T h e I n s t a n t a n e o u s K i n e m a t i c s a n d P l a n n i n g o f D e x t r o u s

conjunctionfrictionΜηχανική

13 Νοε 2013 (πριν από 4 χρόνια και 8 μήνες)

86 εμφανίσεις

       

￿  ￿￿ 
￿
￿￿ 

    

       
       ￿  
￿    ￿        
      ￿       ￿
￿      ￿     ￿
          ￿
         
 ￿    ￿    
          
    ￿ ￿
￿   
             
￿       ￿
    ￿     
         ￿ 
      ￿  ￿
       
                
￿￿￿ ￿￿        ￿
  ￿
   ￿      
   ￿￿ ￿   ￿￿  ￿
           
    ￿        ￿
          
     ￿      ￿   ￿
         ￿
         ￿
           ￿
        
 ￿￿ ￿ ￿￿￿    ￿   ￿￿￿￿  
 ￿￿ ￿         ￿
    ￿   ￿
￿
  ￿￿   ￿    ￿ 
￿   ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿         
     ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿    
           ￿￿￿￿￿￿￿￿

    ￿￿  
         ￿      ￿ 
￿             ￿ 
￿￿￿￿￿￿￿  ￿￿￿￿￿￿   ￿￿￿￿￿￿￿
￿  
      ￿￿￿￿   ￿  
        
       ￿
     

￿ 
￿
 

￿   ￿￿￿   ￿
          ￿
        ￿   

￿
￿ 

￿ 

￿ ￿   ￿￿￿     
   ￿             
  

￿ ￿ 

￿ ￿

￿ ￿ 
￿
￿    



￿ 
￿ ￿ ￿
   

   
          ￿
           ￿
         ￿  ￿ ￿
  
 ￿  ￿ 
￿
￿ ￿  ￿ 
￿
￿ ￿ ￿ ￿ ￿  ￿ ￿￿ ￿  ￿ ￿ ￿ ￿
       ￿  ￿ ￿ ￿￿   ￿   ￿  ￿
         

￿  ￿ ￿ ￿ 
 


￿
￿
  
￿
￿ 
 
￿ 

 

￿ ￿￿￿
     ￿   
    ￿     ￿  ￿

￿ ￿ ￿
￿    ￿  ￿ 
￿ ￿ ￿
  
￿  ￿ 
￿ ￿ ￿
￿
       ￿    ￿    
    ￿￿  ￿

￿ ￿ 

￿ 

￿ ￿ 
￿
 ￿

￿
￿ 

￿ 

￿ ￿ 
￿
           ￿
    ￿      
  ￿ 

￿ 

￿ 

￿      
   ￿ 

￿ 

￿ 

￿￿
   ￿            
    ￿

￿ ￿

 ￿ ￿      ￿
       ￿ 

 

￿   
 ￿  ￿ ￿ ￿ ￿

￿ ￿

￿ ￿ ￿ ￿ 
￿
￿
              
        



￿ 



￿ ￿ 

￿ 

￿ 

￿ ￿

￿ ￿

￿ ￿

￿

         


￿ ￿￿


￿ 

￿ ￿

￿ ￿
 ￿￿          
        
              
       ￿￿ ￿


￿
￿
￿
￿
￿
￿ 


￿


￿
￿ ￿ ￿


￿ 
￿


￿
￿ ￿ ￿
￿
￿
￿
￿
￿
￿
￿￿

￿￿

￿
￿
￿
￿

￿ 

￿ ￿ ￿ ￿ ￿
￿￿￿
 
￿
￿
￿
 ￿ ￿  ￿
￿  ￿ ￿  ￿
￿
￿ 

￿
￿
￿ ￿
￿ ￿ ￿
￿
 

￿ ￿ ￿ ￿ 
￿ ￿ ￿
       ￿
￿
 ￿￿￿            
       ￿ ￿ ￿ ￿    
     ￿￿ ￿￿
￿
￿
￿
￿
￿
￿
￿
￿
￿
￿
￿
￿￿

￿ 
￿ ￿

￿ 

￿
￿


￿
￿ ￿
￿￿
￿ ￿

￿

￿
￿
￿


￿
￿￿
￿￿

￿ 
￿ ￿


￿
￿ 

￿
￿


￿
￿ ￿
￿ ￿
￿ ￿

￿

￿
￿ 

￿
￿￿
￿
￿ ￿ ￿

￿ ￿￿

￿ ￿￿

￿￿￿
  ￿       

￿ ￿￿ 
           
￿￿ ￿ 
￿ ￿

￿ ￿ ￿ 

￿￿￿
 
￿ ￿

￿ ￿ ￿ ￿ 
￿ ￿ ￿
         ￿
 ￿           ￿￿
￿   
  ￿         ￿￿
  ￿
￿    ￿      ￿
   ￿          ￿
￿    ￿       ￿
  ￿         ￿ 
       
￿   ￿           
    
      ￿   ￿  
         ￿   
              
         ￿
 ￿            ￿ ￿
￿           
           
￿      ￿
    ￿       ￿
           ￿
  ￿    ￿
         ￿
￿             
   ￿     ￿  
        
       ￿￿ ￿￿   ￿
        
￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿
￿￿￿   ￿  

    ￿    ￿    
  ￿       ￿  

￿  
 ￿   ￿  ￿    
      ￿   



￿ ￿

￿ ￿   ￿￿￿ ￿ 


￿ 


￿ ￿ ￿
￿
￿

 ￿

￿ ￿ ￿
 ￿
￿ ￿ ￿ ￿ ￿


￿        
￿  ￿
 ￿


￿ ￿ 


￿ 


￿ ￿ 
￿
 ￿


￿ ￿ 


￿ 


￿ ￿ 
￿
               ￿
   ￿        


￿    ￿ ￿

    
￿

￿ ￿ ￿


￿ ￿


￿ ￿

￿￿  ￿

     ￿
          ￿      
￿        


 
￿ 
￿ ￿ 

￿ 

￿ 

￿ ￿

￿ ￿

￿ ￿

￿
    ￿￿ ￿   ￿


 ￿￿



￿ ￿ ￿ ￿
￿
￿ ￿ ￿ ￿ ￿

￿ ￿ 

￿ ￿ ￿ ￿ ￿
￿
￿ ￿ ￿ ￿ ￿

￿ ￿ 
￿ 
  

￿ ￿ ￿

￿ ￿

￿￿       
            ￿
   ￿     ￿  
￿

￿


￿ 


￿ ￿

￿ ￿ ￿ ￿

￿ ￿￿￿
￿  ￿￿￿     

￿ ￿ ￿

￿ ￿

￿ 
       


￿



￿ ￿


￿ ￿

￿ ￿ 



￿ ￿

￿

￿
￿
￿

￿￿

￿

￿ 

￿ 

￿ ￿ 

￿￿￿


￿ 

￿ ￿ 
￿ ￿ ￿ 

￿￿￿
         
         ￿ 

￿ ￿ ￿

￿ ￿

￿￿
         ￿  ￿
        ￿￿￿  ￿￿￿ 
 ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿  ￿         ￿
  ￿  ￿     
    


￿ 

￿
￿ ￿
￿
￿ 

￿

￿ ￿
￿
￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ 


￿ ￿

￿ ￿ ￿

￿
￿￿￿



￿ 
￿
￿ 
￿
￿ ￿ 
￿
￿ ￿ ￿ ￿ ￿ 

￿ 

￿ ￿ 

￿￿￿
￿￿￿         ￿￿￿  ￿
       ￿
           
        ￿
   ￿            
            
           ￿
 ￿
          
         ￿   
     ￿
￿


￿￿￿￿
  ￿    ￿   ￿ 
       ￿
￿￿
￿
￿
￿
￿
￿
￿




￿

￿

￿

￿
￿
￿
￿
￿
￿
￿ 
￿
￿
￿


￿
￿
￿
￿
￿
￿
￿
￿
￿
￿ ￿ ￿ ￿ ￿
￿ ￿ ￿ ￿ ￿
￿ ￿ ￿ ￿ ￿
￿ ￿ ￿ ￿ ￿
￿ ￿ ￿ ￿ ￿
￿ ￿ ￿ ￿ ￿
￿
￿
￿
￿
￿
￿
￿
￿
       ￿￿
￿￿
￿
￿

￿

￿
￿ 
￿
￿
￿


￿
￿
￿
￿
￿
￿
￿
￿
￿
￿ ￿
￿ ￿
￿ ￿
￿ ￿
￿ ￿
￿ ￿
￿
￿
￿
￿
￿
￿
￿
￿

￿


        
         ￿
           ￿     ￿
   

￿￿￿     ￿


￿



￿ ￿


￿ 




￿￿
￿
￿

￿￿

￿
￿


￿ 

￿
￿
￿
￿

￿￿
￿￿￿￿

￿


        
      ￿
       ￿
  ￿


￿
￿

￿
￿
￿
￿
￿
￿


￿
￿
￿
￿

￿
￿
￿
￿
￿
￿


￿
￿
￿ ￿ ￿ ￿ ￿
￿


￿
￿
￿

￿￿
￿￿￿￿
￿￿￿  
  ￿    
￿￿￿￿￿   



￿ 


￿


￿￿ 


￿
￿

￿￿￿￿
  ￿￿￿￿    ￿￿    
    ￿￿     
           
       ￿     ￿


￿


￿ 

￿
￿
￿￿￿￿



￿
￿
￿
￿



￿




￿


￿
￿

￿
￿
￿
￿
￿
￿
￿
￿

￿ 


￿


￿
￿
￿
￿


￿
￿
￿
￿
￿
￿


￿


￿
￿
￿
￿
￿￿
￿
￿
￿
￿
￿ 

￿
￿
￿
￿


￿
￿
￿
￿
￿
￿ 


￿
￿
￿
￿
￿
￿ ￿
￿
￿
￿
￿
￿
￿
￿
￿
￿
￿
￿

￿
￿
￿
   

￿
￿


￿ 

￿ 
￿
￿ ￿    ￿ ￿  ￿
￿￿ ￿     ￿ ￿ ￿￿ ￿     ￿ ￿ ￿ ￿ ￿  ￿ ￿   ￿ ￿￿
              
  ￿
    ￿


 ￿￿
 ￿
￿￿ ￿￿￿￿
            
    ￿       
￿
    ￿
￿
￿ ￿    
￿ ￿   
￿￿￿￿
        
￿      
     ￿    
   
￿
￿ ￿           
￿


 ￿
 ￿        ￿
 ￿
￿      
            
￿


￿
     ￿  ￿    ￿
  
￿
￿       ￿
               ￿
￿           ￿  ￿
       
￿￿￿      
             ￿
￿
￿ ￿  ￿
     
￿


 
￿￿￿￿ 


￿
￿ ￿ ￿ ￿ 

￿ ￿ ￿￿￿￿
 ￿ ￿ 

￿      

￿
            ￿
  ￿        
￿￿          
               ￿
 ￿ ￿ 

￿ ￿ ￿ ￿ 

￿￿            
  ￿
   
￿
     
  ￿   ￿ 
￿
￿
￿
￿  ￿     ￿
   ￿￿￿￿ 


￿
￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ 

￿￿
￿
￿
￿
￿￿￿￿
    ￿
   ￿￿￿ ￿￿  ￿ 

￿ ￿ ￿ ￿ ￿  ￿￿
￿
￿ 
 ￿  ￿  ￿ ￿  ￿        
  ￿
         





￿ 
￿
￿
￿
￿
￿
￿
￿
￿
￿
￿
￿
￿
￿
￿
￿
￿ ￿

￿
￿ ￿ ￿ ￿ ￿
￿
￿
￿
￿
￿
￿

￿
￿ 
￿
￿ ￿
￿ ￿
￿

￿
￿￿￿￿
         ￿ 
 ￿￿ ￿     ￿    ￿ ￿
￿
￿ ￿ ￿ ￿

  
   

￿       

￿
   ￿
￿

￿

￿
￿
￿  ￿
￿

￿

￿
￿
 
￿
￿ ￿
￿  ￿ 
￿ 
￿
￿ ￿
￿  ￿ ￿￿  ￿  ￿
￿ 
￿
￿
￿
￿￿￿     ￿ ￿ 
￿ 
￿
￿ ￿
￿￿￿     ￿ ￿ ￿￿￿     ￿  ￿
￿ 
 ￿ 

￿ ￿   ￿ 
￿
￿ ￿  ￿ 


￿ ￿   ￿ 
￿
￿
   ￿￿￿￿       ￿
   ￿


￿


￿
￿ ￿ ￿
￿￿￿￿
￿￿￿
￿
￿ ￿  ￿ 

￿


￿￿
       
 

    
    

￿


￿     ￿￿￿￿

￿
￿ ￿ 
 

￿
￿


￿￿￿￿

￿
￿
 
      ￿  
  ￿       ￿     ￿
￿
   ￿￿￿￿  ￿￿   ￿
  ￿     
         
￿



  ￿ 

￿ ￿  ￿
￿


￿ ￿ ￿ ￿     ￿￿￿￿
      ￿  ￿ ￿ ￿     ￿
   ￿￿￿￿￿       
          
￿             ￿
 ￿  ￿    ￿
  ￿￿￿￿  ￿￿     ￿
          
    

 ￿￿￿￿￿
￿


￿ ￿ 

￿
￿


￿
￿ ￿ ￿ 




￿
￿ ￿





￿
￿ ￿￿￿￿
       ￿￿￿ ￿  
￿￿￿￿￿    ￿ 
￿
￿    ￿￿￿￿￿
￿￿￿ 

￿
￿ ￿￿ ￿ ￿ 

￿￿      
  ￿￿￿￿      ￿
 
￿


￿￿￿￿￿      ￿￿￿￿￿
          
    ￿  ￿   ￿  
         ￿
  ￿￿￿￿  ￿￿    
￿￿￿￿ 
￿
￿       
             ￿￿
      
￿
￿
 
￿
￿


￿ ￿ 

￿
￿ 

￿
￿



￿ 


￿
￿


￿￿￿￿
   ￿  ￿   ￿￿
    ￿       ￿
￿  ￿       ￿￿
             
            ￿
     ￿
  ￿    ￿￿￿￿￿ 
             ￿
              ￿
￿         
         
 ￿
￿￿￿      
         ￿
      ￿     ￿  ￿
      ￿ ￿￿   
   ￿        
￿￿           
         ￿￿  
   ￿     
    ￿￿￿￿￿    ￿
      ￿  
 ￿        ￿    
       ￿    
   ￿         
       ￿
 
￿


￿      
      
￿
￿   ￿￿￿￿ 


￿


￿ ￿ ￿ 

￿ ￿￿￿￿
 ￿ ￿ 

￿ ￿ ￿ ￿ 

￿￿      
￿


 ￿
        ￿   
         ￿
        ￿   ￿
               ￿ 
￿          
  ￿    ￿     ￿ ￿￿
  ￿     ￿ ￿ 

￿ ￿ ￿
￿ 
￿
    ￿          
      ￿     ￿￿￿￿  
   ￿￿￿￿  
￿


￿
￿


￿ 

￿


￿￿￿￿

￿


      
￿


       ￿      ￿
  ￿￿￿￿  ￿￿  

 
 ￿           ￿
       

￿
￿
￿ ￿ 
￿



￿


￿ 
￿





￿


￿￿￿￿
￿        
￿
￿ ￿ 
  ￿      ￿
       ￿
 ￿         ￿
        ￿
      ￿   ￿
   ￿          ￿
￿   
         ￿
        ￿  
  ￿       
          ￿￿
     ￿  
       


￿ ￿    ￿￿￿￿￿￿ ￿   



￿
￿
￿
￿
￿
￿


￿￿
￿
￿
￿
￿
￿￿

￿
￿
￿
￿
￿
￿
￿
￿
￿
￿
￿
 ￿ ￿ ￿ ￿ ￿
￿ 
￿ ￿
 ￿
￿ ￿ ￿ ￿
￿
￿
￿
￿
￿
￿
￿
￿
￿
￿
￿
￿
￿ ￿ ￿ ￿ ￿ 
￿ ￿

￿
￿
￿
￿
￿
￿
￿
￿
￿
￿




￿
￿
￿
￿￿
￿
￿
￿
￿
￿
￿
￿
￿
￿
￿
 ￿ ￿ ￿ ￿ ￿
￿ 
￿ ￿
 ￿
￿ ￿ ￿ ￿
￿
￿
￿
￿
￿
￿
￿
￿
￿
￿
￿
￿
￿ ￿ ￿ ￿ ￿ 
￿ ￿

￿
￿
￿
￿
￿
￿
￿
￿
￿
￿
 ￿ ￿ ￿ ￿ ￿
￿
￿

￿
￿ ￿ ￿ ￿
￿
￿
￿
￿
￿
￿
￿
￿
￿
￿
￿
￿
￿ ￿ ￿ ￿ ￿
￿


￿
￿
￿
￿
￿
￿



￿ 

￿


￿￿￿￿
    ￿      
              
￿               
      
￿


￿ 
             ￿ 
 ￿ 

￿ ￿  ￿
￿


￿ ￿ ￿ ￿ ￿  ￿ ￿￿       
        ￿ 
     ￿  ￿
￿


￿ ￿ ￿ ￿ ￿  ￿
 ￿ 

￿￿     
￿￿ ￿ ￿
        ￿  
     
￿


    
        
       ￿ 
   ￿￿￿￿￿


￿ 



￿


￿￿￿￿
  ￿           
     ￿￿￿￿￿
         
     ￿       ￿￿￿￿￿


￿ 




￿
￿


￿￿￿￿
   ￿          
  ￿￿￿￿￿
 
￿



￿
￿


     
￿￿￿￿  ￿￿￿￿    ￿  ￿￿￿￿ ￿￿￿￿
       
￿￿ ￿ ￿￿￿         
         

￿
  ￿          ￿￿
   ￿
         ￿ 
 ￿    ￿     ￿
￿      ￿￿￿     
  ￿  ￿￿￿       
￿             
 ￿￿       ￿    ￿
 ￿￿        
      ￿      
 ￿￿ ￿￿
  ￿ ￿￿￿￿  

 

   ￿
       ￿￿     
     ￿￿   ￿￿
￿￿￿     ￿
 




￿ 
￿ ￿





￿￿
￿

￿

￿
￿ ￿
￿
￿
￿ 

￿
￿
￿ ￿ ￿
￿

￿ 

￿ 
￿
￿
￿ ￿ ￿
￿

￿       ￿￿ ￿  
￿

￿￿ 
￿ ￿
￿ ￿ 

￿

￿
 
￿

￿￿ ￿

￿￿ 
￿ ￿
￿ 

￿

￿
 
￿

￿ ￿
     ￿￿￿ 
 ￿￿

￿ ￿

￿ ￿ 
￿ ￿
￿ ￿ ￿
 ￿       ￿ ￿
      ￿   ￿￿ ￿     
           ￿
          ￿
           
       ￿
 ￿          
       ￿  ￿ ￿￿
           ￿ ￿ ￿
  ￿        
   ￿￿ ￿￿
￿ 
   ￿        
            
 ￿      ￿     
     ￿    ￿
       
            
    ￿   
￿  ￿         
       ￿￿
   ￿
           
 ￿        ￿￿
       
      ￿  ￿
  ￿     
   ￿        
          ￿
￿ ￿￿      ￿  ￿￿ ￿
  ￿   ￿
 ￿

￿￿￿ ￿  ￿ ￿  ￿  ￿  ￿  
        
   ￿    ￿  ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿
￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿  ￿￿  ￿
￿      ￿
   ￿   ￿ ￿       ￿
 ￿ ￿￿￿￿￿
￿￿￿ ￿   ￿￿  ￿    ￿
    ￿    ￿
 ￿  ￿    ￿  ￿￿
￿￿￿￿￿
￿￿￿ ￿￿   ￿      ￿   
￿ ￿￿￿￿￿
￿￿￿ ￿ ￿   ￿   ￿ ￿ 
  ￿     ￿
￿￿￿￿￿
￿￿￿ ￿  ￿       ￿
 ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿
￿￿￿ ￿  ￿     ￿￿
￿    ￿  ￿ ￿ ￿ ￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿
￿￿￿ ￿   ￿ ￿￿ ￿  ￿  ￿  ￿
          ￿  
￿ ￿￿￿￿￿
￿￿￿ ￿  ￿     ￿ ￿
￿ ￿     ￿
   ￿ ￿ ￿￿￿￿￿
￿￿￿￿ ￿  ￿  ￿ ￿     ￿
 ￿ ￿ ￿ ￿ ￿  ￿ ￿ ￿ ￿
￿        ￿  ￿￿￿￿￿￿ 
￿ ￿￿￿￿￿
￿￿￿￿ ￿ ￿          ￿
 ￿ ￿￿ ￿  ￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿