αριθμός συμβάσεων έως 2, προϋπολογισμός 86.950,00
ευρώ)

Αντικείμενο εργασιών:

Οι επιτυχόντες υποψήφιοι θα συμμετέχουν στις Ομάδες Έργων των πακέτων
εργασίας:2.13 «
Σχεδιασμός και υλοποίηση υπηρεσίας IPv6 σε συνεργασία με ΙΤΥΕ
-

ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ (Επέκ
ταση/Αναβάθμιση)»

της ΔράσηςΑ2 του έργου.2.14 «
Εξελιγμένου ελέγχου περιεχομένου υπηρεσία web (Επέκταση /
Αναβάθμιση)
»

της ΔράσηςΑ2 του έργου.2.15Α «
Υπηρεσία καταλόγου και πιστοποίησης (LDAP & AAA)
»

της Δράσης Α2 του
έργου.3.6 «Υπηρεσία τοπικής Ασύρματης

πρόσβασης (Wifi) σε σχολεία (Νέα)»
της Δράσης
Α3 του έργου.

8


Ειδικότερα θα αναλάβουν

την τεχνική υποστήριξη των υπηρεσιών
IPv
6,
ελέγχου
περιεχομένου
web
,
LDAP

& ΑΑΑ και ασύρματης πρόσβασης.

Απαιτούμενα προσόντα:Διπλωματούχος
Μηχανικός Υπολογιστών ή
Πληροφορικής ή άλλου ισοδύναμου
πτυχίου στην Επιστήμη και Τεχνολογία των Υπολογιστών και Πληροφορικής5ετής εργασιακή εμπειρία στην τεχνική υποστήριξη δικτυακών υποδομών και
δικτυακών εφαρμογώνΓνώση των τεχνολογιών
IPv6, ελέγχου περιεχομένου web, LDAP &
ΑΑΑ, ασύρματης
πρόσβασης

Επιθυμητά προσόντα:Πολύ καλή γνώση Αγγλικής

Γλώσσας3ετής εργασιακή εμπειρία στην υποστήριξη δικτυακών υποδομών και εφαρμογών
του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου

Έδρα: Αθήνα

Διάρκεια Σύμβασης: έως τη λήξη του έργου 30/11/2015

9.

Συνεργά
τες Πτυχιούχοι ΑΕΙ ή ΤΕΙ Τεχνικής Υποστήριξης από Απόσταση Σχολικών
Μονάδων (αριθμός συμβάσεων έως 3, προϋπολογισμός 143.585,00 ευρώ)

Αντικείμενο εργασιών:

Οι επιτυχόντες υποψήφιοι θα συμμετέχουν στις Ομάδες Έργων των πακέτων
εργασίας:7.2 «Παροχή υπηρεσιώ
ν τεχνικής υποστήριξης και πρακτική
ς

εκπαίδευσης από
απόσταση σε σχολεία, για: (α) τη διασύνδεση νέων υποδομών ΤΠΕ και τη λειτουργία
τους σε όσα σχολεία αποκτούν νέες υποδομές από το ΨΗΦΙΑΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (β) τη
λειτουργία υφιστάμενων υποδομών στο σύνολο των σχο
λείων και στις διοικητικές
μονάδες (γ) την εγκατάσταση εφαρμογών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, τη
μετάπτωση δεδομένων, την αρχική και την παραγωγική λειτουργία τους στην περιοχή
ευθύνης

του ΕΜΠ/ΕΠΙΣΕΥ» της Δράσης Α7 του έργου.8.1 «Σεμινάρια εκπαίδευσης προσ
ωπικού ενδοσχολικής τεχνικής στήριξης για την
περιοχή ευθύνης ΕΜΠ/ΕΠΙΣΕΥ»

της δράσης Α8 του έργου.

Ειδικότερα θα αναλάβουν την
από απόσταση
τεχνική υποστήριξη των σχολικών
μονάδων στην περιοχή ευθύνης του ΕΠΙΣΕΥ, που αφορά στις διευθύνσεις
Πρωτοβάθμιας και

Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Β Αθήνας, Δ Αθήνας και Πειραιά.

Επιπλέον θα αναλάβουν την τεχνική υποστήριξη των σεμιναρίων που θα
πραγματοποιηθούν στο πλαίσιο του πακέτου εργασίας 8.1.

Απαιτούμενα προσόντα:Διπλωματούχος ή Πτυχιούχος (ΠΕ/ΤΕ) Μηχανικός Υπολογι
στών ή Πληροφορικής ή
άλλου ισοδύναμου πτυχίου στην Επιστήμη και Τεχνολογία των Υπολογιστών ή

Τμημάτων Ηλεκτρονικής ή Ηλεκτρολογίας.

9
5ετής εργασιακή εμπειρία στην τεχνική υποστήριξη υποδομών ΤΠΕ

Επιθυμητά προσόντα:Πολύ καλή γνώση Αγγλικής Γλώσσας3ετής
εργασιακή εμπειρία στην τεχνική υποστήριξη του Πανελλήνιου Σχολικού
Δικτύου

Έδρα: Αθήνα

Διάρκεια Σύμβασης:
έως

τη λήξη του έργου 30/11/2015

10.

Συνεργάτες Τεχνικής Υποστήριξης από Απόσταση Σχολικών Μονάδων
(αριθμός συμβάσεων έως 3, προϋπολογισμός 108.300,00 ευ
ρώ)

Αντικείμενο εργασιών:

Οι επιτυχόντες υποψήφιοι θα συμμετέχουν στην Ομάδα Έργου του πακέτου εργασίας

7.2

«
Παροχή υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης και πρακτική εκπαίδευσης από
απόσταση σε σχολεία, για: (α) τη διασύνδεση νέων υποδομών ΤΠΕ και τη λειτουργία
τους σε όσα σχολεία αποκτούν νέες υποδομές από το ΨΗΦΙΑΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (β) τη
λειτουργία υφιστάμενων υποδομών στο σύνολο των σχολείων και στις διοικητικές
μονάδες (γ) την εγκατάσταση εφαρμογών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, τη
μετάπτωση δεδομένων, την αρχική και τ
ην παραγωγική λειτουργία τους στην περιοχή
ευθύνης του ΕΜΠ/ΕΠΙΣΕΥ
» της Δράσης Α7 του έργου.

Ειδικότερα θα αναλάβουν την από απόσταση υποστήριξη των σχολικών μονάδων
στην περιοχή ευθύνης του ΕΠΙΣΕΥ, που αφορά στις διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και
Δευτεροβάθμιας

Εκπαίδευσης Β Αθήνας, Δ Αθήνας και Πειραιά.

Απαιτούμενα προσόντα:Απόφοιτος Λυκείου5ετής εργασιακή εμπειρία στην τεχνική υποστήριξη Συστημάτων Υπολογιστών και
Δικτύων:

o

δίκτυα υπολογιστών (LAN, απομακρυσμένες συνδέσεις σε δίκτυα και σύνδεση
στο διαδίκτυο
(Internet) με Dialup, ADSL, μόνιμες συνδέσεις)

o

διαχείριση υπολογιστικών συστημάτων Windows, Windows Server και Unix

o

ρύθμιση και διαχείριση δικτυακών συσκευών (δρομολογητές, switches,
modems)

Επιθυμητά προσόντα:Πολύ καλή γνώση Αγγλικής

ΓλώσσαςΣπουδαστής
ΑΕΙ ή ΤΕΙ τμημάτων Ηλεκτρονικής ή Ηλεκτρολογίας ή Πληροφορικής ή
αντιστοίχου γνωστικού αντικειμένου3
ετής εργασιακή εμπειρία στην τεχνική υποστήριξη του Πανελλήνιου Σχολικού
Δικτύου

Έδρα: Αθήνα

10


Διάρκεια Σύμβασης: έως τη λήξη του έργου 30/11/2015

11.

Συνεργάτες

Επιτόπιας Τεχνικής Υποστήριξης Σχολικών Μονάδων (αριθμός
συμβάσεων έως 6, προϋπολογισμός 266.250,00 ευρώ)

Αντικείμενο εργασιών:

Οι επιτυχόντες υποψήφιοι θα συμμετέχουν στην Ομάδα Έργου του πακέτου εργασίας

7.1

«
Παροχή υπηρεσιών επιτόπιας τεχνικής υποστήρι
ξης και πρακτικής εκπαίδευσης
σε σχολεία Α’ θμιας και Β’θμιας, για: (α) τη διασύνδεση νέων υποδομών ΤΠΕ και την
αρχική λειτουργία τους σε όσα σχολεία αποκτούν νέες υποδομές από το ΨΗΦΙΑΚΟ
ΣΧΟΛΕΙΟ (β) τη λειτουργία υφιστάμενων υποδομών ΤΠΕ στο σύνολο των σχ
ολείων (γ)
την εγκατάσταση (όπου απαιτηθεί) εφαρμογών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης σε
σχολεία, τη μετάπτωση δεδομένων, την αρχική και την παραγωγική λειτουργία τους,
εγκατάσταση (όπου απαιτηθεί) εφαρμογών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης σε σχολεία,
τη μετάπτωση δ
εδομένων, την αρχική και την παραγωγική λειτουργία τους στην
περιοχή ευθύνης του ΕΜΠ/ΕΠΙΣΕΥ
» της Δράσης Α7 του έργου.

Ειδικότερα θα αναλάβουν την επιτόπια τεχνική υποστήριξη των σχολικών μονάδων
στην περιοχή ευθύνης του ΕΠΙΣΕΥ, που αφορά στις διευθύνσεις Π
ρωτοβάθμιας και
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Β Αθήνας, Δ Αθήνας και Πειραιά και θα πρέπει να
έχουν δυνατότητα μετακίνησης προς όλα τα σχολεία των διευθύνσεων αυτών.

Απαιτούμενα προσόντα:Απόφοιτος Λυκείου5ετής εργασιακή εμπειρία στην τεχνική υποστήριξη Συστ
ημάτων Υπολογιστών και
Δικτύων:

o

δίκτυα υπολογιστών (LAN, απομακρυσμένες συνδέσεις σε δίκτυα και σύνδεση
στο διαδίκτυο (Internet) με Dialup, ADSL, μόνιμες συνδέσεις)

o

διαχείριση υπολογιστικών συστημάτων Windows, Windows Server και Unix

o

ρύθμιση και διαχείριση

δικτυακών συσκευών (δρομολογητές, switches,
modems)

Επιθυμητά προσόντα:Πολύ καλή γνώση Αγγλικής

ΓλώσσαςΣπουδαστής ΑΕΙ ή ΤΕΙ τμημάτων Ηλεκτρονικής ή Ηλεκτρολογίας ή Πληροφορικής ή
αντίστοιχο3ετής εργασιακή εμπειρία στην τεχνική υποστήριξη του Πανελλήνιο
υ Σχολικού
Δικτύου

Έδρα: Αθήνα

Διάρκεια Σύμβασης: έως τη λήξη του έργου 30/11/2015

12.

Έμπειρος Συνεργάτης Επιστήμονας Μηχανικός Παροχής Υπηρεσιών
Συντονισμού Προσωπικού Τεχνικής Υποστήριξης (αριθμός συμβάσεων έως 1,
προϋπολογισμός 23.100,00 ευρώ)

Αντικείμενο
εργασιών:

11


Ο επιτυχών υποψήφιος θα συμμετέχει στην Ομάδα Έργου των παρακάτω πακέτων

εργασίας:7.1 «
Παροχή υπηρεσιών επιτόπιας τεχνικής υποστήριξης και πρακτικής
εκπαίδευσης σε σχολεία Α’ θμιας και Β’θμιας, για: (α) τη διασύνδεση νέων υποδομών
ΤΠΕ και την αρ
χική λειτουργία τους σε όσα σχολεία αποκτούν νέες υποδομές από το
ΨΗΦΙΑΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (β) τη λειτουργία υφιστάμενων υποδομών ΤΠΕ στο σύνολο των
σχολείων (γ) την εγκατάσταση (όπου απαιτηθεί) εφαρμογών ηλεκτρονικής
διακυβέρνησης σε σχολεία, τη μετάπτωση δεδομένω
ν, την αρχική και την παραγωγική
λειτουργία τους, εγκατάσταση (όπου απαιτηθεί) εφαρμογών ηλεκτρονικής
διακυβέρνησης σε σχολεία, τη μετάπτωση δεδομένων, την αρχική και την παραγωγική
λειτουργία τους στην περιοχή ευθύνης του ΕΜΠ/ΕΠΙΣΕΥ
» της Δράσης Α7 του έργ
ου.7.2 «
Παροχή υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης και πρακτική
ς

εκπαίδευσης από
απόσταση σε σχολεία, για: (α) τη διασύνδεση νέων υποδομών ΤΠΕ και τη λειτουργία
τους σε όσα σχολεία αποκτούν νέες υποδομές από το ΨΗΦΙΑΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (β) τη
λειτουργία υφιστάμενων υπο
δομών στο σύνολο των σχολείων και στις διοικητικές
μονάδες (γ) την εγκατάσταση εφαρμογών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, τη
μετάπτωση δεδομένων, την αρχική και την παραγωγική λειτουργία τους στην περιοχή
ευθύνης του ΕΜΠ/ΕΠΙΣΕΥ
» της Δράσης Α7 του έργου.

Η
περιοχή ευθύνης του ΕΜΠ αφορά τα σχολεία που ανήκουν στις διευθύνσεις
Αβάθμιας και Ββάθμιας Πειραιά, Β’ και Δ’ Αθήνας. Ενδεικτικά ο συνεργάτης θα
αναλάβει:Το σ
υντονισμό υπηρεσιών τεχνικής στήριξης σε σχολεία (απομακρυσμένη και
επιτόπια)Την επίβλεψη
υπηρ
εσιών τεχνικής στήριξης σε σχολεία (απομακρυσμένη και
επιτόπια)

Απαιτούμενα προσόντα:Διπλωματούχος
Μηχανικός Υπολογιστών ή Πληροφορικής ή άλλου ισοδύναμου
πτυχίου στην Επιστήμη και Τεχνολογία των Υπολογιστών και Πληροφορικής5ετής εργασιακή εμπειρία στο σ
υντονισμό τεχνικής υποστήριξης3ετής εργασιακή εμπειρία στις παρεχόμενες από το ΠΣΔ υπηρεσίες και υποδομές


Επιθυμητά προσόντα:Πολύ καλή

γνώση Αγγλικής

ΓλώσσαςΜεταπτυχιακός τίτλος σπουδών σε σχετικό με τις ανατιθέμενες εργασίες και
υπηρεσίες αντικείμενο

Έδρα: Αθήνα

Διάρκεια Σύμβασης: έως τη λήξη του έργου 30/11/2015

13.

Συνεργάτης Υποστήριξης Εκπαίδευσης Προσωπικού Ενδοσχολικής Τεχνικής
Στήριξης (αριθμός συμβάσεων έως 1, προϋπολογισμός 15.150,00 ευρώ)

12


Αντικείμενο εργασιών:

Ο επιτυχών υποψήφιος θα συμμετέχει
στην Ομάδα Έργου των παρακάτω πακέτων
εργασίας:8.1 «
Σεμινάρια εκπαίδευσης προσωπικού ενδοσχολικής τεχνικής στήριξης για την
περιοχή ευθύνης ΕΜΠ/ΕΠΙΣΕΥ
» της Δράσης Α8 του έργου.8.2 «
Παροχή υπηρεσιών πρακτικής εκπαίδευσης εξ αποστάσεως προσωπικού
ενδοσχολι
κής τεχνικής στήριξης, για την περιοχή ευθύνης ΕΜΠ/ΕΠΙΣΕΥ
» της Δράσης
Α8 του έργου.

Η περιοχή ευθύνης του ΕΜΠ αφορά τα σχολεία που ανήκουν στις διευθύνσεις
Αβάθμιας και Ββάθμιας Πειραιά, Β’ και Δ’ Αθήνας. Ο συνεργάτης θα ασχοληθεί με την
υποστήριξη των υπη
ρεσιών εκπαίδευσης του προσωπικού ενδοσχολικής τεχνικής
στήριξης
(
σεμινάρια και εξ αποστάσεως
)

για την περιοχή ευθύνης ΕΜΠ/ΕΠΙΣΕΥ
.


Απαιτούμενα προσόντα:Απόφοιτος Λυκείου5ετής εργασιακή εμπειρία στην υποστήριξη συστημάτων εξ αποστάσεως
εκπαίδευσης:

o

Συστήματα
web

conferencing

o

Συστήματα

τηλεδιάσκεψης

H
.323
(point
-
to
-
point

&
multipoint)

o

Συστήματα

ζωντανής

μετάδοσης

(
live steaming
,
recording)


Επιθυμητά προσόντα:Πολύ καλή

γνώση Αγγλικής

ΓλώσσαςΣπουδαστής ΑΕΙ ή ΤΕΙ τμημάτων Ηλεκτρονικής ή Ηλεκτρολογίας
ή Πληροφορικής ή
αντιστοίχου γνωστικού αντικειμένου3ετής εργασιακή εμπειρία στις παρεχόμενες από το ΠΣΔ υπηρεσίες και υποδομές

Έδρα: Αθήνα

Διάρκεια Σύμβασης: έως τη λήξη του έργου 30/11/2015

14.

Έμπειροι Συνεργάτες Επιστήμονες Μηχανικοί Παροχής Υπηρεσιών
Εκπαίδευσης (αριθμός συμβάσεων έως 3, προϋπολογισμός 39.100,00 ευρώ)

Αντικείμενο εργασιών:

Οι επιτυχόντες υποψήφιοι θα συμμετέχουν στην Ομάδα Έργου των πακέτων
εργασίας:7.3 «Πρακτική εκπαίδευση προσωπικού επιτόπιας υποστήριξης» της Δράσης Α7

του έργου
.8.1 «
Σεμινάρια εκπαίδευσης προσωπικού ενδοσχολικής τεχνικής στήριξης για την
περιοχή ευθύνης ΕΜΠ/ΕΠΙΣΕΥ
» της Δράσης Α8 του έργου.

13
8.2 «
Παροχή υπηρεσιών πρακτικής εκπαίδευσης εξ αποστάσεως προσωπικού
ενδοσχολικής τεχνικής στήριξης, για την περιοχή ευθύνης Ε
ΜΠ/ΕΠΙΣΕΥ
» της Δράσης
Α8 του έργου.

Η περιοχή ευθύνης του ΕΜΠ αφορά τα σχολεία που ανήκουν στις διευθύνσεις
Αβάθμιας και Ββάθμιας Πειραιά, Β’ και Δ’ Αθήνας. Ειδικότερα οι συνεργάτες θα
αναλάβουν την πρακτική εκπαίδευση του προσωπικού επιτόπιας τεχνικής
υπο
στήριξης που θα διαθέσει το ΕΠΙΣΕΥ/ΕΜΠ καθώς και την εκπαίδευση του
προσωπικού ενδοσχολικής τεχνικής υποστήριξης των σχολικών μονάδων
(
σεμινάρια
και εξ αποστάσεως
)

για την περιοχή ευθύνης ΕΜΠ/ΕΠΙΣΕΥ
.

Απαιτούμενα προσόντα:Διπλωματούχος
Μηχανικός Υπολογιστώ
ν ή Πληροφορικής ή άλλου ισοδύναμου
πτυχίου στην Επιστήμη και Τεχνολογία των Υπολογιστών και Πληροφορικής
.5ετής εργασιακή εμπειρία στην τεχνική υποστήριξη Συστημάτων Υπολογιστών και
Δικτύων:

o

δίκτυα υπολογιστών (LAN, απομακρυσμένες συνδέσεις σε δίκτυα και
σύνδεση
στο διαδίκτυο (Internet) με Dialup, ADSL, μόνιμες συνδέσεις)

o

διαχείριση υπολογιστικών συστημάτων Windows, Windows Server και Unix

o

ρύθμιση και διαχείριση δικτυακών συσκευών (δρομολογητές, switches,
modems)3ετής εργασιακή εμπειρία στις παρεχόμενες
από το ΠΣΔ υπηρεσίες, υποδομές και
εκπαίδευση επί αυτών

Επιθυμητά προσόντα:Πολύ καλή

γνώση Αγγλικής

ΓλώσσαςΜεταπτυχιακός τίτλος σπουδών σε σχετικό με τις ανατιθέμενες εργασίες και
υπηρεσίες αντικείμενο

Έδρα: Αθήνα

Διάρκεια Σύμβασης: έως τη λήξη του έργου

30/11/2015

ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ


ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ


ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ

Ι.

Όσοι επιθυμούν να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους, καλούνται να υποβάλουν την
πρότασή τους για κάθε μια από τις ανωτέρω συμβάσεις χωριστά, μέχρι και την
Παρασκευή 23 Μαρτίου 2012
.

Οι προτάσεις προς κατάρτιση σύμβασης έργου
υποβάλλονται
αποκλειστικά

μέσω της δικτυακής εφαρμογής ανηρτημένης στο
δικτυακό τόπο του ΕΠΙΣΕΥ (
http
://
www
.
iccs
.
gr
/
)
και ειδικότερα στο σύνδεσμο
http://www.iccs.gr/?page_id=385
.
Η υποβολή απαιτεί την ηλεκτρονική καταχώρηση
των ακόλουθων στοιχείων:Τίτλους σπουδών ή βεβαιώσεων φοίτησηςΛεπτομερές βιογραφικό σημείωμαΣυστατικές επιστολές, βεβαιώσεις εργασιακής εμπειρίας που να τεκμη
ριώνουν τη
ζητούμενη εμπειρίαΛοιπά τεκμηριωτικά στοιχεία εμπειρίας και καταλληλότητας

14


Οι ενδιαφερόμενοι δεν έχουν κατ’ αρχήν υποχρέωση αποστολής ή υποβολής
δικαιολογητικών, τα οποία τεκμηριώνουν την εμπειρία και την καταλληλότητά τους. Η
επιλογή θα πραγμα
τοποιηθεί βάσει των καταχαρούμενων ηλεκτρονικά στοιχείων,
όπως αυτά έχουν συσχετισθεί από τον ίδιο τον ενδιαφερόμενο με ένα ή περισσότερα
από τα αναφερόμενα στην παρούσα πρόσκληση αντικείμενα συμβάσεων έργου, κατά
τη διαδικασία ηλεκτρονικής υποβολής της πρ
ότασής του.

ΙΙ.

Μετά το πέρας της διαδικασίας ελέγχου, αξιολόγησης κι επιλογής από τριμελή
επιτροπή του ΕΠΙΣΕΥ, οι πληρούντες τα κριτήρια της πρόσκλησης υποψήφιοι

ειδοποιούνται ατομικώς για την κατ’ αρχήν αποδοχή της πρότασή τους και καλούνται
να προσκομίσ
ουν τα πρωτότυπα δικαιολογητικά ή επικυρωμένα αντίγραφα αυτών.
Η
διαδικασία αξιολόγησης μπορεί να περιλάβει και προσωπική συνέντευξη με τους
ενδιαφερόμενους των οποίων τα βιογραφικά θα αξιολογηθούν κατ’ αρχήν θετικά.

Σε
περίπτωση που τα υποβαλλόμενα δικαιο
λογητικά δε συνάδουν με τα καταχωρηθέντα
ηλεκτρονικώς στοιχεία, ο ενδιαφερόμενος αποκλείεται και ειδοποιείται ο επόμενος
κατάλληλος υποψήφιος.


Επισημαίνεται ότι εάν τα επιλεγέντα πρόσωπα είναι δημόσιοι υπάλληλοι, έχουν
προσωπική ευθύνη τήρησης των προϋποθ
έσεων του άρθρου 31 του Ν. 3528/2007.

ΙΙΙ.
Το ΕΠΙΣΕΥ θα αποδεχθεί από τις υποβαλλόμενες προτάσεις εκείνες που

εξασφαλίζουν την άρτια εκτέλεση του προς ανάθεση έργου και πληρούν στο σύνολο
τους
και με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τους όρους της παρούσας
πρόσκλησης. Η
διαδικασία

πρόσκλησης υποβολής προτάσεων για σύναψη σύμβασης μίσθωσης
έργου της παρούσης

επισημαίνεται πως δεν είναι διαγωνιστική, ενώ η τυχόν επιλογή
αντισυμβαλλόμενου
συνιστά

αποδοχή

πρότασης κι
ουδόλως πληροί τις προϋποθέσεις
κατάρτισης σύ
μβασης εξαρτημένης εργασίας ή αντιστοίχου, παρομοίου συμβατικού
δεσμού
. Κατά συνέπεια δεν απαιτείται η

διαδικασία της πρόσκλησης να ολοκληρωθεί
με σύνταξη «πίνακα κατάταξης» ή «πίνακα

επιτυχόντων»


IV
.
Εν
όψει της εκτός Δημοσίου Τομέα φύσης του ΕΠΙΣΕΥ αλλά
και της εν γένει νομικής
φύσης της παρούσης διαδικασία επιλογής, διευκρινίζεται ότι η παρούσα διέπεται από
τις διατάξεις του ιδιωτικού δικαίου και δε συνιστά καθ’ οιονδήποτε τρόπο διοικητική
διαδικασία ή σύμβαση. Ως εκ τούτου δεν προβλέπεται στάδιο υποβολή
ς και εξέτασης
ενστάσεων. Το ΔΣ του ΕΠΙΣΕΥ κατόπιν σχετικής εισήγησης του Επιστημονικού
Υπεύθυνου του έργου

διατηρεί

πλήρη διακριτική ευχέρεια ως προς την ίδια τη
σύναψη ή μη συμβάσεων ή ως προς τον αριθμό τους.

Η συμμετοχή στην παρούσα
διαδικασία ουδόλως
δύναται να δημιουργήσει δικαίωμα προσδοκίας ή ευθύνης εκ
των διαπραγματεύσεων εκ μέρους των συμμετεχόντων.


V
.

Σημειώνεται ότι οι άρρενες υποψήφιοι θα πρέπει είτε να έχουν εκπληρώσει τις
στρατιωτικές τους υποχρεώσεις, είτε να έχουν απαλλαγεί νομίμως από αυ
τές για το
σύνολο του διαστήματος εκπλήρωσης του έργου ή αντιστοίχως να έχει αναβληθεί
νομίμως για το ανωτέρω διάστημα η εκπλήρωσή τους.


VI
.
Τυχόν τίτλοι σπουδών από ιδρύματα του εξωτερικού θα πρέπει να έχουν
αναγνωρισθεί νομίμως από το ΔΟΑΤΑΠ.

15


VII
.
Το
ΕΠΙΣΕΥ

δύναται να ζητήσει

από τους ενδιαφερομένους

διευκρινίσεις μόνο επί
των υποβληθέντων στοιχείων, τα οποία δεν συμπληρώνονται καθ’

οιονδήποτε τρόπο.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ


ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Πληροφορίες για τις δραστηριότητες του ΕΠΙΣΕΥ διατίθενται ηλεκτρονική διεύθυν
ση
http
://
www
.
iccs
.
gr
/
.
Για αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με την υποβολή προτάσεων
και άλλες διαδικαστικές διευκρινήσεις οι ενδιαφερόμενοι δύνανται να απευθύντονται
στη Γραμματεία του Ινστιτούτου κατά τις εργάσιμες ημέρ
ες κι ώρες (
κα Ερατ
ώ
Κυριακοπούλου, τηλ. 210 772 4383).

Ο Διευθυντής

Καθηγητής, Ιωάννης Βασιλείου