Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό

cadgealarmΚινητά – Ασύρματες Τεχνολογίες

19 Ιουλ 2012 (πριν από 6 χρόνια και 3 μήνες)

638 εμφανίσεις


Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυα Κρήτης

Σχολή Τεχνολογικών Εφαρογών
Τήα Εφαροσένης Πληροφορικής & Πολυέσων


Πτυχιακή εργασία


Τίτλος: ηιουργία εφαρογής Android για επεξεργασία
εικόνων ε την χρήση της βιβλιοθήκης OpenCV

Παπαδηητρίου Μιχάλης ΑΜ: 2394


Επιβλέπων καθηγητής : Γιώργος ΤριανταφυλλίδηςΠτυχιακή Εργασία τμήματος Εφαρμοσμένης Πληροφορικής & Πολυμέσων


2


Πτυχιακή Εργασία τμήματος Εφαρμοσμένης Πληροφορικής & Πολυμέσων


3

Ευχαριστίες

Καταρχάς θα ήθελα να ευχαριστήσω τον επιβλέπων καθηγητή μου Γιώργο Τριανταφυλλίδη
ο οποίος με βοήθησε και μου έδωσε μια ευκαιρία να ασχοληθώ με κάτι που μου αρέσει
πολύ και θα προσπαθήσω μελλοντικά να επεκταθώ από μόνος μου στο αντικείμενο αυτό.
Θα ήθελα να ευχαριστήσω τους γονείς μου για την υποστήριξη που μου παρείχαν
προκειμένου να ολοκληρώσω τις σπουδές μου. Άλλα πάνω από όλα θέλω να ευχαριστήσω
του φίλους μου. Οι οποίοι με στήριξαν και με βοήθησαν αυτά τα χρόνια και προπάντων
που με ανεχτήκαν τον τελευταίο καιρό που ήμουν αγχωμένος λόγο της σχολής.

Πτυχιακή Εργασία τμήματος Εφαρμοσμένης Πληροφορικής & Πολυμέσων


4

Abstract

In this graduate paper I will be referring firstly in the history of mobiles, also in functions
which smart phones have and the possibilities that they offer to us ,by summarizing certain of
the most popular mobile OS that exist in the market and I will briefly speak to you about
them.
Next I will analyze OS Android .I will be referring to:
• What are the differences between Android and other mobile technologies and how
programmers can exploit these differences .
• How programmers use development environment Eclipse for Java for developing and
debugging applications Android in the simulator and in telephone devices (or tablet).
• What is the structure of Android applications.
• And what possibilities does the SDK has and how can they be used by programmers.
As long as the OpenCV library concerns I will mention some general information. We will
refer to what kind of a library it is, what is her use and what are the possibilities provided to
the programmer. And I will refer to certain functions of OpenCV and their use.
As long as the program concerns I will create a mobile device application that will be used in
OS Android. This application is going to use the camera, to take a picture first, afterwards this
picture is going to be processed with the help of the OpenCV library. But firstly we will see a
small tutorial on how to install the programs needed for the development environment. And
then I will refer to the application and I will explain the code.
In order every time to be able to check the code and the results, I continuously had the device
used for the trials connected (Motorola Xoom) and each time I changed something ,such as
applying a filter in my picture I immediately put it to my device to check the results. The
biggest difficulty I met was understanding the function of the OpenCV library. And the
reason why is because OpenCV library provides high level interconnection applications. The
library has about 300 functions written in C and some in C++ classes.
As for the final result is concerned , I could say that I have a feeling of satisfaction because I
managed to create an application ,that is user friendly providing him with numerous image
processing possibilities .

Πτυχιακή Εργασία τμήματος Εφαρμοσμένης Πληροφορικής & Πολυμέσων


5

Σύνοψη

Στην πτυχιακή αυτή θα αναφερθώ καταρχάς για το την ιστορία τον κινητών, για την
λειτουργία τον smartphone και για τις δυνατότητες που μας προσφέρουν. Θα σας πω
περιληπτικά μερικά από τα δημοφιλέστερα λειτουργικά κινητών που υπάρχουν στην αγορά
και θα σας μιλήσω με λίγα λόγια για αυτά.
Στην συνέχεια θα δούμε για το λειτουργικό Android. θα αναφερθώ:
• Σε τι διαφέρει το Android από άλλες τεχνολογίες κινητών τηλεφώνων και πως οι
προγραμματιστές μπορούν να εκμεταλλευτούν αυτές τις διαφορές.
• Πως οι προγραμματιστές χρησιμοποιούν το περιβάλλον ανάπτυξης Eclipse για τη
Java για την ανάπτυξη και εξφαλμάτωση εφαρμογών Android στον εξομοιωτή και
στις συσκευές τηλεφώνου (η tablet).
• Ποια είναι η δομή των εφαρμογών Android.
• Και ποιες δυνατότητες έχει το SDK και πως μπορούν να τις χρησιμοποιήσουν οι
προγραμματιστές.
Όσο αφορά πάλι για την βιβλιοθήκη OpenCV θα σας πω γενικά στοιχειά. Θα μιλήσουμε για
το τι βιβλιοθήκη είναι, για το ποια είναι η χρήση της και για τις δυνατότητες που παρέχει
στον προγραμματιστή. Και θα σας αναφέρω μερικές συναρτήσεις της OpenCV και για το
ποια είναι η χρήση τους.
Όσο αφορά τώρα για το πρόγραμμα. Θα δημιουργήσω μια εφαρμογή κινητής συσκευής για
το λειτουργικό σύστημα Android η οποία θα κάνει χρήση της κάμερας μας και στην
συνέχεια θα παίρνει την φωτογραφία που τράβηξα και θα την επεξεργάζεται με την
βοήθεια της βιβλιοθήκης OpenCV. Καταρχάς θα δούμε ένα μικρό tutorial για το πώς
μπορούμε να εγκαταστήσουμε τα προγράμματα που χρειάζονται για το περιβάλλον
ανάπτυξης. Και στην συνέχεια θα σας μιλήσω για την εφαρμογή και θα σας εξηγήσω τον
κώδικα.
Για να μπορέσω να ελέγχω κάθε φορά τον κώδικα και τα αποτελέσματα του έπρεπε να έχω
συνδεμένο συνεχώς την συσκευή που έγιναν οι δοκιμές(Motorola Xoom) και κάθε φορά
που άλλαζα κάτι, έβαζα ένα φίλτρο στην εικόνα μου ή οτιδήποτε άλλο αμέσως το πέρναγα
στην συσκευή για να δω κατά πόσο είναι σωστά τα αποτελέσματα. Η μεγαλύτερη δυσκολία
που συνάντησα ήταν να κατανοήσω την λειτουργία της βιβλιοθήκης OpenCV. Και ο λόγος
αυτός οφείλετε γιατί η OpenCV παρέχει μια μεσαίου έως υψηλού επίπεδου διασύνδεση
εφαρμογών με περίπου τριακόσιες συναρτήσεις γραμμένες σε C και μερικές κλάσεις C++.
Άλλα ως τελικό αποτέλεσμα μπορώ να πω ότι έμεινα αρκετά ικανοποιημένος γιατί
κατάφερα να δημιουργήσω μια εφαρμογή πολύ εύκολη ως προς τον χρήστη παρέχοντας
του πολλές δυνατότητες επεξεργασίας εικόνας.


Πτυχιακή Εργασία τμήματος Εφαρμοσμένης Πληροφορικής & Πολυμέσων


6

Περιεχόενα
ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ ................................................................................................................................ 3
ABSTRACT ...................................................................................................................................... 4
ΣΥΝΟΨΗ .......................................................................................................................................... 5
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ............................................................................................................................. 6
ΕΙΚΟΝΕΣ ......................................................................................................................................... 9
1. ΕΙΣΑΓΓΗ ............................................................................................................................ 11
1.1 ΣΚΟΠΟΣ ........................................................................................................................................ 11
1.2 ΔΙΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΝ ........................................................................................................... 11
2. ΓΕΝΙΚΑ ................................................................................................................................. 13
2.1 Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΝΙΑΣ ................................................................................... 13
2.2 ΓΕΝΙΚΑ ΓΙΑ ΤΑ SMARTPHONE ................................................................................................ 14
2.3 ΠΣ ΕΠΙΛΕΓΟΥΜΕ SMARTPHONE? .......................................................................................... 15
3. MOBILE OS ........................................................................................................................... 17
3.1 IOS ........................................................................................................................................ 17
3.1.1 Εκδόσεις ............................................................................................................................... 17
3.1.2 Απόδοση ............................................................................................................................... 17
3.1.3 Οθόνη ................................................................................................................................... 17
3.1.4 Περιβάλλον........................................................................................................................... 17
3.1.5 Εφαρογές ............................................................................................................................ 17
3.1.6 Ασφάλεια .............................................................................................................................. 18
3.1.7 Συπέρασα ......................................................................................................................... 18
3.2 WINDOWS MOBILE ................................................................................................................ 18
3.2.1 Εκδόσεις ............................................................................................................................... 18
3.2.2 Απόδοση ............................................................................................................................... 18
3.2.3 Οθόνη ................................................................................................................................... 18
3.2.4 Περιβάλλον........................................................................................................................... 18
3.2.5 Εφαρογές ............................................................................................................................ 18
3.2.6 Ασφάλεια .............................................................................................................................. 19
3.2.7 Συπέρασα ......................................................................................................................... 19
3.3 SYMBIAN ............................................................................................................................... 19
3.3.1 Εκδόσεις ............................................................................................................................... 19
3.3.2 Απόδοση ............................................................................................................................... 19
3.3.3 Οθόνη ................................................................................................................................... 20
3.3.4 Περιβάλλον........................................................................................................................... 20
3.3.5 Εφαρογές ............................................................................................................................ 20
3.3.6 Ασφάλεια .............................................................................................................................. 20
3.3.7 Συπέρασα ......................................................................................................................... 20
3.4 ANDROID ............................................................................................................................... 20
3.4.1 Εκδόσεις ............................................................................................................................... 21
3.4.2 Απόδοση ............................................................................................................................... 21
3.4.3 Οθόνη ................................................................................................................................... 21
3.4.4 Περιβάλλον........................................................................................................................... 21
3.4.5 Εφαρογές ............................................................................................................................ 21
Πτυχιακή Εργασία τμήματος Εφαρμοσμένης Πληροφορικής & Πολυμέσων


7

3.4.6 Ασφάλεια .............................................................................................................................. 21
3.4.7 Συπέρασα ......................................................................................................................... 21
3.5 BLACKBERRY OS .................................................................................................................. 22
4. ANDROID .............................................................................................................................. 23
4.1 Η ΙΣΤΟΡΙΑ ..................................................................................................................................... 23
4.2 ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΝΡΙΖΟΥΜΕ ΓΙΑ ΤΟ ANDROID ................................................................................ 24
4.3 GOOGLE PLAY ............................................................................................................................. 25
4.4 ΕΚΟΣΕΙΣ ANDROID ..................................................................................................................... 25
4.4.1 CupCake (1.5) ..................................................................................................................... 25
4.4.2 Donut (1.6) ........................................................................................................................... 26
4.4.3 Éclair (2.0, 2.1) ................................................................................................................... 26
4.4.4 FroYo (2.2) ........................................................................................................................ 27
4.4.5 GingerBread (2.3) ............................................................................................................... 27
4.4.6 Honeycomb (3.1, 3.2) ........................................................................................................... 28
4.4.7 Ice Cream Sandwich (4.0) .................................................................................................... 28
4.5 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΤΟΥ ANDROID ................................................................................................... 31
4.5.1 Πυρήνας Linux (Linux kernel) .............................................................................................. 31
4.5.2 Εγγενής Βιβλιοθήκες – Native Libraries .............................................................................. 32
4.5.3 Χρόνος Εκτέλεσης – Android Runtime ................................................................................. 32
4.5.4 Πλαίσιο Εφαρογής – Application Framework .................................................................... 32
4.5.5 Εφαρογές και Widgets ........................................................................................................ 33
5. ΤΟ ANDROID Σ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ............................................................. 34
5.1 ANDROID SDK ...................................................................................................................... 34
5.1.1 Τη συφωνεί άδειας χρήσης του Android SDΚ.................................................................. 34
5.1.2 Την τεκηρίωση Android................................................................................................... 35
5.1.3 Το περιβάλλον υλοποίησης εφαρογών ............................................................................. 36
5.1.4 Τα Εργαλεία και τα δείγατα εφαρογών .......................................................................... 37
5.2 ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΝ ΚΑΤΑΛΟΓΝ ΣΕ ΕΝΑ ANDROID PROJECT ........................................................ 37
5.2.1 Ο κατάλογος src ................................................................................................................ 38
5.2.2 Ο κατάλογος res ............................................................................................................... 38
5.2.3 Ο κατάλογος gen ............................................................................................................... 39
5.2.4 Τo xml αρχείο androidmanifest ......................................................................................... 40
6 OPENCV ...................................................................................................................................... 44
6.1 ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ .......................................................................................................................... 44
6.2 ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΜΕΝΕΣ ΟΜΕΣ ...................................................................................................... 44
6.3 ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΕ OPENCV ................................................................................ 44
6.3.1 Συναρτήσεις χρησιοποιούενες για τον εντοπισό δέρατος ............................................... 44
6.3.2 Συναρτήσεις χρησιοποιούενες για τον εντοπισό κίνησης ................................................. 46
6.3.3 Συναρτήσεις χρησιοποιούενες για εντοπισό δερατικής .................................................. 48
6.3.4 Συναρτήσεις επεξεργασίας εικόνων ...................................................................................... 49
7. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ANDROID & OPENCV ................................................................................ 52
7.1 JAVA DEVELOPMENT KIT(JDK) .................................................................................................... 52
7.2 ECLIPSE ......................................................................................................................................... 55
7.3 ANDROID SDK .............................................................................................................................. 57
7.4 ΕΙΣΑΓΓΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ OPENCV............................................................................................... 63
Πτυχιακή Εργασία τμήματος Εφαρμοσμένης Πληροφορικής & Πολυμέσων


8

8. Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΜΑΣ ................................................................................................................ 64
8.1 ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΟΥ PROJECT ΚΑΙ ΕΙΣΑΓΓΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ............................................................ 64
8.2 ΧΡΗΣΗ ΚΑΜΕΡΑΣ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΕΞΑΓΓΗ ΕΙΚΟΝΑΣ ΣΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗ. .................................. 66
8.3 ΔΗΜΙΟΥΡΓΕΙ IMAGEBUTTON, BUTTON, SEEKBAR, EDITTEXT ....................................................... 69
8.3.1 Button ............................................................................................................................... 69
8.3.2 ImageButton ...................................................................................................................... 70
8.3.3 Seekbar ............................................................................................................................. 71
8.3.4 EditText ............................................................................................................................. 72
8.4 OPENCV ....................................................................................................................................... 72
8.4.1 Bitmap σε Mat ....................................................................................................................... 73
8.4.2 Εισαγωγή ενός χρωατισού της επιλογής ας σε ια εικόνα & αύξηση φωτεινότητας ........ 73
8.4.3 Εισαγωγή φίλτρων σε εικόνα ........................................................................................ 75
8.4.4 Αλλαγή διαστάσεων ........................................................................................................... 83
8.5 ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΕΙΚΟΝΑΣ ................................................................................................................ 84
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ & ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΕΠΕΚΤΑΣΕΙΣ ........................................................... 86
ΒΙΟΓΡΑΦΙΑ ....................................................................................................................................... 87
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ................................................................................................................................ 88
OPENCVANDROIDACTIVITY .............................................................................................................. 88
CAMERA1 ........................................................................................................................................... 90
FILTERS............................................................................................................................................. 127


Πτυχιακή Εργασία τμήματος Εφαρμοσμένης Πληροφορικής & Πολυμέσων


9

Εικόνες
Εικόνα 1 Ο Μάρτιν Κούπερ ε το πρώτο κινητό της Motorola .............................................. 13
Εικόνα 2 Μερικά κινητά.......................................................................................................... 13
Εικόνα 3 iOS ........................................................................................................................... 17
Εικόνα 4 Windows Mobile ...................................................................................................... 18
Εικόνα 5 symbian .................................................................................................................... 19
Εικόνα 6 Android .................................................................................................................... 20
Εικόνα 7 BlackBerry ............................................................................................................... 22
Εικόνα 8 CupCake ................................................................................................................... 25
Εικόνα 9 Donut ........................................................................................................................ 26
Εικόνα 10 Eclair ...................................................................................................................... 26
Εικόνα 11 FroYo ..................................................................................................................... 27
Εικόνα 12 GingerBread ........................................................................................................... 27
Εικόνα 13 Honeycomb ............................................................................................................ 28
Εικόνα 14 Ice Cream Sandwich .............................................................................................. 28
Εικόνα 15 Αρχιτεκτονική ........................................................................................................ 32
Εικόνα 16 Κατάλογοι .............................................................................................................. 37
Εικόνα 17 ................................................................................................................................. 38
Εικόνα 18 R ............................................................................................................................. 39
Εικόνα 19 AndroidManifest .................................................................................................... 40
Εικόνα 20 Api level ................................................................................................................. 43
Εικόνα 21 ................................................................................................................................. 53
Εικόνα 22 ................................................................................................................................. 53
Εικόνα 23 ................................................................................................................................. 54
Εικόνα 24 ................................................................................................................................. 54
Εικόνα 25 eclipse download .................................................................................................... 55
Εικόνα 26 Instal New software ............................................................................................... 56
Εικόνα 27 developer tools ....................................................................................................... 56
Εικόνα 28 SDK download ....................................................................................................... 57
Εικόνα 29 SDK unzip .............................................................................................................. 57
Εικόνα 30 preference ............................................................................................................... 58
Εικόνα 31 εκδοσεις .................................................................................................................. 59
Εικόνα 32 προγραα SDK .................................................................................................... 59
Εικόνα 33 SDK Manager ........................................................................................................ 60
Εικόνα 34 Εικονικη συσκευη .................................................................................................. 60
Εικόνα 35 εικονικες συσκευες................................................................................................. 61
Εικόνα 36 ρυθησεις συσκευης .............................................................................................. 62
Εικόνα 37 preview ................................................................................................................... 63
Εικόνα 38 ................................................................................................................................. 63
Εικόνα 39 εισαγωγή OpenCV ................................................................................................. 63
Εικόνα 40 new project 1 .......................................................................................................... 64
Εικόνα 41new project 2 ........................................................................................................... 65
Εικόνα 42new project 3 ........................................................................................................... 65
Εικόνα 43 εισαγωγή βιβλιοθήκης ............................................................................................ 66
Εικόνα 44 κώδικας .................................................................................................................. 67
Πτυχιακή Εργασία τμήματος Εφαρμοσμένης Πληροφορικής & Πολυμέσων


10

Εικόνα 45 κωδικας .................................................................................................................. 68
Εικόνα 46 xml ....................................................................................................................... 69
Εικόνα 47 xml Button.............................................................................................................. 69
Εικόνα 48 Java Button ............................................................................................................. 69
Εικόνα 49 Java onclick ............................................................................................................ 70
Εικόνα 50 xml ImageButton ................................................................................................... 70
Εικόνα 51 Java ImageButton ................................................................................................... 70
Εικόνα 52 SeekBar ................................................................................................................. 71
Εικόνα 53 xml SeekBar .......................................................................................................... 71
Εικόνα 54 java SeekBar ......................................................................................................... 71
Εικόνα 55 java change SeekBar .............................................................................................. 71
Εικόνα 56 EditText .................................................................................................................. 72
Εικόνα 57 xml EditText .......................................................................................................... 72
Εικόνα 58 java EdtiText ......................................................................................................... 72
Εικόνα 59 String ...................................................................................................................... 72
Εικόνα 60 Bitmap to Mat ........................................................................................................ 73
Εικόνα 61 RGB ....................................................................................................................... 74
Εικόνα 62 Java RGB .............................................................................................................. 75
Εικόνα 63 Brightness............................................................................................................... 75
Εικόνα 64 Flip ........................................................................................................................ 76
Εικόνα 65 GrayScale .............................................................................................................. 76
Εικόνα 66 Java canny ............................................................................................................. 77
Εικόνα 67 Canny .................................................................................................................... 77
Εικόνα 68 Java Laplace .......................................................................................................... 78
Εικόνα 69 Laplace .................................................................................................................. 78
Εικόνα 70 Java negative .......................................................................................................... 78
Εικόνα 71 Negative ................................................................................................................ 79
Εικόνα 72 Java GaussianBlur ................................................................................................. 79
Εικόνα 73 GaussianBlur ......................................................................................................... 79
Εικόνα 74 java OneFilter ......................................................................................................... 80
Εικόνα 75java eyeFilter ........................................................................................................... 80
Εικόνα 76 Java morphologyEx ............................................................................................... 80
Εικόνα 77 morphologyEx ....................................................................................................... 81
Εικόνα 78 Java copyMakeBorder ........................................................................................... 81
Εικόνα 79 copyMakeBorder ................................................................................................... 81
Εικόνα 80 java sobel................................................................................................................ 82
Εικόνα 81sobel ........................................................................................................................ 82
Εικόνα 82 java threshold ......................................................................................................... 82
Εικόνα 83 threshold ................................................................................................................ 83
Εικόνα 84 java resize .............................................................................................................. 83
Εικόνα 85 resize ...................................................................................................................... 84
Εικόνα 86 java save ................................................................................................................ 85
Εικόνα 87 save........................................................................................................................ 85

Πτυχιακή Εργασία τμήματος Εφαρμοσμένης Πληροφορικής & Πολυμέσων


11


1. Εισαγωγή

1.1 Σκοπός
Ο σκοπός της πτυχιακής αυτής είναι να πορέσουε να κατανοήσουε την λειτουργιά του
λειτουργικού συστήατος για φορητές συσκευές Android. Να κατανοήσουε κάποια
πράγατα για την βιβλιοθήκη OpenCV όπως ποια είναι η χρήση της και πως πορούε να
την ενσωατώσουε στην εφαρογή ας. Επίσης ετά το τέλος της πτυχιακής θα πρέπει να
έχουε άθει να χειριζόαστε το περιβάλλον ανάπτυξης Android γρήγορα και ευέλικτα ώστε
να πορούε ελλοντικά να δηιουργούε εφαρογές Android σε όποια έκδοση ας ζητηθεί.
Θα έχουε την ικανότητα να εισάγουε στο πρόγραα ας άλλες βιβλιοθήκες για να
πορέσουε να κάνουε πιο εύκολη την δηιουργία πιο εξειδικευένων εφαρογών που θα
ας ζητηθούν.

1.2 ιαρρύθ ιση κεφαλαίων

Στο επόενο κεφαλαίο θα αναφερθούε ε λίγα λόγια για την ιστορία της κινητής
τηλεφωνίας ποιος ο δηιουργός της πρώτης κινητής συσκευής τηλεφώνου και πως
εξελίχθηκε έχρι σήερα. Θα ιλήσουε για τα Smartphone που είναι η εξέλιξη τον κινητών,
για της δυνατότητες τους και θα πούε για ποιο λόγο θεωρούνται ανώτερα από τα παλιά
κινητά ας τηλέφωνα. Και στο τέλος του κεφαλαίου θα αναφερθούε για το πώς πορούε
να επιλέξουε ένα Smartphone σύφωνα ε της ανάγκες ας.
Στο 3
ο
κεφαλαίο θα ιλήσουε για τα λειτουργικά συστήατα κινητών συσκευών που έχουε
σήερα. Λίγα λόγια για τις εκδόσεις που έχουν αυτά τα λειτουργικά, για την απόδοση τους,
για το τι υποστηρίζει η οθόνη τους, για το περιβάλλον και τις εφαρογές τους και για την
ασφάλεια που παρέχουν αυτά τα λειτουργικά. Και θα βγάλουε κάποια συπεράσατα
σύφωνα ε την δίκια ας κρίση.
Στο 4
ο
κεφάλαιο θα αναφερθούε καθαρά για το Android. Καταρχάς θα σας πούε λίγα λόγια
για την ιστορία του Android και για το πώς έφτασε εκεί που είναι σήερα. Θα αναφερθούε
και για το Google Play και για την πληθώρα τον εφαρογών που ας παρέχουν. Στην
συνέχεια του κεφαλαίου θα πούε για τις εκδόσεις που έχουε έχρι και σήερα και για τις
διαφορές αυτόν τον εκδόσεων. Και τέλος θα ιλήσουε για την αρχιτεκτονική του android.
Στο 5
ο
κεφάλαιο θα αναφερθούε για το SDK, για τις άδειες χρήσης, θα κάνουε ια
τεκηρίωση για το Android και λίγα λόγια για το περιβάλλον υλοποίησης και για τα
εργαλεία-δείγατα εφαρογών. Και στην συνέχεια θα αναφερθούε αναλυτικά για τους
καταλόγους που έχει ένα Android project.
Στο 6
ο
κεφάλαιο θα αναφερθούε καθαρά για την OpenCV. Θα ιλήσουε για γενικά
στοιχειά για την OpenCV για το τι είδους βιβλιοθήκη είναι και για το ποια είναι η χρήση της.
Θα πούε ερικές από της υπάρχουσες δοές που έχει η βιβλιοθήκη. Επίσης θα αναφερθούε
Πτυχιακή Εργασία τμήματος Εφαρμοσμένης Πληροφορικής & Πολυμέσων


12

σε ερικές οάδες συναρτήσεων για τον εντοπισό κίνησης, εντοπισό δέρατος και για την
επεξεργασία εικόνας.
Στο 7
ο
κεφάλαιο θα πούε πια το πώς πορούε να εγκαταστήσουε τα προγράατα για την
δηιουργία ενός περιβάλλοντος σχεδίασης εφαρογών Android. Θα γίνει ια επίδειξη ε
εικόνες βήα προς βήα για την σωστή εγκατάσταση τον προγραάτων.
Στο 8
ο
και τελευταίο κεφάλαιο ας ιλήσουε πια για την εφαρογή ας. Στην αρχή του
κεφαλαίου θα σας δείξουε πως πορούε να δηιουργήσουε το project ας ε την έκδοση
Android που επιθυούε και για το πώς πορούε να εισάγουε την βιβλιοθήκη OpenCV.
Για το πώς πορούε να χρησιοποιήσουε έναν πόρο της συσκευής στην εφαρογή ας
όπως είναι η κάερα. Επίσης θα αναφερθούε για την δηιουργία Buttons, ImageButton,
Seekbar και EditText. Θα πούε ακόα για το πώς λειτούργει η OpenCV στην εφαρογή ας
και πως εισάγουε τα φίλτρα ας στην εικόνα και άλλα πολλά. Τέλος θα δούε πως
πορούε να αποθηκεύσουε την εικόνα ας ε το όνοα που επιθυούε εείς.
Στο Τέλος θα σας δώσω όλο τον κώδικα για την εφαρογή που δηιούργησα.

Πτυχιακή Εργασία τμήματος Εφαρμοσμένης Πληροφορικής & Πολυμέσων


13

2. Γενικά
2.1 Η ιστορία της κινητής τηλεφωνίας

Εικόνα 1 Ο Μάρτιν Κούπερ ε το πρώτο κινητό της Motorola
Η περιπέτεια της κινητής τηλεφωνίας ξεκίνησε αέσως
ετά τον Β' Παγκόσιο Πόλεο, ε τις πρώτες
προσπάθειες των Σουηδών, Φιλανδών και Αερικανών.
Όως, ως ληξιαρχική πράξη γέννησής της θεωρείται η
3η Απριλίου 1973.
Ήταν ένα ουντό ανοιξιάτικο πρωινό στη Νέα Υόρκη. Ο δόκτωρ Μάρτιν Κούπερ της
Motorola, περπατώντας σ' ένα δρόο της αερικάνικης εγαλούπολης ήξερε ότι έγραφε
ιστορία. Στα δυο του χέρια κρατούσε ια συσκευή που έοιαζε ε φορητό ασύρατο. Είχε
ύψος 25 εκατοστά και βάρος 900 γραάρια. Ήταν το πρώτο σύγχρονο κινητό τηλέφωνο ε
τον κωδικό MotorolaDynaTAC. Σχηάτισε τον αριθό του βασικού ανταγωνιστή του, Τζόελ
΄Ενγκελ, που δούλευε για λογαριασό της Bell Labs.
«Γεια σου Τζο, σου ιλάω από ένα αληθινό κινητό τηλέφωνο» του είπε. «Παρότι δεν είχαε
τις καλύτερες των σχέσεων, ου συπεριφέρθηκε πολύ ευγενικά», δήλωσε χρόνια αργότερα ο
Κούπερ σε ια συνέντευξή του. Η Bell πήρε τη ρεβάνς το 1978, κατασκευάζοντας το πρώτο
δοκιαστικό δίκτυο κινητής τηλεφωνίας, που ήταν αναγκαίο για την εξέλιξη και την
επορική εκετάλλευση του κινητού.
Το πρώτο αυτοατοποιηένο δίκτυο κινητής τηλεφωνίας λειτούργησε στις αρχές της
δεκαετίας του '80 στη Σκανδιναβία. Μέχρι τα τέλη της δεκαετίας του '80 τα κινητά τηλέφωνα
ήταν ογκώδη για να εταφέρονται στην τσέπη κι έτσι ήταν εγκατεστηένα κυρίως σε
αυτοκίνητα. Το πρώτο κινητό που έλαβε άδεια έγκρισης ήταν το οντέλο της Μοτορόλα
DynaTAC8000X. Υπήρξε η ναυαρχίδα των λεγόενων
κινητών πρώτης γενιάς (1G).
Στην αρχή της δεκαετίας του '90 άρχισε η απογείωση των
κινητών τηλεφώνων, ε την ψηφιοποίηση δικτύων (GSM)
και συσκευών. Τα κινητά έγιναν ικρότερα (100-200
γραάρια), χωρούσαν στην παλάη και έπαιναν έστω
και ε δυσκολία στην τσέπη του χρήστη τους. Περάσαε
έτσι στα κινητά της δεύτερης γενιάς (2G), που παρείχαν
και άλλες ευκολίες, όπως την αποστολή σύντοων
γραπτών ηνυάτων (SMS) και τη λήψη φωτογραφιών.
Στις αρχές του 21ου αιώνα ήλθαν τα κινητά τρίτης γενιάς
(3G), ε τις απεριόριστες δυνατότητες των πολυέσων.
Σήερα, η διείσδυση του κινητού τηλεφώνου στον
Εικόνα
2

Μερικά κινητά

Πτυχιακή Εργασία τμήματος Εφαρμοσμένης Πληροφορικής & Πολυμέσων


14

πλανήτη ξεπερνά το 30%, ε αλατώδη άνοδο στις φτωχές χώρες του πλανήτη και κυρίως
στην Αφρική. Η φιλανδική εταιρεία Nokia, ε ερίδιο αγοράς 36%, κατέχει την πρώτη θέση
στις πωλήσεις κινητών τηλεφώνων παγκοσίως.
Στην Ελλάδα η κινητή τηλεφωνία έκανε την εφάνισή της το 1992, ε την προκήρυξη
διαγωνισού από την κυβέρνηση Μητσοτάκη για τη χορήγηση δύο αδειών. Ο αποκλεισός
του ΟΤΕ από τη διαδικασία αδειοδότησης προκάλεσε θύελλα διααρτυριών κατά της
κυβέρνησης. Η κυβέρνηση αντέτεινε την αφερεγγυότητα του οργανισού (καθυστερήσεις
στις συνδέσεις σταθερών τηλεφώνων που έφθανε και τα 15 χρόνια, Υπόθεση Τόπρα κ.ά.),
αλλά και τα οικονοικά οφέλη, που θα είχε από τη χορήγηση των αδειών σε ιδιωτικές
εταιρείες. Τελικά, οι δύο άδειες κατακυρώθηκαν στην Panafon (νυν Vodafone),
πολυετοχική εταιρεία ε επικεφαλής την αγγλική Vodafone, και στην ιταλική Telestet
(ετέπειτα TIM και νυν WIND).
H Telestet ξεκίνησε την επορική της εκετάλλευση στις 29 Ιουνίου 1993 και η Panafon την
1η Ιουλίου του ίδιου χρόνου. Η Cosmote, συφερόντων ΟΤΕ, ήταν o τρίτος παίκτης της
αγοράς (Ιανουάριος 1998) και η Q, εταιρεία του οίλου Φέσσα, ο τέταρτος (19 Ιουνίου
2002). H Q στη συνέχεια εξαγοράσθηκε από την TIM (Ιανουάριος 2006) κι έτσι σήερα
δραστηριοποιούνται τρεις εταιρείες, WIND, Vodafone και Cosmote, που είναι η ηγέτιδα στο
χώρο της κινητής τηλεφωνίας.
Τους πρώτους ήνες του 1993 τα κινητά τηλέφωνα λειτουργούσαν όνο στην Αττική και τα
νησιά του Σαρωνικού. Το κόστος ήταν απαγορευτικό για τους πολλούς. Οι συσκευές
στοίχιζαν από 700-1400€, το τέλος ενεργοποίησης 85€, το ηνιαίο πάγιο 40€ και το λεπτό
οιλίας 0,25€. Έτσι, όνο 1000 ήταν οι συνδροητές τις πρώτες έρες του Ιουλίου.
Οι εκτιήσεις των «ειδικών» έκαναν λόγο για 200.000 συνδροητές έσα σε ια δεκαετία.
Απέτυχαν παταγωδώς στις προβλέψεις τους. 13 χρόνια ετά, λειτουργούσαν στη χώρα ας
13.551.000 συσκευές (6εκέβριος 2006), που καλύπτουν το 120,5% του ελληνικού
πληθυσού, γεγονός που κατατάσσει την Ελλάδα στις πρώτες θέσεις παγκοσίως σε
αναλογία πληθυσού και κινητών τηλεφώνων. [9]


2.2 Γενικά για τα Smartphone

Αυτό είχε ξεκινήσει αρκετά χρόνια πριν, ε κάποια εξειδικευένα οντέλα που απευθύνονταν
κυρίως σε επαγγελατίες και κόστιζαν πολύ. Τώρα πια, διεισδύουν σε όλους τους
καταναλωτές, ορίζοντας τη νέα όδα. Έτσι, βλέπουε όλο και περισσότερους να σνοπάρουν
τα παλιοοδίτικα "κουπάκια" και να χειρίζονται το τηλέφωνό τους πιέζοντας ή σέρνοντας
το δάχτυλο στην οθόνη.
Το βασικότερο χαρακτηριστικό των smart phones είναι ότι επιτρέπουν την εγκατάσταση
εφαρογών, όπως ακριβώς συβαίνει και στους υπολογιστές. Αυτή η αγορά αναπτύσσεται
ραγδαία, ε χιλιάδες νέες εφαρογές κάθε είδους να ξεφυτρώνουν καθηερινά. Όως, όλες οι
Πτυχιακή Εργασία τμήματος Εφαρμοσμένης Πληροφορικής & Πολυμέσων


15

εφαρογές δεν είναι συβατές ε όλα τα τηλέφωνα. Υπάρχουν διαφορετικά λειτουργικά και
κάθε ένα έχει τις δικές του εφαρογές, όπως άλλωστε και τα δικά του χαρακτηριστικά.
Ένα άλλο δυνατό σηείο των smart phones είναι η συνδεσιότητα. Τα πάνε πολύ καλά ε ότι
έχει να κάνει ε internet. Από το απλό browsing και την αποστολή - λήψη email, έχρι
σύνδεση ε instant messengers, social networks όπως Facebook και Twitter, YouTube, ακόα
και voip κλήσεις - Skype.
Πολλά περιλαβάνουν και δέκτη GPS που, σε συνδυασό ε τα κατάλληλα λογισικά, ας
δείχνει τη θέση ας πάνω στο χάρτη, σχεδιάζει διαδροές προς προορισούς επιλογής ας ή
ας καθοδηγεί σε όλη τη διαδροή (navigation).Χρησιοποιούν απευθείας σύνδεση (υψηλής
ταχύτητας) στο internet έσω του αντίστοιχου provider κινητής τηλεφωνίας (ε την
αντίστοιχη χρέωση δεδοένων) ή συνδέονται εύκολα σε ασύρατα δίκτυα Wi-Fi (σπίτι,
δουλειά ή άλλα hot-spots σε cafe, καταστήατα κλπ). [10]

2.3 Πώς επιλέγου ε smartphone?

Αν ας ενδιαφέρει η πρόσβαση στο internet, θέλουε συσκευή που υποστηρίζει γρήγορη
σύνδεση (3G υψηλής ταχύτητας) και σύνδεση ε δίκτυα Wi-Fi. Επίσης, σε αυτή την
περίπτωση, καλό θα ήταν να έχουε και ια εγαλούτσικη οθόνη για να η βγάζουε τα
άτια ας.
Σηαντική είναι και η σύνδεση ε τον υπολογιστή (έσω καλωδίου USB ή BlueTooth) για
εταφορά αρχείων και συγχρονισό, αν και αυτό άλλον θεωρείται πλέον δεδοένο για όλες
τις συσκευές.
Αν γράφουε συχνά (sms, email, σηειώσεις), θα πρέπει να δούε αν ας βολεύει το virtual
πληκτρολόγιο οθόνης. Ίσως θέλουε ια εγαλύτερη οθόνη (ε πιο εγάλα virtual πλήκτρα)
ή ια συσκευή που έχει και κανονικό qwerty πληκτρολόγιο. Σε κάθε περίπτωση, πριν
επιλέξετε συσκευή δοκιάστε αν σας βολεύει (από κάποιο φίλο ή σε κάποιο κατάστηα).
Οθόνη: Πολλές οθόνες είναι ευαίσθητες στην αφή, ώστε να πορεί να χειρίζεται κανείς τη
συσκευή χωρίς τη χρήση πλήκτρων. Κάτι τέτοιο πορεί να είναι πολύ βολικό για κάποιους (ή
ακόα και απαραίτητο). Αυξάνει τις δυνατότητες και ανεβάζει αντίστοιχα την τιή της
συσκευής. Ανάλογα ε τη συσκευή, πορεί να επιτρέπεται η χρήση ε τα δάκτυλα ή και ε
ειδική γραφίδα. Σε κάποιες περιπτώσεις, πορεί να υπάρχει παράλληλα και ένα κανονικό
πληκτρολόγιο qwerty. Θα βρείτε δύο τύπους οθονών αφής: 1. Resistive: Ανταποκρίνεται
στην πίεση, χρησιοποιούε το δάχτυλο (ή το νύχι) ή ια γραφίδα (ε τη χρήση της
γραφίδας, συχνά πορείτε να γράψετε "χειρόγραφα" στην οθόνη και το τηλέφωνο να
αναγνωρίσει τους χαρακτήρες και να τους ετατρέψει στον αντίστοιχο ψηφιακό χαρακτήρα).
2. Capacitive: Ανταποκρίνεται στο ίδιο το δάχτυλο, χρησιοποιούε το αλακό έρος του
δάχτυλου. Η εισαγωγή κειένου γίνεται εύκολα ε ένα virtual πληκτρολόγιο πάνω στην
οθόνη. Συνήθως, το πρώτο είδος το συναντάε σε συσκευές symbian ή mobile windows και
το δεύτερο σε i-phone και android (χωρίς να είναι απόλυτο). Μπορεί επίσης η οθόνη να
υποστηρίζει "multitouch" που αυξάνει τη λειτουργικότητά της.
Πτυχιακή Εργασία τμήματος Εφαρμοσμένης Πληροφορικής & Πολυμέσων


16

Αν ας ενδιαφέρουν εξωτερικές εφαρογές, διαλέγουε το λειτουργικό σύστηα που ας
ταιριάζει περισσότερο (δες παρακάτω).
Αν ας ενδιαφέρει η φωτογραφία, εξετάζουε τις αντίστοιχες δυνατότητες (φακό, ανάλυση,
φλας κλπ).
Βλέπουε αν υπάρχει ενσωατωένο GPS, χρήσιο για χρήση on line χαρτών, navigation και
όχι όνο.
Ενσωατωένες εφαρογές: Κάθε συσκευή έρχεται ε κάποιες βασικές εφαρογές προ-
εγκατεστηένες (ηερολόγιο, σηειώσεις κλπ). Μπορεί το smart phone ας να ην
προσφέρει αρχικά κάποιες από τις εφαρογές που θα θέλαε ή που είχαε συνηθίσει απο
παλιότερα τηλέφωνά ας. Όως, στις περισσότερες περιπτώσεις, πορούε να προσθέσουε
αυτές τις εφαρογές (αζί ε εκατοντάδες άλλες) εκ των υστέρων, εγκαθιστώντας τις.
Λαβάνουε υπ' όψιν το έγεθος και το βάρος. Μεγαλύτερη οθόνη σηαίνει πιο άνετη
χρήση, αλλά και πιο εγάλο έγεθος και βάρος συσκευής (συνήθως και ψηλότερο κόστος).
Επίσης, την ταχύτητα απόκρισης της συσκευής που εξαρτάται από το hardware
(επεξεργαστής, ROM) και το λειτουργικό σύστηα. Θα την βρείτε σε reviews ή ε δοκιή.
Τέλος, κοιτάζουε την τιή, που πιθανότητα είναι από λίγο ως πολύ τσουχτερή. [10]

Πτυχιακή Εργασία τμήματος Εφαρμοσμένης Πληροφορικής & Πολυμέσων


17

Εικόνα
3

iOS

3. Mobile OS
3.1 iOS


Το iOS (γνωστό και ως iPhone OS) είναι το λειτουργικό σύστηα για κινητές πλατφόρες της
Apple. Αν και αρχικά αναπτύχθηκε όνο για το iPhone έχει από τότε επεκταθεί ώστε να
υποστηρίζει και άλλες συσκευές της Apple όπως τα iPod Touch και iPad. Το συγκεκριένο
λειτουργικό σύστηα δεν υποστηρίζει άλλες συσκευές εκτός από αυτές της Apple. Ένα από
τα εγάλα πλεονεκτήατα του είναι το App Store το οποίο περιέχει περισσότερες από
500.000 εφαρογές σύφωνα ε την τελευταία έτρηση που έχει γίνει στα τέλη Μαΐου του
2011. Στο τελευταίο τετράηνο του 2010 το iOS κατείχε το 16% της αγοράς των smartphones
πίσω από το Google Android και το Nokia Symbian. [10]
3.1.1 Εκδόσεις
Οι εκδόσεις χαρακτηρίζονται από ένα αριθό ξεκινώντας από την 1.0. Η τελευταία είναι η 4
(ε συνεχείς αναβαθίσεις σε 4.Χ).

3.1.2 Απόδοση
Το iOS είναι γρήγορο και σταθερό.

3.1.3 Οθόνη
Χρησιοποιεί την οθόνη αφής σαν input device. Για την εισαγωγή κειένου, χρησιοποιείται
ένα virtual πληκτρολόγιο πάνω στην οθόνη.

3.1.4 Περιβάλλον
Το περιβάλλον (ενού κλπ) είναι σε εγάλο βαθό προσαρόσιο από το χρήστη. Ευχάριστο,
εύκολο, φιλικό, εργονοικό.

3.1.5 Εφαρογές
Το iOS επιτρέπει την εγκατάσταση εφαρογών. Αυτές είναι ελεγχόενες από την ίδια την
Apple. Αυτό σηαίνει ότι δύσκολα θα βρείτε άκρη χωρίς να περάσετε από την Apple, αλλά
πορείτε να στηριχτείτε στην ασφάλεια και αξιοπιστία της εταιρίας (η λογική που ισχύει και
για τους υπολογιστές Mac). Υπάρχουν πάρα πολλές εφαρογές κάθε είδους (εκτιώνται
πάνω από 250.000). Βασικότερη πηγή είναι το iTunes App Store της Apple.

Πτυχιακή Εργασία τμήματος Εφαρμοσμένης Πληροφορικής & Πολυμέσων


18

3.1.6 Ασφάλεια
Το iOS θεωρείται γενικά "ασφαλές", κυρίως λόγω του "στενού ελέγχου" των εφαρογών από
την Apple. Θεωρητικά όως θα πορούσε να είναι ευάλωτο σε κακόβουλο λογισικό, ειδικά
στις περιπτώσεις που έχει γίνει "επέβαση" στο λειτουργικό ("σπασένο" - "hacked"). Εείς
προτείνουε πάντα να ην εγκαθιστά κανείς εφαρογές από η αξιόπιστες πηγές.

3.1.7 Συπέρασα
Το iOS είναι η όδα και κοιτά ε αισιοδοξία το έλλον. Έχει κερδίσει ένα αρκετά υψηλό
ερίδιο αγοράς και διεκδικεί ακόα υψηλότερο. Είναι οντέρνο, αξιόπιστο, σταθερό και
προσφέρει ένα πλήθος από εφαρογές. Στηρίζεται και ελέγχεται αποκλειστικά από την Apple
(ε τα καλά και τα κακά αυτού).

3.2 Windows Mobile

Τον Φεβρουάριο του 2010, η Microsoft ανακοίνωσε τον διάδοχο των Windows Mobile, την
νέα γενιά λειτουργικών συστηάτων για κινητές πλατφόρες, τα Windows Phone 7. Το νέο
λειτουργικό σύστηα περιλαβάνει ένα εντελώς νέο περιβάλλον χρήσης το οποίο έχει
δηιουργηθεί ε ια γλώσσα σχεδίασης της ίδιας της εταιρίας, που ονοάζεται Metro.

3.2.1 Εκδόσεις
Οι εκδόσεις χαρακτηρίζονται από ένα αριθό. Η τελευταία ήταν η Windows Mobile 6.5.5,
ενώ στα τέλη του 2010 κυκλοφόρησε και η Windows Phone 7 (που έχει πάρει πολύ καλά
σχόλια).

3.2.2 Απόδοση
Είναι αρκετά βαρύ, ε υψηλές απαιτήσεις σε hardware. Αυτό σηαίνει ότι πορεί να είναι
κάπως αργό σε συσκευές χωρίς επαρκή ισχύ.

3.2.3 Οθόνη
Χρησιοποιεί την οθόνη αφής σαν input device.
3.2.4 Περιβάλλον
Το περιβάλλον θυίζει τα κλασικά Windows και είναι αρκετά οικείο για κάποιον που τα
χρησιοποιεί ήδη στον υπολογιστή του, δεν απαιτεί ιδιαίτερη εκπαίδευση και εξοικείωση.
Πολύ καλή συβατότητα ε εφαρογές της Microsoft σε σταθερό υπολογιστή (πχ Outlook).

3.2.5 Εφαρογές
Επιτρέπει την εγκατάσταση εφαρογών. Όως, η ποικιλία είναι πολύ ικρότερη από εκείνη
των Android και iOS (εκτιούνται γύρω στις 5.000). Πάντως, η Microsoft κάνει ότι πορεί
Εικόνα 4 Windows Mobile
Πτυχιακή Εργασία τμήματος Εφαρμοσμένης Πληροφορικής & Πολυμέσων


19

για αυτό, προσαρόζοντας συνεχώς εφαρογές (π.χ. παιχνίδια φτιαγένα αρχικά για το x-
box).
3.2.6 Ασφάλεια
Όπως και τα κλασικά Windows, είναι ευάλωτα σε κακόβουλο λογισικό, ειδικά στις
περιπτώσεις που έχει γίνει "επέβαση" στο λειτουργικό ("σπασένο" - "hacked").
Κυκλοφορούν mobile εκδόσεις εφαρογών προστασίας. Εείς προτείνουε πάντα να ην
εγκαθιστά κανείς εφαρογές από η αξιόπιστες πηγές.
3.2.7 Συπέρασα
Τα Windows Mobile δεν απολαβάνουν την αποδοχή των κλασικών Windows και
δυσκολεύονται να ανταγωνιστούν τα iOS της Apple και Android της Google. Η Microsoft
κάνει ότι πορεί, αλλά πολλοί αναλυτές θεωρούν ότι, ε τα σηερινά δεδοένα, είναι ένας
χαένος πόλεος. Το ερίδιο αγοράς τους είναι χαηλό και δεν δείχνει διάθεση να αυξηθεί.
Παρόλα αυτά, παραένει ένα αξιόλογο λειτουργικό, που πολλοί θα επέλεγαν. Ίσως,
εγαλύτερο πλεονέκτηά του είναι η συγγένεια ε τα Windows που οι περισσότεροι
χρησιοποιούν καθηερινά και το παρόοιο περιβάλλον...
3.3 Symbian

Το Symbian OS είναι λειτουργικό σύστηα για φορητές συσκευές, αποτελεί εξέλιξη του
λειτουργικού συστήατος EPOC από την Psion. To Symbian OS δηιουργήθηκε ε τη
γλώσσα προγραατισού C++ από τη Symbian Ltd. Πριν το 2009 το Symbian OS
υποστήριζε διαφορετικά περιβάλλοντα χρήστη. Όως ε την δηιουργία του Symbian
Platform, το ίδιο έτος, τα 3 βασικά περιβάλλοντα χρήστη ενώθηκαν σε ένα, το οποίο
εξαγοράστηκε από την Nokia και στην συνεχεία ετατράπηκε σε λογισικό ανοικτού
κώδικα. Αν και οι συσκευές ε λογισικό Symbian εξακολουθούν να πωλούνται σε
εγάλους αριθούς στην αγορά, τα τελευταία χρόνια το ερίδιο του λειτουργικού αυτού
συστήατος στην αγορά ειώνεται. Για την ανάπτυξη εφαρογών στο περιβάλλον του
λειτουργικού υπάρχει το Symbian SDK το οποίο χρησιοποιεί ως γλώσσα προγραατισού
την C++ σε συνδυασό ε το Qt, ένα Framework εφαρογών που χρησιοποιείται από
πολλές πλατφόρες. Μπορεί να χρησιοποιηθεί είτε ε το Qt Creator είτε ε το Carbide, ένα
παλιότερο IDE που χρησιοποιείται για ανάπτυξη εφαρογών Symbian. Ένας εξοοιωτής
χρησιοποιείται, για τη δοκιή των εφαρογών, που τρέχει τον κώδικα απευθείας αντί να
προσοοιώνει την λειτουργία του κινητού τηλεφώνου. [10]

3.3.1 Εκδόσεις
Εδώ τα πράγατα είναι λίγο περδεένα. Θα ακούσετε για εκδόσεις του λειτουργικού (π.χ.
9.3, 9.4) και της πλατφόρας (π.χ. UIQ 1-2-3, series 60-80-90 edition 1-2-3-5, ή Symbian^1-
^2-^3). Οι περισσότερες σηερινές συσκευές χρησιοποιούν series 60 5th edition (S60-e5,
το αντίστοιχο του Symbian^1) ή Symbian^3 (η πιο προχωρηένη έκδοση).

3.3.2 Απόδοση
Το Symbian είναι γρήγορο και σταθερό, κάνει καλή διαχείριση του hardware και είναι
αρκετά οικονοικό (κατανάλωση παταρίας).
Εικόνα 5 symbian
Πτυχιακή Εργασία τμήματος Εφαρμοσμένης Πληροφορικής & Πολυμέσων


20


3.3.3 Οθόνη
Οι οντέρνες εκδόσεις χρησιοποιούν την οθόνη αφής σαν βασικό input device, ενώ λίγες
συσκευές πορεί να έχουν και πληκτρολόγιο. Το έγεθος και η ανάλυση της οθόνης
εξαρτάται από το οντέλο της συσκευής.

3.3.4 Περιβάλλον
Το περιβάλλον (ενού κλπ) είναι σε εγάλο βαθό προσαρόσιο από το χρήστη. Αρκετά
φιλικό και εργονοικό, αν και, για πολλούς, ελαφρά ξεπερασένο.

3.3.5 Εφαρογές
Το Symbian επιτρέπει την εγκατάσταση εφαρογών. Αυτές θα τις βρείτε από πολλές
διαφορετικές πηγές (sites στο internet) ή από το Ovi Store της Nokia. Είναι αρκετές
(~15.000), από δωρεάν ως φθηνές. Καλύπτουν πολλές ανάγκες, αν και δεν πλησιάζουν καν
την ποικιλία των αντίστοιχων που κυκλοφορούν για Android ή iPhone.

3.3.6 Ασφάλεια
Το Symbian είναι ευάλωτο σε ιούς - trojans και γενικά κακόβουλο λογισικό, αν και όχι στο
βαθό των PC. Στις περισσότερες περιπτώσεις είναι ε τη ορφή εφαρογών (που ζητούν την
άδεια του χρήστη για να εγκατασταθούν), άρα πορούε να πούε ότι ένας προσεκτικός
χρήστης που δεν εγκαθιστά εφαρογές από η αξιόπιστες πηγές, είναι σχετικά ασφαλής.
Πάντως, κυκλοφορούν και τα αντίστοιχα λογισικά προστασίας.

3.3.7 Συπέρασα
Το Symbian φαίνεται πλέον να γίνεται συνώνυο της Nokia. Είναι αξιόπιστο και σταθερό. Τα
προηγούενα χρόνια υπήρξε leader στα smartphones και διατηρεί την αποτελεσατικότητά
του, αλλά σταδιακά χάνει τη λάψη του και το ερίδιο αγοράς του, όσο ανεβαίνουν τα
νεότερα λειτουργικά της Google (Android) και Apple (iOS του iPhone). Παραένει ένα πολύ
καλό λειτουργικό, αν όως σας ενδιαφέρει να εγκαταστήσετε πολλές και "περίεργες"
εφαρογές, δεν θα βρείτε εδώ την ποικιλία των Android και iPhone.

3.4 Android

Ένα σχετικά πρόσφατο, ανοιχτό λειτουργικό, από εταιρία που ανήκει στη Google και
βασισένο σε πλατφόρα Linux! Αναπτύσσεται ραγδαία, κερδίζοντας ερίδιο αγοράς και
παίνοντας σε συσκευές πολλών εταιριών. Πολλοί "ειδικοί" θεωρούν ότι "είναι το
έλλον".[10]
Εικόνα
6

Android

Πτυχιακή Εργασία τμήματος Εφαρμοσμένης Πληροφορικής & Πολυμέσων


21


3.4.1 Εκδόσεις
Οι εκδόσεις χαρακτηρίζονται από ένα αριθό και ένα αντίστοιχο όνοα: 1.1, 1.5(Cupcake),
1.6(Donut), 2.0-2.1(Eclair), 2.2(Froyo), 2.3(Gingerbread), 3.0(Honeycomb), 4.0(Ice
Scream)... Κάθε έκδοση έχει και διαφορετικά χαρακτηριστικά και δυνατότητες. Οι σηερινές
συσκευές συνήθως τρέχουν εκδόσεις εταξύ 1.6 και 2.2.

3.4.2 Απόδοση
Το Android είναι γρήγορο και σταθερό.

3.4.3 Οθόνη
Χρησιοποιεί την οθόνη αφής σαν βασικό input device, ενώ λίγες συσκευές πορεί να έχουν
και qwerty πληκτρολόγιο. Το έγεθος και η ανάλυση της οθόνης εξαρτάται από το οντέλο
της συσκευής. Πάντως, αν γράφετε συχνά και χρησιοποιείτε εφαρογές internet, προτιήστε
ια εγαλούτσικη οθόνη.

3.4.4 Περιβάλλον
Το περιβάλλον (ενού κλπ) είναι σε εγάλο βαθό προσαρόσιο από το χρήστη. Αρκετά
φιλικό και εργονοικό, ενώ σε κάθε νέα έκδοση εξελίσσεται. Ανάλογα ε τον κατασκευαστή
της συσκευής, πορεί να υπάρχουν διαφορές.

3.4.5 Εφαρογές
Το Android επιτρέπει την εγκατάσταση εφαρογών και διαθέτει ια εγάλη κοινότητα που
προσφέρει πάρα πολλές εφαρογές κάθε είδους (εκτιούνται πάνω από 100.000).
Βασικότερη πηγή είναι το Android Market (θα βρείτε ήδη εγκατεστηένο link στο Android
τηλέφωνό σας). Οι περισσότερες είναι δωρεάν ή αρκετά φθηνές.

3.4.6 Ασφάλεια
Το Android θεωρείται σχετικά "ασφαλές", αν και θεωρητικά είναι ευάλωτο σε κακόβουλο
λογισικό. Αρκετοί ανησυχούν ότι σύντοα θα δούε πολλά δυσάρεστα περιστατικά και
ζητούν από τη Google να ελέγχει εξονυχιστικά όλες τις εφαρογές του Android Market.
Εείς προτείνουε πάντα να ην εγκαθιστά κανείς εφαρογές από η αξιόπιστες πηγές.
Πάντως, ήδη έχουν εφανιστεί τα πρώτα λογισικά προστασίας.

3.4.7 Συπέρασα
Το Android φαίνεται να δείχνει το έλλον, κόντρα στο αντίπαλο δέος της Apple και την
παράδοση των Symbian και RIM-Blackberry. Αυξάνει θεαατικά το ερίδιο αγοράς του,
Πτυχιακή Εργασία τμήματος Εφαρμοσμένης Πληροφορικής & Πολυμέσων


22

στοχεύοντας την κορυφή. Είναι οντέρνο, αξιόπιστο, σταθερό και προσφέρει ένα πλήθος από
εφαρογές. Και όνο το γεγονός ότι στηρίζεται από ια εταιρία όπως η Google, υποχρεώνει
τον ανταγωνισό να το πάρει πραγατικά σοβαρά... [10]

Ποιο αναλυτικά θα αναφερθούε στο επόενο κεφάλαιο.

3.5 BlackBerry OS

Παλιό, κλασικό λειτουργικό, πιο "σοβαρό", απευθύνεται κυρίως σε επαγγελατίες χρήστες.
Είναι το κορυφαίο σε διαχείριση e-mail και πολύ δυνατό σε ότι έχει να κάνει ε internet,
downloads και συνδεσιότητα. 6έχεται εξωτερικές εφαρογές (Blackberry App World). Το
περιβάλλον του δεν στηρίζεται στο fun και την ευκολία χρήσης, αλλά στην
αποτελεσατικότητα, κάτι που για κάποιους το κάνει κάπως "δύσχρηστο". Επίσης, η
"υπηρεσία BlackBerry" χρεώνεται από τους παρόχους κινητής τηλεφωνίας ε επιπλέον πάγιο.
Έχει ένα σεβαστό ερίδιο αγοράς, από ένα συγκεκριένο κοινό.


Εικόνα 7 BlackBerry
Πτυχιακή Εργασία τμήματος Εφαρμοσμένης Πληροφορικής & Πολυμέσων


23

4. Android
Στον κόσο της τεχνολογίας, όπου τα αύθητα ποσά και οι τεχνολογικές καινοτοίες
διαδέχονται η ία την άλλη ε ταχύτατους ρυθούς, οι κολοσσοί διαρκώς άχονται εταξύ
τους: Apple vs Microsoft, Google vs Apple vs Samsung, και πάει λέγοντας. Άλλος κερδίζει,
άλλος χάνει. Και το έπαθλο; … Ο χρήστης!

Πώς θα πορούσαε να ερηνεύσουε αλλιώς το γεγονός ότι ο επνευστής και δηιουργός
του Android, του λειτουργικού συστήατος για κινητά τηλέφωνα που βασίζεται στον πυρήνα
του Linux, που έχει τη σφραγίδα της Google, έκανε τα πρώτα του επαγγελατικά του βήατα
στην Apple

4.1 Η ιστορία

Τα πράγατα ξεκίνησαν όταν ο ευφυής Andy Rubin θέλησε την Άνοιξη του 2005 να
χρησιοποιήσει την Google ως κατ’ εξοχήν ηχανή αναζήτησης για το T-Mobile Sidekick,
ια φερέλπιδα συσκευή κινητού, την οποία είχε αναπτύξει ε την οάδα συνεργατών του. Εν
συνεχεία, ζήτησε να συναντηθεί ε τον Larry Page, ο οποίος είναι ο ένας από τους δύο
ιδρυτές της Google. Σε αυτήν τη συνάντηση ο Rubin παρουσίασε το Android ως ένα εν
δυνάει παγκόσιο ανοικτό λειτουργικό σύστηα που θα άλλαζε για πάντα τον τρόπο που
διαντιδρούνε οι χρήστες ε το κινητό σας, τονίζοντας, ταυτόχρονα, τη σταθερή υπεροχή που
παρατηρείται στις συνήθειες του αγοραστικού κοινού των κινητών τηλεφώνων, σε
αντιδιαστολή ε τις πωλήσεις ηλεκτρονικών υπολογιστών.

Την ίδια στιγή, ο Page δεν ήθελε να γίνει απλώς ο υποστηρικτής του Android, ήθελε να γίνει
ο ιδιοκτήτης του. Ο Andy… βρήκε «την καλή», την ώρα που ένας ισχυρός παίκτης
εφανίστηκε στο προσκήνιο και έθεσε έτσι τους όρους του ανταγωνισού σε άλλο επίπεδο. Ο
καινούργιος «παίκτης» δεν είναι άλλος από εκείνον που τελικά λάνσαρε το καλοκαίρι του
2005, το iPhone της Apple.
Ο επιχειρηατικός-τεχνολογικός κόσος περίενε πως η Google θα απαντούσε ε ένα
gPhone, αλλά αυτό δεν έγινε, διότι έγινε κάτι άλλο, πολύ σηαντικότερο. Το Φθινόπωρο του
2005 ανακοινώνεται ότι 34 εταιρίες, όπως η Texas Instruments, η Intel, η T-Mobile και η
Sprint Nextel, ενώνουν τις δυνάεις τους ε την Google για τη δηιουργία ιας πλατφόρας
ανοιχτού κώδικα που θα έχει ενσωατωένο το λογισικό Linux και θα εκπροσωπείται από
ια νέα συστάδα εταιριών που θα καλείται Open Handset Alliance.

Πτυχιακή Εργασία τμήματος Εφαρμοσμένης Πληροφορικής & Πολυμέσων


24

Στο χορό δεν άργησαν να πουν και άλλες εταιρείες, όπως η HTC, η Motorola και η LG,
ανακοινώνοντας την πρόθεσή τους να δώσουν προς πώληση στην αγορά smartphones ε
λειτουργικό σύστηα Android σε διάφορα σχήατα και εγέθη, ε τα οποία θα πορεί να
έχει ο χρήστης να ενσωατώνει στο κινητό του πλήθος εφαρογών.

4.2 Τι πρέπει να γνωρίζου ε για το Android

Το Android είναι ένα λειτουργικό σύστηα που ενσωατώνεται σε συσκευές κινητής
τηλεφωνίας, τα οποία διαθέτουν οθόνη αφής, τρέχουν τον πυρήνα (kernel) του λειτουργικού
Linux και ακόη, επιτρέπει στους κατασκευαστές λογισικού να συνθέτουν κώδικα ε τη
χρήση της γλώσσας προγραατισού Java, ελέγχοντας τη συσκευή έσω βιβλιοθηκών
λογισικού της Google.

Συσκευές ε Android υπάρχουν πλέον πάρα πολλές, η καθεία ε διαφορετικά
χαρακτηριστικά και από διάφορες κατασκευάστριες εταιρίες: η LG, Samsung, HTC, Sony
Ericsson, Motorola, είναι ερικές από τις εταιρίες που χρησιοποιούν το λειτουργικό Android
για τα smartphones τους.
Το πολύ θετικό ε τις συσκευές Android είναι ότι είναι αφενός multimedia (σας δίνουν τη
δυνατότητα να αναπαράγετε πολλαπλά έσα) και multitasking (δίνουν τη δυνατότητα
εκτέλεσης πολλών εφαρογών ταυτόχρονα, π.χ. ακούτε τραγούδια ενώ σερφάρετε στο
ίντερνετ και ταυτόχρονα απαντάτε σε ένα SMS χωρίς να κλείσετε καία εφαρογή ή να
χάσετε τη σελίδα που επισκεφτήκατε).
Το web browsing στο Android είναι ταχύτατο, υποστηρίζεται από flash και υπάρχουν πολλοί
browsers για να καλύψουν και τους πλέον απαιτητικούς.
Ανεξάρτητα από το κόστος, όλες οι συσκευές Android διαθέτουν GPS και Wi-fi,
δικαιώνοντας έτσι το βασικό λόγο δηιουργίας του εν λόγω λειτουργικού συστήατος που
δεν είναι άλλος παρά η ανεπόδιστη και εύκολη πρόσβαση στο διαδίκτυο, σε συνδυασό ε
ένα πλήθος εφαρογών (apps), όπως χάρτες, αναζήτηση, chat και e-mail, που πραγατικά
επιτρέπουν στο χρήστη να ένει διαρκώς δικτυωένος και ενηερωένος.
Βασικό χαρακτηριστικό του Android, επίσης, είναι η πληθώρα εφαρογών που διατηρούν τη
συνεχή σύνδεση ε Facebook, MySpace, Twitter και δεκάδες άλλες υπηρεσίες social
networking. Ακόη, το Android σας δίνει τη δυνατότητα να προσθέσετε widgets, δηλαδή
εικονίδια για την ταχύτερη πρόσβαση στα προγράατα, τα οποία τοποθετούνται στη home
screen του κινητού (launcher).
Επιπλέον η notification bar είναι εξαιρετικά χρήσιη, καθώς ε ένα απλό drag βλέπετε όλες
τις ειδοποιήσεις για τη συσκευή σας, αλλά και τα προγράατα (applications) που έχετε
εγκαταστήσει.
Όσον αφορά το hardware, οι διπύρηνοι επεξεργαστές και οι διακεκριένες GPU είναι πλέον
γεγονός, ενώ αναένουε και επεξεργαστές τεσσάρων πυρήνων, καθώς αυτό έχει ήδη
Πτυχιακή Εργασία τμήματος Εφαρμοσμένης Πληροφορικής & Πολυμέσων


25

ανακοινωθεί από την Nvidia ε τον επεξεργαστή Kal – El ο οποίος άλιστα θα περιέχει και
έναν πέπτο –stealth- πυρήνα. [1]

4.3 Google Play

Το Google Play είναι ένα νέο ενιαίο κατάστηα που συγκεντρώνει όλη τη ουσική, τα
videos/ταινίες, τις εφαρογές και τα eBooks σε ένα έρος, αντικαθιστώντας το Android
Market. Όλες οι υπηρεσίες της Google ετονοάζονται και παίνουν κάτω από την
“οπρέλα” του Google Play (π.χ. Google Music -> Play Music κλπ.), ια υπηρεσία που είναι
προσβάσιη από οποιονδήποτε υπολογιστή, Android smartphone ή Android tablet, ε την
αποθήκευση των αρχείων του χρήστη να γίνεται σε cloud και φυσικά να είναι διαθέσια κάθε
στιγή από οπουδήποτε. Οι χρήστες πορούν να αποθηκεύουν δωρεάν έχρι και 20.000
τραγούδια, ενώ έχουν πρόσβαση σε εκατούρια κοάτια, σε περισσότερες από 450.000
εφαρογές και παιχνίδια Android, στην τεράστια ηλεκτρονική βιβλιοθήκη και σε χιλιάδες
ταινίες, ε πολλές νέες κυκλοφορίες σε ποιότητα HD.
Για να πούε και λίγα λόγια για τον προκάτοχο του Google Play το Android Market, είναι
ένα online κατάστηα της Google, προσφέρει σε κάθε χρήστη εφαρογές για το κινητό τους
που είναι συβατό ε το λειτουργικό της Google. Το συντριπτικό ποσοστό των εφαρογών
είναι δωρεάν ενώ πλέον οι πληρωένες εφαρογές είναι διαθέσιες και στο ελληνικό κοινό.

4.4 Εκδόσεις Android

Το Android που κυκλοφορεί διάφορες εκδόσεις ε ονοασίες που σου ανοίγουν την όρεξη
για… νέα χαρακτηριστικά, όπως τα παλαιότερα CupCake (1.5), Donut (1.6), Éclair (2.0, 2.1),
GingerBread (2.3) αλλά και FroYo (2.2) Honeycomb (3.0) που υλοποιείται σε ταπλέτες ενώ
υπάρχουν πλέον και οι εκδόσεις Honeycomb (3.1) και Honeycomb (3.2) και Ice Cream
Sandwich(4.0).
Από την «παρθενική» έκδοση Android 1.0, η οποία κυκλοφόρησε το Σεπτέβριο του 2008,
έχρι την αέσως επόενη, 1.1 που παρουσιάστηκε το Φεβρουάριο του 2009, χρειάστηκε
ένας χρόνος για να γίνει η έκρηξη των καινοτόων εκδόσεων και των σηαντικών αλλαγών
που επέφεραν για τον χρήστη.
Το πρώτο smartphone που «έτρεξε» Android είναι το T-Mobile G1 κατασκευασένο από την
HTC ε οθόνη αφής TFT-LCD 3,2”, full qwerty πληκτρολόγιο, πρόσβαση σε Gmail,
YouTube, Google maps, Google talk, Google calendar, κάερα 3,2MP ε αυτόατη εστίαση
και κάρτα νήης micro SD.
4.4.1 CupCake (1.5)

Το Cupcake (1.5) εισάγει κάποια καινούργια χαρακτηριστικά και ανανεώσεις στην
διεπιφάνεια χρήστη (User Interface):
Εικόνα
8

CupCake

Πτυχιακή Εργασία τμήματος Εφαρμοσμένης Πληροφορικής & Πολυμέσων


27

• Βελτιωένοι χάρτες Google (google maps) 3.1.2
• Υποστήριξη Microsoft Exchange
• Ενσωατωένη υποστήριξη flash για την Camera
• Ψηφιακή εγέθυνση (zoom)
• Κλάση MotionEvent βελτιωένη ώστε οι κατασκευαστές να πορούν να
παρακολουθούν αποτελεσατικότερα τα γεγονότα πολλαπλής αφής
• Ανανεωένο εικονικό πληκτρολόγιο
• Bluetooth 2.1

4.4.4 FroYo (2.2)

Ακολουθεί το Android 2.2 ε το όνοα ‘Froyo’ τον Μάιο του 2010
Η έκδοση FROYO ανάεσα σε άλλες αλλαγές περιλαβάνει:
• Βελτιστοποιήσεις στην ταχύτητα γενικά του λειτουργικού συστήατος, στην νήη
και στην απόδοση
• Ενσωάτωση στην ηχανή αναζήτησης, της ηχανής Javascript του Chrome V8
• Αυξηένη υποστήριξη Microsoft Exchange (σε πολιτικές ασφαλείας, συγχρονισού
ηερολογίου, auto – discovery, GAL look-up, remote wipe)
• Βελτιωένος προωθητής εφαρογής (application launcher), ε συντοεύσεις προς τις
εφαρογές τηλεφώνου και εφαρογές της Μηχανής Αναζήτησης
• Πρόσδεση USB και λειτουργία δυναικής ζώνης (hotspot) WiFi
• Ανανεωένη εφαρογή Αγοράς (Market) ε αυτόατη ανανέωση
• Επιλογή για απαγόρευση πρόσβασης δεδοένων πάνω από ένα δίκτυο κινητής
τηλεφωνίας
• Γρήγορη εναλλαγή ανάεσα σε πολλαπλές γλώσσες του πληκτρολογίου και των
λεξικών τους
• Φωνητική κλήση και διαοιρασός επαφών ε Bluetooth
• Υποστήριξη για αριθητικούς και αλφαριθητικούς κωδικούς
• Η ηχανή αναζήτησης πορεί να αποτυπώσει κινούενα GIFs
• Υποστήριξη για πεδία εταφόρτωσης αρχείων στην ηχανή αναζήτησης
• Υποστήριξη για εγκατάσταση εφαρογών στην επεκτάσιη νήη
• Υποστήριξη Adobe Flash 10.1

4.4.5 GingerBread (2.3)
Η τρέχουσα έκδοση για κινητά smartphones, από τον 6εκέβριο του 2010 έχρι και την
στιγή που γράφεται αυτή η εργασία, είναι η έκδοση Android 2.3 ε το όνοα “Gingerbread”
ε την επανέκδοση του σε Android 2.3.3 τον Φεβρουάριο του 2011

Εικόνα 11 FroYo
Εικόνα 12
GingerBread

Πτυχιακή Εργασία τμήματος Εφαρμοσμένης Πληροφορικής & Πολυμέσων

Οι αλλαγές που έχουν γίνει είναι οι ακόλουθες

Βελτιωένο UI για απλότητα και ταχύτητα

Πιο γρήγορη, πιο διαισθητική εισαγωγή κειένου

Επιλογή λέξεων και αντιγραφή επικόλληση ε ένα

Βελτιωένη ενεργειακή διαχείριση
• υποστήριξη
NFC (Near Field Communication)

Υποστήριξη video κλήσης

Yποστήριξη του πρωτόκολλου για αναπαραγωγή

4.4.6 Honeycomb
(3.1, 3.2)
Η πιο πρόσφατη
έκδοση, είναι η έκδοση ε το όνοα όπου είναι
στην διάθεση των χρηστών και προγραατιστών από τον Φεβρουάριο του λίγες έρες
ετά την επανέκδοση του Android 2.3.3, και προορίζεται αποκλειστικά για ταπλέτες για τις
οπο
ίες να αναφερθούε αναλυτικότερα στην συνέχεια
Μερικά από τα χαρακτηριστικά του είναι

Υποστηρίζει διπύρηνους και τετραπύρηνους επεξεργαστές

Βελτιωένη υποστήριξη των ταπλετών

ανάπτυξη λογισικού για σε γλώσσα η οποία καλείται

Video chat έσω Google Talk
• Google eBooks

"Ιδιωτική περιήγηση

4.4.7 Ice Cream Sandwich

Και τέλος φτάνουε στην νεότερη έκδοση ας Τα νέα
χαρακτηριστικά του
Android 4.0 Ice Cream είναι άκρως εντυπωσιακά και τα πρώτα σχόλια
που δέχεται παγκοσίως το λογισικό είναι εγκωιαστικά Κατεγράψα τα πιο σηαντικά και
σας παρουσιάζω αναλυτικά τους λόγους για τους οποίους αυτό είναι το καλύτερο Το
Android για πάρα πο
λλούς χρήστες κινητών ήταν ήδη το καλύτερο λειτουργικό σύστηα της
κατηγορίας. Με το χθεσινό "εγάλο η φαίνεται να καταφέρνει να πείσει
ακόα και τους πιο δύσπιστους για την υπεροχή του Πάε να εξερευνήσουε σιγά
σιγά τα νέα χαρακτ
ηριστικά του σε αυτή την
αναβάθιση δεν έεινε όνο σε αυτό που περίεναν αρκετοί δηλαδή στην αναβάθιση του
γραφικού περιβάλλοντος και στην ενοποίηση του ε το Αντίθετα
άλλαξε σχεδόν τα πάντ
α, όπως για παράδειγα όλες τις δικές της εφαρογές
Πτυχιακή Εργασία τμήματος Εφαρμοσμένης Πληροφορικής & Πολυμέσων
Οι αλλαγές που έχουν γίνει είναι οι ακόλουθες:

Βελτιωένο για απλότητα και ταχύτητα

Πιο γρήγορη πιο διαισθητική εισαγωγή κειένου

Επιλογή λέξεων και αντιγραφή/επικόλληση ε ένα
άγγιγα
Βελτιωένη ενεργειακή διαχείριση

NFC (Near Field Communication)

Υποστήριξη video κλήσης

ποστήριξη του πρωτόκολλου WebM για αναπαραγωγή video

(3.1, 3.2)

έκδοση είναι η έκδοση Android 3.0 ε το όνοα “Honeycomb” όπου είναι
στην διάθεση των χρηστών και προγραατιστών από τον Φεβρουάριο του 2011, λίγες έρες
ετά την επανέκδοση του Android 2.3.3, και προορίζεται αποκλειστικά για ταπλέτες για τις
ίες να αναφερθούε αναλυτικότερα στην συνέχεια.

Μερικά από τα χαρακτηριστικά του είναι:

Υποστηρίζει διπύρηνους και τετραπύρηνους επεξεργαστές

Βελτιωένη υποστήριξη των ταπλετών

ανάπτυξη λογισικού (scripting) για 3D, σε γλώσσα η οποία καλείται
έσω Google Talk

Ιδιωτική περιήγηση"

(4.0)
Και τέλος φτάνουε στην νεότερη έκδοση ας 4.0 Ice Cream Sandwich. Τα νέα
Android 4.0 Ice Cream είναι άκρως εντυπωσιακά και τα πρώτα σχόλια
που δέχεται παγκοσίως το λογισικό είναι εγκωιαστικά. Κατεγράψα τα πιο σηαντικά και
σας παρουσιάζω αναλυτικά τους λόγους για τους οποίους αυτό είναι το καλύτερο Το
λλούς χρήστες κινητών ήταν ήδη το καλύτερο λειτουργικό σύστηα της
κατηγορίας Με το χθεσινό "εγάλο" update, η Google φαίνεται να καταφέρνει να πείσει
ακόα και τους πιο δύσπιστους για την υπεροχή του Android. Πάε να εξερευνήσουε σιγά
ηριστικά του Android 4.0 Ice Cream Sandwich. H Google σε αυτή την
αναβάθιση δεν έεινε όνο σε αυτό που περίεναν αρκετοί, δηλαδή στην αναβάθιση του
γραφικού περιβάλλοντος και στην ενοποίηση του Gingerbread ε το Honeycomb. Αντίθετα
α όπως για παράδειγα όλες τις δικές της Android εφαρογές
Εικόνα
Sandwich
Πτυχιακή Εργασία τμήματος Εφαρμοσμένης Πληροφορικής & Πολυμέσων

28
έκδοση είναι η έκδοση ε το όνοα “Honeycomb” όπου είναι
στην διάθεση των χρηστών και προγραατιστών από τον Φεβρουάριο του 2011, λίγες έρες
ετά την επανέκδοση του και προορίζεται αποκλειστικά για ταπλέτες, για τις
ανάπτυξη λογισικού για σε γλώσσα η οποία καλείται "Renderscri
pt"
Και τέλος φτάνουε στην νεότερη έκδοση ας 4.0 Ice Cream Sandwich. Τα νέα
είναι άκρως εντυπωσιακά και τα πρώτα σχόλια
που δέχεται παγκοσίως το λογισικό είναι εγκωιαστικά Κατεγράψα τα πιο σηαντικά και
σας παρουσιάζω αναλυτικά τους λόγους για τους οποίους αυτό είναι το καλύτερο OS. Το
λλούς χρήστες κινητών ήταν ήδη το καλύτερο λειτουργικό σύστηα της
κατηγορίας Με το χθεσινό εγάλο η φαίνεται να καταφέρνει να πείσει
ακόα και τους πιο δύσπιστους για την υπεροχή του Πάε να εξερευνήσουε σιγά
ηριστικά του Android 4.0 Ice Cream Sandwich. H Google σε αυτή την
αναβάθιση δεν έεινε όνο σε αυτό που περίεναν αρκετοί δηλαδή στην αναβάθιση του
γραφικού περιβάλλοντος και στην ενοποίηση του ε το Honeycomb. Αντίθετα
α όπως για παράδειγα όλες τις δικές της εφαρογές.

Εικόνα 13 Honeycomb

Εικόνα
14 Ice Cream
Sandwich

Πτυχιακή Εργασία τμήματος Εφαρμοσμένης Πληροφορικής & Πολυμέσων


29

Γενικά στοιχεία για το Android 4.0 Ice Cream Sandwich
H Google εισήγαγε την νέα γραατοσειρά Roboto, η οποία σχεδιάστηκε συνδυάζοντας στυλ
από Web Design, Typography και TV. Η περιήγηση ανάεσα στις αρχικές οθόνες γίνεται
ακόα ε τον παραδοσιακό τρόπο, αλλά στο ενού των εφαρογών προστέθηκαν επίσης tabs.
Επίσης πατώντας τα “Volume Down” + “Power” πορούε να πάρουε screenshot της
οθόνης, ενώ το Software επιτρέπει την σύλληψη φωτογραφιών ε ηδενικό lag.

Πληκτρολόγιο
To πληκτρολόγιο είναι ανασχεδιασένο ώστε να παρέχει πιο άεση διόρθωση λέξεων και
καλύτερο Copy, Cut και Paste. Οι αλλαγές που έγιναν βοηθάνε στην πιο γρήγορη
πληκτρολόγηση, ενώ ακόα καλύτερο είναι το voice-to-text που επιτρέπει πλέον να ιλάε
ε παύσεις ανάεσα στις λέξεις. (πολύ πιο βολικό).

Ειδοποιήσεις
Όπως πάντα οι ειδοποιήσεις κατεβαίνουν από το πάνω έρος της οθόνης, αλλά πλέον
εφανίζουν τις φωτογραφίες αυτών που ας καλούν ή ας στέλνουν κάποιο ήνυα. Η
πάρα εφανίζεται πλέον ακόα και στην οθόνη κλειδώατος, ενώ οι ειδοποιήσεις θα
πορούν να σβηστούν ε ένα απλό swype προς τα δεξιά ή αριστερά.
Browser
Ο νέος browser του Android 4.0 ICS άλλον είναι προσωρινός, αφού ο Chrome θα πάρει τη
θέση του στα κινητά ας σε λίγους ήνες. Παρ' όλα αυτά, θα πορείτε πλέον στον Android
browser να σώσετε ια σελίδα για offline διάβασα ε ένα κλικ, ενώ ταυτόχρονα θα πορείτε
να έχετε ανοικτά έχρι 16 tabs. Σηαντική είναι επίσης η προσθήκη συγχρονισού των
bookmarks από τον dekstop Chrome και η δυνατότητα εναλλαγής από mobile σε desktop
περιβάλλον των σελίδων έσα από το ειδικό ενού.

Face Unlock
Κάτι που περιέναε χρόνια, έκανε πράξη η Google, φέρνοντας ε το Android 4.0 την
αναγνώριση προσώπου στα κινητά ας. Ξεχάστε τους κωδικούς και τα gestures, η πιο καλή
ασφάλεια είναι το πρόσωπο σας.

Gmail
Η αναβάθιση του Gmail είναι πολύ εγάλη, αφού η εφαρογή εισάγει νέο τρόπο εφάνισης
και νέες λειτουργίες. Στο κάτω έρος της οθόνης θα υπάρχει πάντα ια πάρα ε τις πιο
συνηθισένες επιλογές, ενώ θα πορείτε απ' ευθείας από την εφαρογή να αλληλεπιδράσετε
ε τις επαφές σας.

Πτυχιακή Εργασία τμήματος Εφαρμοσμένης Πληροφορικής & Πολυμέσων


30

Ηερολόγιο
Και εδώ έχουε καινούργιο design, αλλά αυτό που εντυπωσιάζει είναι η προσθήκη Pinch to
Zoom!
Data Usage
H Google ενσωάτωσε στο ICS τη δική της εφαρογή για την διαχείριση των δεδοένων
από/προς το διαδίκτυο. Μπορείτε να δείτε ε έξυπνο τρόπο πόσα δεδοένα στέλνετε και από
ποιες εφαρογές και να προσθέσετε κάποια επιτρεπτά όρια.

Φωτογραφίες, Video & Gallery
Μια ακόα αναβάθιση αφορά τον τρόπο ε το οποίο πορούε να οιραζόαστε τις
φωτογραφίες και τα βίντεο ας. Μετά τη λήψη ια φωτογραφίας/βίντεο, ε ένα κλικ πάνω
στη ικρογραφία της ας παρουσιάζεται ένα ειδικό ενού ε όλους τους τρόπους
διαοιρασού που είναι δυνατοί. Ταυτόχρονα η Google για πρώτη φορά εισάγει ια
ενσωατωένη εφαρογή επεξεργασίας φωτογραφιών on-the-go. 6εν θα λέγαε ότι είναι στη
ορφή του Photoshop, αλλά πιο πολύ θυίζει το δηοφιλές Instagram ε επιλογές όπως
περιστροφή, περικοπή, αφαίρεση κόκκινων ατιών κλπ. Μάλιστα, κάθε φορά που
χρησιοποιείται κάποια από αυτές τις επιλογές, η εφαρογή αποθηκεύει αυτόατα ια
προσωρινή έκδοση της εικόνας σας, ώστε να ην χάσετε κάτι από λάθος. Τέλος, προστέθηκε
η δυνατότητα για λήψη πανοράατος, κάτι που γίνεται ε πολύ εύκολα και γρήγορο τρόπο,
ενώ τα αποτελέσατα που είδαε είναι εξαιρετικά.
Η Συλλογή (gallery) άλλαξε τελείως, ε τις εικόνες να εφανίζονται σε εγάλες
ικρογραφίες, η ία δίπλα στην άλλη, σαν κολλάζ. Μπορείτε να τις "τακτοποιήσετε" ε βάση
την ηεροηνία ή το γεωγραφικό σηείο που καταγράφηκαν, ενώ πορείτε να
ενεργοποιήσετε τον αυτόατο συγχρονισό τους ε το cloud, έσω φυσικά του Google+.
Στον τοέα του Video προστέθηκαν κάποια λίγα πραγατάκια, όπως το συνεχές zoom κατά
τη διάρκεια της λήψης και η δυνατότητα για time lapse videography. (που σηαίνει ότι
πορείτε να επιταχύνεται ένα video 10 ωρών σε σταθερό τοπίο, χωρίς να φαίνεται σε fast
forward, αλλά σαν εφέ ταινίας)

People
Η εφαρογή contacts ετονοάστηκε σε People (αλά Windows Phone) και η λειτουργία της
εισάγει νέα στοιχεία στο Android. Οι επαφές σας εφανίζονται ε εγάλες φωτογραφίες και
περιέχουν ια προβολή των τελευταίων κινήσεων κάθε προσώπου στα social networks.

Android Beam
H τεχνολογία NFC πρωτοεφανίστηκε από την Google, ε το Nexus S. Η επιλογή αυτή, αν
και τότε φαινόταν σαν κίνηση εντυπωσιασού, σήερα ε το Android 4.0 Ice Cream
Sandwich και το Android Beam, οιάζει απόλυτα σχεδιασένη. Με το Android Beam θα
πορείτε να οιράζεστε κάθε δεδοένο σας ε τα Android κινητά ε NFC, ε ια απλή
επαφή των δύο συσκευών. Όλες οι εφαρογές της Google είναι σχεδιασένες για να
Πτυχιακή Εργασία τμήματος Εφαρμοσμένης Πληροφορικής & Πολυμέσων


31

καταλαβαίνουν τους διάφορους τύπους δεδοένων που οιράζεστε και να αλληλεπιδρούν ε
τον κατάλληλο τρόπο. Η επίδειξη του Beam ήταν αρκετά εντυπωσιακή και ελπίζουε η
πραγατική εφαρογή του να είναι το ίδιο εύκολη.

4.5 Αρχιτεκτονική του Android

Όπως προανέφερα, το Android είναι ια στοίβα λογισικού. Η λογική πίσω από αυτήν την
έκφραση και σε όλη την φιλοσοφία του Android, κρύβεται στο ακόλουθο διάγραα ε τα
βασικά συστατικά του
Στην στοίβα του Android (Σχήα 1.3), παρατηρούε 4 επίπεδα. Ακολούθως θα περιγράψουε
συνοπτικά τα βασικά αυτά επίπεδα χωρίς να πούε σε λεπτοέρειες για όλα τα περιεχόενα
του κάθε επιπέδου. Αν ο αναγνώστης επιθυεί να άθει περισσότερα, πορεί να επισκεφθεί
την επίσηη ιστοσελίδα του Android για κατασκευαστές (
http://developer.android.com
).
Κάθε επίπεδο στην αρχιτεκτονική αυτή, χρησιοποιεί τις υπηρεσίες που του προσφέρονται
από τα πιο κάτω επίπεδα. Ας δούε τώρα αυτά τα επίπεδα ξεκινώντας από το πιο χαηλό.

4.5.1 Πυρήνας Linux (Linux kernel)

Το Android είναι βασισένο στα γερά θεέλια του Linux. Ο πυρήνας Linux είναι
δοκιασένος, σταθερός και πετυχηένος και πορεί να βρεθεί παντού, από ρολόγια χειρός
έχρι υπερυπολογιστές. Το Linux παρέχει στο Android το αφαιρετικό επίπεδο υλικού,
επιτρέποντάς του να πορεί να χρησιοποιηθεί σε εγάλη ποικιλία πλατφόρων στο έλλον.
Ειδικότερα, το Android χρησιοποιεί τον πυρήνα Linux για την διαχείριση νήης, την
διαχείριση διεργασιών, την δικτύωση και άλλες υπηρεσίες του λειτουργικού συστήατος
Πτυχιακή Εργασία τμήματος Εφαρμοσμένης Πληροφορικής & Πολυμέσων


32

4.5.2 Εγγενής Βιβλιοθήκες – Native Libraries

Εικόνα 15 Αρχιτεκτονική
Στο αέσως ψηλότερο επίπεδο βρίσκουε τις Native Libraries – Εγγενής Βιβλιοθήκες. Όλες
αυτές είναι γραένες στην γλώσσα προγραατισού C και C++ και εταγλωττίστηκαν για
την συγκεκριένη αρχιτεκτονική υλικού που χρησιοποιείται από το τηλέφωνο. Οι
βιβλιοθήκες αυτές δεν είναι εφαρογές που πορούν να σταθούν από όνες τους. Υπάρχουν
για να πορούν να κληθούν από προγράατα υψηλότερου επιπέδου. Από την έκδοση Donut
και ετά, οι κατασκευαστές πορούν να γράφουν τις δικές τους τέτοιες βιβλιοθήκες ε την
χρήση της Εργαλειοθήκης NDK ( Native Development Kit ).
4.5.3 Χρόνος Εκτέλεσης – Android Runtime

Στο ίδιο επίπεδο ε τις εγγενής βιβλιοθήκες, βρίσκουε και τον χρόνο εκτέλεσης Android.
Εδώ ζουν βασικές βιβλιοθήκες της Java και η εικονική ηχανή Dalvik. H Dalvik είναι ια
βελτιστοποιηένη υλοποίηση ιας εικονικής ηχανής Java για φορητές συσκευές από την
Google. Η Dalvik τρέχει .dex αρχεία, τα οποία είναι bytecodes που προέρχονται από αρχεία
.class και .jar. Εν αντιθέσει όως ε τα .class αρχεία, τα .dex είναι πολύ πιο συπαγή και
αποδοτικά, γεγονός σηαντικό για συσκευές ε περιορισένη νήη και παταρία. Το
Android περιλαβάνει ένα σύνολο βασικών βιβλιοθηκών που παρέχουν τις περισσότερες
από τις διαθέσιες λειτουργίες των βασικών βιβλιοθηκών της Java. Κάποια πακέτα και
κλάσεις υπάρχουν και στο Android κάποια άλλα δεν υποστηρίζονται καθόλου, ενώ
ταυτόχρονα το Android παρέχει και επιπρόσθετα προσαροσένα στις δικές του ανάγκες.
4.5.4 Πλαίσιο Εφαρογής – Application Framework

Πάνω από τις εγγενής βιβλιοθήκες και το χρόνο εκτέλεσης Android, είναι το πλαίσιο
εφαρογής. Αυτό το επίπεδο ας παρέχει υψηλού επιπέδου δοικές ονάδες τις οποίες
πορούε να χρησιοποιούε για την κατασκευή των εφαρογών ας. Αυτό το πλαίσιο είναι
Πτυχιακή Εργασία τμήματος Εφαρμοσμένης Πληροφορικής & Πολυμέσων


33

προ-εγκατεστηένο στο Android, αλλά είναι επεκτάσιο, αφού ο κάθε κατασκευαστής
πορεί να το συπληρώσει ε δικά του κοάτια.
Τα σηαντικότερα δοικά στοιχεία του πλαισίου αυτού είναι:
1) 6ιαχειριστής 6ραστηριοτήτων - Activity Manager: Υπεύθυνο για τον έλεγχο του
χρόνου ζωής (Σχήα 1.4) των εφαρογών και για την διατήρηση ιας στοίβας που
επιτρέπει την πλοήγηση του χρήστη σε προηγούενες οθόνες.
2) Παροχέας Περιεχοένου - Content Providers: Αυτά τα αντικείενα περιέχουν
δεδοένα που πορούν να διαοιραστούν εταξύ εφαρογών.
3) 6ιαχειριστής Πόρων - Resource Manager: Οι πόροι, είναι οτιδήποτε υπάρχει σε ένα
πρόγραα και δεν είναι κώδικας. Για παράδειγα πορεί να είναι κωδικοί
χρωάτων, αλφαριθητικοί χαρακτήρες ή ακόα και έτοια σχεδιαγράατα οθονών
φτιαγένα σε XML, τα οποία πορεί το πρόγραα να καλεί. 20
4) 6ιαχειριστής Τοποθεσίας - Location Manager: Χρησιοποιείται για να πορεί να
ξέρει το τηλέφωνο που βρίσκεται ανά πάσα στιγή.
5) 6ιαχειριστής Κοινοποιήσεων - Notification Manager: Ιδανικός τρόπος για να
ενηερώνεις τον χρήστη για γεγονότα που συβαίνουν, διακριτικά χωρίς να
διακόπτεις την εργασία του.

4.5.5 Εφαρογές και Widgets

Στο υψηλότερο επίπεδο της στοίβας Android, φιγουράρουν οι εφαρογές και τα widgets.
Αυτό είναι που βλέπουν οι χρήστες χωρίς να γνωρίζουν την όλη από κάτω διαδικασία. Αυτές
είναι εφαρογές που γράφουν οι κατασκευαστές λογισικού, εφαρογές που ήδη είναι
εγκατεστηένες στο τηλέφωνο ή που ο χρήστης παίρνει από το Android Market. Οι
εφαρογές είναι προγράατα που καταλαβάνουν ολόκληρη την οθόνη και αλληλεπιδρούν
ε το χρήστη. Από την άλλη τα widget λειτουργούν σε ικρά τετράγωνα έσα στην αρχική
οθόνη – εφαρογή.


Πτυχιακή Εργασία τμήματος Εφαρμοσμένης Πληροφορικής & Πολυμέσων


34

5. Το Android ως πλατφόρα
ανάπτυξης

5.1 Android SDK

Το Android είναι ένα πακέτο λογισικού για κινητά τηλέφωνα που περιλαβάνει λειτουργικό
σύστηα, έτοιες βιβλιοθήκες και έτοιες εφαρογές. Το Android SDK παρέχει τα εργαλεία
και το API που χρειάζεται κάποιος για να ξεκινήσει να αναπτύσσει εφαρογές στην
πλατφόρα Android χρησιοποιώντας την γλωσσά προγραατισού Java. [1]
Το Android SDK περιλαβάνει 4 βασικά στοιχειά:
1) Τη συφωνεί άδειας χρήσης του Android SDΚ
2) Την τεκηρίωση Android
3) Το περιβάλλον υλοποίησης εφαρογών
4) Τα Εργαλεία και τα δείγατα εφαρογών

5.1.1 Τη συφωνεί άδειας χρήσης του Android SDΚ
Για να πορείτε να λάβετε το Android SDK, πρέπει πρώτα να διαβάσετε και να συφωνήσετε
ε τη Συφωνία άδειας χρήσης του Android SDK. Αυτή η συφωνία αποτελεί ένα συβόλαιο
ανάεσα σε σας και την Google.
Ακόα και αν κάποιος στην εταιρεία σας έχει συφωνήσει ε την Συφωνία άδειας χρήσης
εκ έρους σας, είναι σηαντικά για σας τον προγραατιστή να λάβετε υπόψη σας τα
παρακάτω σηαντικά σηεία:
1. Τα δικαιώατα που χορηγούνται: Η Google (ως κάτοχος πνευατικών δικαιωάτων
του Android) σας χορηγεί ία περιορισένη, παγκόσια, ελεύθερη από την υποχρέωση
πληρωής πνευατικών δικαιωάτων, η εκχωρήσαε σε άλλους και η αποκλειστική άδεια
χρήσης του SDK αποκλειστικά για την ανάπτυξη εφαρογών για την πλατφόρα Android. Η
Google (και άλλοι συετέχοντες στο έργο) σας χορηγούν την άδεια χρήσης, αλλά
εξακολουθούν να διατηρούν στην κατοχή τους όλα τα πνευατικά δικαιώατα του υλικού. Η
χρήση του Android SDK δεν σας δίνει την άδεια να χρησιοποιήσετε άλλα λογότυπα ή
επορικά ονόατα της Google. 6εν θα πρέπει να αφαιρέσετε οποιαδήποτε σηείωση
πνευατικών δικαιωάτων που υπάρχει. Οι τρίτες εφαρογές, ε τις οποίες αλληλεπιδρούν οι
εφαρογές σας (άλλες εφαρογές του Android) υπόκεινται σε ξεχωριστούς όρους και δεν
υπακούν σ' αυτήν τη συφωνία.
2. Χρήση του SDK: Μπορείτε να αναπτύξετε όνο εφαρογές Android. 6εν πορείτε
να παράγετε άλλα έργα από το SDK ή να διανείετε το SDK σε οποιαδήποτε άλλη συσκευή ή
να διανείετε έρος του SDK ε άλλο λογισικό.
Πτυχιακή Εργασία τμήματος Εφαρμοσμένης Πληροφορικής & Πολυμέσων


35

3. Αλλαγές SDK και συβατότητα ε προηγούενες εκδόσεις: Η Google πορεί να
αλλάξει το Android SDK ανά πάσα στιγή, χωρίς καία ειδοποίηση, χωρίς σεβασό στη
συβατότητα ε προηγούενες εκδόσεις. Αν και οι αλλαγές στο Android API αποτελούσαν
σηαντικό πρόβληα για τις δοκιαστικές εκδόσεις του SDK, οι πρόσφατες εκδόσεις είναι
αρκετά σταθερές. =στόσο, κάθε ανανέωση του SDK επηρεάζει συνήθως ένα ικρό αριθό
υπαρχόντων εφαρογών, καθιστώντας αναγκαίες τις ενηερώσεις.
4. 6ικαιώατα προγραατιστών εφαρογών Android: 6ιατηρείτε όλα τα δικαιώατα
για οποιοδήποτε λογισικό Android που αναπτύσσετε ε το SDK, συπεριλαβανοένων
των πνευατικών δικαιωάτων. Έχετε επίσης όλη την ευθύνη για το έργο σας.
5. Απαιτήσεις απορρήτου εφαρογών Android: Συφωνείτε ότι οι εφαρογές σας θα
προστατεύουν το απόρρητο και τα νόια δικαιώατα των χρηστών τους. Εάν η εφαρογή
σας χρησιοποιεί ή προσπελαύνει ιδιωτικές πληροφορίες για το χρήστη (όνοα χρήστη,
κωδικό πρόσβασης κ.ά.), τότε η εφαρογή σας θα πρέπει παρέχει να παρέχει ία επαρκή
σηείωση απορρήτου και θα πρέπει να αποθηκεύει αυτά τα δεδοένα ε ασφάλεια.
Σηειώστε ότι οι νόοι και οι ρυθίσεις απορρήτου πορεί να διαφέρουν ανάλογα ε τη θέση
του χρήστη και ότι εσείς ως προγραατιστές είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για την
κατάλληλη διαχείριση αυτών των δεδοένων.
6. Προϋποθέσεις εφαρογών Android για κακόβουλο λογισικό: Είστε υπεύθυνοι για
όλες τις εφαρογές που αναπτύσσετε. Συφωνείτε να ην δηιουργείτε επικίνδυνες
εφαρογές ή κακόβουλο λογισικό. Είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για όλα τα δεδοένα που
εταφέρονται έσα από την εφαρογή σας.
7. Πρόσθετοι όροι για συγκεκριένα Google API: Η χρήση του Android Maps API
υπόκειται σε περαιτέρω 'Όρους υπηρεσίας (συγκεκριένα, στη χρήση των εξής πακέτων:
com. google. android.maps και com.android.location.Geocoder). Πρέπει να συφωνήσετε '
αυτούς τους -πρόσθετους όρους, ώστε να χρησιοποιήσετε αυτά τα συγκεκριένα API και να
συπεριλαβάνετε πάντα τη σηείωση πνευατικών δικαιωάτων του Google Maps.Η χρήση
των Google Data API (εφαρογές Google όπως Gmail, Blogger, Google Calendar, Google
Finance Portfolio Data, Picasa, YouTube και άλλες) παρέχουν πρόσβαση, η οποία
περιορίζεται στα δικαιώατα πρόσβασης που ο χρήστης έχει παραχωρήσει ρητά στην
εφαρογή σας έσω αποδοχής δικαιωάτων που παρέχονται από τον προγραατιστή κατά
την εγκατάσταση.
8. Η ανάπτυξη γίνεται ε δική σας ευθύνη: Οποιαδήποτε ζηία που προέρχεται από την
ανάπτυξη ε το Android SDK επιβαρύνει όνο εσάς και όχι τη Google.
5.1.2 Την τεκηρίωση Android
Η τεκηρίωση χωρίζεται τώρα σε επτά βασικές ενότητες:
■ Η καρτέλα Home (Αρχική) είναι το σηείο εκκίνησης έσα στην τεκηρίωση του
Android. Εδώ θα βρείτε ανακοινώσεις προγραατιστών και σηαντικές συνδέσεις για
τα τελευταία «καυτά» θέατα σε σχέση ε την ανάπτυξη ε το Android.
■ Η καρτέλα SDK παρέχει πληροφορίες για τις διαφορετικές διαθέσιες εκδόσεις του
Android SDK, όπως και πληροφορίες για το εσωτερικό πακέτο ανάπτυξης του Android,
Πτυχιακή Εργασία τμήματος Εφαρμοσμένης Πληροφορικής & Πολυμέσων