ไม่แน่ใจว่าเกิดอะไรกับระบบนะคับ แต่คิดว่าระบบมันดาว หรือ server มันเป็น ...

coldwaterphewΔιακομιστές

17 Νοε 2013 (πριν από 4 χρόνια και 7 μήνες)

130 εμφανίσεις

ไม่แน่ใจว่าเกิดอะไรกับระบบนะคับ

แต่คิดว่าระบบมันดาว หรือ
server

มันเป็นอะไรส

กอย่าง มันแก่แล้วอะเน้อ ผมว่า


Error
หลังจากผ่านหน้า
login
มา

HTTP Status 500
-type

Exception report

message


description

The server encountered an internal error () that prev
ented it from fulfilling this request.

exception


org.apache.jasper.JasperException: java.lang.NullPointerException


org.apache.jasper.servlet.JspServletWrapper.handleJspException(JspServletWrapper.java:5
00)


org.apache.jasper.servlet.JspServletWrapper.ser
vice(JspServletWrapper.java:428)


org.apache.jasper.servlet.JspServlet.serviceJspFile(JspServlet.java:313)


org.apache.jasper.servlet.JspServlet.service(JspServlet.java:260)


javax.servlet.http.HttpServlet.service(HttpServlet.java:717)

root cause


java.lan
g.NullPointerException


com.cu.util.ConnectDatabase.getResult(ConnectDatabase.java:99)


org.apache.jsp.chkuser_jsp._jspService(chkuser_jsp.java:118)


org.apache.jasper.runtime.HttpJspBase.service(HttpJspBase.java:70)


javax.servlet.http.HttpServlet.service
(HttpServlet.java:717)


org.apache.jasper.servlet.JspServletWrapper.service(JspServletWrapper.java:386)


org.apache.jasper.servlet.JspServlet.serviceJspFile(JspServlet.java:313)


org.apache.jasper.servlet.JspServlet.service(JspServlet.java:260)


javax.serv
let.http.HttpServlet.service(HttpServlet.java:717)

note

The full stack trace of the root cause is available in the Apache Tomcat/6.0.32 logs.


Apache Tomcat/6.0.32
ERROR


ตรงปฏิทินกิจกรรม

HTTP Status 500
-type

Exception report

message


descript
ion

The server encountered an internal error () that prevented it from fulfilling this request.

exception


org.apache.jasper.JasperException: java.lang.NullPointerException


org.apache.jasper.servlet.JspServletWrapper.handleJspException(JspServletWrapper.j
ava:5
36)


org.apache.jasper.servlet.JspServletWrapper.service(JspServletWrapper.java:428)


org.apache.jasper.servlet.JspServlet.serviceJspFile(JspServlet.java:313)


org.apache.jasper.servlet.JspServlet.service(JspServlet.java:260)


javax.servlet.http.HttpS
ervlet.service(HttpServlet.java:717)

root cause


java.lang.NullPointerException


org.apache.jasper.runtime.PageContextImpl.doForward(PageContextImpl.java:709)


org.apache.jasper.runtime.PageContextImpl.forward(PageContextImpl.java:680)


org.apache.jasper.r
untime.PageContextImpl.doHandlePageException(PageContextImpl.java
:821)


org.apache.jasper.runtime.PageContextImpl.handlePageException(PageContextImpl.java:7
94)


org.apache.jsp.calennew_jsp._jspService(calennew_jsp.java:402)


org.apache.jasper.runtime.HttpJ
spBase.service(HttpJspBase.java:70)


javax.servlet.http.HttpServlet.service(HttpServlet.java:717)


org.apache.jasper.servlet.JspServletWrapper.service(JspServletWrapper.java:386)


org.apache.jasper.servlet.JspServlet.serviceJspFile(JspServlet.java:313)


or
g.apache.jasper.servlet.JspServlet.service(JspServlet.java:260)


javax.servlet.http.HttpServlet.service(HttpServlet.java:717)

note

The full stack trace of the root cause is available in the Apache Tomcat/6.0.32 logs.


Apache Tomcat/6.0.32

Error
ตรงอัพโหลดข้อมูลนิส

ตที่เข้าร่วมกิจกรรม

HTTP Status 500
-type

Exception report

message


description

The server encountered an internal error () that prevented it from fulfilling this request.

exception


org.apache.jasper.JasperException: An exception o
ccurred processing JSP page /cu03/cu0201.jsp at
line 108


105:String SqlCheckData = "";

106://
ตรวจสอบ นิส

ตนี้ในฐานข้อมูล

107:SqlCheckData = "SELECT STUDENTCODE, NAMETHAI, NAMEENG FROM
CR25ACTIVITY WHERE (TRIM(TO_CHAR(STUDENTCODE)) = "+stude
ntcode.trim()+")";

108:ResultSet rs1 = new ConnectDatabase().getResult(SqlCheckData);

109:if(atdd.returnNumberValueOfResultSet(atdd.SQLtoResultSet(SqlCheckData))
== 0)isPassCheck = false;

110:if(!isPassCheck){

111:
String[] ArrToVector
=
{(acadyear.equals("")?" ":acadyear),(semester.equals("")?" ":semester),(atcode.equals("
")?" ":atcode),(studentcode.equals("")?" ":studentcode),(studentstatus.equals("")?"&nbs
p;":studentstatus),"
นิส

ตนี้ไม่มีในฐานข้อมูล"
};Stacktrace:


org.apache.jasper.servlet.JspServletWrapper.handleJspException(JspServletWrapper.java:5
19)


org.apache.jasper.servlet.JspServletWrapper.service(JspServletWrapper.java:428)


org.apache.jasper.servlet.JspServlet.ser
viceJspFile(JspServlet.java:313)


org.apache.jasper.servlet.JspServlet.service(JspServlet.java:260)


javax.servlet.http.HttpServlet.service(HttpServlet.java:717)

root cause


java.lang.NullPointerException


com.cu.util.ConnectDatabase.getResult(ConnectDatab
ase.java:99)


org.apache.jsp.cu03.cu0201_jsp._jspService(cu0201_jsp.java:163)


org.apache.jasper.runtime.HttpJspBase.service(HttpJspBase.java:70)


javax.servlet.http.HttpServlet.service(HttpServlet.java:717)


org.apache.jasper.servlet.JspServletWrapper.ser
vice(JspServletWrapper.java:386)


org.apache.jasper.servlet.JspServlet.serviceJspFile(JspServlet.java:313)


org.apache.jasper.servlet.JspServlet.service(JspServlet.java:260)


javax.servlet.http.HttpServlet.service(HttpServlet.java:717)

note

The full stack
trace of the root cause is available in the Apache Tomcat/6.0.32 logs.


Apache Tomcat/6.0.32