Πολυτεχνείο Κρήτης Τµήµα Μηχανικών Περιβάλλοντος Μ.Π.Σ ...

breathobeseΒιοτεχνολογία

19 Φεβ 2013 (πριν από 6 χρόνια και 1 μήνα)

524 εμφανίσεις

!"#$%&'(&)" *+,%-.
/µ,µ0 1-'0(234( !&+256##"(%".
1.!.7. !&+250##"(%23, & 89&2"("µ23, 1-'0(23,

1&%0:%$'203, ;20%+25,
: “<=>7> ?@A;B@*/CD E@F /AD BGBE<A
=8!FD7>7 8;F/@DA8 !B=@?FGGAD/A7”.1&%0:%$'203H. I"2%-%,.: *0:&%0(63-. D23H#0". (F.1. 2006057080)
;2:#Jµ0%"K'". 1-'0("#H9". & F&+"(0$:-9H.
1-'0(23H. !0(&:2L%-µ)"$ !6%+0.
B:25#M:"$L0 *0N-9,%+20: ?&(2M+- ;0(6-, GM3%"+0. !&+250##"(%23,.
123+"52"#"9)0. !"#$%&'(&)"$ *+,%-.

!"#$%, &'()$'* 2009

2
!B=@B<A1BDF
!"#$%&'(&!'..................................................................................................4
)!*&+$ '(,&#!&$ -&,.!&+(/*...................................................................5
1. B2L09J9,.............................................................................................................................................5
2. ?2"O&)3%&............................................................................................................................................7
2.1 /) &)(02 "2 ?2"O&)3%&.;..................................................................................................................8
2.2 <+,L&2. 302 B)O- ?2"O&23%4(...................................................................................................10
2.3 B)O- ;&23%4(..............................................................................................................................11
2.4 *+2%,+20 '+,L-. 52"O&23%4(....................................................................................................12
2.5 ;&29µ0%"#-P)0 302 ?2"O&)3%&...................................................................................................13
2.6 > B:2L%,µ- – !J. ;"$#&K"$( "2 ?2"O&)3%&...........................................................................16
2.6.1 !0+0O"L203M. ?2"0(0#KL&2..............................................................................................17
2.6.2 ?0L2LµM(-. – ?2"%&'("#"9)0. ?2"0(0#KL&2.....................................................................17
2.6.3 ?2"%&'("#"9)0 302 ?2"O&)3%&.............................................................................................20
2.6.4 /+M'"$L&. !&+2"'M. Q+&$(0. L%"$. ?2"O&)3%&...............................................................20
2.6.5 F&2RH+". F(6:%$S- 302 ?2"O&)3%&...................................................................................20
0&+%,-&$+,& .!&+(!'...............................................................................21
1. A +H#". %J( µ23+""+90(2Lµ4( L%2. %+"R23M. 0#$L)O&. 302 L%"( 3K3#" %J( N+&:%234(.........21
2. E20 :"2" #H9" '+-L2µ":"2"Kµ& µ23+"5203"K. O&)3%&.;.................................................................24
3. 1MN"O"2 "2 ":")&. &R0+µHT"(%02 L%"( µ23+"52"#"923H M#&9'"....................................................26
3.1 !+"LO2"+2LµH. %"$ :"L"K µ23+"5203,. 52"µ6T0...................................................................27
3.2 *0N"+2LµH. µ23+"52"#"923,. &(&+9H%-%0..............................................................................28
3.3 <-µ23M. %&'(23M. 920 %"( :+"LO2"+2LµH %-. µ23+"5203,. :"232#"µ"+R)0...........................30
3.4 E&(&%23M. %&'(23M. 920 %"( :+"LO2"+2LµH %-. µ23+"5203,. :"232#"µ"+R)0.........................31
3.5 I$L2"#"923M. %&'(23M. 920 %"( :+"LO2"+2LµH %-. µ23+"5203,. :"232#"µ"+R)0.................33
3.6 7-µ&)0 0(0R"+6.........................................................................................................................34
3.7 !+"LO2"+2LµH. %J( 02%2JO4( L'ML&J( µ&%0SK +K:0(L-. 302 :0+0%-+,L&J( :&O)"$.......34
4. B:2O+6L&2. %J( 50+MJ( µ&%6##J( L%2. µ23+"5203M. 3"2(H%-%&.................................................36
4.1 1H#$(L- µ& '0#3H (Cu).............................................................................................................37
4.2 1H#$(L- 0µµJO4( &O0R4( (i) µ& '0#3H (Cu), (ii) µ& (23M#2" (Ni) 302 '+4µ2" (Cr), 302 (iii)
µ& P&$O6+9$+" (Zn).........................................................................................................................37
$'1,*."2$.................................................................................................44
1. > BµR6(2L- 302 BSM#2S- %J( ?2"#"9234( 1&NHOJ( 302 ;&23%4( 8O6%J(...............................44
2. /0 FL:H(O$#0 L0( ;&)3%&..............................................................................................................45
3. /0 ?&(N236 103+"0L:H(O$#0 J. ;&)3%&. A23"#"923,. !"2H%-%0. %J( B:2R0(&2034(
8O6%J(...................................................................................................................................................48
3.1 1&L"5M(N".................................................................................................................................51
3.2 A#29H'02%0.................................................................................................................................54
0$2$+&$.......................................................................................................57

3
1. A =H#". %J( 10#03)J( L%-( A23"%"S23"#"9)0.............................................................................57
2. 8O0%23, ?2"M(O&2S- 302 ?2"M#&9'". µ& <+,L- 10#03)J(..........................................................64
2.1 ?2"L$LL4+&$L-..........................................................................................................................66
3. !#&"(&3%,µ0%0 302 µ&2"(&3%,µ0%0 '+,L-. µ$O24( J. 52"O&23%4(...........................................77
&#3"!'..........................................................................................................79
1. /0 U6+20 J. ?2"O&)3%&...................................................................................................................79
2. F3+25,. F:"%)µ-L- !&+250##"(%23,. 89&)0...............................................................................83
3. B$3"#)0 <+,L-. 302 BS09J9, 7$µ:&+0Lµ6%J(..........................................................................84
4. /0 P6+20 J. O&)3%&. :&+250##"(%23,. +K:0(L-..........................................................................85
4.1. /"S23, 7$LL4+&$L- L%"$. @L%"K. U0+24(............................................................................88
5. /&#23M. !0+0%-+,L&2......................................................................................................................91
+$(4),%&!' (!#*&+/* -&,1$%$+,2,"34'4'..................................93
1. ?2"L$LL4+&$L-................................................................................................................................93
2. ?2"'-µ23M. 1&%05"#M......................................................................................................................98
3. !+"L&99)L&2. L%- 1&%05"#, %"$ !#-N$Lµ"K 302 %J( ?2"3"2("%,%J(......................................98
'"01!%$'0$($.......................................................................................101
-&-2&,)%$5&$...........................................................................................102
EBD@*F 7/A@<B@F ?@A;B@*/CD...............................................................................................102
1@*=A?@F*A@ ;B@*/B7...............................................................................................................104
F7!AD;8GF.....................................................................................................................................108
1FGF*@F...........................................................................................................................................110
@<V8B7...............................................................................................................................................115
*F/>EA=@B7 /B<D@*CD ?@A!F=F*AGA8V>7>7............................................................119
1$%$%(40$..............................................................................................120
E+0R23M. !0+0L%6L&2........................................................................................................................120
!)(03&..................................................................................................................................................120
;209+6µµ0%0........................................................................................................................................121
B23H(&..................................................................................................................................................122


4

B8<F=@7/@B7

!"#$%&'() *+%µ, (-. /. 0+.1+%- 2$.,- 3&$ (- 4".$(5(-($ 67" µ7" 849'+ .$
+/67.:'9 (- '"3/+/%&µ8.- +%3$'1$ "65 (-. +61;<+=: (-> /$*)> /$& 3&$ (-.
$µ8%&'(- '"µ6$%,'($'- /$& /$*74:3-': (-> /$*’ 5<- (- 4&,%/+&$ (-> '"33%$?:>
$"(:>. @ 6$%7A'$ +%3$'1$ 4+. *$ µ67%7A'+ .$ +1#+ 6%$3µ$(767&-*+1 #9%1> (-
'"µ;7<: (-> /. 0+.&8%- - 7671$ µ+ 6+%1''+&$ "67µ7.: µ+ ;7:*-'+ .$ 6%7#9%:'9
µ+ '($*+%, ;:µ$($ µ8#%& (7 (8<7>.
B8<7> *$ :*+<$ .$ +"#$%&'(:'9 (7"> 37.+1> µ7" $<<, /$& (-. $4+%?: µ7" C+9%31$,
7& 76717& 569> 6,.($ 8('& /$& ()%$ µ+ '(:%&D$. /$& µ+ ;7:*-'$. µ+ (7. 4&/5 (7">
µ7.$4&/5. B7"> +"#$%&'() 67<A.

5

EBD@*F 7/A@<B@F ?@A;B@*/CD

1. B2L09J9,.

E%3$.&'µ71, 6<-*"'µ71, ;&7/7&.5(-(+> /$& '+ (+<+"($1$ $.,<"'- 7<5/<-%$
7&/7'"'(:µ$($ +6-%+,F7.($& µ+ ?"'&/5 (%567 $65 67<",%&*µ7"> ;&7(&/7A> /$&
$;&7(&/7A> 6$%,37.(+> ,3#7"> 569> 4&$/"µ,.'+&> '(7 /<1µ$, µ+($;$<<5µ+.-
$/(&.7;7<1$, µ+($;$<<5µ+.$ $67*8µ$($ (%7?:>, '#8'+&> *-%+"(: – *-%,µ$(7>,
6$%,'&($, $'*8.+&+>, /$*)> /$& $65 (7. $.($39.&'µ5 µ8'$ $<<, /$& $.,µ+'$ '($
;&7<73&/, +14-. G"(: - /$(,'($'- ,3#7"> +1.$& F9(&/:> '-µ$'1$> '+ /,*+ +616+47
(7" ;&7<73&/7A 7%3$.&'µ7A. H"µ6+%$'µ$(&/,, - &/$.5(-($ $.(14%$'-> '+
+%+*1'µ$($ ,3#7"> $67(+<+1 8.$ '-µ$.(&/5 #$%$/(-%&'(&/5 5<9. (9. 8µ;&9.
'"'(-µ,(9., /$& $.(1'(%7?$ +1.$& $4A.$(- - $.,6("D- (9. ;&7<73&/). +&4). /$&
(7" 7&/7'"'(:µ$(7> '(7 'A.7<7, #9%1> (-. A6$%D- (8(7&9. +%+*&'µ,(9. ,3#7">
?"'&/:> 6%78<+"'-> (
1
). B7 ,3#7> +1.$& - /&.-(:%&$ 4A.$µ- (-> +D8<&D->. I$(, (-
4&,%/+&$ (9. 4&$?5%9. +67#). +D8<&D-> - $/(1.$ 4%,'-> (7" µ8(%7" (-> µ+($;7<:>
(9. +%+*&'µ,(9. ,3#7"> +1.$& 3+.&/, '($*+%:, +6&(%867.($> '($ ;&7<73&/, +14- .$
6%7'$%µ5F7.($& '(&> 6+%&;$<<7.(&/8> '".*:/+>.!"#$%& 1.
B$ 6$3/5'µ&$ 'A.*+($ 7&/7'"'(:µ$($.

6

H(7"> 6%5'?$(7"> $&).+> $"(8> 7& $<<$38> $"(8> 8#7". ?(,'+& '+ µ1$ .8$ 4&,'($'-
5'7. $?7%, (-. 67&5(-($ $<<, /$& (-. 67'5(-($. !D$&(1$> (-> $.*%)6&.->
4%$'(-%&5(-($>, (7 6+%&;,<<7. 8#+& .$ $.(&µ+(961'+& 7<7/<-%9(&/, .8+> 7"'1+> 7&
7671+> 6%7-37"µ8.9> 4+. "6:%#$. (D+.7;&7(&/,, 67<<71 %$4&+.+%371 6"%:.+>) /$&
+.4+#7µ8.9> +6&;<$;+1> 7"'1+> 7& 7671+> $6+<+"*+%).7.($& '+ 67'5(-(+> $4&$.5-(+>
3&$ (7 6$%+<*5. (;$%8$ µ8($<<$, ?"'&/71 %$4&+.+%371 6"%:.+>). !6&6<87., $"(, ($
/$&.7A%&$ +%+*1'µ$($ ,3#7"> '".:*9> 8#7". '"'9%+"(&/: +614%$'-. B$
+%+*1'µ$($ ,3#7"> +1(+ 6%7'(1*+.($& '(&> +6&4%,'+&> (9. ?"'&/). '"'(-µ,(9., +1(+
4%7". '".4"$'(&/,, µ+ $67(8<+'µ$ .$ "6+%;$1.+($& (7 “+616+47 $.7#:>” (tolerance
level) (-> &/$.5(-($> (9. 7%3$.&'µ). .$ $?7µ7&).7". : /$& .$ 6%7'$%µ5F7.($& '+
$"(, ($ +%+*1'µ$($ (
2
).


!"#$%& 2.
2&,3%$µµ$ *$<,''&$> µ5<".'->.

E& +.($(&/8> +6+/(,'+&> .89. (+#.7<73&)., - /$($6,(-'- (-> $'(&/7671-'-> /$& 7
'".+#)> $"D$.5µ+.7> $.*%)6&.7> /$($.$<9(&'µ5> 74-37A. '+ /$($'(%+6(&/8> /$&
'"#., $.+6$.5%*9(+> $<<$38> (7" 6+%&;,<<7.(7>. @ '".+#:> +68/($'- (7"
?,'µ$(7> (9. µ7<"'µ$(&/). '(7&#+19., ($ 7671$ 6%78%#7.($& /"%19> $65

7
$.*%9673+.-(&/8> 6-38>, 74-3+1 '(-. +&';7<: $"(). (9. µ7<"'µ$(&/). '(7&#+19.
'(7. $8%$, '($ +6&?$.+&$/, .+%, /$& '(7 #)µ$. B$"(5#%7.$, +D$&(1$> µ-#$.&'µ).
µ+($?7%,> /$& #-µ&/). 4&$4&/$'&)., ?9(7#-µ&/). /$& ;&7#-µ&/). µ7.76$(&)., ($
+616+4$ 4+47µ8.9. µ7<"'µ$(&/). '(7&#+19., 4&$?7%767&7A.($& '+ '"3/%&.5µ+.7">
$;&7(&/7A> 6$%,37.(+>. J('& <7&65. 7& #-µ&/8> +.)'+&> +&'8%#7.($& '(7 .+%5, '($
?"(,, '(7"> 7%3$.&'µ7A> (9. F)9. /$& (+<&/, '(7. ,.*%967. @ 8/*+'- '+ (8(7&+>
µ7<"'µ$(&/8> +.)'+&> +1.$& &/$.: .$ 6%7/$<8'+& ;%$#"6%5*+'µ$ : /$&
µ$/%76%5*+'µ$, 67&/&<1$ $%.-(&/). $67(+<+'µ,(9. '(7. +/,'(7(+ 7%3$.&'µ5. B$
µ$/%76%5*+'µ$ $67(+<8'µ$($ $65 µ1$ (8(7&$ 8/*+'- '"#., $67/$<7A.($&
“µ$/%76%5*+'µ$ (7D&/, $67(+<8'µ$($”. !D$&(1$> (9. 6$%$6,.9 $.$?+%*8.(9.
<539., 7& $.$<"(&/71 #-µ&/71 7?+1<7". .$ /$*7%1'7". µ+ /,*+ <+6(7µ8%+&$ ($
+616+4$ (9. '"3/+/%&µ8.9. (7D&.). '($ ;&7(&/, /$& $;&7(&/, (µ:µ$($ (7"
6+%&;,<<7.(7> (
3
).
!D$&(1$> (-> %$34$1$> +D8<&D-> '(7. (7µ8$ (-> "4%5;&$> (7D&/7<731$> ($ (+<+"($1$
#%5.&$, +1.$& 67<A 6&7 +A/7<7 .$ /$($.7-*7A. ($ $67(+<8'µ$($ (9. µ7<"'µ$(&/).
7"'&). '(7"> "4%5;&7"> 7%3$.&'µ7A> '+ µ7%&$/5, /"(($%&/5 +616+47, +616+47 &'().
/ 7%3,.9. /$*)> /$& '+ 7%3$.&/5 +616+47. !.(5> (7" 6<$&'17" +%3$'1$> “2001 –
2004 EU K%53%$µµ$ 0&7<73&/). G67(+<+'µ,(9. K+%&;$<<7.(&/:> L5<".'->”
(2001 – 2004 EU Biological Effects of Environmental Pollution Program – BEEP),
45*-/+ +6&6<87. 8µ?$'- '(- '67"4$&5(-($ (7" /$*7%&'µ7A (9. /$(,<<-<9.
?"'&7<73&/). $67/%1'+9. )'(+ .$ 67'7(&/767&-*+1 - $.$6$%$393&/: &/$.5(-($
(9. "65 µ+<8(- F)9., '".487.($> (&> 6$%$(-%7Aµ+.+> $<<$38> '(- 4%,'- +.5>
;&74+1/(- µ+ ($ *+9%7Aµ+.$ $67(+<8'µ$($ (-> µ5<".'-> '+ +616+47 6<-*"'µ7A (
4
).

2. ?2"O&)3%&..

G%/+(71 7%&'µ71 8#7". 47*+1 '(7. 5%7 “;&74+1/(->”, 7 76717> 3+.&/, #%-'&µ767&+1($&
µ+ (-. +"%+1$ $1'*-'- )'(+ .$ '"µ6+%&<,;+& '#+45. /,*+ µ8(%-'- - 7671$
$.($.$/<, µ&$ $.(14%$'- µ+($DA +.5> ;&7<73&/7A '"'(:µ$(7> /$& +.5> +.4+#7µ8.7"
/&.4A.7" 7 76717> µ67%+1 .$ +1.$& #-µ&/7A, ?"'&/7A : /$& ;&7<73&/7A 6+%&+#7µ8.7"
(
5
).

8
2.1 /) &)(02 "2 ?2"O&)3%&.;
E& ;&74+1/(+> +1.$& 7%3$.&'µ71 569> <+&#:.+>, 6(-., /$& ;$/(:%&$ ($ 7671$
#%-'&µ767&7A.($& 3&$ .$ +<83#7". (-. "3+1$ (7" 6+%&;,<<7.(7>. E& 7%3$.&'µ71
6$%$(-%7A.($& 3&$ $<<$38> 7& 7671+> µ67%7A. .$ ?$.+%)'7". 8.$ 6%5;<-µ$ µ8'$
'(7 7&/7'A'(-µ$ '(7 76717 F7".. E& $<<$38> µ67%7A. .$ +1.$& #-µ&/8>,
?"'&7<73&/8>, : '"µ6+%&?7%,> (
6
).
M> ;&74+1/(-> 7%1F+($& - $<<$3: '(-. ;&7<73&/: $.(14%$'- (- 7671$ 67&/1<+& $65
µ7%&$/: '+ /"(($%&/: /$& $65 ?"'&7<73&/: $65/%&'- '+ $<<$3: '"µ6+%&?7%,>) -
7671$ µ67%+1 .$ '"'#+(&'(+1 µ+ (-. 8/*+'- '+ (7D&/8> 7"'1+> : /$& (7D&/,
$67(+<8'µ$($ ($ 7671$ +/%87". $65 6+%&;$<<7.(&/, #-µ&/, 'Aµ?9.$ µ+ (7. Peakall
(1994). E Van Gastel /$& 7 Van Brummelen (7 1994 +6$.$/$*5%&'$. (7"> 5%7">
'"()*µ+",-./ (biomarker), '"(0+1#-*/ (bioindicator) /$& ("#(2(3"#$/ 0+1#-*/
(ecological indicator), '".487.($> (7"> 6$%$6,.9 µ+ 4&$?7%+(&/, +616+4$
;&7<73&/:> 7%3,.9'->. N+)%-'$. '$. '"()*µ+",-. /,*+ ;&7<73&/: $65/%&'- '+
8.$ 6+%&;$<<7.(&/5 #-µ&/5 '+ "67$(7µ&/5 +616+47, (7 76717 µ67%+1 .$ µ+(%-*+1
+.(5> (7" 7%3$.&'µ7A : '($ 6%7O5.($ (7" (7A%$, 6+%&(()µ$($, (%1#9µ$, ?(+%,
/.(.<.). @ ;&7<73&/: $"(: $65/%&'- "674-<).+& 6$%8//<&'- $65 (-. /$.7.&/:
/$(,'($'- /$& 4+. µ67%+1 .$ 6$%$(-%-*+1 '(7. ,*&/(7 7%3$.&'µ5. E '"(0+1#-*/
7%1F+($& '$. 7 7%3$.&'µ5> 7 76717> 41.+& 6<-%7?7%1+> '#+(&/, µ+ (&>
6+%&;$<<7.(&/8> '".*:/+>. G"(8> 6%7/A6(7". $65 (7 µ8%7> '(7 76717 F+& 7
7%3$.&'µ5>, $65 (-. 6$%7"'1$ : (-. $67"'1$ (7" : /$& $65 (-. '"µ6+%&?7%, (7".
B8<7> '$. ("#(2(3"#$/ 0+1#-*/ 7%1F+($& µ&$ 6$%,µ+(%7> (7" 7&/7'"'(:µ$(7> - 7671$
6+%&3%,?+& (-. "6747µ: /$& (-. <+&(7"%31$ (9. 7&/7'"'(-µ,(9.. (
7
)
P6,%#7". 67<<71 7%&'µ71 3&$ (7"> ;&74+1/(+> 6.#.: “E ;&74+1/(-> +1.$& µ&$
D+.7;&7(&/: 6%7/<-*+1'$ µ+($;7<: - 7671$ <$µ;,.+& #)%$ '($ /"(($%&/, : '($
;&7#-µ&/, '"'($(&/, : '(&> 4&$4&/$'1+>, '(&> 47µ8>, : '(&> <+&(7"%31+> '(&> 7671+>
+1.$& µ+(%:'&µ- '+ 8.$ ;&7<73&/5 'A'(-µ$ : 8.$ 4+13µ$” (
8
).
HAµ?9.$ µ+ (7 NRC (National Research Council) /$& (7. WHO (World Health
Organization) 7& ;&74+1/(+> µ67%7A. .$ "674&$&%+*7A. '+ (%+&> /$(-37%1+>:
0&74+1/(+> J/*+'->
: /$<A6(7". (-. $.1#.+"'- /$& (-. µ8(%-'- µ&$> +D93+.7A>
7"'1$> : (7 6%7O5. (7" µ+($;7<&'µ7A (-> : (7 6%7O5. (7 76717 6%7/A6(+& $65 (-.
$.(14%$'- (7" D+.7;&7(&/7A 6$%,37.($ µ+ (7 µ5%&7 '(5#7 : /A(($%7 '(5#7, (7 76717
6%7O5. µ+(%&8($& '+ /,67&7 (µ:µ$ µ8'$ '(7. 7%3$.&'µ5.

9
0&74+1/(+> !614%$'->
: '"µ6+%&<$µ;,.7". µ+(%:'&µ+> ;&7#-µ&/8>, ?"'&7<73&/8> :
,<<+> µ+($;7<8> '(7"> &'(7A> : '($ '9µ$(&/, "3%, +.5> 7%3$.&'µ7A /$& µ67%7A.
.$ $.$3.9%&'(7A. µ+ (7. '"'#+(&'µ5 (7"> µ+ (-. +6$<-*+"µ8.- : /$& 6&*$.: ;<,;-
'(-. "3+1$, : /$& $'*8.+&$.
0&74+1/(+> !"$&'*-'1$>
: ?$.+%).7". (-. 8µ?"(- : +61/(-(- &/$.5(-($ +.5>
7%3$.&'µ7A .$ $.(&4%, '(-. 6%5/<-'- (-> 8/*+'-> '+ µ&$ '"3/+/%&µ8.- D+.7;&$/:
7"'1$, '"µ6+%&<$µ;$.7µ8.7" 3+.+(&/). 6$%$35.(9. /$& $<<$3). '+ "6747#+1> 7&
76717& $<<,F7". (-. +"$&'*-'1$ +.5> 7%3$.&'µ7A '+ $"(: (-. 8/*+'-.
@ "674&$1%+'- (9. ;&74+&/(). '(-. ;&;<&73%$?1$ +1.$& µ,<<7. 4&,#"(- $65 (-
'(&3µ: 67" 7& '"(0+1#-+/ 4#5+)*/ /$& 7& '"(0+1#-+/ +6107&)*/ D+#9%1F7.($& $65 (7.
(%567 µ+ (7. 76717 #%-'&µ767&7A.($&. E& $67/%1'+&> (9. ;&74+&/(). µ67%7A. .$
*+9%-*7A. '$. ;&7<73&/8> : ;&7#-µ&/8> '".86+&+> 86+&($ $65 µ&$ (7D&/: 8/*+'-, -
7671$ (7"> /$*&'(, *+9%-(&/, #%:'&µ7"> '$. 4+1/(+> 8/*+'-> /$& +614%$'-> µ$F1.
E& '"(0+1#-+/ 4#5+)*/ µ67%7A. .$ 6&'(767&:'7". /$& .$ $67(&µ:'7". (-. 8/*+'-
$(5µ9. : /$& 6<-*"'µ). '+ µ&$ '"3/+/%&µ8.- 7"'1$, +D$'?$<1F7.($> µ&$ 'A.4+'-
µ+($DA +D9(+%&/:> 8/*+'-> /$& +'9(+%&/:> 47'7µ+(%1$> (dosimetry). E& '"(0+1#-+/
+6107&)*/ µ67%7A. .$ #%-'&µ767&-*7A. )'(+ .$ /$($3%,=7". +1(+ 6%7/<&.&/8>
µ+($;7<8>, +1(+ +#*%&/, $67(+<8'µ$($ '(-. "3+1$ +D$&(1$> +D9(+%&/:> 8/*+'-> :
$67%%5?-'-> +.5> #-µ&/7A '(7&#+17". E& '"(0+1#-+/ +8&")5*)1&/ ;7-*7A. '(7 .$
4&$'$?-.&'(7A. $67/<1'+&> '(7. ;$*µ5 +/+1.7 (9. $67/%1'+9. '+ (7D&/: 8/*+'- -
7671$ 6$%$(-%+1($& $.,µ+'$ '+ 4&$?7%+(&/, ,(7µ$. @ ;&7'"'')%+"'-
'"3/+/%&µ8.9. +61µ7.9. 6+%&;$<<7.(&/). µ7<"'µ$(&/). '(7&#+19. '(7"> &'(7A>
(9. F)9. µ67%+1 .$ *+9%-*+1 '$. '"(0+1#-*/ 4#5+)*/ 3&$ $"(, ($ #-µ&/, (
8, 9
).
K,.9 $65 8.$ '"3/+/%&µ8.7 /$()?<& (µ7<"'µ$(&/:> 45'-> : #%5.7" 8/*+'->) -
µ7<"'µ$(&/: 7"'1$ /$& (7 '-µ,4&$ $65/%&'-> (7" ;&74+1/(- $67/<1.7". $65 (7
/$.7.&/5 6+417 '+ µ&$ /$(,'($'-> $67"'1$> ,3#7">, /$& (+<&/, 74-37A.($& '(-.
+/4:<9'- µ&$> /$(,'($'-> 67<<$6<). '".+6+&). '+ &+%$%#&/, "=-<5(+%$ +616+4$
;&7<73&/:> 7%3,.9'-> (;<86+ 97&:"#. ;&7<)-&)* 1) (
10
). !'?$<µ8.- +?$%µ73: :
+%µ-.+1$ (9. $67/%1'+9. (9. ;&74+&/(). 5µ9> µ67%7A. .$ 74-3:'7". '+
+'?$<µ8.$ '"µ6+%,'µ$($ '#+(&/, µ+ (7 '(%+> (7 76717 6%7/A6(+& $65 (-
µ7<"'µ$(&/: 7"'1$ : (-. 6+%&;$<<7.(&/: 67&5(-($. H"3/+/%&µ8.+> $67/%1'+&>
$674+4+&3µ8.+> 3&$ µ&$ /$(-37%1$ ;&7<73&/7A +147">, 4+. +1.$& $6$%$1(-($ 83/"%+> /
+?$%µ5'&µ+> /$& '+ ,<<$ ;&7<73&/, +14-. !6&6<87. 7&/7(7D&/7<73&/, '(7&#+1$ ($
7671$ 8#7". $67/7µ&'*+1 $65 +%3$'(-%&$/8> µ+<8(+> µ67%7A. 67<A 4A'/7<$ .$

10
µ+($?%$'(7A. '+ 83/"%+> 6%7;<8=+&> $67(+<+'µ,(9. ($ 7671$ µ67%+1 .$ 6,%7".
µ8%7> '(7 6+417 (
11
). G65 (- '(&3µ: 67" $65 /7&.7A - "6+%+/(1µ-'- /$& - /$/:
#$µ-<, +/(1µ-'- (9. $67(+<+'µ,(9. +1.$& 67<A 6&*$.5 .$ '"µ;7A., 7&
+%3$'(-%&$/8> 6$%$(-%:'+&> 6%86+& 6,.($ .$ +6&/"%).7.($& µ+ 8%+".$ '(7 6+417.
E& ;&74+1/(+> 7& 76717& ;%1'/7". +?$%µ73: '(7 +%3$'(:%&7 $<<, /$& '(7 6+417,
µ67%7A. .$ +D$'?$<1'7". 8.$ '-µ$.(&/5 'A.4+'µ7 µ+($DA (7D&/5(-($> '(7
+%3$'(:%&7 /$& $67(1µ-'-> '(7 6+417. Q'7. $?7%, ($ 4+13µ$($ 6+417", ($ '(7&#+1$
(7" ;&74+1/(- µ67%7A. .$ 6%7;<8=7". 8.$ '-µ$.(&/5 6+%&+#5µ+.7 (7" '".7<&/7A
+D9(+%&/7A ?7%(17" (7 76717 +1.$& ;&7<73&/, 4&$*8'&µ7 '(-. 8/*+'- (7" ‘$<-*&.7A
/5'µ7"’ (
12
).


97&:"#. ;&7<)-&)* 1.
@ /A%&$ µ7%?: $67/%1'+9. (9. 7%3$.&'µ). '($
/$($'(%+6(&/, $67(+<8'µ$($ (-> µ7<"'µ$(&/:> 8/*+'->.
2.2 <+,L&2. 302 B)O- ?2"O&23%4(.
I,*+ 7%3$.&'µ5> µ8'$ '+ 8.$ 7&/7'A'(-µ$ 8#+& (-. &/$.5(-($ .$ 6+%&3%,?+& (-.
"3+1$ (7" 6+%&;,<<7.(5> (7" (
6
). E& ;&74+1/(+> #%-'&µ767&7A.($& 3&$ .$:
• G67/$<A6(7". $<<$38> '(7 ?"'&/5 6+%&;,<<7..
• I$($3%,?7". (-. A6$%D- µ5<".'-> /$& (-. +6&%%7: '(7 7&/7'A'(-µ$ '(7
76717 7 7%3$.&'µ5> F+&.
• K$%$/7<7"*7A. (-. +D8<&D- (7" 6+%&;$<<7.(&/7A /$*$%&'µ7A.

11
• !<83#7". 7"'1+> 569> (7 65'&µ7 .+%5, 3&$ (-. 6&*$.: A6$%D- µ7<"'µ$(&/).
6$%$35.(9..
2.3 B)O- ;&23%4(.
B$ 4&,?7%$ +14- ;&7<73&/). 4+&/(). $67(+<7A. D+#9%&'(7A> 4+1/(+> 4&5(&
"674+&/.A7". (-. ;&7<73&/: /$(,'($'- '+ 8.$ "4,(&.7 6+%&;,<<7.. L+ (7 .$
#%-'&µ767&7A.($& ;&74+1/(+> '$. 6%7,33+<7& (-> µ5<".'-> : (7" +/?"<&'µ7A +.5>
7&/7'"'(:µ$(7>, µ67%+1 .$ ;7-*:'+& '(-. 4&$(:%-'- /%1'&µ9. 6-3). 6<-%7?7%&)..
G. /$& '"#., #%-'&µ767&+1($& 7 5%7> “;&7<73&/5> 4+1/(-> ”, '+ /,67&7 ;$*µ5 $"(5
+1.$& $.$/%&;8>. H(-. 6%$3µ$(&/5(-($ 7& 4+1/(+> +1.$& 7µ,4+> : +14- ;&7<73&/:>
"65'($'-> 7& 76717& µ67%7A. .$ #%-'&µ767&-*7A. 3&$ (7. /$*7%&'µ5 µ&$>
6+%&;$<<7.(&/:> '".*:/->. H+ /,*+ 7µ,4$ µ67%7A. .$ #%-'&µ767&-*7A. $?+.5>
D+#9%&'(, ;&7<73&/, +14- 7A(9> )'(+ .$ 31.7". µ+(%&/71 "67<73&'µ71 569>
/$*7%&'µ5> (7" 67'7'(7A Achnanthes minutissima (569> 6.#. 4&$(7µ&/, +14-) /$&
$?+(8%7" 7µ,4+> ;&7<73&/). +&4). (569> 6.#. EPT taxa) : D+#9%&'(, 38.- (569> 6.#.
Caddisfly larvae – C8.7> Trichoptera) 7A(9> )'(+ .$ $67(&µ-*7A. 7& 67&7(&/8>
'".*:/+> (7" .+%7A. B&> /"%&5(+%+> 7µ,4+> $67(+<7A. (
7
):
• B$ =,%&$
• B$ $'65.4"<$
• B$ 6+%1?"($ (Periphyton)
• B$ µ$/%5?"($ (Macrophytes)

• ;&)3%&. I$%6.
@ 6$%7"'1$ : - $67"'1$ '"3/+/%&µ8.9. ?"(). : ,<<-> ?"(&/:> F9:> '+ 8.$
7&/7'A'(-µ$, µ67%+1 .$ +D$'?$<1'+& '-µ$.(&/8> 6<-%7?7%1+> 3&$ (-. "3+1$ (7"
6+%&;,<<7.(7>.
E& <+&#:.+> 67" '"#., +.(761F7.($& '+ ;%,#7"> /$& /7%µ7A> 48.(%9., +1.$&
µ&/%77%3$.&'µ71 7& 76717& $67(+<7A.($& $65 µA/-(+> (fungi) /$& ,<3- (algae).
G67/%1.7.($& '+ 6+%&;$<<7.(&/8> $<<$38> 67" '"µ;$1.7". '($ 4,'-,
'"µ6+%&<$µ;$.7µ8.7" (9. $<<$3). '(- 47µ: (9. 4$')., '(-. 67&5(-($ (7" $8%$
/$& '(7 /<1µ$. @ $67"'1$ <+&#:.9. '+ 8.$ 4,'7> µ67%+1 .$ "674-<).+&
6+%&;$<<7.(&/5 ,3#7>, 67" µ+ (- '+&%, (7" µ67%+1 .$ '-µ$1.+& "=-<, +616+4$
4&7D+14&7" (7" *+17", *+&7A#9. +.)'+9., $F)(7".


12
• ;&)3%&. W40.
L1$ $AD-'- : µ+19'- +.5> F9&/7A 6<-*"'µ7A µ67%+1 .$ "674-<).+& F-µ&, '(7
7&/7'A'(-µ$ 67" 8#+& 6%7/<-*+1 $65 µ5<".'-. C&$ 6$%,4+&3µ$, +,. - µ5<".'-
+<$(()'+& '-µ$.(&/, 6-38> (%7?:>, ($ F9&/, +14-, ($ 7671$ ;$'1F7.($& '+ $"(8> (&>
6-38> (%7?:>, *$ +<$((9*7A.. !/(5> (7" +<83#7" (7" µ+38*7"> /$& (7" $%&*µ7A
'"3/+/%&µ8.9. +&4)., /$& ,<<7& µ-#$.&'µ71 F9&/:> 8.4+&D-> 569> - 6$%$/7<7A*-'-
(-> '"3/8.(%9'-> (7D&.). '(7"> F9&/7A> &'(7A>, /$& - 6$%$/7<7A*-'- (7" %"*µ7A
'(7. 76717 7& 4"'µ7%?1+> $"D,.7.($& '+ 6<-*"'µ7A> F)9..

• 123+"5203") ;&)3%&..
E& µ&/%77%3$.&'µ71 µ67%7A. .$ #%-'&µ767&-*7A. '$. 4+1/(+> (-> "3+1$> (7"
"4,(&.7" : #+%'$17" 6+%&;,<<7.(7>. !.(76&F5µ+.7& '+ µ+3,<+> 67'5(-(+>, 7&
µ&/%77%3$.&'µ71 +1.$& 6&7 +A/7<7 .$ +<+3#*7A. µ+ 4+&3µ$(7<-=1$ '+ '#8'- µ+
,<<7"> 7%3$.&'µ7A>. L+%&/71 µ&/%77%3$.&'µ71 *$ 6$%,37". /$&.7A%&+> 6%9(+R.+>,
$67/$<7Aµ+.+> 6%9(+R.+> ,3#7">, 5($. *$ +/(+*7A. '+ µ7<"'µ$(&/8> +.)'+&> 569>
(7 /,4µ&7 /$& (7 ;+.F8.&7. G"(8> 7& 6%9(+R.+> ,3#7"> µ67%7A. .$ #%-'&µ767&-*7A.
'$. 6%)&µ- +&47671-'- 3&$ (7. +.(76&'µ5 #$µ-<). +6&6849. µ5<".'-> (
6
).
2.4 *+2%,+20 '+,L-. 52"O&23%4(.
K%$/(&/, 7& “#%:'&µ7& ;&74+1/(+>” *$ 6%86+& .$ +1.$& (
13
):
• G.(&6%7'96+"(&/71 3&$ 8.$ 4+47µ8.7 7&/7'A'(-µ$
• G6<71 /$& 7&/7.7µ&/71 '(7 .$ µ+(%-*7A.
• !A/7<$ “µ+($?%,'&µ7&” /$& 6%7;<8=&µ7& $65 83/"%$ 67'7(&/, µ7.(8<$
• 2&+*.)> +?$%µ5'&µ7&
• H#+(&/71 µ+ (-. 4+47µ8.- 6+%&;$<<7.(&/: $6+&<:

13
2.5 ;&29µ0%"#-P)0 302 ?2"O&)3%&..
E%3$.&'µ71 569> ($ µA4&$ 6%86+& .$ '"<<837.($& $65 +<+A*+%7"> 4A(+> : 4A(+> µ+
$.$6.+"'(&/8> '"'/+"8> ('+ ;,*- "4,(9. µ8#%& 40m). B$ =,%&$ $65 (-. ,<<-
'"<<837.($& µ+ 41#("$ : µ+ +6$33+<µ$(&/: $<&+1$ '+ /+/<&µ8.+> 6+%&7#8> 567"
+.(761F+($& - %A6$.'- 569> 6.#. '(&> +/;7<8> 67($µ)., '($ 6%7;<-µ$(&/, '-µ+1$
(hot spots) : '+ 6+%&7#8> +&'$393:> +/67µ6)..
J.$> ,<<7> 67<A /7&.5> (%567> $D&7<53-'-> (9. µ7<"'µ8.9. 6+%&7#). $65 (7">
;&74+1/(+> +1.$& - 8/*+'-, +3/<9;&'µ8.9. =$%&). : µ"4&). (
14
). E +3/<9;&'µ5>
(9. 7%3$.&'µ). 8#+& (7 6<+7.8/(-µ$ (-> $67/$<7Aµ+.-> +6&(56&$> (in situ)
;&7<73&/:> $.,<"'->. G<<, 3&$ .$ +1.$& +?&/(: µ&$ “83/$&%- 6%7+&47671-'-”
(83/$&%7> '".$3+%µ5>) +1.$& 67<A 4A'/7<7. G"(5 '"µ;$1.+& $?+.5> 4&5(& 7
#+&%&'µ5> $"(7A (7" '".$3+%µ7A +1.$& $%/+(, 67<A6<7/7> /$& $?+(8%7" (;<86+
;1%&#& 1) *$ "6,%#+& 6,.($ µ&$ /$*"'(8%-'- +D$&(1$> (7" #%5.7" +6)$'-> /$&
83/"%-> $6,.(-'-> '($ 6<$1'&$ (9. #%-'&µ767&-µ8.9. ;&74+&/()..

G67/%1'+&> 0&74+&/(). /$& G.(&4%,'+&> (9. 0&7<73&/). H"'(-µ,(9.
[ > 2 #%5.&$]

!616+0( ="#()8)-.µ&-(/:
S L+($;7<: '(- 47µ: (7" 7&/7'"'(:µ$(7> – $.,6("D- +/ .87"
(9. '(7&#+19. /$& (-> 47µ:> (7" '"'(:µ$(7>. @ 6$*7<731$ /$& -
"3+1$ (7" 7&/7'"'(:µ$(7> µ+&).7.($&.
[0.5–1 #%5.&$
]
!616+0( ;2*58)µ(>:
S L+($;7<8> '(-. 4".$µ&/: (7" 6<-*"'µ7A /$& '(- 'A.*+'- –
$"(7-7%3,.9'- – 7%3,.9'- +/ .87"
[1–2 µ:.+>]
S G<<$3: '(-. $.,6("D- /$& '(-. 6%7'$%µ73:. @ 6$*7<731$ /$&
- "3+1$ (7" 6<-*"'µ7A µ+&).+($&.
[20–120
-µ8%+>]
!616+0( =73&%")µ(> (4#5+)*):
S G<<$3: '(-. $.,6("D-, '(-. $.$6$%$393:, '(-. $.(&-
D+.7;&7(&/: ,µ".$ /$& '(-. $.7'7<73&/: ,µ".$. K+%&;$<<7.(&/:

6$*7<731$.
[1–3 -µ8%+>]

?8--&7"#$ !616+0(:
S L+'7/"((,%&$ $.(&-D+.7;&7(&/: ,µ".$ 569> MXRtr (Multi
Xenobiotic Resistance transporter – K7<<$6<: T+.7;&7(&/:

14
G.(1'($'- µ+($?7%8$) /$& SATOA (System of Active Transport
of
Organic Anions – HA'(-µ$ !.+%3:> L+($?7%,> E%3$.&/).
G.&5.(9.)
S L+'7/"((,%&$ $.7'7<73&/: ,µ".$
3+.+(&/: ;<,;- – 4&5%*9'- 3+.+(&/:> ;<,;->
$.(14%$'- µ+ µ$/%7µ5%&$ – 6$*7<731$ /"((,%7"

@(7"&#$ !616+0(:
H#-µ$(&'µ5> '"µ6<+3µ,(9. DNA, µ+($<<$/(&/: &/$.5(-($, (7
DNA D+4&6<).+($&, 4-µ&7"%31$ µ&/%76"%:.9., µ+(,?$'&/:
#%9µ7'9µ&/: $.9µ$<1$
[10 <+6(,.]
S “0&7$&'*-(:%+>”, ,µ+'$ '".4+4+µ8.7& – K%59%- !&47671-'-
H"'(:µ$(7>
0&7$&'*-(:%+> 4&$*8'&µ7& 3&$ 6+%$19'- (“':µ$($”):
(7D&/5(-($ 3 – 6&*$.: 37.7(7D&/5(-($ - $.7'7/$($'(7<:

!&'%7: %"6$.().
(:8)"#$ /$& A*µ"#$ +616+0()

;1%&#&/ 1
. U%7.&/: 4&$;,*µ&'- $67/%1'+9. ;&7<73&/). '"'(-µ,(9. /$& “':µ$($”
7&/7(7D&/7<73&/). ;&74+&/()..

H(7. ;1%&#& 1 ?$1.+($& D+/,*$%$ 69> "6,%#+& #%7.&/: /$*"'(8%-'- $65 (7
µ7%&$/5 +616+47 '(7 +616+47 (7" 7&/7'"'(:µ$(7>. E& $%#8> 67" '".487.($& µ+ (&>
4&$?7%+(&/8> /<1µ$/+> (9. ;&7#-µ&/). $6$.(:'+9. +D$%().($& $65 (&> /&.-(&/8>
(9. ;&7<73&/). '"'(-µ,(9.. K%7/+&µ8.7" .$ 31.+& /$($.7-(: - 67<A6<7/-
$<<-<+614%$'- '(7 7&/7'A'(-µ$, +1.$& $6$%$1(-(7 .$ #9%&'(7A. ($ <+&(7"%3&/, /$&
($ 47µ&/, '"'($(&/, '($ $.(1'(7&#$ µ8%- (7">. C&$ (-. $D&7<53-'- '(7 +616+47 (7"
7%3$.&'µ7A, '(7 6<$1'&7 (-> $.$6$%$393:>, *$ 6%86+& .$ $6$&(7A.($& 6+%1747&
+6)$'-> 20 89> 120 -µ+%).. I$(, (- 4&,%/+&$ $"(:> (-> 6+%&547" *$ µ67%7A'+ .$
"6,%D+& - $%#: µ&$> 4&$4&/$'1$> 6%7'$%µ73:> '(7. 7%3$.&'µ5. G"(5 *$
$.($.$/<7A'+ (&> $<<$38> (+<&/, '(7 7&/7'A'(-µ$. E& 4&$4&/$'1+> 6%7'$%µ73:>

15
µ67%7A. .$ +<+3#*7A. /$& .$ 67'7(&/767&-*7A. µ+ #%:'- /$(,<<-<9. ;&74+&/()..
G"(: - $D&7<53-'- *$ 6+%&<,µ;$.+ +61'-> 4&$4&/$'1+> 569> - $.$4&7%3,.9'- /$& -
$.$4&$µ5%?9'- (-> 47µ:> (7" '"'(:µ$(7>. J6+&($ $65 (- 4+&3µ$(7<-=1$
7%3$.&'µ). 67<<71 &'(71 $6$&(7A. $65(7µ- =AD- µ+ "3%5 ,F9(7 (6.#. &'(5>
'"/9(&7A), ,<<7& &'(71 $6$&(7A. =AD- '+ –20°C (6.#. '"/)(& : +3/8?$<7>) +.) 3&$
,<<$ ;&74+1/(+> 6%86+& .$ µ+(%-*7A. µ+ 6%5'?$($ +6&<+38.(+> &'(7A>. V4$.&/,, ($
“':µ$($ 83/$&%-> 6%7+&47671-'->” '($ 7&/7'"'(:µ$($ #%-'&µ767&).($> ;&74+1/(+>
(
15, 16
) 5#& µ5.7 ?$.+%).7". ($ $%#&/, +616+4$ F-µ1$>, $<<, $"(, ($ ':µ$($ *$
µ67%7A'$. +61'-> .$ 4)'7". (&> $6$.(:'+&> 3&$ .$ $.$6("#*7A. '(%$(-3&/8>
+<83#7" /$& 6%7<-6(&/). µ8(%9.. E& 6<-%7?7%1+> 3&$ $"(, ($ $%#&/, ':µ$($
µ67%7A. .$ <-?*7A. µ+ 4&$4&/$'1+> 569> - $67(7D1.9'-, - 3+.7(7D&/5(-($, -
$.7'7/$($'(7<: /$& - 4".$(5(-($ (7" 7%3$.&'µ7A 67" $.$6$%,3+($&.
@ 3+.7(7D&/5(-($ +1.$& 8.$ /$<5 6$%,4+&3µ$ 3&$ µ&$ <+&(7"%3&/: +?$%µ73: +.5>
'#+(&/7A ;&74+1/(-. @ +/(+($µ8.- 8/*+'- (9. 7%3$.&'µ). '+ 6+%&;$<<7.(&/8>
3+.7(7D1.+> *$ 74-37A'+ '+ 4&,?7%+> ?"'&7<73&/8> $.$($%$#8> 569> -
$.$6$%$393&/: +D$'*8.&'- /$& ,<<+> '#+(&/8> $.9µ$<1+>. E& µ+(%:'+&>
$67/%1'+9. '(- 3+.7(7D&/5(-($ '($ 6<$1'&$ (-> $.$6$%$393&/:> (7D&/5(-($> +1.$&
7"'&$'(&/8> 3&$ (-. $D&7<53-'- (9. $67(+<+'µ,(9. (9. $.*%9673+.).
6$%$35.(9. ,3#7">. E& '".86+&+> (-> F-µ1$> (7" DNA (3+.7(7D&/: 4".$(5(-($)
6+%&3%,?7.($& $65 (7 µ7%&$/5 '(7 +616+47 7&/7'"'(:µ$(7> (7" ;&7<73&/7A
'"'(:µ$(7> '(7. ;1%&#& 2.

B:):&O" ?2"#"923,.
A+96(JL-.
F:"%&#MLµ0%0
DNA L+($<<,D+&>
IA(($%7
N$.,(9'- /"((,%7"
2&$($%$3µ8.7> 67<<$6<$'&$'µ5> /$& 4&$?7%7671-'-

W+76<$'(&/5> µ+($'#-µ$(&'µ5>
V'(5> / Q%3$.7
X+&(7"%3&/, +<$(()µ$($
2"'µ7%?1+>
Q3/7&
E%3$.&'µ5>
L+&9µ8.- ;&9'&µ5(-($
L+&9µ8.- 37.&µ5(-($

16
K<-*"'µ5>
L+19'- µ+38*7"> 6<-*"'µ7A
!D,<+&=-
E&/7'A'(-µ$ L+19'- (-> 67&/&<7µ7%?1$> +&4).

;1%&#&/ 2
. !6&6()'+&> (9. 4&$?5%9. +6&6849. ;&7<73&/:> 7%3,.9'-> '($
;&7<73&/, '"'(:µ$($ +D$&(1$> ?*7%,> (7" DNA.
2.6 > B:2L%,µ- – !J. ;"$#&K"$( "2 ?2"O&)3%&..
H"3/+/%&µ8.+> ?"'&7<73&/8> $<<$38> /$& $<<$38> '(-. '"µ6+%&?7%, (9. ;&74+&/().
µ67%7A. .$ #%-'&µ767&-*7A. )'(+ .$ +.(76&'(7A. $<<$38> '(-. 6+%&;$<<7.(&/:
"3+1$. E& '"3/+/%&µ8.+> $<<$38> 4&$?8%7". $65 7%3$.&'µ5 '+ 7%3$.&'µ5. @ #%:'-
7%3$.&'µ). '$. ;&74+1/(+> 6+%&/<+1+& 67<<8> 6+%&7#8> '(-. +6&'(:µ-. @ '".(:%-'-
(-> 3+.+(&/:> (-> ,3%&$ F9:> $67(+<+1 8.$ 6$%,4+&3µ$ (7" 69> 7& 6$%$47'&$/8>
6%7'+331'+&> µ67%7A. .$ '".4"$'(7A. µ+ (&> $.$4"5µ+.+> ;&7(+#.7<731+> 3&$ .$
;+<(&)'7". (-. $/%1;+&$ /$& .$ '"<<8D7". 6<-%7?7%1+> 5#& 4&$*8'&µ+> µ+ (-.
;7:*+&$ '"µ;$(&/). µ+*549.. @ 4&$(:%-'- (-> 3+.+(&/:> (-> ,3%&$> F9:>
'".4",F+& (7. 6$%$47'&$/5 8<+3#7 ,3%&9. 6<-*"'µ)., 569> ($ %$/7A., µ+ (-.
+6&'(-µ7.&/: 6+&*$%#1$ (-> 3+.+(&/:>, )'(+ .$ $"D-*7A. 7& 6<-%7?7%1+> 3&$ (-.
"3+1$ (9. 7&/7'"'(-µ,(9..
G<<$38> '(-. '"µ6+%&?7%, /$& (7. 6<-*"'µ5 +.5> F9&/7A +147"> µ67%+1 +A/7<$ .$
6$%$(-%-*+1 $65 (7"> +6&'(:µ7.+>, $<<, 7& ?"'&7<73&/8> $<<$38> *$ 6%86+& /,*+
?7%, .$ +<83#7.($& µ+ (- #%:'- +&4&/). µ+*549. +<83#7". 0&7$.$<A'+&> $6$&(7A.
4+13µ$($ $65 7%3$.&'µ7A> )'(+ .$ +.(76&'(7A. 6+%&;$<<7.(&/8> $<<$38>. G"(71 7&
8<+3#7& µ67%7A. .$ #%-'&µ767&-*7A. 3&$ .$ 4&$'?$<1'7". (-. $'?,<+&$ (7"
65'&µ7" .+%7A : 3&$ .$ µ+(%:'7". (-. "3+1$ (9. 67($µ).. H(7 µ8<<7., /$*)>
µ+<8(+> $.$/$<A6(7". /$&.7A%&7"> (%567"> #%:'+&> µ&/%7;19., 7& (+#.&/8> $"(8> *$
+6+/($*7A. /$& *$ '"µ6+%&<,;7". +<83#7"> '(7 84$?7> /$& (7. $8%$.

Case Study: J<+3#7> W+%7A.

Y*7%1F7.($ ;$/(:%&$ #%-'&µ767&7A.($& 3&$ (7. 8<+3#7 (7" .+%7A $65
6+%&;$<<7.(&/8> (7D1.+>. !?5'7. 7& (7D1.+> +.(761F7.($& '(7 .+%5, 7 /"(($%&/5>
µ+($;7<&'µ5> (9. ;$/(-%19. $.$'(8<<+($& : 4&$/56(+($&. G"(5 +6-%+,F+& (-.
67&5(-($ : (-. 67'5(-($ (7" ?9(5> 67" +/68µ6+($& $65 ($ ;$/(:%&$. G.(1*+($

17
6%7> (7"> 6$%$47'&$/7A> +<83#7">, 7 6$%$6,.9 8<+3#7> +1.$& 67<A 3%:37%7> –
#%+&,F7.($& µ5<&> µ+ 5 89> 30 <+6(, .$ 7<7/<-%9*+1. Qµ9>, $"(5> 7 8<+3#7>
?$.+%).+& (-. 6$%7"'1$ µ5.7 µ&$> (7D1.-> /$& 4+. µ67%+1 .$ 6%7'4&7%1'+& (-.
'"3/+/%&µ8.- (7D1.- - 7671$ 6%7/$<+1 (-. $<<$3: '(7. µ&/%77%3$.&'µ5 (
17
).
2.6.1 !0+0O"L203M. ?2"0(0#KL&2..
H(&> 6$%$47'&$/8> ;&7$.$<A'+&>, 8.$> ;&74+1/(-> (7%3$.&'µ5>) +&',3+($& '($
6+%&;$<<7.(&/, 4+13µ$($, 569> '(7 #)µ$ : (7 .+%5, /$& 7& +%+".-(8> 6$%$(-%7A.
6&*$.8> $<<$38> 67" '"µ;$1.7". '$. $67(8<+'µ$ (-> 8/*+'-> (
18
). G"(8> 7&
µ8*747& ;$'1F7.($& /"%19> '(-. 6$%$(:%-'- 3&$ $.1#.+"'- $<<$3)..
K$%$4+13µ$($ 6$%$47'&$/). ;&7$.$<A'+9. '"µ6+%&<$µ;,.7". ($ $/5<7"*$:
 L8(%-'- (-> $.,6("D-> (-> %1F$> +.5> ?"(7A '+ A676($ µ7<"'µ8.$
6+%&;,<<7.($ /$& 'A3/%&'- (-> µ+(%7Aµ+.-> (,D-> $.,6("D-> '+ '#8'- µ+
?"'&7<73&/:> (,D-> $.,6("D-> (-> %1F$>.
 J/*+'- µ&/%77%3$.&'µ). '+ 8.$ 6+%&;,<<7. /$& 6$%$(:%-'- ("#).
$<<$3). '(7. 7%3$.&'µ5 7 76717> '#+(1F+($& µ+ (-. 8/*+'- '(-. (7D1.-,
569> 6$%7"'1$ 6%9(+O.). ,3#7"> 7& 7671+> 6$%,37.($& 5($. ($ /A(($%$
+/(1*+.($& '+ ;<$;+%8> 6+%&;$<<7.(&/8> '".*:/+>.
2.6.2 ?0L2LµM(-. – ?2"%&'("#"9)0. ?2"0(0#KL&2..
K7<<8> µ8*747& ;$'&'µ8.-> – ;&7(+#.7<731$> #%-'&µ767&7A. µ&/%77%3$.&'µ7A> 3&$
.$ +<83D7". (-. "3+1$ (7" 6+%&;,<<7.(7>. G.(1*+($ µ+ (&> 6$%$47'&$/8> µ+*547">,
7& ;&7$.$<A'+&> ;$'&'µ8.-> – ;&7(+#.7<731$> 4+. ;$'1F7.($& +D7<7/<:%7" '(-.
6$%$(:%-'- $<<, 6%7(1*+.($& .$ 4-µ&7"%3:'7". '"3/+/%&µ8.+> $.(&4%,'+&> 7&
7671+> *$ ?$.+%).7". (-. 6$%7"'1$ +.5> '"3/+/%&µ8.7" µ7<"'µ$(&/7A '(7&#+17" :
+.5> $.+6&*Aµ-(7" µ&/%77%3$.&'µ7A. L+ $"(5. (7. (%567 +1.$& 6$%+µ?+%+1> µ+ (&>
6$%$47'&$/8> #-µ&/8> $.$<A'+&> (9. 6+%&;$<<7.(&/). 4+&3µ,(9..

 DNA Microarray /&'("#"9)0.
U%-'&µ767&).($> (-. (+#.7<731$ DNA Microarray, ($ 6+%&;$<<7.(&/, 4+13µ$($,
569> (7 .+%5, +<83#7.($& 3&$ (7 $/%&;8> 3+.+(&/5 "<&/5 +.5> 7%3$.&'µ7A. G"(5> 7
(%567> +<83#7" #%-'&µ767&+1($& 3&$ .$ $.&#.+A'+& +6&/&.4A.7"> µ&/%77%3$.&'µ7A>
'+ 8.$ 6+%&;,<<7., 569> (7 ;$/(:%&7 E. Coli '(7 .+%5.

18
E& DNA microarrays +1.$& $67("6)µ$($ 7%&'µ8.7" µ+38*7"> '+ 3"$<1 : microchip
6"%&(17" ($ 7671$ +µ67(1F7.($& µ+ #&<&,4+> µ7.5/<9.$ DNA : RNA. H+ $"(:. (-.
6+%16(9'-, (7 DNA +1.$& (7" 14&7" (A67" µ+ $"(5 (7" µ&/%77%3$.&'µ7A 7 76717>
6%5/+&($& .$ +<+3#*+1. B$ microarrays /$($'/+",F7.($& #%-'&µ767&).($> 4+13µ$($
$65 (7"> 14&7"> (7"> µ&/%77%3$.&'µ7A>. !,. 7 14&7> (A67> (9. µ&/%77%3$.&'µ).
+1.$& 6$%5. '(7 4+13µ$ .+%7A, (7 DNA : (7 RNA microarray *$ $.(&4%,'+& µ+ (7
'"µ6<-%9µ$(&/5 DNA : RNA (7" µ&/%77%3$.&'µ7A '(7 4+13µ$. G"(5 "674+&/.A+&
(-. 6$%7"'1$ (7" '(7 4+13µ$. Q($. $"(71 7& 8<+3#7& +1.$& 6<:%9> +D+<&3µ8.7&,
#%+&,F+($& 6+%167" 4 )%+> 3&$ .$ +<+3#*+1 - µ&/%7;&7<73&/: 6$%7"'1$ '($
6+%&;$<<7.(&/, 4+13µ$($, 569> $"(, (7" 65'&µ7" .+%7A /$& (7" +4,?7">. E&
6$%$47'&$/, ;$'&'µ8.7& 8<+3#7& $6$&(7A. /$(, µ8'7 5%7 48 )%+> 3&$ (-. 4&+D$393:
$67(+<+'µ,(9. (
19
).


!"#$%& 3.
@ µ8*747> (9. DNA microarrays.

19

 IN"+)T"$L0 85+2O23H%-%0 In – Situ (Fluorescence In–Situ Hybridisation,
FISH).
G"(: +1.$& µ1$ µ8*747> 3&$ (7. +.(76&'µ5 6$%7"'1$> '"3/+/%&µ8.9. 37.&419. '+ 8.$
4+13µ$. H$. ;&74+1/(->, (7 FISH µ67%+1 .$ 6%7'4&7%1'+& +,. 8.$> '"3/+/%&µ8.7>
µ&/%77%3$.&'µ5> µ7<A.+& &4&$1(+%+> 6+%&7#8>. G"(5 6%$3µ$(767&+1($& +<83#7.($>
6+%&;$<<7.(&/, 4+13µ$($ 3&$ (-. 6$%7"'1$ µ&/%7;&$/). 37.&419.. J.$> ?*7%1F9.
'-µ+&9(:> 6%7'/7<<,($& '(7 DNA (7" (A67" (7" µ&/%77%3$.&'µ7A 7 76717>
+<83#+($&. G"(5 (7 '-µ+&9µ8.7 DNA /$<+1($& 6<87. “probe”. B$ 6+%&;$<<7.(&/,
4+13µ$($ '(+%+).7.($& '+ 8.$ 3"$<1 4+13µ$(7> µ&/%7'/7617" (slide) /$& (7 slide
+/(1*+.($& '(7 ?*7%1F7. DNA probe. !,. 7 µ&/%77%3$.&'µ5> 67" µ7<A.+& +1.$&
6$%5. '(7 slide, (7 DNA (7" *$ 4+'µ+A'+& (7 ?*7%1F7. probe, /$& '$. $67(8<+'µ$
(7 slide *$ /7//&.1'+& µ+ 8/*+'- "6+%&)47"> ?9(5>. @ $.1#.+"'- $"(7A (7"
"6+%&)47"> ?9(5> $674+&/.A+& (-. 6$%7"'1$ (7" µ&/%77%3$.&'µ7A 67" µ7<A.+& '(7
4+13µ$ (
21
).


!"#$%& 4.
Y*7%1F7"'$ P;%&4&/5(-($ In – Situ.

20
2.6.3 ?2"%&'("#"9)0 302 ?2"O&)3%&..
!61 (7" 6$%5.(7>, 7& 8<+3#7& ;$'&'µ8.-> ;&7(+#.7<731$> #%-'&µ767&7A.($& 3&$ .$
6%7'4&7%1'7". $<<$38> '+ ;&74+1/(+> /$& .$ +/(&µ:'7". (-. 6$%7"'1$
µ7<"'µ$(&/). 6$%$35.(9. '(7 6+%&;,<<7.. K7<<71 $65 $"(7A> (7"> +<83#7">
+D+<1''7.($& /$& '#+4&,F7.($& )'(+ .$ $.&#.+A7". µ7<"'µ$(&/7A> 6$%,37.(+> '+
67(,µ&$ /$& '+ 6-38> 65'&µ7" .+%7A. G"(71 7& 8<+3#7& *$ 31.7". 6&7 3%:37%7& /$&
6&7 $/%&;+1> $65 (7"> '"µ;$(&/7A> +<83#7"> '(-. $.1#.+"'- µ+($;7<&/). $<<$3).
+.(5> (9. µ&/%77%3$.&'µ).. L&/%7;&$/71 ;&74+1/(+> +%+".).($& 7A(9> )'(+ .$
$.&#.+A'7". µ5<".'- '+ ,<<$ "67'(%)µ$($ 569> 6.#. (7 84$?7> (
19
).
2.6.4 /+M'"$L&. !&+2"'M. Q+&$(0. L%"$. ?2"O&)3%&..
@ 8%+".$ 5'7. $?7%, (7"> ;&74+1/(+> $"(: (- '(&3µ: 8#+& +6&/+.(%9*+1 '(-.
$.,6("D- 6&7 3%:37%9. /$& $D&56&'(9. +<83#9. 3&$ (-. 6$%7"'1$ µ&/%77%3$.&'µ).
'(7 .+%5 /$& (7 #)µ$. E& 8<+3#7& 3&$ (7 65'&µ7 .+%5 $67(+<+1 µ1$ D+#9%&'(:
/$(-37%1$ +.4&$?8%7.(7> 3&$ $.$6("3µ8.+> /$& $.$6("''5µ+.+> #)%+>. G. /$& 7&
8<+3#7& ;$'&'µ8.-> ;&7(+#.7<731$> +61 (7" 6$%5.(7> "6,%#7". 3&$ (7 65'&µ7 .+%5,
"6,%#7". $/5µ$ 67<<71 µ7<"'µ$(&/71 6$%,37.(+> 67" 4+. +1.$& $/5µ- $.&#.+A'&µ7&.
E& +6&'(:µ7.+> $6$'#7<7A.($& 6%7'6$*).($> .$ $.(&/$($'(:'7". (7.
/$($.$<&'/5µ+.7 #%5.7, (&> 6$%$47'&$/8> µ+*547"> µ+ .+5(+%+>, 3%-37%5(+%+> /$&
6&7 $D&56&'(+> ;$'&'µ8.+> '(-. ;&7(+#.7<731$ (
20
).
2.6.5 F&2RH+". F(6:%$S- 302 ?2"O&)3%&..
E& ;&74+1/(+> '".&'(7A. µ&$ µ8*747 +<83#7" /$& $.1#.+"'-> (9. $%.-(&/).
+6&%%7). 67" µ&$ ;&7µ-#$.&/: 4%$'(-%&5(-($ 6%7/$<+1 '(7 6+%&;,<<7.. G"(: -
6<-%7?7%1$ ;7-*, '(-. $.,6("D- '(%$(-3&/). 7& 7671+> *$ $67(%8=7". : *$
µ+&)'7". (8(7&+> +6&4%,'+&> /$& *$ /,.7". (-. ;&7µ-#$.1$ 6&7 $+&?5%7. E %5<7>
(9. ;&74+&/(). '(-. $+&?5%7 $.,6("D- *$ $?:'+& ($ µ&/%5(+%$ 4".$(,
$67("6)µ$($ '(7 6+%&;,<<7. (
19, 20
).

21

1@*=A?@F*A@ ;B@*/B7

1. A +H#". %J( µ23+""+90(2Lµ4( L%2. %+"R23M. 0#$L)O&. 302 L%"(
3K3#" %J( N+&:%234(.

E& µ&/%77%3$.&'µ71 +1.$& µ7.7/A(($%7& : 67<"/A(($%7& 7%3$.&'µ71, 7& 76717& +1.$&
7%$(71 µ5.7 µ+ µ&/%7'/56&7. B7 µ83+*5> (7"> /"µ$1.+($& $65 6+%167" 0,2 89> 200
µm (< 0,2 mm). K+%&<$µ;,.7". (7"> µA/-(+>, ($ ;$/(:%&$, ($ 6%9(5F9$, /$& ($
,<3-. E& µ&/%77%3$.&'µ71 +1.$& 6$%5.(+> '+ 67<<, 4&$?7%+(&/, µ8%- (-> 3-> 569>
'(7 #)µ$ /$& '(7 .+%5, =-<, '(7. $8%$ /$& $/5µ$ '+ ;,*- µ+3$<A(+%$ (9. 1000m
/,(9 $65 (-. +6&?,.+&$. !µ?$.1F7.($& $/5µ- '+ %+Aµ$($ $8%$ "=-<:>
*+%µ7/%$'1$> /$*)> /$& '(7. $%/(&/5 6,37, '+ $+%5;&$ $<<, /$& $.$+%5;&$
6+%&;,<<7.($. E& µ&/%77%3$.&'µ71 8#7". 6%7'$%µ7'(+1 '(- F9: '#+45. '+ 5<7">
(7"> (A67"> 6+%&;$<<5.(9.. L67%7A. .$ +D$'?$<1'7". (-. +.8%3+&, (7"> $65 (7
?9> : $65 (-. 7D+149'- #-µ&/). +.)'+9.. E& 45(+> -<+/(%7.19. µ67%7A. .$ +1.$&
7%3$.&/8> : $.5%3$.+> +.)'+&> /$& - 6-3: ,.*%$/$ µ67%+1 .$ +1.$& (7 CO
2
: ,<<+>
'A.*+(+> 7%3$.&/8> +.)'+&>. H(7. ;1%&#& 3 ?$1.+($& 7& 4&$?7%+(&/71 (A67&
µ+($;7<&'µ7A (9. ;$/(-%&419., 7& 76717& $67(+<7A. (-. 6&7 67<"6<-*: /$(-37%1$
µ&/%77%3$.&'µ). /$& ($"(5#%7.$ µ+ (&> 6+%&''5(+%+> 4&$?7%+(&/8> 7µ,4+>.

25(-> @<+/(%7.19. K-3: Z*%$/$
G.5%3$.$ E%3$.&/, CO
2
E%3$.&/,
K-3: !.8%3+&$>: ?9>
?9(7<&*5(%7?$

Y9(77%3$.5(%7
-
?$
?9(7<&*7$"(5(%7?$

Y9(77%3$.7+(+%5(
-
%7?$
H
2
O, H
2
S, S, H
2

,<$($ 7D&/7A
7D89>

Succinate,
acetate
I"$.7;$/(:%&$,
6%,'&.$ /$& µ9;
*+&7A#$ ;$/(:%&$
Rhodospirillaceae
;$/(:%&$

22
K-3: !.8%3+&$>: #-µ&/8> +.)'+&>
Chemolithotroph
y
Chemo-
organotrophy
Chemolithoautotrop
hs
Chemo-organo
heterotrophs
H
2
, H
2
S, NH
3
,
Fe
2+
, NO
2

K7<<8>
7%3$.&/8>
+.)'+&>
0$/(:%&$
"4%735.7", ,#%9µ$
*+&7A#$ ;$/(:%&$,
;$/(:%&$ $F)(7",
;$/(:%&$ '&4:%7",
µ+*$.73+.:,
µ+*$.5(%7?$
K+%&''5(+%$
;$/(:%&$
;1%&#&/ 3
. 2&$?7%+(&/71 (A67& µ+($;7<&'µ7A ;$/(-%19..

B$ µ&/%7'/76&/, ?A/- / ,<3- /$& ($ /"$.7;$/(:%&$ (?"(76<$3/(5.) +1.$& 7&
'-µ$.(&/5(+%7& 6%9(73+.+1> 6$%$39371 ;&7µ,F$> '($ "4%5;&$ 7&/7'"'(:µ$($. H(&>
<1µ.+> /$& (7"> 9/+$.7A>, /"%19> ($ ;$/(-%14&$ $67'".*8(7". ($ +//%1µ$($ (7"
?"(76<$3/(5. /$& ($ "67<+1µµ$($ (9. /"((,%9.. @ ;$/(-%&$/: 4+"(+%73+.:>
6$%$393: +1.$& /$(, µ8'7. 5%7, 6+%167" (7 20% (-> 6%9(73+.7A> 6$%$393:> (7"
?"(76<$3/(5. (
22, 23
). G. /$& ($ +(+%7(%7?&/, ;$/(:%&$ 8#7". ;%+*+1 .$
4&$(-%7A. "=-<, 67'7'(, $.,6("D->, - 4&$?7%7671-'- '(7"> ;$/(-%&$/7A>
$%&*µ7A> +1.$& '#+(&/, µ&/%:. E Azam /$& 7& '".+%3,(+> (7" (
24
) $.$3.)%&'+ 5(& ($
+.+%3, $.$6("''5µ+.$ *$<,''&$ ;$/(:%&$ (µ+ µ83+*7> 0,2 – 2 µm) 4&$(-%7A.($&
#$µ-<5(+%$ (-> 6"/.5(-($> (7" +.5> +/$(7µµA%&7" ;$/(-%19. $., ml 8.$.(& (9.
6%9(5F99.. H(7 .+%5, ($ /"%&5(+%$ “bacterivores” (/$($.$<9(8> ;$/(-%19.) +1.$&
+(+%5(%7?$ µ$'(&39(, (µ+ µ83+*7> 2 –20µm), (7 6<:*7> (9. 76719. $331F+& (7.
$%&*µ5 (9. #&<19. /"((,%9. $., ml. B$ µ$'(&39(, µ+ (- '+&%, (7">
/$($.$<).7.($& $65 µ+3$<A(+%$ 6%9(5F9$, 569> ($ ;<+?$%&49(, 6%9(5F9$ (->
"674&$1%+'-> ciliophora, ($ 7671$ 8#7". (7 14&7 µ83+*7> µ+ (7 ?"(76<$3/(5. (20–
200µm). C&$ $"(5 (7 <537 - +.8%3+&$ - 7671$ $6+<+"*+%).+($& µ+ (- µ7%?:
7%3$.&/7A 6+%&+#7µ8.7" $65 (7 ?"(76<$3/(5., +6&'(%8?+& '(-. /A%&$ (%7?&/:
$<"'14$ µ8'9 +.5> µ&/%7;&$/7A ;%5#7" ;$/(-%&419. /$& 6%9(5F99..
H($ +4$?&/, 7&/7'"'(:µ$($ ($ $.)(+%$ ?"(, +1.$& 7& /A%&7& 6%9(73+.+1> 6$%$39371
(-> ;&7µ,F$>. E ,.*%$/$> /$& - +.8%3+&$ $6+<+"*+%).7.($& '(7 #)µ$ $65 (&>
+//%1µ$($ %&F). /$*)> /$& $65 ($ "67<+1µµ$($ (9. 14&9. (9. ?"().. H(7 #)µ$, ($

23
;$/(:%&$ /$& 7& µA/-(+> +1.$& 7& /A%&7& 7%3$.&'µ71 7& 76717& $67'".*8(7". (- .+/%:
7%3$.&/: A<- 569> ($ "67<+1µµ$($ ?"()., ($ +//%1µ$($ %&F)., (7">
$67'".(&*8µ+.7"> µ&/%77%3$.&'µ7A> /$& (7 F9&/5 <16$'µ$. B$ µ&/%5;&$ $67(+<7A.
(-. 6-3: (%7?:> (9. “microbivores”, 569> ($ 6%9(5F9$ /$& ($ .-µ$(7+&4:, /$&
4&$4%$µ$(1F7". '-µ$.(&/5 %5<7 '(&> (%7?&/8> $<"'14+> /$& '(-. $.$/A/<9'- (9.
*%+6(&/). (
25, 26
). L1$ (%7?&/: $<"'14$ µ67%+1 .$ 7%&'(+1 '$. 8.$ 41/("7
$<<-<+6&4%,'+9. /$($.$<9(: – 65%9., $.,µ+'$ '+ 4&$?7%+(&/8> <+&(7"%3&/8>
7µ,4+> 7%3$.&'µ).. @ 4&,'6$'- 'A.*+(9. ;&767<"µ+%). '+ CO
2
, H
2
E, $.5%3$.7
,F9(7 (N), ?)'?7%7 (P) /$& ,<<$ $.5%3$.$ '(7&#+1$ /$<+1($& $.7%3$.7671-'-. @
$.7%3$.7671-'- 6%$3µ$(767&+1($& 5#& µ5.7 $65 ($ µ&/%5;&$ $<<, /$& $65 ($
“microbivores” /$& (7"> *-%+"(8>, 7& 76717& $67'".*8(7". ($ µ&/%5;&$ /$& ,<<7">
7%3$.&'µ7A>. E& $.5%3$.+> *%+6(&/8> 7"'1+> 7& 7671+> $6+<+"*+%).7.($& $65 (7">
$67'".(&*8µ+.7"> 7%3$.&'µ7A> +1.$& 4&$*8'&µ+> 3&$ $67%%5?-'- $65 ($ ?"(, /$& ($
µ&/%5;&$ 3&$ (-. 6$%$393: (-> /$&.7A%&$> ;&7µ,F$>. I$(, '".86+&$, 7& *%+6(&/8>
7"'1+> $.$/"/<).7.($& µ8'9 (9. 7&/7'"'(-µ,(9..


!"#$%& 5.
2&,3%$µµ$ /$($.5-'-> µ&/%77%3$.&'µ)..

24

2. E20 :"2" #H9" '+-L2µ":"2"Kµ& µ23+"5203"K. O&)3%&.;

E& µ&/%77%3$.&'µ71 +1.$& #%:'&µ7& 4+1/(+> 3&$ (7. 6+%&;$<<7.(&/5 8<+3#7 /$& (-.
7&/7<73&/: $D&7<53-'- (7" /&.4A.7" +6+&4: +1.$& 6$%5.(+> '($ "=-<, +616+4$ '+
5<$ ($ +14- 6+%&;,<<7.(7> /$& 4&$4%$µ$(1F7". (7"> ;$'&/7A> %5<7"> '(&> (%7?&/8>
$<"'14+> /$& (7"> /A/<7"> '(7&#+19. 569> 6.#. (7" $F)(7", (7" ,.*%$/$, (7" *+17",
/$& (7" ?9'?5%7" (
27, 28
). !6&6<87., 7& µ&/%77%3$.&'µ71 +1.$& $6$%$1(-(7& 3&$ (-
F9: (9. $.)(+%9. 7%3$.&'µ).. B7 µ&/%5 µ83+*7> (7"> /$& - µ+3,<- +6&?,.+&$ (7">
'(-. $.$<731$ (7" 53/7" (9. µ&/%7;19. 6%7D+.7A. µ&$ "=-<: 4&$'A.4+'- 3&$ (&>
67<A #$µ-<8> '"3/+.(%)'+&> (9. 7"'&).. X539 (-> 67<A '(+.:> +6$?:> /$& (->
$<<-<+614%$'-> µ+ (7 6+%&;,<<7., ($ µ&/%5;&$ +1.$& 67<A +"$1'*-($ /$&
$67/%1.7.($& 3%:37%$ '(- µ5<".'- /$& ,<<7"> (A67"> 6+%&;$<<7.(&/). 6&8'+9.
(
29, 30
). @ µ&/%7;&$/: 4%$'(-%&5(-($ +/?%,F+& (7 67'5 5<9. (9. ?"'&/).,
#-µ&/). /$& ;&7<73&/). 6$%$35.(9. 7& 76717& %"*µ1F7". (-. $67'A.*+'- /$& (7
µ+($'#-µ$(&'µ5 (9. *%+6(&/). 7"'&). (
31, 32
). E& µ&/%7;&7<73&/71 4+1/(+>
µ67%7A. +67µ8.9> .$ #%-'&µ+A'7". 9> 7& 83/$&%+> 6%7+&4767&:'+&> '($
6%73%,µµ$($ +<83#7" (
33
). J.$ $D&7'-µ+19(7 67'5 (-> '".7<&/:> ;&7µ,F$> /$& 8.$
(+%,'(&7 67'5 ;&767&/&<5(-($> +1.$& 6$%5.($ '($ µ&/%5;&$ (
34, 35
). E& 3+.+(&/8>
4&$?7%8> µ+($DA ?"(&/). /$& F9&/). +&4). +1.$& '"#., 67<A µ&/%5(+%+> $65 (&>
4&$?7%8> +.(5> (9. µ&/%7;&$/). /7&.7(:(9. (
36
). !6+&4: 7& µ&/%77%3$.&'µ71 +1.$&
67<"6<-*+1> /$& $65 (&> µ&/%5(+%+> ;&7<73&/8> 7.(5(-(+> '($ 7&/7'"'(:µ$($, (7
6%5;<-µ$ (-> 3+9µ+(%&/:> /<1µ$/$> 4+. "?1'($.($&. @ '(%$(-3&/: 4+&3µ$(7<-=1$>
/$*7%1F+& ,µ+'$ (-. /<1µ$/$ 3&$ (-. +%µ-.+1$ (9. $67(+<+'µ,(9..
@ 6+%&;$<<7.(&/: $.,<"'- /&.4A.7" '+ 6+%&6()'+&> %A6$.'-> (7" .+%7A, (9.
&F-µ,(9. /$& (7" +4,?7"> ;$'1F+($& 3+.&/, '(- #-µ&/: $.,<"'- +6&<+3µ8.9.
D+.7;&7(&/). +.)'+9.. E& '".7<&/8> '"3/+.(%)'+&> 7& 7671+> µ+(%7A.($&,
#%-'&µ767&7A.($& 3&$ .$ 6%7;<8=7". (7 ;$*µ5 %A6$.'-> /$& (9. 6&*$.). /&.4A.9..
!.(7A(7&>, '+ µ&$ 4+47µ8.- '".7<&/: '"3/8.(%9'- - ;&7<73&/: 4&$*+'&µ5(-($ (9.
µ7<"'µ$(&/). 6$%$35.(9. 67&/1<<+& 8.(7.$ $.,<73$ µ+ (&> &4&5(-(+> (7"
6+%&;,<<7.(7>, 6.#. '($ +4,?- /$& ($ &F:µ$($ - 4&$*+'&µ5(-($ /$& - (7D&/5(-($ (9.
;$%89. µ+(,<<9. '"'#+(1F7.($& $.(&'(%5?9> $.,<73$ µ+ (7 pH, (7 7%3$.&/5
6+%&+#5µ+.7 /$*)> /$& µ+ (-. 6+%&+/(&/5(-($ '+ ,%3&<7 (
37, 38
). K$%, (-. µ+%&/:

25
/$($.5-'- (9. /A%&9. 6$%$35.(9., 7& 76717& +6-%+,F7". (- 4&$*+'&µ5(-($
µ7<"'µ$(&/). 6$%$35.(9., +1.$& $/5µ$ 4A'/7<7 .$ $D&7<73-*7A. ($ $67(+<8'µ$(,
(7"> +6$/%&;)>. H:µ+%$ #%-'&µ767&7A.($& 67<<8> µ8*747& 3&$ (7. "67<73&'µ5
$67(+<+'µ,(9. (-> 6$%7"'1$> µ7<"'µ$(&/). 6$%$35.(9.. !.(7A(7&>, 7
7&/7(7D&/7<73&/5> +%3$'(-%&$/5> 8<+3#7> +'(&,F+& 3+.&/,, '($ (7D&/, $67(+<8'µ$($
(9. /$*$%). #-µ&/). 7"'&). '+ µ+µ7.9µ8.$ +14-. !6&6<87., 7& 8<+3#7&
(7D&/5(-($> 8#7". 3+.&/, ("65) *$.,'&µ$ '-µ+1$ (7D&/5(-($> /$& ;$'1F7.($& '+
'#+(&/, ;%$#"6%5*+'µ+> 6+%&547"> 47/&µ).. B$ $67(+<8'µ$(, (7"> +67µ8.9> 4+.
+1.$& $6$%$1(-($ 7&/7<73&/, '#+(&F5µ+.$. H(&> +%3$'(-%&$/8> ;&7<73&/8> $.$<A'+&>
/$*7%1F+($& - 7D+1$ (7D&/5(-($ (4&$($%$#:), +.) '(7. 8<+3#7 7 76717> <$µ;,.+&
#)%$ '(7 6+417 /$*7%1F+($& - µ$/%76%5*+'µ- #%5.&$ (7D&/5(-($ (61+'-) (
30
). K7<A
<&35(+%$ $67(+<8'µ$($ '(7 6+417 µ67%7A. .$ $.$µ8.7.($& '+ 6+%&6()'+&> 567" -
%A6$.'- +1.$& 6$%7A'$ 3&$ 4+/$+(1+> :4-. P6,%#7". 4A7 <537& 3&$ $"(5 (7
?$&.5µ+.7: (i) 7& 6+%&''5(+%7& µ7<"'µ$(&/71 6$%,37.(+> µ67%+1 .$ 8#7". :4-
$67%%7?-*+1 '(7 +4$?&/5 7%3$.&/5 6+%&+#5µ+.7 /$& '($ $.5%3$.$ +4$?&/, µ5%&$,
/$& (ii) 7& +4$?&/71 7%3$.&'µ71 µ67%+1 .$ 8#7". 6%7'$%µ7'(+1 '(-. 6$%7"'1$ (9.
;$%89. µ+(,<<9. (
39, 40
).
!6&6<87., 8.$ '"#., 'A.*+(7 µ13µ$ µ7<"'µ$(&/). 6$%$35.(9. +1.$& 6$%5. '(7
6+417, /$& /$*&'(, 4"'/7<5(+%- (-. +/(1µ-'- (9. $67(+<+'µ,(9. <539 8<<+&=->
&/$.767&-(&/). µ7.(8<9. 3&$ (-. (7D&/5(-($ µ13µ$(7> (
41
). E (+<+"($17>
6$%,37.($> 7 76717> 6+%&6<8/+&, +1.$& 5(& - %A6$.'- 4+. +1.$& '"#., - µ5.-
6+%&;$<<7.(&/: 61+'-. Z<<7& '-µ$.(&/71 6$%,37.(+> 61+'-> '($ 7&/7'"'(:µ$($
µ67%+1 .$ +1.$& 7 +"(%7?&'µ5>, - $67D:%$.'-, - 7DA(-($ : 7& $.*%)6&.+>
4&$#+&%&'(&/8> 6%$/(&/8>. J.$> $6<5> (%567> .$ D+6+%$'(+1 (7 6%5;<-µ$ '(7 6+417,
+1.$& - +?$%µ73: (-> ,µ+'-> $D&7<53-'-> (-> (7D&/5(-($> (9. +69$F5µ+.9.
4+&3µ,(9. 6+417" #%-'&µ767&).($> ;&7<73&/8> $.$<A'+&> µ+ (7"> 7%3$.&'µ7A>
47/&µ:> '(7 +%3$'(:%&7 (
42
).
B$ 7&/7<73&/, $67(+<8'µ$($ (-> 6+%&;$<<7.(&/:> 61+'-> 6+%&<$µ;,.7". +61'-> (-.
$6)<+&$ ;&767&/&<5(-($> /$& (-. +D$'*8.&'- (9. F9(&/). <+&(7"%3&). "67'(:%&D->
569> - $67'A.*+'- /$& - $.$/A/<9'- (9. *%+6(&/).. !1.$& 4A'/7<- - ,µ+'-
µ8(%-'- (9. 4&$4&/$'&). $67'A.*+'-> /$& $.7%3$.7671-'-> '(7 +%3$'(:%&7 (in
situ). G6$&(7A.($& '"#., 7& µ$/%7#%5.&+> +69,'+&> /$& 7& 4&$*8'&µ+> µ8*747&
"65/+&.($& '+ “trial and error” (artifacts). !6&6<87. µ67%+1 .$ 6,%+& #%5.&$ 6%7(7A
($ $67(+<8'µ$($ (-> µ5<".'-> /$& (-> 4&$($%$#:> '+ $"(8> (&> 4&$4&/$'1+> .$

26
31.7". 6%7?$.:. !67µ8.9>, +"$1'*-(7& ;&7<73&/71 4+1/(+> $6$&(7A.($& 3&$ .$
$.&#.+A'7". $<<$38> '($ 7&/7'"'(:µ$($.
Y"'&/, "6,%#7". 6%7;<:µ$($. @ $%#: (9. +&4). 8#+& $.$6("#*+1 6%7> (-.
9%&µ5(-($ (-> ?"(&/:> /$& F9&/:> 7&/7<731$>, $<<, 4+. +1.$& +A/7<$ +?$%µ5'&µ-
'(- µ&/%7;&$/: 7&/7<731$. E $%&*µ5> (9. µ&/%7;&$/). +&4). (37.5("67&) '(7
6+%&;,<<7. +1.$& (+%,'(&7>. C&$ (7 84$?7>, 7& +/(&µ:'+&> "674+&/.A7". 104–105
4&$?7%+(&/, +14- $., 3%$µµ,%&7 (
34, 43
). I$(, '".86+&$, +1.$& $4A.$(7. .$
6+%&<-?*+1 5<- - µ&/%7;&$/: 67&/&<7µ7%?1$ '+ 767&$4:67(+ $D&7<53-'-. G.('
$"(7A, 7& (%8#7"'+> (+#.&/8> $.,<"'-> /7&.7(:(9. 6+%&<$µ;,.7". (7"> /"%1$%#7">
µ&/%7;&$/7A> 6<-*"'µ7A>. C+.&/,, - 67<"6<7/5(-($ $"(7A (7" +147"> $.,<"'->
$.(&'(7&#+1 '+ 10 89> 100 4&$?7%+(&/, +14-, - 7671$ +1.$& '"3/%1'&µ- µ+ (&>
7&/7<73&/8> µ+<8(+> 6+417" F)9. /$& ?"().. U%-'&µ767&).($> '"3/+/%&µ8.7">
“+//&.-(8>” (primers) 3&$ (7. 67<<$6<$'&$'µ5 (µ-µ,(9. (7" DNA µ+ (-.
$<"'&49(: $.(14%$'- (-> 67<"µ+%,'-> (PCR), +1.$& 4".$(5. .$ µ+3+*A.+& /$.+1> (7
“':µ$” '"3/+/%&µ8.9. 6<-*"'µ). 67" ;%1'/7.($& '(7 6+%&;,<<7. '+ 67<A #$µ-<8>
'"#.5(-(+>.

3. 1MN"O"2 "2 ":")&. &R0+µHT"(%02 L%"( µ23+"52"#"923H M#&9'".

2&$?7%+(&/8> (+#.&/8> µ67%7A. .$ +?$%µ7'(7A. 3&$ .$ /$*7%1'7". (&>
µ&/%7;&7<73&/8> 6$%$µ8(%7">. B%+&> (A67& 6<-%7?7%&). µ67%7A. .$ <-?*7A.: (7
67'5 ;&7µ,F$>, - +.+%35(-($ /$& - 67&/&<7µ7%?1$ (9. µ&/%7;&$/). /7&.7(:(9..
I$& 3&$ (7"> (%+&> (A67"> 6<-%7?7%&). #%-'&µ767&7A.($& 4&$?7%+(&/8> (+#.&/8>.
I$&.7A%&+> µ8*747& 3&$ (-. $.,<"'- (9. µ&/%7;&$/). /7&.7(:(9. +1.$& 6<87.
4&$*8'&µ+> +D$&(1$> (9. +D+<1D+9. (-> $.$<"(&/:> #-µ+1$>, (-> µ7%&$/:> ;&7<731$>,
(7" $"(7µ$(767&-µ8.7" +D76<&'µ7A, (-> +&/7.&/:> $.,<"'->, /$& (-> ;+<(&9µ8.->
+6+D+%3$'1$> 4+47µ8.9..
H+ 3+.&/8> 3%$µµ8> 7 6%7'4&7%&'µ5> (9. µ&/%7;&7<73&/). 6$%$µ8(%9. µ67%+1 .$
6%$3µ$(767&-*+1 µ+ ;$/(:%&$ $65 5<$ ($ +14- ?"'&/7A 6+%&;,<<7.(7> (.+%5,
84$?7>, 1F-µ$). K7<<8> $65 (&> µ+*547"> 569> 6.#. 3&$ (7. /$*7%&'µ5 (->
µ&/%7;&$/:> ;&7µ,F$> (µ&/%7'/56-'- /$& $.,<"'- +&/5.$>), (7" 67'7'(7A

27
$.,6("D-> (+.'9µ,(9'-
3
@-*"µ&41.->) /$& (-> 67&/&<7µ7%?1$> (DGGE /$& Biolog)
6%78%#7.($& $65 (-. "4%5;&$ 7&/7<731$ (
44
).
E& µ&/%77%3$.&'µ71 8#7". :4- #%-'&µ767&-*+1 $%/+(, 9> 4+1/(+> (-> 67&5(-($>
.+%7A. B$ 7<&/, /$& /76%$.)4- /7<7;$/(-%&7+&4: #%-'&µ767&7A.($& '".:*9> 3&$
.$ $D&7<73:'7". (-. 6&*$.: µ5<".'- µ+ ($ 6$*735.$ ;$/(-%14&$ +.(+%&/:>
6%78<+"'-> (7" 65'&µ7" .+%7A /$& (7" .+%7A (9. *$<$'').. E ;$*µ5>
+"(%7?&'µ7A /$& - 7&/7<73&/: 67&5(-($ .+%7A $D&7<737A.($& +4) /$& 4+/$+(1+> µ+
(7. "67<73&'µ5 (7" 6<:*7"> 4&$?7%+(&/). +&4). ?"/). ($<3).) /$&
/"$.7;$/(-%19. /$*)> /$& µ+ (- µ8(%-'- (-> +.+%35(-(,> (7"> '(- ?9(7'A.*+'-
(6$%$393: 7D"35.7") /$& (-. $.$6.7: (;&7<73&/: $6$1(-'- 7D"35.7").
B$ ;$/(:%&$ #%-'&µ767&7A.($& '"#.5(+%$ 9> 4+1/(+> $6’ 5(& 7& µA/-(+> /$& ($
6%9(5F9$. G. /$& 7& 4A7 (+<+"($1+> <+&(7"%3&/8> 7µ,4+> +1.$& $%/+(, '-µ$.(&/8>
3&$ (- <+&(7"%31$ (9. 7&/7'"'(-µ,(9., +1.$& 6+%&''5(+%7 4A'/7<7 .$ µ+(%-*7A..
3.1 !+"LO2"+2LµH. %"$ :"L"K µ23+"5203,. 52"µ6T0..
E /<$''&/5> (%567> /$*7%&'µ7A (7" 67'7A F).(9. µ&/%77%3$.&'µ). +1.$& µ+ (7.
+µ;7<&$'µ5 µ&/%77%3$.&'µ). '+ '(+%+5 *%+6(&/5 "<&/5 +.(5> (%";<17" 569>
6+%13%$=+ 6%)($ 7 Petri (1887). B$ +.+%3, $.$6("''5µ+.$ ;$/(:%&$ 4&$µ7%?).7".
$67&/1+> '($ (%";<1$. E $%&*µ5> (9. $67&/&). 7& 7671+> 4-µ&7"%37A. µ7.,4+>
(CFU, Colony Forming Units) +D$%(,($& $65 (7. (A67 (7" µ8'7" 67"
#%-'&µ767&+1($& '($ (%";<1$. K+%167" (7 1% (7" '".7<&/7A $%&*µ7A (9. 6$%5.(9.
;$/(-%19. '+ 8.$ 6+%&;$<<7.(&/5 4+13µ$ µ67%+1 .$ /$*7%&'(+1 /$(' $"(5 (7. (%567.
U%-'&µ767&).($> (-. ,µ+'- µ&/%7'/56-'- /$& (-. $"(5µ$(- $.,<"'- +&/5.$>,
+1.$& 4".$(5 .$ <-?*7A. 7& 6<-%7?7%1+> 3&$ (7 '".7<&/5 $%&*µ5, (- ;&7µ,F$ /$& ($
µ7%?7<73&/, #$%$/(-%&'(&/, (-> µ&/%7;&$/:> /7&.5(-($> (
26, 45
). E '".7<&/5>
$%&*µ5> /$& 7 '".7<&/5> 53/7> (9. ?*7%&F5.(9. ;$/(-%&419. /$& (9. µ"/:(9.
#%-'&µ767&7A.($& 3&$ (7. "67<73&'µ5 (-> ;&7µ,F$>. !/(5> $65 ($ ;$/(-%14&$ /$&
(7"> µA/-(+>, ($ 6%9(5F9$ /$& ($ .-µ$(7+&4: µ67%7A. .$ '"µ;,<7". '-µ$.(&/,
'(- '".7<&/: µ&/%7;&$/: ;&7µ,F$ (
35
). @ '"3/+/%&µ8.- 6+%&+/(&/5(-($ (7"> '+
,.*%$/, +1.$& 6$%5µ7&$ µ+ $"(:. (9. µ"/:(9.. B$ 6%9(5F9$ (µ$'(&39(,,
$µ7&;,4+>, ;<+?$%&49(,) µ+(%7A.($& '".:*9> µ+ (-. 6&*$.5(+%- $%&*µ-(&/: µ8*747
#%-'&µ767&).($> '+&%, 4&$<A'+9. '+ 8.$ µ8'7 µ+ *%+6(&/5 "<&/5 ;$/(:%&$ (
46
). E&
$%&*µ71 "67<731F7.($& $65 (7 4&,<"µ$ 567" /$.8.$ 6%9(5F97 4+. "?1'($($&. B$

28
.-µ$(7+&4: +D,37.($& $65 (7 #)µ$ /$& µ+(%7A.($& +61'-> µ+ #%:'- µ&/%7'/7617"
(
47
).
J.$> ,<<7> '".-*&'µ8.7> (%567> µ8(%-'-> (-> '".7<&/:> ;&7µ,F$> '(7 #)µ$ +1.$&
7 6%7'4&7%&'µ5> (7" 7<&/7A 7%3$.&/7A ,.*%$/$ (/$& $F)(7") 86+&($ $65 /<&;$.&'µ5
(7" #)µ$(7> µ+ #<9%7?5%µ&7. B7 #<9%7?5%µ&7 4&$<A+& (&> µ+µ;%,.+> (9. /"((,%9.
/$& $6+<+"*+%).+& 8('& ($ '"'($(&/, (7"> (
48
). B7 67'5 (7" 7%3$.&/7A ,.*%$/$
(/$& $F)(7") '+ 8.$ µ- /<&;$.&'µ8.7 4+13µ$ $?$&%+1($& $65 (7 67'5 (7"
/<&;$.&'µ8.7" 4+13µ$(7>. !6+&4: 4+. µ67%+1 5<- - ;&7µ,F$ .$ +D$#*+1 $65 (7 #)µ$
(6+%167" (7 50%) - ;&7µ,F$ - 7671$ "67<731F+($& 67<<$6<$'&,F+($& µ+ 8.$.
4&7%*9(&/5 6$%,37.($.
3.2 *0N"+2LµH. µ23+"52"#"923,. &(&+9H%-%0..
@ µ&/%7;&$/: +.+%35(-($ µ67%+1 .$ /$*7%&'(+1 '#+(&/, +A/7<$ µ+ (- µ8(%-'- (->
+4$?&/:> $.$6.7:> /,(9 $65 ("6767&-µ8.+> 6%7[67*8'+&> '(7 +%3$'(:%&7. G"(5
$6$&(+1 '#+(&/, µ$/%7#%5.&+> +69,'+&> (2 – 6 +;47µ,4+>) '($ 6+%&''5(+%$ #)µ$($
567" - 4&$*+'&µ5(-($ (9. +A/7<$ 4&$'6)µ+.9. "67'(%9µ,(9. +1.$& 6+%&7%&'µ8.-.
L&$ ,<<- (+#.&/: +1.$& - $67/$<7Aµ+.- “"65'(%9µ$ – 6%7/$<7Aµ+.- $.$6.7:”
(SIR) (
49
), - 7671$ #%-'&µ767&+1($& '(- C+%µ$.1$ 3&$ <537"> +<83#7". H+ $"(:. (-
µ8*747 - $"D$.5µ+.- $.$6.7: ($.,6("D- CO
2
) (&> 6%)(+> )%+> µ+(, $65 (-.
6%7'*:/- +.5> +A/7<$ 4&$'6,'&µ7" "67'(%)µ$(7> (3<"/5F-) '(7 #)µ$,
#%-'&µ767&+1($& 9> µ8(%7 (-> µ&/%7;&$/:> ;&7µ,F$>.
E ;$/(-%&$/5> %"*µ5> $.,6("D-> µ67%+1 .$ 7%&'(+1 9> (7 67'7'(5 +.'9µ,(9'->
3
@-*"µ&41.-> /$&
14
C-<+"/1.-> '(7 ;$/(-%&$/5 DNA /$& '(&> 6%9(+R.+> /$(, (-
4&,%/+&$ µ&$> 'A.(7µ-> +6)$'-> µ&$> )%$> (
50
). U%-'&µ767&).($> $"(:. (-.
6%7'833&'- (dual label approach), 7& 4A7 6$%,µ+(%7& µ+(%7A.($& '+ µ&$ +.&$1$
47/&µ:. !6+&4: (7 6+%&+#5µ+.7 '(7 ;$/(-%&$/5 DNA +1.$& 6&7 '($*+%5 $65 (7
6+%&+#5µ+.7 '(-. 6%9(+R.-, - +.'9µ,(9'- *"µ&41.-> +1.$& 6+%&''5(+%7 $.,<73-
(7" 67'7'(o7A %"*µ7A $.,6("D-> '+ '#8'- µ+ (-. +.'9µ,(9'- <+"/1.->.
2+47µ8.7" 5(& ($ /A(($%$ '".*8(7". 6+%&''5(+%+> 6%9(+R.+> $6’ 5(& DNA, -
+.'9µ,(9'- <+"/1.-> +1.$& "=-<5(+%- $6’ 5(& - +.'9µ,(9'- *"µ&41.-> (B"<37&µµ&
1 #&" 2). !67µ8.9> 7& µ+(%:'+&> (-> +.'9µ,(9'-> <+"/1.-> +1.$& 6+%&''5(+%7
$/%&;+1>, +&4&/, '($ #$µ-<, 67'7'(, $.,6("D->. L5.7 ($ ;$/(:%&$ +.'9µ$().7".
(- *"µ&41.-, $<<, 4+. µ67%7A. 5<$ .$ +.'9µ$()'7". (-.
3
@-*"µ&41.-. Q<$ ($
;$/(-%14&$ +.'9µ$().7". (- <+"/1.-, $<<, - <+"/1.- µ67%+1 .$ +.'9µ$(9*+1

29
+61'-> $65 ,<<7"> 7%3$.&'µ7A>. 2+47µ8.7" 5(& /$& 7& 4A7 µ8*747& 6$%7"'&,F7".
6+%&7%&'µ7A> #%-'&µ767&7A.($& ($"(5#%7.$.

B"<37&µµ& 1 #&" 2
. L+&9µ8.7> %"*µ5> ;$/(-%&$/:> $.,6("D-> '+ $"D$.5µ+.$
+616+4$ µ5<".'-> #$</7A '(7 #)µ$. B7 67'7'(5 $.,6("D-> µ+(%:*-/+ 9>
+.'9µ,(9'- (-> *"µ&41.-> /$& (-> <+"/1.-> '(7 DNA /$& (&> 6%9(+R.+>.

B7 6&*$.5 67'7'(5 $.7%3$.7671-'-> (7" $F)(7" /$& (7 6&*$.5 67'7'(5
$.7%3$.7671-'-> (7" ,.*%$/$ '(7 #)µ$ µ67%7A. .$ /$*7%&'(7A. ($"(5#%7.$ $65
(-. +6)$'- 3&$ 8D& +;47µ,4+> '(7"> 20°C /$& '+ 50% "4$(7#9%-(&/5(-($ (WHC,
Water Holding Capacity) (
35
). E %"*µ5> $.7%3$.7671-'-> (7" $F)(7" "67<731F+($&
$65 (-. $AD-'- (-> '"3/8.(%9-'-> (7" $.5%3$.7" $F)(7" µ+($DA (-> 6%)(-> /$&
(-> 8/(-> +;47µ,4$>. B$ $67(+<8'µ$($ (-> 6%)(-> +;47µ,4$> 4+.
#%-'&µ767&7A.($& 3&$ .$ $67?A37". ($ $67(+<8'µ$($ 4&$($%$#:> (7" #+&%&'µ7A
4+&3µ,(9.. B7 6&*$.5 67'7'(5 $.7%3$.7671-'-> (7" ,.*%$/$ '(7 #)µ$
"67<731F+($& $65 (-. +D8<&D- (7" CO
2
($.$6.7:) µ+($DA (-> 6%)(-> /$& (-> 8/(->
+;47µ,4$>. H+ µ+%&/, #)µ$($ *$<,''&$> 6%78<+"'->, ($ 7671$ 6+%&8#7". "=-<,
67', (7" CaCO
3
, - +D8<&D- (7" CO
2
4+. +1.$& $D&56&'(-. H+ (8(7&7 +4,?- -
/$($.,<9'- E
2
#%-'&µ767&+1($& "67*8(7.($> 5(& 1 mol (7" E
2
(7 76717
/$($.$<).+($& $.(&'(7&#+1 '+ 1 mol (7" CO
2
67" +D+<1''+($&. @ 67'5(-($ (7" E
2

67" #%-'&µ767&:*-/+ 3&$ (- .&(%7671-'- $?$&%+1($& (
25
).

30
3.3 <-µ23M. %&'(23M. 920 %"( :+"LO2"+2LµH %-. µ23+"5203,. :"232#"µ"+R)0..
@ µ8*747> ;&74+1/(- µ+ "673%$?: <&6&419. (SLB, Signature Lipid Biomarker) +1.$&
µ&$ µ7%&$/: 6%7'833&'- 67" 8#+& #%-'&µ767&-*+1 +"%89> '+ µ+<8(-> µ&/%7;&$/).
/7&.7(:(9.. B$ <&614&$ '(7"> µ&/%77%3$.&'µ7A> ;%1'/7.($& /$($%#:. '($
(7&#)µ$($ (9. /"((,%9. $<<, /$& '$. "<&/, $67*:/+"'->. J#+& "67'(-%&#(+1 5(& 7&
SLBs '(-. 6+%&6<7/5(+%- /$& +/(+.8'(+%- $.,<"': (7"> µ67%7A. .$ 6$%8#7".
($D&.7µ&/8> /$& ($"(5#%7.$ ?"'&7<73&/8> 6<-%7?7%1+> 3&$ (&> µ&/%7;&$/8>
/7&.5(-(+> (
51
). B$ <&614&$ $65 (7"> µ&/%77%3$.&'µ7A> µ67%7A. .$ +D$#*7A., .$
4&$#9%&'(7A. '+ 4&,?7%+> /$(-37%1+> /$& .$ $.$<"*7A. µ+ (-. $8%&$
#%9µ$(73%$?1$. !1.$& '6,.&7, +.(7A(7&>, .$ ;%+*7A. µ+<8(+> '(&> 7671+> 5<+> 7&
/$(-37%1+> (9. <&6&419. .$ 8#7". 67'7(&/767&-*+1, 4&5(& $"(: *$ :($. µ1$ 67<A
#%7.7;5%$ 4&$4&/$'1$. L&$ $65 $"(8> (&> /$(-37%1+>, ($ ?9'?7<&614&$, +1.$&
7"'&$'(&/, (µ:µ$($ (9. µ+µ;%$.). (9. µ&/%77%3$.&'µ). $<<, 4+. ;%1'/7.($& '($
"<&/, $67*:/+"'-> : '($ .+/%, /A(($%$. E& 6+%&''5(+%+> µ+<8(+> 8#7".
#%-'&µ767&:'+& µ&$ $6<7"'(+"µ8.- $.,<"'- <&6$%). 7D89. ?9'?7<&6&419. (PLFA)
3&$ .$ +%+".:'7". (- µ&/%7;&$/: 47µ: /7&.7(:(9. (
52
). G. /$& µ+µ7.9µ8.$ PLFAs
4+. +1.$& '"#., '"3/+/%&µ8.$ 3&$ 8.$. 7%3$.&'µ5, : $/5µ$ 3&$ 7µ,4+> 7%3$.&'µ).,
µ67%7A. .$ #%-'&µ767&-*7A. 9> ;&7#-µ&/71 4+1/(+> +6+&4: "6+%&'#A7". '+
7%&'µ8.+> ($D&.7µ&/8> 7µ,4+> /$& +1.$& '#+(&/, '".(-%-(&/, '(&> '"3/+.(%)'+&>
(7"> +.(5> (9. 7%3$.&'µ).. @ µ8(%-'- (9. '"3/+.(%)'+9. 4&$?7%+(&/). PLFAs
($ 7671$ +D,37.($& $65 (7 84$?7> µ67%+1, +67µ8.9>, .$ 6$%8#+& 8.$ ;&7#-µ&/5
4$/("<&/5 $67(A69µ$ (-> +4$?&/:> µ&/%7;&$/:> /7&.5(-($> (
53
). B$ 6%7?1< (9.
PLFA $6+&/7.1F7". (-. 47µ: /7&.7(:(9. /$& 6$%7"'&,F7". 67&+> 7µ,4+> +1.$&
/"%1$%#+>. B$ PLFA 5µ9>, 4+. 41.7". /$µ1$ 67'7(&/: 6<-%7?7%1$ 3&$ (7. $%&*µ5
+&4). $"()..
@ µ8(%-'- (-> ;&7µ,F$> +1(+ $65 (- '".7<&/: 67'5(-($ 6$%5.(9. PLFAs, +1(+ 9>
67'5(-($ +.5> "67'".5<7" '"3/+/%&µ8.7" PLFAs, 8#+& $674+&#*+1 69> '"'#+(1F+($&
/$<, /$& µ+ ,<<+> (+#.&/8> (
54
). B$ 6%7?1< (9. PLFA +6-%+,F7.($& $65 (7. (A67