01052006 การคำนวณทางวิศวกรรม (Engineering Computation)

carenextΛογισμικό & κατασκευή λογ/κού

18 Νοε 2013 (πριν από 4 χρόνια και 5 μήνες)

164 εμφανίσεις

บ ำรุง พ่วงเกิด

Office: ME
201

Homepage: http://www.kmitl.ac.th/~kpbumroo

11/5/2008

1

01052006
กำรค ำนวณทำงวิศวกรรม
(
Engineering Computation)

Computer Programming and Software


Packages


Excel


MatLab


Programming


Microsoft Visual Studio (C# (IMSL)
และ
Intel Visual
Fortran

(IMSL))


COMPAQ Visual Fortran

11/5/2008

01052006
กำรค ำนวณทำงวิศวกรรม
(
Engineering Computation)

2

Computer Programs


Simple information representation


Constants, variables, and type declarations


Advanced information representation


Data structure, arrays, and records


Mathematic formulas


Assignment, priority rules, and intrinsic functions


Input/output


Console and files


Logical representation


Sequence, selection, and repetition


Modular programming


Functions and subroutines

11
/
5
/
2008

01052006
กำรค ำนวณทำงวิศวกรรม
(
Engineering Computation)

3

Programming TechniquesUnstructured programming


Procedural programming


Modular programming


Object
-
oriented programming


Functional programming

11
/
5
/
2008

01052006
กำรค ำนวณทำงวิศวกรรม
(
Engineering Computation)

4

รูปแบบการเขียนโปรแกรม


Unstructured programming


Procedural programming

11
/
5
/
2008

01052006
กำรค ำนวณทำงวิศวกรรม
(
Engineering Computation)

5

Main program

(with globally
available data)

Program

Main program

(with globally
available data)

Program

Procedure
1

Procedure
2

Procedure
3

รูปแบบการเขียนโปรแกรม


Modular programming

11/5/2008

01052006
กำรค ำนวณทำงวิศวกรรม
(
Engineering Computation)

6

Module
1

Program

Main program

(with globally
available data)

Module
2

รูปแบบการเขียนโปรแกรม


Object
-
oriented programming

11
/
5
/
2008

01052006
กำรค ำนวณทำงวิศวกรรม
(
Engineering Computation)

7

Methods

(
Behaviours
)

A software object

รูปแบบการเขียนโปรแกรม


Object
-
oriented programming

11
/
5
/
2008

01052006
กำรค ำนวณทำงวิศวกรรม
(
Engineering Computation)

8InheritanceEncapsulationPolymorphism

Structured Programming


Flowchart


Algorithm


Pseudo code

11
/
5
/
2008

01052006
กำรค ำนวณทำงวิศวกรรม
(
Engineering Computation)

9

Instruction
1

Instruction
2

Instruction
3

Instruction
4

Root of a Quadratic


สมกำร


ค ำตอบ
ล ำดับขั้นตอนกำรหำค ำตอบ
(Algorithm)


ขั้นตอนที่
1
ใส

ค่ำส

มประส

ทธิ์
a

b

และ
c


ขั้นตอนที่
2
หำค ำตอบจำกสมกำรข้ำงต้น
(
ไม่สนใจหำรด้วย
0
หรือ
ค ำตอบเป็นจ ำนวนเช

งซ

อนหรือไม่
)


ขั้นตอนที่
3
แสดงค ำตอบ คือแสดงค่ำ
x


ขั้นตอนที่
4
ถำมว่ำจะท ำซ

ำขั้นตอนที่
1
หรือไม่ ถ้ำใช

ท ำตำม
ขั้นตอนที่
1
-
4

11
/
5
/
2008

01052006
กำรค ำนวณทำงวิศวกรรม
(
Engineering Computation)

10

2
0
a x b x c
  
2
4
2
b b ac
x
a
  

Roots of a Quadratic


Pseudo code


11
/
5
/
2008

01052006
กำรค ำนวณทำงวิศวกรรม
(
Engineering Computation)

11

DO


INPUT a, b, c


x
1
= (
-
b + SQRT(b*b
-

4
*a*c))/(
2
*a)


x
2
= (
-
b


SQRT(b*b


4
*a*c))/(
2
*a)


DISPLAY x
1
,x
2


DISPLAY ‘Try again? Answer yes or no’


INPUT response


IF response = ‘no’ EXIT

ENDDO

PackagesExcel


Excel VBAMatLab


M
-
Files

11
/
5
/
2008

01052006
กำรค ำนวณทำงวิศวกรรม
(
Engineering Computation)

12