Υδραυλικά

ΧριστόδουλοςΜηχανική

9 Νοε 2013 (πριν από 4 χρόνια και 8 μήνες)

328 εμφανίσεις

απ
οχετεύσειςΣΤΟΧΟΙ Μετά τη συμπλήρωση της ενότητας αυτής θα
πρέπει να μπορείτε:


Να δίνετε τον ορισμό του όρου αποχετεύσεις.Να αναφέρετε και εξηγείτε τις βασικές αρχές σχεδίασης,
εγκατάστασης

και λειτουργίας των αποχετεύσεων.Να ταξινομείτε και διαχωρίζετε τους βασικούς τύπους των
δικτύων ή

συστημάτων των αποχετεύσεων.Να ορίζετε και συγκρίνετε τα εσωτερικά και εξωτερικά
αποχετευτικά

συστήματα ή δίκτυα.


αποχετεύσεις


Με τον όρο αποχετεύσεις εννοούμε όλα τα
αναγκαία έργα

και εγκαταστάσεις για τη
συλλογή, μεταφορά, επεξεργασία

και τελική
εναπόθεση των άχρηστων νερών, των
λυμάτων

και των νερών της βροχής.


βασικές

αρχές


Τα έργα αυτά και οι εγκαταστάσεις θα πρέπει
να σχεδιάζονται και εκτελούνται ώστε να
επιτελούν τον προορισμό τους

με ταχύτητα
και ευκολία, αλλά προπαντός υγιεινά. Για
το

λόγο αυτό θα πρέπει να πληρούν τις πιο
κάτω βασικές

αρχές:1.
Κάθε υποστατικό ή ιδιοκτησία που θα
χρησιμοποιηθεί

από τον άνθρωπο για τη
διαμονή, εργασία ή ψυχαγωγία

του θα
πρέπει να παρέχει ικανοποιητικές
εγκαταστάσεις

και ποσότητες νερού για τη
λειτουργία του.2.
Τα υλικά και είδη υγιεινής θα πρέπει να
είναι
αδιαπέρα

στα και ανεπηρέαστα από το
νερό και τα άχρηστα που θα

μεταφέρουν


3.
Να εξασφαλίζεται ικανοποιητική
κυκλοφορία αέρα σε

όλο το σύστημα καθώς
και εξαερισμός του


4.
Η λειτουργία του συστήματος δεν πρέπει να
δημιουργεί

ενοχλητικούς θορύβους ή
αντιαισθητικές συνθήκες ή καταστάσεις


5.
Τα αποχετευτικά δίκτυα και εγκαταστάσεις
θα πρέπει να

σχεδιάζονται, κατασκευάζονται
και συντηρούνται με τέτοιο τρόπο ώστε να
μην επιτρέπουν απώλειες, κατακρατήσεις ή
υπερχειλίσεις αχρήστων. Θα πρέπει να είναι
αυτοκαθαριζόμενες

και να επιτρέπουν εύκολη
προσέγγιση,

επέμβαση και καθαρισμό.6.
Κάθε αποχετευτικό σύστημα θα πρέπει να
υποβάλλεται

στις αναγκαίες δοκιμές για να
διαπιστώνεται και διορθώνεται από την αρχή
τυχόν απώλεια ή λανθασμένη τοποθέτηση.


7.

Στοιχεία ή άχρηστα που δυνατό να
επηρεάσουν τα υλικά

των δικτύων ή να
προκαλέσουν εκρήξεις ή κινδύνους μόλυνσης
δεν πρέπει να εισέρχονται στα δίκτυα..


8
.

Οι χώροι εγκατάστασης των ειδών
υγιεινής θα πρέπει να

φωτίζονται και
αερίζονται ικανοποιητικά.


9
. .
Αχρηστα

νερά ή λύματα από
αποχετευτικά συστήματα

δεν πρέπει να
καταλήγουν σε υδροφόρα στρώματα ή

πηγές
νερού εκτός αν υποβληθούν πρώτα σε
κατάλληλη

κατεργασία.


Τα εσωτερικά αποχετευτικά δίκτυα ή
συστήματα


Αυτά ως επί το πλείστον εγκατασταίνονται και
καταλαμβάνουν το εσωτερικό των κτιρίων ή
υποστατικών. Ευθύνη τους είναι η συλλογή
και μεταφορά των άχρηστων

νερών, των
λυμάτων ή και των νερών της βροχής
μέχρι

των πρώτων φρεατίων ελέγχου.
(Φρεάτιο ελέγχου είναι

ειδικό φρεάτιο που
κατασκευάζεται με σκοπό να επιτρέπει τον
έλεγχο, καθαρισμό και συντήρηση του
δικτύου).


Τα εσωτερικά αποχετευτικά δίκτυα ή
συστήματαΤα εσωτερικά αποχετευτικά δίκτυα ή συστήματα


Αυτά ως επί το πλείστον εγκατασταίνονται και
καταλαμβάνουν το εσωτερικό των κτιρίων ή
υποστατικών. Ευθύνη τους είναι η συλλογή και
μεταφορά των άχρηστων

νερών, των λυμάτων ή
και των νερών της βροχής μέχρι

των πρώτων
φρεατίων ελέγχου. (Φρεάτιο ελέγχου
είναι

ειδικό φρεάτιο που κατασκευάζεται με
σκοπό να επιτρέπει τον έλεγχο, καθαρισμό και
συντήρηση του δικτύου).


Τα εξωτερικά αποχετευτικά δίκτυα ή
συστήματαΕγκατασταίνονται έξω από το κτίριο ή
υποστατικό.

Είναι υπεύθυνα για την
παραλαβή των άχρηστων νερών,

των
λυμάτων ή και των νερών της βροχής από τα
εσωτερικά δίκτυα για τη μεταφορά, τους στα
κέντρα επεξεργασίας, την επεξεργασία τους
και τέλος την τελική τους

εναπόθεση