Η διαφήμιση στο Internet

choochoopilotInternet και Εφαρμογές Web

25 Ιουν 2012 (πριν από 5 χρόνια και 11 μήνες)

376 εμφανίσεις

E-commerce Networks & Applications
ΗδιαφήμισηστοInternet
ΝίκοςΚωνσταντίνου
ΗδιαφήμισηστοInternet
2
10/10/2006
Εισαγωγή

Ηαπλήδημιουργίαενόςsite δενείναι
πλέοναρκετή

Μιαεπένδυσησεανάπτυξηκαισυντήρηση
δεναποδίδειχωρίςδιαφήμιση
ΗδιαφήμισηστοInternet
3
10/10/2006
ΗαγοράτηςδιαφήμισηςστοInternet

ΈρευνατωνIAB καιPwC γιατο2005
όπωςδημοσιεύθηκεστηνFinancial Times,
Μάιος2006

ΤαέξοδαδιαφήμισηςστοInternet έχουν
ξεπεράσειτααντίστοιχαέξοδαστο
ραδιόφωνο, ταπεριοδικάκαιτους
εξωτερικούςχώρους
ΗδιαφήμισηστοInternet
4
10/10/2006
Τρόποιδιαφήμισης(1/5)

Banners

Παλιά, δοκιμασμένηκαιδημοφιλήςιδέα

Προτυποποίησησεδιαστάσειςκαιτρόπους
χρέωσης
ΗδιαφήμισηστοInternet
5
10/10/2006
Τρόποιδιαφήμισης(2/5)

ΚατάλογοιInternet

Επίσηςπαλιάιδέα

ΗκαταχώρησησεένανκατάλογοInternet δε
θααξιοποιηθείτόσοαπότουςχρήστεςόσο
απότιςμηχανέςαναζήτησης
ΗδιαφήμισηστοInternet
6
10/10/2006
Τρόποιδιαφήμισης(3/5)

Pixel Sites

Νέαιδέα

Alex Tew: Έναεκατομμύριοδολλάριααπότο
milliondollarhomepage.com

Πολλέςαπόπειρεςαπομίμησης
χωρίςαποτέλεσμα
ΗδιαφήμισηστοInternet
7
10/10/2006
Τρόποιδιαφήμισης(4/5)

Διαφήμισησεμηχανέςαναζήτησης

Ανεξάρτητηαπότοranking στααποτελέσματα

Χαμηλόκόστος

Ευέλικταοικονιμικάπρογράμματα

Τεράστιοδίκτυοδιαφημιστών-διαφημιζόμενων
ΗδιαφήμισηστοInternet
8
10/10/2006
Τρόποιδιαφήμισης(5/5)

Search Engine Optimization (SEO)

Έναsite πουδενεμφανίζεταιστιςπρώτεςσελίδες
τωναποτελεσμάτωντωνμηχανώναναζήτησηςείναι
καταδικασμένοστημετριότητα

Οιχρήστεςσπάνιαπλοηγούνταιμέχριτηδέκατη
σελίδααποτελεσμάτων

ΣτόχοςτουSEO είναιηυψηλότερηκατάταξηστα
αποτελέσματατωνμηχανώναναζήτησης
και
επομένωςηπροσέλκυσηνέωνεπισκεπτών
ΗδιαφήμισηστοInternet
9
10/10/2006
Μηχανέςαναζήτησης(1/3)

Crawling

Κάθεμηχανήέχειταδικάτηςπρογράμματα
(spiders ήcrawlers)

Ταspiders τωνμηχανώναναζήτησης
αποθηκεύουνστουςservers τηςτο
στιγμιότυποτωνσελίδωνπουεπισκέπτονται
ΗδιαφήμισηστοInternet
10
10/10/2006
Μηχανέςαναζήτησης(2/3)

Indexing κειμένου

Ταspiders αποθηκεύουντοκαθαρόκείμενο

Δεναναγνωρίζουνεικόνες, video ήαρχεία
flash
ΗδιαφήμισηστοInternet
11
10/10/2006
Μηχανέςαναζήτησης(3/3)

Επεξεργασίαερωτημάτων

Γιακάθεkeyword εξετάζονταιόλεςοισελίδες
πουτοπεριέχουν

Οισελίδεςταξινομούνταιανάλογαμε
συγκεκριμένακριτήρια

ΕδώυπεισέρχονταιοιτεχνικέςτουSEO
ΗδιαφήμισηστοInternet
12
10/10/2006
Επισκόπησητου(1/5)

Φεβρουάριος’99: ΑπότηνAlpha στηBeta
Version

21 Σεπτεμβρίου’99: Επίσημηέναρξη

Ιούνιος’00: 600 εκ. σελίδες

Δεκέμβριος’01: 1,5 δισ. σελίδες

Φεβρουάριος’04: 4 δισ. σελίδες

Σεπτέμβριος’06: 20 δισ. σελίδες
ΗδιαφήμισηστοInternet
13
10/10/2006

Βάσειςδεδομένωνδιαφορετικούχαρακτήρα

Web: ΣελίδεςτουInternet, οιοποίεςπεριλαμβάνουνκαιταURLs ταοποίαδεν
είναιπλήρωςindexed, καθώςκαιαρχείαόπωςpdf, ps, doc, xls, txt, ppt, rtf, asp,
wpd καιάλλα.

Διαφημίσεις: Οιδιαφημίσειςοιοποίεςεμφανίζονταισυνήθωςδεξιάήεπάνωστις
σελίδες, υπότηνεπικεφαλίδα“Sponsored Links”

Εικόνες: Βάσηδεδομένωνμεεικόνες

Groups: ΒάσηδεδομένωνUsenet news

News: Τανέατωντελευταίων30 ημερών, όπωςεμφανίζονταισεsites μενέα

BookSearch: Ολόκληρατακείμεναβιβλίων, μεπεριορισμένηπρόσβασησε
βιβλίαπουυπόκεινταισεcopyrights

GoogleScholar: Ακαδημαϊκέςδημοσιεύσεις, άρθρακαιαναφορές

Directory: ΜιαέκδοσητουOpen Directory μεκαταχωρήσειςπουέχουν
ταξινομηθείμετοGoogle PageRank

Froogle: Shopping καιαναζήτησηπροϊόντων
Επισκόπησητου(2/5)
ΗδιαφήμισηστοInternet
14
10/10/2006
+ΣταδυνατάσημείατουGoogle περιλαμβάνονται:

Τομέγεθοςκαιτοεύροςτουδιαδικτύουπουκαλύπτει.

Ησχετικότητατωναποτελεσμάτωνπουεπιστρέφει.

Αρχείομεcached σελίδεςόπωςαυτέςήτανόταντιςεπισκέφθηκανταspiders τουGoogle.

ΕπιπλέονΒάσειςΔεδομένων: Google groups, directory, books, scholar κλπ
-ΟιαδυναμίεςτουGoogle εντοπίζονταιστιςεξής:

Δενυποστηρίζονταιεμφωλευμέναqueries καιδενυποστηρήζονταιfull Boolean queries

Ηαναζήτησηγιαbacklinks επιστρέφειπεριορισμένααποτελέσματα, ίσωςεσκεμμέναόπως
εκτιμάται

Αποθηκεύειμόνοταπρώτα101 KB κάθεσελίδαςκαιπερίπουτα120 KB τωνpdf

Μπορείνααναζητήσειγιαενικό/πληθυντικό, συνώνυμακαιπαραλλαγέςτωνλέξεωνχωρίς
ναενημερώσειτοχρήστη
Επισκόπησητου(3/5)
ΗδιαφήμισηστοInternet
15
10/10/2006
Επισκόπησητου(4/5)

ΟαλγόριθμοςPageRank

Pείναιμιαweb page, τηςοποίαςθέλουμεναυπολογίσουμετο
PageRank

P1
... Pn
είναιτοσύνολοτωνweb pages πουέχουνεξερχόμενοlink
στηνP

Ο(P1) ... O(Pn) είναιοαριθμόςτωνεξερχόμενωνlinks σεκαθεμίααπό
αυτέςτιςσελίδες

dείναιηπιθανότητατηλεμεταφοράςτουχρήστηκαιυπολογίζεταιστο
15% βάσειστατιστικών

ΝείναιοαριθμόςτωνσελίδωντουInternet
)
)(
)(
...
)(
)(
)(
)(
)(1()(
2
2
1
1
n
n
PO
PPR
PO
PPR
PO
PPR
d
N
d
PPR+++−+=
ΗδιαφήμισηστοInternet
16
10/10/2006


Keyword-based

Αρχικήκαταβολή5$

ΚοστολόγησημεCPC

Ανεξάρτητοαπόrankings

Τεράστιοδίκτυοδιαφημιστών( )
Επισκόπησητου(5/5)
ΗδιαφήμισηστοInternet
17
10/10/2006

ΟισύνδεσμοικαθορίζουντοPageRank
τωνσελίδων

3 είδησυνδέσμων

Εισερχόμενοι

Εξερχόμενοι

Εσωτερικοί

Link Exchange.Βοηθάμόνοότανπρόκειται
γιασελίδεςσχετικούπεριεχομένου

2-Way Link Exchange

Link Farms

Web Rings

Affiliates
Αγοράlinks
ΗδιαφήμισηστοInternet
18
10/10/2006
Search Engine Optimization(1/6)

On-Page Optimization

Content, content, content

Keywords μεπροσοχήστοkeyword density

Headers

Meta tags

Συνοχήτουsite

Sitemap

Search Engine Friendly (SEF) urls

alt tags

<strong> και<b> tags
ΗδιαφήμισηστοInternet
19
10/10/2006
Search Engine Optimization(2/6)

Στρατηγικήkeywords

Λάθος

Σωστό
ΗδιαφήμισηστοInternet
20
10/10/2006
Search Engine Optimization(3/6)

Off-Page Optimization

Κείμενοτωνlinks

Μόνιμαlinks σεκαταλόγους, forums, blogs

Link Exchange μεσχετικάsites
ΗδιαφήμισηστοInternet
21
10/10/2006
Search Engine Optimization(4/6)

SEO Experts: Μιαεπικύνδυνηαγορά

Πολλέςυποσχέσειςχωρίςαντίκρυσμα

Black hat techniques

Hidden text

Ghost sites

Web farms
ΗδιαφήμισηστοInternet
22
10/10/2006
Search Engine Optimization(5a/6)

Παράδειγμα: Hidden Text
ΗδιαφήμισηστοInternet
23
10/10/2006
Search Engine Optimization(5b/6)

Παράδειγμα: Hidden Text
ΗδιαφήμισηστοInternet
24
10/10/2006
Search Engine Optimization (6/6)
ΗδιαφήμισηστοInternet
25
10/10/2006
e-Marketing
+Πλεονεκτήματα

Δυνατότητεςαμφίδρομηςεπικοινωνίας

Παροχήπληροφοριώνκαιστατιστικών

Ταχύτητα
-Μειονεκτήματα

Ανάγκηγιαπρωτοτυπία

Καταιγισμόςδιαφημίσεων

Δυνατότηταεξαπάτησης
ΗδιαφήμισηστοInternet
26
10/10/2006
Συμπεράσματα

Ανάγκηγιαεπένδυσησεδιαφήμιση

ΗαγοράSEO είναιαρκετάώριμηστοεξωτερικό,
όχιόμωςκαιστηνΕλλάδα, μεεξαίρεσηαρκετά
τουριστικάsites

Οικατασκευαστέςιστοσελίδωνθαέπρεπενα
προσφέρουνκαιπρογράμματαδιαφήμισης-
βελτιστοποίησηςκαιπαρακολούθησηςτωνsites

Θαπρέπειναγίνειαντιληπτόότιηαύξησητης
επισκεψιμότηταςτουsite μεταφράζεταισε
πραγματικό
οικονομικόόφελος