ให้นักศึกษาทำ Subnetting Major Network ดังต่อไปนี้ ให้แสดงวิธีทำด้วย ...

calvesnorthΔίκτυα και Επικοινωνίες

24 Οκτ 2013 (πριν από 4 χρόνια και 8 μήνες)

102 εμφανίσεις

1


ให้นักศึกษาท า
Subnetting
Major Network

ดังต่อไปนี

ให้แสดงวิธีท าด้วย

1.

Major Network:

192.168.128.0/22


Subnet
Name

Needed
Size

Allocated
Size

Address

Mask

Dec
Mask

Assignable
Range

Broadcast

A

500B

100C

100D

60E

30F

30
2.

Major Network:

192.168.200.0/23


Subnet
Name

Needed
Size

Allocated
Size

Address

Mask

Dec
Mask

Assignable
Range

Broadcast

A

100B

100C

60D

10E

10F

2
3.

Major Network:

192.168.64.0/20

Subnet
Name

Needed
Size

Allocated
Size

Address

Mask

Dec
Mask

Assignable
Range

Broadcast

A

1000B

1000C

500D

500E

200F

100
24.

Major Network:

192.168.64.0/24


Subnet
Name

Needed
Size

Allocated
Size

Address

Mask

Dec
Mask

Assignable
Range

Broadcast

A

100B

60C

30D

10E

6F

2
5.

Major Network:

192.168.64.128/25


Subnet
Name

Needed
Size

Allocated
Size

Address

Mask

Dec
Mask

Assignable
Range

Broadcast

A

60B

30C

10D

6E

2F

2
6.

Major Network:

192.168.32.0/21


Subnet
Name

Needed
Size

Allocated
Size

Address

Mask

Dec
Mask

Assignable
Range

Broadcast

A

500B

500C

200D

100E

60F

30