R O C K : A R O B U S T C L U S T E R I N G A L G O R I T H M F O R C A T E G O R I C A L

coachkentuckyΤεχνίτη Νοημοσύνη και Ρομποτική

25 Νοε 2013 (πριν από 5 χρόνια και 1 μήνα)

82 εμφανίσεις

 
   ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿

￿ ￿￿￿￿   ￿     
    
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿
 ￿         
 

 
￿
￿  
￿
￿   
￿
￿
    ￿ ￿  ￿￿￿￿￿￿ 
￿
  ￿   ￿  ￿￿￿￿￿￿ 
￿
                    ￿
  ￿￿￿￿￿￿￿￿ 
￿     ￿￿  ￿￿￿￿￿  ￿     ￿￿  ￿￿￿￿￿
 ￿ ￿   ￿           
￿          ￿￿￿￿ ￿   
                    
    ￿  ￿    ￿            
 ￿                  
           ￿ ￿        
       ￿             ￿       
               ￿
      ￿           
   ￿         ￿      
     ￿           ￿      
     ￿     ￿      ￿ 
￿               ￿
          ￿

￿ ￿￿￿￿   ￿     
  ￿  ￿      ￿  
￿￿  
                    
 ￿                  
  ￿             
      ￿     ￿     
 ￿               
             ￿
                    
￿       ￿      ￿￿      ￿ 
  ￿   ￿           
  ￿               ￿  ￿
                 
    ￿   ￿          
       ￿      ￿   ￿ ￿       ￿    ￿
 ￿￿       ￿           
   ￿       ￿          
 ￿   ￿             
      ￿         ￿  ￿   ￿
                ￿￿
  ￿           ￿       ￿ 
             ￿ ￿
                   
          ￿ ￿          

      
￿￿￿
￿￿￿    ￿
       ￿         ￿  ￿ 
    ￿               
    ￿ ￿     ￿         
      ￿            
    ￿        ￿    ￿     
               ￿  ￿  ￿ ￿   
             ￿
￿￿￿￿         
          ￿ ￿         
                       
    ￿  ￿            ￿  
         ￿￿￿ ￿ ￿￿    ￿  
 ￿                ￿
         
 ￿


 ￿￿

￿  ￿ 

 ￿ ￿  ￿ ￿ 

￿
      ￿ ￿

      

  ￿ ￿  ￿ ￿ 

￿    

    ￿   ￿

￿  ￿    ￿         
                    ￿      
       ￿ ￿   ￿   ￿ 
   ￿                    
   ￿
                  ￿
￿          ￿   ￿  
    ￿   ￿       ￿             
      ￿  ￿              
￿    ￿￿  ￿          
 ￿                 ￿  ￿  
￿    ￿              ￿   ￿
   ￿    ￿              
    ￿     ￿  ￿            
       ￿                 ￿
              ￿
                   ￿ 
       ￿               ￿     
                    ￿   
￿             ￿    ￿   
            ￿           
   ￿                     
￿  ￿                 ￿
     ￿       ￿   
    ￿             ￿
   ￿                 
       ￿
   ￿  ￿           
 ￿   ￿    ￿     ￿
  ￿￿ ￿ ￿￿￿   ￿  ￿           ￿
                   

             ￿ 
￿
￿ 
￿
￿ ￿ ￿ ￿ ￿ 

￿  ￿ 
￿
￿ 
￿
￿ ￿ ￿ ￿ ￿ 

￿  ￿


 ￿￿
￿ 

￿ 

￿
￿
￿
￿
￿
￿
 ￿         ￿￿￿
       ￿    ￿    ￿      ￿
                         
￿
 ￿             ￿     
￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿  ￿ ￿ ￿￿  ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿  ￿ ￿￿  ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿  ￿ ￿￿  ￿￿ ￿  ￿  ￿￿  ￿  ￿     
          ￿￿￿￿￿       ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿  ￿ ￿ 
        ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿  ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿  
           ￿￿        ￿      


￿ ￿               ￿   ￿      
 ￿   ￿          ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
   ￿                  

￿
                       ￿

￿ ￿ ￿


￿ ￿ ￿ ￿    ￿    ￿        ￿￿ ￿    ￿  
￿        ￿  ￿            
                ￿   
      ￿ ￿
       ￿    ￿       
   ￿         ￿ ￿      ￿
             ￿        ￿ 
     ￿    ￿            ￿   ￿
        ￿         ￿       
  ￿         ￿
￿
￿
￿
￿
￿
￿
￿
￿
￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿  ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿
￿
￿
￿
￿
￿
￿
￿
￿
￿￿   
        ￿   ￿            ￿  
                    ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿    
 ￿ ￿   ￿             
￿ ￿                 
     ￿
￿
￿
￿
￿
￿
￿
￿
￿
￿
￿
￿
￿
￿
￿
￿
￿
￿
￿￿   ￿        ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿
                   ￿   
￿  ￿￿                   
 ￿    ￿               
      ￿  ￿              
               ￿       
     ￿   ￿               
   ￿      ￿   ￿  ￿￿￿
               ￿

￿￿￿       ￿
   ￿     ￿     ￿    
     ￿  ￿           
    ￿￿  ￿              ￿
 ￿                ￿￿     
        ￿￿￿￿    ￿    ￿  
                   
                         ￿
                     
       ￿￿    ￿          
          ￿￿  ￿    ￿     
                 ￿   ￿    ￿    
          ￿   ￿    ￿      
  ￿   ￿￿         
     ￿
 ￿            ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿   ￿ 
     ￿￿  ￿   ￿   ￿       ￿

   ￿          
￿
 
￿

 
￿
￿ 
￿

 
￿
￿ 
￿

￿
￿￿￿    ￿
{1, 2, 6}
{1, 2, 7}
{1, 6, 7}
{2, 6, 7}
<1, 2, 3, 4, 5>
{1, 2, 3}
{1, 2, 4}
{1, 2, 5}
{1, 3, 4}
{1, 3, 5}
{1, 4, 5}
{2, 3, 4}
{2, 3, 5}
{2, 4, 5}
{3, 4, 5}
<1, 2, 6, 7>
￿ ￿￿        ￿ 
  ￿ ￿                 ￿    ￿ 
￿      ￿         ￿￿     
￿  ￿￿       ￿  ￿    ￿       
       ￿    ￿￿￿ ￿￿￿￿  ￿ ￿ ￿ ￿ ￿    ￿ ￿ ￿ ￿ ￿  ￿ 
￿￿￿ ￿￿￿￿  ￿ ￿ ￿ ￿ ￿    ￿ ￿ ￿ ￿ ￿  ￿￿       ￿ ￿ ￿ ￿ ￿    ￿ ￿ ￿ ￿ ￿    
        ￿   ￿￿￿￿     ￿  ￿   ￿  ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ 
  ￿ ￿ ￿ ￿ ￿           ￿   ￿￿￿￿       ￿
     ￿    ￿ ￿ ￿ ￿ ￿    ￿ ￿ ￿ ￿ ￿      ￿
￿           ￿￿￿￿    ￿      
          ￿ ￿ ￿ ￿ ￿    ￿ ￿ ￿ ￿ ￿       
     ￿            
        ￿￿
                 
￿    ￿            ￿   ￿   ￿ 
  ￿         ￿  ￿ ￿     ￿  ￿
           ￿            
     ￿  ￿    ￿  ￿ ￿￿￿￿   ￿   
    ￿  ￿              ￿  ￿
  ￿ ￿   ￿ ￿ ￿ ￿ ￿    ￿ ￿ ￿ ￿ ￿       ￿      
    ￿ ￿
￿￿￿￿  
   ￿                        ￿
      


     ￿ ￿     
￿  ￿      

      ￿  
                ￿  ￿￿  
              ￿ ￿
                    


    ￿ ￿                  
￿                 

￿  
 ￿      ￿         ￿ 
￿                               
   ￿                       
  ￿     ￿  ￿  ￿  ￿    
       ￿         ￿
 ￿ ￿   ￿￿     ￿            
       ￿   ￿   ￿￿ ￿    ￿      
               ￿  ￿     
     ￿  ￿   ￿￿      
                      ￿ ￿
         ￿  ￿      ￿￿￿￿  ￿￿ ￿￿ ￿  ￿ ￿


￿
 

￿ ￿
￿ ￿
￿ ￿ ￿  ￿ ￿            ￿
 ￿         ￿￿￿
 ￿￿ ￿￿ ￿  ￿  ￿     ￿   ￿￿ ￿￿ ￿  ￿  ￿￿ ￿￿ ￿  ￿  ￿￿ ￿￿ ￿  ￿  ￿￿ ￿￿ ￿    ￿￿ ￿￿ ￿  ￿
       ￿  ￿ ￿   ￿   ￿￿￿￿  ￿￿ ￿￿ ￿  
 ￿￿ ￿￿ ￿  ￿   ￿      ￿   ￿￿ ￿￿ ￿  ￿  ￿￿ ￿￿ ￿    ￿￿ ￿￿ ￿  ￿￿  ￿  
        

     ￿    
   ￿  ￿￿ ￿￿ ￿  ￿  ￿￿ ￿￿ ￿  ￿  ￿  ￿￿ ￿￿ ￿  ￿  ￿￿ ￿￿ ￿  ￿  ￿  ￿
        ￿ ￿ ￿        
    ￿ ￿ ￿  ￿  ￿   ￿    
                ￿  
    ￿      ￿
       ￿                   
                   ￿     
                       ￿   
               ￿               
￿  ￿               
   ￿   ￿           ￿     
       ￿                
                 ￿         ￿  
                ￿       
     ￿       ￿
   ￿   ￿              ￿￿
  ￿￿                  
               
￿               ￿ 
  ￿             
   ￿￿           ￿    ￿   ￿￿
 ￿        ￿               
              ￿   
￿    ￿        ￿ ￿   
             ￿ ￿  ￿       
               ￿  ￿   ￿￿  
    ￿
￿￿    
              ￿ ￿   
￿           ￿￿￿ ￿ ￿￿    ￿   
           ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿   ￿    ￿    
   ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿   ￿    ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿   ￿
       ￿￿￿￿           
     ￿   ￿  ￿￿￿ ￿    
   ￿        ￿  ￿    ￿￿￿ ￿￿ ￿    
   ￿        ￿   
￿￿￿              ￿ 
￿                      
                       
      ￿ ￿ ￿   ￿     ￿￿￿￿   
                 ￿   ￿    ￿
            ￿￿
  ￿  ￿￿ ￿￿            
    ￿              
      ￿                    
                 ￿      
        ￿ ￿       
￿￿￿ ￿                        
￿￿￿    ￿
    ￿        ￿ ￿   
   ￿  ￿           
               ￿   ￿
            

    
  ￿ 


 


  ￿
          ￿   ￿ 
   ￿￿￿        ￿         
    ￿             ￿  
        ￿   ￿          ￿￿
       ￿ ￿       
           ￿          ￿ ￿  
      ￿￿    ￿      ￿ ￿ ￿ ￿ ￿    ￿ ￿ ￿ ￿ ￿   
                     ￿
￿￿   
  ￿                  
  ￿                   
 ￿
￿￿￿￿  
 ￿    ￿             ￿ 
 ￿ 

￿ 

￿                 
     

 

￿           ￿    ￿￿￿￿

￿
￿ 
￿
￿        ￿ ￿￿￿￿  ￿        
 ￿￿             ￿  ￿￿      
      ￿     ￿     ￿  ￿￿       

￿ 

 ￿
         ￿
 ￿ 

￿ 

￿ ￿ ￿
      ￿ ￿   ￿￿              
                ￿  ￿     ￿    
                       ￿
    ￿        ￿      ￿     ￿  ￿
                   ￿    ￿     ￿
 ￿                ￿      ￿ 
    ￿          ￿
    ￿       ￿        
      ￿
￿￿￿￿￿￿   
       ￿          ￿   
￿      ￿  ￿￿￿￿   ￿ 
￿
￿ 
￿
￿￿           
 
￿
 
￿
￿    ￿
 ￿ 
￿
￿ 
￿
￿ ￿
 
￿
￿ 
￿

 
￿
￿ 
￿

  

          

￿          
￿
 
￿
  
 ￿  ￿    
￿
￿ 
￿
 ￿     ￿     
￿
￿ 
￿
  
      ￿      ￿  ￿￿  ￿        
             
￿
 
￿
￿
     ￿                  ￿
                   ￿    
 ￿         ￿￿￿
                ￿ ￿ 
      
￿
 
￿
￿         
￿
 ￿  
￿
 ￿ ￿  ￿  ￿
      
￿
 ￿  
￿
 ￿ ￿              ￿  
￿        ￿   ￿          
     ￿             
  ￿ ￿
￿￿￿￿￿￿    
                  
        ￿       ￿  
        ￿    ￿         ￿
         ￿         ￿    
   ￿￿
                   
    ￿             
￿        ￿ ￿   

     ￿     
          ￿             
￿              ￿  ￿ 
  ￿       ￿         
                   
       ￿
  ￿                     
     ￿           ￿   ￿  ￿ ￿
            ￿   ￿     ￿
    ￿                   
      ￿            
      ￿        
      ￿      ￿  ￿   ￿   
         ￿              ￿
  ￿     ￿            ￿    
              ￿     ￿     
             ￿       
                    ￿    
        ￿  ￿     ￿         
                ￿   
                 ￿￿￿￿￿￿   
       ￿          
 ￿   ￿           ￿  ￿￿
￿￿￿￿ 
                    
     ￿   ￿￿             ￿ 
      ￿   ￿          

 

 ￿  
   ￿                        ￿  ￿
           

 

￿         ￿
                      ￿ 
           ￿
  ￿   ￿ 

￿ 

￿                   

 

￿  
 ￿  ￿        ￿ 

￿ 

￿  ￿       




     ￿    ￿           
            ￿         
           ￿    ￿         
     ￿                    
￿￿￿    ￿
          ￿           ￿ 
            ￿           
             ￿            
               ￿
 ￿            ￿   
                        ￿
 ￿                   
                ￿     ￿
             ￿  ￿￿          
 ￿        

 

               
  ￿   ￿  ￿      ￿  ￿  
 ￿    ￿           ￿      ￿
    ￿      ￿      
￿ ￿          ￿         
          ￿  ￿    ￿  
   ￿￿                   
    ￿                 
 ￿
 ￿              ￿￿  
     ￿             
   ￿   ￿  ￿ ￿ ￿ ￿ ￿   ￿ 
￿
￿ 
￿
￿ ￿
 
￿
￿ 
￿

 
￿
￿ 
￿

￿    ￿ ￿ ￿ ￿ ￿   ￿
    ￿ ￿ ￿ ￿ ￿       ￿   ￿ ￿ ￿ ￿ ￿  ￿  ￿ ￿ ￿ ￿ ￿  ￿  ￿ ￿ ￿ ￿ ￿  ￿  ￿ ￿ ￿ ￿ ￿  
 ￿ ￿ ￿ ￿ ￿  ￿   ￿     ￿ ￿ ￿ ￿ ￿      ￿   ￿ ￿ ￿ ￿ ￿  ￿  ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ 
  ￿ ￿ ￿ ￿ ￿  ￿￿  ￿   ￿ ￿ ￿ ￿ ￿   ￿        
 ￿￿￿￿  ￿ ￿ ￿ ￿ ￿  ￿  ￿          ￿  ￿  
      ￿  ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿  ￿     
       ￿￿
￿￿￿￿   
     ￿         ￿ ￿      
    ￿￿￿        ￿  ￿￿    
           ￿     ￿   ￿
       ￿              
 ￿
                    ￿       
      ￿ 

￿ 

￿       

￿ 

       
  ￿       ￿ 

￿ 

￿  

￿ 

 ￿  ￿     
                ￿


￿


 ￿￿


￿￿

￿ 

  ￿ 

￿ 

￿

￿￿￿  ￿ ￿ ￿

 

     

￿           

   ￿
                ￿ 

￿ 

￿        

￿ 

￿
     


 ￿￿￿

￿ 

  ￿ 

￿ 

￿          
        ￿      ￿￿    ￿      
                         ￿
                     ￿  ￿   
                     ￿  ￿
         ￿     

￿         
            

             

￿ 
         

￿           

￿          
   

 
￿￿￿  ￿ ￿ ￿

￿   ￿ ￿ ￿               
 ￿         ￿￿￿
Cluster with links
Label data in disk
Data Draw random sample
￿ ￿￿     
          ￿           ￿     
    

   
 ￿ ￿ ￿

    

￿         ￿
           

                
 

￿        

  
￿  ￿ ￿ ￿

 ￿          ￿  ￿
   
￿￿￿  ￿ ￿ ￿

                    

￿    
         

                   
                     
                       
      ￿
 ￿                 ￿ ￿ ￿￿    ￿  
          ￿￿￿        
 ￿ ￿ ￿        ￿  ￿￿￿  ￿  

￿     
  
￿￿￿  ￿ ￿ ￿

￿  ￿       ￿ ￿ ￿ ￿     ￿    
          ￿
        ￿       ￿ ￿ ￿ 
￿ ￿ ￿
￿￿ ￿
￿       
             ￿   ￿
      ￿   ￿         

￿
      ￿ ￿￿             
￿


￿
 
             

 ￿   
￿

￿￿ ￿ ￿ ￿ 
￿￿ ￿
￿
￿          
￿ ￿ 
￿￿ ￿
    

￿￿  ￿ 
            

   
￿ ￿ ￿
￿￿ ￿

  ￿ ￿ ￿ ￿
￿ ￿ ￿
￿￿ ￿
￿    ￿ 
  ￿    ￿ ￿ ￿￿              ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿
           

 

￿    ￿  ￿ ￿ ￿￿    
 

           ￿  ￿ ￿ ￿ ￿ ￿           


   
￿

￿
    ￿             ￿
  ￿  ￿
￿￿     
  ￿        ￿    ￿  
             ￿       ￿
        ￿             ￿
￿
￿￿￿￿    
                ￿￿     
   ￿             
   ￿  ￿                
          ￿     ￿   ￿
            ￿
￿￿￿￿      
  ￿￿￿￿                 ￿  ￿
 ￿                    
 ￿      ￿       ￿   
￿￿￿    ￿
                   
     ￿    ￿       

￿ 

￿    ￿ 

￿ 

￿
              

 

￿  ￿￿ 

￿

￿ 

  ￿ 

￿ 

￿￿ ￿
  ￿         ￿ 

￿ 

￿    

￿ 

  ￿
 ￿ 

￿ 

￿ ￿
  ￿ 

￿ 

￿
￿ 

￿ 

￿
￿￿￿  ￿ ￿ ￿
￿ 
￿￿￿  ￿ ￿ ￿

￿ 
￿￿￿  ￿ ￿ ￿

                         
         ￿                  
 ￿  ￿      ￿    ￿          
                       ￿
             ￿ ￿       
        ￿             ￿    
￿            ￿         
                ￿
     ￿       ￿￿￿￿           
                     ￿  ￿       


 
 ￿ ￿ ￿

  ￿                     
  
￿￿￿  ￿ ￿ ￿

￿    ￿           
                      ￿   
                   
￿￿￿  ￿ ￿ ￿

￿   ￿ 
            

 

 ￿       
              ￿ 

￿ 

￿
￿￿￿  ￿ ￿ ￿
￿         
     ￿  ￿   
￿￿￿  ￿ ￿ ￿

 
￿￿￿  ￿ ￿ ￿

￿    ￿  ￿   
                       ￿  ￿  
￿ 

￿ 

￿
￿￿￿  ￿ ￿ ￿
￿ 
￿￿￿  ￿ ￿ ￿

￿ 
￿￿￿  ￿ ￿ ￿

￿               
                  
￿
￿￿￿￿   
 ￿          ￿￿      
           ￿         ￿￿ 
         ￿                   
       ￿ ￿          ￿￿  ￿  
      ￿       ￿         ￿  ￿     
     ￿  ￿  ￿            ￿ ￿  ￿  ￿￿
     ￿  ￿                
 ￿  ￿ ￿  ￿￿
        ￿  ￿      ￿       
        ￿  ￿        
         ￿  ￿  ￿ ￿ ￿  ￿  ￿￿￿       
    ￿   ￿  ￿  ￿￿￿       ￿  ￿￿         
 ￿     ￿             ￿  ￿        
  ￿
 ￿    ￿             ￿  ￿
                        
￿       ￿ ￿           
 
 ￿  ￿           ￿         ￿  
               ￿       
  ￿           ￿      ￿           
        ￿ ￿￿￿              
 ￿         ￿￿￿
  ￿ ￿  ￿
 
￿￿   ￿￿ 
￿  ￿
￿￿     ￿  
￿￿  ￿  ￿ ￿￿ 
 
￿   ￿  ￿
￿￿  ￿￿ 

￿ ￿  ￿
￿￿  ￿  ￿ ￿   
￿￿  ￿￿ 
￿  ￿
￿￿  ￿￿ ￿  ￿  ￿￿
￿￿ ￿ ￿  ￿
￿￿  ￿￿ ￿ ￿  ￿
￿￿￿     ￿  ￿  ￿ ￿  ￿  ￿  
￿￿￿   ￿ ￿  ￿ ￿￿   ￿ ￿  ￿ ￿   ￿ ￿  ￿
￿￿￿ ￿  ￿  ￿ ￿  ￿￿ ￿  ￿  ￿ ￿  ￿
￿￿￿ ￿  ￿  ￿ ￿  ￿  ￿ ￿  ￿￿￿ ￿  ￿  ￿ ￿ ￿  ￿ ￿  ￿￿
￿￿￿  ￿ ￿ ￿  ￿  ￿￿
￿￿￿ 
￿￿￿ ￿ ￿  ￿  ￿  ￿￿
￿￿￿  ￿  ￿  ￿￿￿  ￿  ￿  ￿￿
￿￿￿ 

￿ ￿￿  
￿                      
     ￿  ￿￿￿            ￿
        ￿    ￿￿￿￿￿￿           
                       ￿     ￿  
    ￿ ￿  ￿￿               ￿     
       ￿   ￿    ￿  ￿      
      ￿  ￿   ￿  ￿           ￿  
  ￿ ￿  ￿          ￿       
                           
￿  ￿                   
 ￿              ￿     ￿       
      ￿           ￿   
       ￿  ￿￿￿￿             
             ￿
￿￿￿￿   
                        
             ￿ ￿  ￿  ￿  ￿         
   ￿    ￿    ￿                       
           ￿ ￿


 ￿￿
 ￿ ￿  ￿ ￿  ￿  ￿  ￿￿￿  ￿   
                      
   ￿    ￿    ￿          
        ￿ 
￿
￿￿            
         ￿      ￿  ￿￿ ￿ 
   ￿ 
￿ ￿ ￿￿
￿￿            ￿ 
￿ ￿ ￿￿
￿      
 ￿   ￿￿ ￿￿
    ￿     ￿                    
￿￿￿    ￿
  
￿  ￿
 
￿￿     ￿  ￿         
￿￿    ￿ ￿  ￿       ￿ 
￿￿   ￿￿ ￿    
￿￿  ￿￿    ￿  ￿
￿￿   ￿￿ ￿     ￿ ￿ 
￿￿   ￿￿  ￿ ￿     
￿￿   ￿  ￿  ￿ ￿  ￿  ￿￿ ￿￿   ￿  ￿  ￿ ￿  ￿  ￿￿ ￿ ￿
￿￿ 

￿ ￿￿    
            ￿         ￿     
￿     ￿     ￿       ￿
      ￿         ￿      
   ￿     ￿        ￿          
                  ￿    ￿    
          ￿  

              ￿ 
     ￿                
￿

 ￿  ￿     
 ￿

    ￿ ￿￿  

 

           
        ￿    ￿     ￿     

        
        ￿ 


￿
￿￿  ￿     

    
 

  ￿   ￿          ￿ 
￿

 ￿    ￿
      ￿        ￿  
                         
 ￿ ￿ ￿
￿   ￿ ￿ ￿ ￿
￿ ￿ ￿
￿￿ ￿
￿
 ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ 

   
￿
￿
￿        

 ￿    
     ￿ 
￿
￿    ￿              
      ￿ 
￿
￿ ￿     ￿        ￿   ￿￿￿
      ￿     ￿  ￿       
           ￿
￿￿￿￿      
         ￿        
       ￿ 
￿ ￿ ￿￿
￿       ￿    
 ￿ 
￿


￿              

￿        
    ￿  ￿ ￿￿ ￿ ￿￿           ￿    ￿  ￿     
                            ￿
          ￿  ￿ 
￿
 ￿  

           
    ￿                    ￿     ￿
              ￿  ￿ ￿     
                    ￿￿￿￿￿  
        ￿        ￿  ￿ ￿    
       ￿       ￿  ￿ ￿   ￿ 
      ￿ ￿               
  ￿                ￿  ￿   ￿  
    ￿     ￿    ￿￿     ￿    ￿ 
￿
  ￿  
  ￿        ￿  ￿  ￿    
     ￿    ￿      ￿ 
￿
￿ ￿ 
￿
  ￿￿
 ￿         ￿￿￿
                 ￿  
          ￿            
￿                      
￿                 ￿ ￿ 
     ￿          ￿  ￿
 ￿  
￿
￿  ￿￿
￿￿￿￿     
       ￿       
                    ￿  ￿ ￿
  ￿ ￿               ￿  
  ￿         ￿￿     ￿ 
      ￿ ￿ ￿      
        ￿￿￿ ￿￿        ￿ ￿    
               ￿￿￿￿      
               ￿
    ￿       ￿  ￿  ￿   
          ￿ ￿    ￿          
  ￿                      
       ￿     ￿     
￿
      ￿                  
      ￿           
        ￿        
                    ￿     
                         
     ￿                 ￿
       ￿   ￿         
            ￿       ￿
￿             ￿  

       
      ￿ ￿        ￿        
                 

￿ ￿￿ 
  ￿       

     

￿           


￿  

 ￿￿￿
 ￿ ￿ ￿
  ￿   ￿  

 ￿ ￿￿
 ￿ ￿ ￿
               


￿  ￿           


 ￿￿
 

         


       ￿
￿￿    
               ￿       ￿    
   ￿    ￿             
         ￿     ￿￿￿ ￿ ￿￿
    ￿    ￿         ￿
   ￿    ￿      ￿         
 ￿     ￿￿￿￿￿￿￿   ￿ ￿ ￿ ￿
￿ ￿ ￿
￿￿ ￿
￿
   ￿               
  ￿￿￿  ￿      ￿   ￿      
    ￿     ￿           
              ￿ ￿   ￿￿   
              ￿ ￿  
￿￿￿    ￿
 
  
   
  

  
￿￿￿
￿￿
  ￿  ￿
￿￿￿   ￿￿￿  
 
￿￿￿￿
￿￿
  ￿  ￿
￿￿￿￿   ￿￿￿￿  
￿￿   
￿￿￿
￿￿￿
 
 ￿￿ ￿￿￿￿ ￿  ￿￿ ￿￿￿￿
  ￿￿  
                 
            
￿
￿
      ￿
        ￿          
￿    ￿          ￿ ￿ 
          ￿￿￿￿￿￿    ￿￿￿     
 ￿￿￿￿
￿￿￿￿   ￿  
       ￿          ￿￿
                
   ￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿  ￿ ￿￿     
     ￿￿￿￿￿         ￿   
￿￿  ￿￿￿￿   ￿ ￿￿          ￿ ￿ ￿￿ 
 ￿ ￿ ￿￿  ￿         ￿  ￿     
         ￿        ￿￿￿ 
 ￿￿￿  ￿
                    ￿
               ￿￿￿￿ ￿  ￿
￿  ￿      ￿              
  ￿     ￿  ￿       
         ￿             ￿ ￿ ￿    ￿   
    ￿  ￿  ￿ ￿ ￿  ￿             
 ￿ ￿ ￿￿￿￿￿   ￿          ￿      
            ￿￿￿￿  ￿￿￿￿￿    ￿
           ￿       ￿￿  
          ￿           

          ￿  ￿    ￿
 ￿    ￿     ￿      ￿    
          ￿          
  ￿               ￿￿ ￿￿￿￿       
         ￿￿ ￿￿￿￿    ￿￿ ￿￿￿￿￿  ￿     
                ￿
               ￿   
                 ￿    
                    ￿
     ￿                  ￿  ￿
    ￿              ￿ 
       ￿  ￿           ￿  
            ￿       ￿
         ￿￿￿￿￿￿

           ￿    ￿               ￿￿￿ 
￿￿￿￿             ￿￿￿￿￿￿￿  ￿￿ ￿
 ￿         ￿￿￿
     
 
  
   
￿
￿￿￿
￿￿
￿
￿￿
￿￿￿
 
 
  
   
￿
￿￿￿
￿￿
￿
￿
￿￿￿
  ￿￿       
                        
    ￿   ￿  ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿         
           ￿         
    ￿      ￿         
                     
￿ ￿              ￿    ￿     
      ￿￿￿

￿             
 ￿     ￿                ￿
  ￿      ￿
￿￿￿￿      ￿  
     ￿           ￿ 
 ￿        ￿   ￿￿￿￿￿    ￿  
   ￿                   ￿
            ￿    ￿     
     ￿  ￿￿￿        ￿    ￿
 ￿￿￿   ￿                  
                  ￿      
 ￿                    ￿
                    ￿ 
  ￿       ￿            
   ￿    ￿  ￿￿    ￿￿ ￿          
￿         ￿  ￿      ￿￿ ￿    ￿ 
           ￿          
            ￿           
￿              ￿￿  ￿  ￿  ￿ 
￿         ￿              
          ￿
    ￿              
   ￿                   ￿￿￿   
￿       ￿￿￿￿    ￿￿    ￿￿ ￿       ￿￿
                ￿     
 ￿    ￿ ￿￿￿             
                   ￿  ￿
            ￿ ￿          ￿￿￿￿ 
￿   ￿￿         ￿￿￿￿  ￿       
  ￿￿￿￿  ￿￿    ￿             
  ￿￿       ￿           ￿    
   ￿  ￿    ￿    ￿  ￿   ￿  
            ￿  ￿         

                      ￿
￿￿￿    ￿
    
 
  
   
 
  
   
￿
￿￿￿
￿￿￿
￿￿
￿￿￿
￿￿￿
￿
￿￿￿
￿￿￿
￿￿
￿￿￿
￿￿￿
￿
￿￿￿
￿￿￿
￿￿
￿￿￿
￿￿￿
￿
￿￿￿
￿￿￿
￿￿
￿￿￿
￿￿￿
￿
￿￿￿
￿￿￿
￿￿
￿￿￿
￿￿￿
￿
￿￿￿
￿￿￿
￿￿
￿￿￿
￿￿￿
￿
￿￿￿
￿￿￿
￿￿
￿￿￿
￿￿￿
￿
￿￿￿
￿￿￿
￿￿
￿￿￿
￿￿￿
￿
￿￿￿
￿￿
￿￿
￿￿￿
￿￿￿
￿￿
￿￿￿
￿￿￿
￿￿
￿￿￿
￿￿￿
 
 
  
   
 
  
   
￿
￿￿
￿
￿￿
￿￿
￿
￿
￿
￿￿￿
￿￿
￿
￿￿￿
￿
￿￿￿
￿
￿￿
￿￿￿
￿
￿
￿￿
￿
￿￿
￿￿
￿￿
￿
￿￿￿
￿
￿￿
￿
￿￿￿￿
￿
￿
￿￿￿
￿￿
￿￿￿
￿
￿
￿￿￿￿
￿
￿￿
￿
￿
￿
￿
￿￿
￿￿
￿￿￿
￿
￿
￿
￿￿￿￿
￿￿
￿￿
￿
￿￿
￿
￿
￿￿
￿
￿￿
￿￿
￿￿
￿
  ￿￿      
              ￿￿   
             ￿        ￿
      ￿             ￿ ￿   ￿
  ￿                   ￿
        ￿            ￿
  ￿    ￿             
                   ￿  ￿
     ￿￿                 
       ￿
      ￿￿       ￿         
        ￿         
  ￿ ￿                  
  ￿  ￿            
 ￿   ￿￿￿            ￿￿￿  ￿￿￿￿   ￿ 
   ￿￿￿￿   ￿  ￿      ￿  
     ￿
           ￿        
        ￿  ￿                
    ￿￿ ￿￿￿￿    ￿              
  ￿     ￿             
              ￿
      ￿ ￿ ￿ ￿ ￿       ￿￿          
            ￿  ￿       
￿                ￿  
            ￿   ￿  ￿
   ￿￿    ￿ ￿ ￿         ￿     
        ￿    ￿               
          ￿   ￿       ￿    
         ￿              
 ￿         ￿￿￿
 
     
     

 ￿
￿
   
  
 ￿
￿￿
          
￿
 ￿
￿￿
      ￿ 
 
 ￿
￿￿
      ￿ 
 
 ￿
￿
    
￿
 ￿
￿
    
 
 ￿
￿￿
       ￿ 

 
￿
  
￿
 
￿￿
      ￿

  ￿
￿
   
￿
  ￿
￿
  

  ￿
￿
    
￿

￿
    
￿
  ￿
￿
        ￿
￿
  ￿
￿￿￿
       ￿
￿
  ￿
￿￿
        ￿
￿
  ￿￿    
   ￿     ￿            
        ￿   ￿               
          ￿￿ ￿￿        
              ￿      
                     
      ￿          ￿   
  ￿      ￿                 
  ￿
   ￿￿      ￿￿     ￿￿     ￿  ￿ 
                    ￿
  ￿            ￿     ￿   ￿ ￿
   ￿                       
      ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿      ￿ 
￿      ￿￿￿       ￿￿ 
     ￿￿       ￿    ￿
￿      ￿         ￿ 
   ￿  ￿   ￿       ￿￿￿    
￿￿￿    ￿   ￿￿￿     
         ￿
 ￿                        
 ￿ ￿  ￿             
                        
 ￿                   ￿  ￿ 
                     
       ￿  ￿                 
￿            ￿       ￿        
￿    ￿           ￿￿
￿￿￿￿   
              ￿￿￿￿￿￿ ￿  ￿
￿￿￿￿ ￿  ￿ ￿￿￿  ￿         ￿￿     
    ￿￿￿￿  ￿￿￿￿￿ ￿   ￿￿￿     ￿       ￿      
  ￿                ￿￿  ￿￿￿   
 ￿         ￿   ￿￿￿    
  ￿                
  ￿   ￿          
￿￿￿    ￿
 ￿
￿
￿
￿
￿
￿
￿
￿
￿
￿
￿￿

￿   
￿￿￿￿
￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿
￿￿￿￿
￿￿￿￿
￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿
￿￿￿￿
￿￿￿￿
￿  
￿￿
￿￿
￿￿
￿￿
￿￿
￿￿
￿￿
￿￿
￿￿
￿￿
￿￿￿
  ￿￿    
0
500
1000
1500
2000
1000
2000
3000
4000
5000
Execution Time (Sec.)
Number of Sample Points
0.5
0.6
0.7
0.8
￿ ￿￿             
   ￿￿             
   ￿￿￿     ￿ ￿￿￿           ￿￿  ￿￿￿
￿￿￿￿      
                 
    ￿             
 ￿    ￿       ￿  ￿   ￿  ￿  ￿
  ￿   ￿     ￿        ￿ 
  ￿          ￿   ￿
 ￿   ￿              
    ￿    ￿ ￿         
           ￿  ￿      ￿
          ￿  ￿        ￿  ￿
                  ￿ ￿
              ￿       
    ￿             ￿    
          ￿   ￿          ￿
           ￿    ￿ ￿ ￿  ￿ ￿ ￿      ￿ 
  ￿      ￿       
￿   ￿ ￿ ￿  ￿ ￿ ￿￿                 
  ￿
           ￿ ￿ ￿ ￿ ￿   ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿   
                 ￿￿   
    ￿￿￿￿￿  ￿         ￿￿￿        
￿       ￿￿￿  ￿      ￿ ￿￿￿￿    
       ￿  ￿         
                 ￿
 ￿         ￿￿￿
 
￿￿￿￿
￿￿￿￿
￿￿￿￿
￿￿￿￿
￿￿￿￿
￿ ￿ ￿ ￿ ￿
￿￿
￿
￿
￿
￿
￿ ￿ ￿ ￿ ￿
￿￿￿￿
￿￿￿￿
￿￿￿
￿￿￿
￿
  ￿￿     ￿  
￿￿  
   ￿              ￿      
         ￿           ￿
             ￿   
   ￿             
 ￿         ￿
         ￿      ￿   ￿
￿       ￿            
       ￿  ￿    ￿  ￿   
   ￿   ￿            ￿
         ￿        ￿   
                  ￿    
  ￿    ￿￿   ￿  ￿         
  ￿                ￿
￿  ￿       ￿          
     ￿          ￿
    ￿          ￿  ￿          
   ￿         ￿               ￿
                    ￿ ￿
            ￿ ￿￿

￿￿￿ ￿   ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿   ￿  ￿ ￿           ￿ ￿ 
  ￿ ￿              ￿  ￿  ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿ ￿    ￿ ￿      ￿         
￿￿            ￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿  ￿￿  ￿       ￿   ￿   
￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿ ￿￿    ￿ ￿ ￿  ￿       ￿  ￿  ￿ 
  ￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿  ￿ ￿   ￿        
   ￿                
 ￿￿￿￿￿ ￿  ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿   ￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿  ￿ ￿          ￿  ￿
                ￿￿￿￿￿ ￿  ￿ ￿ ￿
￿￿￿￿￿￿   ￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿  ￿ ￿ ￿      ￿         
          ￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿  ￿ ￿         ￿ 
￿￿￿￿                  ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿ ￿￿   ￿￿  ￿      ￿   ￿     ￿￿  
￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿  ￿ ￿ ￿  ￿ ￿      ￿   
￿           ￿       ￿  ￿  ￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿ ￿￿   ￿ ￿ ￿   ￿        ￿         
    ￿  ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿   ￿  ￿   ￿ ￿   ￿   ￿￿    
    ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿    ￿
￿￿￿￿ ￿ ￿      ￿           ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿  ￿   ￿  ￿  ￿          ￿
                   ￿  ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿
 ￿       ￿     
 ￿ ￿￿
 ￿ ￿ ￿
￿￿ ￿￿￿￿￿￿
￿￿ ￿￿￿￿￿￿
￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿
￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿
￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿
￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿
￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿
￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿
￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿  ￿ ￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿  ￿￿￿￿￿￿￿
￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿
￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿
￿￿ ￿￿￿￿￿￿
￿￿ ￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿
￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿
￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿
￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿
￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿
￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿
￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿
  ￿￿        
 ￿         ￿￿￿
 ￿
￿￿ ￿  ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿
￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿  ￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿
￿￿  ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿
￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿  ￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿   ￿￿ ￿￿￿
￿￿￿  ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿  ￿￿ ￿￿￿￿￿￿
￿￿￿   ￿￿￿￿￿ ￿￿￿  ￿￿￿￿￿
￿ ￿  ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿
￿￿   ￿￿￿￿ ￿￿  ￿  ￿￿￿
￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿
￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿
￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿
 ￿
￿￿ ￿  ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿  ￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿
￿￿  ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿
￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿  ￿￿￿￿￿￿
￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿
￿￿￿   ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿   ￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿  ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿  ￿￿ ￿￿￿￿￿
￿￿￿   ￿￿￿￿￿ ￿￿￿  ￿￿￿￿￿
￿ ￿  ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿
￿￿   ￿￿￿￿ ￿￿  ￿  ￿￿￿
￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿
￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿
 ￿
￿￿ ￿  ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿
￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿  ￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿
￿￿  ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿
￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿
￿￿￿   ￿￿ ￿￿￿
￿￿￿  ￿￿ ￿￿￿
￿￿￿   ￿￿  ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿   ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿   ￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿  ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿  ￿￿  ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿  ￿￿￿￿￿￿￿￿
￿ ￿  ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿
￿￿   ￿￿￿￿ ￿￿  ￿  ￿￿￿
￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿
￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿
￿￿   ￿￿￿
  ￿￿        ￿ 
￿￿￿    ￿
 ￿
￿￿ ￿  ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿  ￿￿￿￿￿ ￿￿￿  ￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿
￿￿  ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿
￿￿￿  ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿  ￿￿￿￿￿￿
￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿
￿￿￿   ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿  ￿￿ ￿￿￿
￿￿￿   ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿   ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿   ￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿  ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿  ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿  ￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿ ￿  ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿
￿￿   ￿￿￿￿ ￿￿  ￿￿￿￿
￿ ￿ ￿￿  ￿￿￿
￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿   ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿
 ￿￿
￿￿ ￿  ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿
￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿
￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿  ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿
￿￿  ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿
￿￿ ￿ ￿￿￿
￿￿￿   ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿   ￿￿ ￿￿￿￿￿
￿￿￿  ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿  ￿￿ ￿￿￿￿￿
￿￿￿   ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿   ￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿  ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿  ￿￿￿￿￿￿￿
￿ ￿  ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿
￿￿   ￿￿￿￿ ￿￿  ￿  ￿￿￿
￿ ￿ ￿￿￿￿￿
￿ ￿ ￿￿￿
￿￿   ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿  ￿￿￿￿￿￿
  ￿￿        ￿  