Ph¬ng ph¸p vÇn hµnh cña vßng chuyÓn thÎ bµi

bluegooseexchangeΔίκτυα και Επικοινωνίες

26 Οκτ 2013 (πριν από 4 χρόνια και 8 μήνες)

175 εμφανίσεις

Ch-¬ng I Tæng quan

1.1. Giíi thiÖu c¸c thiÕt bÞ m¹ng LAN.

1.1.1. §Þnh nghÜa

M¹ng côc bé (Local Area Network


LAN )

lµ m¹ng
n»m trong mét ph¹m vi hÑp víi chu vi nhá h¬n vµi
chôc km, nã th-êng lµ së h÷u cña mét sè c¬ quan, tæ
chøc nµo ®ã. VÝ dô m¹ng tron
g tr­êng häc, nhµ m¸y…

C«ng nghÖ LAN ®-îc sö dông réng r∙i nhÊt hiÖn
nay lµ Ethernet. Nã ®¹t ®-îc sù c©n b»ng gi÷a tèc
®é, gi¸ c¶, dÔ cµi ®Æt, vµ kh¶ n¨ng hç trî. Kho¶ng
80% c¸c m¹ng LAN ®∙ cµi ®Æt dïng Ethernet.

ChuÈn Ethernet ®-îc ®Þnh nghÜa bëi viÖn kü

thuËt ®iÖn vµ ®iÖn tö (IEEE) Hoa Kú trong chØ tiªu
th-êng biÕt ®Õn d-íi m∙ hiÖu IEEE802.3.

1.1.2. Ph-¬ng tiÖn Ethernet vµ cÊu tróc liªn
kÕt(Topology):

C¸p ®ång trôc lµ ph-¬ng tiÖn LAN ®Çu tiªn ®-îc
dïng trong cÊu tróc liªn kÕt tuyÕn (bus topology ).
Trong

cÊu h×nh nµy c¸p ®ång trôc t¹o thµnh mét
tuyÕn ®¬n g¾n víi tÊt c¶ c¸c tr¹m. Tuy nhiªn ngµy
nay cÊu tróc nµy rÊt Ýt ®-îc ö dông.

Mét cÊu tróc kh¸c gäi lµ cÊu tróc liªn kÕt h×nh
sao th× m¹nh h¬n. Trong cÊu tróc liªn kÕt h×nh sao,
mçi tr¹m ®-îc g¾n vµo mét d
©y hÖ trung t©m (HUB)
bëi mét ®o¹n c¸p xo¾n riªng biÖt. Mçi ®Çu c¸p g¾n
víi c¸c NIC cña c¸c tr¹m vµ ®Çu kia g¾n víi cæng
c¸c HUB ®Æt trong khoang d©y taÞ trung t©m

Cã thÓ x©y dùng m¹ng Ethernet sö dông c¸c
ph-¬ng tiÖn kh¸c nhau: C¸p d©y xo¾n, c¸p ®ßng trôc
,
c¸p quang.

1.1.2.1. CÊu tróc kÕt nèi Bus.Dïng c¸p ®ång trôc.


C¸p ®ång trôc dïng lµm ®-êng truyÒn chung cho
toµn m¹ng. §-êng truyÒn chung trong m¹ng ®-îc gäi
lµ bus. Mäi nót m¹ng ®-îc g¾n vµo ®-êng bus ®ã.

ë hai ®Çu cña ®o¹n c¸p cã thiÕt bÞ gäi lµ

terminal ®Ó ch¸nh ph¶n håi ng-îc l¹i cña tÝn hiÖu.

Dïng c¸p bÐo RG8
: §Ó gsøn nót m¹ng vµo bus ph¶i
cã thiÕt bÞ tranceiver ®Ó nhËn c¸c bÝt tõ c¹c m¹ng
ra sau ®ã chuyÓn thnhf xung ( tÝn hiÖu phï hîp ®Ó
ch¹y trªn d©y c¸p)

Dïng c¸p gÇy:
Kh«ng sö dung trance
iver mµ g¾n
ngay trªn NIC. Sö dông mét sè c¸c thiÕt bÞ ®Çu cuèi
( connecter ) h×nh ch÷ T hai ®Çu nèi víi BNC, mét
®aauf nèi víi ®Çu ra cña NIC, ta thÊy kÕt nèi ®¬n
gi¶n h¬n.


Nh-îc ®iÓm cña cÊu tróc bus:Khi ®o¹n c¸p bÞ ®øt t¹i mét ®iÓm bÊt kú sÎ lµm
n
g-ng trÖ giao th«ng trªn toµn bé m¹ng do khi bÞ
®øt ®o¹n c¸p bÞ chia thµnh hai phÇn do ®ã sÏ thiÕu
mÊt mét terminal, tÝn hiÖu truyÓn ®i sÏ bÞ ph¶n x¹
trë l¹i.Khi sè l-îng nót m¹ng kh¸ lín sÏ g©y khã kh¨n
trong viÖc ph¸t hiÖn c¸c sù cè trªn ®-êng c¸p.Kh«ng thuËn lîi cho viÖc n©ng cÊp m¹ng.Tèc ®é tèi ®a lµ 10 Mbps.Dïng ®«i xo¾n

Ph-¬ng thøc truyÒn tÝn hiÖu trªn c¸c ®ång trôc
lµ kh«ng c©n b»ng dã ®ã ta sö dông hai sîi ®©y cã
hiÖu ®iÖn thÓ ng-îc nhau xo¾n vµo nhau ®Ó lµm cho
pha ng-îc nhau. Gäi lµ c¸
p ®èi xo¾n.

C¸p ®«i xo¾n chia 2 lo¹i:STP ( Shielded Twisted Pair): Cã thªm mét
líp bäc b»ng kim lo¹i xung quanh c¸c cÆp d©y ®Ó
t¨ng c-êng kh¶ n¨ng chèng nhiÔu, do ®ã lo¹i c¸p
nµy ®-îc ¸p dông trong m«i tr-¬ng cã kh¶ n¨ng
chèng nhiÔu caoUTP ( Unshield
ed TP ): Sau c¸c cÆp d©y ®Õn
ngay líp b¶o vÖ, kh«ng cã líp bäc kim lo¹i xung
quanh, do ®ã nã ®-îc ¸p dông trong c¸c m«i tr-êng
th«ng th-êngDïng c¸p quang

TÝn hiÖu ®-îc truyÒn d-íi d¹ng tia s¸ng nªn Ýt
bÞ ¶nh h-ëng cña nhiÔu, tõ tÝnh, ®é suy hao kh«ng
lín.

§-îc chÕ t¹o tõ c¸c sîi thuû tinh nhá do ®ã
chi phÝ cao, rÊt phøc t¹p cho viÖc söa ch÷a bëi
c¸c thiÕt bÞ rÊt tinh vi.

CÊu t¹o gåm 3 líp:Lâi thuû tinhLíp v¹tt liÖu chèng khóc x¹Líp vá b¶o vÖ

TÝn hiÖu truyÒn d-íi d¹ng tia s¸ng trªn líp
thuû tinh,
cã líp khóc x¹ lµm cho tÝn hiÖu bÞ suy
hao Ýt do ®ã truyÒn trªn ®-êng truyÒn dµi ®-îc.

Chia c¸p quang thµnh 2 lo¹i:Single Mode: Cho phÐp tia s¸ng truyÒn qua nã
theo chiÒu song song víi trôc n»m ngang.Multi Mode: Cho phÐp ¸nh s¸ng truyÒn trªn nã
theo
h-íng bÊt kú.

TruyÒn dïng c¸p quang tèc ®ä rÊt cao

1.1.2.2. CÊu tróc kÕt nèi Star.

Cã thÓ dïng c¸p ®«i xo¾n hoÆc dïng c¸p quangThiÕt bÞ Oullet (Wall place):

Oullet lµ mét lo¹i æ c¾m, thay v× nèi tõ HUB
®Õn c¸c nót m¹ng ta nèi tõ HUB ®Õn c¸c Outlet råi
t
õ ®ã nèi ®Õn c¸c nót m¹ng.


Dïng Oullet t¨ng tÝnh linh ®éng, dÔ di
chuyÓn ®Õn c¸c nót m¹ng mµ kh«ng ¶nh h-ëng nhiÒu
®Õn c¸c nót m¹ng kh¸c.ThiÕt bÞ Patch Panel vµ Cross Connect:

Patch Panel nh- c¸i b¶ng c¾m d©y, dïng outlet,
khi sè nót m¹ng t¨ng lªn nh
iÒu khã xö lý khi ®ã
ta dïng thiÕt bÞ Patch PanelPatch Panel cã c¸c cæng TP ®Ó nèi víi c¸c
HUB.

Khi ta nèi c¸c HUB/Bridge víi nhau ta dïng
Cross cable ( c¸p chÐo), ®©y lµ lo¹ c¸p truyÒn
mét ®Çu, nhËn mét ®Çu.

Sè l-îng HUB kÕt nèi gi÷a 2 nót m¹ng <=
4

Kh«ng nèi vßng trßn c¸c HUB víi nhau.
Rack

mount

Cabinet

HUB
PatchO
utle
t


Panel

Cross Connect§Æc ®iÓm cña cÊu tróc Star:Mét ®o¹n bÞ ®øt kh«ng ¶nh h-ëng ®Õn toµn
m¹ngViÖc t¨ng

thªm sè l-îng nót m¹ng dÔ dµng,
kh«ng ¶nh h-ëng ®Õn giao th«ng trªn m¹ng.ViÖc n©ng cao tèc ®é cã thÓ lµm ®-îc

1.1.2.3. CÊu tróc kÕt nèi Ring.

CÊu h×nh m¹ng ring nèi c¸c m¸y tÝnh trªn mét
vßng c¸p. Kh«ng cã ®Çu nµo bÞ hë. TÝn hiÖu truyÒn
®i theo mét c
hiÒu vµ ®i qua tõng m¸y tÝnh. Kh¸c víi
cÊu h×nh bus thô ®éng, mçi m¸y tÝnh ®ãng vai trß
nh- mét bé chuyÓn tiÕp, khuyÕch ®¹i tÝn hiÖu vµ göi
nã ®Õn m¸y tÝnh tiÕp theo. Do tÝn hiÖu ®i qua tõng
m¸y nªn sù háng hãc cña mét m¸y ¶nh h-ëng ®Õn toµn
m¹ng.

1.2. Gi
íi thiÖu c¸c thiÕt bÞ m¹ng WAN

1.2.1. §Þnh nghÜa.


M¹ng diÖn réng (Wide Area Network
-

WAN)

lµ hÖ thèng kÕt nèi c¸c m¹ng côc bé n»m ë xa nhau.
VÝ dô kÕt nèi c¸c ®iÓm trong mét thµnh phè, gi÷a
c¸c thµnh phè…


1.2.2. ThiÕt bÞ Gateway


C¸c Gateway ®-îc thiÐ
t kÕ ®Ó nèi c¸c lo¹i
m¹ng kh¸c nhau vÒ c¬ b¶n .Chóng thùc hiÖn ®iÒu ®ã
b»ng c¸ch dÞnh c¸c th«ng ®iÖp tõ mét ®Þnh d¹ng nµy
sang mét ®Þnh d¹ng kh¸c .


C¸c Gateway th-êng ®-îc dïng ®Ó nèi
mét m¹ng víi mét m¸y tÝnh chÝnh hoÆc víi mét m¸y
tÝnh mini. NÕ
u b¹n kh«ng cã mét m¸y tÝnh chÝnh hoÆc
m¸y tÝnh mini,cã lÏ b¹n kh«ng cÇn Gateway .


+C¸c Gateway lµ cÇn thiÕt v× c¸c
nhµ s¶n xuÊt m¸y tÝnh dïng c¸c thiÕt kÕ ®éc quyÒn
trong m¹ng.NÕu c¸c nhµ s¶n xuÊt m¸y tÝnh chÞu nãi
chuyÖn víi nhau 20 n¨m tr
-íc th× ngµy nay chóng ta
®∙ kh«ng ph¶i dïng c¸c Gateway ®Ó cho c¸c m¹ng nãi
chuyÖn víi nhau.


1.2.3. ThiÕt bÞ Router


ThiÕt bÞ Router t-¬ng tù nh- mét Bridge
siªu th«ng minh cho c¸c m¹ng thùc sù lín. C¸c
Bridge biÕt ®Þa chØ cña tÊt c¶

c¸c m¸y tÝnh ë c¸c
m¸y tÝnh kÕt nèi ®Õn nã vµ cã thÓ göi chuyÓn tiÕp
c¸c th«ng ®iÖp theo ®óng ®Þa chØ. Nh-ng c¸c Router
cßn biÕt nhiÒu h¬n vÒ m¹ng. Mét Router kh«ng nh÷ng
chØ biÕt ®Þa chØ cña tÊt c¶ c¸c m¸y tÝnh mµ cßn
biÕt c¸c Bridge vµ Router kh¸c ë
trªn m¹ng vµ cã
thÓ quyÕt ®Þnh lé tr×nh cã hiÖu qu¶ nhÊt ®Ó göi mçi
th«ng ®iÖp cña m¹ng.


Mét trong nh÷ng thñ thuËt hay nhÊt mµ
c¸c Router cã thÓ thùc hiÖn lµ nghe ngãng trªn toµn
m¹ng ®Ó xem c¸c phÇn kh¸c nhau cña m¹ng bËn rén nh-
thÕ nµo.NÕu mét
phÇn nµo ®ã cña m¹ng bÞ bËn, Router
cã thÓ quyÕt ®Þnh göi tiÕp mét th«ng ®iÖp b»ng c¸ch
dïng mét ®-êng Ýt bËn h¬n.1.3. So s¸nh sù Bridge vµ Switch

B¹n cã thÓ nghÜ vÒ c¸c Switch nh- lµ Bridge cã
nhiÒu cæng. Switch lµ mét phÇn cøng c¬ së,
®iÒu ®ã
cã nghÜa lµ chóng sö dông c¸c ®Þa chØ MAC tõ c¸c
Card kÕt nèi cña c¸c m¸y chñ ®Ó läc ®-îc mét m¹ng
x¸c ®Þnh. B¹n cÇn ph¶i nhí c¸ch mµ c¸c Switch sö
dông c¸c m¹ch tÝch hîp øng dông ®Æc biÖt ®Ó x©y
dùng vµ l-u tr÷ c¸c b¶ng lùa chän.

Tuy nhiªn, cã mét

sè ®iÓm kh¸c nhau gi÷a c¸c
Bridge vµ c¸c Switch ®iÒu nµy b¹n sÏ nhËn thÊy ë
c¸c tÝnh chÊt sau:

+> §Ó t¹o ra c¸c quyÕt ®Þnh lùa chän, c¸c
Bridge sö dông phÇn mÒm cßn c¸c Switch sö dông phÇn
cøng.

+> Mçi Bridge chØ cã mét c©y bao trïm trong khi
®ã mçi Swit
ch cã thÓ cã nhiÒu c©y bao trïm.

+> C¸c Bridge cã sè cæng cùc ®¹i lµ 16, trong
khi ®ã c¸c Switch cã thÓ cã hµng tr¨m cæng.

MÆc dï bridge vµ switch cã nhiÒu tÝnh n¨ng
t-¬ng tù nhau nh-ng chóng vÉn cã nhiÒu ®iÓm kh¸c
biÖt. Switch nhanh h¬n nhiÒu so víi bridg
e bëi v×
chóng chuyÓn ®æi b»ng phÇn cøng so víi c¸ch chuyÓn
®æi b»ng phÇn mÒm cña bridge, switch cã kh¶ n¨ng
kÕt nèi c¸c m¹ng cã b¨ng th«ng kh¸c nhau vÝ dô cã
thÓ kÕt nèi hai m¹ng côc bé ethernet 10Mbps vµ m¹ng
100Mbps víi nhau. Switch cã mËt ®é cæng cao h
¬n so
víi bridge. Mét sè cung cÊp kiÓu ho¹t ®éng cut
-
through switching lµm gi¶m thêi gian trÔ trong m¹ng
trong khi ®ã bridge chØ cung cÊp chÕ ®é store
-
and
-
forward switching. Cuèi cïng switch lµm gi¶m thiÓu
sù ®ông ®é trªn c¸c ®o¹n cña m¹ng bëi v× chóng cun
g
cÊp b¨ng th«ng dµnh riªng cho c¸c ®o¹n.


Ch-¬ng II Ho¹t ®éng cña Ethernet bridge
vµ switch

2.1. Giíi thiÖu vÒ m¹ng Ethernet

PhÇn nµy giíi thiÖu vÒ kiÕn tróc m¹ng Ethernet
vµ tr×nh bµy kh¸i qu¸t vÒ c¸c chøc n¨ng, ®Æc tÝnh,
vµ nh÷ng thµnh phÇn chñ yÕu
cña kiÕn tróc m¹ng
Ethernet.Tæng quan vÒ Ethernet

KiÕn tróc m¹ng kÕt hîp c¸c tiªu chuÈn, cÊu h×nh
vµ giao thøc ®Ó t¹o thµnh m¹ng lµm viÖc. PhÇn nµy
m« t¶ kiÕn tróc m¹ng Ethernet.Nguån gèc cña Ethernet

Vµo cuèi thËp niªn 60, tr-êng ®¹i häc Hawall
ph¸t triÓn mét m¹ng diÖn réng (WAN) ( gäi lµ
ALOHA). H¼n c¸c b¹n cßn nhí, m¹ng diÖn réng (WAN)
chÝnh lµ côc bé ( LAN) më réng qua mét ®Þa h×nh
réng h¬n. Tr-êng ®¹i häc cã mét ®Þa h×nh réng lín
vµ hä cÇn nèi kÕt nh÷ng m¸y tÝnh n»m r¶i r¸c kh¾p
khu vùc tr-ên
g. Mét trong nh÷ng ®Æc ®iÓm quan träng
cña m¹ng mµ hä ®∙ thiÕt kÕ lµ viÖc sö dông CSMA/CD
lµm ph-¬ng ph¸p truy nh©p.

M¹ng s¬ khai nµy ®Æt nÒn t¶ng cho cÊu tróc m¹ng
Ethernet ngµy nay. Vµo n¨m 1972. Robert Metcalfe vµ
David boggs ph¸t minh ra s¬ ®å ®-êng c¸
p vµ l-îc ®å
truyÒn d÷ liÖu ë trung t©m nghiªn cøu Palo Alto
cña Xerox (Xerox Palo Alto Research) Center


PARC). vµ ®-a ra s¶n phÈm Ethernet ®Çu tiªn vµo n¨m
1975. Phiªn b¶n Ethernet ®Çu tiªn ®-îc thiÕt kÕ nh-
mét hÖ thèng 2.94 Mbps ®Ó nèi h¬n 100 m¸y tÝ
nh vµo
sîi c¸p dµi 1 km.

Xerox Ethernet thµnh c«ng ®Õn møc tËp ®oµn vµ
Digital Equipment ®∙ th¶o ra tiªu chuÈn Ethernet 10
Mbps. Ngµy nay, ®ã lµ quy c¸ch kÜ thuËt m« t¶
ph-¬ng ph¸p nèi vµ dïng chung c¸p cho m¸y tÝnh vµ
hÖ thèng d÷ liÖu.

Quy c¸ch kü thuËt
Ethernet cã cïng chøc n¨ng
nh- tÇng Phicical vµ t©ng Data Link trong OSI.
ThiÕt kÕ nµy lµ c¬ së cho quy c¸ch kÜ thuËt 802.3
cña IEEE.C¸c ®Æc tÝnh cña Ethernet

HiÖn nay Ethernet lµ kiÕn tróc m¹ng phæ biÕn
nhÊt: kiÕn tróc d¶i gèc ( Baseband Architecture
)
nµy dïng cÊu h×nh bus th-êng dïng ë tèc ®é 10 Mbps
vµ dùa vµo CSMA
\
CD ®Ó ®iÒu chØnh l-u th«ng trªn
®-êng c¸p chÝnh.

M«i tr-êng Ethernet m¹ng tÝnh thô ®éng, cã
nghÜa nã lÊy n¨ng l-îng tõ m¸y tÝnh vµ v× vËy sÏ
kh«ng ngõng ho¹t ®éng trõ khi ph-¬ng tiÖn nèi


c¾t ®øt hoÆc bÞ kÕt thóc kh«ng ®óng c¸ch.Nh÷ng ®Æc ®iÓm c¬ b¶n cña Ethernet

Danh s¸ch sau tãm t¾t c¸c ®Æc tÝnh cña Ethernet

CÊu h×nh truyÒn th«ng bus
®-êng th¼ng

CÊu h×nh kh¸c
star bus

KiÓu ki
Õn tróc
d¶i gèc ( Baseband)

Ph-¬ng ph¸p truy nhËp CSMA
\
CD

Quy t¾c truy nhËp
IEEE 802.3

VËn téc chuyÒn 10
Mbps hoÆc 100 Mbps

Lo¹i c¸p

c¸p
®«ng trôc, c¸p m¶nh,c¸c UTPD¹ng thøc khung trong Ethernet

Ethernet chia d÷ liÖu thµnh nhiÒu gãi cã d¹ng
thøc kh¸c víi gãi dông trong m¹ng kh¸c. Ethernet
chia d÷ liÖu thµnh nhiÒu khung ( frame). Khung lµ
khãi th«ng tin ®-îc truyÒn
nh- mét ®¬n vÞ duy nhÊt.
Khung trong Ethernet cã thÓ dµi tù 64 byte ®Õn 1518
byte, nh-ng b¶n th©n Ethernet ®∙ sö dông Ýt nhÊt 18
byte nªn d÷ liÖu trong mét khung Ethernet cã thÓ
dµi tõ 46 byte ®Õn 1500 byte mçi khung ®Òn cã chøa
th«ng tin ®iÒu khiÓn vµ tu©
n theo cïng mét c¸ch c¬
b¶n. LÊy vÝ dô, khung Ethernet II ( dïng cho
TCP
\
IP) ®-îng truyÒn qua m¹ng víi c¸c thµnh phÇn
sau:Tr-êng khung

M« t¶

§Çu

§¸nh dÊu ®iÓm b¾t
®Çu khung

§Ých vµ nguån

§Þa chØ nguåi vµ ®Þa
chØ ®Ých

KiÓu

§-îc dïng ®Ó nhËn
diÖn giao
thøc tÇng
Network ( IP hay IPX)

M∙ kiÓm tra CRC

Tr-êng kiÓm tra lçi
nh»m c¸c ®Þnh liÖu cã
ph¶i khung ®∙ ®Õn mµ
kh«ng bÞ h- h¹i hay kh«ngPreamble

Destinati
on

Source


Type

Data

C
RC


MÉu khung Ethernet II
Giíi thiÖu cÊu h×nh 10BaseT

Vµo n¨m 1990, uû
ban IEEE ban hµnh quy c¸ch kü
thuËt 802.3 dµnh cho viÖc ch¹y Ethernet trªn d©y
xo¾n ®«i. 10BaseT( 10 Mbps,d¶i gèc, trªn c¸p xo¾n
®«i) lµ m¹ng Ethernet ®iÓn h×nh dïng c¸p xo¾n ®«i
trÇn ( UTP), nh-ng c¸p xo¾n ®«i cã bäc (STP) còng
dïng ®-îc mµ kh«ng lµm t
hay ®æi th«ng sè nµo cña
10BaseT.

§a sè m¹ng lo¹i nµy ®-îc lËp cÊu h×nh theo d¹ng
star ( h×nh sao) nh-ng bªn trong dïng hÖ thèng
truyÒn tÝn hiÖu bus gièng nh- c¸c cÊu h×nh Ethernet
kh¸c. Hub cña m¹ng 10BaseT ®ãng vai trß nh- bé
truyÓn tiÕp ®a cæng ( multip
ort repeater) vµ th-êng
®-îc ®Æt ë n¬i b¾c d©y trong nhµ. Mçi mµy tÝnh cã
hai cÆp d©y dÉn


mét cÆp dïng ®Ó nhËn d÷ liÖu vµ
cÆp kia dïng truyÒn d÷ liÖu.

ChiÒu dµi tèi ®a cña mét ph©n ®o¹n 10BaseT lµ
100m ( 328 feet). Cã thÓ dïng bé chuyÓn tiÕp ®Ó nèi
thªm

chiÒu dµi nay. ChiÒu dµi c¸p tèi ®a gi÷a c¸c
m¸y tÝnh lµ 2.5m. Mét m¹ng côc bé 10BaseT sÏ phôc
vô cho 1024 m¸y tÝnh. H×nh 12.4 minh ho¹ nh÷ng lîi
®iÓm cña s¬ ®å ®i d©y h×nh sao trong gi¶i ph¸p
10BaseT. C¸p UTP cã kh¶ n¨ng truyÒn d÷ liÖu ë tèc
®é 10 Mbps.
RÊt dÔ dêi chuyÓn vµ thay ®æi m¸y tÝnh
b»ng c¸ch di chuyÓn d©y tiÕp dÉn m« dun trong b¶ng
ph©n phèi. Kh¸c víi m¹ng bus Ethernet truyÒn thèng.
C¸c thiÕu bÞ kh¸c trªn m¹ng kh«ng bÞ ¶nh h-ëng do
sù thay ®æi trªn b¶ng ph©n phèi.

B¶ng phÈn phèi nªn ®-îc kiÓm tr
a ë nh÷ng tèc ®é
cao h¬n 10 Mbps. Hub míi nhÊt cã thÓ cung c©p nèi
kÕt chao c¸c ®o¹n c¸p Ethernet c¶ m¶nh lÉn dµy. Víi
kiÓu l¾p ®Æt nµy, còng dÔ dµng chuyÓn ®æi tõ c¸p
Ethernet dµy sang c¸p 10BaseT b»ng c¸ch g¾n mét m¸y
thu ph¸t 10BaseT nhá vµo cæng AUI c
ña CARD m¹ng bÊt
k×.

Tãm t¾t cÊp h×nh 10BaseT

Ph©n môc

Ghi chó

C¸p

C¸p UTP h¹ng 3.4
hoÆc 5

Bé nèi

RJ
-
45 ë c¸c ®Çu c¸p

M¸y thu ph¸t

Mçi m¸y tÝnh cÇn mét
c¸i: mét sè card cã m¸y
thu ph¸t cµi s½n

Kho¶ng c¸ch tõ m¸y
thu ph¸t tíi Hub

Tèi ®a 100m

C¸p chÝn
h cho hub

C¸p ®ång trôc hoÆc
c¸p quang nèi víi m¹ng
côc bé lín h¬n

Tæng sè m¸y tÝnh cho
mçi m¹ng côc bé kh«ng cã
Theo quy c¸ch kÜ
thuËt lµ 1024 m¸y

thµnh phÇn nèi
C©n nh¾c hiÖu suÊt m¹ng

Ethernet cã thÓ sö dông mét vµi giao th-c
truyÒn th«ng, trong

®ã cã TCP/IP, vèn ho¹t ®éng
hiÖu qu¶ trong m«i tr-êng UNIX. §iÒu nµy khiÕn cho
Ethernet ®-îc -a chuéng trong c¸c céng ®ång khoa
häc vµ häc ®-êng.Ph©n ®o¹n

HiÖu xuÊt thi hµnh cña Ethernet cã thÓ ®-îc c¶i
thiÖn b»ng c¸ch chia mét ®o¹n c¸p nèi ®Çy thiÕt b
Þ
thµnh hai ®o¹n c¸p nèi it thiÕt bÞ h¬n vµ nèi hai
®o¹n c¸p nµy b»ng mét bridge hoÆc router. ViÖc nµy
lµm gi¶m l-u l-îng truyÒn th«ng trªn mçi ®o¹n c¸p.
Do cã Ýt mµy tÝnh truyÒn d÷ liÖu nªn ®o¹n c¸p h¬n,
do ®ã thêi gian tru
y nhËp xÏ nhanh h¬n. Ph©n ®o¹n
lµ mét gi¶i ph¸p lý t-ëng trong tr-êng hîp m¹ng kÕt
hîp thªm nhiÒu ng-êi dïng míi hoÆc øng dông trong
gi¶i th«ng cao, ch¼ng hÆn ch-¬ng tr×nh c¬ së d÷
liÖu vµ ch-¬ng tr×nh Video ®ang ®-îng cµi thªm vµo
m¹ng.HÖ ®iÒu hµnh m¹n
g

Ethernet sÏ lµm viÖc tèt víi c¸c hÖ ®iÒu hµnh
phæ biÕn nh- sau:Microft Windows 95Microft Windows NT WorkstationMicroft Windows NT ServerMicroft LAN ManagerMicroft Windows for WorkgroupsNovell NetWareIBM LAN ServerAppleShare

2.2. Ethernet switch v
µ bridge

2.2.1. Ho¹t ®éng cña Switch vµ Bridge.

2.2.1.1. C¬ b¶n vÒ Switch vµ Bridge

Bridge vµ switch lµ c¸c thiÕt bÞ truyÒn d÷ liÖu
ho¹t ®éng chñ yÕu ë tÇng 2 theo m« h×nh OSI. Bëi
vËy chóng ®-îc xem lµ c¸c thiÕt bÞ tÇng Data
-
link.

Bridge ®-îc th-¬ng m¹i

ho¸ vµo ®Çu nh÷ng n¨m
1980. Khi ®ã bridge kÕt nèi vµ cho phÐp truyÒn c¸c
gãi d÷ liÖu gi÷a c¸c m¹ng gièng nhau. GÇn ®©y, c¸c
bridge kÕt nèi c¸c m¹ng kh¸c nhau ®ang ®-îc ph¸t
triÓn vµ chuÈn ho¸.

NhiÒu kiÓu bridge ®∙ chøng tá ®-îc tÇm quan
träng cña chóng v
íi vai trß lµ c¸c thiÕt bÞ kÕt nèi
m¹ng. Transparent bridging (Bridge trong suèt) sö
dông chñ yÕu trong m«i tr-êng Ethernet trong lóc ®ã
source
-
route bridging l¹i sö dông chñ yÕu trong m«i
tr-êng Token
-
ring. Translational bridging cung cÊp
sù chuyÓn ®æi ®Þ
nh d¹ng d÷ liÖu vµ nguyªn t¾c
truyÒn gi÷a c¸c ph-¬ng tiÖn truyÒn kh¸c nhau (chñ
yÕu lµ gi-a ethernet vµ Token
-
Ring). Cuèi cïng,
source
-
route transparent bridging kÕt hîp gi¶i
thuËt cña transparent bridging vµ source
-
route
bridging ®Ó cho phÐp truyÒn trong
m«i tr-êng cã c¶
Ethernet vµ Token
-
Ring.

Ngµy nay, kü thuËt switching ®∙ næi lªn lµ sù
ph¸t triÓn cña kü thuËt bridging vµ thõa kÕ c¸c
tÝnh n¨ng vµ øng dông cña chóng. Kü thuËt switching
thèng trÞ c¸c øng dông mµ tr-íc ®©u sö dông kü
thuËt bridging. HiÖu n
¨ng cao h¬n, mËt ®é cæng cao
h¬n, gi¸ tÝnh cho mét cæng thÊp h¬n vµ mÒm dÎo h¬n
®ãng vai trß to lín gióp cho switching v-ît tréi so
víi bridging vµ trë thµnh c«ng nghÖ thay thÕ
bridge.

Tæng quan vÒ c¸c thiÕt bÞ tÇng liªn kÕt

Qu¸ tr×nh bridging vµ switching

x¶y ra ë tÇng
liªn kÕt, tÇng ®iÒu khiÓn luång d÷ liÖu, xö lý lçi
truyÒn th«ng, cung cÊp ®Þa chØ vËt lý vµ kiÓm so¸t
truy cËp ®-êng truyÒn. Bridges cung cÊp c¸c chøc
n¨ng nµy b¨ng c¸ch sö dông nhiÒu giao thøc cña tÇng
liªn kÕt mµ chóng hiÖn thùc ho¸ c¸c gi
¶i thuËt kiÓm
so¸t luång d÷ liÖu, xö lý lçi, ®¸nh ®Þa chØ vµ truy
cËp ®-êng truyÒn. C¸c giao thøc tÇng liªn kÕt phæ
biÕn nhÊt lµ Ethernet, Token
-
Ring vµ FDDI.

C¸c thiÕt bÞ Bridge vµ switch kh«ng ph¶i lµ c¸c
thiÕt bÞ phøc t¹p. Chóng ph©n tÝch c¸c gãi d÷ liÖ
u
®Õn, quyÕt ®Þnh cã chuyÓn tiÕp gãi d÷ liÖu ®ã kh«ng
dùa vµo c¸c th«ng tin cã trong gãi d÷ liÖu ®ã vµ
chuyÓn tiÕp gãi d÷ liÖu ®ã nÕu cÇn. Trong mét sè
tr-êng hîp, vÝ dô nh- source
-
route bridging, c¸c
gãi d÷ liÖu ®-îc chuyÓn tiÕp cïng méi lóc tíi ®Ých.

TÝn
h trong suèt cña ®èi víi c¸c giao thøc tÇng
cao h¬n lµ c¸c -u ®iÓm lín nhÊt cña bridging vµ
switching. Bëi cai hai thiÕt bÞ nµy ®Òu lµm viÖc ë
tÇng liªn kÕt, chóng kh«ng kiÓm tra th«ng tin cña
c¸c tÇng cao h¬n. §iÒu nµy cã nghÜa lµ chóng lµm
cho viÖc truyÒ
n th«ng nhanh h¬n so víi bÊt kú giao
thøc ë tÇng network nµo. Th«ng th-êng, bridge kh«ng
chuyÓn c¸c giao thøc giao vËn AppleTalk, DECNet,
TCP/IP, XNS gi÷a hai hay nhiÒu m¹ng.

Bridge cã kh¶ n¨ng chän c¸c gãi d÷ liÖu dùa
trªn c¸c tr-êng cña tÇng 2. VÝ dô,

mét bridge cã
thÓ ®-îc lËp tr×nh ®Ó lo¹i bá ( kh«ng chuyÓn tiÕp)
tÊt c¶ c¸c gãi d÷ liÖu tõ mét m¹ng nµo ®Êy.Bëi v×
c¸c cña tÇng liªn kÕt d÷ liÖu cã c¸c liªn kÕt víi
c¸c tÇng trªn, bridge cã thÓ lùa chä dùa trªn c¸c
tham sè nµy. H¬n n÷a, viÖc lùa chän cã t
hÓ rÊt cã
Ých trong viÖc h¹n chÕ c¸c gãi tin multicast.

B»ng c¸ch chia nhá c¸c mét m¹ng lín thµnh c¸c
phÇn nhá, bridge vµ switch ®-a l¹i nhiÒu lîi Ých.
Bëi v× chØ mét phÇn c¸c gãi tin ®-îc chuyÓn tiÕp,
bridge vµ switch lµm gi¶m khèi l-îng truyÒn th«ng
cña
c¸c thiÕt bÞ trªn tÊt c¶ c¸c ®o¹n ®-îc kÕt nèi.
Bridge vµ switch ®ãng vai trß nh- lµ mét Firewall
®èi víi mét sè lçi cã nguy c¬ ph¸ huû m¹ng vµ ®iÒu
tiÕt truyÒn th«ng gi÷a mét sè l-îng lín c¸c thiÕt
bÞ h¬n lµ cung cÊp chØ mét m¹ng côc bé nèi tíi
bridge. B
ridge vµ switch më réng ph¹m vi cña m¹ng
côc bé, cho phÐp kÕt nèi c¸c thiÕt bÞ ë kho¶ng c¸ch
xa mµ tr-íc ®©y kh«ng cho phÐp.
2.2.1.2. Ethernet Bridge/Swich


Bridge lµ thiÕt bÞ kÕt nèi cña m¹ng
LAN, nã ho¹t ®éng ë tÇng 2 (Data Link ) cña m« h×nh
O
SI 7 tÇng. Nã còng ®-îc sö dông ®Ó kÕt nèi 2 m¹ng
LAN (A,B), ®Ó x©y dùng lªn mét m¹ng LAN réng h¬n.
Bridge còng cã thÓ chän ®-êng gi÷a 2 m¹ng LAN vµ cã
thÓ t¹o lªn mét c¸ch hîp lý, cã hiÖu lùc trong viÖc
chia c«ng viÖc lín tõ mét m¹ng LAN thµnh mét nhãm

ng viÖc nhá h¬n ®Þnh vÞ trªn c¸c m¹ng LAN nhá
kh¸c nhau. Bridge ®-¬c ®-a ra ®Çu tiªn lµ bëi
IEEE 802.1D

(1990) vµ sau ®ã lµ bëi ISO (1993).

§Þnh d¹ng cña PDUs t¹i tÇng nµy tr
ong Ethernet
LAN lµ ®Þnh nghÜa vÒ khu«n d¹ng
Ethernet

frame
(gièng nh-
MAC
-

Medium Access Control
). Nã bao gåm
6 byte ®Þa chØ vµ 1 byte protocol ID / length field

Tr-êng ®Þa chØ cho phÐp frame göi mét tr¹m hay
nhiÒu tr¹m. Giao thøc MAC sÏ chÞu tr¸ch nhiÖm cho
viÖc chuyÓn ®æi trung gian vµ dù ®o¸n sù sai l¹c
trong viÖc hoÆc lµ truyÒn nhËn trung gian,
hoÆc lµ
t¹i c¸c tr¹m thu ph¸t n¬i cÇn ®Õn cña viÖc truyÒn
nhËn trung gianHo¹t ®éng cña Bridge


Bridge ®¬n gi¶n vµ hay ®-îc sö dông lµ
Transparent Bridge, Bridge cã thÓ forward ( truyÒn
vµ nhËn) frame tõ mét m¹ng LAN nµy (vÝ dô LAN A)
tíi mét m¹ng LAN

kh¸c (vÝ dô LAN B). Râ rµng lµ
Bridge cã thÓ forward tÊt c¶ frame, vÒ phÇn nµy nã
kh¸ gièng nh- lµ repeater. ViÖc forwarded frames sÏ
rÊt nhanh chãng nÕu Bridge cÇn forwarded frames tõ
m¹ng LAN nµy ®Õn m¹ng LAN kh¸c. §Ó lµm ®-îc ®iÒu
nµy Bridge cã c¬ chÕ

häc (learn) ë tÊt c¶ c¸c m¸t
tÝnh ®-îc kÕt nèi trong m¹ng LAN. Th«ng th-êng ®ã
lµ c¬ chÕ häc ®Þa chØ.

Mét bridge nèi hai m¹ng LAN ( A vµ B)


§Ó häc ®Þa chØ ®∙ ®-îc sö dông, c¸c cæ
ng
(ports)


lµ phÇn giao diÖn cña Bridge gÇn nhÊt sÏ
liªn kÕt tíi, Bridge quan s¸t phÇn header cña
Ethernet frames khi nã nhËn ®-îc. VÝ dô nh- ®Þa chØ
nguån
MAC

cña mçi frame
nã nhËn ®-îc, vµ nã cËp
nhËt vµo ngay cæng n¬i mµ nã nhËn ®-îc frame.
Bridge cã thÓ häc ®Þa chØ phô thuéc vµo c¸c m¸y
tÝnh liªn kÊt ®Õn c¸c m¸y tÝnh tªn mçi cæng cña nã.
§iÒu nµy gäi lµ "learning". Nh- h×nh vÏ trªn cã 3
m¸y tÝnh X,Y,Z, gi¶ thiÕt rµng mçi m
¸y tÝnh ®Òu göi
c¸c frame ®Õn c¸c m¸y tÝnh kh¸c. §Þa chØ nguån cña
X,Y sÏ ®-îc quan s¸t bëi m¹ng A, trong khi ®Þa chØ
cña m¸y tÝnh Z l¹i ®-îc theo dâi bëi m¹ng B
Mét bridge l-u tr÷ c¸c ®Þa chØ
phÇn cøng ®-îc quan s¸t tõ c¸c frame
nhËn ®-îc bë mçi cæng vµ
sö dông
th«ng tin nµy ®Ó häc c¸c frame c©n
thiÕt ph¶i truyÓn tiÕp bë bridge
Bridge cã thÓ
l-u tr÷ ®Þa chØ phÇn cøng häc
®-îc tõ frame nã nhËn vÒ trong giao diÖn giao tiÕp
vµ nã sö dông th«ng tin nµy ®Ó dïng cho c¸c frame
cÇn forward ®Õn Bridge

§Þa chØ häc ®-îc ®-îc l-u tr- trªn b¶ng ®Þa chØ
giao diÖn cña mçi cæng. Mçi lÇn b¶ng nµy ®-îc gäi
®Õn

Bridge sÏ kiÓm tra ®Þa chØ ®Ých cña tÊt c¶ c¸c
frame mµ nã nhËn ®-îc, sau ®ã nã kiÓm tra tÊt c¶
c¸c b¶ng giao diÖn trªn tÊt c¶ c¸c cæng. NÕu frame
nµo cã ®Þa chØ trïng víi ®Þa chØ trong b¶ng ( mét
gãi víi ®Þa chØ nguån chØ ®Õn ®Þa chØ ®Ých hiÖn
t¹i). Cã
3 kh¶ n¨ng cã thÓ x¶y ra:

NÕu ®Þa chØ kh«ng t×m thÊy, kh«ng cã frame nµo
®-îc nhËn ë nguån. §Þa chØ nguån cã thÓ
kh«ng tån t¹i, hoÆc kh«ng cã frame nµo sö
dông ®Þa chØ nµy v× kh«ng cã trong b¶ng (
®Þa chØ còng cã thÓ bÞ xo¸ bëi bridge bëi
®Þa chØ nµy l
©u ngµy kh«ng ®-îc sö dông).
Bridge kh«ng biÕt cæng cÇn forward tiÕp
frame nµy, do ®ã nã sÏ göi ra c¸c cæng kh¸c
trõ c¸i cæng mµ nã ®∙ nhËn ®-îc frame nµy.
§iÒu nµy gäi lµ flooding

NÕu ®Þa chØ ®-îc t×m thÊy ë b¶ng giao diÖn vµ
®Þa chØ nµy phï hîp víi ®Þ
a chØ ë cæng nã
nhËn ®-îc th× frame nµy sÏ kh«ng ®-îc göi ®i
n÷a ( nã cã thÓ ®∙ ®-îc nhËn råi)

NÕu ®Þa chØ ®-îc t×m thÊy ë b¶ng giao diÖn vµ
®Þa chØ nµy kh«ng phï hîp víi ®Þa chØ ë cæng
nã nhËn ®-îc frame th× Bridge sÏ forward
frame nµy tíi cæng phï hîp v
íi ®Þa chØ ®ã.

Gãi th«ng tin víi nguån cña X vµ ®Ých cña Y
®-îc nhËn vµ huû bá khi m¸y tÝnh Y kÕt nèi trùc
tiÕp tíi LAN A, noi mµ gãi th«ng tin tõ X víi ®Ých
cña Z forward tíi m¹ng B bëi Bridge .Broadcast and Multicast

Bridge forward
broadcast

frame ra ngoµi tÊt c¶
c¸c cæng ngo¹i trõ cæng n¬i mµ nã nhËn ®-îc frame.
Hµnh ®éng th«ng th-êng cho multicast frame gièng
nh-
broadcast

frame. §iÒu nµy rÊt thuËn lîi v×
Bridge cã thÓ
multicast

frame tíi tõng phÇn cña
m¹ng cÇn nhËn gãi d÷ liÖu th«i. Mét
sè Bridge thùc
hiÖn
extra processing

®Ó ®iÒu khiÓn sù qu¸ t¶i cña
multicast

framesQu¶n lý b¶ng giao diÖn(Managing the
Interface Tables)


Bridge thùc hiÖn qu¶n lý b¶ng giao diÖn
b»ng cÊu tróc d÷ liÖu phÇn mÒm hay sö dông hay sö
dông chip bé nhí ®Þa chØ néi dung (Contents
Addressable Memory (CAM)). Trong c¶ hai tr-êng hîp
kÝch th-íc cña b
¶ng ph¶i ®-îc ®Þnh nghÜa vµ lu«n
lu«n b¾t buéc 1000's
-

10 000's lÇn vµo. Trong m¹ng
LAN lín ®iÒu nµy cã thÓ ®-îc giíi h¹n.

§Ó kiÓm so¸t c¸c b¶ng nhá hÇt hÕt c¸c Bridge
duy tr× c¬ chÕ kiÓm tra c¸c ®Þa chØ ®-îc sö dông
nhiÒu g©nf ®©y nhÊt. §Þa chØ nµo kh«ng

®-îc sö dông
hay sö dông c¸ch ®©y qu¸ xa mµ kh«ng thÊy sö dông
l¹i sÏ bÞ xo¸ ®i. §iÒu nµy cã thÓ ¶nh h-ëng ®Õn c¸c
®Þa chØ kh«ng ®-îc sö dung th-êng xuyªn ë mét nót
m¹ng. Cßn ®Þa chØ khi ®-îc sö dông l¹i, tr-íc khi
frame ®-îc nhËn tõ nguån, nã sÏ ,yªu cÇu

frame xuÊt
hiÖn trªn tÊt c¶ c¸c cæng

Sù lîi Ých cña viÖc xo¸ c¸c ®Þa chØ cò lµ b¶ng
giao diÖn cña Bridge sÏ chØ ghi ®Þa chØ MAC. NÕu
NIC ng-êng viÖc göi ®Þa chØ sÏ bÞ xo¸ khái b¶ng.
NÕu sau ®ã NIC kÕt nèi l¹i, nèi vµo sÏ ®-îc phôc
håi nh-ng kÕt nèi ®Õn
cæng kh¸c, nèi vµo kh¸c sÏ
®-îc t¹o t-¬ng øng víi ®Þa chØ cÇn ®Õn. Bridge lu«n
lu«n cËp nhËt b¶ng ®Þa chi giao diÖn cho mçi ®Þa
chØ nguån trong khi nhËn frame MAC, do ®ã thËm chÝ
nÕu m¸y tÝnh thay ®æi ®iÓm kÕt nèi, hay kÕt nèi lÇn
®Çu tiªn Bridge sÏ cËp n
hËt l¹i ngay khi cã kÕt nèi
®Õn.Filter Tables


Trong mét sè Bridge, phÇn ®iÒu khiÓn cña
hÖ thèng cã thÓ lê ®i viÖc forwarding th«ng th-êng
bëi viÖc chÌn vµo c¸c ®-êng ®i trong b¶ng läc ®Ó
h¹n chÕ viÖc forwarding gi÷a c¸c nhãm kh¸c nhau (
vÝ dô ®¶m b¶
o sù an toµn cho c¸c tr-êng hîp ®Æc
biÖt cña ®Þa chØ MAC). B¶ng läc chøa danh s¸ch ®Þa
chØ nguån hay ®Þa chØ ®Ých. Frame mµ ®-îc phÐp tho¶
m∙n c¸c lèi ®i (entries) trong b¶ng läc (filter
table) sÏ ®-îc forward tíi c¸c cæng mét c¸ch râ
rµng.

2.2.2. C¸c
c«ng nghÖ Switching.

Switch lµ thiÕt bÞ sö dông ®Ó ghÐp nèi víi c¸c
nót m¹ng, Switch cã kh¶ n¨ng Multiprocessor, mçi
cæng ®iÒu khiÓn b»ng mét processor nªn cã thÓ
chuyÓn tiÕp d÷ liÖu cho nhiÒu cæng do ®ã nhê cã
Switch m¹ng m¸y tÝnh cã kh¶ n¨ng t¨ng tèc ®é
lªn.

2.2.2.1. Layer 2 LAN Switching

Switch ho¹t ®éng ë tÇng Datalink do ®ã nã cã
thÓ tiÕp nhËn vµ xö lý c¸c Frame. B¹n cã thÓ nghÜ
vÒ c¸c Switch nh- lµ Bridge cã nhiÒu cæng. Trong
ch-¬ng 1, ®∙ ®Ò cÆp ®Õn Switch lµ mét phÇn cøng c¬
së, ®iÒu ®ã cã nghÜa lµ
chóng sö dông c¸c ®Þa chØ
MAC tõ c¸c Card kÕt nèi cña c¸c m¸y chñ ®Ó läc ®-îc
mét m¹ng x¸c ®Þnh. B¹n cÇn ph¶i nhí c¸ch mµ c¸c
Switch sö dông c¸c m¹ch tÝch hîp øng dông ®Æc biÖt
®Ó x©y dùng vµ l-u tr÷ c¸c b¶ng lùa chän.

B¹n kh«ng thÓ ra ngoµi vµ mua mét Br
idge, nh-ng
®Ó hiÓu c¸c Bridge ®-îc thiÕt kÕ vµ l-u tr÷ nh- thÕ
nµo lµ c¶ vÊn ®Ò quan träng bëi v× c¸c Switch hai
líp thùc hiÖn d-íi mét h×nh thøc nh- nhau.

Ba chøc n¨ng thay ®æi t¹i líp hai

Sù thay ®æi t¹i líp hai cã ba chøc n¨ng kh¸c
nhau :

Qu¸ tr×nh häc

®Þa chØ
:

C¸c Bridge vµ c¸c Switch ë líp hai nhí l¹i ®Þa
chØ nguån cña mçi frame ®-îc thu vµ ®-a nã vµo mét
c¬ së d÷ liÖu cã tªn lµ MAC.

QuyÕt ®Þnh chuyÓn / lùa chän :

Khi mét frame ®-îc thu , switch kiÓm tra ®Þa
chØ n¬i ®Õn cña frame ®ã vµ cæng ra ë tro
ng c¬ së
d÷ liÖu MAC.

Tho¸t khái vßng lÆp:

NÕu cã nhiÒu sù kÕt nèi gi÷a c¸c Switch ®-îc
thiÕt lËp ®Ó t¨ng ®é d- thõa cho m¹ng th× cã thÓ
xuÊt hiÖn c¸c vßng lÆp trªn m¹ng. STP ®-îc sö dông
®Ó kÕt thóc c¸c vßng lÆp nµy mµ vÉn ®¶m b¶o ®-îc
tÝnh d- thõa cña m¹
ng.

C¸c chøc n¨ng võa tr×nh bµy ë trªn sÏ ®-îc th¶o
luËn mét c¸ch chi tiÕt ë nh÷ng phÇn tiÕp theo:

Qu¸ tr×nh häc ®Þa chØ
:

C¸c Switch ë líp hai cã nhiÖm vô ghi nhËn ®Þa
chØ. Khi mét Switch ®-îc ho¹t ®éng, b¶ng lùa chän
Mac lµ rçng. Khi mét thiÕt bÞ truyÒn

vµ mét frame
®-îc nh¹n ë trªn cæng kÕt nèi thÝ Switch sÏ lÊy ®Þa
chØ nguån vµ vÞ trÝ cña frame nµy trong b¶ng lùa
chän MAC. Nã nhí l¹i vÞ trÝ cæng t-¬ng øng víi tõng
thiÕt bÞ ®-îc x¸c ®Þnh. Khi kh«ng biÕt ®-îc vÞ trÝ
cña thiÕt bÞ ®Ých cÇn truyÒn th× Switc
h kh«ng lùa
chän vµ frame nµy ®-îc truyÒn ®i trªn toµn m¹ng.

NÕu mét thiÕt bÞ tr¶ lêi vµ truyÒn mét frame
trë l¹i th× Switch sÏ lÊy ®Þa chØ nguån tõ frame
nµy, ®Æt ®Þa chØ MAC vµo trong c¬ së d÷ liÖu vµ kÕt
hîp ®Þa chØ ®ã víi cæng thu frame. Bëi v× Switch
b©y giê cã hai ®Þa chØ MAC trong b¶ng lùa chän nªn
c¸c thiÕt bÞ nµy cã thÓ t¹o ra ®-îc c¸c liªn kÕt
®iÓm
-

®iÓm vµ c¸c frame nµy chØ ®-îc truyÒn ®i
gi÷a hai thiÕt bÞ mµ th«i. §©y lµ mét chøc n¨ng h¬n
h¼n cña c¸c Switch ë líp hai so víi c¸c Hub. ë
trong m¹n
g Hub tÊt cÈ c¸c Frame ®-îc truyÒn ®i tíi
tÊt c¶ c¸c cæng ë mäi thêi ®iÓm.H×nh 4.1 : ChØ ra c¸c thñ tôc x©y dùng c¬ së d÷
liÖu MAC.


Trong h×nh vÏ nµy ta thÊy cã bèn m¸y chñ cïng
kÕt nèi víi Switch, Khi b¾t ®Çu lµm viÖc Switch nµy
kh«ng cã g×
trong b¶ng ®Þa chØ MAC. H×nh vÏ chØ ra
b¶ng lùa chän MAC cña Switch nµy khi tõng m¸y ®∙
kÕt nèi víi nã.C¸c b-íc sau sÏ chØ ra c¸ch cËp nhËt
b¶ng nµy :

(1) : Tr¹m 1 göi mét frame tíi tr¹m 3.

§Þa chØ MAC cña tr¹m 1 lµ : 0000.8c01.1111. §Þa
chØ MAC cña tr¹m

2 lµ : 0000.8c01. 2222.

(2) : Switch sÏ thu frame nµy trªn thiÕt bÞ
ghÐp t-¬ng thÝch Ethernet 0/0. Vµ ®Æt ®Þa chØ nguån
vµo trong b¶ng ®Þa chØ MAC.

(3) : Bëi v× ®Þa chØ ®Ých kh«ng ë trong c¬ së
d÷ liÖu MAC nªn frame nµy sÏ ®-îc truyÒn tíi tÊt c¶
c¸c cæn
g kÕt nèi.

(4) : Tr¹m 3 thu ®-îc frame ®ã vµ göi tr¶ lêi
l¹i tr¹m1. Switch sÏ thu frame nµy trªn thiÕt bÞ
ghÐp t-¬ng thÝch Ethernet 0/2. Vµ ®Æt ®Þa chØ nguån
cña nã vµo trong c¬ së d÷ liÖu Mac.

(5) : Tr¹m 1 vµ tr¹m 3 sÏ t¹o ra kÕt nèi ®iÓm
-

®iÓm vµ hai
tr¹m nµy sÏ thu c¸c frame. Tr¹m 2 vµ
tr¹m 4 sÏ kh«ng ®-îc biÕt g× vÒ c¸c frame nµy.

NÕu hai thiÕt bÞ kh«ng thÓ trao ®æi th«ng tin
víi Switch trong kho¶ng thêi gian x¸c ®Þnh, khi ®ã
Switch sÏ kÝch ho¹t tÊt c¶ c¸c ®Çu vµo tõ c¬ së d÷
liÖu ®Ó d÷ cho c¬ së d÷
liÖu ®ã cã kh¶ n¨ng nh-
hiÖn t¹i.

QuyÕt ®Þnh chuyÓn tiÕp/ loc

Switch hai líp còng sö dông b¶ng läc ®Þa chØ
MAC ®Ó chuyÓn tiÕp vµ läc c¸c frame nhËn ®-îc trªn
switch. Khi mét frame ®Õn mét switch, ®Þa chØ vËt
lý ®Ých ®-îc so s¸nh víi c¸c ®Þa chØ trong c
¬ së d÷
liÖu ®Þa chØ MAC chuyÓn tiÕp/läc. NÕu ®Þa chØ vËt
lý ®-îc biÕt, cã trong c¬ së d÷ liÖu, frame ®-îc
göi ra ®óng cæng yªu cÇu. Switch kh«ng ®Èy frame ra
bÊt cø cæng nµo ngo¹i trõ cæng ®Ých.

NÕu ®Þa chØ ®Ých phÇn cøng kh«ng ®-îc liÕt kª
trong c¬ së d
÷ liÖu MAC, frame ®-îc göi ®Õn tÊt c¶
c¸c cæng ho¹t ®éng ngo¹i trõ cæng trªn ®ã frame
®-îc nhËn. NÕu mét thiÕt bÞ ch¶ lêi broadcast, c¬
së d÷ liÖu MAC ®-îc cËp nhËt víi cæng thiÕt bÞ ®ã.

C¸c frame Multicast vµ Broadcast

Nhí l¹i r»ng c¸c switch hai líp chuy
Ón tiÕt tÊp
c¶ c¸c
broadcast.
QuyÕt ®Þnh chuyÓn tiÕp hoÆc läc
kh«ng sö dông trong t×nh huèng broadcast bëi v× c¸c
frame boadcast vµ multicast kh«ng cã mét ®Þa chØ
phÇn cøng ®Ých cô thÓ.


§Þa chØ nguån sÏ lu«n lu«n lµ ®Þa chØ phÇn
cøng cña thiÕt bÞ ph¸t fra
me , vµ ®Þa chØ n¬i ®Õn
hoÆc sÏ lµ toµn sè 1 ( broadcast), hoÆc nã sÏ lµ
mét sù kÕt hîp cña ®Þa chØ m¹ng hoÆc ®Þa chØ subnet
®-îc chØ râ vµ c¸c sè 1 cho ®Þa chØ host (
multicast). VÝ dô, mét broadcast vµ multicast biÓu
®iÔn b¾ng c¸c sè nhÞ ph©n ®-îc chØ r
a trong B¶ng
4.2.


B¶ng 4.2


Binary


Decimal

Bro
adcast

11111111.11111111.111111
11.11111111


255.255
.255.255


Mul
ticast

10101100.00010000.111111
11.11111111172.16.
255.255

Dï chóng t«i ®∙ ®-a cho cho b¹n mét vÝ dô
vÒ mét ®Þa chØ multicast, thuËt

ng÷ multicast
th-êng sö dông víi c¸i nh×n tíi nh÷ng nhãm
multicast sö dông vïng ®Þa chØ IP líp D.


Chó ý r»ng broadcast tÊt c¶ c¸c bits b»ng
1 cßn multicast th× kh«ng. C¶ hai ®Òu lµ mét lo¹i
broadcast, chØ cã ®iÒu multicast göi frame cho duy
nhÊt mét m
¹ng hoÆc m¹ng con nhÊt ®Þnh vµ tÊt c¶
host bªn trong m¹ng hoÆc m¹ng m¹ng con ®ã, trong
khi mµ mét broadcast göi frame cho tÊt c¶ c¸c m¹ng
vµ tÊt c¶ c¸c host.


Khi mét switch nhËn c¸c lo¹i frame nµy,
c¸c frame nhanh chãng ®-îc chuyÓn tiÕp tëi tÊt c¶
c¸c

cæng tÝch cùc cña switch ( chÕ ®é mÆc ®Þnh). §Ó
c¸c broadcasts vµ multicasts ®-îc chuyÓn tiÕp tíi
c¸c cæng x¸c ®Þnh, b¹n t¹o ra c¸c LANs , ®iÒu nµy
kh«ng ®-îc ®Ò cËp trong tµi liÖu nµy.

Vßng lÆp tr¸nh lçi


Cuèi cïng, switch hai líp cã tr¸ch nhiÖm
vßng tr
¸nh lçi. SÏ lµ mét ý t-ëng tèt khi sö dông
nh÷ng mèi liªn kÕt thõa gi÷a nh÷ng c¸c switch.
Chóng gióp kh¾c phôc c¸c lçi m¹ng do mét mèi liªn
kÕt lçi. Nh÷ng mèi liªn kÕt thõa mÆc dï cã Ých v«
cïng, nh-ng chóng g©y ra nhiÒu vÊn ®Ò h¬n h¬n chóng
gi¶i quyÕt.
Trong nh÷ng môc sau, chóng ta sÏ bµn
luËn vÒ vµi vÊn ®Ò nghiªm tóc nhÊt:C¸c c¬n b∙o BroadcastNhiÒu frame ®-îc copy§a vßng lÆp

C¸c hÖ thèng broadcastNÕu kh«ng cã sù phèi hîp vßng tr¸nh phï hîp, th× c¸c
switch sÏ lµm ngËp lôt vÜnh viÔn kh¾p c¸c li
ªn kÕt m¹ng bëi c¸c
broadcast. §iÒu nµy ®«i khi ®-îc biÖn ®Én nh- mét c¬n b∙o broadcast.
H×nh 4.2 chØ ra b»ng c¸ch nµo mét broadcast cã thÓ ®-îc truyÒn lan
kh¾p c¶ m¹ng.

H×nh 1 C¬n b∙o broadcast

NhiÒu frame ®-îc copy

VÊn ®Ò kh¸c lµ mét thiÕt bÞ cã thÓ

nhËn nhiÒu
b¶n copy cña cïng mét frame bëi v× frame cã thÓ
®Õn tõ c¸c ®o¹n kh¸c nhau cïng lóc. H×nh 4.3 chØ
ra b»ng c¸ch nµo nhiÒu frame cã thÓ ®Õn tõ nhiÒu
®o¹n ®ång thêi.


H×nh 2 NhiÒu frame ®-îc copy

B¶ng läc ®Þa chØ MAC sÏ lóng tóng vÒ n¬i
m
ét thiÕt bÞ ®-îc ®Þnh vÞ bëi v× switch cã thÓ
nhËn frame cña h¬n mét mèi liªn kÕt. Cã thÓ nãi
r»ng switch kh«ng thÓ chuyÓn tiÕp mét frame ®-îc
bëi v× nã cËp nhËt triÒn miªn b¶ng läc ®Þa chØ MAC
víi c¸c vïng ®Þa chØ phÇn cøng nguån ®-îc x¸c ®Þnh
.

Nhi
Òu vßng lÆp


Mét trong nh÷ng vÊn ®Ò lín nhÊt lµ nhiÒu
vßng ph¸t sinh kh¾p n¬i mét liªn kÕt m¹ng. C¸i nµy
cã nghÜa r»ng nh÷ng vßng lÆp cã thÓ xuÊt hiÖn bªn
trong nh÷ng vßng kh¸c. NÕu mét c¬n b∙o broadcast
khi ®ã xuÊt hiÖn, th× m¹ng kh«ng cã kh¶ n¨ng thùc
hiÖn ®ãng chuyÓn gãi. §Ó gi¶i quyÕt ba vÊn ®Ò nµy,
giao thøc Spanning Tree ra ®êi.


2.2.2.2. Layer 3 Switching.

Sù kh¸c nhau duy nhÊt gi÷a mét layer 3 switch
vµ mét router lµ c¸ch ng-êi qu¶n trÞ t¹o ra sù thùc
hiÖn vËt lý. C¸c router ruyÒn thèng sö dông c¸
c bé
vi xö lý ®Ó t¹o c¸c quyÕt ®Þnh cã chuyÓn tiÕp hay
kh«ng vµ c¸c switch thùc hiÖn viÖc chuyÓn tiÕp d÷
liÖu chØ dùa trªn phÇn cøng. Tuy nhiªn, mét vµi
router truyÒn thèng cã thÓ cã c¸c chøc n¨ng phÇn
cøng kh¸c nh- lµ trong mét vµi lo¹i cña kiÓu
higher
-
en
d. C¸c layer 3 switch cã thÓ ®-îc ®Æt ë
bÊt cø n¬i nµo trong m¹ng bëi v× chóng ®iÒu khiÓn
sù l-u th«ng hiÖu n¨ng cao cña m¹ng LAN vµ gi¸ c¶
hîp lý h¬n ®Ó thay thÕ cho router.

Layer 3 Switching lµ chuyÓn tiÕp gãi tÊt c¶ dùa
trªn phÇn cøng, vµ tÊt c¶ c¸c gãi

chuyÓn tiÕp ®-îc
thùc hiÖn bëi phÇn cøng ASICs. Layer 3 Switch thùc
sù lµ kh«ng kh¸c nhau vÒ chøc n¨ng so víi mét
router truyÒn thèng vµ thùc hiÖn cïng c¸c chøc n¨ng
®-îc liÖt kª sau ®©y:X¸c ®Þnh ®-êng ®i dùa trªn ®Þa chØ l«gicCh¹y kiÓm tra lçi tÇng 3 (
chØ trªn
header)Sö dông Time To Live (TTL)Xö lý vµ tr¶ lêi bÊt cø th«ng tin lùa
chän nµo
Cã thÓ cËp nhËt giao thøc qu¶n lý m¹ng
®¬n gi¶n (Simple Network Management
Protocol
-
SNMP) trong ®ã qu¶n lý dùa trªn
th«ng tin (Management Infomation Base
-
MIB)C
ung cÊp sù an toµn, b¶o mËt

C¸c lîi Ých cña layer 3 switching gåm cã:ChuyÓn tiÕp gãi dùa trªn phÇn cøngChuyÓn tiÕp gãi hiÖu n¨ng caoHigh
-
speed scalability§é trÔ nháGi¸ thµnh cña mçi cæng nháFlow accountingAn toµn, an ninhChÊt l-îng phôc vô (QoS)


2.2.2.3. Layer 4 Switching.

Layer 4 Switching ®-îc coi nh- lµ c«ng nghÖ
layer 3 switching dùa trªn phÇn cøng vµ còng cã thÓ
coi lµ øng dông (vÝ dô nh- lµ Telnet hoÆc FTP).
Layer 4 Switching cung cÊp thªm sù dÉn ®-êng h¬n
tÇng 3 b»ng c¸ch sö dông sè hiÖu cæ
ng ®-îc t×m thÊy
trong header tÇng Transport ®Ó quyÕt ®Þnh chän
®-êng ®i. Nh÷ng sè hiÖu cæng nµy ®-îc t×m thÊy
trong Request for Comment (RFC) 1700 vµ tham kh¶o
c¸c giao thøc tÇng cao h¬n, ch-¬ng tr×nh vµ c¸c øng
dông.

Th«ng tin tÇng 4 ®-îc sö dông ®Ó trî
gióp viÖc
quyÕt ®Þnh chän ®-êng ®i cho hÇu hÕt c¸c lo¹i. VÝ
dô nh- c¸c danh s¸ch truy nhËp më réng cã thÓ ®-îc
läc dùa trªn c¸c sè hiÖu cæng tÇng 4. Mét vÝ dô
kh¸c lµ tÝnh to¸n th«ng tin ®-îc lÊy bëi switching
NetFlow trong c¸c router higher
-
end cña Cisco.

Lîi Ých lín nhÊt cña layer 4 switching ®ã lµ
ng-êi qu¶n trÞ m¹ng cã thÓ cÊu h×nh mét layer 4
switch ®Ó -u tiªn l-u th«ng d÷ liÖu bëi øng dông,
cã nghÜa lµ chÊt l-îng phôc vô (QoS) cã thÓ ®-îc
x¸c ®Þnh ®èi víi mçi mét ng-êi dïng. VÝ dô nh- mét
sè ng-êi dïn
g cã thÓ ®-îc x¸c ®Þnh nh- lµ mét nhãm
video vµ cã nhiÒu quyÒn -u tiªn, hoÆc b¨ng th«ng
dùa trªn sù ®ßi hái ®Ó thùc hiÖn videoconferencing.

Tuy nhiªn, ng-êi dïng cã thÓ lµ thµnh phÇn cña
rÊt nhiÒu nhãm vµ ch¹y rÊt nhiÒu øng dông, c¸c
layer 4 switch ph¶i cã

thÓ cung cÊp mét b¶ng läc
rÊt lín hoÆc kho¶ng thêi gian tr¶ lêi sÏ tr¶i qua.
B¶ng läc nµy ph¶i to h¬n nhiÒu so víi b¶ng cña
switch layer 2 hoÆc layer 3. Layer 2 Switch cã thÓ
chØ cã b¶ng läc lín b»ng sè ng-êi dïng kÕt nèi vµo
m¹ng, cã thÓ thËm chÝ lµ Ýt h
¬n nÕu mét vµi trung
t©m ®-îc thùc hiÖn víi c¬ cÊu chuyÓn m¹ch. Tuy
nhiªn, mét layer 4 switch cã thÓ cã 5 hoÆc 6 ®Çu
vµo cho mçi mét thiÕt bÞ kÕt nèi vµo m¹ng! NÕu
layer 4 switch kh«ng cã b¶ng läc bao gåm tÊt c¶ c¸c
th«ng tin, switch sÏ kh«ng thÓ t¹o ra c
¸c kÕt qu¶
víi tèc ®é cao.

2.2.2.4. Multi
-
Layer Switching (MLS).

Multi
-
Layer Switching kÕt hîp c¸c c«ng nghÖ cña
layer 2, 3 vµ 4 switching vµ cung cÊp high
-
speed
scalability víi ®é trÔ nhá. Nã hoµn thµnh sù kÕt
hîp nµy cho ra tèc ®é cao víi ®é trÔ nhá b»ng

c¸ch
sö dông c¸c b¶ng läc rÊt lín dùa trªn tiªu chuÈn
thiÕt kÕ cña ng-êi qu¶n trÞ m¹ng.

Multi
-
Layer Switching cã thÓ t¹o ra l-u th«ng víi
tèc ®é lín vµ còng cung cÊp kh¶ n¨ng dÉn ®-êng tÇng
3 lµ c¸i cã thÓ lo¹i bá kh¶ n¨ng th¾t cæ chai cho
c¸c router m¹ng
. C«ng nghÖ nµy dùa trªn ý kiÕn mét
®-êng ®i, nhiÒu chuyÓn m¹ch.

Multi
-
Layer Switching cã thÓ t¹o ra quyÕt ®Þnh
®-êng ®i/chuyÓn m¹ch dùa trªn nh÷ng ®iÒu sau:§Þa chØ MAC nguån/®Ých trong frame Data
Link§Þa chØ IP nguån/®Ých trong header tÇng
NetworkGiao
thøc trong header tÇng NetworkSè hiÖu cæng nguån/®Ých trong header
tÇng Transport

Kh«ng cã sù kh¸c nhau nµo trong viÖc thÓ hiÖn
gi÷a switch tÇng 3 vµ tÇng 4 bëi viÖc quyÕt ®Þnh
®-êng ®i/chuyÓn m¹ch lµ ®Òu dùa trªn phÇn cøng.


2.3. Transparent bridging

2.
3.1. C¬ së.

C¸c bridge trong suèt ®-îc ph¸t triÓn ®Çu tiªn
t¹i C«ng ty ThiÕt bÞ Sè (Digital Equipment
Corporation) vµo ®Çu nh÷ng n¨m 1980. C«ng ty
Digital ®∙ ®Ö tr×nh c«ng tr×nh nµy tíi ViÖn nh÷ng
kü s- §iÖn tö vµ §iÖn ( IEEE), viÖn nµy x¸c nhËp
c«ng t
r×nh nµy vµo trong tiªu chuÈn IEEE 802.1. C¸c
bridge trong suèt rÊt phæ biÕn trong Ethernet hoÆc
nh÷ng m¹ng theo chuÈn IEEE 802.3. Ch-¬ng nµy cung
cÊp mét tæng quan vÒ c¸ch thøc tiÕn hµnh giao
th«ng cña c¸c bridge trong suèt vµ c¸c thµnh phÇn
giao thøc.


C¸c bridge trong suèt cã tªn nh- vËy bëi
v× bé d¹ng vµ sù ho¹t ®éng cña chóng lµ trong suèt
®èi víi hÖ thèng c¸c host. Khi c¸c bridge trong
suèt ®-îc bËt lªn, chóng häc cÊu h×nh ( topology)
cña m¹ng bëi viÖc ph©n tÝch ®Þa chØ nguån cña cña
c¸c frame ®-
îc göi ®Õn tõ tÊt c¶ c¸c m¹ng mµ bridge
®-îc g¾n vµo ®ã. NÕu, cho vÝ dô, mét bridge thÊy
mét khung ®Õn trªn Line 1 tõ mét Host A , bridge
kÕt luËn Host A cã thÓ ®-îc t×m thÊy qua m¹ng b»ng
viÖc kÕt nèi tíi Line 1. Qua qu¸ tr×nh nµy, bridge
trong suèt x©
y dùng mét b¶ng , nh- h×nh vÏ:

CÊu h×nh

26
-
1: C¸c bridge trong suèt x©y dùng
mét b¶ng x¸c ®Þnh r»ng mét host cã thÓ truy cËp


Bridge sö dông b¶ng cña nã nh- c¬ së ®Ó
truyÓn tiÕp. Khi mét khung nhËn ®-îc tõ mét trong
c¸c cæng cña bridge, bridge xem ®Þ
a chØ n¬i ®Õn cña
khung trong b¶ng néi t¹i cña nã. NÕu b¶ng chøa
liªn hÖ gi÷a ®Þa chØ n¬i ®Õn vµ bÊt kú cæng nµo cña
bridge ngoµi cæng trªn ®ã khung nhËn ®-îc, th×
khung ®-îc ®Èy tíi cæng ®ã. NÕu kh«ng cã mèi liªn
hÖ nµo ®-îc t×m thÊy, th× khung ®-îc ®
Èy tíi tÊt c¶
c¸c cæng trõ cæng mµ frame ®ã ®-îc nh©n. C¸c
Broadcast vµ Multicast còng ho¹t ®éng t-¬ng tù theo
c¸ch nµy.


C¸c bridge trong suèt c« lËp rÊt thµnh
c«ng giao th«ng trong ®o¹n, do ®ã gi¶m bít giao
th«ng trªn mçi ®o¹n riªng lÎ. §iÒu nµy th«ng

th-êng c¶i thiÖn thêi gian trÔ cña m¹ng, nh- ®-îc
nh×n thÊy bëi ng-êi dïng. Giíi h¹n giao th«ng ®-îc
gi¶m bít vµ thêi trÔ cña m¹ng ®-îc c¶i thiÖn phô
thuéc vµo mËt ®é giao th«ng trong ®o¹n liªn, còng
nh- sè l-îng truyÒn th«ng cña c¸c Broadcast vµ
Multic
ast.


Kh«ng cã mét nghi thøc bridge
-

bridge,
gi¶i thuËt Bridge
-

trong suèt kh«ng thÓ thùc hiÖn
®-îc khi tån t¹i nhiÒu ®-êng n«i, nèi c¸c bridge,
vµ c¸c m¹ng côc bé ( LANs) gi÷a bÊt kú hai m¹ng
LANs nµo trong liªn kÕt m¹ng. H×nh 26.2 minh ho¹
mét vßng
bridge nh- vËy.


Gi¶ thiÕt Host A göi mét frame cho Host B.
C¶ hai bridge nhËn frame vµ kÕt luËn chÝnh x¸c Host
A trªn m¹ng 2. Kh«ng may, sau ®ã Host B nhËn hai
b¶n "frame copy" cña Host A , c¶ hai bridge lÇn n÷a
sÏ nhËn khung trªn c¸c cæng, nèi víi m¹ng
1, cña
chóng v× tÊt c¶ c¸c Host nhËn tÊt c¶ th«ng ®iÖp
d¹ng broadcast. Trong vµi tr-êng hîp, c¸c bridge sÏ
thay ®æi c¸c b¶ng bªn trong cña chóng ®Ó x¸c ®Þnh
r»ng Host A thuéc vÒ M¹ng 1. Nh- vËy th×, khi Host
B tr¶ lêi cho frame cña Host A, c¶ hai bridge s
Ï
nhËn råi sau ®ã th¶ c¸c tr¶ lêi bëi v× c¸c b¶ng
cña chóng sÏ x¸c ®Þnh r»ng n¬i ®Õn ( Host A) lµ
trªn cïng ®o¹n m¹ng nh- frame nguån.H×nh 26 2 : c¸c vßng bridge dÉn ®Õn chuyÓn tiÕp
kh«ng vµ häc trong trong m«i tr-êng bridge trong
suèt kh«n
g chÝnh x¸c.

2.3.2. C¸c vßng bridge


Ngoµi nh÷ng vÊn ®Ò kÕt nèi c¬ b¶n, sù t¨ng
nhanh cña nh÷ng th«ng b¸o broadcast trong c¸c m¹ng
víi nh÷ng vßng ®¹i diÖn mét vÊn ®Ò m¹ng nghiªm tóc
tiÒm tµng. Xem l¹i H×nh 26 2 lÇn n÷a, gi¶ thiÕt
frame ban ®Çu cña Host A l
µ mét broadcast. C¶ hai
bridge sÏ tiÕp tôc chuyÓn tiÕp c¸c frame, sö dông
tÊt c¶ d¶i th«ng cña m¹ng vµ khãa sù truyÒn th«ng
cña c¸c gãi kh¸c trªn c¶ hai ®o¹n.


Mét cÊu h×nh ( topology) víi c¸c vßng ,
nh- ®-îc chØ ra trong H×nh 26 2, cã thÓ rÊt h÷u Ých

ng nh- cã h¹i tiÒm tµng. Mét vßng ngô ý r»ng sù
tån t¹i nhiÒu ®-êng dÉn xuyªn qua liªn kÕt m¹ng,
vµ mét m¹ng víi nhiÒu ®-êng tõ nguån tíi ®Ých cã
thÓ t¨ng thªm tÝnh chÞu ®ùng lçi m¹ng qua ®ã c¶i
thiÖn tÝnh linh ho¹t cña t«p«.Ch-¬ng III Ho¹t ®éng cña

Token Ring
Bridge vµ Switch

3.1. Giíi thiÖu vÒ m¹ng Token Ring

IBM giíi thiÖu phiªn b¶n Tocken Ring vµo n¨m
1994 nh- mét phÇn trong gi¶i ph¸p vµ kh¶ n¨ng nèi
kÕt dµnh cho toµn bé m¸y tÝnh vµ m«i tr-êng m¸y
tÝnh cña IBM, bao gåm:M¸y tÝnh c¸ nh©nM¸y tÝnh
tÇm chungMainframe vµ m«i tr-êng kiÕn tróc m¹ng hÖ thèngMôc tiªu cña phiªn b¶n Token Ring lµ thùc hiÖn
mét cÊu tróc ®i d©y ®¬n gi¶n, dïng c¸p xo¾n ®«i
nèi m¸y tÝnh vµo m¹ng th«ng qua æ c¾m ®iÖn trªn
t-êng vµ cã ®-êng d©y chÝnh tËp trung ë mét
n¬i.

Vµo
n¨m 1985, kiÕn tróc Token Ring cña IBM trë
thµnh tiªu chuÈn cña ANSI/IEEE.

C¸c ®Æc tÝnh cña Token Ring

M¹ng Token Ring lµ mét øng dông thùc tÕ cña
tiªu chuÈn IEEE 808.2. ChÝnh ph-¬ng ph¸p truy nhËp
vßng chuyÒn thÎ bµi, chø kh«ng ph¶i s¬ ®å c¸p, ph¶i
ph©n b
iÖt m¹ng Token Ring víi c¸c m¹ng kh¸c.

KiÕn tróc

KiÕn tróc m¹ng Token Ring ®iÓn h×nh b¾t ®Çu víi
vßng vËt lý. Tuy nhiªn, trong øng dông thùc tÕ cña
IBM, vßng c¸p h×nh sao ( Star Ring), c¸c m¸y tÝnh
trªn m¹ng ®-îc nèi víi mét hub trung t©m. Vßng
logic biÓu
thÞ ®-êng ®i cña thÎ bµi ( token) gi÷a 2
m¸y tÝnh. Vßng c¸p vÊt lý trong thùc tÕ n»m trong
hub. Ng-êi dïng lµ thµnh phÇn cña vßng, nh-ng hä
l¹i nèi kÕt víi vßng qua hub.
H×nh 3.1.1 Vßng logic s« ®å d©y dÉn trªn thªn
thùc tÕ l¹i
ch¹y qua hub

BÆc ®iÓm c¬ b¶n cña Token Ring

M¹ng Token Ring cã nh÷ng ®Æc tÝnh sau:CÊu h×nh star ringPh-¬ng ph¸p truy nhËp: chuyÓn thÎ bµi ( token
passing)C¸p UTP vµ STP ( IBM Lo¹i 1, 2 vµ 3)Tèc ®é truyÒn 4 Mbps vµ 16 MbpsTruyÒn d¶i réngQuy c¸ch ký
thuËt 802.5

D¹ng thøc khung

H×nh 3.1.2 minh ho¹ d¹ng thøc c¬ b¶n cña khung
d÷ liÖu Token Ring. KhÝch th-íc c¸c tr-êng trong
H×nh 13.2 kh«ng ®¹i diÖn cho kÝch th-íc tr-êng
trong khung thÊt. Tr-êng d÷ liÖu chiÕm phÇn lín
khung.H
ub

Giíi h¹n ®Çu

§iÒu khiÓn
truy

nhËp

§iÒu khiÓn
khung

§Þa chØ ®Ých

§Þa chØ
nguån

D÷ liÖu

CRC

Giíi
h¹n cuèi

Tr¹n
g th¸i khung
H×nh 3.1.2H×nh 2 Khung d÷ liÖu Token Ring

Tr-êng

M« t¶

Giíi h¹n ®Çu

Cho biÕt vÞ trÝ b¾t
®Çu khung

§iÒu khiÓn truy nhËp

Chã biÕt møc -u tiªn
cña khung vµ cho biÕt nã
lµ thÎ bµi hay khung d÷
liÖu

§iÒu khiÓn khung

HoÆc ch-a th«ng tin
Media Access Control cho
mäi m¸y tÝnh hoÆc chøa
th«ng tin “ tr¹m cuèi”
cho chØ ãét ã¸y tÝnh

§Þa chØ nÖuån

Cho báÕt ã¸y t
Ýnh
n‘o Õ· Öëá khunÖ

§Þa chØ ÕÝch

Chã báÕt ÕÞa chØ ã¸y
tÝnh sÎ nhË khunÖ

Th…nÖ tán chÝnhI tøc
tÝn háÖu

a÷ äáÖu Öëá

Chuçá káÓã khunÖ

Th…nÖ tán káÓã têa
泧椠䍒ä

dáíá h¹n cuèá

Cho báÕt vÞ têÝ kÕt
thóc khunÖ

Tê¹nÖ th¸á khunÖ

Chã báÕt khunÖ cã
Õ­îc thõa nh
ËnI sao chÐp
hay kh…nÖ v‘ cho báÕt cã
Õ¹á chØ ÕÝch hay kh…nÖ.


Ph-¬ng ph¸p vÇn hµnh cña vßng chuyÓn thÎ bµi

Khi m¸y tÝnh ®Çu tiªn trong m¹ng Token Ring
®¨ng nhËp m¹ng t¹o ra mét thÎ bµi ( Token) thÎ bµi
nµy du ngo¹n quanh vßng, th¨m do tõng m¸y tÝnh mét
c
ho ®Õn khi cã mét m¸y tÝnh ph¸t tÝn hiÖu cho biÕt
nã muèn truyÒn d÷ liÖu vµ giµnh quyÒn ®iÒu khiÓn
thÎ bµi. ThÎ bµi lµ mét lu«ng bÝt ®Þnh s½n, cho
phÐp m¸y tÝnh ®Æt d÷ liÖu lªn c¸p m¹ng. M¸y tÝnh cã
thÓ kh«ng truyÒn d÷ liÖu lªn c¸p trõ khi nã ®¹t
®-îc quyÒ
n së h÷u thÎ bµi. Trong khi thÎ bµi ®¨ng
bÞ së h÷u bëi mét m¸y tÝnh, nh÷ng m¸y tÝnh kh¸c
kh«ng thÓ tiÕn hµnh truyÒn d÷ liÖu. Sau khi lÊy
®-îc thÎ bµi m¸y tÝnh göi mét khung d÷ liÖu lªn
m¹ng. Khung nµy tiÕp tôc chuyÓn quanh vßng råi
dõng l¹i t¹i m¸y tÝnh c
ã ®Þa chØ khíp víi ®Þa chØ
®Ých trªn khung.

M¸y tÝnh ®Ých sao chÐp khung d÷ liÖu sang vïng
nhí ®ªm cña nã råi ®¸nh dÊu vµo tr-êng tr¹ng th¸i
cña khung ®Ó th«ng b¸o r»ng d÷ liÖu ®∙ ®-îc tiÕp
nh©n. Khung d÷ liÖu l¹i theo vßng quay trë vÒ m¸y
göi, t¹i ®©y c
uéc truyÒn ®-îc x¸c nhËn lµ thµnh
c«ng. M¸y göi sÏ lo¹i bá khung d÷ liÖu ra khái vßng
vµ göi lªn vßng mét thÎ bµi míi.

Mçi lÇn chØ cã mét thÎ bµi ho¹t ®éng trªn m¹ng
vµ thÎ bµi chØ xoay vßng theo mét chiÒu. ChuyÓn thÎ
bµi mang tÝnh quyÕt ®Þnh, cã nghÜa lµ

m¸y tÝnh
kh«ng thÓ truy cËp m¹ng nh- nã vÉy cã thÓ truy nhËp
trong m«i tr-êng CSMA/CD. NÕu thÎ bµi cã s½n, m¸y
tÝnh cã thÓ sö dông thÎ bµi ®Ó göi d÷ liÖu. Mèi m¸y
tÝnh ®ãng vai chß nh- mét bé chuyÓn tiÕp mét chiÒu,
t¸i t¹o thÎ bµi vµ chuyÓn nã ®i.

Gi¸m s¸
t hÖ thèng

M¸y tÝnh ®Çu tiªn ®¨ng nhËp m¹ng ®-îc hÖ thèng
Token Ring ph©n c«ng gi¸m s¸t ho¹t ®éng cña m¹ng.
Bé gi¸m s¸t nµy kiÓm tra nh»m ®¶m b¶o khung d÷ liÖu
®-îc truyÒn
-

nhËn ®óng n¬i, ®óng chç, b»ng c¸ch
kiÓm tra ®Ó t×m xem cã khung d÷ liÖu nµo lu©n
ch
uyÓn tõ mét vßng trë lªn vµ ®¶m b¶o mçi lÇn chØ
cã mét thÎ bµi trªn m¹ng.

NhËn biÕt m¸y tÝnh

Khi mét m¸y tÝnh míi ®¨ng nhËp, hÖ th«ng Token
Ring kÕt n¹p m¸y tÝnh ®ã ®Ó nã trë thµnh mét phÇn
cña vßng. Thñ tôc kÕt n¹p bao gåm:KiÓm tra xem cã ®Þa chØ trïng

nhau kh«ngTh«ng b¸o cho c¸c m¸y tÝnh kh¸c trªn m¹ng biÕt
vÒ sù hiÖn ®iªn cña m¸y tÝnh míi.

C¸c thµnh phÇn phÇn cøngHub
§-êng c¸p
C¸p nèi t¹mBé nèiBé läc ph-¬ng tiÖn

B¶ng ph©n phèiBé chuyÓn tiÕpCard m¹ngC¸p quang

3.2. Token Ring switch vµ bridge


3.2.1. Tæng quan Token Ring Switching


T¹i sao c¸c kh¸ch hµng l¹i chuyÓn sang switch.
Ngµy nay, c¸c kiÕn tróc liªn m¹ng chia sÎ ph-¬ng
tiÖn hub vµ router ®ang tiÕn hãa, bao gåm nh÷ng
c«ng nghÖ míi vµ c¸c kh¶ n¨ng míi ®Çy hiÖu qu¶.
Nh÷ng ng-êi qu¶n trÞ m¹
ng ngµy cµng ®ßi hái triÓn
khai m¹ng cã tÝnh co gi∙n, ®Çy mÒm dÎo sÏ ®iÒu tiÕt
c¸c yªu cÇu ngµy cµng lín vÒ b¨ng th«ng, sù æn ®Þnh
vµ cã thÓ qu¶n lý, trong khi ®ã tèi thiÓu hãa c¸c
chi phÝ tµi chÝnh ®èi víi c¬ së h¹ tÇng m¹ng. Tõ
nh÷ng yªu cÇu ®ã, ngµng c«
ng nghiÖp m¹ng ®ang tiÕn
hãa vÒ phÝa c¸c kiÕn tróc m¹ng míi: ®ã lµ liªn m¹ng
cã chuyÓn m¹ch.


C¸c liªn m¹ng cã chuyÓn m¹ch tÝch hîp c¸c
thiÕt bÞ switch vµo c¸c m¹ng chia sÎ ph-¬ng tiÖn ®Ó
tèi -u hãa lîi Ých cña c¶ routing vµ switching. C¸c
LAN switch ®-îc
thªm vµo ®Ó t¨ng thªm b¨ng th«ng vµ
lµm gi¶m sù t¾c nghÏn trªn c¸c hub chia sÎ ph-¬ng
tiÖn hiÖn cã, trong khi nh÷ng c«ng nghÖ backbone
míi nh- lµ ATM (Asynchronous Transfer Mode)
switching vµ ATM router, cung cÊp c¸c b¨ng th«ng
backbone tuyÖt vêi h¬n cã th
Ó ®¸p øng c¸c yªu cÇu
cña c¸c dÞch vô ®ßi hái chuyÓn d÷ liÖu tèc ®é cao
qua.


Hçu hÕt c¸c nhµ thiÕt kÕ m¹ng hiÖn nay b¾t
®Çu tÝch hîp c¸c thiÕt bÞ switching vµo trong c¸c
m¹ng chia sÎ ph-¬ng tiÖn hiÖn cã cña hä ®Ó ®¹t ®-îc
c¸c môc ®Ých sau:T¨ng c-êng b¨ng

th«ng cã thÓ cho mçi ng-êi
dïng, lµm gi¶m bít sù t¾c nghÏn trong m¹ng
chia sÎ ph-¬ng tiÖn cña hä.Tèc ®é c¸c bé vi xö lý t¨ng theo sè mò, -u
®iÓm cña c¸c øng dông vµ c¸c tÖp cÇn nhiÒu b¨ng
th«ng, vµ sù më réng cña sè l-îng ng-êi dïng th¸ch
thøc kh¶ n¨n
g cña c¸c m¹ng chia sÎ ph-¬ng tiÖn hiÖn
hµnh ®Ó cung cÊp b¨ng th«ng ®ñ cho mçi ng-êi sö
dông vµ thiÕt bÞ trªn m¹ng.ViÖc ®iÒu khiÓn c¸c m¹ng VLAN b»ng c¸ch tæ
chøc c¸c ng-êi dïng m¹ng vµo c¸c nhãm lµm
viÖc l«gic ®éc lËp víi c¸c giao thøc vËt lý
cña hÖ thèn
g kÕt nèi c¸c hub, ®Ó gi¶m gi¸
cña viÖc di chuyÓn, thªm vµo, thay ®æi vµ
c¶i thiÖn tÝnh mÒm dÎo cña hÖ thèng m¹ng.TriÓn khai c¸c øng dông ®a ph-¬ng tiÖn næi
bËt trªn c¸c nÒn t¶ng chuyÓn m¹ch vµ c¸c
c«ng nghÖ kh¸c nhau, lµm cho chóng cã thÓ
phôc vô mét sè
l-îng lín c¸c ng-êi dïng.Cung cÊp mét con ®-êng tiÕn hãa su«n sÎ tíi
c¸c gi¶i ph¸p chuyÓn m¹ch hiÖu n¨ng cao nh-
lµ ATM

Ng-êi sö dông trªn c¸c m¹ng LAN chia sÎ th× ph¶i
chia sÎ lµ tranh giµnh b¨ng th«ng. Khi mét ng-êi sö
dông riªng biÖt yªu cÇu vµ sö dông

mét l-îng lín
b¨ng th«ng th× phÇn cßn l¹i kh«ng cßn ®¸p øng ®-îc
cho c¸c ng-êi dïng kh¸c trªn m¹ng LAN. Khi yªu cÇu
vÒ b¨ng th«ng v-ît qu¸ kh¶ n¨ng cã thÓ, c¸c ng-êi
dïng bÞ buéc ph¶i ®îi do ®ã lµm trÔ viÖc l-u th«ng
vµ xö lý. Nh- lµ mét kÕt qu¶, sè l-îng

ng-êi sö
dông mµ mét m¹ng LAN ®¬n lÎ cã thÓ hç trî lµ bÞ
giíi h¹n bëi nh÷ng yªu cÇu vÒ b¨ng th«ng cña nh÷ng
ng-êi sö dông ®ã.

LAN switching:Thay thÕ cho multiple
-
bridged LANCung cÊp c¸c kiÓu multiple bridging:Transparent bridgingSource
-
route bridgingSource
-
route transparent bridgingSource
-
route switchingCung cÊp kh¶ n¨ng truyÒn qua tèc ®é cao vµ
®é trÔ thÊpGi¶m broadcast (VLAN)Hç trî multi
-
layer switching (tïy chän)

RÊt nhiÒu ng-êi kÕt hîp LAN switching víi
Ethernet switching. Ethernet switching t
ruyÒn thèng
®∙ cung cÊp nhiÒu kh¶ n¨ng kh¸ m¹nh. C¶ switch
Ethernet vµ Token Ring cung cÊp nhiÒu -- ®iÓm.

Mét cÊu h×nh LAN ®iÓn h×nh ®-îc t¹o lËp theo c¬
së h¹ tÇng vËt lý nã ®ang kÕt nèi víi. C¸c ng-êi
dïng ®-îc ph©n nhãm dùa theo vÞ trÝ cña hä trong
mèi
quan hÖ víi hub hä kÕt nèi víi vµ c¸ch ®Ó c¸p
cã thÓ truyÒn trong hÖ thèng ®-êng d©y. Sù ph©n
®o¹n nãi chung ®-îc cung cÊp bëi router liªn kÕt
mçi hub chia sÎ víi nhau. KiÓu cña ph©n ®o¹n kh«ng
ph©n lo¹i c¸c ng-êi dïng theo nhãm lµm viÖc kÕt hîp
cña hä hoÆ
c yªu cÇu vÒ b¨ng th«ng.

Bëi v× c¸c switch còng cã thÓ hç trî chÕ ®é
multiple bridging, nh- lµ transparent bridging
(TB), source
-
route bridging (SRB) hoÆc lµ source
-
route transparent bridging (SRT), mét switch ®¬n lÎ
cã thÓ ®-îc sö dông ®Ó thay thÕ mét mul
tiple
-
bridged LAN.

C¸c vÊn ®Ò kÕt hîp víi c¸c m¹ng LAN chia sÎ vµ
sù næi bËt cña c¸c switch ®ang g©y ra sù thay ®æi
c¸c cÊu h×nh cña m¹ng LAN truyÒn thèng b»ng c¸c cÊu
h×nh liªn m¹ng VLAN chuyÓn m¹ch. C¸c cÊu h×nh VLAN
chuyÓn m¹ch thay ®æi c¸c cÊu h×nh LAN

theo c¸c c¸ch
sau ®©y:C¸c switch thay thÕ c¸c hub ®Çu cuèi trong
hÖ thèng ®-êng d©y kÕt nèi m¹ng. C¸c switch
lµ dÔ dµng cµi ®Æt víi mét sù thay ®æi nhá
hoÆc thËm chÝ lµ kh«ng thay ®æi vÒ c¸p vµ cã
thÓ hoµn toµn thay thÕ mét hub chia sÎ víi
mçi cæng phôc
vô cho mçi ng-êi dïng.C¸c VLAN ®-îc t¹o lËp ®Ó cung cÊp c¸c dÞch
vô ph©n ®o¹n mµ truyÒn thèng ®-îc cung cÊp
bëi c¸c router trong c¸c cÊu h×nh LAN. Mét
VLAN lµ mét m¹ng chuyÓn m¹ch ®ã lµ ph©n ®o¹n
l«gic bëi c¸c chøc n¨ng, c¸c nhãm dù ¸n,
hoÆc c¸c øng dông

mµ kh«ng quan t©m tíi vÞ
trÝ vËt lý cña ng-êi dïng. Mçi cæng switch
cã thÓ ®-îc Ên ®Þnh cho mét VLAN. C¸c cæng
trong mét VLAN chia sÎ c¸c broadcast. C¸c
cæng kh«ng thuéc VLAN ®ã kh«ng chia sÎ c¸c
broadcast nµy. Gi¶m broadcast sÏ c¶i thiÖn
toµn bé hiÖu n¨n
g cña m¹ng.TruyÒn th«ng gi÷a c¸c VLAN ®-îc cung cÊp bëi
routing tÇng 3 cña m« h×nh OSI.C¸c cÊu h×nh VLAN tËp hîp c¸c ng-êi dïng
bëi sù kÕt hîp l«gic h¬n lµ vÞ trÝ vËt lý.


Trong liªn m¹ng cã chuyÓn m¹ch, c¸c VLAN
cung cÊp sù ph©n ®o¹n vµ tæ chøc mÒm dÎ
o. Sö dông
c«ng nghÖ VLAN, b¹n cã thÓ ph©n lo¹i c¸c cæng
switch vµ c¸c ng-êi sö dông kÕt nèi vµo chóng vµo
c¸c truyÒn th«ng x¸c ®Þnh l«gic thó vÞ nh- sau:C¸c b¹n ®ång nghiÖp trong cïng mét phßngNhãm s¶n xuÊt chøc n¨ng chÐo nhauC¸c nhãm ng-êi sö dông kh¸
c nhau chia sÎ øng
dông hoÆc phÇn mÒm gièng nhau (nh- lµ c¸c
ng-êi dïng Lotus Note)

B¹n cã thÓ ph©n lo¹i c¸c cæng vµ c¸c ng-êi dïng
thµnh c¸c nhãm truyÒn th«ng thó vÞ trong mét switch
®¬n lÎ hoÆc trªn c¸c switch ®-îc kÕt nèi. B»ng c¸ch
ph©n lo¹i c¸c cæng v
µ ng-êi dïng cïng víi nhau
th«ng qua c¸c switch multiple, c¸c VLAN cã thÓ më
réng c¬ së h¹ tÇng x©y dùng ®¬n lÎ, x©y dùng liªn
kÕt, hoÆc thËm chÝ lµ c¸c m¹ng diÖn réng (WAN). C¸c
VLAN lo¹i bá c¸c rµng buéc vËt lý cña c¸c truyÒn
th«ng nhãm lµm viÖc.

Tïy chä
n, mét switch LAN cã thÓ cung cÊp
multilayer switching. VÒ c¬ b¶n, ®iÒu nµy cã nghÜa
lµ LAN switch cung cÊp mét chøc n¨ng ®Þnh h-íng
(Layer 3 Switching) thªm vµo bridging (Layer 2
Switching).

T¹i sao sö dông switch Token Ring:


Mét switch Token Ring h
o¹t ®éng nh- lµ mét
bridge nhiÒu cæng vµ cung cÊp:C¸c chÕ ®é multiple bridgingTèc ®é chuyÓn qua nhanh vµ ®é trÔ nháPh©n ®o¹n víi c¸c VLAN

§¬n gi¶n nhÊt, mét switch Token Ring lµ mét
bridge LAN nhiÒu cæng. Mét switch Token Ring nãi
chung cung cÊp chuyÓn
m¹ch víi ®é trÔ nhá vµ hç trî
VLAN.

Ph-¬ng thøc truyÒn thèng ®Ó kÕt nèi c¸c ph©n
®o¹n Token Ring lµ sö dông mét bridge source
-
routing (SRB). VÝ dô nh- c¸c bridge th-êng xuyªn
®-îc sö dông ®Ó nèi c¸c vßng nhãm lµm viÖc víi vßng
backbone. Tuy nhiªn, sù khëi
t¹o cña bridge cã thÓ
lµm gi¶m ®¸ng kÓ hiÖu n¨ng t¹i c¸c m¸y tr¹m cña
ng-êi dïng. C¸c vÊn ®Ò h¬n n÷a cã thÓ ®-îc giíi
thiÖu b»ng c¸ch tËp hîp l-u th«ng trªn vßng
backbone.

§Ó duy tr× hiÖu n¨ng vµ tr¸nh trµn vßng
backbone, b¹n cã thÓ ®Þnh vÞ c¸c server trªn

cïng
mét vßng nh- lµ mét nhãm lµm viÖc cÇn ph¶i truy
nhËp ®Õn server. Tuy nhiªn, viÖc ph©n t¸n c¸c
server ë kh¾p n¬i trªn m¹ng lµ cho chóng khã cã thÓ
sao l-u, qu¶n trÞ vµ b¶o ®¶m h¬n lµ nÕu chóng ®-îc
®Þnh vÞ trªn vßng backbone. Ph©n t¸n c¸c server
còng
giíi h¹n sè l-îng c¸c server mµ c¸c m¸y tr¹m
riªng biÖt cã thÓ truy nhËp.

C¸c router backbone cã thÓ cung cÊp sù chuyÓn
qua tèt h¬n so víi c¸c bridge vµ cã thÓ liªn kÕt
mét sè l-îng lín c¸c vßng mµ kh«ng trë thµnh qu¸
t¶i. C¸c router cung cÊp c¶ chøc n¨ng
bridging vµ
routing gi÷a c¸c vßng vµ ®∙ phøc t¹p hãa kü thuËt
®iÒu khiÓn broadcast. C¸c kü thuËt nµy trë nªn ngµy
cµng quan träng khi sè l-îng c¸c thiÕt bÞ trªn m¹ng
t¨ng lªn.

Trë ng¹i chñ yÕu cña viÖc sö dông router nh- lµ
mét backbone lµ mèi quan hÖ gi÷a

gi¸ thµnh cao tÝnh
cho mét cæng vµ thùc tÕ r»ng l-îng chuyÓn tiÕp nãi
chung kh«ng t¨ng khi c¸c cæng ®-îc thªm vµo. Mét
switch Token Ring ®-îc thiÕt kÕ ®Ó cung cÊp sù
chuyÓn qua víi tèc ®é d©y dÉn mµ kh«ng cÇn quan t©m
®Õn sè l-îng cæng trªn switch. Thªm v
µo ®ã,
Catalyst 3900 Token Ring switch cã thÓ ®-îc cÊu
h×nh ®Ó cung cÊp ®é trÔ rÊt nhá gi÷a c¸c cæng Token
Ring b»ng c¸ch sö dông cut
-
through switching.

Khi lµ côc bé, mét Token Ring switch cung cÊp
gi¸ thµnh nhá cho mçi cæng vµ cã thÓ cã ®é trÔ nhá
gi÷a c
¸c liªn tr¹m h¬n lµ router. Thªm vµo ®ã, mét
switch cã thÓ ®-îc sö dông ®Ó ®Ýnh trùc tiÕp mét sè
l-îng lín c¸c client hoÆc server bëi vËy thay thÓ
sù tËp trung

Nãi chung, mét switch Token Ring ®-îc sö dông
cïng chung víi mét router, cung cÊp kh¶ n¨ng kÕt
n
èi cao gi÷a c¸c ph©n ®o¹n Token Ring trong khi vÉn
cã ®iÒu khiÓn broadcast vµ kÕt nèi diÖn réng ®-îc
cung cÊp bëi router.

C¸c chÕ ®é bridging:
Cã n¨m chÕ ®é nãi chung trong c¸c m¹ng LAN hiÖn
nay:

Transparent Bridging:

Transparent Bridging ®Çu
tiªn ®-îc sö dông
trong m¹ng LAN Ethernet (mÆc dï nã th-êng xuyªn
®-îc sö dông trong m¹ng LAN Token Ring víi giao
thøc IPX, khi kh¸ch hµng kh«ng muèn cµi ®Æt modul
Novell ROUTE.COM)

Source
-
Route Bridging:

Source
-
Route Bridging (SRB) lµ ph-¬ng thøc cña
brid
ging ®-îc ph¸t triÓn bëi IBM cho nh÷ng ng-êi
dïng trong m¹ng Token Ring. Víi SRB, chñ yÕu ®-êng
®i tíi ®Ých lµ ®-îc x¸c ®Þnh tr-íc, trong thêi gian
thùc, -u tiªn viÖc göi d÷ liÖu.

Source
-
Route Transparent Bridging:

Source
-
Route Transparent Bridging dïng c¶

c¸c
c«ng nghÖ cña SRB vµ transparent bridging trong mét
thiÕt bÞ. C¸c bridge SRT thùc hiÖn SRB vµ
transparent bridging trong cïng thêi gian, mét gãi
cho mçi lÇn chuyÓn.

SRT sö dông cho c¸c m¹ng trén Ethernet vµ Token
Ring trªn ®ã mét vµi tr¹m thùc hiÖn so
urce
-
routing
cßn mét vµi tr¹m th× kh«ng. M¹ng Token Ring cã thÓ
®-îc cÊu h×nh víi c¸c giao thøc source
-
route bridge
nh- lµ SNA vµ NetBIOS, vµ c¸c giao thøc kh¸c
transparent bridge phæ biÕn nhÊt lµ Novell IPX.

Source
-
Route Translational Bridging:

Source
-
Rou
te Translational Bridging ®-îc sö
dông ®Ó chuyÓn gi÷a Ethernet vµ Token Ring, còng
nh- gi÷a FDDI vµ Token Ring.

Source
-
Route Switching:

Trong Source
-
Route Switching, switch häc vµ
chuyÓn tiÕp c¸c frame dùa trªn m« t¶ source route
cho c¸c tr¹m mµ lµ mét ho
Æc nhiÒu chÆng source
-
route bridge. Mét m« t¶ ®-êng ®i lµ mét phÇn cña
tr-êng th«ng tin ®Þnh h-íng (Routing Infomation
Field
-
RIF) mµ x¸c ®Þnh mét chÆng ®¬n lÎ. Nã ®-îc
®Þnh nghÜa nh- lµ mét sè hiÖu vßng, sè hiÖu bridge.

Khi mét source
-
routed frame ®Õn swit
ch, switch
sÏ häc m« t¶ ®-êng ®i cho chÆng gÇn nhÊt ®èi víi
switch. C¸c frame nhËn ®-îc tõ c¸c cæng kh¸c víi
cïng chÆng tiÕp theo cña m« t¶ ®-êng ®i x¸c ®Þnh tõ
®Ých cña chóng, sÏ ®-îc chuyÓn tiÕp ®Õn cæng t-¬ng
øng víi chÆng gÇn nhÊt võa x¸c ®Þnh ë trªn.

Source
-
Route Bridging:T×m kiÕm chÆng tiÕp
theo


Switch quyÕt ®Þnh dùa trªn chÆng tiÕp theo
trong RIF:All Routes Explorers (ARE) cho viÖc ph¸t
hiÖn ®-êngSpanning Tree Explorers (STE) cho l-îc ®å d÷
liÖuIBM Spanning Tree cho ST
E frame

Source
-
Route Bridging (SRB) lµ ph-¬ng thøc nguyªn
thuû cña bridging mµ IBM cung cÊp cïng víi Token
Ring. Mét Source
-
Route Bridge t¹o tÊt c¶ c¸c quyÕt
®Þnh chuyÓn tiÕp dùa trªn tr-êng th«ng tin ®Þnh
h-íng (Routing Infomation Field
-
RIF). Nã kh«ng nhí

hoÆc t×m kiÕm c¸c ®Þa chØ MAC. Bëi vËy, frame kh«ng
cã RIF sÏ kh«ng ®-îc chuyÓn tiÕp.

Víi SRB, mçi cæng trªn switch ®-îc Ên ®Þnh mét sè
hiÖu vßng vµ b¶n th©n switch còng ®-îc Ên ®Þnh mét
hoÆc nhiÒu sè hiÖu bridge. Th«ng tin nµy ®-îc sö
dông ®Ó x©y dùng c¸
c RIF vµ ®Ó t×m kiÕm tõ ®ã x¸c
®Þnh khi chuyÓn tiÕp mét frame.

C¸c Source
-
Route Bridge sö dông giao thøc IBM
Spanning
-
Tree ®Ó lo¹i ra c¸c b¶n sao ®-êng ®i. Giao
thøc IBM Spanning
-
Tree kh¸c so víi giao thøc IEEE
Spanning
-
Tree. NÕu switch hç trî SRB, nã còng


thÓ hç trî giao thøc IBM Spanning
-
Tree.

Client hoÆc server hç trî source routing nãi
chung sÏ göi mét frame th¨m dß ®Ó x¸c ®Þnh ®-êng ®i
®Õn ®Þa chØ ®Ých. Cã hai kiÓu frame th¨m dß: All
Routes Explorers (ARE) vµ Spanning Tree Explorers
(STE). TÊt c¶ c¸
c bridge sao chÐp c¸c frame ARE vµ
thªm th«ng tin ®Þnh h-íng cña chóng. ChØ c¸c bridge
ë tr¹ng th¸i chuyÓn tiÕp trong spanning tree míi
sao chÐp c¸c frame STE vµ thªm th«ng tin ®Þnh h-íng
cña chóng. C¸c frame ARE ®-îc sö dông ®Ó t×m ®-êng
khi c¸c frame ARE

v-ît qua tÊt c¶ c¸c con ®-êng
gi÷a hai thiÕt bÞ. Frame STE ®-îc sö dông ®Ó göi
l-îc ®å d÷ liÖu khi spanning tree ch¾c ch¾n r»ng
chØ cã mét b¶n sao cña mçi frame ®-îc göi tíi mçi
vßng.

Source
-
route Transparent Bridging:

T×m kiÕm ®Þa chØ MAC vµ chÆng t
iÕp theo trong RIFKÕt hîp Transparent vµ Source
-
route Bridging:C¸c frame kh«ng cã RIF lµ transparently bridgedC¸c frame cã RIF lµ source
-
route bridgedGiao thøc IEEE Spanning Tree cho transparent vµ
STE frame

Source
-
route Transparent Bridging (SRT) lµ

mét
chuÈn IEEE kÕt hîp Source
-
route Bridging vµ
Transparent Bridging. Mét bridge SRT chuyÓn tiÕp
frame kh«ng cã RIF dùa trªn ®Þa chØ MAC ®Ých. Frame
cã RIF ®-îc chuyÓn tiÕp dùa trªn RIF.

Mét vµi giao thøc nh- lµ SNA ®Çu tiªn cè g¾ng ®Ó
thiÕt lËp mét kÕt n
èi sö dông mét frame kh«ng cã
RIF. Trong tr-êng hîp SNA, frame thö nghiÖm nµy sÏ
®-îc göi ®Ó xem ®Ých cã thuéc cïng mét vßng víi
nguån kh«ng. NÕu frame thö nghiÖm kh«ng tr¶ lêi,
th× mét ARE test frame víi RIF sÏ ®-îc göi. NÕu SRT
bridging ®-îc sö dông, fra
me thö nghiÖm ®Çu tiªn
kh«ng cã RIF sÏ ®-îc chuyÓn tiÕp th«ng qua bridge
tíi ®Ých. §Ých sÏ tr¶ lêi, vµ ®-êng ®i spanning
tree th«ng qua c¸c bridge sÏ ®-îc sö dông. MÆc dï
®-êng ®i nµy ho¹t ®éng, nã vÉn cã thÓ g©y r¾c rèi.
M¹ng cã thÓ ®-îc cÊu h×nh víi back
bone song song
víi môc ®Ých l-u th«ng sÏ ®-îc ph©n t¸n trªn c¶ hai
®-êng. §iÒu nµy sÏ ho¹t ®éng tèt nÕu source
-
routing
®-îc sö dông. Tuy nhiªn, nÕu ®-êng ®i spanning tree
®-îc sö dông, th× chØ cã mét trong hai backbone
®-îc sö dông ®Ó chuyÓn l-u th«ng. Bac
kbone cßn l¹i
sÏ kh«ng ®-îc sö dông trõ phi cã lçi.

Mét vÊn ®Ò kh¸c lµ c¸ch sö dông c¸c b¶n sao cña
®Þa chØ MAC cña gateway SNA. SNA yªu cÇu ng-êi dïng
nhËp vµo ®Þa chØ MAC cña gateway ®Ých, nh- lµ 3745
Token Ring interface coupler (TIC). §Ó ng¨n c¶n
kh¸ch

hµng ph¶i nhËp ®Þa chØ sao l-u trong tr-êng
hîp gateway lçi, rÊt nhiÒu ng-êi thiÕt kÕ m¹ng SNA
®Æt mét gateway kh¸c trªn mét vßng kh¸c víi cïng
®Þa chØ MAC. §iÒu nµy sÏ lµm viÖc víi source
-
routing vµ cho phÐp tù ®éng phôc håi gateway lçi.
Tuy nhiªn, SRT k
h«ng chÊp nhËn cïng mét ®Þa chØ MAC
trªn hai vßng kh¸c nhau.

Source
-
Route Switching:
Ph©n ®o¹n siªu nhá cho c¸c ng-êi dïng ®Çu
cuèi cã nhiÒu b¨ng th«ng h¬n trong khi duy
tr× sè hiÖu vßngSwitch häc c¸c ®Þa chØ MAC cña c¸c tr¹m kÕt
nèi vµo c
¸c cængSwitch häc th«ng tin source
-
routing cho c¸c
tr¹m trªn phÝa c¸c source
-
route bridge


V× transparent bridging chuÈn kh«ng hç trî
th«ng tin source
-
routing, mét chÕ ®é bridging míi,
®-îc gäi lµ source
-
route switching, ®∙ ®-îc t¹o ra.
Source
-
route swit
ching chuyÓn nh÷ng c¸c frame kh«ng
chøa ®ùng th«ng tin ®Þnh h-íng, theo cïng c¸ch mµ
transparent bridging lµm. TÊt c¶ c¸c vßng mµ lµ
source
-
route switched

cã cïng sè hiÖu vßng, vµ
switch häc c¸c ®Þa chØ MAC cña nh÷ng bé tiÕp hîp
trªn nh÷ng vßng nµy.


Ngoµ
i viÖc häc nh÷ng ®Þa chØ MAC, switch
còng häc nh÷ng m« t¶ ®-êng ®i. Khi mét source
-
route frame vµo switch, switch häc m« t¶ ®-êng ®i
cho chÆng ng¾n nhÊt tíi switch. C¸c switch s©u ®ã
víi cïng chÆng kÕ tiÕp m« t¶ ®-êng ®i ®-îc chuyÓn
tiÕp tíi cæng víi sour
ce
-
route bridge chÝnh x¸c.


§iÒu nµy cã hai lîi Ých. Tr-íc hÕt, switch
kh«ng cÇn häc nh÷ng ®Þa chØ MAC cña nh÷ng thiÕt bÞ
trªn phÝa kh¸c cña mét source
-
route bridge, tõ ®ã
gi¶m bít nhiÒu sè l-îng nh÷ng ®Þa chØ MAC mµ
switch ph¶i gi÷ v÷ng. Thø hai, switch
cã thÓ hç trî
c¸c ®-êng ®i source
-
routing song song b»ng viÖc göi
frame tíi source
-
route bridge chÝnh x¸c.Trong khi mét switch hç trî source
-
route
switching duy nhÊt cã thÓ ®-îc sö dông tíi vi m«
ph©n ®o¹n mét Token Ring hiÖn h÷u trong mét m¹ng
source
-
r
oute bridge, nã kh«ng thÓ sö dông ®Ó thay
thÕ source
-
route bridge hiÖn h÷u mµ kh«ng cã
renumbering c¸c vßng hiÖn h÷u.
ChÕ ®é Bridging cho tõng cæng


Ngoµi viÖc hç trî mét sè l-îng lín c¸c kiÓu
switching, mét Token Ring switch cÇn ph¶i còng hç
trî nh÷ng ®Æc tÝnh m¹ng hiÖn h÷u. Cã hai ®Æc tÝnh g
®Æc biÖt mµ ph¶i ®-îc xem xÐt :


Hç trî c¸c b¶n sao TIC


Sù hç trî nh÷ng giao thøc (nh- IPX) c¸i mµ
cã thÓ kh«ng sö dông source
-
routing


NhiÒu ng-êi dïng SNA víi FEPs ®∙ sö dông
mét ®Æc tÝnh gäi lµ hç trî

b¶n sao TIC, n¬i mµ
multiple Token Ring coupler trªn FEP cã thÓ cã cïng
®Þa chØ MAC ®ã ( mÆc dï trªn nh÷ng vßng kh¸c nhau).
§iÒu nµy cung cÊp phiªn thiÕt lËp l¹i sö dông ®Þa
chØ MAC xen kÏ.


NhiÒu ng-êi dïng IPX chän transparently
bridge l-u th«ng IPX, h
¬n lµ cµi ®Æt thªm ®Æc tÝnh
ROUTE.COM ®-îc yªu cÇu víi source
-
route bridge l-u
th«ng IPX.


Bëi vËy, SRT switching ®-îc yªu cÇu ®èi
víi l-u th«ng IPX, vµ SRB ®-îc yªu cÇu cho hç trî
b¶n sao TIC. SRT kh«ng hç trî nh÷ng ®Þa chØ MAC b¶n
sao bëi v× nã kh«ng hç
trî IBM Spaning Tree hoÆc
nh÷ng ®-êng ®i song song. Kh¶ n¨ng ®Þnh nghÜa chÕ
®é switch bëi cæng cho phÐp hç trî b¶n sao TIC sÏ
®-îc sö dông trªn FEP cæng trong khi l-u th«ng IPX
®-îc göi chØ trªn nh÷ng cæng hç trî SRT.

3.2.2. C¸c ph-¬ng thøc ho¹t ®éng cña

Tokenring
Switch

Còng gièng nh- ®èi víi ethernet switch vµ bridge,
Token Ring switch vµ bridge còng cã ba kiÓu ho¹t
®éng chÝnh:

Store
-
and
-
forward

Víi ph-¬ng thøc ho¹t ®éng nµy, switch nhËn toµn
bé gãi tin vµ l-u vµo buffer cña nã vµ thùc hiÖn
kiÓm tra CRC
. Bëi v× nã ph¶i nhËn toµn bé gãi tin
th× míi chuyÓn tiÕp do ®ã thêi gian trÔ lín vµ biÕn
®æi theo ®é dµi cña gãi tin.

VÝ dô ®èi víi mét gãi tin 4k, truyÒn trªn mét
m¹ng 16Mbps th× th× thêi gian nhËn cña nã lµ 2048
micro gi©y cã nghÜa lµ h¬n 2ms. Thêi gian

nµy kh«ng
ph¶i lµ lín nh-ng trong mét m¹ng cã nhiÒu bridge
switch th× thêi gian trÔ trªn m¹ng cã thÓ lín nhÊt
lµ ®èi víi c¸c giao thøc ph¶i chê viÖc b¸o nhËn th×
míi göi tiÕp ®-îc gãi tin sau. §iÒu nµy lµm ¶nh
h-ëng ®Õn hiÖu n¨ng cña m¹ng

Cut
-
through (Rea
l Time)

Theo ph-¬ng thøc nµy, switch kh«ng copy toµn bé
gãi tin mµ chØ copy mét phÇn gãi tin (tõ 20 ®Õn 60
byte) vµo buffer cña nã. Sau ®ã nã thùc hiÖn c¸c
c«ng viÖc cÇn thiÕt ®Ó chuyÓn tiÕp gãi tin tíi c¸c
cæng cÇn thiÕt. Ph-¬ng thøc nµy lµm gi¶m thêi gia
n
trÔ nhá (cì 30 micro gi©y) trªn c¸c switch bëi v×
nã chuyÓn tiÕp gãi tin ®i ngay.

§èi víi ph-¬ng thøc nµy vÊn ®Ò quan träng lµ :

Cæng ®Ó chuyÓn tiÕp gãi tin ph¶i s½n sµng t¹i
thêi ®iÓm ®ã. Trong mét m¹ng cã mËt ®é truyÒn lín
th× nhiÒu gãi tin ph¶i ®îi t
r-íc khi ®-îc truyÒn
®i. §iÒu nµy lµm cho m¹ng mÊt ®i tÝnh tin cËy mµ
l¹i kh«ng ®¹t ®-îc hiÖu qu¶ vÒ tèc ®é.

Hai cæng nµy ph¶i cã cïng tèc ®é, nÕu c¸c cæng
kh«ng cïng tèc ®é th× ta kh«ng thÓ sö dông ph-¬ng
ph¸p nµy.

Kh«ng cã c¸c kiÓm tra lçi nªn c¸c gãi ti
n bÞ
lçi vÉn ®-îc chuyÓn tiÕp ®i. §iÒu nµy lµm tæn phÝ
b¨ng th«ng cña m¹ng v× viÖc truyÒn c¸c gãi tin ®ã
lµ v« Ých.

Adaptive cut
-
through:

§©y lµ c¸ch kªt hîp cña ph-¬ng ph¸p cut
-
though
vµ store
-
and
-
forward. Switch cã thÓ tù ®éng chuyÓn
gi÷a hai chÕ ®é nµy
dùa trªn mét ng-ìng tØ lÖ lçi
do ng-êi dïng ®Æt ra. Ban ®Çu m¹ng khëi ®éng ë chÕ
®é cut
-
through nh-ng sau ®ã nÕu tØ lÖ gãi tin bÞ
lçi lín h¬n mét ng-ìng nµo ®ã th× cæng ®ã l¹i tù
®éng chuyÓn vÒ kiÓu store
-
and
-
forward.

So s¸nh thêi gian trÔ cña hai ph-¬ng t
høc cut
-
through vµ store
-
and
-
forward3.3. Source
-
route bridging

3.3.1. PhÇn c¬ së


Gi¶i thuËt b¾c cÇu gi÷a lé tr×nh vµ nguån ®-îc
ph¸t triÓn bëi h∙ng IBM, vµ ®-îc ®Ò nghÞ víi tæ
chøc IEEE ®-a thµnh chuÈn IEEE 802.5, chuÈn nµy lµ
c¸ch ®Ó nèi c¸c m¹ng LAN

víi nhau. Tõ sù ®Ò nghÞ
®Çu tiªn ®ã, IBM ®∙ ®-a ra mét chuÈn nèi míi tíi tæ
chøc IEEE 802 ®ã lµ : Gi¶i ph¸p nèi trong suèt gi÷a
lé tr×nh vµ nguån (SRT
-

the source
-
route
transparent bridging solution). Sù b¾c cÇu trong
suèt gi÷a lé tr×nh vµ nguån lo¹i bá t
oµn bé SRB, vµ
®-a ra hai kiÓu nèi c¸c m¹ng LAN ®ã lµ : Trong suèt
vµ Trong suèt ®-êng ®i
-

nguån. MÆc dï sù b¾c cÇu
SRT ®∙ cã ®-îc nh÷ng hç trî nhÊt ®Þnh nh-ng c¸c
kiÓu ho¹t ®éng SRB vÉn ®-îc thùc hiÖn trªn mét ph¹m
vi réng. PhÇn nµy tr×nh bµy vÒ gi¶i thu
Ët göi frame
SRB c¬ b¶n vµ miªu t¶ c¸ tr-êng cña frame SRB.

3.3.2. Gi¶i thuËt SRB .


SRBs cã tªn nh- vËy bëi v× n¬i göi sÏ ®-a toµn
bé th«ng tin tõ nguån ®Õn ®Ých vµo Frame mµ nã
truyÒn ®i trªn toµn m¹ng LAN. SRBs cÊt vµ gö c¸c
frame nµy dùa vµo ®-êng ®i x
¸c ®Þnh xuÊt hiÖn trong
mét tr-êng riªng ë trong frame. H×nh 25
-
1 minh ho¹
m¹ng SRB cô thÓ.


Trong h×nh 25
-
1, Hot X muèn göi mét frame tíi
Hot Y. ban ®Çu Hot X kh«ng biÕt Hot Y cã cïng trong
mét m¹ng LAN hay kh«ng. §Ó x¸c ®Þnh ®iÒu nµy, Hot X
sÏ göi mét Fr
ame kiÓm tra, nÕu frame ®ã quay trë vÒ
Hot X mµ vÉn
H×nh 25
-
1.M¹ng SRB bao gåm c¸c m¹ng
Lan vµ c¸c Bridge

kh«ng x¸c ®Þnh ®-îc vÞ trÝ cña Hot Y, ®iÒu ®ã
cã nghÜa lµ Hot Y ë mét m¹ng LAN kh¸c vµ ®ã lµ vÊn
®Ò mµ Hot X cÇn ph¶i biÕt.

§Ó x¸c ®Þnh mét c¸ch chÝnh x¸c vÞ trÝ cña Hot Y
(Trong tr-¬ng h
îp Hot Y n»m ë mét m¹ng Lan kh¸c),
Hot X ph¶i göi ®i mét "Frame th¨m dß". Mçi bridge
thu "frame th¨m dß" nµy (Trong vÝ dô : Bridge 1 vµ
Bridge 2) vµ copy frame ®ã tíi tÊt c¶ c¸c cæng ra
cña nã. Th«ng tin vÒ ®-êng ®i sÏ ®-îc céng thªm vµo
frame khi chóng ®
i qua mét m¹ng con. Khi "frame
th¨m dß" cña Hot X tíi Hot Y, Hot Y göi tr¶ lêi tíi
tõng Hot riªng biÖt vµ sö dông toµn bé th«ng tin vÒ
®-êng ®i. Khi nhËn ®-îc tÊt cÈ c¸c frame tr¶ lêi
Hot X sÏ x¸c ®iÞnh ®-êng ®i tèt nhÊt.

Trong h×nh vÏ 25
-
1, ®-a ra hai ®-ê
ng ®i chÝnh
nh- sau :LAN 1


Bridge 1


LAN 3


Bridge 3


LAN
2LAN 1


Bridge 2


LAN 4


Bridge 4


LAN
2

Hot 1 ph¶i chän mét trong hai ®-êng ®i ë trªn.
ChuÈn IEEE 802.5 kh«ng cã mét quy ®Þnh cô thÓ nµo
®Ó phôc vô cho Hot X chän ®-êng, nh-ng nã cã

mét
sè nh÷ng gîi ý nh- sau:Frame ®Çu tiªn ®-îc thu.Tr¶ lêi cã chÆng ®-êng ng¾n nhÊtTr¶ lêi víi kÝch th-íc frame nhá nhÊt.Sù kÕt hîp cña c¸c chuÈn tr-íc.

Trong hÇu hÕt tÊt c¶ c¸c tr-êng hîp ®-êng ®i
n»m trong frame ®Çu tiªn ®-îc thu.

Sau khi ®
-êng ®i ®-îc chän, nã ®-îc ®-a vµo
tr-êng th«ng tin ®-êng ®i (RIF
-

Routing
Information Field) cña c¸c frame göi tíi Hot Y.
Tr-êng th«ng tin


t×m ®-êng chØ n»m trong c¸c frame göi tíi c¸c
m¹ng LAN kh¸c. C¸c th«ng tin vÒ ®-êng ®i ë trong
frame ®-îc x¸c ®Þn
h b»ng c¸ch dÆt bit quan träng
nhÊt trong tr-êng ®Þa chØ nguån( Source Address
field), gäi lµ bit chØ b¸o th«ng tin vÒ ®-êng
(RII).

3.3.3. §Þnh d¹ng Frame

Tr-êng th«ng tin vÒ ®-êng ®i ®-îc minh ho¹ cô
thÓ trong h×nh25
-
2, nã gåm cã hai tr-êng chÝnh :
Tr-êng

®iÒu khiÓn ®-êng vµ tr-êng ®¸nh dÊu ®-êng
(
Routing Control

and
Routing Descriptor
). C¸c
tr-êng nµy ®-îc miªu t¶ mét c¸ch tæng qu¸t nh- sau
:

(h×nh 25
-
2)


H×nh 25
-
2 : RIF trong c¸c frame ®Ó
göi tíi tÊt c¶ c¸c m¹ng LAN


(chuÈn

IEEE
802.5)

Tr-êng ®iÒu khiÓn ®-êng

Bao gåm bèn tr-êng nhá sau : Type, Length, D
bit, frame lín nhÊ
t.Tr-êng Type : Gåm ba kiÓu ®iÒu khiÓn ®-êng
cã thÓ thùc hiÖn ®-îc :§-êng riªng biÖt (Specifically routed) :
§¦îc sö dông khi nót nguån cung cÊp ®-êng ®i x¸c
®Þnh trong phÇn ®Çu cña RIF. C¸c Bridge göi frame
nµy b»ng c¸ch sö dông c¸c tr-êng x¸c ®Þnh
®-êng ®i.Th¨m dß tÊt c¶ c¸c ®-êng (All paths
explorer): §-îc sö dông ®Ó t×m c¸c ®iÓm ë xa. §-êng
®i nµy ®-îc chän khi frame nµy ®i qua tõng m¹ng.
C¸c Bridge thªm c¸c th«ng tin : sè Bridge, sè vßng
vµo frame khi nã ®-îc göi ®i (Bridge còng céng sè
vßng ®
Çu tiªn cña vßng ®Çu tiªn). N¬i ®Ých ®Õn nhËn
nhiÒu frame còng nh- nhiÒu ®-êng ®i tíi ®Ých.Th¨m dß c©y tæng thÓ (Spanning
-

tree
explorer ) : §-îc sö dông ®Ó t×m c©y ë xa. ChØ
nh÷ng Bridge ë trong c©y tæng thÓ göi c¸c frame nµy
th× míi thªm sè kÕt nèi v
µ sè vßng liªn kÕt vµo
trong frame khi nã ®-îc göi ®i. KiÓu th¨m dß c©y
tæng thÓ ®∙ lµm gi¶m sè l-îng c¸c frame ®-îc göi ®i
trong tiÕn tr×nh t×m kiÕm.Tr-êng Length : X¸c ®Þnh tæng ®é dµi cña RIF
(tÝnh theo byte). Tr-êng nµy cã ph¹m vi tõ 2 byte
®Õn 30
byte.Tr-êng bit D : X¸c ®Þnh vµ ®iÒu khiÓn h-íng
truyÒn cña frame (truyÒn ®i vµ truyÒn ng-îc l¹i).
Tr-êng bit D cã t¸c dông hoÆc lµ c¸c Bridge ®äc sè
vßng, sè bridge kÕt nèi trong bé phËn chØ ®-êng tõ
ph¶i qua tr¸i (trong tr-êng hîp göi ®i) hoÆc lµ tõ
tr¸i sang ph¶i trong tr-êng hîp truyÒn ng-îc l¹i.Tr-êng quy ®Þnh vÒ fÝch th-íc cùc ®¹i cña
frame : X¸c ®Þnh kÝch th-íc cùc ®¹i cña mét frame
mµ bé phËn chØ ®-êng cßn cã thÓ kiÓm so¸t ®-îc. N¬i
göi cã thÓ ®Æt kÝch th-íc cùc ®¹i cho frame mµ nã
truyÒn ®i,

nh-ng c¸c Bridge cã thÓ gi¶m kÝch th-íc
nµy xuèng nÕu nh- nã kh«ng cã kh¶ n¨ng truyÒn c¸c
frame cã kÝch th-íc lín nh- vËy.

Tr-êng ®¸nh dÊu ®-êng

Mçi tr-êng ®¸nh dÊu ®-êng bao gåm hai tr-êng
nhá:Sè vßng (12 bit) : G¸n gi¸ trÞ duy nhÊt
trong tõng m¹ng

®-îc kÕt nèi

.Sè l-îng bridge (4 bit ): G¸n gi¸ trÞ theo
sè l-îng vßng. Sè nµy kh«ng ph¶i lµ duy nhÊt trõ
khi nã song song víi Bridge kh¸c mµ Bridge nµy nèi
víi hai m¹ng vßng.

Nh÷ng ®-êng ®i ®ang xen kÏ liªn tôc c¸c bridge
vµ c¸c vßng. Mét tr-êng th«n
g tin vÒ ®-êng (RIF) cã
thÓ chøa nhiÒu h¬n mét tr-êng ®¸nh dÊu ®-êng. ChuÈn
IEEE x¸c ®Þnh sè l-îng cùc ®¹i cña tr-êng ®¸nh dÊu
®-êng lµ 14 (cã cùu ®¹i 13 bridge hoÆc hop bëi v×
sè bridge cuèi cïng lu«n b»ng 0).

Ngµy nay , IBM chØ râ sè l-îng cùc ®¹i cña
tr-êng ®¸nh dÊu ®-êng lµ 8 (7 bridge hoÆc ®o¹n
nèi). TÊt c¶ c«ng nghÖ Bridge ®Òu theo c¸ch thùc
hiÖn cña IBM.

Míi ®©y nh÷ng phÇn mÒm kÕt nèi cña IBM kÕt hîp
víi c¸c adapter cña m¹ng LAN míi ®-îc hç trî 13
hop.

3.3.4. Miªu t¶ mét sè chøc n¨ng c¬ b¶n cña v
iÖc nèi
gi÷a ®-êng ®i vµ nguån

§Ó truyÒn ®-îc nh÷ng gãi d÷ liÖu gi÷a c¸c m¹ng
vßng th× n¬i göi ph¶i biÕt ®-îc ®-êng tíi ®Ých. §Çu
tiªn n¬i göi dïng "frame kiÓm tra" ®Ó x¸c ®Þnh xem
®Ých cÇn ®Õn cã thuéc cïng mét m¹ng nhá hay kh«ng.
NÕu ®Ých cÇn x¸c ®Þnh ®ã

thuéc cïng mét m¹ng bridge
kh«ng cÇn ph¶i sö dông. Trong tr-êng hîp ng-îc
l¹i(®Ých ®ã n»m ngoµi m¹ng côc bé), n¬i göi sÏ göi
ra m¹ng ngoµi mét frame cã tªn lµ "frame th¨m dß",
frame nµy sÏ ®-îc truyÒn tíi tÊt c¶ c¸c Bridge, c¸c
Bridge sÏ céng th«ng tin vÒ

®-êng ®i vµo trong
frame nµy vµ göi chóng tíi tÊt c¶ c¸c cæng. V× vËy
®-êng ® tíi ®Ých sÏ ®-îc ghi nhËn. §Ých cÇn x¸c
®Þnh sÏ göi l¹i tÊt c¶ c¸c frame mµ nã thu ®-îc.
N¬i göi sau khi nhËn ®-îc c¸c frame tr¶ lêi sÏ chän
ra ®-êng ®i tíi ®Ých. Cã mét sè tiªu

chuÈn chÝnh
trong viÖc chän ®-êng ®ã lµ : thø tù c¸c frame ®Õn,
sè l-îng cña c¸c ®o¹n tíi ®Ých, MTU cùc ®¹i däc
theo ®-êng ®i hoÆc lµ kÕt hîp c¸c tiªu chuÈn trªn.
Trong Frame cßn cã mét bit gäi lµ RII(Routing
Information Indicator ChØ b¸o th«ng tin vÒ ®-ê
ng
®i). Nã lµ bit quan träng nhÊt ®-îc ®Æt trong ®Þa
chØ MAC cña nguån(n¬i göi) vµ nã ®-îc ®Æt bëi n¬i
göi.
Ch-¬ng IV Ho¹t ®éng cña RSTBPhÇn nµy m« t¶ hç trî bridge lµ chuyÓn ®æi
SourceRoute
-
Transparent Bridge. Nã bao gåm c¸c môc
sau:Giíi thiÖ
u vÒ SR
-
TBCho phÐp SR
-
TBChuyÓn ®æi SR
-
TB ho¹t ®éng nh- thÕ nµoSR
-
TB vµ Frame Relay

4.1. Giíi thiÖu vÒ chuyÓn ®æi SR
-
TB:

ChuyÓn ®æi Source Route
-
Transparent Bridge (SR
-
TB) kÕt nèi c¸c m¹ng sö dông source route bridge
(hay m¹ng source route) vµ transpare
nt bridge (hay
m¹ng transparent bridge). Nã kÕt nèi hai m¹ng mét
c¸ch trong suèt. C¸c m¸y tr¹m trong c¶ hai m¹ng
kh«ng nhËn thÊy sù tån t¹i cña bridge SR
-
TB. BÊt cø
mét m¸y tr¹m trong m¹ng kÕt hîp th× còng xuÊt hiÖn
trong chÝnh m¹ng cña nã.

Source routing
cã hiÖu lùc trong kiÓuSRT, gi÷a
source routing Token Ring gÇn kÒ. C¸c bridge chØ
source
-
route kh«ng thÓ cïng tån t¹i víi c¸c bridge
SRT lµ c¸i kÕt nèi c¸c m¹ng LAN Ethernet vµ Token
Ring. Bëi v× mét nót ®Çu cuèi Token Ring cÇn truyÒn
th«ng víi mét nót Ethe
rnet th× nã ph¶i ®-îc cÊu
h×nh ®Ó bá qua RIF. Nh-ng nÕu nót ®Çu cuèi ®-îc cÊu
h×nh ®Ó bá qua RIF th× nã kh«ng thÓ truyÒn th«ng
qua c¸c bridge source routing b×nh th-êng v× c¸c
bridge nµy ®ßi hái RIF.

SR
-
TB thùc hiÖn chøc n¨ng nµy b»ng c¸ch chuyÓn
c¸c frame

tõ m¹ng transparent bridging sang c¸c
frame source routing tr-íc khi chuyÓn tiÕp chóng
tíi m¹ng source routing. Bridge thùc hiÖn ®iÒu nµy
b»ng c¸ch duy tr× mét c¬ së d÷ liÖu ®Þa chØ cña c¸c
m¸y tr¹m ®Çu cuèi, mçi c¸i víi RIF t-¬ng øng trong
m¹ng source ro
uting. Nã còng ®iÒu khiÓn viÖc ph¸t
hiÖn ®-êng ®i thay mÆt c¸c m¸y tr¹m ®Çu cuèi hiÖn
diÖn trong m¹ng transparent bridging. Nã sö dông c¬
chÕ ph¸t hiÖn ®-êng ®Ó t×m ®-êng ®Õn m¸y tr¹m ®Ých
trong m¹ng source routing. Nã göi ®Þa chØ c¸c frame
tíi vïng ®iÓm ®
Ých ch-a biÕt trong khu«n d¹ng STE
(Spanning Tree Exporer).

SR
-
TB cã thÓ ®iÒu khiÓn ba kiÓu spanning tree
sau:Spanning tree h×nh thµnh bëi mét m¹ng
transparent bridgeSpanning tree h×nh thµnh bëi mét m¹ng
source routing bridgeMét spanning tree ®Æc biÖt
cña tÊt c¶
c¸c bridge SR
-
TB

Môc tiÕp theo th¶o luËn chi tiÕt ho¹t ®éng
cña SR
-
TB

4.2. Cho phÐp SR
-
TB.

Nh÷ng th«ng tin sau ph¸c th¶o c¸c b-íc khëi t¹o
yªu cÇu ®Ó cho phÐp c¸c lùa chän SR
-
TB bridge ®-îc
®-a ra bëi ASRT bridge:Enable bridge
: Cho phÐp bridgin
g trªn tÊt c¶
c¸c ghÐp nèi LAN. B¹n còng cã thÓ bao gåm
c¸c ghÐp nèi WAN (c¸c ®-êng nèi tiÕp) b»ng
c¸ch sö dông c©u lÖnh add port.Disable transparent

port #

Lµm mÊt hiÖu lùc
transparent bridging trªn c¸c ghÐp nèi.Enable source
-
routing

port#segment#[brid
ge#]

Cho phÐp source routing ®èi víi nh÷ng cæng
®-îc ®-a ra ë trªn. Khi source routing lµ
cho phÐp trªn nhiÒu h¬n hai cæng, mét sè