Eurokod-ordlista - SIS

bulgefetaΠολεοδομικά Έργα

29 Νοε 2013 (πριν από 7 χρόνια και 11 μήνες)

2.716 εμφανίσεις1


Eurokod
-
termer

Reviderad senast 20
10
-
1
2
-
14

Denna ordlista är avsedd att underlätta lika översättning av lika termer oc
h begrepp i
Eurokoderna.

Den innehåller förutom tekniska termer även en del standardiseringstermer, samt
andra ofta förekommande terme
r som bör översättas på samma sätt i de olika Eurokoderna.Listan avser översättning
till

svenska

från engelska
. Vid översättning
från

svenska
till engelska
kan andra termer/begrepp vara mer lämpliga.

(De tyska och fransk
a översättningarna kommer
från
en f
örteckning
på vilken
ordlistan

grundades. Dessa har
inte mer än undantagsvis

kompletterats under arbetets gång
).Listan innehåller hela meningar och beskrivningar, som oftast är återgivna enbart en gång

och
som kan börja med ett ord som man kanske inte t
ycker är nyckelordet i begreppet
.
Om man inte
hittar ett
ord eller
uttryck så kan det
alltså
vara värt försöket att använda sökfunktionen på det
eller
de
ord som man anser vara mest central
a
.Synpunkter/förslag avseende såväl översättningarna nedan som yt
terligare termer som bör tas
med på listan framförs till
curt.linder@sis.se

eller
eurokoder@sis.se
.A
,
B
,
C
,
D
,
E
,
F
,
G
,
H
,

I
,
J
,
K
,
L
,
M
,
N
,
O
,
P
,
Q
,
R
,
S
,
T
,
U
,
V
,
W
, X,
Y
, Z


Förkortningar och ordförklaringarEngelska

Tyska

Franska

Svenska


A


abnormal loadonormal last, dispensfordon
(vägar)


absorptivityabsorptans


abutment

Widerlager

culée

landfäste


acceleration

Beschleunigung

accélération

acceleration


accesspåfart


accessory masonry unitpassblock, pettring


a
ccidental actionolyckslast


a
ccidental design situationexceptionell
dimensioneringssituation


accompanying v
alue of a
variable actionsamhörande värde för en variabel
last


action

Einwirkung

action

last


a
ction
-
effectlasteffekt


action spectralastspektrum, lastuppsättning


additiontillsatsmedel (till betong eller bruk)


adjustment factoranpass
ningsfaktor


admixturetillsatsmaterial (till betong eller
bruk)


advanced designkvalificerad dimensionering


aggregate

Zuschlagstoff

granulat

ballast


aircraft runway bridge

Flugzeugbrücke

pont
-
avion

b
ro för trafik med rullande flygplan


alterna
ting plasticityväxelflytbrott


a
nchorage

Verankerung

ancrage

förankring


analytical modelanalytisk modell


anchor boltgrundskruv


ancillary componentstillhörande produkter


anglevinkelstång


angle of inclination of concrete
compressio
n struts

Neigungswinkel
der Betondruck
-
diagonalen

angle d'inclinaison
des bielles de béton
comprimé

lutning på betongtrycksträva


annealglödga


annealingglödgning2


Annexb
ilaga

(med inledande gemen)


Application ruleråd


applied finishan
bringat ytskikt


applied forcepåförd kraft


applied frequency

Erregerfrequenz

fréquence
d'excitation

exciteringsfrekvens


applied loadpåförd last


appropriatetillbörlig, lämplig


arch

Bogen

arc

båge, valv


arch actionvalvverkan


area

Flä
che

aire

area, utrymme, område


assumptionantagande, förutsättning


autogenousautogen


autogenous shrinkageautogen krympning


a
uxiliary construction works

Hilfskonstruktion

ouvrage auxiliaire

hjälpkonstruktion


avalanche protection

Lawinensch
utz

paravalanche

lavinskydd


axial forcenormalkraft


axle load

Achslast

charge par essieu

axellast


B
överst


background response

(
B
2

)

böengrundanteil


bakgrundsrespons


backing barrotstöd


ballast

Schotter

ba
llast

b
allast


ballast bed

Schotterbett

lit de ballast

b
allastbädd


ballasted track

Gleis mit
Schotterbett

voie ballastée

b
allasterat spår


bascule bridge

Klappbrücke

pont basculant

k
laffbro


base of foundation

Fundamentsohle

sol de fondation

g
rundplat
ta


basement wallkällarvägg


base platefotplåt


basic (joint) componentgrundkomponent (gäller enbart
förband)


basic periodgrundperiod


basic valuegrundvärde


basic variablegrundvariabel


basic wind velocity

(
v
b
)

basiswindgeschwin
digkeit


referensvindhastighet


basis of design

Berechnungs
-
grundlage

base de calcul

grundläggande
dimensioneringsregler


batteningtransversal


bay

Gefach

panneau

fack


beam and slab bridge

Rippenplatte

dalle nervurée

ribbalkbro


beam subjected to
bending;
beam in bendingb
öjd balk


beam to beam connectionbalk
-
balkinfästning


beam to column connectionbalk
-
pelarinfästning


beddinguppfyllnad


bendabilitybockbarhet


bearing

Lager

appareil d'appui

l
ager
,
upplag


bearing pile

Stahlpfä
hle

pieux de fondation

bärande påle


bearing resistance

bearing type boltskruv i skjuvförband (utan
förspänning)


bearing value stresshålkanttryck


bending

Biegung

flexion

böjning


bending moment

Biegemoment

moment fléchissant

böjmoment


b
ending resistancebärförmåga vid böjning


bimetallic corrosiongalvanisk korrosion


bimomentbimoment


blind boltblindskruv


blinding

Sauberkeitsbeton

béton de propreté

grovbetong


block shear failureklossbrott


block tearingområdesbro
tt


boltskruv


bolt gradehållfasthetsklass för skruv


bond

Haffung

adhérence

vidhäftning3


bonded tendonvidhäftande spännenhet


bonding unitsförbindare


boundary conditionrandvillkor


bow imperfectioninitialkrokighet


bowstring (b
ridge)langerbalkbro


box girder

Hohlkastenträger

poutre
-
caisson

lådbalk


box valuelådvärde


bracestag


braced framestagad ram


bracing

Aussteifung

contreventement

stagning


bracketupplagsvinkel


breathing (0f plates)andning (av pl
åt)


bridge component

Brückenteil

élément du pont

brodetalj


bridge deckbrobaneplatta


brittle failure

Sprödbruch

rupture fragile

sprödbrott


buckling

Knicken

flambement

buckling, knäckning, instabilitet


buckling loadknäckningslast


buc
k
ling r
esistancebärförmåga vid instabilitet


building envelopebyggnadens ytterskal


building floorbjälklag


building structurebärverk i byggnad


built in

eingespannt

encastré

inspänt


built
-
up columnssammansatta pelare


bundlebunt


buoyancybottenupptryckning, bärighet,
uppflytning


buried structureöverfyllt bärverk


bursting forcesspjälkkrafter


butt we
ld

Stumpfnaht

soudure bout à bout

stumsvets


C
överst


cable staykabelstag


cankan (konstaterande, uplpysning;
tillåtelse uttrycks med
may
)


canträlsförhöjning


ca
n
tileveredutkragad


capacitybärförmåga
, kapacitet (om
deformationsförmåga och för
tvärsnitt i ordsamman
-
sättningar
där bärförmåga blir alltför
otympligt)


capacity designdimensionering m
ed hänsyn till

deformationsförmåga


carriageway (road bridges)

Fahrbahn
(Strassenbrücken)

chaussée (pon
ts
route)

körbana (vägbroar)


castellated beamhålbalk


cast in placeplatsgjutet


catenarykedjelinje, kontaktledning
(järnvägar)


cathodic protection

kathodischer
Schutz

protection
cathodique

k
atodiskt skydd


cavity widthhålrumsvidd


centr
al reservation

Mittelstreifen

terre
-
plein central

m
ittremsa


centre of gravity

Massenschwerpun
kt

centre de gravité

t
yngdpunkt


centrifugal force

Fliehkraft

force centrifuge

c
entrifugalkraft


centroidtyngdpunkt


chapter

Kapitel

chapitre

k
apitel


c
ha
racteristic valuek
arakteristiskt värde


c
haracteristic value of an actionk
arakteristiskt lastvärde


Charpy V
-
notch specimenV
-
skårad Charpy
-
provstav


checkverifiera, kontrollera


chordramstång


cill beam

Auflagerbank

sommier

syll, tröske
lbalk


circular hollow sectioncirkulärt rör


civil engineering workanläggning4


cladding(fasad)beklädnad


clamping forceklämkraft


classificationklassificering


c
lauseavsnitt


clear distancefritt avstånd


clear spanfri spännv
idd


clear heightfri höjd


clearance gauge

Lichtraumprofil

gabarit de libre
passage, gabarit

fritt rum


clientbyggherre, beställare


climatic actionklimatlast, klimatpåverkan


closed frame

geschlossener
Rahmen

cadre, cadre fermé

plattram och
sluten ram


coach bodyvagnkorg (järnvägar)


coefficient of frictionfriktionskoefficient


c
oefficient of heat transfer (by

c
onvection)värmeöverföringskoefficient (vid
konvektion)


c
o
efficient of heat transfer (by
r
adiation)värmeöverföringsko
efficient (vid
strålning)


coefficient of thermal expansion
värmeutvidgningskoefficientcofferdam

Fangdamm

batardeau

fångdamm


cohesionkohesion


cold
-
formed

kaltverformt

formé à froid

kallformad


cold formed sectionkallformad profil


cold

workingkallbearbetning


column basepelarfot


column splicepelarskarv


combination of actionslastkombination


combination valuekombinationsvärde


combined walls

gemischte
Spundwände

rideaux mixtes

kombinerade spontväggar


c
ombustion b
ehaviourförbränningsbeteende


c
ombustion factorb
rännbarhetsfaktor
Förbränningsfaktor


compactionkompaktering (btg)


c
ompartment firerumsbrand


component productbyggkomponent


composite beamsamverkansbalk


composite columnsamverka
nspelare


composite elementsamverkande konstruktionsdelar


composite framesamverkansram


composite jointsamverkansknutpunkt


composite memberbärverksdel med samverkan (en
bärverksdel med samverkan
sammansätts av betong och stål).


composit
e slabsamverkans
bjälklag (används i EN
1994 för en viss bestämd typ av
samverkansbjälklag)


compressive strainstukning


compressiontryck


compression member

Druckglied

pièce comprimée

tryckbelastad bärverksdel


compressive stress

Druckspannung

contrainte de
compression

tryckspänning


concentriccentrisk


conceptual designkonceptuell utformning


concrete

Beton

béton

betong


concrete covertäckande betongskikt


concrete infillifyllnadsbetong


concrete repairs

Betonsanierung

assain
issement du
béton

betongreparation


concrete sectionbetongtvärsnitt


concreting

Betonieren

bétonnage

betonggjutning


c
onfiguration factorf
ormfaktor


confinementomslutning(
-
seffekt)


connecting deviceförbindare


connection

Anschluß

assembl
age

förband, anslutning, infästning5


connectorförbindare, skruv
förband

med
mellanläggsbricka (trä
-
konstruktioner)


conservative valueförsiktigt valt värde


consideröverväga (
enligt CEN:s regler ska
ordet ha denna betydelse, men är
ibland använt

med betydelsen
beakta
)


constant amplitude fatigue limitutmattningsgräns vid konstant
spännvidd


co
n
structbygga, uppföra


constructionuppförande, byggande


construction load

1.
Baulasten

2.
bauausfhürungs
-
lasten

charges de
construction

1.
las
t under byggskedet

(inkl.
t.ex. snö
-

och vindlast)

2. bygglast (last specifik för
byggskedet)construction material

Baustoff

matériau de
construction

byggmaterial


construction operationbyggverksamhet, byggåtgärd


construction productbyggpr
o
dukt


construction works

Bauwerk

construction

byggnadsverk


constructorentreprenör, byggare


contact in bearinganliggning


containment structurebehållare


continuons beam on elastic
supports

Durchlaufträger auf
elastischen Stützen

poutre continu
e sur
appuis élastiques

kontinuerlig balk på elastiska stöd


continuous slab

Durchlaufplatte

dalle continue

kontinuerlig platta


contraction

Schwund

raccourcissement

kontraktion


control perimeterkontrollperimeter


control sectionkontrollsnitt


convection factorkonvektionstal


conversion factoromräkningsfaktor


cope holeurskärning


copingavtäckning


corrosion resistantkorrosionbeständig


corrugatedprofilerad, korrugerad (om
vågformad)


coupler; coupling

Kupplung

coupleur

koppling, skarvkoppling


coupling jointsfogsnitt med skarvad armering


cover of reinforcement

Betondeckung

enrobage des
armatures

täckande betongskikt


cover plate

Verbindungslasche

couvre
-
joint

påläggsplåt, förstärkningsplåt,
skyddsplåt


cover to r
einforcementt
äckande betongskikt


covered bridge

gedeckte Brücke

pont couvert

täckt bro


crab

laufkatze


överliggande tralla


crack

Riß

fissure

spricka


crack initationsprickinitiering


crack locationsprickläge


ceack propagationsprickpro
pagering


crack width

Rißbreite

ouverture de fissure

sprickbredd


cracked analysisanalys baserad på sprucken
betong


cracked condition

gerissener Zustand

état fissuré

sprucket tillstånd


crackingsprickbildning


crane bridge

kranbrücke


kranbrygg
a


creep

Kriechen

fluage

krypning


creep coefficientkryptal


crevice corrosionspaltkorrosion


critical temperaturekritisk temperatur


cross girder

Querträger

pièce de pont

tvärbalk


cross section

Querschnitt

coupe transversale

tvärsnitt


cr
oss
-
fall

Querneigung

pente transversale

tvärlutning


cross
-
laminated deck platek
rysslaminerad brobaneplatta


crowd, crowd loadingfolksamling


crushingkrossning6


cruciform jointkorsförband


cube strengthkubhållfasthet


culvert

Durchlaß

ponceau

kulvert


curing

Nachbehandlung

cure du béton

efterbehandling


curvaturekrökning


curve

Kurve

courbe

kurva


cut
-
off limitutmattningsgräns vid
delskadeberäkning


cut
-
outurskärning


cylinder strengthcylinderhållfasthet


D
överst


damage equivalent factorskadeekvivalensfaktor


damage tolerant methodskadetålighetsmetod


damping ratiodämpningsfaktor


debris

ablagerung


bråte


deck

Überbau

tablier

farbana


deck slab

Fahrbahnplatte

dalle d
u tablier

brobaneplatta


deck slab bridge

Deckbrücke

pont à tablier
supérieur

plattbro


deep beamhög balk


deflagrationdeflagration


deflection

Durchbiegung

flèche

nedböjning, utböjning


deformation

Verformung

déformation

deformation


deformati
on capacitydeformationskapacitet


degree of restraint

Einspanngrad

degré
d'encastrement

Inspänningsgrad


demouldingavformning


depthhöjd (balkar)


design assisted by testingdimensionering genom provning


design assumptiondimensionerings
antagande


design criteriadimensioneringskriterier,
dimensioneringsvillkor


designerkonstruktör, projektör


design chartdimensioneringsdiagram


design criteriadimensioneringsvillkor,
dimensioneringskriterier


d
esign fired
imensionerande
brand


d
esign fire load densityd
imensionerande
brandbelastning(sintensitet)


design fire scenariodimensionerande brandscenario


design inspectordimensioneringskontrollant


design proceduredimensioneringsmetod


design resistancedimensio
nerande bärförmåga,

dimensionerignsvärde för
bärförmåga


design rulesdimensioneringsregler


design situationdimensioneringssituation


design supervisiondimensioneringskontroll,
dimensioneringsövervakning


design specificationkonstruktionsha
ndlingar


design valuedimensioneringsvärde


design value of an actiondimensionerande lastvärde


design
(
working
)

lifeavsedd livslängd


detail categoryförbandsklass


detailed designdetaljerad dimensionering


detailingkonstruktiv utfo
rmning;
detaljutformning


deviatoravlänkare


detonationdetonation


diagonal stiffenerdiagonalavstyvning


diameter

Durchmesser

diamètre

diameter


diaphragm

Querschott

diaphragme

skiv
-
, tvärskott, tvärförband (i
stålkonstruktioner)


diaphragm
actionskivverkan


differential settlementssättningsskillnader


dimensionsmått7


direct rail fastening

direkte
Schienenauflageru
ng

pose directe du rail

direkt rälbefästning


direct stressnormalspänning


direction of effective span

Tragrichtu
ng

portée mécanique

bärningsriktning


discharge pipe

Entwässerungsrohr

gargouille

avloppsrör


displacementförskjutning


dissipative structural behaviordissipativt konstruktivt
verkningssätt


distortion

Verzerrung

distorsion

distortion, skevhet


distortional deformationtvärsnittsdeformationer


double
-
U piledubbel U
-
balksspont


dowelled connectiondymlingsförband


d
owel

type fastenerförbindare av dymlingstyp,
dymlingsformad förbindare
(träkonstruktioner)


drawbridge

Zugbrücke

pont
-
le
vis

rullbro


drillingborrning


driveability (of pile)pålbarhet


driving (of pile)

Einbringen

fonçage

pålslagning


duct

Hüllrohr

gaine

foderrör


ductilityduktilitet


duo
-
block sleepertvå
-
block sliper


durabilitybeständighet


durationvaraktighet


dynamic actiondynamisk last


dynamic amplification factordynamisk förstoringsfaktor


dynamic enhancement factordynamisk förstoringsfaktor


dynamic factor

dynamischer
Beiwert

coefficient
dynamique

dynamisk faktor


dwelling housebostadshus


E
överst


eavetakfot
Elément séparatif

avskiljande del


eccentricity

Außermittigkeit

excentricité

excentricitet


edge distancekantavstånd


effect of actions

Beanspruchung

effet des actions

las
teffekt


effective creep ratioeffektivt kryptal


effective deptheffektiv höjd


effective lengthknäckningslängd


effective sectioneffektivt tvärsnitt


effective spaneffektiv spännvidd


effective thicknesseffektiv tjocklek


effective

width

mittragende Breite

largeur participante

effektiv bredd


efficient executionkompetent utförande


elastic analysiselastisk analys


elastic force distributionelastisk kraftfördelning


elastic limit

Fließgrenze

limite d'élasticité

proportio
nalitetsgräns


elastic
-
perfectly plasticelastisk
-
idealplastisk


elastic
-
plastic force distributionelastoplastisk kraftfördelning


elastic theory

Elastizitätstheorie

théorie d'élasticité

elasticitetsteori


elastically restrained

elastisch
eingespa
nnt

encastré
élastiquement

elastiskt inspänt


elastomeric bearinggummilager


elasto
-
plasticelasto
-
plastisk


embedment depthinträngningsdjup


embeddedingjuten (btg)


embrittlementförsprödning


emissivityemissionstal


encasementk
ringgjutning


end distanceändavstånd


end plateändplåt


enduranceutmattningslivslängd


environmental conditionsmiljöbetingelser


environmental influencepåverkan från miljön8


equilibrium

Gleichgewicht

équilibre

jämvikt


equilibrium mo
isture contentfuktinnehåll vid jämvikt, jäm
-
viktsfuktkvot
(
träkonstruktioner)


equationuttryck (endast i undantagsfall
ekvation)


exposure classexponeringsklass (hette tidigare
miljöklass)


exposure factor

(
c
e
(
z
)
)

geländefaktor


e
xponeringsfakt
or

(skiljer sig från
BSV)


exposure classexponeringsklass


expressionuttryck


equivalent areaekvivalent area


e
quivalent time of fire exposureekvivalent brandvaraktighet


equivalent load

Ersatzlast

charge équivalente

ekvivalentlast


equiv
alent stress

Vergleichsspannun
g

contrainte de
comparaison

ekvivalent spänning


excessive deformationför stor deformation


excitation wavelenghtexciteringsvåglängd


execution

Ausführung

exécution

utförande


existing constructionbefintlig byggna
d


expansion coefficientlängdutvidgninskoefficient


expansion joint

Dilatationsvorrichtu
ng

joint de dilatation

övergångskonstruktion,
dilatationsfog, utvidgningsfog,
expansionsskarv


exposed concrete

Sichtbeton

béton de parement

skyddsbetong


exposu
re coefficientexponeringsfaktor


external tendonefterspänd armering placerad
utanför betongtvärsnittet


extrudedextruderad


F
överst


factorfaktor (dock ej för
“partialkoefficient”)


failurebrott


fai
lure modebrottmod


falsework

lehrgerüst


stödställning


fastenerförbindare


fasteninginfästning


fatigueutmattning


fatigue characteristicsutmattningsegenskaper


fatigue damageutmattningsskada


fatigue limit statesutmattningsgrä
nstillstånd


fatigue strength curvehållfsthetskurva för utmattning


fence

Einzäunung

clôture

stängsel


fibre saturation pointfibermättnadspunkt


field of constructionbyggområde, typ av
byggverksamhet


f
igurefigur (med inledande gemen)


fi
llfyllnadsmassa, fyllning


filler beam

einbetonierter
Träger

poutrelle enrobée

ingjuten balk


filler beam deckfarbana med ingjutna balkar


fillet weld

Kehlnaht

soudure d'angle

kälsvets


finishesytskikt


firebrand


f
ire compartmentb
rand
cell


fire designbranddimensionering


f
ire exposureb
randexponering


f
ire growth rate koefficientb
randtillväxtfaktor


f
ire loadb
randbelastning


f
ire load densityb
randbelastningsintensitet


f
ire modelb
randförloppsmodell


f
ire resista
nceb
randmotstånd


fire resistance classbrandteknisk klass


f
ire
s
afety
e
ngineeringa
vancerade ingenjörsmetoder för
brandsäkerhet (fire safety


9

engineering)


f
ire scenariob
randscenario


first order momentförsta ordningens moment


fitted bo
ltpassskruv


fixed actionbunden last


fixinginfästning


fixityinspänning(sgrad)


flange

Flansch

semelle

fläns


flange induced bucklingvertikal flänsknäckning


flare groove weldsvets i utflackande fog


flat bottomflat botten


fl
at slab

pelardäck (btg)


flexural strengthböjhållfasthet


flexural tensile stressböjdragspänning


flow patternflödesmönster


fluidised materialfluidiserat material


foamed concrete

Porenbeton

béton cellulaire

skumbetong


footbridge

Fu
ssgängerbrücke

passerelle

gång
-

och cykelbro


footinggrundsula


footpath

Dienstweg

passage de service

gångbana, gångväg


footway

Gehweg

trottoir

gångväg


force coefficient (
c
f

)

aerodynamischer
kraftbeiwert


formfaktor för kraft


form of structure

Art des Tragwerks

type de structure

typ av bärverk


formwork

Schalung

coffrage

form


formwork panel

schaltafel


formlucka


foundation pilegrundläggningspåle, påle


fracture mechanicsbrottmekanik


frac
ture toughnessbrottseghet


frameram


free actionfri last


free burning fire durationv
araktighet för fri brand


free flowing materialfritt flödande material


free
-
machining steelautomatstål


frequency domainfrekvensområde


frequent value of a variable
actionfrekvent värd
e för en variabel last


fresh concrete

Gußbeton

béton frais

färsk betong


frictionfriktion


friction factorfriktionskoefficient


foundation

Gründung

fondation

grundläggning, grundkonstruktion


foundation slab

Fundamentplatte

semelle de fondation

grundplatta


f
uel controlled fireb
ränslekontrollerad brand


full penetration butt weldstumsvets (med full inträngning)


full probabilistic methodfullständig sannolikhets
-
teoretisk
metod


full strengthjämstark


fully restrainedfast ins
pänd


fundamental basic

wind velocity (
v
b,0

)

grundwert der

basiswindgeschwin
digkeit


referensvindhastighetens

grundvärde


fundamental modeförsta deformationssmoden


funel flow (or core flow)trattflöde (eller kärnflöde)


funnelling

kanalisierun
gen


trattverkan


fusion facefogyta


G
överst


gantry girderportalbalk


gaugingmätning


Gaussian distributionnormalfördelning


geometric stressgeometrisk spänning


g
eometrical datageometrisk storhet


g
eometrygeometrisk utformning


geotechnical actiongeoteknisk last


global analysglobal analys
, systemanalys


gradeklass10


greenhouseväxthus


grillage

Trägerrost

gril de poutres

balkrost


grinding

Schleifen

meulage

slipning


groovespå
r


grooved connectionf
örtagningsförband


gross areabruttoarea


g
round
-
structure interaction

Boden
-
Bauwerks
-
Interaktion

interaction sol
structure

samverkan bärverk
-
undergrund


groutinjektera, injekteringsbruk
,

undegjutning, undergjutningsbruk


guidance documentvägledningsdokument


guniting

Spritzbeton

béton projeté

sprutbetong


gussetknutplåt, lask (träkonstruktioner)


gusset plateknutplåt


gutterdagvattenränna


H
överst


hangerbalksko


hard shoulder

Standsstreifen

bande d’arrêt

vägren


hard strip

Bankett

bande dérasée

bankett


hard strip
(road bridges)

Bankette
(Strassenbrücken)

bande dérasée
(ponts route)

stödremsa (vägbroar)


haunchvot


haunched connectionvotat förband


ha
zardfara


hazardousriskabel


hazard scenarioriskscenario


headed studsvetsbult


headroom

lichte Höhe

tirant d'air

fri höjd


headside pull
-
through strengthgenomdragningshållfasthet


heat affected zonevärmepåverkan zon


h
eat fluxv
ärmeflöde


h
eat releasevärmeutveckling


heat treatmentvärmebehandling, värmehärdning
(för btg)


h
eating conditionu
ppvärmningsförhållanden


high modulus wallspont med hög böjstyvhet


high strength bolt

hochfeste Schraube

boulon à haute

sistance

höghållfast skruv


high strength steelhöghållfast stål


hinge

Gelenk

articulation

led


hogging bending momentnegativt moment


hoist

hubwerk


lastupptaginingsdonet


hoist block

unterflansch
-
laufkatze


telfer


hoist load

hublast


lyftlas
t


hole diameterhåldiameter


hollow sectionrörprofil


homogenized silohomogeniserad silo


hopperutloppstratt


hot rolledvarmvalsad


hydraulic ground heave

hydraulischer
Grundbruch

renard

bottenupptryckning


h
ydrocarbone type firek
o
lvätebrand


I
överst


impactpåkörning, slag, stöt


impact energyslagenergi


impact loadstötlast


impact résistance

Kerbschlagfestigkeit

résilience

slagseghet


imperfectionImperfektion


implementinföra
, implementera


importance factorangelägenhetsfaktor


imposedpåförd(a)


imposed deformationpåtvingad deformation,
tvångsdeformation11


imposed loadnyttig last


in accordance withenligt


inclined support

Schrägstütze

béquille

lutande stöd


inclined
-
leg portal

Sprengwerk

pont à béquilles

spännverk


indentedprofilerad (arm)


Indirect fire actiont
vångskrafter på grund av brand


individual projectaktuellt projekt


industrial buildingindustribyggnad


infrequent valueickefre
kvent värde på variabel last


initial stressinitialspänning


initial temperatureinitial temperatur


injection boltinjektionsskruv


in
-
situ concrete

Ortbeton

béton coulé en
place

platsgjuten betong


inspectionkontroll


inspection gangway

B
esichtigungssteg

passerelle fixe de
visite

inspektionsbrygga


instabilityinstabilitet


instantaneousmomentan


installinstallera, montera


integrityskadetålighet


interactionömsesidig påverkan, interaktion


inter
-
granular attackkorng
ränsfrätning


Interlock

Spundwandschloß

serrure

spontlås


Internal flowinre flöde


internal force

Schnittkraft

sollicitation

inre kraft


Internal unbonded tendoningjuten, icke vidhäftande
spännarmering


internal warping torsionvridning med fö
rhindrad
tvärsnittsvälvning (Vlasovsk
vridning);:

[i huvudtext tas ej parentesen med,
endast i definitioner]


intersection point

Schnittpunkt

intersection

point d'intersection

skärningspunkt


invitation to tender

Ausschreibung

appel d'offres

anbudsförfrå
gan


Irreversible seviceability limit
stateirreversibelt bruksgränstillstånd


Isolated precast memberstatiskt fristående förtillverkad
konstruktionsdel


J
överst


jointknutpunkt, fog (i murverk)


joint finishfogbehandling


jointingfogstrykning


joint resistanceknutpunktens bärförmåga


junctionanslutning


K
överst


kerb

Schrammbord

bordure

kantsten, trottoarkant


Kick loadstötlast


keyförklaring


L
överst


lacinglivstång, diagonal


lammelar tearingskiktbristning


laminated timber deckslaminerad massivplatta


laminated timber
decks/laminated deck platefarbana/brobaneplatta av lamnierat
trä


lap

Übergrei
fung der
Armierungseisen

recouvrement des
armatures

skarv, omlottskarv


lap of reinforcement

Übergreifung der
Armierungseisen

recouvrement des
armatures

armeringsskarv


lateral force

Seitenkraft

force latérale

sidokraft, transversalkraft


lateral loadin
gtransversallast, sidolast


lateral instabilityinstabilitet i sidled12


lateral stabilitysidostabilitet


lattice girderfackverksbalk, armeringsbalk


launching girder/nose

vorbauträger


lanseringsbalk/nos


layer

Schicht

couche

lager


leading

actionhuvudlast


leaf (plur
.

leaves)skal (murverk)


lean
-
mix concrete

Magerbeton

béton maigre

mager betong


leg lengthsidomått (i svets)


levels of performanceprestandanivåer


level of reliabilitysäkerhetsnivå


lever armhävarm


li
ft bridge

Hubbrücke

pont levant

lyftbro


lifting attachement

astaufnahmemittel


lyftanordning


lifting hook

Tragschlaufe

crochet de
manutention

lyftögla, lyftkrok


lighting polelyktstolpe


lightweight aggregate concretelättballastbetong


light
-
w
eight concrete

Leichtbeton

béton léger

lättbetong


limit state

Grenzzustand

état limite

gränstillstånd


limit state conceptprincipen om gränstillstånd


linear
-
elasticlinjärelastisk


line speed

Streckengeschwindi
gkeit

vitesse de la ligne

hastighet

på linjen


lintelavväxlingsbalk


load

Last

charge

last


load amplifierlastförstoringsfaktor


load arrangementlastbild


load bearing capacitybärförmåga


load
-
bearing memberbärverksdel


load bearing structurebärverk


load casela
stfall


loading eventlasthändelse


load distribution

Lastverteilung

répartition des
charges

lastfördelning


load
-
duration classlastvaraktighetsklass


load train

Lastenzug

train de charges

lasttåg


local analysislokal analys


local bucklingbuckling


local failurelokalt brott


l
ocalised firel
okal brand


l
ongitudinal reinforcementlängsarmering


longitudinal rib

Längsrippe

nervure
longitudinale

längsgående ribba


longitudinal shearlängsskjuvning


longitudinal section

Längssch
nitt

coupe longitudinale

längdsektion


longitudinal stiffenerlängsavstyvning


long
-
term measurement

Langzeitmessung

mesure de longue
durée

långtidsmätning


lower flange

Untergurt

membrure inférieure

underfläns


lower valueundre värde


lower shel
fundre platå


LVLfanerträ (LVL)


M
överst


macro conditionsmakroklimat (för murverk)


mainline networkhuvudnät (järnvägar)


mainline railwaysstomnät


main routehuvudväg
Mur résistant au feu

bran
dvägg


m
aintenance

Erhaltung

maintenance

underhåll


masonry constructionmurverkskonstruktion


m
ass flowm
assflöde


m
ass ratem
assflöde (gas)


m
aximum shade air
temperature
T
maxmaximal lufttemperatur


mayfår (tillåtelse); I standardens


13

hu
vudtext ska ”may”
oftast

översättas med ”får”.

I anmärkningar, t.ex i samband
med hänvisning till nationella
bilagor används ibland
"
kan
"

(
may
be found)

En anmärkning i en
standard ger ingen tillåtelse utan
det är fråga om en upplysning.


memberbärve
rksdel, konstruktionsdel (om
det avser både bärande och icke

bärande delar)


member analysisanalys av bärverksdel


method of construction

Bauverfahren

procédé d'exécution

b
yggsätt


micro conditionsmikroklimat (för murverk)


micro
-
crackmikrospr
icka


micro
-
pittingmikro
-
gropfrätning


military trestling

Joch

palée

palissad


minimum shade air temperature
T
minminimal lufttemperatur


modal analysissvängningsanalys


modal damping ratiorelativ dämpning


mode of vibration

Schwingungsfo
rm

mode de vibration

svängningsmod


modular ratiomodulkvot


modulus of elasticity

Elastizitätsmodul

module d'élasticité

elasticitetsmodul


moisture contentfuktinnehåll, fuktkvot
(träkonstruktioner)


moment connectionmomentstyvt förband


momen
t of inertia

Trägheitsmoment

moment d'inertie

tröghetsmoment


moment of resistance

Widerstandsmomen
t

moment de
résistance

böjmotstånd


moment resistancebärförmåga för moment


monitoringkontrollmätning, övervakning


mortarbruk


movable inspect
ion platform

Besichtigungswage
n

plate
-
forme mobile
de visite

rörlig inspektionsplattform


movement jointrörelsefog


multi
-
component actionslaster med flera komponenter


multiplanar jointrymdknutpunkt


multi
-
span bridgebro i flera spann


mu
ltistage spectrum

Mehrstufenkollektiv

population à niveau
multiple

lastkollektiv


N
överst


Nationally Determined
Parameter, NDPnationellt vald parameter, NDP


natural frequency

Eigenschwingung

fréquence propre

gensv
ängningsfrekvens


n
et calorific valuen
ettovärmeinnehåll


net sectionnettotvärsnitt


neutral axis

neutrale Achse

axe neutre

neutrallager


noise barrier

Lärmstutzwand

écran anti
-
bruit

bullerskydd


nominal fire exposurenominellt brandförlopp


nominal valuenominellt värde


nominally pinned jointnominell led


non
-
ageingicke åldrande


non
-
bondedicke vidhäftande


non
-
linearicke
-
linjär


non
-
rigid end postvek ändavstyvning


non
-
structural me
m
bericke
-
bärande konstruktionsdel


normal
-
density concretenormal betong


nosing force

Schlingerkraft

effort de lacet

sidokraft


NOTEANM


notch

Kerbe

entaille

skåra (notch)


notch effectanvisningsverkan


notch type

Kerbfall

cas d'entaille

typ av notch


notionaltänkt


n
otional charring depthtänkt förkolningsdjup14


notional cross
-
sectiontänkt tvärsniitt


notional lane
(road bridges)

Fahrstreifen
(Strassenbrücken)

voies
(ponts route)

lastfält (vägbroar)


number of load cycles

Lastspielzahl

nombre de cycles

antal l
astcykler


O
överst


o
ccupancyv
erksamhet/användning


occupancy classesc
lass med avseende på
verksamhet/användning


opening

Öffnung

ouverture

öppning


open sectionöppet tvärsnitt


orogarphy factor

(
c
0
)

topogr
aphiebeiwert


topografifaktor


outstand flangef
läns
;

vid behov av distinktion
:

utstickande fläns


overall analysistotalanalys


overall configuration factorsammansatt formfaktor


overall stabilitytotalstabilitet


overburden

Überschüttung

co
uverture

jordtäcke, överliggande massa


overhead travelling crane

brückenlaufkran


traverskran


overlapöverlappning, skarvlängd


P
överst


pad(ding)mellanlägg


pad footinggrundplatta


padstoneupplagsblock


Palmgren
-
Miner rulePalmgren
-
Miners delskadehypotes


p
aragraphstycke


parametric fire exposureparametriskt brandförlopp


parapet

Geländer

garde
-
corps

barriär, räcke, skyddsanordning,
bröstning


parent materialgrundmaterial


part of struc
turedel av bärverk


partialpartiell


partial factor

Teilsicherheitsbeiw
ert

coefficient partiel de
sécurité

partialkoefficient


partial encasementigjutning ( av I
-
profil mellan
flänsarna)


partial factor methodpartialkoefficientmetoden


par
tial penetration butt weldsvets med partiell inträngning


partial
-
strength connectionunderstarkt förband


partition wallinnervägg


patch loadlokal last


pavingbeläggning


payload

nutzlast


nyttolast


peak factor (
k
p

)

spitzenbeiwert


s
petsfaktor


peak responsmaxrespons, topprespons


peak velocity pressure

(
q
p

)

b
öengeschwindigkeits
druck

(spitzen
-
geschwindigkeitsdruck
)


karakteristiskt hastighetstryck


pedestrian loadlast av gång
-

och
cykeltrafikanterperformanceprestanda


performance criteriafunktionskriterium


performance function (
g
)gränsfunktion


performance requirementfunktionskrav


permanent actionpermanent last


permanent load

ständige Last

charge permanente

permanent last


permissible

zulässig

adm
issible

tillåtet


persistent design situationvaraktig dimensionerings
-
situation


p
hysically based thermal actiont
emperaturpåverkan baserad på
fysiska parametrar


pier

Pfeiler

pile

bropelare, mellanstöd


pier head

Stützenkopf

chevêtre

pelartopp


picklingbetning


pile

Pfahl

pieu

påle


pile cappålplint15


pile cap

Pfahlkopf

tête de pieu

slagdyna/dyna


pinled, bult, sprint


pinned jointledad knutpunkt


pitched cambered beambumerangbalk


pittinggropfrätning


plan view

Grundriß

vue en plan

planritning


plane flowplant flöde


plane grid

ebener Trägerrost

gril de poutres en
plan

plan balkrost


plane strainplant töjningstillstånd


plastic analysisplastisk analys


plastic force distributionplastisk kraftfördelning


plate buckling

Beulen

voilement

buckling


plate fastenerplåtförbindare


plate girder

Vollwandträger

poutre à âme pleine

plåtbalk


plinthsockel


plug shear failureklossbrott


pneumatic suspensionluftfjädring


pointingefterfogning


por
tal frame

Portal

portique ouvert

portique

portalram


portal frame leg

Rahmenstütze

piédroit

portalben


post
-
tensioning

Nachspannverfahre
n

post
-
tension

efterspänning


post
-
flashoverf
ullt utvecklad brand


pot bearingsgummipottlager


precamberöv
erhöjning


precast component

vorgefertigtes
Bauteil

pièce préfabriquée

förtillverkat(d)
element/del/komponent


precast concrete

vorfabrizierter
Beton

béton préfabriqué

förtillverkad betong


precast elementförtillverkat element


pre
-
deformation

vorve
rformungen


fördeformation


Pre
-
drillingförborrning


prefabricatedförtillverkad


preliminary designpreliminär utformning/
dimensionering


preliminary testförprovning


pre
-
loaded boltförspänd skruv


pressure coefficient (
c
p

)

aerodynami
scher
beiwert für druck


formfaktor


prestress

Vorspannung

précontrainte

förspänning


prestressed concrete

Spannbeton

béton précontraint

förspänd betong


prestressing steel

Spannstahl

acier de
précontrainte

spännarmering


prestressing tendonspännenh
et


prestressing with unbonded
tendons

Vorspannung ohne
Verbund

précontrainte non
adhérente

förspänning med icke vidhäftande
spännarmering


pre
-
tensioning

Spannbettverfahren

pré
-
tension

förespänning


principal axishuvudaxel


principal stress

Hauptsp
annung

contrainte principale

huvudspänning


principal wavelengthhuvudvåglängd


principleprincip


pro
b
abilistic methodsannolikhetsteoretisk metod


probability of occurrencesannolikheten för att . . .ska
uppträda


project designdimension
ering av specifika
projekt, projektdimensionering


project documentationbygghandling


proppedunderstödd (vid gjutning)


propped wall

abgestützte Wand

rideau butonné

avstyvad spontvägg (geo)


provideanordna, förse


provisions

regler (
kan h
a fler betydelser, t.ex.
förutsättning eller anordning, men
ska oftast översättas med regler
)


prying forcehävstångskraft


public worksoffentligt byggnadsverk, offentligt


16

byggande


pull
-
out strengthutdragshållfasthet


punched metal plate fast
enerspikplåt (en typ av plåt
-
förbindare)


punching

Durchstanzen

poinçonnement

stansning


punching shear failuregenomstansningsbrott


purlintakås


Q
överst


qualification
skompetens


quality assurance syst
emkvalitetssäkringssystem


quality controlkvalitetsstyrning


quality managementkvalitetsledning


quality of workmanshipkvalitet på utförandet


quasi
-
permanent
kvasi
-
permanent


quasi
-
permanent value of an
actionkvasipermanent värde f
ör variabel
last


quasi
-
static actionskvasistatisk last


R
överst


racking resistancebärförmåga vid skivverkan i vägg


r
adiative heat transferv
ärmestrålning


radius of gyrationtröghetsradie


rafterhögb
en, taksparre, takstol (stål)


rail bearer

Längsträger

longeron

långbalk


rail bridge

Bahnbrücke

pont
-
rail

järnvägsbro


rail fastening

Schienenbefestigun
g

attache de rail

rälfäste


rainflow count method

Rainflow
-
Zählverfahren

méthode de
comptage Rainfl
ow

rainflow
-
beräkning


random variablestokastisk variabel


rangeområde, intervall, spann,
spännvidd


range of validitygiltighetsområde


ready mixed concrete

Fertigbeton

béton préfabriqué
en centrale

fabriksbetong


redistr
ibutionomfördelnin
g


reference mean (basic)

velocity pressure (
q
b

)

basisgeschwindigke
itsdruck


referenshastighetstryck


reference periodreferensperiod


rigid end poststyv ändavstyvning


regular trainlikformigt tåg


regulatory authorityföreskrivande myndig
het


reinforced concrete

Stahlbeton

béton armé

armerad betong


reinforcement

Bewehrung

ferraillage

armering


reinforcement ratioarmeringsinnehåll


reinforcing steel

Betonstahi

armature

armeringsstål


render(ing)utvändig puts(ning)


relative fle
xibility of moment
restraintrelativ eftergivlighet hos inspänning


relative slendernessrelativ slankhet


relaxationrelaxation


relaxation lossrelaxationsförlust


relevant authoritiesbehörig myndighet, behörig
beslutsinstans


rendering m
ortarputsbruk


residual stressegenspänning


resilient steel channelEftergivlig U
-
profil


resistance of cross sectiontvärsnittets bärförmåga


resistance of memberbärverksdelens bärförmåga


restraintavstyvning, inspänning


ribbed barkamstång


rigid jointmomentstyv knutpunkt


rigid plasticsteplastisk


reliability

Zuverlässigkeit

fiabilité

tillförlitlighet


reliability classessäkerhetsklasser


reliability formatsäkerhetsformat17


reliability levelsäkerhetsnivå


re
liability methodstillförlitlighetsmetoder


reliability parametersäkerhetsparameter


remaining area
(road bridges)

Restfläche
(Strassenbrücken)

aire résiduelle
(ponts route)

annan broyta


rendering mortarputsbruk


representative value of an
acti
onrepresentativt lastvärde


representation of actionsbeskrivning av laster


requirement

Anforderung

exigence

krav


reradiationåterutstrålning


resistancebärförmåga


resistance to splitting

Spaltzugfestigkeit

résistance au
clivage

spjälkhå
llfasthet


resonance response (
R
2
)

resonanzanteil der
böenreaktion


resonansrespons


resilient steel channeleftergivlig U
-
profil


restraintavstyvning, inspänning


retaining structure

Stützwand

ouvrage de
soutènement

stödkonstruktion


retaining
wall

Stützmauer

mur de
soutènement

stödmur


return periodåterkomsttid


reversible sericeability limit
statereversibelt bruksgränstillstånd


rib

Rippe

nervure

ribba


rib and block floorbalk
-
blockbjälklag


rigiditystyvhet


rigid
-
plastic
ana
lysisstel
-
plastisk analys


riskrisk


risk reducing measuresriskreducerande åtgärder


rivet

Niet

rivet

nit


road bridge

Straßenbrücke

pont
-
route

vägbro


road pavement

Straßenbelag

revêtement de la
chaussée

vägbeläggning


road restraint system

Leiteinrichtungen

dispositifs de
retenue

vägskyddsanordning


road su
r
facingvägbeläggning


road traffic loadsvägtrafiklaster


robustnessrobusthet


rocker bearingvipplager


roller

Rolle

rouleau

rulle (till lager)


roller bearingrullager


roller bridge

Rollbrücke

pont translatable

rullbro


rolling stressesvalsningsspänningar


rope effectlinverkan


rotation capacityrotationskapacitet


rotation stiffnessrotationsstyvhet


ro
tation

capacity

rotational bearingvipplage
r


rougheneduppruggad


roughness factor (
c
r
)

rauhigkeitsbeiwert


R
åhetsfaktor


rulesregler


runway beamkranbanebalk


S
överst


safe life methodlivslängdsmetod


safety barrier

Absturzsicherung

barrière ou

glissière

skyddsbarriär


(certain) safety elements(vissa) säkerhetsrelaterade
parametrar


sagging bending momentpositivt moment


sandwich panelsandwichelement


scaffolding

Gerüst

échafaudage

ställning


scour

Kolk

affouillement

underminering


scour depth

tiefe ausspülung


erosionsdjup


screws
kruv18


secant modulussekantmodul


second moment of areaareatröghetsmomentet


second order analysisandra ordningens analys


second order effectsandra ordningens effekter


section

Schni
tt

coupesnitt; profil (stål)
kapitel (i std.)


segment

Segment

voussoir

segment


seismic actionseismisk last, jordbävningslast


seismic design situationseismisk dimensioneringssituation


self
-
equilibrated stresssjälvbalanserande spänning
,
egenspänning


self
-
tapping screwgängande skruv


self
-
weight

Eigenlast

poids propre

egentyngd


semi
-
continuousdelvis kontinuerlig


semi
-
rigideftergivlig


semi
-
rigid jointeftergivlig knutpunkt


sensitisedsensibiliserat


serviceabili
ty

Gebrauchstauglichk
eit

aptitude au service

brukbarhet


serviceability criteriabrukbarhetskriterier


serviceability limit state

Grenzzustand der
Gebrauchstauglichk
eit

état limite de service

bruksgränstillstånd


serviceability propertiesbrukbarhet
segenskap


service classklimatklass


service requirementsbruksvillkor


setuppsättning


settlement

Setzung

tassement

sättning


shade air temperaturelufttemperatur


shaft

Schaft

fût

axel, skaft


shallska


shape coefficientformfaktor


shear bucklingskjuvbuckling


shear connectors
kjuvförbindareshear connection

Schubverbindung

connexion

skjuvförbindning


shear faceskjuvyta


shear failureskjuvbrott


shear force

Querkraft

effort tranchant

tvärkraft


shear lagskju
vdeformationer


shear modulus

Schubmodul

module de
cisaillement

skjuvmodul


shear per unit lengthskjuvflöde


shear
-
plate connector

skjuvbricka (Typ B)
shear reinforcement ratioskjuvarmeringsinnehåll


shear reinforcementskjuvarmering, tvärk
raftsarmering


shear resistancebärförmåga för tvärkraft


shear stiffnessskjuvstyvhet


shear stress

Schubspannung

contrainte
tangentielle

skjuvspänning


shear stud connector

Kopfbolzendübel

goujon

svetsbult


shear wallskjuvvägg


sheathfode
rrör


sheathed prestressing strandspännlina innesluten I ett hölje


shell beddingsträngmurning


sheettunnplåt, band


sheet pile

Spunddiele

palplanche

spontplanka


sheet piling

Spundwand

rideau de
palplanche

spontvägg


short termKorttids
-


shotcrete

Spritzbeton

béton projeté

sprutbetong


shouldbör (rekommendation)


shrinkage

Schwinden

retrait

krympning


shrinkage coefficient

Schwindmaß

coefficient de retrait

krymptal


significantbetydelsefull, betydande
,

påtaglig,

signifikant


silosilo


simple plate behaviourenkelspänd platta19


simply supported beam

einfach gelagerter
Balken

poutre sur appuis
simples

fritt upplagd balk


single actionenstaka last


single stage spectrum

Einstufenkollektiv

population à niveau
unique

ens
tegskollektiv


single
-
axis strain gauge

einachsiger
Dehnungsmeßstreif
en

jauge
extensométrique
monoaxiale

enaxlig töjningsgivare


site locationbyggplats


skew

schief

biais

sned


slab

Platte

dalle

platta


slab bridge

Plattenbrücke

pont
-
dalle

plattbro


sleeper

Schwelle

traverse

slipper


sleeper spacing

Schwellenabstand

espacement des
traverses

sliperavstånd


slender siloslank silo


slendernessslankhet


slenderness ratioslanhetstal


slide pathförskjutningsväg


slip resistanceglidmo
tstånd, halkmotstånd


slope

Gefälle

pente

slänt


slotted holeavlångt hål


slow fire growthlångsam brandtillväxt


snow drift (verb)snödrift


snow drift (subst)snödriva, snöficka, snöanhopning


snow fencesnörasskydd (på tak); snöstaket
(
vid väg)


snow load on the groundsnölast på mark


s
offitundersida av överbyggnad (broar)


soil
-
structure interactionsamverkan mellan undergrund och
bärverk


soldier or king pile wall

Trägerbohlwand

mur berlinois

berlinerspont


solidmassiv,

fast

(även i betydelsen ej
flytande)


spaced column with packs or
gussetsVierendelpelare och samman
-
satta
pelare med mellan
-
läggsklossar
eller laskar


spacing

Abstand

espacement

delning, avstånd


spallingytavskalning


span

Feld

travée

spann


sp
an length

Spannweite

portée

spännvidd


specimen

Prüfkörper

éprouvette

provkropp


split
-
ring connectorslitsad ringbricka (Typ A)


splittingspjälkning


spread foundationsgrundläggning med utbredda
plattor


spring modelfjädermodell


squat si
lolåg och bred silo


stability

Stabilität

stabilité

stabilitet


stable lengthstabil längd


stage of constructionfas i

utförandet


s
tandard fire conditions
tandardbrandförhållanden


s
tandard fire resistanceb
randmotstånd vid standardbran
d


star battened angle memberintermittent förbundet krysstvärsnitt


statementutsaga, påstående


static actionstatisk last


static moment

statisches Moment

moment statique

statiskt moment


statically determinatestatiskt bestämd


s
teady sta
te testprovning under stationära
förhållanden


steel box piles

Kastenpfähle


pieux tubulaires en
acier

cellspont


steel and concrete composite
constructionsamverkans
konstruktion i stål och
betong


steel constructionstålkonstruktion


steel shee
t pile

Stahlspundbohle

palplanche
métallique

spontplanka av stål20


steel sheet pile wall

Stahlspundwand

rideau de
palplanches
métalliques

spontvägg av stål


steel tubular piles

Stahlrohrpfähle

pieux circulaires en
acier

stålrörspåle


stiffener

Steife

rai
disseur

avstyvning


stiffness

Steifigkeit

raideur

styvhet


stirrup

Bügel

étrier

b
ygel


strain

Dehnung

déformation unitaire

töjning


strain gauge

Dehnungsmeßstreif
en

jauge
extensométrique

töjningsgivare


strain hardeningdeformationshårdnande


strai
n ratetöjningshastighet


strand

Litze

toron

(spänn)lina


strapband


strength

Festigkeit

résistance

résistance d'un
matériau

hållfasthet


stress

Spannung

contrainte

spänning


stress amplitudespänningsamplitud


stress concentrationspännings
koncentration


stress corrosion crackingsprickbildning på grund av
spänningskorrosion


stress distributionspänningsfördelning


stress historyspänningsförlopp


stress intesnity factorspänningsintensitetsfaktor


stress
-
laminated deck plateförspänd lamellplatta


stress range

Spannungsdifferenz

variation de
contrainte

spänningsvidd


stress range spectrumspänningskollektiv


stress reliefavspänningsglödgning


stress ribbon bridge

Spannbandbrücke

pont à ruban tendu

spännbandsbro


st
ressing

Spannen der
Vorspannkabel
Spannen

mise en tension de
la précontrainte
mise en tension

uppspänning


stringerlängsavstyvning, långbalk (i broar)


structural analysisbärverksanalys


structural behaviourbärverkets beteende


structural co
n
c
eptbärverksprincip


structural designdimensionering av bärverk


structural design rulesdimensioneringsregler för bärverk


structural elementbärverksdel (vid förtillv.
bärverkselement)


structural factor (
c
s
c
d
)

strukturbeiwert


bärverksfakto
r


structural failurebrott i bärverk


structural fire designbrandteknisk dimensionering


structural formbärverkstyp


structural integritybärverkets stabilitet och integritet


structural materialkonstruktionsmaterial


structural memberbärverksdel


structural modelbärverksmodell


structural modellingbestämning av bärverksmodell


structural propertymekanisk egenskap


structural reliabilitybärverkets tillförlitlighet


structural responsebärverkets reaktion


structur
al stainless steelrostfritt konstruktionsstål


structural steelkonstruktionsstål, stål (om det inte
missförstås)


structural system

Tragsystem

système structural

bärande system


structure

Tragwerk

structure

bärverk (då lastbärande funktion
avses)


structure gauge of the trackspårets lastprofil


structural safety

Tragsicherheit

sécurité structurale

bärverkssäkerhet


structural timber membersb
ärverksdelar av trä


stud weldingbultsvetsning


strut and tie modelfackverksmodell


st. ve
nant torsionren vridning (st. venantsk vridning)
;21

[i huvudtext tas inte parentesen
med, endast i definitioner]


subclauseunderavsnitt


sub
-
trainfordonsenhet


supervisiontillsyn, övervakning


support

Auflager

appui

stöd


s
urface emissivityy
tans emissionstal


surfacingbeläggning


suspension bridgehängbro


sway

svaj

(vid förskjutning pga.
last)snedställning (vid initiell
förskjutning)


sway buckling modesvajknäckningsmod


sway effectssvajinverkan


sway

imperfection

snedställning


sway mode failuresvajmodsbrott


swing bridge

Drehbrücke

pont tournant

svängbro


symbolsbeteckningar


system lengthsystemlängd
, teoretisk längd


T
överst


Tabletabell (med inledande geme
n)


take into accountbeakta, ta hänsyn till


tandem system
(road bridges)

Doppelachslast
(Strassenbrücken)

tandem
(ponts
route)

boggilast


t
ankbehållare (cistern)


taper factorvotfaktor


T
-
beam

Plattenbalken

poutre en T

T
-
balk


T
-
connectionT
-
förband


temperature distributiontemperaturfördelning


temperature effect

Temperatureinwirku
ng

effet de la
température

temperatureffekt


tempered

vergütet

trempé et revenu

härdad


temporary bridge

Hilfsbrücke

pont auxiliaire

tillfällig bro


ten
don

Spannglied

câble de
précontrainte

spännkabel, spännenhet


tensile forcedragkraft


tensile strengthdraghållfasthet


tensile stress

Zugspannung

contrainte de
traction

dragspänning


tension facedragyta


tensioninguppspänning


tension res
i
s
tancebärförmåga vid dragning


tension stiffeninginverkan av dragen betong mellan
sprickor


tension tieremstång


terrain category

geländekategorie


terrängtyp


testprovning


t
hermal absorbtivitytermisk tröghet


thermal actiontemper
aturlast


thermal elongationtermisk längdutvidgning


thermal coefficienttermisk koefficient


thermal conductivityvärmekonduktivitet


t
hermal expansiontermisk expansion


t
hermal fluxvärmeflöde


thermal propertiestermiska egenskaper


thermal resistancevärmemotstånd; vid ytor:
värmeövergångsmotstånd


thermal straintermisk töjning


thermal transmissionvärmetransport


thermal transmittancevärmegenomgångskoefficient


thin walled cicular silotunnväggig cirkulär silo


t
hreadgänga


throat thicknessa
-
mått


through thickness propertiesegenskaper I tjockleksriktningen


thrust
-
linetrycklinje22


tie

Zugband

tirant

dragband
, kramla (murverk)


tie panelstvärgående plåtar


tiessammanbindare


tied arch

Boge
n mit Zugband

arc à tirant

båge med dragband


tilting

kippung


vältning


timber constructionträkonstruktion


time
-
dependent deformation

zeitabhängige
Verformung

déformation differée

tidsberoende deformation


time hist
o
rytidshistorik


toothed
-
pla
te connectortandbricka


top flange

Obergurt

membrure
supérieure

överfläns


top
-
mounted crane

angesetzter
brückenlaufkran


rälgående traverskran


torsion

Torsion

torsion

vridning


torsional instabilityvridknäckning


torsional momentvridmoment


toughnessseghet


toughness qualityseghetsnivå


tower

Pylon

pylône

torn


track

Gleis

voie

spår


track gauge

Spurweite

écartement de la
voie

écartement

spårvidd


track interval

Gleisabstand

entr'axe des voies

spåravstånd


tracks
(railway bridge
s)

Gleise
(Fahrbahnbrü
cken)

voies
(ponts rail)

spår (järnvägsbroar)


traction and braking force

Anfahr
-

und
Bremskraft

force de démarrage
et de freinage

accelerations
-

och bromskraft


traffic lane

Verkehrsspur

voie de circulation

körfält


traffic load

Ve
rkehrslast

charge de trafic

trafiklast


transformation parameteröverföringstal


train speed

Zuggeschwindigkeit

vitesse du train

tåghastighet


transient design situationtillfällig dimensioneringssituation


t
ransient testt
ransient försök


trans
ient thermal creeptransient termisk krypning


transitionövergångsområde


transition regionövergångsområde


transverse compressionlokal intryckning


transverse stiffenertväravstyvning


treated nailkamspik


triangulated framesstaga
de ramar


triangulated trusstriangulerat fackverk


trimmer beamavväxlingsbalk


triple U
-
piletrippel U
-
balkspåle


trolley

laufkatze
trough bridge

Trogbrücke

pont en auge

trågbro


t
russ

Fachwerk

treillis

fackverk


truss bridge

Fachwerkbrüc
ke

pont en treillis

fackverksbro


T
-
stubT
-
stycke


T
-
stub flangeT
-
styckefläns


tuberör


turbulence factor (
k
I
)

turbulenzfaktor


turbulensfaktor


turbulence intensity

(
I
v
)

turbulenzintensität


turbulensintensitet


twist

Verwindung

gauche

vridn
ing


type of building or civil
engineering workstyp av byggnadsverk


type of construction

Bauweise

mode de
construction

typ av konstruktion (med avseende
på material)


type of stru
c
turetyp av bärverk


U
överst


UIC Load Model 71

UIC
-
Lastbild 71

schéma de charges
UIC 71

tåglast UIC 71


UIC Load Model SW

UIC
-
Lestbild SW

schéma de charges
UIC SW

tåglast SW23


ultimate limit state

Grenzzustand der
Tragfähigkeit

état limite ultime

brottgränstillstånd


ultimate loadin
gbrottlast


ultimate strainbrottöjning


ultimate strength

Bruchfestigkeit

résistance à la
rupture

brotthållfasthet


ultimate strength check

Tragfähigkeitsnach
weis

vérification de la
résistance ultime

brottgränskontroll


unbraced frameostagad r
am


unbonded
/

non
-
bondedicke vidhäftande


uncracked analysisanalys baserad på osprucken
betong


uncracked concrete sectionosprucket betongtvärsnitt


underslung crane

hängekran


hängtraverskran


uneven settlementojämn sättning


uniaxialenaxlig


un
-
hauncedovotad


uniformlikformig, jämn (t.ex. fördelning)


unloaded traintomvagnar


un
-
proppedfribärande (vid gjutning)


unrestrainedostagad(e), oavstyvad(e)
, fri,
obunden


unsprung/sprung massofjädrad/fjädrad massa


up
per shelfövre platå


upper valueövre värde


upstand wall

Schotterabschluß

mur garde
-
grève

grusskift, ballaststöd


V
överst


variable actionvariabel last


verificationverifiering


vortex exitationvirvel
avlösning


vortex shedding

wirbelerregte
querschwingungen


virvelavlösning


W
överst


wallmur


wall assemblyträregelvägg


wall diaphragmväggskiva


wall paneldelelement (i väggskiva)


waffle slab

Kassette
ndecke

dalle à caissons

våffelbjälklag/
-
platta


waling

Gurtung

lierne

hammarband


waterproofing

Abdichtung

étanchéité

vattentätning


water
-
tightnessmotstånd mot vatteninträngning


weathering steelrosttrögt stål


web

Steg

âme

(balk)liv


weld dec
aysvetsfrätning


weld metalsvetsgods


weld resistancesvetsens bärförmåga


weld technologysvetsteknik


weld toefattningskant


weldabilitysvetsbarhet


welded connectionsvetsförband


welded mesh fabricsvetsat armeringsnät


weld
ed nutsvetsad mutter


welded wire mesh

Bewehrungsnetz

treillis soudé

armeringsnät


welding

Schweißen

soudage

svetsning


welding consumablesförbrukniningsmaterial för
svetsning


welding shrinkagesvetskrympning


verificationverifiering


whe
el load

Radlast

charge de roue

hjullast


wind force

Windkraft

force due au vent

vindlast


wing wall

Schrägflügel

mur en aile

vingmur


wire

Draht

fil

tråd


work hardeneddeformationshärdat


work hardeningdeformationshårdnande24


working life
liv
slängd
, brukstid


wrought ironsmidesjärn


Wöhler curve

Wöhlerkurve

courbe de Wöhler

Wöhlerkurva


Y
överst


yield hingeflytled


yield line theoryFlytlinjeteori


yield strengthSträckgräns


yield stresss
träckgräns
25


Ordförklaringar, förkortningar och akronymer


Ord, beteckning

Förklaring

CPD

Construction Products Directive
. EGs byggproduktdirektiv.EN

Europastandard.

ENV

Europeisk förstandard.ETA

European Technical Approval
. Europe
iskt tekniskt godkännande. (Utfärdas av
medlemmar i EOTA).

ETAG

Guidelines for European Technichal Approval
.
Riktlinjer för Europeiskt tekniskt
godkännande (Tas fram av medlemmar i EOTA).ER

Essential Requirement(s)
. Väsentligt/väsentliga krav enligt
CPD.

ER 1: Bärförmåga, stadga och beständighet

ER 2: Brandskydd

ER 3: Hygien, hälsa och miljö

ER 4: Säkerhet vid användning

ER 5: Bullerskydd

ER 6: Energihushållning och värmeisoleringEurokod, EK

Europastandard (EN) avseende dimensionering av byggnads
verk. Benämningen
härstammar från den tid då arbetet med dokumenten bedrevs under EG
-
kommissionens paraply. Eftersom benämningen blivit allmänt känd och etablerad har
CEN inte funnit anledning att ändra den.

Engelska:
Eurocode, EC
.Tolkningsdokument

Dokument som utgör länk mellan CPDs väsentliga krav (ER) gällande byggnadsverk
och kraven på byggprodukter. De är
a
vsedda att användas som underlag vid
mandatgivning till CEN och EOTA. Det finns ett ID för vardera av CPDs väsentliga krav.
OBS: Ibland har ö
versättningen "tillämpningsdokument" använts.

Engelska:
Interpretative Document
,
ID

överst