D y n a m i c L o a d B a l a n c i n g

boardpushyΠολεοδομικά Έργα

8 Δεκ 2013 (πριν από 4 χρόνια και 7 μήνες)

233 εμφανίσεις

￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿
￿
￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿
￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿
￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿
￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿
￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿
￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿
￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿
￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿
￿
￿
￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿
￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿
￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿
￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿
￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿
￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿
￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿
￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿
￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿
￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿
￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿
￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿
￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿
￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿
￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿
￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿
￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿
￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿
￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿
￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿
￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿
￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿
￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿
￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿
￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿
￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿
￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿
￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿
￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿
￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿
￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿
￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿
￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿
￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿
￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿
￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿
￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿
￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿
￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿
￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿
￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿
￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿
￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿
￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿
￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿
￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿
￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿
￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿
￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿
￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿
Step 1: Document request
Step 2: Web-server selection
Step 4: Document response (Server 1)
Step 3: Document request (Server 1)
(1), (2)
(3)
(4)
User
Server 1
(address 1)
Server N
(address N)
Client
￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿
￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿
￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿
￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿
￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿
￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿
￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿
￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿
￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿
￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿
￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿
￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿
￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿
￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿
￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿
￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿
￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿
￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿
￿
￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿
￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿
￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿
￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿
￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿
￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿
￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿
￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿
￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿
￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿
￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿
￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿
￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿
￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿
￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿
￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿
￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿
￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿
￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿
￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿
￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿
￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿
￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿
￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿
￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿
(2)
Intermediate
Name Servers
Step 2: (Web-server IP address, TTL) selection
Step 3: Address mapping (URL -> address 1)
Step 3: Address mapping (URL -> address 1)
Step 1: Address request (URL)
Step 1: Address request reaches the DNS
Step 4: Document request (address 1)
Step 5: Document response (address 1)
(4)
(5)
(3)
(1)
(1)
(3)
User
Client
(IP address 1)
Server 1
(IP address N)
Server N
Cluster DNS
￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿
￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿
￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿
￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿
￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿
￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿
￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿
￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿
￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿
￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿
￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿
￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿
￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿
￿ ￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿
￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿
￿
￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿
￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿
￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿
￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿
￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿
￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿
￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿
￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿
￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿
￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿
￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿
￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿
￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿
￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿
￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿
￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿
￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿
￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿
￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿
￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿
￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿
￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿
￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿
￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿
￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿
￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿
￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿
￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿
￿
￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿
￿ ￿￿￿￿ ￿￿
￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿
￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿
￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿
￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿
￿￿￿￿ ￿￿￿
￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿
￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿
￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿
￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿
￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿
￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿
￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿
￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿
￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿
￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿
￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿
￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿
￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿
￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿
￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿
￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿
￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿
￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿
￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿
￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿
￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿
￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿
￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿
￿
￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿
￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿
￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿
￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿
￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿
￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿
￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿
￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿
￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿
￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿
￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿
￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿
￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿
￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿
￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿
￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿
￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿
￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿
￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿
￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿
￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿
￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿
￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿
￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿
￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿
￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿
￿
￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿
￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿
￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿
￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿
￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿
￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿
￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿
￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿
￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿
￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿
￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿
￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿
￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿
￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿
￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿
￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿
￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿
￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿
￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿
￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿
￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿
￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿
￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿
￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿
￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿
￿￿
Step 1: Document request (IP-SVA)
Step 2: Web-server selection
Step 3: Packet rewriting (IP-SVA -> address 1)
Step 6: Document response (IP-SVA)
Step 5: Packet rewriting (address 1 -> IP-SVA)
Step 4: Packet routing
(2), (3)
(1)
(6)
(5)
(4)
User
Server N
(address N)
(IP-SVA)
dispatcher
Address
Server 1
(address 1)
Client
￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿
￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿
￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿
￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿
￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿
￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿
￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿
￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿
￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿
￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿
￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿
￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿
￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿
￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿
￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿
￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿
￿￿
(1) (4)
Step 2: Web-server selection
Step 3: Packet rewriting (IP-SVA -> address 1)
Step 4: Packet routing
Step 5: Server sends each packet to the dispatcher
Step 6: Packet rewriting (address 1 -> IP-SVA)
Step 7: Document response (IP-SVA)
(7)
(5)
Step 1: Document request (IP-SVA)
(6)
(2), (3)
User
Server N
(address N)
(IP-SVA)
Address
dispatcher
Server 1
(address 1)
Client
￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿
￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿
￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿
￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿
￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿
￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿
￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿
￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿
￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿
￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿
￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿
￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿
￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿
￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿
￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿
￿￿
(2), (3)
(5), (6)
Step 1: Document request (IP-SVA)
Step 2: Web-cluster selection
Step 8: Document response (IP-SVA)
Step 5: Web-server selection
Step 6: Packet rewriting (cluster k -> IP-SVA)
Step 4: Packet routing
Step 7: Packet forwarding
Step 3: Packet rewriting (IP-SVA -> cluster k)
(1) (4)
(7)
(8)
User
First level
(IP-SVA)
Network Dispatcher
Second level
Network Dispatcher
(cluster k)
Server N
(address N)
(address 1)
Server 1
Second level
Network Dispatcher
(cluster 1)
Second level
Network Dispatcher
(cluster m)
Client
￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿
￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿
￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿
￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿
￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿
￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿
￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿
￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿
￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿
￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿
￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿
￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿
￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿
￿￿￿￿ ￿￿￿
￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿
￿￿
￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿
￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿
￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿
￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿
￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿
￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿
￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿
￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿
￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿
￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿
￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿
￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿
￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿
￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿
￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿
￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿
￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿
￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿
￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿
￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿
￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿
￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿
￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿
￿￿
￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿
￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿
￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿
￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿
￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿
￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿
￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿
￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿
￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿
￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿
￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿
￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿
￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿
￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿
￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿
￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿
￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿
￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿
￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿
￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿
￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿
￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿
￿￿
Intermediate
Name Servers
Step 2: (Web-server, TTL) selection
Step 3: Address mapping (URL -> address 1)
Step 5: Web-server selection
Step 3: Address mapping (URL -> address 1)
Step 4: Document request (address 1)
Step 1: Address request (URL)
Step 1: Address request reaches the DNS
Step 6: HTTP redirection
Step 7: Document request (address 2)
Step 8: Document response (address 2)
(4)
(2)
(5)
(6)
(7)
(8)
(1 )
(3 )
(1)
(3)
User
Client
Server 1
(address 1)
Server N
(address N)
Server 2
(address 2)
DNS
￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿
￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿
￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿
￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿
￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿
￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿
￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿
￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿
￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿
￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿
￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿
￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿
￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿
￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿
Intermediate
Name Servers
Step 2: (Web-server, TTL) selection
Step 3: Address mapping (URL -> address 1)
Step 5: Web-server selection
Step 3: Address mapping (address 1)
Step 4: Document request (address 1)
Step 1: Address request (URL)
Step 1: Address request reaches the DNS
Step 6: Packet rerouting
Step 7: Document response (address 2)
(6)
(2)
(5)
(3 ) (3)
(4)
(1)
(1 )
(7)
User
Client
(address 1)
Server 1
Server N
(address N)
Server 2
(address 2)
DNS-RR
￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿
￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿
￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿
￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿
￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿
￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿
￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿
￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿
￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿
￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿
￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿
￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿
￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿
￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿
￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿
￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿
￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿
￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿
￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿
￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿
￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿
￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿
￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿
￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿
￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿
￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿
￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿
￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿
￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿
￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿
￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿
￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿
￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿
￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿
￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿
￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿
￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿
￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿
￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿
￿￿￿￿￿￿￿ ￿
￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿
￿￿￿￿
￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿
￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿
￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿
￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿
￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿
￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿
￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿
￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿
￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿ ￿
￿￿￿￿￿ ￿￿
￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿ ￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿
￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿
￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿ ￿￿
￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿
￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿ ￿
￿￿￿￿￿￿
￿￿
￿￿
￿￿
￿ ￿￿
￿￿
￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿
￿￿￿
￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿
￿￿
￿￿
￿ ￿￿
￿ ￿￿
￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿
￿￿￿
￿￿￿￿
￿￿
￿￿
￿ ￿￿
￿ ￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿
￿￿
￿ ￿￿
￿￿
￿ ￿￿
￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿
￿￿ ￿
￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿
￿ ￿￿
￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿
￿￿ ￿
￿ ￿￿
￿￿￿￿￿￿
￿ ￿￿
￿ ￿￿
￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿
￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿
￿ ￿￿
￿￿
￿ ￿￿
￿ ￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿
￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿
￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿
￿ ￿￿
￿ ￿￿
￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿
￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿
￿ ￿￿
￿￿
￿ ￿￿
￿ ￿￿
￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿
￿￿ ￿
￿ ￿￿
￿￿￿￿
￿￿
￿ ￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿
￿￿ ￿
￿ ￿￿
￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿
￿￿
￿ ￿￿
￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿
￿￿￿￿￿￿
￿ ￿￿
￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿
￿￿
￿ ￿￿
￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿
￿￿￿
￿￿ ￿
￿ ￿￿
￿￿￿￿
￿￿
￿ ￿￿
￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿
￿￿￿
￿￿ ￿
￿ ￿￿
￿￿￿￿
￿ ￿￿
￿ ￿￿
￿￿￿￿￿￿
￿￿￿
￿￿
￿ ￿￿
￿￿￿￿
￿￿
￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿
￿￿￿
￿￿￿￿
￿ ￿￿
￿￿￿￿
￿ ￿￿
￿ ￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿
￿￿￿￿
￿ ￿￿
￿￿￿￿
￿ ￿￿
￿ ￿￿
￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿
￿￿￿￿
￿ ￿￿
￿￿
￿ ￿￿
￿ ￿￿
￿￿￿￿
￿￿￿
￿￿￿￿
￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿
￿ ￿￿
￿ ￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿
￿￿
￿￿
￿￿
￿￿
￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿
￿￿￿￿
￿ ￿￿
￿￿
￿ ￿￿
￿ ￿￿
￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿
￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿
￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿
￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿
￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿
￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿
￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿
￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿
￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿
￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿
￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿
￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿
￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿
￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿
￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿
￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿
￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿
￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿
￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿
￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿
￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿
￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿
￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿
￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿
￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿
￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿
￿￿
￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿
￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿
￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿
￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿
￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿
￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿
￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿
￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿
￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿
￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿
￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿
￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿
￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿
0
0.2
0.4
0.6
0.8
1
0.5
0.6
0.7
0.8
0.9
1
Cumulative Frequency
Cluster Max Utilization
Dispatcher-based
DNS-based (RR)
DNS-based (constant)
DNS-based (adaptive)
Server-based
￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿
￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿
￿￿ ￿￿
0
0.2
0.4
0.6
0.8
1
0.5
0.6
0.7
0.8
0.9
1
Cumulative Frequency
Cluster Max Utilization
Dispatcher-based
DNS-based (constant)
DNS-based (adaptive)
Server-based
￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿
￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿
￿￿ ￿￿
￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿
￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿
￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿
￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿
￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿
￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿
￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿
￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿
￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿
￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿
￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿
￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿
￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿
￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿
￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿
￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿
￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿
￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿
￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿
￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿
￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿
￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿
￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿
￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿
￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿
￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿
￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿
￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿
￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿
￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿
￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿
￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿
￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿
￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿
￿￿￿￿￿
￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿
￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿
￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿
￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿
￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿
￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿
￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿
￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿
￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿
￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿
￿￿￿￿￿
￿￿
￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿
￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿
￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿
￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿
￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿
￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿
￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿
￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿
￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿
￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿
￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿
￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿
￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿
￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿
￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿
￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿
￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿
￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿
￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿
￿￿