O h i o A e r o s p a c e I n s t i t u t e B r o o k P a r k / C l e v e l a n d , O h i o

clankflaxΜηχανική

22 Φεβ 2014 (πριν από 4 χρόνια και 4 μήνες)

105 εμφανίσεις

   ￿￿
      
￿￿￿￿   ￿￿￿￿
  
    ￿￿ 
                
 ￿     ￿   ￿        
￿         ￿        
￿                 
        ￿
            ￿    ￿
  ￿   ￿    ￿  ￿￿￿￿ ￿
￿   
   
    
 ￿  ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ 
￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿ ￿￿￿
        
￿ ￿￿  
     
     
  ￿  ￿￿￿￿￿￿ 
￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿ ￿ ￿￿  ￿
                  
 ￿
       ￿         ￿
              ￿
              ￿
        ￿  
￿  ￿ ￿
  ￿￿￿￿
     
 ￿  ￿￿￿￿￿￿ 
￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿ ￿￿￿￿￿￿ 
            ￿
￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿  ￿ ￿￿￿
￿
  
  ￿ ￿  
 ￿￿          
   ￿            ￿        
    ￿           
   ￿         ￿    
   ￿￿             ￿
             ￿
          ￿
  ￿       
     ￿ ￿￿￿ 
     ￿        ￿ 
￿
￿
  ￿


￿
   ￿         ￿ ￿
￿
  ￿ ￿
￿

￿
￿
  ￿        
 ￿  ￿ ￿
￿
￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ 
￿ ￿ ￿￿￿

￿ ￿ ￿
￿
￿
￿  ￿ ￿
￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ 
￿ ￿  ￿￿￿

￿ ￿ ￿
￿
￿
￿  ￿ ￿
        ￿
￿ ￿
￿ 
￿
￿

￿ ￿
￿ 
￿ ￿
￿
￿
￿ 
￿ 
￿ 
￿ 
￿ 
￿
￿
￿ 
￿ 
￿ ￿

￿ 
￿ 
￿
￿ ￿  ￿
￿ 
￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ 
￿ ￿  ￿
￿ 
￿ ￿
￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿
                 ￿ ￿ ￿￿
￿
      ￿    ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿     
             ￿ 
                  
   
￿
￿
￿
￿

￿

￿
￿
￿
￿ ￿
￿
￿
￿
￿ ￿
￿
￿
￿

￿
￿
￿

￿ ￿ 
￿ 
￿￿
 ￿ ￿ ￿￿
￿ ￿
￿       ￿￿￿ ￿￿   ￿￿  
   ￿           
￿
  ￿  ￿               
    ￿        ￿       
￿￿￿       ￿               
￿               ￿
M = 0.4
X
acoustic
wave
X = 0 , throat
Propagation of sound through a transonic throat of a subsonic nozzle.
￿
 ￿￿  ￿ 
      ￿   ￿     
   ￿        ￿  ￿    ￿ 
              ￿￿￿   ￿
        ￿￿        
       ￿
  ￿  ￿￿￿     ￿
￿
￿ 
￿ ￿ ￿ ￿
￿
￿ 
￿ ￿ ￿ ￿ ￿
￿
￿
￿ 
￿ 
￿ 
￿ 
￿ 
￿
￿
￿ 
￿ 
￿ ￿ ￿￿￿
￿
￿ 
￿  ￿ ￿
￿
￿ 
￿  ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ 
￿
￿ 
￿  ￿ ￿ ￿
￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿
         ￿
  ￿ 

   ￿ ￿

     ￿ 

  ￿ ￿


￿

  ￿




￿￿￿
              ￿
  ￿    ￿ ￿￿ ￿  ￿ ￿￿￿           ￿
 ￿  ￿ ￿
￿
￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ 
￿ ￿ ￿￿￿

￿ ￿ ￿
￿
￿
 ￿ ￿
￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ 
￿ ￿ ￿￿￿

￿ ￿ ￿
￿
￿
 ￿ ￿
￿￿￿
   ￿    ￿   ￿
￿
￿
￿


￿
￿
￿
￿
￿
￿

￿
￿
￿
￿
￿
￿
￿
￿
￿
￿
￿
￿
￿ 
￿
￿
￿

￿ ￿ 
￿ 
￿￿
￿￿￿
￿
￿
￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿
￿ ￿
￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿


￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿
        ￿         ￿
￿  ￿

￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿
      ￿
￿￿      ￿ ￿  ￿
   ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿  ￿ ￿￿ ￿ ￿￿  
￿￿    ￿ ￿
￿ ￿  ￿ ￿
 ￿  ￿ ￿
 ￿  ￿￿
￿￿           ￿ ￿ ￿ ￿  ￿ ￿
￿ ￿  ￿ ￿  ￿  ￿ ￿
 ￿  ￿ ￿  ￿  ￿ ￿
 ￿  ￿￿
         ￿  
￿￿             ￿ ￿  ￿  ￿ ￿
 ￿  ￿￿
    ￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
     ￿      ￿
￿
  ￿ ￿   
        ￿            ￿ 
         ￿￿ 
  ￿               
   ￿￿  ￿ ￿      ￿    
￿ ￿        ￿         ￿
              ￿
  ￿  ￿  ￿
     ￿ 
￿
￿     ￿
  ￿


￿
   ￿ ￿
￿
￿     ￿
  ￿ ￿
￿

￿
￿
     ￿    ￿ ￿
￿
￿

￿
￿

        ￿￿     ￿     
          ￿        
 ￿     ￿  ￿ ￿￿  ￿￿  ￿
￿ 
￿ 
￿ ￿
￿ 
￿ 
￿ 

￿ 
￿ 
￿ ￿
￿

￿ 
￿ ￿
￿ 
￿
￿ 
￿ 
￿ ￿
￿ 
￿ 
￿ 

￿ 
￿ 
￿
￿

￿ ￿   ￿
￿ 
￿
￿

￿ 
￿ ￿
￿
￿ 
￿ 
￿ ￿
￿￿￿
 ￿ 

￿ 
￿
￿ 

￿           ￿
    ￿     

￿ ￿ 
￿

￿
￿  ￿ ￿￿ ￿  ￿￿


￿  ￿ ￿￿ ￿  ￿￿
￿
￿ 
￿￿


￿
￿  ￿  ￿￿  ￿  ￿
￿

 ￿ ￿ ￿ ￿  ￿
￿
￿￿￿
￿
        ￿     ￿          
      ￿


￿
￿  ￿  ￿ ￿

 ￿  ￿  

￿ ￿

 ￿  ￿ ￿
￿  ￿ ￿
￿￿￿￿  ￿  ￿ ￿

 ￿  ￿ 

￿ ￿

 ￿  ￿ ￿
￿  ￿ ￿
￿￿￿
 ￿  ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿  ￿
￿
￿ ￿￿￿
 

￿ ￿   

￿  ￿ ￿

  

   
￿

 
￿

￿ ￿

￿ ￿ ￿￿
   ￿         ￿ ￿          ￿ 
            ￿         ￿￿￿
 ￿￿￿    ￿      ￿
       ￿￿   ￿￿￿     ￿ 
        ￿ 
￿
￿
￿
 ￿  ￿ ￿￿ ￿  ￿
 ￿  ￿ ￿￿ ￿  ￿
 ￿  ￿ ￿￿ ￿  ￿
 ￿  ￿ ￿￿ ￿  ￿
￿
￿
￿
￿ 
￿
￿
￿
￿
￿
￿
￿
￿
 ￿  ￿ ￿  ￿
 ￿  ￿ ￿  ￿
 ￿  ￿ ￿  ￿
 ￿  ￿ ￿  ￿
￿
￿
￿

￿
￿
￿
￿
￿
￿
￿￿￿
      ￿  ￿  ￿  ￿  ￿      ￿￿￿  ￿￿￿   ￿￿￿ 
  
￿
￿  
￿ 

￿ 
￿ ￿
￿ 
￿ 
￿ 
￿ 
￿ ￿


 ￿


￿
￿  ￿  ￿ 
￿  ￿ 
￿ 
￿ 
￿ ￿
￿ 
￿ 
￿￿  ￿  ￿ 
￿  ￿ 
￿ 
￿ 
￿
￿

￿ ￿   ￿
￿ 
￿
 

￿
￿ 
￿ 
￿ ￿
￿￿￿
      ￿      ￿         ￿￿￿ 
  ￿  ￿￿       ￿         
  ￿      ￿    ￿
    ￿  ￿ ￿ ￿￿       ￿￿  ￿  ￿ ￿￿￿ 
 ￿ ￿ ￿ ￿
￿ ￿ ￿
￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿     ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿    ￿    
￿
￿     ￿   ￿ ￿   ￿       
    ￿
 ￿ ￿ ￿ ￿ 
 ￿￿

￿

￿
￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿  ￿

     ￿
          ￿
￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿   ￿
￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿    ￿
       ￿ ￿ ￿  ￿    ￿

axis of rotor

X axis
(a) Open rotor
R
O
O
(
b
)
Ducted rotor
4D

X axis
Semi-infinite duct
D = 2 b
__
￿
  ￿ ￿        
 ￿￿      
              ￿    
                 ￿
￿      ￿
   ￿     ￿￿       
     ￿ ￿       
 ￿ 
￿
 ￿  ￿  ￿ ￿  ￿  
￿
 ￿￿ ￿￿￿
  ￿ ￿ 
￿
￿ 
￿
￿     ￿  ￿ ￿ 
￿
￿ 
￿
￿    
   
￿
￿ ￿ ￿
￿

￿
￿    ￿ 
￿
￿ ￿
￿

￿
￿    ￿             ￿  ￿  
   ￿ ￿￿ ￿￿
       ￿￿  
￿ ￿
￿ 
￿
￿
￿ 
￿ ￿ ￿ ￿
￿
￿ 
￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿
￿
￿ 
￿ ￿ ￿ ￿
￿
￿ 
￿ ￿
￿
￿  ￿ ￿
￿
￿ 
￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿
￿
￿ 
￿ ￿ ￿ ￿
￿
￿ 
￿ ￿ ￿ ￿
￿
￿ 
￿ ￿
￿
￿  ￿ ￿ ￿ ￿￿￿
￿ 

￿ 
￿
￿
￿ 
￿￿ 

￿  ￿  ￿ ￿
￿
￿ 
￿￿ 

￿  ￿  ￿ ￿ ￿ ￿￿￿
 ￿ ￿  ￿  ￿   

  ￿   ￿     ￿ ￿      
  ￿
     ￿    ￿￿ 
￿
￿       
   

￿
￿
￿
 
￿ ￿
￿

￿ 
￿
￿

￿ ￿ ￿
￿
 ￿ ￿ ￿ ￿￿￿
￿
￿
￿

￿

 
￿  ￿


￿
￿
￿ ￿
￿

￿
￿

 ￿ ￿


￿
￿￿￿

￿

￿
 
￿ ￿ ￿￿￿
￿


￿
 
￿
￿
￿ 
￿ 
￿
￿

           ￿ ￿  ￿
￿ 
￿
￿ 
￿
￿￿           ￿  ￿  
  ￿                   
   ￿
      ￿

￿
￿ 
￿
 

￿
 ￿ ￿ ￿  ￿   
￿

￿
￿  ￿   
￿
￿   ￿
￿
   ￿
￿

￿
￿
   
￿
  

￿ 
￿
￿ ￿ 
￿

￿
 
￿ 
￿


￿
￿ 
￿
 
￿

      ￿    ￿   ￿
     ￿         ￿
 ￿ ￿ 
￿
￿ 
￿
￿   
￿
￿
￿
  ￿
￿

￿
  ￿
￿

￿
￿

￿
  
￿
   
￿
        ￿             
    ￿   
￿
￿ 
￿
   
￿
￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿  ￿ ￿ ￿￿
         ￿  ￿ ￿  ￿  ￿  ￿ 
￿
 ￿￿   ￿ ￿ 
￿
￿ 
￿
￿ ￿
￿ ￿

￿
￿
￿

￿
￿
￿￿    ￿ ￿ ￿ ￿￿
   ￿￿     ￿￿￿   ￿         
￿
￿ ￿ ￿ ￿￿
    ￿ ￿ ￿
￿
￿        ￿
   ￿￿   ￿  ￿
￿
       ￿ ￿￿￿
         ￿ 
￿
￿
￿ 
￿

￿
￿ ￿
￿
￿
￿￿￿
￿￿

￿
￿
￿
￿ ￿ ￿
￿
￿ ￿
￿
￿￿￿￿
    ￿   ￿  ￿          
￿  
 ￿
￿
￿
￿
￿

￿
￿
￿
￿

￿ ￿
￿￿￿￿
  ￿
￿
 ￿    ￿￿￿       ￿
   ￿￿  
￿
￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿
￿
￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿
￿
￿ ￿￿ 
￿
￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿
  ￿
￿
  ￿ ￿   ￿    ￿ ￿ ￿     ￿￿￿￿
     ￿    ￿ ￿ ￿  ￿ ￿ ￿ ￿      
  ￿
   ￿￿  
￿
￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿
￿
￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿
￿
￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ 
￿
￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿   ￿
￿
  ￿ ￿   ￿ ￿ ￿ ￿    ￿ ￿
￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿     ￿￿￿￿      ￿ 
  ￿ ￿ ￿ ￿  ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿         ￿
                
     ￿￿          ￿ ￿ ￿   ￿ ￿￿    
     ￿          
   ￿ ￿￿
     ￿   ￿￿           
    ￿    ￿     
￿
  


￿ 
￿
￿
￿
￿    ￿￿     
￿ 
￿
￿
￿
      ￿ ￿
￿   ￿￿      ￿   ￿￿    
       ￿        
￿           ￿        ￿  
              ￿
  ￿
            ￿￿   ￿
         ￿  ￿        ￿   
   ￿￿   ￿￿￿  ￿         ￿   ￿
 ￿   ￿  ￿  ￿ ￿      ￿
￿￿￿  ￿  ￿￿   ￿ ￿  ￿￿  ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿  ￿ ￿ ￿￿      ￿
         ￿             
￿￿
       ￿ ￿  ￿ 
￿￿
￿ ￿ ￿  
￿￿
      
  ￿  ￿   ￿ ￿          
  ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿  ￿             
    ￿           ￿     ￿
     ￿          ￿￿      
     ￿               ￿
 ￿   ￿ ￿   ￿  ￿    ￿ ￿￿￿
￿￿￿￿ ￿￿   ￿￿￿             
    ￿               ￿   
   ￿            ￿￿  ￿     
 ￿
￿
      ￿￿￿
￿
   ￿  ￿ ￿ ￿  ￿ 
     ￿  ￿   ￿     ￿ ￿￿￿  ￿￿
       ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿   ￿       ￿
              ￿   ￿  
 ￿  ￿       ￿    ￿￿￿￿  ￿  ￿￿ 
        ￿        ￿           
     ￿
￿￿
 ￿￿￿        ￿￿
 ￿￿￿        ￿￿
￿￿
 ￿￿               
                
 ￿              ￿￿￿￿ ￿ 
   ￿ ￿  ￿ ￿             ￿
         ￿￿       
    ￿          ￿    ￿￿   ￿ 
    ￿            ￿ ￿   
        ￿￿             
    ￿           ￿ ￿         ￿  
    ￿
  ￿ ￿        ￿    ￿ 
    ￿￿         ￿   
   ￿   
￿
￿
￿
￿ 
￿
￿
￿
￿
￿ 
￿
￿
￿
￿
￿ 
￿
￿
￿

￿
￿
￿
￿
￿ 
￿ 
￿
￿
￿ 
￿
￿
￿

￿
￿ ￿
  
￿ 
￿
￿ 
￿
￿
￿
￿
 ￿￿
￿ 
￿

 ￿ 

 ￿ 

 ￿ 

 ￿ ￿  ￿
￿
￿
￿
 ￿￿
￿
 ￿ ￿  ￿   ￿ ￿  
￿ 
￿
￿ 
￿
￿
￿
￿
 ￿￿ ￿ ￿
￿ ￿
     ￿ 
￿
     ￿ ￿
￿
    ￿ ￿
￿

￿
￿

￿   ￿  ￿
￿
 ￿  ￿    
    ￿
  
 ￿ ￿ ￿ ￿
  
 ￿ ￿ ￿ ￿
  
￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿
￿
 ￿       

￿
￿ 
￿
￿
￿
￿ ￿ ￿ ￿
 
 ￿ ￿ ￿ ￿ 
￿
 
￿ ￿
￿
￿ 


￿
        


￿ ￿ ￿ ￿
          


￿ ￿ ￿ ￿
         


￿ ￿ ￿ ￿ 
 ￿     ￿    ￿  ￿  ￿ ￿￿
 ￿ ￿￿  ￿ ￿￿     ￿    ￿￿   ￿  
￿
￿

￿
￿
￿                 ￿


￿
￿ 
￿
￿ ￿ ￿ ￿￿ 
        ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿
￿
  
￿ ￿￿
￿￿
 ￿￿              
                ￿
  ￿           ￿￿    
     ￿ ￿
          ￿￿      
     ￿￿         ￿        
    ￿        ￿   ￿   
 ￿   ￿￿    ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿   ￿        
￿
￿  
 ￿ ￿               

    
￿ ￿    ￿   

￿ ￿  

￿ ￿ ￿ ￿￿
   ￿   ￿  ￿￿  
           ￿  ￿  ￿ ￿   
                ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ 
 ￿ ￿ ￿ ￿ ￿     ￿    ￿￿ ￿ ￿
￿
￿ ￿￿ ￿ ￿
￿
￿￿        
 ￿ ￿ ￿
￿
￿            ￿ ￿ ￿ ￿ ￿
￿
  ￿
  ￿          ￿ ￿￿￿￿
￿ ￿￿
￿
  
￿ ￿￿
￿￿
x
y
z

h
M
0
c
k

F
i
g
.
1
-
G
e
o
m
e
t
r
y
o
f
i
s
o
l
a
t
e
d
s
w
e
p
t
a
i
r
f
o
i
l
.
h
M
0
c
s
k

F
i
g
.
2
-
G
e
o
m
e
t
r
y
o
f
s
w
e
p
t
r
e
c
t
i
l
i
n
e
a
r
c
a
s
c
a
d
e
.
S
k
e
t
c
h
e
s
n
o
t
t
o
s
c
a
l
e
.
￿￿
  ￿ ￿               
 
          ￿    
￿  ￿           ￿   
             ￿ ￿  ￿
         ￿           ￿
                        
    ￿   ￿   ￿ ￿ ￿         
       ￿
 ￿        ￿ ￿    ￿￿ ￿ 
      ￿￿         
  ￿      ￿    ￿    
              ￿    ￿   
         ￿ ￿￿￿ ￿  ￿
￿                      ￿
 ￿  ￿            ￿ ￿￿￿￿
                 
         ￿
￿￿
    
          
￿
  
￿
 
 ￿   

￿ ￿ ￿ ￿￿    ￿         
 ￿       ￿   ￿  ￿ ￿    
   ￿            ￿ ￿   
 ￿  ￿￿

         ￿  
     ￿   ￿￿ ￿  ￿ ￿ ￿ ￿   ￿ ￿   
  ￿ ￿￿   ￿ ￿￿￿     ￿￿      ￿
    
  ￿  ￿ ￿   ￿              
           ￿           
 ￿      ￿    ￿
￿ ￿  ￿ ￿￿ ￿  ￿ ￿ 
￿

 ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿  ￿ ￿ ￿  ￿
￿￿￿
    ￿    
￿


 ￿    ￿   ￿      ￿ 
     ￿￿  ￿  ￿ ￿￿      
 ￿ ￿ ￿ ￿ 

￿ ￿ ￿ ￿￿   ￿ ￿ ￿  ￿ ￿        ￿
       
￿ ￿  ￿ ￿ ￿
￿ ￿ 

 ￿ 
 ￿ 
￿￿￿
￿ ￿  ￿ ￿ ￿ ￿ ￿  ￿        ￿    ￿ ￿￿    
        ￿   ￿ ￿￿   ￿       
  ￿    ￿      ￿￿￿           
          ￿        ￿￿￿￿   ￿  
  ￿ ￿  ￿ ￿         ￿￿
   
                     ￿ 
             ￿ ￿    
          ￿        
    ￿ ￿￿        ￿ ￿
￿￿
   
    ￿￿   ￿  ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿     ￿ ￿ ￿  ￿ ￿ ￿￿
    ￿              
￿ ￿
￿
￿￿￿
  ￿  ￿          ￿
￿
￿ ￿ ￿ 
￿

￿    ￿  ￿ ￿￿
                 
￿


 
￿ ￿ ￿
￿ ￿ ￿￿￿￿
 ￿ ￿￿ ￿
￿ ￿ ￿
￿ ￿ ￿￿￿￿
 
￿ ￿ ￿
￿ ￿ ￿￿￿￿
 ￿ ￿ ￿   
￿ ￿ ￿
￿ ￿ ￿￿￿￿
 ￿ ￿ ￿   
  ￿    ￿ ￿ ￿  ￿ ￿ ￿ 
￿
 ￿ ￿  ￿ ￿ ￿ 
￿
 ￿ ￿ ￿
￿￿ ￿  ￿ ￿￿ 

￿  ￿   ￿ ￿￿      ￿   ￿ 
  ￿ ￿
￿
￿  

￿
    ￿      ￿  

￿    ￿    ￿
     
 ￿ ￿ ￿￿  ￿ ￿ 
￿
￿

 ￿ ￿￿


￿  ￿ 
 ￿ ￿ ￿  ￿  ￿
￿￿￿
                  
￿  ￿ ￿   ￿￿  ￿       ￿         
 

￿


    ￿  ￿ ￿ 
     ￿  ￿ ￿ 
 ￿ ￿￿
 ￿ ￿￿
 ￿ ￿ ￿
 ￿ ￿ ￿￿
 ￿ ￿￿
 ￿ ￿￿
 ￿ ￿ ￿
 ￿ ￿ ￿￿
￿ ￿ ￿￿￿￿
￿ ￿ ￿￿￿￿
￿ ￿ ￿￿￿￿
￿ ￿ ￿￿￿￿
  
    ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿  ￿         
   ￿            ￿     
    ￿
￿￿

￿


￿
￿ ￿ ￿
￿ ￿ ￿￿￿
￿
￿ ￿ ￿
￿ ￿ ￿￿￿
￿
￿ ￿ ￿
￿ ￿ ￿￿￿
￿
￿ ￿ ￿
￿ ￿ ￿￿￿
      ￿ ￿ ￿ ￿ ￿         ￿
            ￿    
       ￿

￿ ￿ ￿ ￿ 


￿
￿ ￿ ￿￿
￿ ￿ ￿￿￿
￿ ￿ ￿
￿ ￿ ￿￿￿
￿ ￿ ￿
￿ ￿ ￿￿
￿ ￿ ￿￿￿
￿ ￿ ￿
￿ ￿ ￿￿￿
￿ ￿ ￿
￿ ￿ ￿￿
￿ ￿ ￿￿￿
￿ ￿ ￿
￿ ￿ ￿￿￿
￿ ￿ ￿
￿ ￿ ￿￿
￿ ￿ ￿￿￿
     ￿               
        ￿
       ￿  
￿
￿    ￿    
￿   


￿  ￿ ￿￿ ￿  ￿ ￿ 
￿
￿

 ￿ ￿￿
￿

￿ ￿￿

￿
￿  ￿￿
￿
￿  ￿ 
 ￿ ￿ ￿  ￿  ￿
￿￿￿
 ￿
￿
￿  ￿        ￿   ￿ ￿ ￿  ￿  ￿   ￿
                  
￿  ￿ ￿   ￿￿  ￿￿          ￿        
   ￿

 

￿
    ￿  ￿ ￿ 
     ￿  ￿ ￿ 
 ￿ ￿￿
 ￿ ￿￿
 ￿ ￿ ￿
 ￿ ￿ ￿￿
 ￿ ￿￿
 ￿ ￿￿
 ￿ ￿ ￿
 ￿ ￿ ￿￿
￿
￿
￿
￿
￿
￿￿
               ￿     
    ￿ ￿   ￿ ￿   

￿ ￿ ￿ ￿￿￿            ￿
                    
￿
￿
￿  ￿￿              ￿    ￿ 
   ￿ ￿  ￿    ￿     
       ￿￿￿  ￿            
               ￿   
    
￿
￿

￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿            ￿￿
       ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿
￿ ￿￿￿￿￿
￿￿  ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿     ￿￿    ￿ ￿  ￿
￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿
  ￿       
                  ￿ ￿
     

        
      


￿  ￿ ￿￿ ￿  ￿ ￿ 
￿￿

￿
￿
￿
￿  ￿ 
 ￿ ￿
￿
 ￿ ￿ ￿  ￿  ￿
￿￿￿
           
 ￿  ￿   ￿￿￿
￿          ￿
￿
￿  ￿      ￿  
     ￿           ￿￿￿￿    
                   


￿
￿￿￿
 

￿ ￿ ￿
￿
          ￿    
       ￿            ￿    ￿ 
 ￿ ￿ ￿￿
￿￿


 ￿
￿ ￿
￿￿
￿ ￿ ￿￿
￿
￿￿
￿ ￿ ￿￿
￿
￿ ￿
￿ ￿ ￿ ￿￿
￿
￿ ￿￿
￿ ￿ ￿ ￿￿
                ￿  ￿  ￿   
￿                  ￿
 ￿           ￿      
￿ ￿
￿ 
￿

￿￿￿
                  ￿ 
￿

     
 ￿ 
￿

￿ 
￿ ￿
￿
￿          
￿ ￿
￿
   ￿  ￿
           ￿
￿
￿ ￿ ￿ 
￿

￿   
￿

￿ ￿ ￿ ￿  ￿ ￿
           ￿ ￿ ￿      
￿ ￿ ￿  ￿   ￿ ￿ ￿        
￿

￿

￿ 
￿


￿

￿
￿ ￿ ￿￿￿
￿ ￿ ￿￿￿
￿ ￿ ￿￿￿
￿
￿ ￿ ￿￿￿
￿ ￿ ￿￿￿
￿ ￿ ￿￿￿
￿
￿ ￿ ￿￿￿
￿ ￿ ￿￿￿
￿ ￿ ￿￿￿
￿
￿ ￿ ￿￿￿
￿ ￿ ￿￿￿
￿ ￿ ￿￿￿
 
￿

              ￿ ￿ ￿ ￿  ￿
    ￿ ￿  ￿  ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿  ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
 ￿   ￿￿
￿￿
  ￿ ￿          ￿￿     
      ￿￿               
             ￿      
        ￿          
￿ ￿
￿
￿ 
￿  ￿  ￿
￿ ￿
￿
￿ 
￿ ￿ ￿  ￿
￿ 
￿
￿ 
￿ ￿ ￿  ￿
￿ 
￿
￿ 
￿ 
￿
￿ ￿ ￿  ￿
￿ 
￿ ￿
￿ 
￿
￿ 
￿  ￿  ￿
￿ 
￿
￿ 
￿ 
￿
￿  ￿  ￿
￿ 
￿ ￿
￿
￿ ￿  ￿
￿ 
￿
￿ 
￿ 
￿
￿ 
￿  ￿  ￿
￿ 
￿
￿ 
￿ ￿
￿
￿ ￿  ￿
￿ 
￿
￿ 
￿ 
￿
￿ 
￿  ￿  ￿
￿ 
￿
￿ 
￿ ￿ 
￿ 
￿
￿ 
￿ ￿ 
￿ 
￿
￿ 
￿   ￿ ￿  ￿ ￿￿￿ 
￿
￿ 
￿
￿￿ ￿ ￿  ￿
   ￿        
 ￿  ￿
￿ 
￿
￿ ￿ 

￿ 
￿
￿ 

￿ ￿ ￿￿
￿


￿


￿
￿

￿  ￿ 
￿ 

￿ ￿  ￿ ￿
￿
￿ ￿  ￿
￿ ￿
￿
￿
￿ ￿ ￿
￿ 
￿  ￿  ￿ ￿ 

￿￿  ￿  ￿ ￿ 
￿
￿ ￿
￿
￿

￿  ￿  ￿ ￿ 
￿
￿
￿ 

￿ 
￿
￿
￿
￿
￿
￿
￿ 

￿  ￿  ￿￿
￿ 

￿ 
￿
￿
          ￿   ￿     
    ￿￿          ￿￿
         ￿     
￿ ￿ ￿
￿         
      

￿      ￿

￿     ￿


￿

￿     
  
￿ ￿ ￿
￿

￿       ￿  ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ 
￿
￿￿  ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿
￿
￿
￿
￿￿


￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ 

￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ 
￿
￿ ￿￿ 
￿
￿ ￿￿￿ ￿￿￿ 

￿ ￿￿ 

￿
￿
￿
￿ ￿￿
￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ 
￿ ￿ ￿
￿  ￿  ￿ ￿ ￿￿￿  ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿  ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿  ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ 
￿
￿￿   ￿ ￿
￿￿￿
￿
￿￿           ￿ ￿  
￿ ￿ ￿
￿

￿ ￿ ￿ ￿￿  ￿ ￿ ￿￿
     ￿ ￿ ￿ ￿
￿ ￿ ￿
￿ ￿￿  ￿ ￿  ￿
￿ ￿ ￿
￿ ￿￿￿


￿ ￿
      ￿￿￿         
 ￿
￿ ￿ ￿
￿ ￿￿    ￿ ￿ ￿
￿ ￿ ￿
￿ ￿￿   ￿￿          ￿
￿ ￿ ￿
￿
￿￿    ￿ ￿  ￿
￿ ￿ ￿
￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿  
￿
 ￿￿￿         
 ￿
￿ ￿ ￿
￿ ￿    ￿ ￿ ￿
￿ ￿ ￿
￿ ￿￿      ￿  ￿
￿ ￿ ￿
￿  ￿
￿ ￿ ￿
￿

￿ ￿
 
￿
  ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿     ￿    ￿  
 ￿         ￿            ￿
￿￿
￿￿
  ￿ ￿     
                 
         ￿              ￿    
         ￿￿            
       ￿   ￿￿￿￿       
           ￿￿￿￿   ￿￿￿￿ ￿         ￿ 
                ￿ ￿ ￿    ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿  ￿ ￿ ￿ 
  ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿     ￿       ￿      ￿      ￿
   
￿


￿
￿
￿
￿

￿
￿
￿
￿
￿
 ￿         ￿          
 ￿￿
￿                   
   ￿￿￿￿       ￿
￿￿
   
            ￿  
      ￿  ￿     ￿  ￿
  ￿                 ￿   
￿￿   ￿        ￿    ￿
    ￿       
￿  ￿ ￿
  ￿￿￿￿
     
 ￿  ￿￿￿￿￿￿ 
￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿ ￿￿￿￿￿￿ 
     ￿￿ ￿￿￿￿        ￿      
                 ￿  ￿
   
  ￿         ￿  ￿ ￿￿ ￿ ￿
           ￿￿  ￿    ￿    
￿￿                ￿ 
                 ￿￿    
              ￿      
     ￿  ￿     
         ￿        ￿￿  
             ￿     ￿
￿   ￿   ￿ ￿         ￿
    ￿           ￿ ￿ 
    ￿ ￿   ￿
 ￿￿   
 ￿￿  ￿       ￿    ￿  
        ￿      ￿     

￿
         ￿     ￿ ￿  ￿    
  ￿  ￿         ￿     
  ￿￿￿￿￿ ￿
￿￿
 ￿￿  ￿  ￿  ￿      ￿  ￿   
  ￿         ￿         ￿￿ 
￿        ￿          ￿
   ￿     ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿
￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿        ￿￿  ￿       ￿
  ￿           ￿  
￿   ￿ ￿ ￿￿ ￿  ￿      ￿ ￿ ￿
￿
￿ 
￿
￿ 
￿
￿       
   ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿  ￿     ￿    
    ￿ 
￿
   ￿￿￿￿￿ ￿
 ￿￿  
  ￿    ￿     ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿    
 ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿                
   ￿    ￿  ￿       ￿   ￿
          ￿     ￿  ￿￿￿￿￿￿￿
  ￿           ￿   ￿
          ￿
 ￿￿         
 ￿￿ ￿ ￿         ￿    ￿ ￿
 ￿  ￿ 
￿
￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿  ￿ ￿ ￿￿        
  ￿￿  ￿￿￿
 ￿  ￿￿           ￿￿  ￿￿￿  ￿
  ￿
 ￿￿            
      ￿   ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿  ￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿ ￿  ￿  ￿￿
 ￿￿            ￿￿ 
  
    ￿￿             ￿ ￿ ￿￿￿       ￿ ￿ ￿ ￿￿
 ￿ ￿            ￿  
       ￿  

￿ ￿
   ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿   
￿￿
           ￿ ￿  

￿ ￿
 
  ￿             ￿ ￿  ￿

￿ ￿
￿   ￿￿￿
 ￿ ￿￿￿ ￿ ￿  ￿ ￿￿￿  ￿   ￿     ￿ 
￿
  ￿ ￿  
   ￿     ￿  ￿￿￿￿￿￿￿ ￿        
 ￿      ￿             ￿
 ￿￿        
  ￿￿          ￿    
              ￿       ￿
    ￿￿      ￿   ￿￿         
       ￿    ￿￿          
         ￿  ￿￿￿￿￿ ￿         ￿
￿￿