Μηχανές αναζήτησης, Βελτιστοποίηση websites για μηχανές αναζήτησης (SEO). Δυνατότητες SEO στο Joomla! Επεκτάσεις (extensions) στο Joomla!

choochoopilotInternet και Εφαρμογές Web

25 Ιουν 2012 (πριν από 6 χρόνια και 24 μέρες)

638 εμφανίσεις

1
Συστήματα Διαχείρισης Περιεχομένου στον Παγκόσμιο 
Ιστό
Διάλεξη #9
η
:
Μηχανές αναζήτησης, Βελτιστοποίηση websites 
για μηχανές αναζήτησης (SEO). Δυνατότητες SEO στο Joomla! 
Επεκτάσεις (extensions) στο Joomla!
Γαβαλάς Δαμιανός
dgavalas@aegean.gr
2
Είδη μηχανών αναζήτησης

Με βάση το περιεχόμενο αναζήτησης : 

Γενικού ενδιαφέροντος 

Με βάση το περιεχόμενο αναζήτησης : 

Γενικού ενδιαφέροντος 

Στοχευμένες

Με βάση τα αποτελέσματα που δίνουν στο 
χρήστη: 

Πρώτης γενιάς 
Δ ύ  
ά

Στοχευμένες

Με βάση τα αποτελέσματα που δίνουν στο 
χρήστη: 

Πρώτης γενιάς 
Δ ύ  
ά

Δ
ε
ύ
τερης
 
γενι
ά
ς

Τρίτης γενιάς

Τέλος, μια άλλη ξεχωριστή κατηγορία των 
μηχανών αναζήτησης, είναι οι Μεταμηχανές

Δ
ε
ύ
τερης
 
γενι
ά
ς

Τρίτης γενιάς

Τέλος, μια άλλη ξεχωριστή κατηγορία των 
μηχανών αναζήτησης, είναι οι Μεταμηχανές
Στοχευμένες και γενικού
ενδιαφέροντος μηχανές αναζήτησης

Οι στοχευμένες μηχανές αναζήτησης, επικεντρώνονται σε 
συγκεκριμένα θέματα. Προσπαθούν να βρουν και να 
καταγράψουν όσες περισσότερες ιστοσελίδες μπορούν για 
καταγράψουν όσες περισσότερες ιστοσελίδες μπορούν για 
μια συγκεκριμένη θεματική, επισκεπτόμενες ένα 
περιορισμένο αριθμό δικτυακών τόπων που καλύπτουν το 
συγκεκριμένο θέμα.

Οι γενικού ενδιαφέροντος σε αντίθεση με τις στοχευμένες, 
προσπαθούν να καταγράψουν όσο το δυνατόν μεγαλύτερο 
τμήμα των ιστοσελίδων του διαδικτύου, ανεξαρτήτως 
θ ή
θ
εματικ
ή
ς.
3
Πρώτης και δεύτερης 
γενιάς

Πρώτης γενιάς: συσχετίζουν και παρουσιάζουν τα 
αποτελέσματα, με βάση το ποσοστό συνάφειας τους

Εστιάζουν στο 
περιεχόμενο
των σελίδων για να καθορίσουν τη σειρά 
Εστιάζουν στο 
περιεχόμενο
των σελίδων για να καθορίσουν τη σειρά 
παρουσίασης (ranking)

Δεύτερης γενιάς: μηχανές αναζήτησης  που μπορούν να 
παρουσιάσουν και να ιεραρχήσουν τα αποτελέσματα με 
ποικίλους τρόπους. Σύμφωνα με το τύπο ή το είδος των 
τεκμηρίων, η ακόμα και να δεχτούν ερωτήσεις σε φυσική 
γλώσσα, δίνοντας αποτελέσματα που έχουν καθοριστεί εκ των 
πρότερων
πρότερων

Συνήθως εστιάζουν στην ανάλυση των links άλλων ιστοσελίδων

Τρίτης γενιάς: μηχανές αναζήτησης που λαμβάνουν 
υπόψη τις προτιμήσεις των χρηστών (π.χ. Clicks χρηστών 
πάνω σε συγκεκριμένα αποτελέσματα μπορεί να ανεβάσει 
το ranking των τελευταίων)
Σημασία των μηχανών
 
αναζήτησης

Μηχανές αναζήτησης: Εργαλεία που χρησιμοποιούνται 
για τον εντοπισμό πληροφορίας στον παγκόσμιο ιστό

Χρησιμοποιούν 
λέξεις

κλειδιά
(
Keywords) 
με 

boolean

 
Χρησιμοποιούν 
λέξεις
κλειδιά
(
䭥ywords)  
με 
扯潬敡b  
λογική για να επιστρέψουν λίστα web ιστοσελίδων που 
περιέχουν την πληροφορία που αναζητείται

Οι περισσότερες επισκέψεις σε web site ηλεκτρονικών 
επιχειρήσεων προέρχονται από αναζητήσεις που κάνουν οι 
υποψήφιοι πελάτες στο διαδίκτυο

Οι περισσότεροι χρήστες δεν βλέπουν καν τη 2η σελίδα 
Οι περισσότεροι χρήστες δεν βλέπουν καν τη 2η σελίδα 
των αποτελεσμάτων που επιστρέφει η μηχανή αναζήτησης

Πολύ σημαντικός παράγοντας για μια επιχείρηση να 
ιεραρχηθεί / καταταχθεί ψηλότερα από τους 
ανταγωνιστές της (highest ranking) στα αποτελέσματα 
που επιστρέφουν οι μηχανές αναζήτησης
4
Μηχανές αναζήτησης: πως 
δουλεύουν

Για τον εντοπισμό ιστοσελίδων χρησιμοποιούν δύο 
μηχανισμούς:

Με άμεση προσθήκη μιας URL διεύθυνσης από το 

Με άμεση προσθήκη μιας URL διεύθυνσης από το 
διαχειριστή της, π.χ. www.google.com/addurl.html

Ειδικό λογισμικό (‘αράχνες’) που ερευνούν συστηματικά και 
αυτοματοποιημένα το διαδίκτυο εντοπίζοντας νέες, 
διαγραμμένες ή ενημερωμένες σελίδες

Οι ιστοσελίδες που ανακαλύπτονται από τις αράχνες 
αποθηκεύονται σε βάσεις δεδομένες της μηχανής 
αποθηκεύονται σε βάσεις δεδομένες της μηχανής 
αναζήτησης και καταλογοποιούνται

Δημιουργείται δηλαδή ένα ευρετήριο (κατάλογος) των 
αποθηκευμένων σελίδων έτσι ώστε η μηχανή αναζήτησης 
να επιταχύνει τον εντοπισμό και ανάκτηση της σελίδας που 
περιέχει τα keywords που εισάγει ο χρήστης
Μηχανές αναζήτησης:
 
ευρετήρια
λέξη-κλειδί έγγραφο:θέση; έγγραφο:θέση; ...
σκύλος
τσάντα
5:7; 8:1; 12:3
1:3; 7:9
βιβλίο
2:9; 12:15; 32:4
5
Tα μέρη μιας μηχανής
 
αναζήτησης: οι αράχνες

Οι αράχνες (crawlers ή spiders ή robots ή bots) δεν 
‘ταξιδεύουν’ στο web, αλλά «κατεβάζουν» τις σελίδες και 
τις διαβιβάζουν στο μηχανισμό ευρετηρίου
τις διαβιβάζουν στο μηχανισμό ευρετηρίου

Χρησιμοποιούν την ύπαρξη συνδέσμων (links) στις 
ιστοσελίδες: για κάθε σελίδα που κατεβάζουν, εντοπίζουν 
τους συνδέσμους της και τους ‘ακολουθούν’ κατεβάζοντας 
και τις σελίδες στις οποίες «δείχνουν» οι σύνδεσμοι αυτοί

Πρέπει να αποφεύγουν την επανα‐πρόσβαση στις σελίδες 
 έ  ήδ   βά
που
 έ
χουν
 ήδ
η
 
κατε
βά
σει

Κακά προγραμματισμένες αράχνες μπορεί να κατακλύσουν 
έναν web server με εκατομμύρια αιτήσεις ώστε να μην 
μπορούν να εξυπηρετήσουν τους επισκέπτες τους 

Θεωρητικά δεν μπορούν να ανακαλύψουν σελίδες που 
ανήκουν στο αόρατο web (invisible web)
Αλγόριθμος μιας απλής 
αράχνης
Initialize:
UrlsDone
=;
UrlsTodo
= {

firstsite seed htm
’ ‘
secondsite seed htm

}
UrlsDone
=

;

UrlsTodo
=

{
firstsite
_
seed
.
htm
,
secondsite
_
seed
.
htm
..
}
Repeat:
url = UrlsTodo.getNext()
ip = DNSlookup( url.getHostname() )
html = DownloadPage( ip, url.getPath() )
UrlsDone.insert( url )
newUrl
s
=
p
arseForLinks
(
html
)
p
( )
F o r e a c h n e w U r l
If not UrlsDone.contains( newUrl )
then UrlsTodo.inser
t
( newUrl )
6
Tα μέρη μιας μηχανής αναζήτησης: 
μηχανισμός ευρετηρίου (indexing 
mechanism)

Όταν η αράχνη επισκέπτεται μια ιστοσελίδα, την παραδίδει 
  ό  ί     θ ύ     λή  
στο
 
μηχανισμ
ό 
ευρετηρ
ί
ου
 
που
 
απο
θ
ηκε
ύ
ει
 
το
 
π
λή
ρες
 
κείμενο της σελίδας στη βάση δεδομένων της μηχανής 
αναζήτησης

Καταλογοποιούνται οι λέξεις που περιέχονται στην 
αποθηκευμένη σελίδα και ενημερώνεται το ευρετήριο 
(
?U?I
?V
?N?a
?]
?I?N??Y?N
?X
??P?a
?S
?I?N
?X
, λίστα 
μ
ε ιστοσελίδε
ς
 που τ
η
ν
 
( ρ χ ς ξ ς μ ς η
περιέχουν, πιθανόν και την ακριβή θέση της λέξης μέσα 
στις ιστοσελίδες

Απαλείφονται από το ευρετήριο συνηθισμένες λέξεις 
(άρθρα, σημεία στίξης, ...)
Tα μέρη μιας μηχανής αναζήτησης: 
μηχανισμός αναζήτησης

Ο μηχανισμός αναζήτησης περιλαμβάνει τμήματα 
όπως:
Δ φή  ή  (φό   ζή )

Δ
ιεπα
φή 
χρ
ή
στη
 (φό
ρμα
 
ανα
ζή
τησης
)

Μηχανισμό που ‘αξιολογεί’ το ερώτημα και –μέσω 
του ευρετηρίου‐ εντοπίζει τις πιο σχετικές 
ιστοσελίδες στη βάση δεδομένων της μηχανής 
αναζήτησης
ή λ ά ί

Μορφοποιητ
ή
 αποτε
λ
εσμ
ά
των που μορφοποιε
ί
 τις
 
πιο συναφείς ιστοσελίδες και τις επιστρέφει στον 
browser του χρήστη υπό μορφή συνδέσμων (links 
προς τις πραγματικές σελίδες)
7
Μηχανές αναζήτησης:
 
λειτουργία αναζήτησης
Ιστοσελίδες
Χ ή
Χ
ρ
ή
στης
Ιστοσελίδα
μηχανής
Μηχανισμός
αναζήτησης
Μηχανή
ευρετηρίου
Αποτελέσματα
αναζήτησης
Ευρετήριο
(index)
αναζήτησης
ευρετηρίου
Κριτήρια ιεράρχησης αποτελεσμάτων 
από μηχανές αναζήτησης

Οι μηχανές αναζήτησης ιεραρχούν τα αποτελέσματα που 
επιστρέφουν υπολογίζοντας τη συνάφεια βάσει κάποιου 
αλ
γ
ο
ρ
ίθ
μ
ου
γ ρ μ

Η λειτουργία αυτών των αλγορίθμων είναι εμπορικό μυστικό

Κριτήρια ιεράρχησης

Συχνότητα των keywords μέσα σε μια ιστοσελίδα

Ο όρος που αναζητείται περιέχεται στον τίτλο, στην πρώτη 
επικεφαλίδα, στην πρώτη παράγραφο, κλπ

HTML

meta tags


䡔䵌
浥瑡  tags

<META name="keywords" content="HTML, tutorial, learn, make, 
create, design, web page, εγχειρίδιο, ιστοσελίδες, writing, form, 
tables, frames">

Δεν εξασφαλίζουν υψηλή ιεράρχηση αφού έχουν χρησιμοποιηθεί με 
αθέμιτο τρόπο (spamdexing ή spoofing)
8
Κριτήρια ιεράρχησης αποτελεσμάτων 
από μηχανές αναζήτησης

Κριτήρια ιεράρχησης

Δημοτικότητα μιας ιστοσελίδας (πόσες επισκέψεις δέχεται 
γ
ια 
μ
ια συ
γ
κεκ
ρ
ι
μ
έν
η
 ανα
ζή
τ
η
σ
η
γ μ γ ρ μ η ζή η η

Ανάλογα με το ποιες σελίδες «δείχνουν» σε μια σελίδα (αυτό 
δηλώνει και το θέμα της ‘σελίδας‐στόχου’)
Στατιστική σύγκριση μηχανών αναζήτησης: πόσο 
φρέσκα είναι τα νέα (συχνότητα ανανέωσης)

Όλες οι μηχανές αναζήτησης μας δίνουν εικόνες του 
παρελθόντος (ακόμα κι αν «κατεβάσουμε» σήμερα τις σελίδες 
μας, αυτές θα εξακολουθήσουν να βρίσκονται όταν 
αναζητούνται τις επόμενες εβδομάδες/μήνες)

Πόσο συχνά ανανεώνουν το περιεχόμενό τους; 
Πηγή: htt
p
://www.searchen
g
ineshowdown.com
9
Μηχανές αναζήτησης: Η
 
περίπτωση του Google

Πρώτο prototype στο Stanford 
University από τους Larry Page 
and Sergey Brin (1997)

Χρησιμοποιεί ένα ειδικό 
μηχανισμό για βελτίωση των 
αποτελεσ
μ
άτων που
 
and Sergey Brin (1997)

Η μεγαλύτερη σήμερα μηχανή 
αναζήτησης με πολύ υψηλά 
ποσοστά συνάφειας όρων 
αναζήτησης και αποτελεσμάτων

Περισσότερες από 150 εκ αιτήσεις 
ημ
ε
ρή
σια, πε
ρ
ιλα
μβ
άνει πάνω
 
μ
επιστρέφει: Κατατάσσει 
ψηλά τις σελίδες στις οποίες 
«δείχνουν» πολλές σελίδες ή
 
εκείνες στις οποίες «δείχνει»
 
μια ‘δημοφιλής’ σελίδα

Οι λεπτομέρειες του 
ημ ρή ρ μβ
από 3 δις έγγραφα όλων των 
τύπων (.htm, .doc, .pdf,..) και 425 
εκ αρχεία εικόνων

Το περιβάλλον του (interface) 
προσφέρεται σε 35 διαφορετικές 
γλώσσες
μηχανισμού του αποτελούν
 
εμπορικό μυστικό!
O αλγόριθμος PageRankτης 
Google

Το Google ερμηνεύει ένα link από μια σελίδα A προς μια 
σελίδα B ως μία ψήφο, της Aστην B.

Πέραν όμως του 

Πέραν όμως του 
αριθμού ψήφων 
(links) προς μια 
σελίδα, αναλύει και 
τις σελίδες απ’ όπου 
προέρχονται τα 
li k
Li k  
ό 
li
n
k
s.
Li
n
k
s
 
απ
ό 
σελίδες με 
μεγαλύτερη 
«σημασία» 
αξιολογούνται ως 
πιο σημαντικά.
10
Spamdexing

Spamdexing (γνωστό και ως search spam ή search engine 
spam) καλείται μια διαδικασία που εμπλέκει ένα αριθμό 
μεθόδων με σκοπό την παραπλάνηση των μηχανών 
μεθόδων με σκοπό την παραπλάνηση των μηχανών 
αναζήτησης και την υψηλότερη αξιολόγηση κάποιων 
σελίδων από αυτές

Αυτή η πρακτική έλαβε μεγάλες διαστάσεις στα μέσα των 
‘90s κάνοντας τις σημαντικότερες μηχανές αναζήτησης 
της εποχής λιγότερο χρήσιμες

Το
 
Google
 
αντιμετώπισε πολλές από αυτές τις πρακτικές
 
και έτσι έδωσε πολύ πιο αξιόπιστα αποτελέσματα στις 
αναζητήσεις
Μέθοδοι Spamdexing

Πολλαπλή επανάληψη κάποιων σημαντικών λέξεων‐κλειδιών 
στο σώμα της σελίδας (keyword stuffing) ώστε να δοθεί 
ψευδής εικόνα συσχέτισής της με ένα συγκεκριμένο θέμα

Κρυμμένο ή αόρατο κείμενο: λέξεις ή φράσεις μπορεί να 
κρυφθούν δίνοντάς τους ίδιο χρώμα με το χρώμα του 
background ή με χρήση μηδενικού πλάτους/ύψους DIVs

Επανάληψη keywords στα Meta tags (Meta tag stuffing) και 
χρήση keywords άσχετων με το περιεχόμενο του site: αυτή η 
μ
έθοδο
ς
 πα
ρ
απλάν
η
σ
ης
 είναι αναποτελεσ
μ
ατικ
ή
 από το
 
200
5
μ ς ρ η ης μ ή
5

Link farms: Δημιουργία «κοινοτήτων» από σελίδες με μεταξύ 
τους links

Κρυμμένα links: τοποθέτηση αόρατων links για να αυξηθεί το 
link popularity (δημοφιλία)
11
Μηχανές αναζήτησης: Προσθήκη 
σελίδων και διαφημίσεων στο Google
Μερίδια αγοράς των
 
μηχανών αναζήτησης

Τα ποσοστά της αγοράς που κατείχαν οι πιο δημοφιλές
μηχανές αναζήτησης σύμφωνα με την comscore.com τον
Ιανουάριο του 2008 φαίνονται παρακάτω:
58.8%
4.5%
4.9%
9.8%
22.2%
Google Sites
Yahoo! Sites
Microsoft Sites
AOL LLC
Ask Network
12

Το Google κατέχει το μεγαλύτερο μερίδιο επισκεψιμότητας και 
θεωρείται η μεγαλύτερη μηχανή αναζήτησης στις μέρες μας.

Σε 
καθημερινή βάση δέχεται περισσότερες από 180 
Μερίδια αγοράς των μηχανών
 
αναζήτησης

Σε 
καθημερινή βάση δέχεται περισσότερες από 180 
εκατομμύρια αιτήσεις, ενώ στην βάση της έχει καταχωρημένα 
πάνω από 3 δισεκατομμύρια έγγραφα όλων των τύπων.

Η μεγάλη επιτυχία του Google, οφείλεται στην εμφάνιση 
υψηλών ποσοστών συνάφειας των αποτελεσμάτων της, σε 
σχέση με τους όρους της αναζήτησης. Αυτό επιτυγχάνεται 
χρησιμοποιώντας σε μεγάλο βαθμό για την ιεράρχηση των 
λ λ
δ
αποτε
λ
εσμάτων, το κριτήριο της ανά
λ
υσης υπέρ‐συν
δ
έσεων
 
(PageRank technology).
Search Engine Optimization (SEO)
13
Βελτιστοποίηση για μηχανές αναζήτησης 
(Search Engine Optimization, SEO)

Η διαδικασία βελτίωσης του όγκου και ποιότητας 
εισερχόμενης «κίνησης» (incoming traffic) που 
προέρχεται από μηχανές αναζήτησης
προέρχεται από μηχανές αναζήτησης

Ως μια Internet marketing στρατηγική, η SEO εκτιμά τον 
τρόπο λειτουργίας των μηχανών αναζήτησης και τι 
συνήθως αναζητούν οι χρήστες του web

Η έμφαση δίνεται σε εισερχόμενη κίνηση μέσω 
«φυσικών» ή μη‐πληρωμένων (λέγονται και «οργανικών»
ή
λ θ ώ

λ ά   ζή
ή
«α
λ
γορι
θ
μικ
ώ
ν»

αποτε
λ
εσμ
ά
των
 
ανα
ζή
τησης

Πόσο κοστίζει το SEO;

Μικρές εταιρίες, μπορεί να ξοδεύουν χιλιάδες ευρώ ετησίως 
για να κατανοήσουν και να διαχειριστούν τα αποτελέσματα 
αναζητήσεων έτσι ώστε να είναι στην κορυφή των 
«οργανικών» ιεραρχήσεων
Εικόνα από website 
μιας ελληνικής εταιρίας 
που αναλαμβάνει web 
d l
d
eve
l
opment & SEO
14
Οργανικά
 
vs.
 
Πληρωμένα
 
αποτελέσματα
Διαδικασία SEO

Διαδικασία 5 βημάτων:

Keyword research
Α φ ά (
R ti )

Α
να
φ
ορ
ά (
R
epor
ti
ng
)

Βελτιστοποίηση 
(Optimization)

Υποβολή/Αναμονή για επανα‐
εντοπισμό από αράχνες 
(Submission/Re‐Crawl)

Επαναληπτική αναφορά
 
(Follow Up Reporting)
15
Πραγματοποιήστε έρευνα για 
λέξεις κλειδιά (keyword research)

Σκεφτείτε ποιες λέξεις θα 
πληκτρολογούσαν οι χρήστες 
πληκτρολογούσαν οι χρήστες 
για να αναζητήσουν sites σαν 
το δικό σας

Αναλύστε κατηγορίες 
keywords που να απηχούν τις 
επιθυμίες των πελατών

«Μεταφράστε» τα 
«Μεταφράστε» τα 
keywords που σκεφτήκατε 
για επιπλέον ανάλυση της 
προσδοκώμενης κίνησης, 
ανταγωνισμού και άλλων 
παραγόντων
Source: Elliance, Search Engine Land, Oct. 23, 2007
Πραγματοποιήστε keyword research 
χρησιμοποιώντας ένα ή περισσότερα 
από αυτά τα δωρεάν εργαλεία

Google AdWords Keyword Tool
Google AdWords Keyword Tool

https://adwords.google.com/select/KeywordToolExternal

Google Insights for Search

http://www.google.com/insights/search/#

Google Suggest for Google News

http://googlenewsblog.blogspot.com/2009/08/suggest‐on‐google‐
news.html
i f   dC   b  k d  h  h l i

M
i
croso
f
t
 
a

敮eer
 

b
s
 k
eywor

re獥慲c

瑥c
h

l

i


http://adlab.microsoft.com/Keyword‐Research.aspx

WordStream’s free keyword tool*

http://www.wordstream.com/keywords/
16
Google AdWords
Keyword Tool
https://adwords.google.com/
select/KeywordToolExternal
Google Insights for 
Search
Search
http://www.google.com
/insights/search/#
17
Keyword research σημαίνει 
περισσότερο από την αποτύπωση των 
συχνοτήτων αναζητήσεων

Βελτιστοποιήστε κάθε 
σελίδα ως προς τις
top 2 
ή
σελίδα ως προς τις
top 2 
ή
3 φράσεις για τις οποίες θα 
θέλατε να πετύχετε υψηλή 
ιεράρχηση

Το μέσο μήκος όρων 
αναζήτησης σήμερα είναι 3 
λέξεις
 
άρα χρησιμοποιήστε 
λέξεις
,
 
άρα χρησιμοποιήστε 
μακρύτερες φράσεις

Π.χ.“ελληνικά νησιά Αιγαίου” 
αντί “νησιά Αιγαίου”
Source: Elliance, Search Engine Land, Nov. 6, 2007
Συμπεριλάβετε πιθανούς όρους 
αναζήτησης σε επικεφαλίδες και 
πρώτη παράγραφο

Για παράδειγμα, οι 
μηχανές αναζήτησης νέων  
μηχανές αναζήτησης νέων
,
 
σκανάρουν την 
επικεφαλίδα και το πολύ 
τις 100 πρώτες λέξεις των 
άρθρων

Άρα  διασφαλίστε ότι το
Άρα
,
 διασφαλίστε ότι το
灲敳e  release περιλαμβάνει 
τους όρους αναζήτησης 
που στοχεύονται,  ειδικά 
στην επικεφαλίδα και τις 
πρώτες προτάσεις
Source: The New York Times, April 9, 2006
18
White hat vs.black hat

Οι SEO τεχνικές ταξινομούνται σε βασικές κατηγορίες: 
εκείνες που συστήνονται από τις μηχανές αναζήτησης ως 
μέρος «καλού» σχεδιασμού (white hat SEO), και εκείνες 
(
bl k
?U?T?Z?
?H
?I?R??I?G?O?V?c?R?T?R?Y?D?N??D?U?f??Y?N?X??Q?K?]?D?R?a?X??D?R?D?J?b?Y?K?W?K?X
?(
bl
ac

桡h SEO⤮

Οι white hats δεν προσπαθούν να εξαπατήσουν και 
τείνουν να παράγουν αποτελέσματα που διαρκούν, ενώ οι 
black hats εξαπατούν και περιμένουν ότι τα sites τους θα 
απαγορευθούν τελικά, όταν οι μηχανές αναζήτησης 
απαγορευθούν τελικά, όταν οι μηχανές αναζήτησης 
ανακαλύψουν τι κάνουν

Οι white hat SEO τεχνικές δεν αφορούν μόνο 
προσαρμογή στους κανόνες, αλλά και διασφάλιση ότι το 
περιεχόμενο που θα καταλογοποιήσει και ιεραρχήσει η 
μηχανή αναζήτησης είναι το ίδιο που θα δει και ο χρήστης
White hat vs.black hat

White Hat

Δημιουργία ποιοτικού 
πε
ρ
ιε
χ
ο
μ
ένου

Black Hat

Παρουσίαση διαφορετικού περιεχομένου 
στο χρήστη απ’ ό,τι στη μηχανή 
ρ χ μ

Δημιουργία περιεχομένου 
για το χρήστη

Ελαφριά βελτιστοποίηση 
keywords

Καθαρές τακτικές 
ανάπτυξης του website
Όλ   ά
⡃汯慫楮()

Κρυμμένο ή μικρού μεγέθους κείμενο

Επανάληψη λέξεων κλειδιών (keyword
stacking or stuffing)

Χρήση μη σχετικών με το περιεχόμενο 
keywords

Διπλές σελίδες / διπλό περιεχόμενο
ƒ
Όλ
α
 
ανοιχτ
ά

Τίποτα δε σχεδιάζεται για 
να εξαπατήσει τη μηχανή 
αναζήτησης ή το χρήστη
Διπλές σελίδες / διπλό περιεχόμενο

Δέσμευση και χρήση web domains για 
δόλιους σκοπούς (cybersquatting)

Ανακατευθύνσεις (Re‐directs)

Εξασφάλιση υψηλής ιεράρχισης για μια 
σελίδα και αντικατάστασή της από μια 
άλλη (page swapping)
19
Πέντε βασικοί παράγοντες SEO
1.
Λέξεις‐κλειδιά (Keywords)
Αξ ό   ό   ύ δ  (
C dibl  

Αξ
ι
ό
πιστοι
 
εισερχ
ό
μενοι
 
σ
ύ
ν
δ
εσμοι
 (
C
re
dibl
e
 
䥮扯畮I  Links ή backlinks)
3.
Όνομα περιοχής (Domain Name)
4.
Κίνηση (Traffic)
5.
Περιεχόμενο (Content)
1 ‐ Keywords
1.
‘Title’ Tags
‘D i ti ’ T  (
ό  
扩t  
φ ί    


敳捲
i
p


’ T
ags
 (
α
ό
ρατο
 
στο we
b
s
it
e,
 
φ
α
ί
νεται
 
στα
 
αποτελέσματα αναζήτησης)
3.
‘Keyword’ Tags (αόρατο, μόνο μέρος του κώδικα)
20
2 – Αξιόπιστοι 
εισερχόμενοι 
σύνδεσμοι 

Σε μεγάλο βαθμό, οι 
μηχανές αναζήτησης 
ιεραρχούν ένα
 
w
ebsite
 
ανάλογα με τα 
εισερχόμενα προς αυτό 
links

Τα backlinks από έγκυρα 
–σε ένα συγκεκριμένα 
θέμα‐ sites είναι πολύτιμα

Αν και τα δύο
 
sites
 
έχουν
  
σχετιζόμενο περιεχόμενο, 
το backlink θα έχει πιο 
μεγάλη επίδραση
3 – Ονόματα περιοχής κατάλληλα για SEO

Αποτελεσματικά ονόματα περιοχής (domain names)

䥌 A l

I
湳畲慮ae
L

A
湧e
l
敳⹣潭

SanDiegoLawyer.com

PhoenixPizzaRestuarant.com

Μη αποτελεσματικά ονόματα περιοχής

JaneDoe com

JaneDoe
.
com

FranksPizza.com

BusinessName.com
21
4 ‐ Κίνηση

Όσο μεγαλύτερη κίνηση έχετε στο website σας, τόσο 
ψηλότερα ιεραρχείται
ψηλότερα ιεραρχείται

1,000 page views ή 1,000,000 page views

Ποιο από τα δύο θα θεωρούσατε πιο αξιόπιστο;
5 ‐ Περιεχόμενο

Το περιεχόμενο σε μορφή κειμένου πρέπει να 
αντανακλά τα
keywords
?D?R?Y?D?R?D?O?P?`??Y?D
keywords

Το περιεχόμενο κειμένου πρέπει να είναι αρκετό ώστε οι 
μηχανές αναζήτησης να θεωρήσουν το site ως έγκυρο

Η εγκυρότητα αποδεικνύεται περιλαμβάνοντας και 
αρκετό πολυμεσικό περιεχόμενο (εικόνες,videos), κάτι 
που επίσ
ης
 π
ρ
οσδίδει και ποικιλί
α
ης ρ
22
Ποιοι παράγοντες επηρεάζουν την
 
ιεράρχηση;

Παράγοντες που σχετίζονται με τις σελίδες μας (On‐Page 
Factors)

Το περιεχόμενο είναι βασιλιάς
Αξ λ ή     φ ά   ό

Αξ
ιο
λ
ογ
ή
στε
 
το
 
υ
φ
ιστ
ά
μενο
 
περιεχ
ό
μενο

Αναπτύξτε επιπλέον περιεχόμενο έχοντας στο μυαλό τα keywords που στοχεύουμε

Συχνές ενημερώσεις θα προσελκύουν αράχνες πιο συχνά και θα αυξήσουν την 
πιθανότητα υψηλότερης ιεράρχησης

Κατασκευή

«Αραχνοσιμότητα» (Spiderability) ή καταλογοποιησιμότητα (Indexability)

Βοηθάει μια καλοσχεδιασμένη πλοήγηση (Site Navigation) & Site Map

Τίτλος σελίδας, επικεφαλίδες (<H1>), meta και alt tags

Ελαττώστε τον κώδικα

ȱɄɖɠɇɔɒəɉɘɕɔɚɈɉɗɝɉəɣɊɔɒəɄɎɑɉəɎɘɗɉɐɣɈɉɘɑɄɘ(
Off
Page 

ȱɄɖɠɇɔɒəɉɘɕɔɚɈɉɗɝɉəɣɊɔɒəɄɎɑɉəɎɘɗɉɐɣɈɉɘɑɄɘ(
Off

Page 
Factors)

Δημοτικότητα των συνδέσμων (Link Popularity)

Ποιότητα των εισερχόμενων συνδέσμων (backlinks) π.χ. PR4+

Ηλικία των backlinks

Anchor κείμενο (περιγραφή) στους εισερχόμενους συνδέσμους

Ηλικία του Site
Spiderability

Ένα μέτρο του πόσο καλά μπορεί να καταλογοποιηθεί ένα 
site από την αράχνη μιας μηχανής αναζήτησης

Λ
ειτου
ργ
ούν θετικ
ά
ργ

ένα καλά σχεδιασμένο σύστημα πλοήγησης (Site Navigation)

χάρτης του site (Site Map)

αποθήκευση Javascript κώδικα σε εξωτερικά αρχεία

Λειτουργούν αρνητικά:

εισαγωγικές σελίδες (Splash Pages)

χρήση πλαισίων (Frames)
χρήση 
䙬慳F

χρήση 
Flash
ƒ
Εργαλείο που ελέγχει το spiderability:

http://www.spidertest.com/
23
Title, <h1>, Meta και ALT tags

Η κάθε λέξη κλειδί θα πρέπει να περιλαμβάνεται μία μόνο 
φορά στο keywords meta tag

Δημιουργήστε μοναδικά meta tags για κάθε σελίδα– μην 
αντιγράφετε τα ίδια σε όλες τις σελίδες
αντιγράφετε τα ίδια σε όλες τις σελίδες

Τίτλος

Να έχει στην αρχή του την πιο σημαντική φράση/λέξη‐κλειδί

8‐10 λέξεις, η μικρότερος

Το μέγιστο 75 χαρακτήρες, συμπεριλαμβανομένων των κενών

Θα εμφανισθεί ως link στα αποτελέσματα της αναζήτησης

Επιλέξτε τίτλους που θα εξυπηρετούν ως διαφημιστική καμπάνια

Επικεφαλίδες (<h1>)

Τοποθετήστε την πιο σημαντική φράση της σελίδας σε ετικέτες <h1>

Meta Description

Το μέγιστο 150 χαρακτήρες, με τα κενά

Θα χρησιμοποιηθεί για να περιγράψει το site σε αποτελέσματα μηχανών αναζήτησης

Χρησιμοποιήστε το υπέρ σας – μεταχειριστείτε το ως διαφήμιση

Alt

Χρησιμοποιήστε το για να δώσετε μια περιγραφή της εικόνας
Τι μπορούμε να κάνουμε;

Ξοδέψτε χρόνο στην ανάπτυξη ποιοτικού περιεχομένου

Αναπτύξτε sites με τα εξής χαρακτηριστικά:

Σύστημα πλοήγησης βασισμένη σε κείμενο (text‐based navigation)
Σ δ ό  ί  (
A h  
)
  έ  


Σ
υνο
δ
ευτικ
ό 
κε
ί
μενο
 (
A
nc
h
or
 
瑥xt
)
που
 
περι
έ
χει
 
k
eywor
d
s

Site map με text link προς κάθε σελίδα

Όχι splash pages

Πληροφορία επικοινωνίας σε κάθε σελίδα

Χρήση διάταξης τέτοιας που να επιτρέπει πολύ περιεχόμενο

Επωφεληθείτε από τους τίτλους των σελίδων και τα meta tags

Μετακινήστε τον css και javascript κώδικα σε εξωτερικά αρχεία

Μην χρησιμοποιείτε πλαίσια
 
(frames)

Περιορίστε τη χρήση του flash
24
SEO στο Joomla!

Οι ρυθμίσεις που σχετίζονται με το Search Engine 
Optimization (SEO) και Search engine‐friendly (SEF) 
links 
βρίσκονται στο 

Global Configuration

 panel
links 
βρίσκονται στο 
䝬潢慬  Configuration panel

Έχουμε ήδη δει τις ρυθμίσεις σχετικά με τα ‘description’ 
και ‘keywords’ meta‐tags που όταν οριστούν θα αφορούν 
όλες τις σελίδες του site
25
SEO στο Joomla!

Ενεργοποιώντας τη ρύθμιση ‘Search Engine Friendly 
URLs’ αλλάζουμε τη μορφή των διευθύνσεων των σελίδων 
μας από μια μορφή του τύπου
μας από μια μορφή του τύπου

http://localhost:8080/restaurant/index.php?option=com_
content&view=section&layout=blog&id=1&Itemid=4

η οποία δεν είναι «φιλική» προς τις μηχανές αναζήτησης 
(καθώς δε «δηλώνει» το περιεχόμενο της σελίδας) σε μια 
μορφή URL που να περιλαμβάνει τον τίτλο του 
περιεχομένου που είναι φορτωμένο.

Έτσι, η σελίδα ‘Ingredients we use’ θα έχει πλέον url:

http://localhost:8080/restaurant/index.php/ingredients‐
we‐use
SEO στο Joomla!

Αν μάλιστα ενεργοποιήσετε και τη ρύθμιση ‘Use Apache 
mod_rewrite ’ τότε θα απαλλαγείτε και από την επανάληψη του 
τμήματος index.php από κάθε σελίδα του site
Έ     λίδ  ‘
I di    
’ θ  έ   λέ  
l

Έ
τσι,
 
η
 
σε
λίδ
α
 ‘
I
ngre
di
ents
 

 
畳u
’ θ
α
 έ
χει
 
π
λέ
ον
 
ur
l
:

http://localhost:8080/restaurant/ingredients‐we‐use

Αυτό θα συντομεύσει τα url των σελίδων, θα τα κάνει πιο 
ευμνημόνευτα και εύκολα στην επεξεργασία από τις αράχνες 
των μηχανών αναζήτησης

Πριν ενεργοποιήσετε τη ρύθμιση, θα χρειαστεί να 
μετονομάσετε το αρχείο
 
‘htaccess.txt’
 
σε
 

.htaccess’

Εφόσον τα windows δε δεχθούν αυτή τη μετονομασία, θα πρέπει να το 
κάνετε από το command prompt, πηγαίνοντας στο folder 
‘root/restaurant’ και εκτελώντας την εντολή ‘rename htaccess.txt 
.htaccess’ 

Αυτό το αρχείο χρησιμοποιείται για να μεταβάλουμε τη διαμόρφωση ενός Apache 
Web Server – δείτε λεπτομέρειες στη:   http://www.htaccess‐guide.com/
26
Επεκτάσεις (extensions)

Το μεγαλύτερο μέρος της λειτουργικότητας του Joomla! 
παρέχεται από τις επεκτάσεις (extensions)

Υπάρχουν 3 τύποι επεκτάσεων (
extensions
)
που 
Υπάρχουν 3 τύποι επεκτάσεων (
extensions
)
που 
υποστηρίζονται από το Joomla

Component

Module

Plug‐in

Το καθένα για συγκεκριμένη χρήση

Άλλοι δύο 

θεωρούμενοι

τύποι επεκτάσεων είναι οι:
?:?P?P?T?N??H?g?T?
?L?I?_?V?T?g?Q?I?R?T?N
?Y?g?U?T?N??I?U?I?O?Y?`?W?I?_?R??I?c?R?D?N??T?N:

Γλώσσες (languages)

Μεταφράζουν τη γραφική διεπαφή του Joomla! σε άλλες 
γλώσσες

Πρότυπα (templates)

Ορίζουν το σχεδιασμό και διάταξη του site
27
Επεκτάσεις στο
 
J
oomla!:
 
捯mponents

Τα components αποτελούν ουσιαστικά αυτό που 
βλέπουμε στο ‘κύριο’ μέρος της σελίδας. Το Joomla είναι 
σχεδιασμένο ώστε να φορτώνει και να εκτελεί ένα 
σχεδιασμένο ώστε να φορτώνει και να εκτελεί ένα 
component ανά σελίδα.

Η βασική λειτουργικότητα διαχείρισης περιεχομένου του 
Joomla είναι καθεαυτή ένα component

Τα components έχουν συχνά εξελιγμένα back‐end 
χ
ειριστήρια που κατά βάση χρησιμοποιούνται για τη
 
δημιουργία/ενημέρωση εγγραφών στη ΒΔ

Τα επίσημα components περιλαμβάνουν τα com_content,
com_contact, com_search, com_weblinks, κλπ
Επεκτάσεις στο Joomla!: modules

Σε αντίθεση με τα components, οποιοσδήποτε αριθμός από 
modules μπορεί να εμφανιστεί σε μία σελίδα.

Τα
 
modules
 
αποτελούν 
μ
ικ
ρ
ά τ
μήμ
ατα πε
ρ
ιε
χ
ο
μ
ένου που 
μ
πο
ρ
είτε
 
μ ρ μήμ ρ χ μ μ ρ
να τοποθετήσουμε κάπου στη σελίδα μας (συνήθως στο sidebar)

Τα modules συμπληρώνουν το περιεχόμενο που εμπεριέχεται σε ένα
component, δεν αποσκοπούν δηλαδή να είναι το κυρίως 
περιεχόμενο της σελίδας

Το Joomla υποστηρίζει επίσης modules περιεχομένου (content 
modules), τα οποία δεν which δεν προϋποθέτουν προγραμματισμό 
και μπορεί να εμφανίζονται μαζί με
components
?O?D?N??Q?U?T?V?I?c??R?D??I?Q?[?D?R?c?J?T?R?Y?D?N??Q?D?J?c??Q?I
components

Τα back‐end χειριστήρια για modules είναι περιορισμένα, και 
ρυθμίζουν βασικές επιλογές μορφοποίησης.

Τα official modules περιλαμβάνουν mod_login,mod_latestnews,
mod_related_items,mod_mostread,mod_mainmenu  αντίθεση με 
τα κλπ
28
Επεκτάσεις στο Joomla!: plug‐ins

Όταν ένα τμήμα κώδικα χρειάζεται σε διάφορα σημεία του site, 
υλοποιείται καλύτερα ως plug‐in 

Τα
 
p
lu
g
‐ins
 
χρη
σι
μ
οποιούνται συ
χ
ν
ά
γ
ια να 
μ
ο
ρφ
οποι
η
θεί το
p g
?]?V?K?Q?]
?G?Q?V?[?K
output ενός component ή module όταν δημιουργείται μια σελίδα

Παραδείγματα plug‐ins περιλαμβάνουν ανάδειξη λέξεων‐
κλειδιών (keyword highlighting), κουτιά σχολιασμού άρθρων και
JavaScript‐based HTML editors

Τα plug‐ins χρησιμοποιούνται και για να επεκτείνουν τα 
αποτελέσματα του βασικού ‘search’ component

Τα
 
back‐end
 
χ
ειριστήρια είναι παρόμοια με εκείνα τω
ν
modules

Τα plug‐ins κυρίως περιλαμβάνουν τύπους authentication, 
content, editors, earch, system, user

Για τον τύπο περιεχομένου, τα επίσημα plug‐ins περιλαμβάνουν
pagenavigation,vote, pagebreak, κλπ
Plug‐ins

Τα plug‐ins χρησιμοποιούνται για να χειριστούν λειτουργίες 
όπως login, αντικατάσταση κειμένου, επεξεργαστές (editors), 
κ.α.

Μεγάλο μέρος της λειτουργικότητας που υπάρχει ήδη στο 
website μας προέρχεται από plug‐ins που είναι ήδη 
ενεργοποιημένα

Δείτε τη λίστα με τα διαθέσιμα (ενεργοποιημένα/ 
απενεργοποιημένα) plug‐ins:

Extensions ‐> Plugin Manager

Για παράδειγμα, κάντε κλικ στη home page πάνω στο link 
‘Read more’ του άρθρου ‘About John and Meredith’ και 
παρατηρήστε τον τρόπο εμφάνισης του άρθρου

Απενεργοποιήστε το κατάλληλο plug‐in περιεχομένου ώστε να 
αλλάξει ο τρόπος εμφάνισης του άρθρου. Στη συνέχεια 
επαναφέρετε το plug‐in
29
Εγκατάσταση νέου plug‐in

http://www.joomlaworks.gr/
Εγκατάσταση νέου plug‐in

To ‘All videos’ plug‐in επιτρέπει να ενσωματώσουμε στις 
σελίδες μας videos από διάφορα websites

Δημιουργήστε ένα νέο menu item στο main menu,με 
τίτλο
 
‘Latest recipe’ για ένα άρθρο (το άρθρο θα
 
ονομάζεται επίσης ‘Latest recipe’ και θα ανήκει στο 
Section ‘Various’ και στην κατηγορία ‘Videos’) στο οποίο 
ενσωματώνεται ένα video με μια συνταγή που θα 
αναζητήσετε στο youtube

Θα π
ρ
έπει να κάνετε
 
edit
 
και να ανατ
ρ
έ
ξ
ετε στο
 
ρ
ρ ξ
documentation του ‘All videos’ για να δείτε πως μπορείτε να 
ενσωματώσετε youtube videos σε άρθρα

Αλλάξτε τη ρύθμιση που απαιτείται ώστε να μην 
εμφανίζεται το ‘embed box’

Τι θα πρέπει να κάνετε για να έχετε μια σελίδα με πολλά flv 
video συνταγών;
30
Εγκατάσταση επέκτασης για
 
SEOλειτουργίες

Αναζητήστε στο http://extensions.joomla.org/
την 
επέκταση ‘SEOSimple’ και κατεβάστε τη

ȥɎɄɅɠɗəɉəɋɒɕɉɖɎɇɖɄɛɢəɋɘɐɉɎəɔɚɖɇɎɏɦəɋəɄɘɕɔɚ

ȥɎɄɅɠɗəɉəɋɒɕɉɖɎɇɖɄɛɢəɋɘɐɉɎəɔɚɖɇɎɏɦəɋəɄɘɕɔɚ
ɕɖɔɗɌɡəɉɎɄɚəɦəɔplug‐in

Ενεργοποιήστε το

Ελέγξτε κατά πόσο οι αλλαγές που παρατηρείτε 
ανταποκρίνονται στην περιγραφή του plug‐in

Αλλάξτε τις απαραίτητες ρυθμίσεις ώστε να μεταβληθεί ο 

Αλλάξτε τις απαραίτητες ρυθμίσεις ώστε να μεταβληθεί ο 
τρόπος παρουσίασης του τίτλου της κύριας αλλά και των 
υπολοίπων σελίδων 
Γλώσσες (languages)

Κατεβάστε ένα πακέτο γλώσσας  (language pack) 
γαλλικών από τη:
htt//j l d/f/j t/f h/f
( ά    

htt
p:
//j
oom
l
aco
d
e.org
/
g
f/
pro
j
ec
t/f
renc
h/f
rs
(
κ
ά
ντε
 
το
 
package name ‘Joomla_1.5.x’ και εν συνεχεία το αρχείο ‘fr‐
FR.site.1.5.5.zip’

Εγκαταστήστε τη νέα γλώσσα 

Δηλώστε τα γαλλικά ως τη front‐end γλώσσα του χρήστη 
Bob Smith

Κάνετε login στο front‐end ως Bob Smith και παρατηρήστε 
τις αλλαγές
31
H κοινότητα του Joomla!

Το Joomla! διατηρεί μια πολύ ενεργή κοινότητα εθελοντών 
που γράφουν υλικό τεκμηρίωσης (documentation), 
προγραμματίζουν επεκτάσεις ή ακόμα ενημερώνουν/
 
εξελίσσουν και τον κώδικα του πυρήνα του
 
Joomla!

Υπάρχουν κάποια πολύ σημαντικά sites από τα οποία 
μπορούμε να βρούμε περισσότερες πληροφορίες για το 
Joomla!, να κατεβάσουμε επεκτάσεις και να 
επικοινωνήσουμε με άλλους χρήστες του Joomla!. Το 
σημαντικότερο είναι το:
?W?K?Q?D?R?Y?N?O?f?Y?I?V?T??I?c?R?D?N??Y?T:

http://www.joomla.org/

Διαθέτει 7067 επεκτάσεις στην κοινότητα του Joomla!

Προσπελάστε τη σελίδα που αφορά τα διαθέσιμα 
extensions και προσπαθήστε να βρείτε ένα που π.χ. να 
προσθέτει ένα Facebook ‘like’ box στις σελίδες σας