Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Θεσσαλονίκης - Οδηγός Σπουδών Νέου Προγράμματος

beadreceiptΑσφάλεια

16 Ιουν 2012 (πριν από 6 χρόνια και 1 μήνα)

879 εμφανίσεις

1

Τεχνολογικό


Εκπαιδευτικό


Ίδρυμα


Θεσσαλονίκης


Τεχνολογικό


Εκπαιδευτικό


Ίδρυμα


Θεσσαλονίκης


ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ (ΣΤΕΦ)

ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ


ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΝΕΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 200
4
-
200
52

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑΣπουδές

-

Τίτλος

Σπουδών

Αντικείμενο Σπουδών

Τίτλος Σπουδών
-

Επαγγελματικά Δικαιώματα

Δομή των Σπουδών και Βασικά Γνωστικά Αντικείμενα

Δυνατότητες Απασχόλησης


Διο
ίκηση και Προσωπικό

Διοίκηση του Τμήματος Πληροφορικής


Ακαδημαϊκή Οργάνωση


ΠροσωπικόΕγκαταστάσεις
-

Εξοπλισμός


Διοικητική Υποστήριξη Σπουδών

Παροχές προς τους φοιτητές


Ερευνητικά ΠρογράμματαΟργάνωση Σπουδών


Εισαγωγή
-

Εγγραφές
-

Ανακοινώσεις

Εγ
γραφές νεοεισαγόμενων φοιτητών


Ανανεώσεις εγγραφών


Κύκλοι σπουδών, έναρξη, διακοπή και λήξη μαθημάτων

3

Ακαδημαϊκό Ημερολόγιο


Πίνακας


Μαθημάτων

Οργάνωση , Μορφές Διδασκαλίας και Διάρκεια Σπουδών

Πτυχιακή Εργασία

Πρακτική Άσκηση

Βαθμός πτυχίου
-
Τίτλοι Σπο
υδώ
ν

Εκπαιδευτική ΥποστήριξηΦοιτητές

Χώροι Φοιτητών

Αθλητισμός στο Τ.Ε.Ι.


Συνελεύσεις


ΦοιτητώνΧρήσιμες Πληροφορίες

Διεύθυνση
-

Χρήσιμα Τηλέφωνα


URL


Πώς θα μας βρείτε
4

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ


Α’ ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ


Β’ ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ


Γ’ ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠ
ΟΥΔΩΝ


Δ’ ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ


Ε’ ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ


ΣΤ’ ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ


Ζ’ ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ5

Τμήμα Πληροφορικής

Σπουδές

-

Τίτλος

Σπουδών


To Τμήμα Πληροφορικής είναι ένα από τα έξι τμήματα της Σχολής Τεχνολογικών Εφαρμογών
(Σ.Τ.ΕΦ.) του ΤΕΙ Θεσσαλονίκης.


Η
λειτουργία του Τμήματος


άρχισε το Σεπτέμβριο του
1987 και οι πρώτοι απόφοιτοι πήραν το πτυχίο τους το Μάιο του 1991. Αυτή τη στιγμή, στο
Τμήμα φοιτούν περίπου 1.100 φοιτητές
.

Αντικείμενο Σπουδών

Στο Τμήμα Πληροφορικής διεξάγονται σπουδές στο γνωστικό π
εδίο της Επιστήμης της
Πληροφορικής, των Εφαρμογών της καθώς και της Ανάπτυξης Πληροφοριακών Συστημάτων.

Το


Τμήμα Πληροφορικής καλείται να υποβοηθήσει την κάλυψη αναγκών στην αγορά
εργασίας σε στελεχιακό δυναμικό υψηλού επιπέδου. Οι ανάγκες αυτές απορρέο
υν από τη
διαρκή προσέγγιση μιας νέας εποχής που σηματοδοτείται από τη ραγδαία εξέλιξη της
Κοινωνίας της Πληροφορίας και της Γνώσης (Information Society). Στα πλαίσια αυτά, για την
αρτιότερη εκπαίδευση των φοιτητών του Τμήματος, αξιοποιούνται


κατά κύριο λ
όγο:ενότητες από την Επιστήμη και τη Μηχανική Υπολογιστών (Computer Science &
Computer Engineering), όπου δίνεται έμφαση στις γενικές αρχές των υπολογιστών και
στα θέματα οργάνωσης, λειτουργίας και αρχιτεκτονικής υπολογιστικών συστημάτων.
ενότητες από τα

Πληροφοριακά και Επικοινωνιακά Συστήματα (Information &
Communication Systems), όπου μελετάται με μεγαλύτερη πληρότητα η
αλληλεπίδραση χρήστη
-
υπολογιστή, ο τρόπος εισαγωγής των εφαρμογών της
Πληροφορικής και των Επικοινωνιών σε μία επιχείρηση ή έναν οργαν
ισμό και οι
γενικές αρχές που πρέπει να ακολουθούνται για την αποτελεσματική ανάπτυξη των
συστημάτων αυτών.


Τίτλος Σπουδών
-

Επαγγελματικά Δικαιώματα

Το


Τμήμα Πληροφορικής απονέμει τον τίτλο του
Μηχανικού Πληροφορικής
. Με την
ολοκλήρωση των σπουδών τους

οι πτυχιούχοι του Τμήματος αποκτούν τις απαραίτητες
επιστημονικές και τεχνολογικές γνώσεις, οι οποίες τους επιτρέπουν να δραστηριοποιούνται
επαγγελματικά, υποστηρίζοντας με επιτυχία την αξιοποίηση των τεχνολογιών της
Πληροφορικής και των Επικοινωνιών σε ό
λους τους επιχειρησιακούς τομείς της κοινωνίας, και
οικονομίας. Οι πτυχιούχοι του Τμήματος Πληροφορικής, δύνανται να απασχολούνται τόσο
στον ιδιωτικό, όσο και στο δημόσιο τομέα, είτε αυτοδύναμα, είτε σε συνεργασία με άλλους
επαγγελματίες και επιστήμονες, σ
ε όλους τους τομείς αξιοποίησης των Πληροφοριακών και
Επικοινωνιακών Συστημάτων, σε θέματα που σχετίζονται με τη μελέτη, την ανάπτυξη, τη
διαχείριση, την εφαρμοσμένη έρευνα, την εκπαίδευση και την κατάρτιση.


Τα επαγγελματικά δικαιώματα των πτυχιούχων είνα
ι κατοχυρωμένα με βάση το Προεδρικό
Διάταγμα 345, Φ.Ε.Κ. 158/14
-
6
-
89.


Δομή των Σπουδών και Βασικά Γνωστικά Αντικείμενα

Η διάρκεια σπουδών στο Τμήμα

είναι οκτώ (8) εξάμηνα. Οι σπουδές στα πρώτα επτά (7)
εξάμηνα περιλαμβάνουν θεωρητική διδασκαλία, εργαστηρ
ιακές και φροντιστηριακές ασκήσεις,
εκπόνηση εργασιών, ασκήσεων πράξης και μελέτες περιπτώσεων, είτε αυτοδύναμα, είτε στα
6

πλαίσια συμμετοχικής εργασίας. Το όγδοο (8ο) εξάμηνο περιλαμβάνει υποχρεωτικά τη
διεξαγωγή Πρακτικής Άσκησης και την εκπόνηση Πτυχιακή
ς Εργασίας.


Το πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος Πληροφορικής κατανέμει τη διδασκαλία των
επιστημονικών και τεχνολογικών θεμάτων σε μαθήματα Γενικής Υποδομής (π.χ. Μαθηματικά),
σε μαθήματα Ειδικής Υποδομής (π.χ. Εισαγωγή στην Πληροφορική), σε μαθήματα Ειδικό
τητας
(π.χ. Βάσεις Δεδομένων) και σε μαθήματα Διοίκησης, Οικονομίας, Νομοθεσίας και
Ανθρωπιστικών Σπουδών (π.χ. Φιλοσοφία Επιστημών). Τα βασικά γνωστικά αντικείμενα του
Προγράμματος Σπουδών, μεταξύ άλλων είναι:
Αλγόριθμοι και Δομές Δεδομένων
Βάσεις Δεδομ
ένων και Ανάκτηση Πληροφοριών
Γλώσσες και Μεθοδολογίες Προγραμματισμού
Πληροφοριακά Συστήματα και Εφαρμογές
Τεχνολογία


Μηχανική
-

Ποιότητα Λογισμικού
Γραφικά Υπολογιστών


Ανάπτυξη Διεπαφών


Τεχνολογία ΠολυμέσωνΤεχνολογία Υπολογιστικών Συστημάτων κ
αι Δικτύων
Τεχνητή


Υπολογιστική Νοημοσύνη
-

Ευφυή Συστήματα


Η Πρακτική Άσκηση εκπονείται σε φορείς του Δημόσιου ή του Ιδιωτικού τομέα. Παρέχεται η
δυνατότητα στους φοιτητές να εργαστούν σε πραγματικό επαγγελματικό περιβάλλον,
συμμετέχοντας σε ομάδες


ε
ργασίας υπό επαγγελματική καθοδήγηση στελεχών των φορέων
υποδοχής τους, με σκοπό την, από κοινού με άλλους επαγγελματίες του κλάδου, εκπόνηση
συγκεκριμένου έργου και την ανάπτυξη των ατομικών δεξιοτήτων τους, μέσω διαδικασιών
συνεργατικότητας.


Η Πτυχιακή
Εργασία έχει μελετητικό, αναπτυξιακό ή ερευνητικό χαρακτήρα και εκπονείται από
κάθε


φοιτητή, είτε ατομικά, είτε στα πλαίσια ολιγομελούς ομάδας. Παρέχεται η δυνατότητα
στους φοιτητές να αποκτήσουν σημαντικές εμπειρίες από την ολοκληρωμένη μελέτη σε
βάθος,

ενός θέματος της ειδικότητάς τούς.


Δυνατότητες Απασχόλησης

Με βάση τις εξειδικευμένες επιστημονικές και τεχνολογικές γνώσεις που αποκτούν ως
φοιτητές, οι πτυχιούχοι του Τμήματος μπορούν να απασχοληθούν στο ιδιωτικό και δημόσιο
τομέα, είτε αυτοδύναμα, είτ
ε σε συνεργασία με άλλους επιστήμονες της πληροφορικής, στους
τομείς παροχής υπηρεσιών Λογισμικού καθώς και στην παραγωγή προϊόντων Λογισμικού
(ανάλυση και προγραμματισμός εφαρμογών, προγραμματισμός και ανάλυση συστημάτων).


Ειδικότερα οι πτυχιούχοι Τμημάτ
ων πληροφορικής, σύμφωνα με το σχετικό Προεδρικό
Διάταγμα που αφορά τα επαγγελματικά δικαιώματα, μπορούν να απασχολούνται στους
παρακάτω ενδεικτικά αναφερόμενους τομείς παροχής υπηρεσιών λογισμικού πληροφορικής
και στην παραγωγή προϊόντων λογισμικού πληροφ
ορικής :


ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ:

Μία νέα εφαρμογή μελετάται διεξοδικά, τίθενται οι λειτουργικές
προδιαγραφές,


αναπτύσσεται το λογικό ισοδύναμο του συστήματος, αναλύονται τα
δεδομένα, σχηματίζονται


διαγράμματα διεργασιών, δεδομένων και καταστάσεων και
κα
τόπιν προδιαγράφονται προγράμματα.


Παράλληλα,


τίθενται προδιαγραφές για τον
απαιτούμενο εξοπλισμό και εξετάζονται εναλλακτικές λύσεις με βάση τον συνδυασμό κόστους
-

οφέλους.


ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ:
Ο αναλυτής συστημάτων μπορεί να ασχοληθεί με το λεπτο
μερή
σχεδιασμό προγραμμάτων interfaces, και το σχεδιασμό προγραμμάτων που θα συνεπικουρούν
τις διεργασίες του λειτουργικού συστήματος.

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΒΑΣΕΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ:

Αναλαμβάνει καθήκοντα διαχείρισης όσον αφορά
στη χρήση


συστήματος βάσεως δεδομένων από χρήσ
τες και εφαρμογές. Διασφαλίζει τα
αρχεία των δεδομένων από απρόβλεπτες καταστροφές, όπως επίσης και από την πιθανότητα,
εσκεμμένης, παράνομης πρόσβασης.


Επιβάλλει κανόνες διατήρησης της πληρότητας των
δεδομένων. Καθορίζει σχήματα ελεγχόμενης πρόσβασης στ
α δεδομένα, αποδίδοντας
δικαιώματα πρόσβασης σε χρήστες και εφαρμογές.


ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ:

Τα δίκτυα υπολογιστών αποτελούν μία πραγματικότητα σε πολλά
εργασιακά


περιβάλλοντα. Ο διαχειριστής μπορεί να χρησιμοποιεί τις δυνατότητες του δικτύου
7

για παρακολού
θηση των χρηστών, δήλωση νέων χρηστών, προσδιορισμό των δικαιωμάτων
τους, ασφάλεια στην πρόσβαση, διασφάλιση των δεδομένων και αρχείων (backups),
Εισαγωγή νέων διαχειριστικών εφαρμογών και προγραμμάτων συστήματος, εκπαίδευση και
τέλος βοήθεια σε κάθε χρήστ
η του δικτύου.


ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ:

Σε ένα οργανωμένο περιβάλλον ανάπτυξης
εφαρμογών, γίνεται ανάλυση και σχεδιασμός της εφαρμογής και κατόπιν παραδίδονται
τμήματα στον προγραμματιστή, για υλοποίηση με μία γλώσσα προγραμματισμού. Επίσης, ο
προγραμμα
τιστής μπορεί να αναλαμβάνει και τη συντήρηση, τον έλεγχο, καθώς επίσης και
την τροποποίηση υπαρχόντων εφαρμογών


ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

O σχεδιασμός και η υλοποίηση μιας
εφαρμογής διαδικτύου απαιτεί χρήση εξειδικευμένων γλωσσών και γνώσεις

στη δομή των


πρωτοκόλλων. Οι προγραμματιστές αυτού του είδους σχεδιάζουν, αναπτύσσουν, δοκιμάζουν,
εγκαθιστούν, βελτιώνουν και συντηρούν ιστοσελίδες και εφαρμογές, που είναι προσπελάσιμες
από χρήστες του διαδικτύου.


ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ:

Σήμερα υπ
άρχουν πολλά έτοιμα προγράμματα, που
επιλύουν διάφορα προβλήματα και καταστάσεις. Πολλές φορές, η επικοινωνία για τη
μεταφορά δεδομένων μεταξύ τους απαιτεί ειδικά προγράμματα, τα λεγόμενα ενδιάμεσα
(interfaces). Ο προγραμματιστής συστημάτων είναι αυτός ανα
πτύσσει τέτοια προγράμματα,
καθώς και άλλα προγράμματα για την καλύτερη αξιοποίηση ενός λειτουργικού συστήματος.
Οι πτυχιούχοι του Τμήματος μπορούν επίσης να απασχοληθούν:στα Τ.Ε.Ι. και Α.Ε.Ι.

ως Ειδικό Τεχνικό Προσωπικό ή ως Εκπαιδευτικό Προσωπικό (με

την προϋπόθεση ότι κατέχουν μεταπτυχιακό ή διδακτορικό δίπλωμα σπουδών)στη μέση εκπαίδευση

ως καθηγητές Πληροφορικής κλάδου ΠΕ19

στα Ι.Ε.Κ.

ως εκπαιδευτές καισε ερευνητικά προγράμματα

ως μέλη ερευνητικών ομάδων σε θέματα εφαρμοσμένης
έρευνας


Οι πτυχ
ιούχοι που επιθυμούν να ακολουθήσουν μεταπτυχιακές σπουδές και να εξειδικευθούν
σε κάποιο γνωστικό αντικείμενο της Πληροφορικής ή να ασχοληθούν ερευνητικά, μπορούν να
εγγραφούν σε Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών (ΜΠΣ) για την απόκτηση μεταπτυχιακού ή
διδακτ
ορικού διπλώματος σε πανεπιστημιακά ιδρύματα της χώρας μας ή του εξωτερικού.
Παρέχεται η δυνατότητα λήψης υποτροφίας ΙΚΥ κατόπιν εξετάσεων (www.iky.gr)8

Διοίκηση και Προσωπικό


Διοίκηση του Τμήματος Πληροφορικής

Η Διοίκηση του Τμήματος ασκείται από τη Γ
ενική Συνέλευση, το Συμβούλιο και τον
Προϊστάμενο του Τμήματος. Η Γενική Συνέλευση απαρτίζεται από τα μέλη του Εκπαιδευτικού
Προσωπικού και οκτώ εκπροσώπους των φοιτητών. Στη Συνέλευση προεδρεύει ο
Προϊστάμενος του Τμήματος και τηρούνται πρακτικά από τη Γρ
αμματέα του Τμήματος.

Το Συμβούλιο του Τμήματος απαρτίζεται από τον Προϊστάμενο, τους δύο Υπεύθυνους των
Τομέων, έναν εκπρόσωπο των Φοιτητών, και έναν εκπρόσωπο του Ειδικού Τεχνικού
Προσωπικού

Η σημερινή σύνθεση του Συμβουλίου έχει ως εξής:

Πρόεδρος:
Ο Πρ
οϊστάμενος του Τμήματος,

κ. Κ. Διαμαντάρας, Αναπλ. Καθηγητής

Αναπληρωτής:

Ο Αναπλ.


Προϊστάμενος του Τμήματος, κ. Δ. Δέρβος, Αναπλ. ΚαθηγητήςΜέλη:


Ο Υπεύθυνος του Τομέα Ανάλυσης και Προγραμματισμού κ. Α. Στυλιάδης, Αναπλ.
ΚαθηγητήςΟ Υπεύθυνος της Τ
ομέα Συστημάτων και Τεχνολογίας Υπολογιστών κ. Δ. Δέρβος,
Αναπλ. ΚαθηγητήςΟ εκπρόσωπος του Ε.Τ.Π.Ο εκπρόσωπος των Φοιτητών


Γραμματέας:

Η κ. Μ. ΜαυροπούλουΑκαδημαϊκή Οργάνωση
-

Προσωπικό


Το


Τμήμα είναι οργανωμένο σε δύο Τομείς. Τον Τομέα
Ανάλυσης

και Προγραμματισμού

και τον Τομέα
Συστημάτων και Τεχνολογίας Υπολογιστών
. Κάθε τομέας είναι υπεύθυνος
για τη διδασκαλία ενός αριθμού μαθημάτων του προγράμματος σπουδών. Τα μέλη του
μόνιμου Εκπαιδευτικού Προσωπικού(Ε.Π) ανήκουν σε ένα


από τους δύο Τομείς.

Όργανα του
Τομέα είναι η Συνέλευση και ο Υπεύθυνος. Η Συνέλευση απαρτίζεται από τα μέλη του
εκπαιδευτικού προσωπικού που ανήκουν στον Τομέα και δύο εκπροσώπους των φοιτητών.

Ο Τομέας Ανάλυσης και Προγραμματισμού
καλύπτει τα γνωστικά αντικείμενα των
Γλωσσ
ών και Μεθοδολογιών Προγραμματισμού, τα Πληροφοριακά Συστήματα και τις
Εφαρμογές τους, την Ανάπτυξη Γραφικών Διεπαφών, τον Προγραμματισμό Διαδικτυακών
Εφαρμογών και την Τεχνολογία
-
Μηχανική
-
Ποιότητα Λογισμικού. Η Γ. Συνέλευση του Τομέα
απαρτίζεται από τα μέ
λη του Ε.Π πού ανήκουν σε αυτόν και δύο εκπροσώπους των φοιτητών.
Υπεύθυνος του Τομέα είναι ο Αναπλ. καθηγητής κ. Α. Στυλιάδης με αναπληρωτή του τον
Αναπλ. Καθηγητή κ. Π. Αδαμίδη.

Στον Τομέα αυτό

ανήκει

το παρακάτω μόνιμο εκπαιδευτικό προσωπικό.

9

Καθηγητ
ές:


Αναπληρωτές Καθηγητές:
Αδαμίδης Παναγιώτης, Ph.D, M.Sc.

Στυλιάδης Αθανάσιος, Ph.D, M.Sc.
Χατζηιωαννίδου Αικατερίνη, M.Sc
.
Επίκουροι Καθηγητές:

Βαλκάνος Νικόλαος, M.Sc
.
Δεληγιάννης Ιγνάτιος, Ph.DΚώστογλου Βασίλειος, M.Sc
.
Σαλαμπάσης Μιχαήλ
, Ph.D


Καθηγητές Εφαρμογών:
Γιακουστίδης Κωνσταντίνος, B.Sc
.Ράπτης Πασχάλης, M.Sc.Σιάκκα Χριστίνα,
Ph
.
D
Σφέτσος Παναγιώτης,
B
.
Sc
.

O Tομέας
Συστημάτων και Τεχνολογίας Υπολογιστώνκαλύπτει τα γνωστικά
αντικείμενα της Αλγοριθμικής και των Δομών Δεδομ
ένων, τις Βάσεις Δεδομένων και την
Ανάκτηση Πληροφοριών και την Τεχνολογία Υπολογιστικών Συστημάτων, Δικτύων,
Πολυμέσων και Ηλεκτρονικό Εμπόριο. Ο Τομέας καλύπτει επίσης και τα γνωστικά αντικείμενα
των Μαθηματικών, και Αγγλικών. Η Γ.Συνέλευση του Τομέα απα
ρτίζεται από τα μέλη του Ε.Π
πού ανήκουν σε αυτόν και δύο εκπροσώπους των φοιτητών. Υπεύθυνος του Τομέα είναι ο


Αναπλ. Καθηγητής κ. Δ. Δέρβος, με αναπληρωτή του τον Καθηγητή κ. Α. Βαφειάδη.


Στον Τομέα αυτό ανήκει


το παρακάτω μόνιμο εκπαιδευτικό προσωπι
κό:


Καθηγητές:


Βαφειάδης Αντώνιος, Ph.DΚλεφτούρης Δημήτριος, Ph.D, M.Sc.Σταμάτης Δημοσθένης, Ph.D

Αναπληρωτές Καθηγητές:
Βασιλακόπουλος Μιχαήλ, Ph.DΔέρβος Δημήτριος, Ph.D, M.Sc.Διαμαντάρας Κωσταντίνος, Ph.D, M.Sc.Επίκουροι Καθηγητές:
Βίτσας Βασίλειος, Ph.D, M.Sc.Κατσαβούνης Στέφανος, Ph.DΧειμωνίδης Θεοδόσιος, B.Sc.

Το Τμήμα καλύπτεται τεχνικά και διοικητικά από το παρακάτω Ειδικό Τεχνικό


Προσωπικό και Διοικητικό Προσωπικό:10

Ειδικό Τεχν. Προσωπικό:
Αμανατι
άδης Δημήτριος, M,Sc.Δα
μιανίδης ΦώτιοςΚαράμπας ΙωάννηςΚομμάτας ΑθανάσιοςΧατζηπαπάς ΝικόλαοςΔιοικητικό Προσωπικό:Ευμορφοπούλου ΑρτεμιςΜαυροπούλου ΜαρίαΣάγου Χρυσούλα

Το Τμήμα εξυπηρετείται σε ορισμένα μαθήματα και από τους παρακάτω Καθηγητές άλλων
τμημάτωνΔρ. Κωνσ
ταντίνος Κατωπόδης Καθηγητής, Γενικό Τμήμα Θετικών ΕπιστημώνΔρ. Αλεξάνδρα Παπαδοπούλου Επικ. καθηγήτρια, Γενικό Τμήμα Θετικών ΕπιστημώνΚωνσταντίνος Κούκιας Καθ. Εφαρμογών, Τμήμα ΑυτοματισμούΣοφοκλής Χάρης Καθηγητής, Τμήμα Αυτοματισμού

Για την κάλυψη

των αναγκών του τμήματος προσλαμβάνεται Έκτακτο Εκπαιδευτικό
προσωπικό (Επιστημονικοί και Εργαστηριακοί συνεργάτες).11

Εγκαταστάσεις
-

Εξοπλισμός


Oι εγκαταστάσεις του Τμήματος (Εργαστήρια, Αίθουσες


Διδασκαλίας, Γραφεία Καθηγητών
στεγάζονται στο κυρίως

κτίριο του Τμήματος (κτίριο 5 στο χάρτη) το οποίο κατασκευάστηκε
με προδιαγραφές κατάλληλες για τμήμα Πληροφορικής (υπόγειες καλωδιώσεις για την
παροχή


ηλεκτρικής ισχύος για την εγκατάσταση δικτύων) και σε ένα μικρότερο κτίριο, το
οποίο στεγάζει το εργασ
τήριο 301, την αίθουσα


πολλαπλής χρήσης (302), δύο γραφεία
καθηγητών και το Κέντρο διαχείρισης Δικτύων (Κτίριο 18 στο


χάρτη).

Τα θεωρητικά μαθήματα διεξάγονται στο
ισόγειο

του κτιρίου στις αίθουσες 101, 102, 109 και
στο αμφιθέατρο του Τμήματος. Τα εργα
στηριακά μαθήματα διεξάγονται στον πρώτο όροφο
και στις αίθουσες 201, 202, 208, 210 211 και 301 . Το εργαστήριο των Ψηφιακών
κυκλωμάτων διεξάγεται στην αίθουσα 3019,


στο παλιό κτίριο της ΣΤΕΦ (κτίριο 2 στον
χάρτη). Η αίθουσα 209 στον πρώτο όροφο του κτιρ
ίου στεγάζει τους εξυπηρετητές


και την
κεντρική δικτυακή διάταξη του τμήματος.

Ο


εκπαιδευτικός εξοπλισμός


είναι οργανωμένος σε έξη εργαστηριακούς χώρους και αποτελεί
ένα τοπικό


δίκτυο


το οποίο, εξυπηρετούν εξυπηρετητές γενικής χρήσης:UNIX Server
SUN Netra
Ι


με

OS


Solaris
(alcyon)UΝΙΧ Server
SGI Origin 200 με τέσσερις επεξεργαστές με OS ΙRIX (aetos)Dual Pent
ium με OS
linux
(hydra)Dual Pentium


με

OS W2K (Vod)Dual Pentium


με

OS linux
για

την

ασφάλεια

(firewall)

(tu
χ
)

και εξυπηρετητ
ές ειδικής χρήσης:UNIX Server DEC Alpha


3000/400
με

OS Compaq tru64(flaminco)Parallel NT Server SNI Primergy 560


για

τις

βάσεις

δεδομένων
(gypas)NT multiprocessor


machine (epsilon) (
βαθμολογία

φοιτητών
) (epsilon)Dual Pentium


με

OS W2K (Videocon
ference
και

video Server) (Vod)Pentium


III για τις ανάγκες τις πρακτικής άσκησηςPentium III για τις ανάγκες των DoODL εφαρμογών

Οι παραπάνω servers εξυπηρετούν


167 σταθμούς εργασίας κατανεμημένους :

α) σε έξη εργαστήριαΛειτουργικών Συστημάτων (Αί
θουσα 201) με 24 σταθμούς (Pentium III)Προγραμματισμού Ι
I

Αίθουσα 202) με 25 σταθμούς (Pentium IΙ)Πολυμέσων


(Αίθουσα 208) με 22 σταθμούς (Pentium IIΙ)Προγραμματισμού I

(Αίθουσα 211) με 25 σταθμούς (Pentium II)Δικτύων και Γραφικών (Αίθουσα 210) με 2
2 σταθμούς (Pentium III)Προγραμματισμού IΙΙ (Αίθουσα 108) με 20 σταθμούς (Pentium
P
4
)Διαδιικτυακώνν Εφαρμογών (Αίθουσα

301) με 27 σταθμούς (Pentium P4)

β)

σε μια αίθουσα (209) ελεύθερης άσκησης
με 6

σταθμούς (Pentium IIΙ)


γ) σε μια αίθουσα (302) πρα
κτικής άσκησης και ερευνητικών προγραμμάτων
(10 Pentium P4)


δ)

στα γραφεία του προσωπικού

(26 Pentium IIΙ και P4)


Όλοι οι παραπάνω σταθμοί αποτελούν ένα ενιαίο δίκτυο, το οποίο είναι δομημένο με τη
φιλοσοφία


ALL IN ONE. Κάθε ένας από τους πα
ραπάνω χώρους φέρει δομημένη καλωδίωση
12

και εξυπηρετείται από δικτυακό εξοπλισμό υψηλού επιπέδου (Cisco Switches 3550, 2950,
2916XL, 1924, και 3com Superstack II 500 ). Η διαχείριση του εξοπλισμού γίνεται


με
σύγχρονα πακέτα διαχείρισης (CiscoWorks, HP Οpen
view, MRTG, RRD). Ο δικτυακός κορμός
του τμήματος είναι δομημένος με πολύτροπες οπτικές ίνες, καλύπτει και τα δύο κτίρια και
είναι Gigabit Εthernet

Οι φοιτητές και το εκπαιδευτικό προσωπικό, έχουν και την δυνατότητα Dial
-
up πρόσβασης
στο δίκτυο του Τμήμα
τος και στον κυβερνοχώρο, μέσω


64 ISDN Modems( περιοχικός
αριθμός κλήσης 8962504440) και 24 PSDN modems(περιοχικός αριθμός κλήσης 8962504040).

Το Τμήμα διαθέτει και ένα πειραματικό ATM δίκτυο με 12 σταθμούς εργασίας και τον
αντίστοιχο δικτυακό εξοπλισμό (
Fore LE 155 ATM, Fore 2810 switches) και τους κατάλληλους
video encoders και decoders(Fore 300 AVA/AVT). Tο δίκτυο αυτό χρησιμοποιείται σε
εφαρμογές πολυμέσων.

13


Διοικητική Υποστήριξη Σπουδών


Η διοικητική υποστήριξη των σπουδών καλύπτεται από την Γραμματεία του Τμήματος. Η
υποστήριξη ενισχύεται μηχανογραφικά και καλύπτει πολλές δράσεις με έμφαση στις
παρακάτω:Εγγραφές, κατατάξεις και

μεταγραφέςΤήρηση μητρώων φοιτητώνΈκδοση πιστοποιητικώνΧορήγηση υποτροφιών και δανείωνΣυγκέντρωση, επεξεργασία στατιστικών δεδομένων σπουδώνΈκδοση δελτίων βαθμολογίας μαθημάτωνΈλεγχο προαπαιτούμενων, απαλλαγών από μαθήματαΈκδοση βιβλιαρίου σπ
ουδώνΈκδοση πτυχίων

H Γραμματεία του Τμήματος λειτουργεί καθημερινά 11:00
-
13:00 και βρίσκεται στο ισόγειο
του κεντρικού κτιρίου της Σχολής Τεχνολογικών Εφαρμογών(Σ.ΤΕ.Φ). Υπεύθυνες για το
φοιτητικό τμήμα της Γραμματείας είναι οι κ. Σάγου Χρυσούλα

(αν.άδ
εια) και κ.
Ευμορφοπούλου Αρτεμις. Στο χρονικό διάστημα αυτό κάθε φοιτητής μπορεί να προσέλθει και
να ενημερωθεί για οτιδήποτε τον απασχολεί ή για να


πάρει διάφορα έγγραφα, όπως:Βεβαίωση σπουδώνΠιστοποιητικό σπουδαστικής κατάστασηςΑναλυτική βαθμολογί
α σε επίσημα μορφήΠιστοποιητικό αποφοίτησης

Ο Χρόνος έκδοσης υπολογίζεται σε δύο με τρεις ημέρες.

Σε επείγουσες περιπτώσεις και μέχρι να εκδοθεί βεβαίωση σπουδών


ή πιστοποιητικό
σπουδαστικής κατάστασης , ο φοιτητής μπορεί να κάνει χρήση υπηρεσιακού σημ
ειώματος. Το
σημείωμα αυτό μπορεί να το χρησιμοποιήσει στην εφορία, στο Δημόσιο και Ιδιωτικό τομέα,
σε διάφορα ασφαλιστικά ταμεία π.χ ΙΚΑ, ΟΓΑ κ.λ.π ή οπουδήποτε κρίνει ο φοιτητής ότι θα
του φανεί χρήσιμο.

Για την έκδοση του δεν απαιτείται αίτηση. Ο φοιτητ
ής αποκτά το έντυπο από την γραμματεία
ή από την διεύθυνση
http://www.it.teithe.gr/
download
, το συμπληρώνει και πηγαίνει στην
γραμματεία μόνο για υπογραφή και σφραγίδα. Εκδίδεται αυθημερόν.

Μετά το

τέλος κάθε εξεταστικής περιόδου ο φοιτητής μπορεί να ενημερώνεται για την
βαθμολογία του από την διεύθυνση
epsilon.it.teithe.gr
.

Για να κάνει χρήση αυτής της
υπηρεσίας είναι απαραίτητο να προμηθευτεί username

και password από τη Γραμματεία της
Σχολής. Παρακαλούνται οι φοιτητές να κάνουν χρήση της παραπάνω υπηρεσίας και να μη
ζητούν αναλυτική κατάσταση βαθμολογία, αν σκοπός τους είναι μόνο η ενημέρωση.

Μετά το τέλος της πρακτικής άσκησης, για την οποία υπεύθυν
η είναι η αρμόδια επιτροπή, ο
φοιτητής καταθέτει αίτηση αναγνώρισή της, υπογεγραμμένη από τον υπεύθυνο της Πρακτικής
άσκησης του Τμήματος. Η αίτηση πρέπει να συνοδεύεται από


το


βιβλιάριο της πρακτικής
άσκησης υπογεγραμμένο από τον επόπτη καθηγητή και από

τον προϊστάμενο του Τμήματος.

Μετά το τέλος της πτυχιακής εργασίας, ο φοιτητής πρέπει να καταθέσει στην Γραμματεία
αίτηση εξέτασης, υπογεγραμμένη από τον επόπτη καθηγητή. Η αίτηση πρέπει να συνοδεύεται
και από πέντε αντίγραφα της πτυχιακής(τρία για την εξ
εταστική επιτροπή και δύο για το


αρχείο του Τμήματος). Η ημερομηνία εξέτασης ορίζεται με ευθύνη του επόπτη καθηγητή.
Μεταξύ της ημερομηνίας αίτησης και της ημερομηνίας εξέτασης πρέπει να παρεμβάλλονται
δύο εβδομάδες. Η ημερομηνία εξέτασης θα πρέπει να είν
αι εντός κάποιας από τις τέσσερεις
14

χρονικές περιόδους εξέτασης πτυχιακών εργασιών. Κάθε χρονική περίοδος εξέτασης
πτυχιακών είναι διάρκειας δύο εβδομάδων.

Μετά το τέλος των υποχρεώσεών του


(μαθήματα, πτυχιακή εργασία, πρακτική άσκηση),


ο
φοιτητής καταθέτ
ει αίτηση στη γραμματεία για να γίνει δεκτός στην επόμενη


ορκωμοσία.
Μαζί με την αίτηση καταθέτει και τα παρακάτω έγγραφα:Βεβαίωση έγκρισης πτυχιακήςΒιβλιάριο πρακτικής άσκησης και βεβαίωση ΠροϊστάμενουΦοιτητικό βιβλιάριο σπουδώνΔελτίο φοιτητικού ε
ισιτηρίουΔελτίο δωρεάν σίτισης και βεβαίωση από το γραφείο σίτισηςΒεβαίωση από τη σπουδαστική εστίαΒεβαίωση από τη βιβλιοθήκηΒιβλιάριο ασθενείαςΔιαγραφή από το Κέντρο Διαχείρισης Δικτύου

Ορκωμοσίες γίνονται συνήθως τρεις φορές το χρόνο και ανακοι
νώνονται στους υποψήφιους
αποφοίτους αρκετές μέρες πριν, με ανακοινώσεις στους πίνακες ανακοινώσεων και
τηλεφωνικά.

Πίνακες ανακοινώσεων υπάρχουν στο ισόγειο και τον πρώτο όροφο του


κεντρικού κτιρίου,


καθώς και έξω από τη γραμματεία. Υπάρχει επίσης και η
λεκτρονικός πίνακας ανακοινώσεων
στην διεύθυνση
http://www.it.teithe.gr/News

15

Παροχές προς τους φοιτητές


Στην αρχή κάθε ακαδημαϊκού έτους και μετά το τέλος των ανανεώσεων του χειμερινού
εξαμήνου ό
λοι οι φοιτητές


πρέπει να προμηθευτούν από το Σύλλογο Φοιτητών της
Πληροφορικής καινούργιο δελτίο φοιτητικού εισιτηρίου (πάσο). Για το σκοπό αυτό, πρέπει να
καταθέσουν στη γραμματεία του Τμήματος μια φωτογραφία. Φοιτητικό εισιτήριο δικαιούνται
φοιτητές μέ
χρι και του δωδέκατου τυπικού εξαμήνου.

Πτυχιούχοι άλλων σχολών που έγιναν
φοιτητές με κατατακτήριες εξετάσεις, δεν δικαιούνται το δελτίο.

Οι φοιτητές μπορούν να αποκτήσουν κάρτα δωρεάν σίτισης.


Πληροφορίες για τις
προϋποθέσεις μπορούν να πάρουν από το γρ
αφείο σίτισης (κτίριο 2
α
)

Οι φοιτητές δικαιούνται ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης εφόσον δεν έχουν τις σχετικές
παροχές από την οικογένειά τους. Για να κάνουν χρήση αυτής της παροχής θα πρέπει να
αποκτήσουν και βιβλιάριο υγείας, αφού καταθέσουν στη Γραμματεί
α του τμήματος υπεύθυνη
δήλωση με την οποία θα δηλώνεται ότι “δεν υπάρχει καμιά άλλη ασφάλιση" και μια
φωτογραφία.

Στους φοιτητές παρέχονται δωρεάν συγγράμματα, είτε με τη μορφή βιβλίων του εμπορίου,
είτε με την μορφή σημειώσεων. Τα παραπάνω βοηθήματα οι φ
οιτητές τα προμηθεύονται στην
αρχή κάθε εξαμήνου από τους διδάσκοντες καθηγητές. Δωρεάν βιβλία δεν δικαιούνται οι
φοιτητές από κατατακτήριες εξετάσεις.


16


Οργάνωση ΣπουδώνΕισαγωγή
-

Εγγραφές
-

Ανακοινώσεις


Φοιτητές στο Τμήμα Πληροφορικής


γίνονται


όσο
ι εγγράφονται σε αυτό ύστερα από:Πανελλήνιες Εξετάσεις
Μετεγγραφή από το ομότιτλο Τμήμα του Τ.Ε.Ι ΑθήναςΚατάταξη σαν πτυχιούχοι Τμημάτων Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Η κατάταξη γίνεται
ύστερα από εξετάσεις τις οποίες διοργανώνει το Τμήμα.

Οι διαγωνιζόμεν
οι εξετάζονται
στα Μαθήματα: Εισαγωγή στην Πληροφορική, Μαθηματικά και Προγραμματισμό.

Μετεγγραφή από αντίστοιχο τμήμα Εξωτερικού. Η μετεγγραφή γίνεται ύστερα από


εξετάσεις τις οποίες διοργανώνει το Τ.Ε.Ι.


Θεσσαλονίκης για όλη την χώρα. Οι
διαγωνιζόμε
νοι εξετάζονται στα μαθήματα: Δομές Δεδομένων, Λειτουργικά
Συστήματα και Βάσεις ΔεδομένωνΧωρίς εξετάσεις σύμφωνα με το νόμο (ειδικές περιπτώσεις)

Ο αριθμός των εισακτέων από γενικές εξετάσεις για το Ακαδημαϊκό έτος 2003
-
2004 ήταν 264
φοιτητές κατανεμημ
ένοι σε δύο εξάμηνα.


Εγγραφές νεοεισαγόμενων φοιτητών


Οι εγγραφές των νεοεισαγόμενων φοιτητών


γίνονται στο οικείο Τμήμα της Σχολής μέσα στα
χρονικά όρια που ορίζονται εκάστοτε με τις υπουργικές αποφάσεις, για την εισαγωγή νέων
φοιτητών και με


βάση τα δ
ικαιολογητικά που ορίζονται στις ίδιες αποφάσεις.

Για όσους προέρχονται από μετεγγραφή ή κατάταξη, για την εγγραφή τους απαιτείται η
έκδοση σχετικής απόφασης του Τμήματος, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

Φοιτητής που έχει εγγραφεί και παρακολουθεί μαθήμ
ατα σε ορισμένο Τ.Ε.Ι. δεν μπορεί να
είναι συγχρόνως φοιτητής και σε άλλο τριτοβάθμιο εκπαιδευτικό ίδρυμα.

Οι νεοεισαγόμενοι φοιτητές που κατέχουν την Αγγλική γλώσσα μπορούν να ζητήσουν την


απαλλαγή τους από


την υποχρέωση παρακολούθησή της.


Κατά την απα
λλαγή από την
υποχρέωση παρακολούθησης για κάθε επίπεδο (Αγγλικά Ι και ΙΙ), καταχωρείται ως βαθμός ο
βαθμός της αντίστοιχης εξέτασης.


Ανανεώσεις εγγραφών

Η ανανέωση γίνεται την πρώτη εβδομάδα του εξαμήνου και κατ'εξαίρεση για σοβαρούς
λόγους μπορεί να π
αραταθεί για μια ακόμη εβδομάδα με απόφαση Συμβουλίου του τμήματος.

Ο φοιτητής που δεν ανανέωσε την εγγραφή του για δύο (2) συνεχόμενα ή για τρία (3) μη
συνεχόμενα εξάμηνα σπουδών, χάνει τη δυνατότητα να συνεχίσει τις σπουδές


του και


διαγράφεται από τα μ
ητρώα του Τμήματος.

Με απόφαση του Συμβουλίου της Σχολής, μετά από γνώμη του Συμβουλίου του Τμήματος,
δύναται


να επιτραπεί επανεγγραφή διαγραφέντος φοιτητή, όταν συντρέχουν σοβαροί λόγοι,
μετά την υποβολή της σχετικής αίτησης και των αναγκαίων δικαιολογητ
ικών.

Η ανανέωση εγγραφής συνοδεύεται και από τη δήλωση μαθημάτων του εξαμήνου.
Κύκλοι σπουδών, έναρξη, διακοπή και λήξη μαθημάτων

17

Η βασική μονάδα φοίτησης στα Τ.Ε.Ι. είναι το διδακτικό εξάμηνο. Κάθε διδακτικό έτος που
αρχίζει την 1η Σεπτεμβρίου και λή
γει την 5η Ιουλίου, περιλαμβάνει δύο αυτοτελή διδακτικά
εξάμηνα: το Χειμερινό το οποίο αρχίζει την πρώτη Δευτέρα μετά τις 19 Σεπτεμβρίου και το
Εαρινό, το οποίο αρχίζει μετά τη λήξη των εξετάσεων β' περιόδου του χειμερινού εξαμήνου.
Μεταξύ των δύο εξεταστι
κών περιόδων του Χειμερινού εξαμήνου ή μετά τη λήξη της
δεύτερης εξεταστικής περιόδου και μέχρι την έναρξη του Εαρινού εξαμήνου μπορούν να
παρεμβάλλονται ημέρες ελεύθερες μαθημάτων. Κάθε διδακτικό εξάμηνο περιλαμβάνει 15
πλήρεις εβδομάδες για διδασκαλία τω
ν μαθημάτων και εργαστηρίων και δύο εξεταστικές
περιόδους διάρκειας δύο εβδομάδων η κάθε μια. Η δεύτερη εξεταστική περίοδος του Εαρινού
εξάμήνου γίνεται το πρώτο δεκαπενθήμερο του Σεπτεμβρίου του επόμενου ακαδημαϊκού
έτους.

Κατά τη διάρκεια των εξαμήνων, μ
αθήματα και εξετάσεις δε διεξάγονται τις επίσημες εορτές
και διακοπές που ορίζονται στον εσωτερικό κανονισμό του Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης.


Οι ακριβείς ημερομηνίες έναρξης και λήξης των μαθημάτων, των εξετάσεων και των
διακοπών του επόμενου διδακτικού έτους, κα
θορίζονται, από το Συμβούλιο του ΤΕΙ και
ανακοινώνονται με ευθύνη του αρμόδιου Αντιπροέδρου, ενιαία για όλες τις σχολές, το
αργότερο μέχρι τέλος Ιουνίου κάθε έτους
.

18

Ακαδημαϊκό ΗμερολόγιοΧρονική Περίοδος
=
Αντικείμενο
=
Διάρκεια σε
Εβδομάδες
=
=
=
ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞ
ΑΜΗΝΟ
=


Πρώτη Δευτέρα μετά
την

1η Σεπτεμβρίου
=
Δεύτερη Εξεταστική Περίοδος Εαρινού Εξαμήνου


προηγούμενου ακαδημαϊκού έτους
=
=
2

Πρώτη Δευτέρα μετά
την 19η Σεπτεμβρίου
=
Κατάθεση αποτελεσμάτων
-

Ανανεώσεις Εγγραφών
για το Χειμερινό Εξάμηνο
=
1Μαθήματα


Τροποποίηση Δηλώσεων
=
15Μαθήματα


με ενδιάμεση περίοδο διακοπών δύο
εβδομάδων για τις διακοπές των Χριστουγέννων
=
=
=
Πρώτη


Εξεταστική Περίοδος Χειμερινού Εξαμήνου
=
2Δεύτερη


Εξεταστική Περίοδος Χειμερινού Εξαμήνου
=
2

ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ

Κατάθεση αποτελεσμάτων
-

Ανανεώσεις Εγγραφών
για το Εαρινό Εξάμηνο
=
1Μαθήματα


Τροποποίηση Δηλώσεων
=
15Μαθήματα


με ενδιάμεση περίοδο διακοπών δύο
εβδομάδων για τις διακοπές του Πάσχα
=
=
=
Πρώτη


Εξεταστική Περίοδος Εαρινού Εξαμήνου
=
2

Λήξη Εαρινού
Εξαμήνου


είναι η 5
η

Ιουλίου
=
Κατάθεση αποτελεσμάτων
=
=
=
19

Πίνακας


Μαθημάτων


Κώδ

Πρ.

Α. Εξάμηνο

Ώρες

Α.Δ.ΜΘ/ΑΠ

Ε

Θ/ΑΠ


Ε

101Εισαγωγή στην Πληροφορική4

2

4

2

102Προγραμματισμός Υπολογιστών Ι

4

2

4

2

103Ψηφιακά Συστήματα

3

2

4

2

104Μαθηματική Ανάλυσ
η

46105Δεξιότητες Επικοινωνίας

3


1

4


2

111Αγγλικά Ι (προαιρετικό)


2


2

-

-


Κώδ.

Πρ.

Β. Εξάμηνο

Ώρες

Α.Δ.ΜΘ/ΑΠ

Ε

Θ/ΑΠ

Ε

201

102

Προγραμματισμός Υπολογιστών ΙΙ

4

2

4

2

202

101

Οργάνωση και Αρχιτεκτονική Υπολ. Συστημάτων

4

2


4


2

203Διακριτά Μαθημα
τικά

46204Αγγλική Ορολογία

4


6


205Οργάνωση
-
Διοίκηση Επιχειρήσεων

Οικονομία Επιχειρήσεων

46211Αγγλικά ΙΙ (προαιρετικό)

2

2

-

-


Κώδ

Πρ.

Γ. Εξάμηνο

Ώρες

Α.Δ.ΜΘ

Ε

Θ/ΑΠ

Ε

301Αριθ. Ανάλυση και Προγ/μος Επιστημονικών
Εφαρμογών

4

2

4

2

3
02

201

Δομές Δεδομένων

4

2

4

2

303

202

Λειτουργικά Συστήματα Ι

46304Πληροφοριακά Συστήματα Ι

4


6


305Θεωρία Πιθανοτήτων και Στατιστική

3

2

4

2


Κώδ

Πρ.

Δ. Εξάμηνο

Ώρες

Α.Δ.ΜΘ/ΑΠ

Ε

Θ/ΑΠ

Ε

401


Μεθοδολογίες Προγραμματισμού Ι

4

2

4

2

402Βάσεις Δ
εδομένων Ι

4

2

4

2

403Τηλεπικοινωνίες και Δίκτυα Υπολογιστών

46404Μηχανική Λογισμικού

4


6


405Επιχειρησιακή Έρευνα

46
20


Κώδ

Πρ.

Ε. Εξάμηνο

Ώρες

Α.Δ.ΜΘ/ΑΠ

Ε

Θ/ΑΠ

Ε

501Πληροφοριακά Συστήματα ΙΙ

46502Ανάπτυξη δι
επιφανειών Χρήστση

4

2

4

2

503Μεθοδολογίες Προγραμματισμού ΙΙ

4

2

4

2

504Τεχνητή Νοημοσύνη

4

2

4


2

505Διδακτικές Μέθοδοι

Δεοντολογία Επαγγέλματος

46511Επι
χειραματικότητα (προαιρετικό
-
συνεργασία με ΣΔΟ)

2

2

-

-


Κώδ

Πρ.

ΣΤ. Εξάμηνο

Ώρες

Α.Δ.ΜΘ/ΑΠ

Ε

Θ/ΑΠ

Ε

601Λειτουργικά Συστήματα ΙΙ

3


2

4


2

602


403

Δίκτυα Η/Υ

42

4

2

603


402

Βάσεις Δεδομένων ΙΙ

4


2

4

2

604Προγραμματισμός Διαδικτυακών Εφαρμογών

4


2

4


2

605Πληροφορική και Κοινωνία

Τεχνικές Προσέγγισης Α
γοράς εργασίας

46Κώδ

Πρ.

Ζ. Εξάμηνο

Ώρες

Α.Δ.ΜΘ/ΑΠ

Ε

Θ/ΑΠ

Ε

701Ανάπτυξη και Διαχείριση Εφαρμογών

4


2

4


2


702Ειδικά Θέματα Πληροφοριακών Συστημάτων

4


2


4

2


703Τεχνολογία Πολυμέσων

4


2

4


2


704Νευρωνικά Δίκτυα

3


2


4

2

705Ειδικά Θέματα Τεχνητής Νοημοσύνης

3


2


4


2


706Παράλληλα και Κατανεμημένα Συστήματα

3


24


2


707Γραφικά Υπολογιστών

3


2

4


2


708Επεξεργασία Σήματος και Εικόνας

4


2


4


2


709Ποιότητα και Αξιοπιστία Λογισμικού

4


2


4


2


710Ειδικά Θέματα Βάσεων Δεδομένων

4


2


4

2

711Ευφυή Συστήματα

3


2
4
2


712Ειδικά θέματα δικτύων

4


2


42


713Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης

4


2


42


714Προηγμένες Αρχιτεκτονικές Υπολογιστών

3


2


42


715Ηλεκτ
ρονικό Εμπορίο

3


2


42


716Ασφάλεια Πληροφορικών Συστημάτων

3


2


42


717Γλώσσες και Μεταγλωτττιστές

4


2


42


750Εξόρυξη Πληροφορίας από Βάσεις Δεδ.(προαιρετικό)

2


2


-


-

751Συστήματα Γεωγραφικών Πληροφ
.
ορι

(προαιρετικό)

2


2


-

-

Από το Ζ Εξάμηνο πρέπει να επιλεγούν οπωσδήποτε το μάθημα Ανάπτυξη και
Διαχείριση Εφαρμογών και τέσσερα ακόμα μαθήματα(σύνολο 30 Α.Δ.Μ).


21


Κώδ

Πρ.

Η. Εξάμηνο
=


Α.Δ.Μ

801Πτυχιακή Εργασία
=
15802Πρακτική Εργασία
=
15
Κωδ.

=

Κωδικός
Μαθήματος


Πρ.

= Κωδικός Προαπαιτουμένου Μαθήματος

Α.Δ.Μ
= Ακαδημαϊκές Διδακτικές ΜονάδεςΘ
= Θεωρία
Ε
= Εργαστήριο
Α/Π =
Ασκήσεις Πράξεις
22

Οργάνωση , Μορφές Διδασκαλίας και Διάρκεια Σπουδών


Τ
α μαθήματα του προγράμματος σπουδών του Τμήμ
ατος Πληροφορικής κατανέμονται στα
επτά (7) διδακτικά εξάμηνα. Το όγδοο εξάμηνο περιλαμβάνει την πτυχιακή εργασία και την
πρακτική άσκηση.

Τα μαθήματα χωρίζονται σε
υποχρεωτικά

και
κατ' επιλογήν υποχρεωτικά
. Τα μαθήματα
των πρώτων έξι (6) εξαμήνων είναι όλ
α υποχρεωτικά και επιλέγονται από όλους τους
φοιτητές του Τμήματος. Κατ' επιλογήν υποχρεωτικά είναι τα μαθήματα εκείνα που επιλέγονται
από τους φοιτητές από ένα πίνακα περισσότερων μαθημάτων. Τα μαθήματα του έβδομου
(7ου) εξαμήνου χαρακτηρίζονται σαν κατ'
επιλογήν υποχρεωτικά και κάθε φοιτητής είναι
υποχρεωμένος να επιλέξει τέσσερα (4) από αυτά για να ολοκληρώσει με επιτυχία το εξάμηνο
αυτό.

Ένα μάθημα μπορεί να είναι
Θεωρητικό
,
Εργαστηριακό

ή
Μικτό

(να περιλαμβάνει δηλαδή
και θεωρητικό και εργαστηριακό μέρ
ος). Στα θεωρητικά μαθήματα παρουσιάζεται μια ευρεία
περιοχή ενός γνωστικού αντικειμένου και το σχετικό με αυτήν προβληματισμό. Στα
εργαστηριακά μαθήματα, οι φοιτητές κάτω από την επίβλεψη και την καθοδήγηση του
εκπαιδευτικού προσωπικού εκπαιδεύονται κατά
μικρές ομάδες στην εφαρμογή θεωρητικών,
επαγγελματικών ή τεχνολογικών μεθόδων, το χειρισμό τεχνικών συστημάτων, τον εθισμό
στην ομαδική εργασία, τη σύνταξη περιγραφικών εκθέσεων κ.λ.π. ώστε ν' αποκτούν τις
κατάλληλες δεξιότητες.

Στα εργαστηριακά μαθήματα
οι φοιτητές κάθε εξαμήνου χωρίζονται σε ολιγομελή τμήματα
είκοσι περίπου ατόμων. Η παρακολούθηση των εργαστηριακών μαθημάτων είναι
υποχρεωτική.

Για να θεωρηθεί ότι ένα μικτό μάθημα ολοκληρώθηκε με επιτυχία, ο φοιτητής πρέπει να
επιτύχει ανεξάρτητα και στο

θεωρητικό και στο εργαστηριακό μέρος του μαθήματος. Οι
βαθμοί που παίρνει ο φοιτητής σε καθένα από τα δύο μέρη συντίθενται στον τελικό βαθμό
του μαθήματος, με βάση τις ακαδημαϊκές διδακτικές μονάδες


που καθορίζουν τη βαρύτητα
του θεωρητικού και του εργασ
τηριακού


μέρους του μαθήματος. Αν ο φοιτητής αποτύχει σε
ένα από τα δύο μέρη του μικτού μαθήματος επαναλαμβάνει μόνο αυτό.

Παράδειγμα 1:

Αν ο φοιτητής πάρει στο θεωρητικό μέρος του μαθήματος
“Εισαγωγή στην
Πληροφορική”

5.7 και στο εργαστηριακό μέρος 6.2

τότε ο τελικός του βαθμός υπολογίζεται
ως εξής: (5.7 Χ 4 + 6.2 Χ 2)/6 = (22.8 +12.4)/6 = 35.2/6 = 5.8666 Ο τελικός βαθμός
υπολογίζεται με ακρίβεια ενός δεκαδικού ψηφίου και είναι 5.9


Εάν οι γνώσεις που παρέχονται σ' ένα μάθημα είναι προϋπόθεση επιτυχούς
παρακολούθησης
ενός άλλου μαθήματος, το πρώτο μάθημα χαρακτηρίζεται
προαπαιτούμενο

του δευτέρου.
Στην περίπτωση αυτή ο φοιτητής δεν μπορεί να επιλέξει το δεύτερο μάθημα εάν δεν
ολοκληρώσει με επιτυχία το πρώτο. Τα προαπαιτούμενα μαθήματα φαίνονται στις στή
λες με
επωνυμία "
ΠΡΟΑΠΑΙΤ.
" στον πίνακα των μαθημάτων του Τμήματος.Σε κάθε μάθημα αντιστοιχεί ένας αριθμός
Ακαδημαϊκών Διδακτικών Μονάδων

(στήλες
"Α.Δ.Μ."). Οι Ακαδημαϊκές Διδακτικές Μονάδες ή μονάδες ECTS παριστάνουν το συνολικό
εκπαιδευτικό φόρτο του
μαθήματος. Σε κάθε εξάμηνο αντιστοιχούν τριάντα (30) ακαδημαϊκές
μονάδες. Στη πτυχιακή εργασία και την πρακτική άσκηση αντιστοιχούν από (15) ακαδημαϊκές
μονάδες


23

Διάρκεια μαθημάτων

Η διάρκεια της διδασκαλίας των θεωρητικών μαθημάτων και των φροντιστηριακώ
ν ασκήσεων
ορίζεται σε σαράντα πέντε (45) λεπτά της ώρας, μετά τη λήξη της οποίας ακολουθεί διάλειμμα
δεκαπέντε (15) λεπτών. Η διάρκεια των εργαστηριακών ασκήσεων είναι πενήντα πέντε (55)
λεπτά και γίνονται χωρίς διάλειμμα.

Επιλογή μαθημάτων

Το τυπικό
πρόγραμμα μαθημάτων του Τμήματος είναι ενδεικτικό και όχι υποχρεωτικό για τους
φοιτητές του Τμήματος. Ο φοιτητής μπορεί για κάθε διδακτικό εξάμηνο να καταρτίζει το
ατομικό του πρόγραμμα σπουδών, το οποίο περιλαμβάνει τα μαθήματα που επιθυμεί και
πρόκειται
να παρακολουθήσει κατά το
εξάμηνο αυτό και δεν πρέπει να υπερβαίνει τις 36
διδακτικές μονάδες για τους φοιτητές που βρίσκονται μέχρι και στο 7
ο

τυπικό εξάμηνο και 42
διδακτικές μονάδες για τους φοιτητές που βρίσκονται στο 8
ο

εξάμηνο και πάνω.

Σχετική δ
ήλωση υποβάλλουν στο Τμήμα όλοι οι φοιτητές κατά την περίοδο εγγραφής ή
ανανέωσης της εγγραφής τους. Δήλωση υποβάλλουν επίσης και οι φοιτητές που οφείλουν
μόνο την πτυχιακή τους


εργασία ή βρίσκονται σε πρακτική άσκηση

Δεν μπορεί να επιλεγεί ένα μάθημα ε
άν δεν έχει υπάρξει προακτέος βαθμός στο
προαπαιτούμενό του.

Εάν το προαπαιτούμενο είναι μικτό μάθημα τότε πρέπει να υπάρχει
προακτέος βαθμός τόσο στο θεωρητικό όσο και στο εργαστηριακό μέρος.Μέσα σε δύο εβδομάδες από την έναρξη των μαθημάτων του εξαμήν
ου ο φοιτητής έχει τη
δυνατότητα τροποποίησης της αρχικής του δήλωσης κατά τρία το πολύ μαθήματα. Ο χρόνος
τροποποίησης των δηλώσεων ανακοινώνεται από την Γραμματεία του Τμήματος.

Φοίτηση, έλεγχος επίδοσης, επιτυχής παρακολούθηση

Οι φοιτητές υποχρεούνται ν
α παρακολουθούν όλα τα μαθήματα του προγράμματος σπουδών
τους, σύμφωνα με τη δήλωσή τους.Ο ελάχιστος αριθμός των παρευρισκόμενων φοιτητών προκειμένου να θεωρηθεί οτι διδάχθηκε
ένα θεωρητικό


μάθημα ή θεωρητικό μέρος μεικτού μαθήματος πρέπει να είναι το
υλάχιστον
5% έως 10% των εγγεγραμμένων με απόφαση του Συμβουλίου του Τμήματος.

Οι προβλεπόμενες ώρες διδασκαλίας κατά εξάμηνο για κάθε μάθημα καθορίζονται από τον
Τομέα

μαθημάτων και ανακοινώνονται από το διδάσκοντα στην αρχή κάθε εξαμήνου, με βάση
το ωρολ
όγιο πρόγραμμα του Τμήματος, αφού ληφθούν υπόψη οι ημέρες που επίσημα δε θα
πραγματοποιηθούν μαθήματα κατά τη διάρκεια του εξαμήνου.

Σε κάθε περίπτωση, εάν ο αριθμός των ωρών διδασκαλίας που πραγματοποιήθηκαν σε ένα
μάθημα είναι για οποιονδήποτε λόγο μικρό
τερος από τα δύο τρίτα (2/3) του προβλεπόμενου
στο πρόγραμμα σπουδών για όλο το διδακτικό εξάμηνο, το μάθημα αυτό θεωρείται ότι δε
διδάχτηκε. Η διαπίστωση γίνεται κατά τη λήξη του εξαμήνου με πράξη του τομέα μαθημάτων
και ευθύνη του Υπευθύνου.


Βαθμολογική

κλίμακα.

Η βαθμολογία σε όλα τα μαθήματα εκφράζεται με την αριθμητική κλίμακα: μηδέν έως δέκα
(0
-
10), με βάση επιτυχίας το βαθμό πέντε.

Ο χαρακτηρισμός της επίδοσης των φοιτητών κατά μάθημα καθορίζεται ως εξής:

24από


0
-
3,9 : "κακώς"από


4
-
4,9 : "ανεπαρ
κώς"από


5
-
6,9 : "καλώς"από


7
-
8,4 : "λίαν καλώς"από


8,5
-
10 : "άριστα"

Όλοι οι βαθμοί υπολογίζονται και καταχωρούνται με προσέγγιση ενός δεκάτου (1/10) της
ακέραιης μονάδας.


Βαθμοί εργαστηρίου


και εξετάσεων

Για την επιτυχή παρακολούθηση εργαστ
ηριακού μαθήματος ή του εργαστηριακού μέρους
μεικτού μαθήματος, απαιτείται ο φοιτητής να έχει διεξαγάγει με επιτυχία τα 80% των
ασκήσεων που πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια του εξαμήνου. Την τελευταία εβδομάδα
του εξαμήνου μπορούν να διεξάγονται συμπληρ
ωματικές εργαστηριακές ή πρακτικές ασκήσεις
για όσους φοιτητές έχουν αποτύχει ή απουσιάσει σε ποσοστό μέχρι 15% των
πραγματοποιηθεισών ασκήσεων και μέχρι τη συμπλήρωση του 80%. Τη σχετική απόφαση
παίρνει ο Τομέας μαθημάτων.

Σε περίπτωση αποτυχίας στην τελι
κή εξέταση εργαστηρίου, πραγματοποιείται
επανεξέταση πριν την έναρξη του επόμενου εξαμήνου. Εάν αποτύχει, ο φοιτητής
επαναλαμβάνει το εργαστήριο, εκτός αν έχει λάβει βαθμό πάνω από 4. Το
εργαστήριο θεωρείται κατοχυρωμένο για ένα εξάμηνο και ο φοιτητής προσ
έρχεται
στις εξετάσεις του επόμενου εξαμήνου χωρίς να το παρακολουθήσει.Ο βαθμός, του εργαστηρίου ή του εργαστηριακού


μέρους μικτού μαθήματος είναι, ανάλογα
με τη φύση του εργαστηρίου και μετά από απόφαση του Τομέα


μαθημάτων, ο μέσος όρος
όλων των επ
ιμέρους βαθμών των ασκήσεων ή εξετάσεων

που διεξάγονται τμηματικά ή τελικά
σε όλη την ύλη του εργαστηρίου.

Στο τέλος του εξαμήνου ο διδάσκων καταθέτει στο Τμήμα τη βαθμολογία του εργαστηρίου ή
των πρακτικών ασκήσεων που καταχωρείται στο πρωτόκολλο και αρχε
ιοθετείται.

Ο βαθμός των φοιτητών

που προέρχονται από
κατάταξη

εξάγεται ως εξής: το Τμήμα
υποδοχής, με απόφαση του Συμβουλίου του, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, απαλλάσσει
τους κατατασσόμενους από μαθήματα ή ασκήσεις που έχουν εξεταστεί με επιτυχία στ
η σχολή
ή το τμήμα προέλευσης προσαρμόζει τους βαθμούς των μαθημάτων αυτών, όπου απαιτείται
και καθορίζει τα μαθήματα και ασκήσεις προηγούμενων εξαμήνων, στα οποία οι
κατατασσόμενοι οφείλουν να εξεταστούν, εφόσον δεν διδάχτηκαν ή δεν ασκήθηκαν πλήρως ή
επα
ρκώς σε αυτά στη Σχολή ή το Τμήμα προέλευσης,


ανεξάρτητα από το εξάμηνο που έγινε
η κατάταξη.


Φοιτητής που δεν παρακολούθησε με επιτυχία, υποχρεωτικό μάθημα, πρέπει να το
επαναλάβει κατά το επόμενο ή επόμενα εξάμηνα. Αν απέτυχε σε προαιρετικό μάθημα, μπο
ρεί
να το επαναλάβει σε επόμενα


εξάμηνα ή να το αντικαταστήσει με άλλο.


Κατ’ εξαίρεση, εάν ο τελικός βαθμός ενός θεωρητικού ή του θεωρητικού μέρους του
μαθήματος έχει την ένδειξη "ανεπαρκώς", ο φοιτητής


δηλώνει πάλι το μάθημα, μπορεί όμως,
αντί να το επ
αναλάβει


να λάβει μέρος στις τελικές εξετάσεις περιόδου χωρίς να το
παρακολουθήσει. Στην τελευταία αυτή


περίπτωση ο βαθμός των εξετάσεων περιόδου είναι
και ο τελικός βαθμός του μαθήματος ή του θεωρητικού μέρους του μαθήματος.

Για κάθε μάθημα που δηλώνει

ο φοιτητής, μπορεί να συμμετάσχει στις δύο (2) εξεταστικές
περιόδους που ακολουθούν το εξάμηνο.

Η παρακολούθηση σε ένα μάθημα θεωρείται επιτυχής, εφόσον ο βαθμός στο θεωρητικό και
στο εργαστηριακό πρακτικό μέρος του μαθήματος αυτού έχει την ένδειξη τουλάχ
ιστον
"καλώς".

Ιδιαίτερα λαμβάνονται


υπόψη τα προβλήματα των φοιτητών με ειδικές ανάγκες και
αντιμετωπίζονται ανάλογα με τις δυσκολίες τους ως προς τη διδασκαλία και τη βαθμολογία.

Πέντε ημέρες πριν από την έναρξη των ανανεώσεων κάθε διδακτικού εξαμήνου,

συντάσσεται
με τη


φροντίδα του Συμβουλίου του Τμήματος και ανακοινώνεται με ευθύνη του
Προϊσταμένου του Τμήματος

α)Το εβδομαδιαίο ωρολόγιο πρόγραμμα μαθημάτων του Τμήματος το οποίο περιέχει:τα τυπικά προγράμματα σπουδών κάθε εξαμήνου

25τα μέλη του Ε.Π.
που θα διδάξουν κάθε μάθημα των τυπικών προγραμμάτωντην ημέρα, την ώρα και την αίθουσα που θα πραγματοποιηθεί κάθε μάθημα


β) Το πρόγραμμα των εξετάσεων των εξεταστικών περιόδων

Κατά την κατάρτιση του εβδομαδιαίου ωρολογίου προγράμματος του Τμήματος λαμβ
άνεται
πρόνοια, ώστε να συμπίπτει ελεύθερος χρόνος 3
-
4 ωρών σε συγκεκριμένη ημέρα της
εβδομάδας που θα χρησιμοποιείται για τη σύγκληση των οργάνων του Τμήματος ή
συνελεύσεων των μελών του ΤΕΙ.

Τα τυπικά προγράμματα των εξαμήνων σπουδών του Τμήματος είναι ε
νδεικτικά και όχι
υποχρεωτικά για τους φοιτητές του Τμήματος. Ο φοιτητής μπορεί για κάθε διδακτικό εξάμηνο
να καταρτίζει το ατομικό του πρόγραμμα σπουδών, το οποίο περιλαμβάνει τα μαθήματα που
επιθυμεί και πρόκειται να παρακολουθήσει κατά το εξάμηνο αυτό.
Σχετική δήλωση
υποβάλλουν στο Τμήμα όλοι οι φοιτητές ταυτόχρονα με την εγγραφή ή ανανέωση εγγραφής
τους.

Σε καμιά περίπτωση φοιτητής δεν μπορεί να καταστεί πτυχιούχος νωρίτερα από την
προβλεπόμενη χρονική διάρκεια σπουδών του τμήματος.


26

Πτυχιακή Εργασία

Κ
άθε φοιτητής του τελευταίου ή προτελευταίου τυπικού εξαμήνου είναι υποχρεωμένος να
εκπονήσει μια πτυχιακή εργασία με θέμα που πρέπει να έχει άμεση σχέση με τα πραγματικά
προβλήματα της παραγωγής, των υπηρεσιών και της έρευνας.


Τα τακτικά και έκτακτα μέλη
του Ε.Π προτείνουν
-

εισηγούνται


θέματα πτυχιακής εργασίας τα οποία εγκρίνονται από την
ομάδα μαθημάτων και ανακοινώνονται έγκαιρα στους φοιτητές.


Για την εκπόνηση πτυχιακής
εργασίας ο φοιτητής πρέπει να έχει επιτύχει προαγωγικό βαθμό σε ένα πλήθος από τ
ρία (3) ή
και περισσότερα μαθήματα που έχει ορίσει ο εισηγητής του θέματος. Μια πτυχιακή εργασία
μπορεί να εκπονηθεί από ομάδα φοιτητών αρκεί να είναι σαφής η κατανομή εργασίας ανά
φοιτητή. Η επιλογή των θεμάτων γίνεται τη δεύτερη


εβδομάδα των

μαθημάτων κ
άθε
εξάμήνου.

Για την εκπόνηση της πτυχιακής εργασίας μπορεί να χρησιμοποιηθούν οι χώροι και ο
εξοπλισμός του Τ.Ε.Ι. Ακόμα η πτυχιακή εργασία μπορεί να πραγματοποιηθεί και εκτός Τ.Ε.Ι.
σε οργανισμούς ιδρύματα, υπηρεσίες, ιδιωτικές επιχειρήσεις κ.λ.π, ύστε
ρα από απόφαση του
Συμβουλίου του Τμήματος. Επίσης, πτυχιακή άσκηση μπορεί να πραγματοποιηθεί και σε
Τεχνολογικά Ιδρύματα ή επιχειρήσεις της

Ευρωπαϊκής Ενωσης, στα πλαίσια Ευρωπαϊκών
προγραμμάτων.

Πτυχιακή εργασία μπορούν να προτείνουν και τα έκτακτα μέλ
η του Ε.Π. με την προϋπόθεση
ότι αυτή θα ολοκληρωθεί μέσα στα όρια της σύμβασής τους

27

Πρακτική Άσκηση

Η πρακτική άσκηση πραγματοποιείται μετά το τελευταίο εξάμηνο σπουδών και εφόσον ο
φοιτητής έχει παρακολουθήσει με επιτυχία το σύνολο των μαθημάτων του προ
γράμματος
σπουδών του τμήματος Πληροφορικής. Κατ΄ εξαίρεση οι φοιτητές μπορεί να οφείλουν μέχρι
τρία το πολύ, μαθήματα και πάντως όχι μαθήματα ειδικότητας, εξασφαλίζοντας κατ' αυτόν το
τρόπο, την όσο το δυνατόν πληρέστερη γνώση του αντικειμένου και της φύσ
εως της
εργασίας πριν την πραγματοποίηση της πρακτικής άσκησης.

Τα μαθήματα ειδικότητας περιγράφονται στον παρακάτω πίνακα:Δομές Δεδομένων (Γ)Μεθοδολογίες Προγραμματισμού (Δ)Τηλεπληροφορική
-

Δίκτυα (Ε)Πληροφοριακά Συστήματα ΙΙ (ΣΤ)Βάσεις Δεδομένω
ν ΙΙ (ΣΤ)Λειτουργικά Συστήματα ΙΙ (ΣΤ)Τρία (3) Μαθήματα του Ζ Εξαμήνου

Η πρακτική άσκηση έχει εξάμηνη (6 μήνες) διάρκεια και πραγματοποιείται σε δύο
κύκλους/περιόδους:Από 1 Οκτωβρίου έως 31 ΜαρτίουΑπό 1 Απριλίου έως 30 Σεπτεμβρίου

Οι επιχειρήσεις
και οργανισμοί που μπορούν να συμμετάσχουν στο θεσμό της πρακτικής
άσκησης είναι φορείς όπως:Ιδιωτικές επιχειρήσειςΔημόσιες υπηρεσίες καθώς και Ν.Π.Δ.Δ.Συνεταιρισμοί και Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.)

Σημειώνεται ότι, επιχειρήσεις και οργα
νισμοί που δεν έχουν ως κύριο αντικείμενο των
εργασιών τους την πληροφορική, μπορούν να απασχολήσουν τελειoφοίτους του Τμήματος
Πληροφορικής με την προϋπόθεση ότι το αντικείμενο και η φύση της εργασίας των


ασκουμένων, σαφώς σχετίζεται με το χώρο της πληρο
φορικής, υπό ευρεία έννοια.

Το ύψος της αποζημίωσης των ασκούμενων φοιτητών σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα
ορίζεται στο ποσοστό 80%, επί του ημερομισθίου του ανειδίκευτου εργάτη, που ισχύει κάθε


φορά, με βάση την Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση Εργασ
ίας και καταβάλλεται σε μηνιαία
βάση από το φορέα απασχόλησης. Οι επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα επιχορηγούνται από
τον Ο.Α.Ε.Δ σε ποσοστό 50% επί της καταβαλλόμενης κάθε φορά αποζημίωσης. Η
επιχορήγηση γίνεται από την αρμόδια Υπηρεσία του Ο.Α.Ε.Δ στην έ
δρα της επιχείρησης στο
τέλος της πρακτικής άσκησης και εντός τριών μηνών.

Η αποζημίωση στο Δημόσιο Τομέα, στους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α) και
στις Υπηρεσίες των Τ.Ε.Ι. ανέρχεται σε 176€ ανά μήνα


(μείον τις νόμιμες κρατήσεις) και
καταβάλλε
ται στον ασκούμενο φοιτητή με την προϋπόθεση ότι αυτός απασχολήθηκε κανονικά
όλο το μήνα στην Υπηρεσία. Σημειώνεται ότι οι αναφερόμενοι δεν επιχορηγούνται από τον
Ο.Α.Ε.Δ.

Οι φοιτητές κατά τη διάρκεια της πρακτικής τους άσκησης υπάγονται στην ασφάλιση του
Ι.Κ.Α., κατά επαγγελματικού κινδύνου ατυχήματος (όχι και για τον κλάδο παροχών ασθενείας
και μητρότητας σε είδος και σε χρήμα). Οι ασφαλιστικές εισφορές υπολογίζονται σε ποσοστό
1% επί του τεκμαρτού ημερομισθίου της δωδέκατης (12ης) ασφαλιστικής κλάσης, όπ
ως
ισχύει κάθε φορά και καταβάλλεται από τον εργοδότη σύμφωνα με τις διατάξεις της


νομοθεσίας του Ι.Κ.Α για τον τρόπο είσπραξης των εισφορών.


28

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την διαδικασίες θα βρείτε στην διεύθυνση
http://www.placements.teithe.gr29

Βαθμός πτυχίου
-
Τίτλοι Σπουδώ
ν

Ο βαθμός πτυχίου εξάγεται με προσέγγιση ενός δεκαδικού ψηφίου και προκύπτει από τον
τύπο:B = (δ
1
β
1

2
β
2
+.....δ
ν
β
ν
) / (δ
1

2
+.....+δ
ν
)


όπου β
1
β
2
....β
ν

είναι οι
βαθμοί όλων των μαθημάτων που παρακολούθησε ο σπουδαστής και
δ
1
δ
2
...δ
ν
, οι αντίστοιχες διδακτικές μονάδες

Στα μαθήματα περιλαμβάνεται και η πτυχιακή εργασία με 15 διδακτικές μονάδεςΟ τελειόφοιτος των Τ.Ε.Ι ανακηρύσσεται πτυχιούχος, εφόσον έχουν συμπληρ
ωθεί όλες οι
απαιτούμενες προϋποθέσεις. Ειδικότερα ως ημερομηνία λήψης του πτυχίου του λογίζεται η
ημερομηνία που εκπληρώθηκε και η τελευταία απαίτηση (Ημερομηνία πρωτοκόλλου του
Τμήματος για το αντίστοιχο παραστατικό έγγραφο).

Στoυς απόφοιτους


χορηγούντ
αι οι ακόλουθοι τίτλοι σπουδών:βεβαίωση σπουδαστικής κατάστασης
πιστοποιητικό αποφοίτησης
πτυχίο


Η βεβαίωση σπουδαστικής κατάστασης αποτελεί αντίγραφο του βιβλιαρίου σπουδών του
σπουδαστή. Το πιστοποιητικό αποφοίτησης επέχει θέση αντιγράφου πτυχίου.

30

Ε
κπαιδευτική Υποστήριξη

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ:
Η Βιβλιοθήκη του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Θεσσαλονίκης
ιδρύθηκε το 1974 και βρίσκεται στον κεντρικό διάδρομο του


και εξυπηρετεί τα 23 Τμήμάτα
των 5 Σχολών που υπάρχουν στο Ίδρυμα.

Η κύρια συλλογή της βιβλιοθ
ήκης περιλαμβάνει υλικό για όλους τους τομείς της επιστημονικής
γνώσης που καλύπτονται από τα Τμήματα που λειτουργούν στο Ίδρυμα, ώστε να υπάρχει
άμεση πρόσβαση από τους χρήστες για να καλυφθούν οι εκπαιδευτικές και ερευνητικές
ανάγκες τους. Το υλικό αυτό
μπορεί να δανειστεί, σύμφωνα με τους κανόνες δανεισμού της
βιβλιοθήκης.


Ωστόσο, η συλλογή περιλαμβάνει και υλικό που δε δανείζεται, όπως το πληροφοριακό υλικό,
τα περιοδικά, η συλλογή κρατημένων βιβλίων, οπτικοακουστικό υλικό κ.λπ.

Η πληροφοριακή συλλογή

αποτελείται από γενικές εγκυκλοπαίδειες, λεξικά, βιβλιογραφίες,
βιογραφικές


πηγές, οπτικοακουστικές πηγές, οδηγούς
-

καταλόγους,


εγχειρίδια, περιοδικές
εκδόσεις, ευρετήρια περιοδικών, περιοδικά επιτομών, γεωγραφικές πηγές, άτλαντες
-

χάρτες,
κυβερνητικέ
ς εκδόσεις(Εφ. κυβέρνησης), επετηρίδες, almanacs, αναφορές, κριτικές, πρότυπα,
πίνακες, στατιστικά στοιχεία.

Η συλλογή κρατημένων βιβλίων αποτελείται από τα βιβλία της συλλογής, τα οποία ορίζονται
από τους εκπαιδευτικούς του Ιδρύματος για να χρησιμοποιηθο
ύν από τους φοιτητές κατά τη
διάρκεια του εξαμήνου

Τα περιοδικά των προηγούμενων αλλά και του τρέχοντος έτους δε διατίθενται για δανεισμό.
Ωστόσο, οι χρήστες μπορούν να φωτοτυπήσουν άρθρα, σύμφωνα με τις προδιαγραφές της
Ε.Ε.

Για την καλύτερη εξυπηρέτηση τ
ων χρηστών και μέσα στα πλαίσια του προγράμματος
"Εκσυγχρονισμός της Κεντρικής Βιβλιοθήκης του Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης"
-

Ε.Π.Ε.Α.Ε.Κ.
δημιουργήθηκαν 3 αναγνωστήρια. Τα δύο από αυτά βρίσκονται στο διάδρομο του κεντρικού
κτιρίου του Ιδρύματος (200 και 300) και
το τρίτο στο κτίριο της Σχολής Επαγγελμάτων Υγείας
και Πρόνοιας. Σκοπός της δημιουργίας τους είναι η

εξυπηρέτηση μεγαλύτερου αριθμού
χρηστών. Οι παραπάνω χώροι λειτουργούν κυρίως ως αναγνωστήρια, αλλά ταυτόχρονα
παρέχουν και πρόσβαση στις ηλεκτρονικές υπηρ
εσίες της βιβλιοθήκης, μέσω ηλεκτρονικών
υπολογιστών.

Οι Υπηρεσίες που παρέχονται από την βιβλιοθήκη είναι:On Line Βάσεις ΔεδομένωνΣυχνές ΑπορίεςΠολλαπλή ΒιβλιογραφίαOn Line Βιβλιογραφική εκπαίδευσηOn Line
Κατάλογος

βιβλίων

(VIRTUA)Αρχείο WEBΗ
λεκτρονικά περιοδικά

Η Βιβλιοθήκη, κατά την εκπαιδευτική και εξεταστική περίοδο λειτουργεί ως εξής:

Δευτέρα με Παρασκευή από 08:00 έως 17:00. Κατά την θερινή περίοδο λειτουργεί στις


εργάσιμες ημέρες από 08.00 έως 14.00. Κατά την περίοδο των επισήμων αργι
ών, η
Βιβλιοθήκη θα παραμένει κλειστή. (
http://www.lib.teithe.gr

)


31


ΕKΔOTIKO KENTΡΟ ΤΟΥ Τ.Ε.Ι. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Μια από τις σημαντικές καινοτομίες του
Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης αποτελεί το Εκδοτικό του Κέ
ντρο, η λειτουργία του οποίου εγκαινιάστηκε
το 1999 ως συμπληρωματική δράση ενός πιλοτικού προγράμματος, που στοχεύει στη
βελτίωση των συγγραμμάτων και γενικότερα του εκπαιδευτικού υλικού για τους φοιτητές και
το οποίο χρηματοδοτείται με κονδύλια του ΙΙ Κο
ινοτικού Πλαισίου Στήριξης.

Στη μέχρι τώρα συνδρομή του προς το Ίδρυμα θα πρέπει να προσμετρηθεί και η έκδοση ενός
μεγάλου όγκου αξιόλογου ενημερωτικού υλικού, τόσο για τα Τμήματα, όσο και για τις
εκδηλώσεις που διοργανώνονται. Έργο, που αποφέρει και οικο
νομικά οφέλη στο Ίδρυμα.(τηλ:
2310
-
791
-
604
http://www.press.teithe.gr
/
)ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ
-

GUΝet
. Ολοκληρώθηκε ήδη στο ΤΕΙ Θεσσαλονίκης το
εσωτερικό δίκτυο οπτικής ίνας, με κέντρο το


, γεγονός πο
υ, σε συνδυασμό με τη συμμετοχή
του Ιδρύματος στο πανεπιστημιακό διαδίκτυο GUΝet. (Greek Universities network), επιτρέπει
τη πρόσβαση σ' όλες τις πηγές πληροφόρησης, ανά τον κόσμο. Όμως, το αποφασιστικό βήμα
στον τομέα των δικτύων και της ψηφιακής τεχνολογ
ίας θα γίνει σύντομα με την ολοκλήρωση
των ερευνητικών
-

αναπτυξιακών δράσεων που περιλαμβάνει η πρόταση του Τμήματος
Πληροφορικής «Ψηφιακό Τ.Ε.Ι.», με την οποία επιδιώκεται:η αναβάθμιση της διαχείρισης και υποστήριξης του δικτύου του Ιδρύματος,η

αναβάθμιση της παρουσίας του Ιδρύματος στο Web καιη αυτοματοποίηση της διαχείρισης πληροφοριών εκπαιδευτικού, αλλά και διοικητικού
περιεχομένου.

Έτσι, θα εξασφαλιστούν υπηρεσίες αυξημένης ποιότητας σε όλα τα μέλη της κοινότητας του
Ιδρύματος

και συνολικά για το ίδιο θα ισχυροποιηθεί ο δεσμός μεταξύ της προσφοράς
εργασίας
-

της παραγωγικής διαδικασίας
-

της εκπαίδευσης και της έρευνας. (Τηλ. 2310
-
791
-
604,
http://www.teithe.gr

)ΓΡΑΦ
ΕΙΟ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ

Σταθμός για την εξέλιξη του Ιδρύματος υπήρξε η δημιουργία του
Γραφείου Διασύνδεσης, έργου που πήρε σάρκα και οστά με την αξιοποίηση των κονδυλίων
του ΙΙ Κοινοτικού
Πλαισίου Στήριξης. Έτσι, θεμελιώνεται η αναγκαία γέφυρα επικοινωνιας
με τ
ον επιχειρηματικό κόσμο, για αποτελεσματική παρέμβαση και στον τομέα της
επαγγελματικής αποκατάστασης των αποφοίτων του Ιδρύματος.

Το Γραφείο Διασύνδεσης, πλήρως εξοπλισμένο και στελεχωμένο με ειδικό προσωπικό,
λειτουργεί σε χώρο, δίπλα στο αμφιθέατρο του

νεόδμητου κτιρίου της Σ.Ε.Υ.Π.. Για την
ίδρυσή του αξιοποιήθηκε η εμπειρία του πρόδρομου Γραφείου Σταδιοδρομίας, το οποίο
ιδρύθηκε με το Ι Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης, αλλά η διαδοχή επιχειρήθηκε μ' ένα άλμα, τόσο
στο επίπεδο των δραστηριοτήτων, όσο και τω
ν στόχων.

Ειδικότερα, με το Γραφείο Διασύνδεσης επιτυγχάνεται η διαρκής αμφίδρομη ενημέρωση του
Ιδρύματος και των παραγωγικών φορέων, με την καταγραφή των αναγκών της οικονομίας
από τη μια, και από την άλλη, των δυνατοτήτων και ειδικεύσεων των φοιτητών κα
ι
πτυχιούχων. Οι τελευταίοι μπορούν έτσι να ενημερώνονται για τις διαθέσιμες θέσεις εργασίας
και την οικονομική δραστηριότητα των επιχειρήσεων, ενώ από την πλευρά τους, επιχειρ ήσεις
και οργανισμοί, έχουν στη διάθεσή τους διαρκή ροή πληροφόρησης για τους α
ποφοίτους του
Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης, που αναζητούν εργασία, καθώς και τις ειδικότητές τους.

Ακόμη, φοιτητές και απόφοιτοι μπορούν να ενημερώνονται για τις ευκαιρίες μεταπτυχιακών
σπουδών, υποτροφιών και προγραμμάτων επαγγελματικής κατάρτισης. Μάλιστα, στους
φοιτητές προσφέρονται και συμβουλευτικού χαρακτήρα υπηρεσίες.

Τέλος, αξιοσημείωτη είναι και η δυνατότητα συμβολής του Γραφείου Διασύνδεσης στη
διαμόρφωση των προγραμμάτων σπουδών και στην υλοποίηση της πρακτικής άσκησης, κατά
τρόπο που να ανταποκρίνονται κ
αλύτερα στις ανάγκες της αγοράς εργασίας (Τηλ. 2310
-
791
-
480,
http://www.career.teithe.gr
).


ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ «ΣΩΚΡΑΤΗΣ» & «LEONARDO»

Η
32

συγκρότηση ειδικού Γραφείου για το πρόγραμμα

«ΣΩΚΡΑΤΗΣ» αποσκοπούσε στην
αποτελεσματικότερη δράση του Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης ώστε, εκτός των άμεσων
πλεονεκτημάτων που προσφέρει το πρόγραμμα αυτό, να αποτελέσει το σύνδεσμο για όλες τις
άλλες μορφές συνεργασιών με τα αντίστοιχα εκπαιδευτικά Ιδρύματα. Συν
εργασιών, που
καταξιώνουν το Τ.Ε.Ι.


Θεσσαλονίκης στον εκπαιδευτικό και επιστημονικό τομέα, τόσο στον
εθνικό, όσο και στον ευρωπαϊκό χώρο.

Το Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης, στο πλαίσιο του προγράμματος «ΣΩΚΡΑΤΗΣ», αναπτύσσει


συνεργασίες με τα ευρωπαϊκά Ιδρύματα
, στις ακόλουθες δράσεις:Κινητικότητα φοιτητών.
Κινητικότητα καθηγητών για διδασκαλία μικρής διάρκειας.
Προπαρασκευαστικές επισκέψεις.
Ευρωπαϊκό σύστημα μεταφοράς ακαδημαϊκών μονάδων.
Εντατικά προγράμματα.


Ανάπτυξη προγραμμάτων σπουδών, από κοινού με

άλλα Ιδρύματα.

Τελικός στόχος για την τριετία της εφαρμογής του προγράμματος «ΣΩΚΡΑΤΗΣ» είναι να
καταλήξει το Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης σε έναν αξιόλογο αριθμό Ιδρυμάτων, με τα οποία θα
συνεργάζεται σε όσο το δυνατό περισσότερους τομείς σπουδών και σε όσο το δυ
νατό
περισσότερες δράσεις. Προς αυτή την κατεύθυνση συνεργάζεται ήδη με 101 Ιδρύματα 15
χωρών και συγκεκριμένα: Βελγίου, Βρετανίας, Βουλγαρίας, Γαλλίας, Γερμανίας, Δανίας,
Ιρλανδίας, Ισπανίας, Ιταλίας, Κύπρου, Ολλανδίας, Ουγγαρίας, Πολωνίας, Πορτογαλίας,
Σ
ουηδίας και Φιλανδίας.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στα: τηλ.791479,
fax 799152,
e
-
mail:
socrates@it.teithe.gr


33


Φοιτητές


Χώροι Φοιτητών

Η Φοιτητική εστία του Τ.Ε.Ι Θ
εσσαλονίκης διαθέτει εγκαταστάσεις:στη Σίνδο (κτίριο 10) με 108 δίκλινα δωμάτια. Tη φοιτητική εστία της Σίνδου τη
διαχειρίζεται το Εθνικό Κέντρο Νεότητας. Δέχεται αιτήσεις από τους νεοεισαγόμενους
φοιτητές (
πρώτου και δεύτερου εξαμήνου
)


20 εργάσιμες μέρε
ς μετά την
ανακοίνωση των αποτελεσμάτων. Για τους φοιτητές παλιών εξαμήνων από 15 Μάιου
έως 15 Ιουνίου. Περισσότερες πληροφορίες στα τηλ. 2310
-
791
-
144 και
2310
-
717
-
677, fax
2310
-
799
-
178.στην πόλη της Θεσσαλονίκης (Εγνατίας 13
-

πρώην ξενοδοχείο ΔΕΛΤΑ) με

110 δίκλινα
δωμάτια. Τη φοιτητική εστία της Θεσσαλονίκης τη διαχειρίζεται το Τ.Ε.Ι
-
Θ. Δέχεται
αιτήσεις για όλους τους φοιτητές δύο φορές το χρόνο (Οκτώβριο και Φεβρουάριο), σε
ημερομηνίες που καθορίζονται από το συμβούλιο του Τ.Ε.Ι.Θ. Περισσότερες
πληροφο
ρίες στο τηλ. 2310
-
536
-
993.

Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται είναι:

1
. Επικυρωμένο


αντίγραφο εκκαθαριστικού σημειώματος Εφορίας


της τρέχουσας


χρονιάς .
Αν δεν


το


έχετε λάβει


έως την


ημέρα της


αίτησης,


θα


υποβάλετε επικυρωμένο


αντίγραφο της


φο
ρολογικής δήλωσης


της τρέχουσας


χρονιάς μαζί με το περσινό


εκκαθαριστικό.

2
. Πιστοποιητικό


οικογενειακής κατάστασης από


το


Δήμο


όπου θα φαίνεται η


σύνθεση


των μελών


της οικογένειας.

3.
Βεβαίωση σπουδών


από την


Σχολή ή


επικυρωμένο αντίγραφο


τ
ων αποτελεσμάτων
επιλογής που


αναρτήθηκαν στο


λύκειο


αποφοίτησης ή το μηχανογραφημένο ατομικό


δελτίο επιτυχίας.

Εάν


για οποιονδήποτε λόγο δεν


έχετε προλάβει να προμηθευτείτε κάποιο από


τα


ανωτέρω


δικαιολογητικά


μπορείτε


να


καταθέσετε


με


την
αίτηση απλώς


την σελίδα της


εφημερίδας


που γράφει το όνομά σας


και τη Σχολή


εισαγωγής και


να


φέρετε


την


βεβαίωση


σπουδών
μόλις


κάνετε


την εγγραφή


στη Σχολή.

4
. Φωτοαντίγραφο


ταυτότητας


ανεπικύρωτο.

5.

Δυο μικρές φωτογραφίες


απλές.

6.

Υπεύθ
υνη


δήλωση


του νόμου


1599/86 όπου θα αναγράφεται


“δεν


έχω σπίτι


στη
Θεσσαλονίκη


ή στα


περίχωρα


αυτής και αν γίνει


δεκτή η


αίτησή


μου αποδέχομαι πλήρως
τους εσωτερικούς


κανονισμούς λειτουργίας


της Σπουδαστικής Εστίας”.

Κατά περίπτωση, μπορείτ
ε να προσκομίσετε και


επιπλέον


δικαιολογητικά


όπως


7.

Βεβαίωση


πολύτεκνων


από το Σύλλογο


Πολύτεκνων.

8.

Βεβαίωση


σπουδών από


προστατευόμενα


μέλη


της οικογένειας, που


σπουδάζουν


σε
ανώτατες Σχολές.

9.

Βεβαίωση


στρατευμένου


αδελφού.

10.

Βεβαί
ωση


αναπηρίας κατά νόμο , ανικανότητας


προς


εργασία , σοβαρού


ιατρικού


προβλήματος


κ.τ.λ.

11.

Διαζευκτήριο12.

Ληξιαρχική


πράξη θανάτου, αν


αυτό


δεν προκύπτει


από το πιστοποιητικό


οικογενειακής


κατάστασης .

13.

Οποιοδήποτε άλλο δικαιολογητικό

κρίνετε, ότι


πρέπει


να


λάβουμε γνώση.

Ειδικά για


τους


ομογενείςΘα προσκομίσετε και ταυτότητα


ομογενούς από


τον οικείο Σύλλογο


ομογενών .

Ειδικά για


τους


αλλοδαπούς


φοιτητές


1.

Φωτοαντίγραφο διαβατηρίου.

34

2.
Άδεια παραμονής.

3.

Πιστοποιητικό

οικογενειακής


κατάστασης.

4.
Εκκαθαριστικό


σημείωμα


οικογενειακού εισοδήματος.

5.

Βεβαίωση


σπουδών από


τη


Γραμματεία


της Σχολής.

6.

Βεβαίωση


της πρεσβείας , ότι


εγγυάται


για την


εξόφληση


των οικονομικών


υποχρεώσεων


του οικότροφου και


την τή
ρηση του


νόμιμου χρονικού ορίου


παραμονής


του στην Εστία.

Τα προαναφερθέντα δικαιολογητικά θα


συνοδεύονται


από συμπληρωμένη έντυπη αίτηση


για εισδοχή


την οποία


μπορείτε


να


προμηθευτείτε από


την Γραμματεία της


Εστίας.


Εστιατόριο

Στον κεντρικό
διάδρομο του Ιδρύματος (κτίριο 11) λειτουργεί εστιατόριο (τηλ. 791
-
126), το
οποίο παρέχει σίτιση με τρία γεύματα την ημέρα, επτά ημέρες την εβδομάδα, εκτός από την
περίοδο των διακοπών. Το γεύματα σερβίρονται για όσους επιθυμούν, σε παράρτημα του
εστιατορί
ου που βρίσκεται στο κέντρο της Θεσσαλονίκης και στη διεύθυνση Μπρατούνα 5,
κάθετος στη Δωδεκανήσου, περιοχή πλατείας Δημοκρατίας.


Υπάρχει δυνατότητα επιλογής
ανάμεσα σε δύο τουλάχιστον φαγητά και το ημερήσιο κόστος για όσους δε δικαιούνται σίτιση
είναι 2
20€ (γεύμα και δείπνο).

Τα δικαιολογητικά είναι τα εξής:

1.

Εκκαθαριστικά σημειώματα εφορίας με οικογενειακό φορολογητέο εισόδημα μικρότερο ή
ίσο των 23.851€.

2.

Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.

3.

Βεβαίωση σπουδών ή φωτοτυπία του βιβλιαρίου σπουδώ
ν.

4.

Δύο (2) φωτογραφίες.

Για αυτούς που έχουν οικογενειακό φορολογητέο εισόδημα μεγαλύτερο


των 23.851€ ισχύει
λίστα αναμονής.

Για περισσότερες πληροφορίες να απευθύνεστε στο γραφείο σίτισης (κτίριο 1) και στο
τηλέφωνο 2310
-
791
-
124.


Κυλικεία

Στον κεντρ
ικό διάδρομο του Ιδρύματος λειτουργεί το κεντρικό κυλικείο (κτίριο 12) στο οποίο
μπορεί κανείς να φαει πρόχειρα και να αγοράσει μικροπράγματα. Στον ίδιο χώρο μπορεί να
βγάλει φωτοτυπίες και να πραγματοποιήσει βιβλιοδεσίες σημειώσεων. Στους χώρους του
Τ.Ε.Ι
. λειτουργούν επίσης και παραρτήματα του κυλικείου(κεντρικός διάδρομος, κτίριο
διοίκησης, κτίρια Σ.Ε.Υ.Π). Το κεντρικό κυλικείο λειτουργεί μέχρι αργά το απόγευμα ενώ τα
παραρτήματα μέχρι τις 14.00

35

Αθλητισμός στο Τ.Ε.Ι.

Ο αθλητισμός ευδοκιμεί στο Τ.Ε.Ι. Θ
εσσαλονίκης, παρά την υστέρησή του στον τομέα της
κτιριακής υποδομής, κενό που αναμένεται να καλυφθεί σε δύο χρόνια, αφού έχει ήδη εγκριθεί
η χρηματοδότηση για την κατασκευή κλειστού γυμναστηρίου στις εγκαταστάσεις του
Ιδρύματος στη Σίνδο.

Σήμερα, το Τ.Ε.Ι
.
-
Θ. προσφέρει στους φοιτητές του δυνατότητες άθλησης στους ακόλουθους
τομείς:Ποδόσφαιρο (ομάδα ανδρών).
Μπάσκετ (ομάδες ανδρών
-
γυναικών, με μεγάλες διακρίσεις σε πανεπιστημιάδες).
Βόλεϊ (ανδρών
-
γυναικών, επίσης με διακρίσεις σε πανεπιστημιάδες
).
Σκάκι, που γίνεται πιο οργανωμένα σε σκακιστικό σύλλογο
-

εκτός Ιδρύματος.
Γυμναστική, σε κλειστό γυμναστήριο
Τοξοβολία.
Σκοποβολή.

Από την ακαδημαϊκή χρονιά 1997
-
1998, οι αρχές του Ιδρύματος ενέταξαν στο πρόγραμμα και
τα ακόλουθα έξι ακ
όμη αθλήματα, εξασφαλίζοντας για το σκοπό αυτό ειδικούς γυμναστές:Τένις.
Κολύμβηση.
Αυτόνομη κατάδυση.
Σκι.
Πολεμικές τέχνες (AIKIDO, SUIBUKAN).
Φυσική κατάσταση.

Υπάρχει ακόμη το χορευτικό συγκρότημα, που μέσα σε λίγα χρόνια, δημι
ούργησε παράδοση
στο Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης κι έγινε περιζήτητο.


36

Συνελεύσεις


Φοιτητών

Οι φοιτητές των Τ.Ε.Ι. είναι οργανωμένοι σε συλλόγους, μέσω των οποίων εκλέγουν τους
αντιπροσώπους τους στα διάφορα όργανα. Η εκπροσώπηση των φοιτητών του τμήματος
Πληροφορικής στα διοικητικά όργανα του Τμήματος Πληροφορικής είναι ως εξής:Συμβούλιο του

τμήματος :
Ένας εκπρόσωπος
Γ. Συνέλευση του Τμήματος :


Οκτώ εκπρόσωποι
Γ. Συνέλευση του Τομέα Ανάλυσης & Προγραμματισμού:


Δύο εκπρόσωποι
Γ. Συνέλευση του Τομέα Συστημάτων & Τεχνολογίας Υπολογιστών: Δύο εκπρόσωποι


Οι παραπάνω ε
κπρόσωποι εκλέγονται με τμηματικές εκλογές οι οποίες, γίνονται στο Τμήμα
Πληροφορικής, παράλληλα και ανεξάρτητα από τις φοιτητικές εκλογές που προκηρύσσονται
κάθε χρόνο από την Ε.Σ.Ε.Ε. (Εθνική Σπουδαστική Ένωση Ελλάδος). Οι εκπρόσωποι
δεσμεύονται από τις
αποφάσεις και λογοδοτούν στη Τμηματική Συνέλευση των φοιτητών του
Τμήματος Πληροφορικής και μόνο σε αυτή.

Με παλαιότερη απόφαση της συνέλευσης η ψηφοφορία γίνεται με ενιαίο ψηφοδέλτιο και με
καταμέτρηση σταυρών. Η κάθε υποψηφιότητα αναφέρεται σε κάθε όργα
νο ξεχωριστά. Κάθε
φοιτητής μπορεί να θέση υποψηφιότητα σε ένα η περισσότερα όργανα. Η εφορευτική
επιτροπή εκλέγεται από την τμηματική Συνέλευση των φοιτητών.


Για περισσότερες πληροφορίες :


URL
:


http
://
www
.
it
.
teithe
.
gr
/~
ekprosop

e
-
mail :
ekprosop@it.teithe.gr


37

Χρήσιμες Πληροφορίες

Διεύθυνση
-

Χρήσιμα Τηλέφωνα
-

URL

Διεύθυνση

Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης

Τμήμα Πληροφορικής


P.O BOX 14561 GR

T.K 541 01 Θεσσαλονίκη


Χρήσιμα τηλέφωνα
Κωδικός Θεσσαλονίκης
2310Τηλεφωνικό Κέντρο

791
-
111Διεύθυντής Σχολής Τεχν. Εφαρμογών
791
-
250Γραμματέας Σχολής Τεχν. Εφαρμογών


791
-
251Γραμματεία Τμήματος Πληροφορικής
791
-
260
FAX 791
-
250Προϊστάμενος τμήματος Πληροφορικής
791
-
598
FAX 791
-
290Υπεύθυνοι Εργαστηρίων


791
-
290
798
-
727Κέντρο Διαχείρισης Δικτύων
791
-
604Γραφείο σίτισης
791
-
124Φοιτητική Εστία


798
-
871, 717
-
677

Βιβλιοθήκη
791
-
472
Δικτυακές διευθύνσεις (URL)
Τ.Ε.Ι Θεσσαλονίκης


http://www.teithe.gr
Πληροφορίες για την Θεσσαλονίκης
http://www.teithe.gr/GetInfo/geninfo.html
Τηλεφωνικός Κατάλογος
ep
silon.it.teithe.gr/NavigationAids/searchpeople/searchpeople.asp
Πρακτική άσκηση
http://www.placements.teithe.gr
Βαθμολογία
http:/
/epsilon.it.teithe.gr/epsilon
/index.html
Βιβλιοθήκη
http://www.lib.teithe.gr
Γραφείο Διασύνδεσης
http://www.career.teithe.gr
Κέ
ντρο Διαχείρισης δικτύων


http://www.teithe.gr/services/NOC/noc.htm
Εκδοτικό Κέντρο


http://www.press.teithe.gr
Εφημερίδα Τ.Ε.Ι. Θεσσαλ
ονίκης


http://www.teithe.gr/efimerida
Σύστημα Ακαδημαϊκών Μονάδων(ECTS)


http://alpha.it.teithe.gr/tei old/ects
Σελίδα των φοιτητών


http://www.it.teithe.gr/~epub
Σελίδα των εκπροσώπων των φοιτητών
http://www.it.teithe.gr/~ekprosop


38

Πώς θα μας βρείτε

Με λεωφορείο από τον Ν.Σ.Σταθμό

Ο

Οργανισμός Αστικών Συγκοινωνιών (Ο.Α.Σ.Θ) (
http
://
www.oasth.
gr
) καλύπτει με τακτικά
δρομολόγια αστικών λεωφορείων τη διαδρομή από το Σιδηροδρομικό Σταθμό μέχρι το Τ.Ε.Ι
της Θεσσαλονίκης. Διατίθενται 2 λεωφορειακές γραμμέ
ς με αριθμούς 51 & 52.


39Με αυτοκίνητο από το κέντρο της πόλης


40

Για να έρθετε στο Τ.Ε.Ι Θεσσαλονίκης με αυτοκίνητο θα πρέπει να πάρετε την Εθνική οδό
Θεσσαλονίκης
-

Αθήνας. Στο 9 χλμ. της οδού στρίβετε δεξιά (πρώτη στροφή μετά την γέφυρα
του Γαλλικού ποταμού ακολουθώντας την οδό προς τη Βιομηχανική π
εριοχή της Σίνδου. Στα
πρώτα φανάρια στρίψτε δεξιά και θα βρείτε το Τ.ΕΙ.Θ στα 100 μέτρα.

Εάν έρχεστε από τη κατεύθυνση Αθήνας
-

Θεσ/νίκης, τότε στο 489 χλμ. θα δείτε μία
αερογέφυρα που οδηγεί στο δρόμο προς Σίνδο και ΤΕΙΘ. Στρίψτε δεξιά και περάστε πάνω
από
τη γέφυρα. Μόλις κατεβείτε τη γέφυρα, στα πρώτα φανάρια στρίψτε δεξιά και θα βρείτε το
Τ.Ε.Ι.Θ στα 100 μέτρα.

Με ταξί

Μπορείτε επίσης να έρθετε με ταξί από την Θεσσαλονίκη(αν και αυτό θα σας κοστίσει περίπου
10€. Καλέστε μια


από τις εταιρείες Ταξί


γι
α να εξυπηρετηθείτε άμεσα (1300 ή 2310
-
866
-
866).

Με αεροπλάνο

Το αεροδρόμιο της Θεσσαλονίκης βρίσκεται στην ανατολική πλευρά της πόλης (Το Τ.Ε.Ι.Θ.