Δημιουργία ιστοσελίδας (site)

choochoopilotInternet και Εφαρμογές Web

25 Ιουν 2012 (πριν από 5 χρόνια και 10 μήνες)

518 εμφανίσειςΔΗΜΟΣ ΓΟΡΤΥΝΙΑΣ
_____________________________________________________________________________________________
ΑΠΟΦ. ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΡ. 64/2011
ΘΕΜΑ: «Δημιουργία ιστοσελίδας (site) Δήμου
Γορτυνίας. ».
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΡ. 3/2011
_____________________________________________________________________________________________
Στη Δημητσάνα & στην αίθουσα του Διασυνεδριακού Κέντρου Δημητσάνας του Δήμου
Γορτυνίας σήμερα την Πέμπτη 24 Φεβρουαρίου 2011 & ώρα 12:00 μ. συνήλθε σε
συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο κατόπιν της υπ΄ αρ. πρωτ. 1773 από 17/2/2011 εγγράφου
προσκλήσεως του Προέδρου του κ. Ζούνη Πέτρου. Η πρόσκληση επιδόθηκε νόμιμα, σύμφωνα
με τις διατάξεις του αρ.67 παρ.4. N 3852/2010.
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
ΑΠΟΝΤΕΣ
1. ΖΟΥΝΗΣ ΠΕΤΡΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ
1. ΒΟΓΙΑΝΤΖΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ
2. ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΠΑΡ.
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
2. ΓΟΝΤΙΚΑΣ ΤΡΥΦΩΝΑΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
3.ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΙΩΑΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
3. ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
4. ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
4. ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ
5. ΑΛΒΕΝΙΩΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
5. ΣΤΟΥΓΙΟΥ – ΠΑΝΑΓΟΥΛΙΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
6. ΑΠΟΣΚΙΤΗΣ ΗΛΙΑΣ του ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ

7. ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ του ΧΡΗΣΤΟΥ
8. ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
9. ΓΚΙΩΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
10. ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ – ΤΡΟΥΠΗ ΜΑΡΙΝΑ του ΔΗΜ
11. ΘΑΝΟΠΟΥΛΟΥ – ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ του ΔΗΜ
12. ΚΑΔΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΗΛΙΑ
13. ΚΟΥΝΤΑΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
14. ΜΑΡΑΓΚΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ του ΜΗΝΑ
15. ΜΟΥΤΖΟΥΡΗ – ΚΑΧΡΗ ΔΗΜΗΤΡΑ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ
16. ΜΠΑΡΟΥΤΣΑΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ
17. ΝΙΚΗΤΑΣ ΚΑΝΕΛΛΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
18. ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΘΕΟΔΩΡΟΥ
19. ΠΑΠΑΝΑΣΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ
20. ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
21. ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ
22. ΠΥΡΠΥΡΗΣ ΚΑΛΛΙΜΑΧΟΣ του ΠΑΝΟΥ
23. ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΛΕΩΝΙΔΑ
24. ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ
25. ΤΡΥΦΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ
26. ΤΣΑΦΑΡΑΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ του ΚΩΝ/ΝΟΥ
27. ΦΡΑΓΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΠΕΤΡΟΥ
28. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ
Οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και
προσκλήθηκαν νόμιμα
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε ο Δήμαρχος ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΠ. ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ
Ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει απαρτία δεδομένου ότι σε σύνολο 33 μελών παρόντες
ευρέθησαν είκοσι επτα (27) * Δημοτικοί Σύμβουλοι & απόντες έξι(6). Παρόντες επίσης
ευρέθησαν σαράντα ένα (41) Πρόεδροι και Εκπρόσωποι Τοπικών Κοινοτήτων.
Για την τήρηση των πρακτικών παραβρέθηκε η δημοτική υπ/λος Ελένη Καν. Νικήτα.
*ο Δ.Σ κ. Κανελλόπουλος προσήλθε κατά τη συζήτηση του 3ου θέματος εκτός της ημερήσιας
διάταξης.
1

_____________________________________________________________________________3
9
ο
ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
Δημιουργία ιστοσελίδας (site) Δήμου Γορτυνίας

_____________________________________________________________________________
Ο Πρόεδρος εισηγήθηκε το παραπάνω θέμα της ημερήσιας διάταξης & έδωσε το λόγο στον κ.
Δήμαρχο ο οποίος είπε:
Ο νέος Δήμος Γορτυνίας πρέπει άμεσα να δημιουργήσει ιστοχώρο, όπως προκύπτει
από:
• το Ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων
και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο
διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις».
• τις σύγχρονες ανάγκες άμεσης ενημέρωσης των δημοτών από το διαδίκτυο.
• τις δυνατότητες επικοινωνίας που προσφέρει το διαδίκτυο, τόσο μεταξύ Δήμου και
δημοτών, όσο και μεταξύ των υπηρεσιών και των υπαλλήλων του Δήμου μεταξύ
τους.
• τις δυνατότητες προβολής του Δήμου Γορτυνίας και "παρουσίας" του στον χώρο
των ηλεκτρονικών μέσων ενημέρωσης.
• την ανάγκη εφαρμογής των αρχών της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, ιδιαίτερα
στον Δήμο Γορτυνίας, όπου είναι ανάγκη να υλοποιηθεί η αποκεντρωμένη
διοίκηση.
Σημειώνεται ότι η ενεργοποίηση του ιστοχώρου θα πρέπει να γίνει άμεσα, διότι μετά
την 15/3/2011 ο Δήμος πρέπει υποχρεωτικά να αναρτά τις πράξεις που ορίζεται από
τον παραπάνω νόμο και τις σχετικές εγκυκλίους του ΥΠ.ΕΣ.Α.Η.Δ. (ΔΙΣΚΠΟ/Φ.8οικ.
16752/22-7-2010).

Α) Κατοχύρωση Ονόματος Χώρου (domain name).


Το όνομα χώρου που προτείνεται είναι το διαθέσιμο "www.gortynia.gov.gr".

Β) Φιλοξενία περιεχομένου ιστοσελίδων (web hosting)


Προτείνεται η επιλογή αξιόπιστου παρόχου που προσφέρει υψηλής ποιότητας και
αδιάλειπτης λειτουργίας εξυπηρετητές (servers), με απεριόριστη κίνηση δεδομένων
(data transfer) και μεγάλο χώρο αποθήκευσης (data storage).
Για να καλύπτονται και οι ανάγκες εσωτερικής επικοινωνίας μεταξύ των οργανικών
μονάδων του Δήμου, πρέπει να παρέχονται απεριόριστοι λογαριασμοί ηλεκτρονικής
αλληλογραφίας (e-mail accounts).
Προτείνεται η επιλογή μεταξύ των μεγάλων παρόχων της ελληνικής αγοράς (OteNet,
ForthNet), που διαθέτουν συνεχή υποστήριξη και παρακολούθηση (24x7).

Γ) Τεχνικές Προδιαγραφές Ιστοχώρου


Γ1. Εργαλεία υλοποίησης
Για τον ιστότοπο επιβάλλεται να γίνει όσο το δυνατόν εκτενέστερη χρήση λογισμικών ανοιχτού
κώδικα (open source). Συστήματα διαχείρισης περιεχομένου (CMS) όπως τα Wordpress, Joomla
και Drupal πληρούν την παραπάνω συνθήκη. Το εν λόγω σύστημα διαχείρισης περιεχομένου θα
συνεργάζεται με σχεσιακό σύστημα βάσης δεδομένων (rdbms) επίσης ανοικτού κώδικα.
Προτεινόμενα είναι MySQL ή αντίστοιχο όπως MariaDB.
2
Γ2. Διεπαφή χρήστη (user interface)
Η διεπαφή χρήστη που προτείνεται είναι τύπου Blog. Αυτό συνεπάγεται ότι το περιεχόμενο θα
εμφανίζεται με την μορφή άρθρου, το οποίο μπορεί να ενσωματώνει πάσης φύσεως
περιεχόμενο πολυμέσων (multimedia content), YouTube ταινίες και αποσπάσματα,
φωτογραφίες, αρχεία ήχου. Θα πρέπει να υπάρχει η δυνατότητα σχολιασμού κάθε άρθρου, είτε
από εγγεγραμμένους χρήστες, είτε από επισκέπτες. Επιπλέον, απαραίτητη είναι η δυνατότητα
αναζήτησης άρθρων και κειμένων.
Γ3. Διαδραστικότητα με τόπους κοινωνικής δικτύωσης και εναλλακτικούς φυλλομετρητές
(smart phones)
Επιθυμητή είναι και η σύνδεση των άρθρων και του λοιπού περιεχομένου με σελίδες κοινωνικής
δικτύωσης (facebook κτλ.) με πλήκτρα της μορφής "share", "like", κ.ο.κ. Επιπρόσθετα θα πρέπει
μελλοντικά να είναι δυνατή η πρόσβαση και ανάγνωση, μέσω ειδικά προσαρμοσμένης διεπαφής,
από smart phones (iPhone iOS, Google Android).
Γ4. Βελτιστοποίηση Ιστοσελίδων για τις Μηχανές Αναζήτησης (SEO)
Πρέπει να υποστηρίζεται καταγραφή στατιστικών χρήσης και επισκεψιμότητας του ιστότοπου
μέσω Google analytics. Είναι απαραίτητη η έρευνα και η ανάλυση των παραπάνω στατιστικών
στοιχείων με σκοπό την ανάπτυξη στρατηγικών για την βελτιστοποίηση της σειράς εμφάνισης
στα αποτελέσματα των μηχανών αναζήτησης.
Γ5. Επεκτασιμότητα -Προσαρμοστικότητα
Η σχεδίαση θα πρέπει να επιτρέπει την επέκταση του ιστοτόπου (νέες θεματικές ενότητες,
καινούργια μενού) καθώς και να προσαρμόζεται εύκολα στις σύγχρονες τεχνολογίες κάθε
εποχής. Είναι επιθυμητή η δυνατότητα της εύκολης μεταφοράς του ιστοτόπου σε νέο
εξυπηρετητή (webserver) ή αλλαγή του συστήματος διαχείρισής του (migration), ανάλογα με τις
ανάγκες και τις επιταγές της χρονικής περιόδου.
Γ6. Διαχείριση Ιστοχώρου
Η διαχείριση του ιστότοπου θα πρέπει να γίνεται από "back end" πίνακα ελέγχου από χρήστη
που έχει δικαιώματα Διαχειριστή (Administrator). Τα επίπεδα χρηστών του ιστοτόπου θα είναι
τουλάχιστον δύο (Διαχειριστής – Απλός χρήστης) και ανάλογα με τις ανάγκες πρέπει να
υπάρχει η δυνατότητα διάκρισης περισσοτέρων επιπέδων (Διαχειριστής, Εκδότης,
Αρθρογράφος, Απλός χρήστης, κ.ο.κ).

Δ) Οικονομικά στοιχεία


Με τη χρήση λογισμικού ανοιχτού κώδικα (open source) ελαχιστοποιείται η ανάγκη
προμήθειας προγραμμάτων και περιορίζεται στην ανάγκη εφάπαξ προμήθειας αδειών
λειτουργίας (lisences), όταν χρειαστεί. Η κατοχύρωση ονόματος χώρου έχει διάρκεια
δύο ετών και έχει κόστος περίπου 20 € το χρόνο. Η φιλοξενία του ιστοχώρου
επιβαρύνει κάποιον τηλεφωνικό λογαριασμό με ένα πάγιο μηνιαίο ποσό της τάξης των
50 €.
Το Δημοτικό Συμβούλιο καλείται να εγκρίνει δαπάνη έως 5.000,00 € στον υπό
κατάρτιση προϋπολογισμό, καθώς και την απ΄ ευθείας ανάθεση της κατασκευής του
ιστοχώρου, προκειμένου να προχωρήσει ο Δήμος στην δημιουργία και λειτουργία της.
Η υπηρεσία θα παραληφθεί από την αρμόδια επιτροπή (δύο υπαλλήλους και έναν
Δημοτικό Σύμβουλο) όπως ορίζεται με τις διατάξεις του Ν.28/80.

Ακολούθησε διαλογική συζήτηση & το Δ. Σ αφού έλαβε υπόψη του την παραπάνω εισήγηση και
τις διατάξεις διατάξεις που αναφέρονται σε αυτή,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

3
_ Εγκρίνει την κατασκευή ιστοχώρου του Δήμου Γορτυνίας ο οποίος θα έχει τα
χαρακτηριστικά που ανέφερε στην εισήγησή του ο κ.Δήμαρχος δηλαδή:

Α) Κατοχύρωση Ονόματος Χώρου (domain name).


Το όνομα χώρου που προτείνεται είναι το διαθέσιμο "www.gortynia.gov.gr".

Β) Φιλοξενία περιεχομένου ιστοσελίδων (web hosting)


Προτείνεται η επιλογή αξιόπιστου παρόχου που προσφέρει υψηλής ποιότητας και
αδιάλειπτης λειτουργίας εξυπηρετητές (servers), με απεριόριστη κίνηση δεδομένων
(data transfer) και μεγάλο χώρο αποθήκευσης (data storage).
Για να καλύπτονται και οι ανάγκες εσωτερικής επικοινωνίας μεταξύ των οργανικών
μονάδων του Δήμου, πρέπει να παρέχονται απεριόριστοι λογαριασμοί ηλεκτρονικής
αλληλογραφίας (e-mail accounts).
Προτείνεται η επιλογή μεταξύ των μεγάλων παρόχων της ελληνικής αγοράς (OteNet,
ForthNet), που διαθέτουν συνεχή υποστήριξη και παρακολούθηση (24x7).

Γ) Τεχνικές Προδιαγραφές Ιστοχώρου


Γ1. Εργαλεία υλοποίησης
Για τον ιστότοπο επιβάλλεται να γίνει όσο το δυνατόν εκτενέστερη χρήση λογισμικών ανοιχτού
κώδικα (open source). Συστήματα διαχείρισης περιεχομένου (CMS) όπως τα Wordpress, Joomla
και Drupal πληρούν την παραπάνω συνθήκη. Το εν λόγω σύστημα διαχείρισης περιεχομένου θα
συνεργάζεται με σχεσιακό σύστημα βάσης δεδομένων (rdbms) επίσης ανοικτού κώδικα.
Προτεινόμενα είναι MySQL ή αντίστοιχο όπως MariaDB.
Γ2. Διεπαφή χρήστη (user interface)
Η διεπαφή χρήστη που προτείνεται είναι τύπου Blog. Αυτό συνεπάγεται ότι το περιεχόμενο θα
εμφανίζεται με την μορφή άρθρου, το οποίο μπορεί να ενσωματώνει πάσης φύσεως
περιεχόμενο πολυμέσων (multimedia content), YouTube ταινίες και αποσπάσματα,
φωτογραφίες, αρχεία ήχου. Θα πρέπει να υπάρχει η δυνατότητα σχολιασμού κάθε άρθρου, είτε
από εγγεγραμμένους χρήστες, είτε από επισκέπτες. Επιπλέον, απαραίτητη είναι η δυνατότητα
αναζήτησης άρθρων και κειμένων.
Γ3. Διαδραστικότητα με τόπους κοινωνικής δικτύωσης και εναλλακτικούς φυλλομετρητές
(smart phones)
Επιθυμητή είναι και η σύνδεση των άρθρων και του λοιπού περιεχομένου με σελίδες κοινωνικής
δικτύωσης (facebook κτλ.) με πλήκτρα της μορφής "share", "like", κ.ο.κ. Επιπρόσθετα θα πρέπει
μελλοντικά να είναι δυνατή η πρόσβαση και ανάγνωση, μέσω ειδικά προσαρμοσμένης διεπαφής,
από smart phones (iPhone iOS, Google Android).
Γ4. Βελτιστοποίηση Ιστοσελίδων για τις Μηχανές Αναζήτησης (SEO)
Πρέπει να υποστηρίζεται καταγραφή στατιστικών χρήσης και επισκεψιμότητας του ιστότοπου
μέσω Google analytics. Είναι απαραίτητη η έρευνα και η ανάλυση των παραπάνω στατιστικών
στοιχείων με σκοπό την ανάπτυξη στρατηγικών για την βελτιστοποίηση της σειράς εμφάνισης
στα αποτελέσματα των μηχανών αναζήτησης.
Γ5. Επεκτασιμότητα -Προσαρμοστικότητα
Η σχεδίαση θα πρέπει να επιτρέπει την επέκταση του ιστοτόπου (νέες θεματικές ενότητες,
καινούργια μενού) καθώς και να προσαρμόζεται εύκολα στις σύγχρονες τεχνολογίες κάθε
εποχής. Είναι επιθυμητή η δυνατότητα της εύκολης μεταφοράς του ιστοτόπου σε νέο
εξυπηρετητή (webserver) ή αλλαγή του συστήματος διαχείρισής του (migration), ανάλογα με τις
ανάγκες και τις επιταγές της χρονικής περιόδου.
4
Γ6. Διαχείριση Ιστοχώρου
Η διαχείριση του ιστότοπου θα πρέπει να γίνεται από "back end" πίνακα ελέγχου από χρήστη
που έχει δικαιώματα Διαχειριστή (Administrator). Τα επίπεδα χρηστών του ιστοτόπου θα είναι
τουλάχιστον δύο (Διαχειριστής – Απλός χρήστης) και ανάλογα με τις ανάγκες πρέπει να
υπάρχει η δυνατότητα διάκρισης περισσοτέρων επιπέδων (Διαχειριστής, Εκδότης,
Αρθρογράφος, Απλός χρήστης, κ.ο.κ).

Δ) Οικονομικά στοιχεία


Με τη χρήση λογισμικού ανοιχτού κώδικα (open source) ελαχιστοποιείται η ανάγκη
προμήθειας προγραμμάτων και περιορίζεται στην ανάγκη εφάπαξ προμήθειας αδειών
λειτουργίας (lisences), όταν χρειαστεί. Η κατοχύρωση ονόματος χώρου έχει διάρκεια
δύο ετών και έχει κόστος περίπου 20 € το χρόνο. Η φιλοξενία του ιστοχώρου
επιβαρύνει κάποιον τηλεφωνικό λογαριασμό με ένα πάγιο μηνιαίο ποσό της τάξης των
50 €.

− Εγκρίνει την απ΄ ευθείας ανάθεση της εργασίας για την δημιουργία του
ιστοχώρου με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.

− Εγκρίνει πίστωση 5.000,00 € η οποία δεσμεύεται να εγγραφεί στον υπό
κατάρτιση προϋπολογισμό για την πληρωμή της δαπάνης που θα προκείψει
από την κατασκευή του ιστοχώρου.
− Ορίζει ότι η παραλαβή της εργασίας θα γίνει από τη αρμόδια επιτροπή
παραλαβής εργασιών του Δήμου Γορτυνίας.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 64
…….

Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα λύεται η συνεδρίαση της 24ης Φεβρουαρίου 2011
το πρακτικό (Νο 3/2011) συντάχθηκε, αναγνώσθηκε & υπογράφεται ως ακολούθως:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΖΟΥΝΗΣ ΠΕΤΡΟΣ ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Τα μέλη

Δημητσάνα ../../2011
Ακριβές αντίγραφο
Ο Δήμαρχος ΓορτυνίαςΙΩΑΝΝΗΣ ΣΠ. ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ
5