Διεξαγωγή Ρυρμίσεων Μόντεμ

emujabΛογισμικό & κατασκευή λογ/κού

2 Ιουλ 2012 (πριν από 6 χρόνια και 19 μέρες)

292 εμφανίσεις

Επικοινωνια
πΡοΫποΘΕΣΕιΣ ΣΥΣΤΗΜαΤοΣ
Η λυχνία LED «POWER» είναι σβηστή.
• Η συσκευή Sunny WebBox δεν τροφοδοτείται με τάση. Ελέγξτε την παροχή τάσης στη συσκευή
Sunny WebBox.
Η λυχνία LED «SYSTEM» ανάβει με κόκκινο χρώμα.
• Για να επανεκκινήσετε τη συσκευή Sunny WebBox, αποσυνδέστε το βυσματωτό τροφοδοτικό της
συσκευής Sunny WebBox από την πρίζα και συνδέστε το και πάλι ύστερα από λίγο.
• Εάν το πρόβλημα δεν μπορεί να αποκατασταθεί με επανεκκίνηση, απευθυνθείτε στη γραμμή
εξυπηρέτησης SMA Service Line.
Η συσκευή Sunny WebBox δεν αποκαθιστά καμία σύνδεση μέσω του δρομολογητή
DSL.
Οι δρομολογητές DSL ορισμένων κατασκευαστών ενδέχεται να προκαλέσουν διακοπή της σύνδεσης,
όσο βρίσκονται σε κατάσταση εξοικονόμησης ενέργειας,
• Απενεργοποιήστε τη λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας του δρομολογητή DSL.
• Χρησιμοποιήστε τη σύνδεση «LAN 1» του δρομολογητή DSL, επειδή η λειτουργία εξοικονόμησης
ενέργειας για τη συγκεκριμένη σύνδεση είναι τις περισσότερες φορές απενεργοποιημένη ως
προεπιλογή.
Η συσκευή Sunny WebBox δεν αποκαθιστά καμία σύνδεση μέσω του μόντεμ GSM.
Βλέπε οδηγίες χρήσης της συσκευής Sunny WebBox. Μπορείτε να λάβετε τις εκάστοτε ισχύουσες
οδηγίες χρήσης από την περιοχή λήψης αρχείων στη διεύθυνση www.SMA-Hellas.com ή να τις
προμηθευθείτε μέσω των συνήθων τρόπων διάθεσης.
Το πρόγραμμα Sunny WebBox Assistant δεν ανοίγει
Μήνυμα σφάλματος: http://localhost:4145/s/init
• Δεν έχει ρυθμιστεί ένα βασικό πρόγραμμα πλοήγησης στο λειτουργικό σας σύστημα. Εγκαταστήστε
στο λειτουργικό σας σύστημα ένα βασικό πρόγραμμα πλοήγησης. Κατά περίπτωση ανατρέξτε στη
βοήθεια του λειτουργικού σας συστήματος.
• Δεν είναι εγκατεστημένο κανένα πρόγραμμα πλοήγησης. Εγκαταστήστε ένα υποστηριζόμενο
πρόγραμμα πλοήγησης στο λειτουργικό σας σύστημα.
Το Sunny WebBox Assistant δεν εντοπίζει τη συσκευή Sunny WebBox
• Το πρωτόκολλο IPv6 μπορεί να μην υποστηρίζεται από άλλα στοιχεία του δικτύου (π.χ. διακομιστής
Proxy, δρομολογητής WLAN). Συνδέστε απευθείας τη συσκευή Sunny WebBox με το μπλε καλώδιο
δικτύου στον ηλεκτρονικό υπολογιστή και επαναλάβετε την αναζήτηση.
• Η συσκευή Sunny WebBox βρίσκεται σε άλλη περιοχή δικτύου, στην οποία απαγορεύεται η
πρόσβαση. Συνδέστε απευθείας τη συσκευή Sunny WebBox με το μπλε καλώδιο δικτύου στον
ηλεκτρονικό υπολογιστή και επαναλάβετε την αναζήτηση.
• Ένα τείχος προστασίας εμποδίζει την σύνδεση στη συσκευή Sunny WebBox. Απενεργοποιήστε
το τείχος προστασίας κατά τη διάρκεια της λειτουργίας και επιτρέψτε την απαιτούμενη σύνδεση
(πρωτόκολλα: HTTP, UDP στη θύρα 80). Κατά περίπτωση ανατρέξτε στη βοήθεια του δικού σας
τείχους προστασίας. Επαναλάβετε την αναζήτηση.
Το πρωτόκολλο IPv6 δεν ενεργοποιείται στα Windows XP
• Χρειάζεται να έχετε δικαιώματα διαχειριστή στον υπολογιστή σας για να ενεργοποιήσετε το
πρωτόκολλο IPv6. Μετά την ενεργοποίηση του πρωτοκόλλου IPv6, εκτελέστε επανεκκίνηση του
υπολογιστή και εκκινήστε και πάλι το πρόγραμμα Sunny WebBox Assistant.
• Ενεργοποιήστε το πρωτόκολλο IPv6 στα Windows XP SP2 χειροκίνητα (βλ. οδηγίες χρήσης
Sunny WebBox).
αναζΗΤΗΣΗ ΣφαλΜαΤων
E
ΔιΕΞαΓωΓΗ ΡΥΘΜιΣΕων ΜονΤΕΜ
Εάν χρησιμοποιείτε μία συσκευή Sunny WebBox με αναλογικό μόντεμ ή μόντεμ GSM, οι ρυθμίσεις
του μόντεμ πρέπει να πραγματοποιηθούν μέσω της επιφάνειας εργασίας της συσκευής
Sunny WebBox.
Προσπελάστε την επιφάνεια εργασίας της συσκευής Sunny WebBox:
• Επιλέξτε [Άνοιγμα της επιφάνειας χρήστη του WebBox] στο Sunny WebBox Assistant.

Θα ανοίξει η αρχική σελίδα της συσκευής Sunny WebBox.
• Στο πεδίο «Κωδικός» καταχωρίστε τον κωδικό πρόσβασης για την ομάδα χρηστών
«Τεχνικός εγκατάστασης».
• Επιλέξτε [Σύνδεση]
.
Επιλέξτε WebBox > Ρυθμίσεις > Μόντεμ.
Στο πεδίο «Να επιτραπεί η σύνδεση μέσω μόντεμ» επιλέξτε «ναι». Έτσι επιτρέπετε την
αποκατάσταση σύνδεσης μέσω τηλεφώνου με τη συσκευή Sunny WebBox.
Στο πεδίο «Τηλεφωνικός αριθμός ISP» καταχωρίστε τον αριθμό τηλεφώνου του παρόχου
υπηρεσιών Internet (ISP) σας. Για συμβόλαια με τους γερμανικούς παρόχους T Mobile,
Vodafone και E-Plus καταχωρείτε πάντοτε τον αριθμό *99***1#. Για συμβόλαια με άλλους
παρόχους ο αριθμός τηλεφώνου ISP μπορεί να διαφέρει. Τα στοιχεία αυτά παρέχονται στα
έγγραφα του παρόχου σας.
Στα πεδία «Όνομα χειριστή ISP», «Κωδικός ISP», «GSM SIM PIN» και «GPRS APN»
καταχωρίστε τα δεδομένα σύμφωνα με τα έγγραφα του παρόχου της υπηρεσίας. Στην
περίπτωση της συσκευής Sunny WebBox με μόντεμ GSM βεβαιωθείτε ότι τα πεδία
«Όνομα χειριστή ISP» και «Κωδικός ISP» δεν είναι κενά, έστω και αν πολλοί πάροχοι
υπηρεσιών δεν προβλέπουν την εκχώρηση ονόματος χρήστη και κωδικού πρόσβασης.
Καταχωρίστε εδώ το αντίστοιχο σύμβολο κράτησης θέσης. Περαιτέρω πληροφορίες για το
GSM παρέχονται στις οδηγίες χρήσης της συσκευής Sunny WebBox.
Επιλέξτε [Αποθήκευση] και στη συνέχεια [Επιβεβαίωση].

Η συσκευή Sunny WebBox αποθηκεύει τις ρυθμίσεις μόντεμ. Μπορείτε πλέον να καταγράφετε τις
συσκευές της φωτοβολταϊκής εγκατάστασης και να πραγματοποιείτε περαιτέρω ρυθμίσεις της.
λειτουργικό σύστημα:
• Μicrosoft Windows 7
• Microsoft Windows Vista
• Microsoft Windows XP SP2
• Linux με έκδοση πυρήνα από 2.6.12* (KDE) και
μεταγενέστερη
• MacOS, έκδοση 10.6 και μεταγενέστερες*
* με το Sun Java Runtime Environment (JRE) από την έκδοση 6 και μεταγενέστερη
Συνιστώμενη ανάλυση οθόνης:
1 024 Pixel x 768 Pixel
πρόγραμμα πλοήγησης:
• Internet Explorer, έκδοση 8 και
μεταγενέστερες
• Firefox, έκδοση 3.6 και
μεταγενέστερες
Για τεχνικά προβλήματα με τη συσκευή Sunny WebBox ή το πρόγραμμα Sunny WebBox Assistant
απευθυνθείτε στη γραμμή εξυπηρέτησης SMA Service Line. Τα ακόλουθα στοιχεία είναι απαραίτητα
προκειμένου να είμαστε σε θέση να σας παρέχουμε την κατάλληλη βοήθεια:
• Λειτουργικό σύστημα του υπολογιστή σας
• Έκδοση υλικολογισμικού της συσκευής Sunny WebBox
• Έκδοση λογισμικού του Sunny WebBox Assistant
• Τύπος διεπαφής επικοινωνίας μεταξύ της συσκευής Sunny WebBox και των μετατροπέων.
SMA Hellas AE
V. Tsitsani 102
16675 Glyfada
Athens, Greece
Tel. +30 210 9856 666
Fax +30 210 9856 670
Service@SMA-Hellas.com
www.SMA-Hellas.com
SWebBox-SE-BGR115012 | 98-0028512 | Έκδοση 1.2 GR
Γρήγορη εισαγωγή για τη θέση σε λειτουργία
SUNNY WEBBOX
Συσκευή για την επιτήρηση εγκαταστάσεων
ΕκκινΗΣΗ ΤοΥ SUNNY WEBBOX ASSISTANT
Ενεργοποίηση της JavaScript στο πρόγραμμα πλοήγησης
Η επιφάνεια εργασίας της συσκευής Sunny WebBox και του Sunny WebBox Assistant
χρειάζονται τη JavaScript, ώστε να μπορούν να απεικονίζουν περιεχόμενα και
να εκτελούν λειτουργίες με έγκυρο τρόπο. Ενεργοποιήστε τη JavaScript στο δικό
σας πρόγραμμα πλοήγησης. Αν χρειαστεί, ανατρέξτε στη βοήθεια του δικού σας
προγράμματος πλοήγησης.
Εκκινήστε όλους τους συνδρομητές δικτύου
Σε περίπτωση που θέλετε να συνδέσετε τη συσκευή Sunny WebBox σε ένα τοπικό
δίκτυο χωρίς το πρωτόκολλο Dynamic Host Configuration (DHCP), θέστε σε
λειτουργία όλους τους συνδρομητές του τοπικού σας δικτύου. Εν συνεχεία, το
Sunny WebBox Assistant θα μπορέσει να σας υποστηρίξει στην εκχώρηση μιας
ελεύθερης διεύθυνσης IP.
Εκτελέστε το αρχείο έναρξης του Sunny WebBox Assistant σύμφωνα με το χρησιμοποιούμενο
λειτουργικό σύστημα:
λειτουργικό σύστημα αρχείο έναρξης του Sunny WebBox Assistant
Μicrosoft Windows 7,
Microsoft Windows Vista,
Microsoft Windows XP SP2
Sunny-WebBox-Assistant.exe
Linux*,
MacOS*
Sunny-WebBox-Assistant.jar
* με το Sun Java Runtime Environment (JRE) από την έκδοση 6 και μεταγενέστερη

Το Sunny WebBox Assistant ανοίγει στο πρόγραμμα πλοήγησης.

Σε περίπτωση που το Sunny WebBox Assistant δεν ανοίγει, ανατρέξτε στην παράγραφο
G

«ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ»
ΕπιΣκοπΗΣΗ ΜΕνοΥ
Επιλέξτε το κουμπί «Ρυθμίσεις» για να ανοίξετε το μενού.
Μέσω αυτής της καταχώρισης εκκινείτε την αναζήτηση
Sunny WebBox.
Με αυτή την εντολή μπορείτε να επιλέξετε τη γλώσσα
του προγράμματος.
αναζΗΤΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣκΕΥΗΣ SUNNY WEBBOX
Αποδεχτείτε τη συμφωνία αδειοδότησης και επιλέξτε [Συνέχεια].
Εάν δεν έχετε θέσει ακόμη σε λειτουργία τη συσκευή Sunny WebBox, κάντε το τώρα
(ανατρέξτε στην παράγραφο
C
) και επιλέξτε [Συνέχεια].

Το Sunny WebBox Assistant ξεκινά την αναζήτηση για συσκευές Sunny WebBox στο δίκτυό σας.

Σε περίπτωση που το Sunny WebBox Assistant δεν ανοίγει, ανατρέξτε στην παράγραφο
G

«ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ».
ΔιαΜοΡφωΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣκΕΥΗΣ SUNNY WEBBOX
Επιλέξτε την προς διαμόρφωση συσκευή Sunny WebBox.
Επιλέξτε [Διαμόρφωση του WebBox].

Το Sunny WebBox Assistant σας καθοδηγεί κατά τις βασικές ρυθμίσεις της συσκευής
Sunny WebBox. Ακολουθήστε τις οδηγίες του λογισμικού Sunny WebBox Assistant.
Σύνδεση με τη συσκευή Sunny WebBox
Τύπος εγκατάστασης
Ρυθμίσεις συστήματος
Ρυθμίσεις δικτύου
Ρυθμίσεις δεδομένων
Σύνοψη και μετάδοση της
διαμόρφωσης Sunny WebBox
Αυτή η γρήγορη εισαγωγή σας καθοδηγεί κατά τη διαδικασία θέσης σε λειτουργία της συσκευής
Sunny WebBox. Λάβετε υπόψη τις υποδείξεις για το σημείο τοποθέτησης/εγκατάστασης στο
εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης της συσκευής Sunny WebBox.
Συνδέστε τη συσκευή Sunny WebBox και ένα συνδρομητή δικτύου (π.χ. δρομολογητή,
μεταγωγέα, κόμβο) με το κόκκινο καλώδιο δικτύου
ή
συνδέστε τη συσκευή Sunny WebBox απευθείας με τον ηλεκτρονικό υπολογιστή με το μπλε
καλώδιο δικτύου.
Για συσκευές Sunny WebBox με αναλογικό μόντεμ ή μόντεμ GSM αποκαταστήστε την επιθυμητή
σύνδεση:
• Εάν η συσκευή Sunny WebBox είναι εξοπλισμένη με αναλογικό μόντεμ, συνδέστε το καλώδιο
του μόντεμ με τη συσκευή Sunny WebBox και συνδέστε την στην προβλεπόμενη πρίζα
τηλεφώνου.
• Εάν η συσκευή Sunny WebBox είναι εξοπλισμένη με σύστημα GSM, συνδέστε και
εγκαταστήστε την κεραία GSM στη συσκευή Sunny WebBox.
Συνδέστε το βυσματωτό τροφοδοτικό στη συσκευή Sunny WebBox και στην πρίζα.

Η συσκευή Sunny WebBox εκκινείται και είναι σε λειτουργική
ετοιμότητα, όταν ανάβουν με πράσινο χρώμα οι λυχνίες LED
«REPORT», «SYSTEM» και «POWER». Η διαδικασία εκκίνησης
μπορεί να διαρκέσει έως και 90 δευτερόλεπτα.

Εάν δεν ανάψει με πράσινο χρώμα η λυχνία LED «REPORT», η
λυχνία LED «SYSTEM» ή η λυχνία LED «POWER», ανατρέξτε στην
παράγραφο
G
«ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ».

Το Sunny WebBox Assistant σας υποστηρίζει κατά τη διαμόρφωση της συσκευής Sunny WebBox.
Εγκαταστήστε το πρόγραμμα Sunny WebBox Assistant στον ηλεκτρονικό υπολογιστή. Προς το σκοπό
αυτό χρησιμοποιήστε το συνοδευτικό CD ή φορτώστε το πρόγραμμα Sunny WebBox Assistant από την
περιοχή λήψης της ιστοσελίδας www.SMA-Hellas.com.
Για την θέση σε λειτουργία χρειάζεστε τα ακόλουθα εξαρτήματα από την συσκευασία:
Sunny Webbox
βυσματωτό τροφοδοτικό
με προσαρμογέα πρίζας
μπλε καλώδιο δικτύου
(καλώδιο Crossover)
κόκκινο καλώδιο
δικτύου (καλώδιο Patch)
A
Β
C
D
D
πΡοΕΤοιΜαΣια
αποΣΥΣκΕΥαΣια
ΘΕΣΗ ΣΕ λΕιΤοΥΡΓια
ΔιαΜοΡφωΣΗ ΜΕ SUNNY WEBBOX ASSISTANT
ΔιαΜοΡφωΣΗ ΜΕ SUNNY WEBBOX ASSISTANT