Από τις υπηρεσίες Πληροφόρησης στο «Ηλεκτρονικό Επιχειρείν»

emujabΛογισμικό & κατασκευή λογ/κού

2 Ιουλ 2012 (πριν από 6 χρόνια και 17 μέρες)

444 εμφανίσεις

1
Από τις υπηρεσίες Πληροφόρησης στο
«Ηλεκτρονικό Επιχειρείν»
Ιόνιο Πανεπιστήµιο
Τµήµα Αρχειονοµίας-Βιβλιοθηκονοµίας,
Κέρκυρα
3
Web 1.0 vs. Web 2.0
syndication-->stickiness
tagging ("folksonomy")-->directories (taxonomy)
participation-->publishing
web services-->screen scraping
cost per click-->page views
blogging-->personal websites
Wikipedia-->Britannica Online
Napster (P2P)-->mp3.com
Google AdSense-->DoubleClick
Web 2.0Web 1.0
Source: O’Reilly, T., What is Web 2.0
http://ec.tier.org.tw/teaching_materials/2.%20E-commerce%20Market%20Opportunities%20and%20Development.ppt
2
4
5
Λιανεµπόριο vs. Ηλεκτρονικό Λιανεµπόριο

Λιανεµπόριο είναι ένα σύνολο επιχειρηµατικών
δραστηριοτήτων που προσθέτουν αξία
στα προϊόντα και στις
υπηρεσίες που πωλούνται στους καταναλωτές για την
προσωπική ή οικογενειακή
τους χρήση.

Ηλεκτρονικό Λιανεµπόριο είναι ένας τύπος λιανεµπορίου
στον οποίο ο λιανέµπορος και ο πελάτης επικοινωνούν µέσω
ενός αλληλεπιδραστικού ηλεκτρονικού δικτύου
Levy and Weitz, 2001
3
6
7
4
8
US online retail sales by Quarter
emarketer.com
9
5
10
11
6
12
B2C Ηλεκτρονικό Εµπόριο – Οφέλη προς τον
Καταναλωτή.

24/7 δυνατότητα αγορών

Ταχύτητα

Άνεση

Πρόσβαση

Μειωµένες τιµές

Εύρεση προϊόντων που δεν υπάρχουν στο φυσικό κατάστηµα

Αναζήτηση πληροφοριών και σύγκριση εναλλακτικών

Υποστήριξη (πριν – κατά τη διάρκεια – και µετά την αγορά)

Πανταχού-παρουσία (ubiquitous commerce)
13
Κριτήρια «Καταλληλότητας» Προϊόντων για
Πωλήσεις B2C

Είδη µε υψηλή αναγνωρισιµότητα µάρκας

Ψηφιακά αγαθά

Είδη µε εγγύηση ασφάλειας από αξιόπιστους ή γνωστούς
προµηθευτές

Σχετικά φθηνά είδη

Αγαθά που αγοράζονται κατ’ επανάληψη (π.χ. είδη
παντοπωλείου)

Εµπορεύµατα µε πρότυπες προδιαγραφές

Τυποποιηµένα είδη
7
14
Είδη µε Περισσότερες Πωλήσεις µέσω Internet;

Software

Βιβλία

Hardware

Μουσική

Υπηρεσίες Ταξιδιών και
Αναψυχής

Ηλεκτρονικές Συσκευές

Ρούχα

Παιχνίδια

Προϊόντα υγείας και
οµορφιάς

Τραπεζικές Υπηρεσίες

Προϊόντα/υπηρεσίες
διασκέδασης

Αθλητικά είδη

Προµήθειες γραφείου


15
Κατηγορίες «Υποψήφιων» Πελατών (e-tailing)

“Time-Starved Consumers” («Ο χρόνος είναι χρήµα»)

“Shopping Avoiders” («βαριέµαι να ψωνίζω»)

“New Technologists” («ψωνίζω online γιατί είναι της µόδας»

“Time-Sensitive Materialists” («click and mortar -Παρακολουθώ
προϊόντα στο Internet αλλά ψωνίζω σε φυσικά καταστήµατα»)

“Hunter-gatherers” («κάνω έρευνα αγοράς»)

“Single shoppers” («χρησιµοποιώ το Internet για ψώνια, αλλά
και για ενηµέρωση – ψυχαγωγία - επαγγελµατικούς λόγους,…»)
ΜοντέλαMarketing γιακάθεκατηγορία
8
16
∆ιαδικασία για αγορές στο Internet:
H σκοπιά του Καταναλωτή

Προκαταρκτικός καθορισµός απαιτήσεων

Αναζήτηση για διαθέσιµα είδη που καλύπτουν τις απαιτήσεις

Σύγκριση (ή διαπραγµάτευση) υποψήφιων ειδών από πολλές
σκοπιές: προδιαγραφές, τιµή, ηµεροµηνία παράδοσης, ….

Τοποθέτηση παραγγελίας

Πληρωµή του λογαριασµού

Παραλαβή των ειδών και επιθεώρησή τους

∆υνατότητα επαφής µε τον προµηθευτή για λήψη υπηρεσιών
και υποστήριξης µετά την αγορά, ή επιστροφή τους αν ο
πελάτης δεν είναι ικανοποιηµένος
17
Κριτήρια Επιλογής Ηλεκτρονικού Καταστήµατος

Τα Τέσσερα “p” του Marketing: «Product, Price, Promotion,
Packaging»

Τιµή Προϊόντος, Ποιότητα, Αξία προσφερόµενης Υπηρεσίας

Σχεδιασµός, δοµή και τοποθέτηση προϊόντων (ηλεκτρονικοί
κατάλογοι)

Λειτουργικότητα ∆ικτυακού Τόπου – Ταχύτητα Πλοήγησης,…

Ποικιλία Προϊόντων

Online Ενηµέρωση ∆ιαθεσιµότητας Προϊόντων
9
18
Κριτήρια Επιλογής Ηλεκτρονικού Καταστήµατος

Ασφάλεια Συναλλαγών

Ασφάλεια πληρωµών, ιδιωτικότητα των αγοραστών

Αποτελεσµατική διανοµή

Χρόνος Παράδοσης (από την καταχώρηση της παραγγελίας)

Υπηρεσίες Εξατοµίκευσης (Customization, Personalization)

Προϊόντος

Τρόπου πληρωµής

Interface,…

Τεχνική Υποστήριξη (after sales)

Ισχυρό “brand name”
19
Μελέτη Περίπτωσης: Ο ∆ικτυακός τόπος B2C
Maytag.com
10
20
21
11
22
23
12
24
Τάσεις στο B2C Ηλεκτρονικό Εµπόριο – Από τη
σκοπιά της Επιχείρησης

Μετάβαση από φυσικά καταστήµατα (“brick and mortar”) σε
καταστήµατα που διαθέτουν και
ηλεκτρονική παρουσία (“click
and mortar”) (plaisio.gr) – “µερικό cybermarketing”

Μετάβαση ή δηµιουργία αποκλειστικά ηλεκτρονικών
καταστηµάτων B2C (Amazon.com) – “πλήρες cybermarketing”

Παράκαµψη (dis-intermediation
) «ενδιάµεσων» σταθµών
εφοδιαστικής αλυσίδας µε απευθείας πωλήσεις (“direct
marketing”) – Dell.com
25
Επιχειρηµατικά Μοντέλα στο Ηλ. Λιανεµπόριο
1.
Μοντέλο Χρέωσης

Μοντέλο Πωλήσεων Προϊόντων

Μοντέλα Εγγραφής (Subscription models)

Μοντέλα Χρέωσης επί της Συναλλαγής (Transaction-fee models)

Μοντέλο ∆ιαφήµισης (Advertising-supported models) ή Χορηγίας
2.
Τύπος Επιχείρησης

Άµεσες Πωλήσεις (Direct Marketing) - Dell.com, Sony.com,..

Πλήρως Εικονικά καταστήµατα

Γενικαί πωλήσεις (Amazon.com) / Εξειδικευµένα (cattoys.com)

Παραδοσιακοί Λιανέµποροι µε δικτυακή παρουσία (click & mortar)

Φυσική παρουσία & παρουσία στο Web (multichannel stores)

Plaisio.gr, walmart.com
13
28
Ενδιάµεσοι (Intermediary – Infomediary) στο
Ηλεκτρονικό Λιανεµπόριο

Ύπαρξη Ενδιάµεσων (infomediary - intermediary)

“Reintermediation
”: ενδιάµεσοι (νέοι ή αυτοί π καταργήθηκαν)
αναλαµβάνουν νέους ρόλους αξιοποιώντας το ICT

Πύλες Αγοράς (Shopping Portals), e-brokering

Γενικής Φύσεως (comprehensive) – οριζόντιες πύλες

Froogle, shopping.yahoo.com, bizrate.com, epinions.com

Συγκεκριµένης Κατηγορίας (niche-oriented) – κάθετες πύλες

Bestbookbuys.com, allbookstores.com

Tomshardware.com, gtp.gr, hotwire.com, autotriti.gr

Ηλεκτρονικά Κέντρα (e-Malls) – π.χ. megamarket.gr

Affiliated Marketing, Banners, …

Υπηρεσίες Escrow (ebay.com)
30
epinions.com
14
31
Bizrate.com
33
Ηλ. Λιανεµπόριο: ∆ιανοµή Ψηφιακών Αγαθών

Μουσική, βίντεο, εικόνες, e-books, e-magazines, λογισµικό,..

∆ιανοµή µε φυσικό τρόπο

CD-ROM, DVD, VHS…

∆ιανοµή Ηλεκτρονικά

FTP, HTTP, e-mail, webcasting

Το Μοντέλο P2P (Napster, Gnutella, Kazaa, Bittorent,…)

Customized Ηλεκτρονικά Καταστήµατα

Build your own CD: grabware.com
15
34
Ανάπτυξη Υποδοµών Ηλ. Εµπορίου
(B2C ή B2B) – Ηλεκτρονικά Καταστήµατα

Βήµα 1ο: Σχεδιασµός Αρχιτεκτονικής Συστήµατος

Βήµα 2ο: Ανάπτυξη Εφαρµογής EC – Ηλεκτρονικό Κατάστηµα

Εξωτερική Ανάθεση (outsourcing
) / Αγορά έτοιµου Λογισµικού

Aνάπτυξη in-house

Χρήση των υποδοµών άλλων επιχειρήσεων B2C (π.χ. η χρήση της
υποδοµής του Amazon.com από το Egghead.com)

Βήµα 3ο: Εγκατάσταση, Σύνδεση µε Β∆, intranet, extranets,
ολοκλήρωση εφαρµογών (ΕΑΙ): σύνδεση EC µε ERP/EDI

Βήµα 4ο: Εκπαίδευση προσωπικού, Λειτουργία & Συντήρηση,..
35
Ανάπτυξη εφαρµογών EC «in-house»

Εξειδικευµένο Λογισµικό Ανάπτυξης Ηλεκτρονικού Καταστήµατος

IBM WebSphere

Microsoft Commerce Server

Ξεκινώντας από το «µηδέν» (from scratch)

Χρήση standard components

Web Servers (Apache, IIS)

∆υναµικές Γλώσσες Προγραµµατισµού (PHP, ASP. JSP, Coldfusion,
Perl, …)

«Έτοιµα» Πακέτα ∆ηµιουργίας Ηλεκτρονικών Καταστηµάτων

www.agora.gr, store.yahoo.com
16
36
Ηλεκτρονικοί Κατάλογοι, Καλάθια Αγορών,

Ηλεκτρονικός Κατάλογος (electronic catalog)

Αποθηκευµένα δεδοµένα (λίστα προϊόντων/αγαθών/Υπηρεσιών..)

Σύστηµα ∆ιαχείρισης Βάσεων ∆εδοµένων (DBMS)

Ηλεκτρονικό Καλάθι Αγορών (shopping cart ή basket)

Τεχνολογία Επεξεργασίας Παραγγελιών

Με την ολοκλήρωση της παραγγελίας οι πληροφορίες του καλαθιού
αποθηκεύονται σε µια Β∆ µαζί µε τα προσ. στοιχεία του πελάτη.

Πληρωµή µε Αντικαταβολή ή Πληρωµή Online

Πιστωτική Κάρτα, Ηλεκτρονικές Επιταγές (e-Checks), e-wallets,
ηλεκτρονικά µετρητά (e-cash), µικροπληρωµές (micropayments)
37
∆ιεπαφή (Interface) Καταστηµάτων Η.Λ.

Περιβάλλον - Context (το layout και design του site)

Περιεχόµενο - Content (κείµενο, εικόνες, ήχος, κ.τ.λ.)

Επικοινωνία – Communication (πως το site υλοποιεί τον τρόπο
επικοινωνίας µε τον χρήστη).

Προσαρµογή – Customization (η ικανότητα προσαρµογής στις
ανάγκες των χρηστών ή υπηρεσίες εξατοµίκευσης). – reflect.com

Προσαρµογή και Εξατοµίκευση (Personalization)

Επικοινωνία – Communication (πως το site υλοποιεί τον τρόπο
επικοινωνίας µε τον χρήστη).

Κοινότητα – Community (πως το site δίνει τη δυνατότητα για
επικοινωνία µεταξύ των χρηστών)

Σύνδεση - Connection (βαθµός σύνδεσης µε άλλα sites)
17
38
Τεχνολογίες/Εφαρµογές Υποστήριξης Καταναλωτών
& Επιχειρήσεων στο Ηλεκτρονικό Λιανεµπόριο

Ευφυείς Πράκτορες (intelligent agents)

Εργαλεία Collaborative Filtering (π.χ. Amazon)

Portals (π.χ. yahoo)

Μηχανές Αναζήτησης (π.χ. google)

Sites αξιολόγησης επιχειρήσεων (π.χ. Bizrate)

Εργαλεία Εξατοµίκευσης (π.χ. Amazon, yahoo)

Ηλεκτρονικά communities (web chatting, Internet Telephony)

Cookies

Data warehouse and data mining

Software ανάπτυξης κ’ διαχείρισης ηλεκτρονικών καταστηµάτων

Mobile Commerce (m-commerce)
39
Προβλήµατα στο Ηλ. Λιανεµπόριο

H «φούσκα» των.com το 2000. Τι µπορούµε να διδαχθούµε;

Πότε µια επιχείρηση είναι/ θα γίνει επικερδής (profitable);

«Χτίσιµο» Ονόµατος (branding);

Σύνδεσµοι affiliated partners, µηχανές αναζήτησης,…

Λειτουργικότητα Ηλ. Καταστήµατος;

Management; Τι υποδοµές θα χρησιµοποιήσω;Τι υπηρεσίες θα
προσφέρω;

Ποια είναι η κατάλληλη (χρονικά) στιγµή για να εισέλθει η
επιχείρηση στο Web;

click & mortar ‘Η pure play (full cybermarketing) B2C;
18
Turban, King, Lee, Warketing, Chung (2002): Electronic Commerce – A
Managerial Perspective. Prentice Hall
∆ρ. Αδάµ Βρεχόπουλος: Σηµειώσεις το Μάθηµα «Ηλεκτρονικό Εµπόριο»,
Οικονοµικό Πανεπιστήµιο Αθηνών, Τµήµα ∆ιοικητικής Επιστήµης &
Τεχνολογίας
Βιβλιογραφία Μαθήµατος