ΠΡΟΤΥΠΟ Ανοικτού Διαγωνισμού Έργου

beadreceiptΑσφάλεια

16 Ιουν 2012 (πριν από 9 χρόνια και 3 μήνες)

2.273 εμφανίσεις

Διακήρυξη Ανοικτού Διαγωνισμού για το Έργο «
Εθνικό Ποινικό

Μητρώο
»


ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑΣελίδα
1

από
254

Αριθμ. 41284/18
-
5
-
2011
Διακήρυξη

Ανοικτού
Δημόσιου
Διεθνούς Διαγωνισμού

για το Έργο

«
Εθνικό Ποινικό Μητρώο
»

Κωδ. ΟΠΣ:

300244

Προϋπολογισμός: (περιλαμβανομένου
ΦΠΑ)

8.678.01
9,00Ημερομηνία Αποστολής της
διακήρυξης στην Υπηρεσία Επισήμων
Εκδόσεων της Ε.Ε.:

18
-

5
-
2011

Ημερομηνία Αποστολής της
διακήρυξης στο Εθνικό Τυπογραφείο
(τεύχος Δημοσίων Συμβάσεων):

25
-

5
-
2011

Ημερομηνία Αποστολής της
διακήρυξης στον ελληνικό τύπο:

25
-

5

-
2011


Κωδικοί
CPV
:

72212900

Προϋπολογισμός υποέργου 1 (χωρίς
ΦΠΑ)
:

293.000,00€

Προϋπολογισμός υποέργου 2 (χωρίς
ΦΠΑ)
:

884.000,00€

Προϋπολογισμός υποέργου 3 (χωρίς
ΦΠΑ)
:

1.510.300,00€

Προϋπολογισμός υποέργου 4 (χωρίς
ΦΠΑ)
:

4.368.000,00€

Κριτή
ριο Ανάθεσης
:

Η

πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη Προσφορά

Ημερομηνία Διενέργειας:

27


6

-

20
11

Διακήρυξη Ανοικτού Διαγωνισμού για το Έργο «
Εθνικό Ποινικό

Μητρώο
»


ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑΣελίδα
2

από
254

ΘΕΜΑ: «Απόφαση Διενέργειας Ανοικτού, Δημόσιου Διεθνή Διαγωνισμού με τίτλο
“Εθνικό Ποινικό Μητρώο”»Έχοντας υπόψη:


1.

Τις διατάξεις:

i.

Του Κανονισμο
ύ (ΕΚ) αριθ. 213/2008 της Επιτροπής της 28ης Νοεμβρίου 2007 για
τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2195/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου περί του κοινού λεξιλογίου για τις δημόσιες συμβάσεις (CPV) και των οδηγιών
του Ευρωπαϊκού Κοινοβ
ουλίου και του Συμβουλίου 2004/17/ΕΚ και 2004/18/ΕΚ περί των
διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων, όσον αφορά στην αναθεώρηση του CPV.

ii.

Του Κανονισμού (ΕΚ) αριθμ. 1081/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου
της 5ης Ιουλίου 2006 για το Ευρωπαϊ
κό Κοινωνικό Ταμείο και την κατάργηση του
Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1784/1999.

iii.

Του Κανονισμού (ΕΚ) αριθμ. 1083/2006 του Συμβουλίου της 11ης Ιουλίου 2006 περί
καθορισμού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το
Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Τ
αμείο και το Ταμείο Συνοχής και την κατάργηση του Κανονισμού
(ΕΚ) αριθ. 1260/1999, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

iv.

Του Κανονισμού (ΕΚ) αριθμ. 1828/2006 της Επιτροπής της 8ης Δεκεμβρίου 2006 για τη
θέσπιση κανόνων σχετικά με την εφαρμογή του Κανονισμού (
ΕΚ) αριθ. 1083/2006 του
Συμβουλίου περί καθορισμού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής
Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και το Ταμείο Συνοχής και του Κανονισμού
(ΕΚ) αριθ. 1080/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

για το Ευρωπαϊκό
Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

v.

Του ν.2286/1995 «Προμήθειες του δημόσιου τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων» (ΦΕΚ
19/Α΄/95).

vi.

Των άρθ. 79
-
85 του ν.2362/1995 «Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών

του
Κράτους και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 247/Α΄/95), όπως ισχύει.

vii.

Του ν.2690/1999 (ΦΕΚ 45/Α/09
-
03
-
1999) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητική Διαδικασίας και
άλλες διατάξεις», όπως ισχύει.

viii.

Του ν. 3310/2005 (ΦΕΚ 30 Α΄) «Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την
αποτροπή καταστρατηγήσεων κατά τη διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων» και
ειδικότερα του άρθρου 5 αυτού, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 5 του ν. 3414/2005
(ΦΕΚ 279 Α΄)

ix.

Του ν.3469/2006 (ΦΕΚ 131/Α/28
-
06
-
2006) «Εθνικό Τυπογραφείο, Εφημερίς της
Κυβερνήσεως
και λοιπές διατάξεις».


Διακήρυξη Ανοικτού Διαγωνισμού για το Έργο «
Εθνικό Ποινικό

Μητρώο
»


ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑΣελίδα
3

από
254

x.

Του ν.3548/2007 (ΦΕΚ 68/Α/20
-
03
-
2007) «Καταχώρηση δημοσιεύσεων των φορέων του
Δημοσίου στο νομαρχιακό και τοπικό τύπο και άλλες διατάξεις», όπως έχει τροποποιηθεί και
ισχύει.

xi.

Του ν.3614/2007 «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπ
τυξιακών παρεμβάσεων για την
προγραμματική περίοδο 2007

2013» (ΦΕΚ267/Α΄/07), όπως ισχύει.

xii.

Του ν.3886/2010 «Δικαστική προστασία κατά τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων

Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με την Οδηγία 89/665/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 21
ης

Ιουνίου
1989 (
L

395) και την Οδηγία 92/13/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 25
ης

Φεβρουαρίου
1992 (
L

76), όπως τροποποιήθηκαν με την Οδηγία 2007/66ΕΚ του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11
ης

Δεκεμβρίου 2007 (
L

335)» (ΦΕΚ 173/Α΄/10).

xiii.

Του ν.3861/2010 «Ενίσχυση
της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και
πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο
“Πρόγραμμα Διαύγεια” και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 112/Α΄/10).

xiv.

Του ν.3840/2010 «Αποκέντρωση, απλοποίηση και ενίσχυση της αποτελ
εσματικότηας των
διαδικασιών του Εθνικού Στρατηγικου Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) 2007
-
2013 και άλλες
διατάξεις (ΦΕΚ 53/Α’)

xv.

Του ν. 2472/1997 (ΦΕΚ Α΄ 50) «Προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων
προσωπικού χαρακτήρα», όπως αυτές ισχύουν ύστερα από τη
ν τροποποιήσεις που επέφερε
ο ν. 3471/2006 (ΦΕΚ Α΄ 133) «Προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και της
ιδιωτικής ζωής στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών και τροποποίηση του ν.
2472/1997

xvi.

Του π.δ.118/2007 «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου (Κ.Π.Δ.)» (
ΦΕΚ 150/Α΄/07), όπως
ισχύει αναλογικά και συμπληρωματικά όπου γίνεται ρητή αναφορά στα άρθρα του στη
διακήρυξη.

xvii.

Του π.δ.60/2007 «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της
Οδηγίας 2004/18/ΕΚ “περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημοσίων σ
υμβάσεων
έργων, προμηθειών και υπηρεσιών” (ΦΕΚ 64/Α΄/07), όπως τροποποιήθηκε με την Οδηγία
2005/51/ΕΚ της Επιτροπής και την Οδηγία 2005/75/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και
του Συμβουλίου της 16ης Νοεμβρίου 2005».

xviii.

Του π.δ.166/2003 (ΦΕΚ 138/Α/05
-
06
-
2003) «
Προσαρμογή της ελληνικής
νομοθεσίας στην οδηγία 2000/35 της 29
-
6
-
2000 για την καταπολέμηση των
καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές».

xix.

Του π.δ.36/2000 «Οργανισμός Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων
Δικαιωμάτων» (ΦΕΚ 29/Α΄/00), όπ
ως ισχύει.

xx.

Του π.δ.261/1997 (ΦΕΚ 186/Α/23
-
09
-
1997) «Για τη διαφάνεια στην διαφημιστική προβολή
του Δημοσίου και του ευρύτερου δημοσίου τομέα από τα έντυπα και τα ηλεκτρονικά μέσα
ενημέρωσης», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει με τους ν. 3166/2003, ν. 3444/
2006
καθώς και με το ν. 3688/2008.

2.

Την
αριθ. 151.651/ΨΣ/1467
-
Α2/1
-
4
-
2011
. Απόφαση της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης
του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ψηφιακή Σύγκλιση», με
θέμα «1
η

τροποποίηση της
Οριζόντιας Πράξης “Εθνικό Ποινικό Μητρώο” με κωδ.
MIS

30024
4».

Διακήρυξη Ανοικτού Διαγωνισμού για το Έργο «
Εθνικό Ποινικό

Μητρώο
»


ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑΣελίδα
4

από
254

3.

Τη με αριθμό 14053/ΕΥΣ1749/27
-
03
-
08 Υπουργική Απόφαση Συστήματος Διαχείρισης,
όπως τροποποιηθείσα ισχύει( α΄ τροποποίηση ΦΕΚ 1957/Β/9.9.2009 αριθ. Πρωτ.
43804/ΕΥΘΥ 2041/09 και β΄ τροποποίηση : ΦΕΚ 1088/Β/2010
-
αριθ. Πρωτ. 28020/ΕΥΘΥ
1212/2010).

4.

Το αρι
θ. 453.734/ΨΣ2130
-
Β/9
-
5
-
2011 έγγραφο της Υπηρεσίας Διαχείρισης του
Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ψηφιακή Σύγκλιση» για την διατυπωση θετικης γνώμης
για το σχεδιο του τε
ύ
χους δημοπράτησης του εν λόγω έργου.


ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ


1.

Ανοικτό δημόσιο διεθνή διαγωνισμό
,
με σφραγισμένες προσφορές σε ευρώ, με κριτήριο
κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, για την ανάδειξη
αναδόχου
που θα αναλάβει την υλοποίηση του προκηρυσσόμενου έργου, για τις ανάγκες του
Υπουργείου Δικαιοσύνης,

Διαφάνειας και Ανθ
ρωπίνων Δικαιωμάτων, Λ. Μεσογείων 96
-

Αθήνα,
όπως αναλυτικά περιγράφονται στο Μέρος
Α' της διακήρυξης, συνολικής προϋπολογισθείσας
δαπάνης
8.678.019,00


συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

2.

Ο
διαγωνισμός

θα γίνει μέσ
α σε προθεσμία
σαράντα

(4
0
) ημερών
από την ημερομηνία
αποστολής της προκήρυξης του διαγωνισμού

για δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ,
σύμφωνα με τις διατάξεις των παρ.5 και 6 του άρθρου 32 του π.δ. 60/2007.

3.

Το Έργο χρηματοδοτείται από το Επιχειρησια
κό Πρόγραμμα «ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ», στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ,
από το ΕΤΠΑ και από Εθνικούς Πόρους. Οι δαπάνες του Έργου θα βαρύνουν το Πρόγραμμα Δημοσίων
Επενδύσεων (ΠΔΕ) και συγκεκριμένα τη ΣΑΕ 20/8 του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων
Δικαιωμάτ
ων.

4.

Οι Προσφορές κατατίθενται ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής την
27
-
6
-
2011 και το αργότερο μέχρι
ώρα 13.00 (χρόνος έναρξης διαδικασίας αποσφράγισης) στην Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου
Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, Μεσογείων 96, Αθ
ήνα, ήτοι σε προθεσμία
σαράντα

(4
0
) ημερών από την ημερομηνία ηλεκτρονικής αποστολής της περίληψης της διακήρυξης
για δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ.

5.

Προσφορές επίσης μπορούν να αποστέλλονται στο Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και
Ανθρωπίνων Δ
ικαιωμάτων, Δ/νση Οικονομικού, Τμήμα Οικονομικής Διαχείρισης και Προμηθειών,
Μεσογείων 96, ΤΚ

115 27 Αθήνα, 1ος όροφος, γραφείο 136 ή 142, υπόψη κ.κ. Δημ. Ιατρού, Δημ.
Κατρά, με οποιονδήποτε τρόπο και παραλαμβάνονται με απόδειξη, με την απαραίτητη, όμως,
π
ροϋπόθεση ότι αυτές θα περιέρχονται στην Υπηρεσία μέχρι την προηγούμενη της ημερομηνίας
διενέργειας του διαγωνισμού.

6.

Προσφορές που περιέρχονται στην Υπηρεσία με οποιοδήποτε τρόπο, πριν από την διενέργεια του
διαγωνισμού, δεν αποσφραγίζονται αλλά παραδίδοντ
αι στο αρμόδιο όργανο αποσφράγισης των προσφορών
που παραλαμβάνουν τις προσφορές, προ της εκπνοής της προθεσμίας που καθορίζεται από τη διακήρυξη,
προκειμένου να αποσφραγιστούν μαζί με τις άλλες που κατατέθηκαν με την προαναφερόμενη διαδικασία. Οι
προσφορέ
ς που υποβάλλονται ή περιέρχονται στην Υπηρεσία, με οποιοδήποτε τρόπο, εκπρόθεσμα,
επιστρέφονται χωρίς να αποσφραγιστούν.

7.

Περίληψη της διακήρυξης αυτής θα δημοσιευθεί μια φορά στο «Τεύχος Διακηρύξεων Δημοσίων
Συμβάσεων» της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, στον

ελληνικό τύπο, στον ιστοχώρο του
Προγράμματος Δι@ύγεια: http:
\
\
et.diavgeia.gov.gr/f/ministryofjustice, ενώ αναρτήθηκε σε
εμφανές σημείο της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου. Η διακήρυξη, παράλληλα,
θα σταλεί

Διακήρυξη Ανοικτού Διαγωνισμού για το Έργο «
Εθνικό Ποινικό

Μητρώο
»


ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑΣελίδα
5

από
254

στα Επιμελητήρια καθώς και στον Ελληνικό Οργα
νισμό Μικρομεσαίων Μεταποιητικών
Επιχειρήσεων και Χειροτεχνίας (Ε.Ο.Μ.Μ.Ε.Χ.).

8.

Η διάθεση της Διακήρυξης γίνεται από την έδρα του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και
Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, Διεύθυνση Οικονομικού, Τμήμα Οικονομικής Διαχείρισης και
Προμηθε
ιών, και η παραλαβή της γίνεται είτε αυτοπροσώπως είτε με ταχυμεταφορική (courier).
Στην περίπτωση παραλαβής της Διακήρυξης μέσω ταχυμεταφορικής (courier), το Υπουργείο
δεν φέρει καμία απολύτως ευθύνη για την έγκαιρη και σωστή παράδοσή της.

9.

Το πλήρες σώμα
της διακήρυξης βρίσκεται διαθέσιμο σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα
του Υπουργείου
www
.
ministryofjustice
.
gr

(στην διαδρομή «Προκηρύξεις Διαγωνισμών»/
«Προμήθειες») και θα διατηρηθεί εκεί τουλάχιστον έως
την ημερομηνία διενέργειας του
διαγωνισμού.

10.

Σχετικά με την παροχή συμπληρωματικών πληροφοριών σχετικών με τα έγγραφα του
διαγωνισμού και την άσκηση προσφυγών, ισχύουν όσα ορίζονται στο π.δ. 118/2007 (ΦΕΚ Α΄
150) και στο ν.3886/2010 (ΦΕΚ 173/Α΄)
, αντίστοιχα
.

11.

Επισυνάπτονται

τα Παραρτήματα Α΄, Β΄,
C
΄
με τις Τεχνικές Προδιαγραφές, τους όρους
διενέργειας του διαγωνισμού, Υποδείγματα Εγγυητικών Επιστολών, Πρότυπα Πινάκων και το
Σχέδιο Σύμβασης αντίστοιχα,

τα οποία και αποτελούν αναπόσπαστα
τμήματα της παρούσας
δι
ακήρυξης.


Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΑΣΤΑΝΙΔΗΣ

Α
κριβές Αντίγραφο

Ο Προϊστάμενος του ΤμήματοςΑλ.
ΙακωβίδηςΔιακήρυξη Ανοικτού Διαγωνισμού για το Έργο «
Εθνικό Ποινικό

Μητρώο
»


ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑΣελίδα
6

από
254Διακήρυξη Ανοικτού Διαγωνισμού για το Έργο «
Εθνικό Ποινικό

Μητρώο
»


ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑΣελίδα
7

από
254


ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ

4

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

13

Συνοπτικά στοιχεία Έργου

13

Συντομογραφίες
-

γενικά

14

Συντομογραφίες Έργου

14

Ορισμοί διακηρυξης

15

A

ΜΕΡΟΣ : ΠΕΡΙΒΑΛΛΟ
Ν ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ

17

A.1

Στόχοι
-

κρίσιμοι παράγοντες επιτυχίας του Έργου

17

A.2

Περιβάλλον Έργου

19

A.2.1

Εμπλεκόμενοι στην υλοποίηση του Έργου

19

A.2.1.1

«Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων» (ΥΔΔΑ)

19

A.2.1.2

Οργανωτική δομή & στελέχωση του Φορέα

19

A.2.1.3

Φορέας Λειτουργίας


Τμήματα Ποινικού Μητρώου

21

A.2.1.4

Ενέργειες του ΥΔΔΑΔ.

24

A.2.1.5

Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής του Έργου (ΕΠΠΕ)

24

A.2.1.6

Θ
εματικές Ομάδες Εργασίας

25

A.2.1.7

Επιθεωρητές (auditors) Έργου

25

A.2.2

Υφιστάμενη Κατάσταση

26

A.2.2.1

Συνοπτική Περιγραφή των υπηρεσιών του Φορέα

26

A.2.2.2

Αναλυτική Περιγραφή των υπηρεσιών του Φορέα

27

A.2.2.3

Μειονεκτήματα Υφιστάμενου Συστήματος

31

A.2.2.4

Ειδικές Απαιτήσεις Μηχανοργάνωσης του Ποινικού Μητρώου

32

A.2.2.5

Υποδομή ΤΠΕ του Φορέα

32

A.3

Αντικείμενο Έργου

36

A.3.1

Σκοπός του Έργου

36

A.3.2

Αρχιτεκτονική

39

A.3.3

Υποέργο 1
-

Ανάπτυξη Κεντρικής Υποδομής Εθνικού Ποινικού Μητρώου

43

A.3.3.1

Π
ρομήθεια και Εγκατάσταση Εξοπλισμού Κύριας Κεντρικής Υποδομής (
Primary

Site
)

43

A.3.3.2

Δημιουργία Εφεδρικής Κεντρικής Υποδομής (Disaster Recovery Site)

43

A.3.4

Υποέργο 2


Μηχανοργάνωση Υπηρεσιών Ποινικού Μητρώου Εισαγγελιών Πρωτοδικών

45

A.3.4.1

Προμήθεια και Εγκατάσταση Περιφερειακού Εξοπλισμού

45

Διακήρυξη Ανοικτού Διαγωνισμού για το Έργο «
Εθνικό Ποινικό

Μητρώο
»


ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑΣελίδα
8

από
254

A.3.4.2

Διασύνδεση με το «ΣΥΖΕΥΞΙΣ»

46

A.3.5

Υποέργο 3
-

Προμήθεια και Ανάπτυξη Εφαρμογών Εθνικού Ποινικού Μητρώου

47

A.3.5.1

Προμήθεια και Εγκατάσταση Έτοιμου Λογισμικού (Κύρια & Εφεδρική Κεντρική Υποδομή)
47

A.3.5.2

Λειτουργικές Απαιτήσεις Υποσυστημάτων

48

A.3.6

Υποέργο 4
-

Ψηφιοποίηση Αρχείου Ποινικού Μητρώου

61

A.3.6.1

Μορφή Διαθέσιμης Πληροφορίας


Τα Ποινικά Μητρώα

61

A.3.6.2

Μεθοδολογική Προσέγγιση Ψηφιοποίησης Ποινικών Μητρώων

62

A.3.6.3

Υποστηρικτικές Υποδομές Ψηφιοποίησης Ποινικών Μητρώων

72

A.3.7

Υπηρεσίες Υλοποίησης, Μετάπτωσης Δεδομένων, Εκπαίδευσης, Υποστήριξης

84

A.3.8

Γενικές Απαιτήσεις

84

A.3.8.1

Προσβασιμότητα
-

Ευχρηστία

84

A.3.8.2

Ασφάλεια
-

Εμπιστευτικότητα

87

A.3.8.3

Συσχέτιση με τα αντίστο
ιχα έργα του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και
Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων

87

A.3.9

Φάσεις Υλοποίησης Έργου

90

A.3.9.1

ΦΑΣΗ 1: Α
νάλυση Απαιτήσεων Ψηφιακών Υπηρεσιών / Εφαρμογών

90

A.3.9.2

ΦΑΣΗ 2: Προμήθεια και Εγκατάσταση Εξοπλισμού & Έτοιμου Λογισμικού

92

A.3.9.3

ΦΑΣΗ 3: Ανάπτυξη Ψηφιακών Υπηρεσιών & Εφαρμογών

94

A.3.9.4

ΦΑΣΗ 4: Ψηφιοποίηση Ποινικών Μητρώων

94

A.3.9.5

ΦΑΣΗ 5: Μετά
πτωση Δεδομένων

95

A.3.9.6

ΦΑΣΗ 6: Εκπαίδευση

96

A.3.9.7

ΦΑΣΗ 7: Δοκιμαστική Λειτουργία

98

A.3.9.8

ΦΑΣΗ 8: Πιλοτική Λειτουργία (έως την Οριστική Παραλαβή Έργου)

101

A.3.10

Εγγύηση και δωρεάν Συντήρηση Έργου

103

A.3.10.1

Περίοδος Εγγύησης και Συντήρησης (ΠΕΣ)

103

A.3.10.2

Υπηρεσίες Περιόδου Εγγύησης

103

A.3.10.3

Υπηρεσί
ες Περιόδου δωρεάν Συντήρησης

104

A.3.10.4

Τήρηση Εγγυημένου Επιπέδου Υπηρεσιών
-

Ρήτρες

107

A.4

Μεθοδολογία υλοποίησης Έργου

109

A.4.1

Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης Έργου

109

A.4.2

Ομάδα Έργου / Σχήμα Διοίκησης Έργου

111

A.4.2.1

Υπεύθυνος Έργου & Αναπληρωτής

111

A.4.2.2

Μέλη Ομάδας Έργου

111

A.4.3

Μεθοδολογία διοίκησης κα
ι διασφάλισης ποιότητας Έργου

111

A.4.4

Τόπος Υλοποίησης
-

Παράδοσης Έργου

112

A.4.5

Διαδικασία παραλαβής Έργου

112

Διακήρυξη Ανοικτού Διαγωνισμού για το Έργο «
Εθνικό Ποινικό

Μητρώο
»


ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑΣελίδα
9

από
254

B

ΜΕΡΟΣ : ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

114

B.1

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

114

B.1.1

Αντικείμενο Διαγωνισμού

114

B.1.2

Προϋπολογισμός Έργου

114

B.1.3

Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής

114

B.1.4

Νομικό και Θεσμικό πλαίσιο Διαγωνισμού

115

B.1.5

Ημερομηνία Αποστολής της Προκήρυξης

115

B.1.6

Τόπος και χρόνος υποβολής προσφορών

115

B.1.7

Τρόπος λήψης εγγράφων Διαγωνισμού

115

B.1.8

Παροχή Διευκρινίσεων επί

της Διακήρυξης

116

B.2

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
-

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

116

B.2.1

Δικαίωμα Συμμετοχής / Αποκλεισμός Συμμετοχής

116

B.2.2

Δικαιολογητικά Συμμετοχής

118

B.2.3

Δικαιολογητικά Κατακύρωσης

122

B.2.3.1

Οι Έλληνες Πολίτες

122

B.2.3.2

Οι Αλλοδαποί Πολίτες

125

B.2.3.3

Τα ημεδαπά Νομικά Πρόσωπα

128

B.2.3.4

Οι συνεταιρισμοί

131

B.2.3.5

Τα αλλοδαπά Νομικά Πρόσωπα

135

B.2.4

Οι Ενώσεις / Κο
ινοπραξίες

138

B.2.5

Λοιπές Υποχρεώσεις / διευκρινίσεις

138

B.2.6

Ελάχιστες Προϋποθέσεις Συμμετοχής

139

B.2.7

Εγγύηση Συμμετοχής

144

B.3

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ


ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

145

B.3.1

Τρόπος Υποβολής

Προσφορών

145

B.3.2

Περιεχόμενο Προσφορών

145

B.3.2.1

Περιεχόμενα Φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής»

147

B.3.2.2

Περιεχόμενα Φακέλου «Τεχνική Προσφορά»

148

B.3.2.3

Περιεχόμενα Φακέλου «Οικονομική Προσφορά»

152

B.3.2.4

Περιεχόμενα Φακέλου «Δικαιολογητικά Κατακύρωσης»

152

B.3.3

Ισχύς Προσφορών

152

B.3.4

Εναλλακτικές Πρ
οσφορές

152

B.3.5

Τιμές Προσφορών


Νόμισμα

153

Διακήρυξη Ανοικτού Διαγωνισμού για το Έργο «
Εθνικό Ποινικό

Μητρώο
»


ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑΣελίδα
10

από
254

B.4

ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ


ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

154

B.4.1

Διαδικασία Διενέργειας Διαγωνισμού, Αξιολόγησης Προσφορών και Κατακύρωσης του
Διαγωνισμού

154

B.4.1.1

Διαδικασία διενέργειας Διαγωνισμού
-

αποσφράγι
ση προσφορών

154

B.4.1.2

Διαδικασία αξιολόγησης προσφορών

156

B.4.1.3

Βαθμολόγηση τεχνικών προσφορών

156

B.4.1.4

Ομάδες και συντελεστές κριτηρίων τεχνικής αξιολόγησης

157

B.4.1.5

Διαμόρφωση συγκριτικού κόστους Προσφοράς

158

B.4.1.6

Διαδικασία κατακύρωσης Διαγωνισμού

159

B.4.2

Απόρριψη προσφορών

160

B.4.3

Προσφυγές

161

B.4.4

Αποτελέσματα


Κατακύρωση
-

Ματαίωση Διαγωνισμού

161

B.5

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ


ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

162

B.5.1

Κατάρτιση, υπογραφή, διάρκεια Σύμβασης


Εγγυήσεις

162

B.5.2

Τρόπος Πληρωμής


Κρατήσεις

164

B.5.3

Εκτελωνισμός
-

Φόροι
-

Δασμοί

165

B.5.4

Περίοδος Εγγύησης και δωρεάν Συντήρησης

165

B.5.5

Ποινικές ΡήτρεςΕκπτώσεις

165

B.5.6

Υποχρεώσεις Αναδόχου

167

B.5.7

Υπεργολαβίες

169

B.5.8

Εμπιστευτικότητα
-

Εχεμύθεια

170

B.5.9

Πνευματικά δικαιώματα

171

B.5.10

Εφαρμοστέο Δίκαιο


Διαιτησία

172

C

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

173

C.1

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ : ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ

173

C.
1.1

Εγγυητική

Επιστολή Συμμετοχής

173

C.1.2

Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης Σύμβασης

174

C.1.3

Εγγυητική Επιστολή Προκαταβολή
ς

175

C.1.4

Εγγυητική Επιστολή Καλής Λειτουργίας

176

C.2

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ : ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΟΣ

177

C.3

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ : ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

179

C.3.1

ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

179

Διακήρυξη Ανοικτού Διαγωνισμού για το Έργο «
Εθνικό Ποινικό

Μητρώο
»


ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑΣελίδα
11

από
254

C.3.2

ΠΙΝΑΚΕΣ ΕΞ
ΟΠΛΙΣΜΟΥ

180

C.3.2.1

Εξυπηρετητές (
Servers)

180

C.3.2.2

Εξωτερικό Σύστημα Δίσκων

(SAN)

183

C.3.2.3

Σύστημα Αντιγράφων Ασφαλείας (
Backup

Library
)

187

C.3.2.4

Κεντρικοί

Μεταγωγοί

(
Network Switches)

18
8

C.3.2.5

Σύστημα Προστασίας (
Firewalls
)

190

C.3.2.6

Σύστημα Αδιάλειπτης Παροχής Ενέργειας (
UPS
)

192

C.3.2.7

Ικριώματα (
Ra
cks)

193

C.3.2.8

Σταθμοί Εργασίας (
PCs)

194

C.3.2.9

Εκτυπωτές

(Printers)

196

C.3.2.10

Υποδομές Τοπικών Δικτύων

(LANs)

197

C.3.3

ΠΙΝΑΚΕΣ ΕΤΟΙΜΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ

201

C.3.3.1

Λογισμικό
Virtualization

201

C.3.3.2

Λογισμικό Βάσης Δεδομένων (
RDBMS
)

202

C.3.3.3

Λογισμικό Εφαρμογών και Δικτύων (
Application

&
Web
)

206

C.3.3.4

Λογισμικό Διαχείρισης Χρηστών (
LDAP
)

208

C.3.3.5

Λογισμικό Διαδικτυακής Πύλης (
Web

Portal
)

210

C.3.3.6

Λογισμικό Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου (
eMail
)

216

C.3.3.7

Λογισμικό Απομακρυσμένης Πρόσβασης (
Remote

Access

Control
)

218

C.3.3.8

Λογισμικό Αυτοματισμού Γραφείου

219

C.3.4

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ


ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ


ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

222

C.4

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ : ΠΙΝΑΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

223

C.4.1

Πληροφοριακό Σύστημα

223

C.4.1.1

Υποέργο 1


Εξοπλισμός

223

C.4.1.2

Υποέργο 1


Έτοιμο Λογισμικό

223

C.4.1.3

Υποέργο 1


Υπηρεσίες

223

C.4.1
.4

Υποέργο 2


Εξοπλισμός (βλ. A.3.4)

224

C.4.1.5

Υποέργο 2


Έτοιμο Λογισμικό (βλ. A.3.4)

224

C.4.1.6

Υποέργο 2
-

Υπηρεσίες (βλ
. A.3.4)

224

C.4.1.7

Υποέργο 3


Έτοιμο Λογισμικό (βλ. A.3.5)

224

C.4.1.8

Υποέργο 3


Εφαρμογές (βλ. A.3.5)

225

C.4.1.9

Υποέργο 3


Υπηρεσίες (βλ. A.3.5)

225

C.4.1.10

Υποέργο 3


Εκπαίδευση Διαχειριστών & Χρηστών (βλ. A.3.9.6)

225

C.4.1.11

Υποέργο 4


Εφαρμογές (βλ. A.3.6.3)

225

C.4.1.12

Υποέργο 4


Υπηρεσίες (βλ. A.3.6)

226

C.4.2

Συγκεντρωτικός Πίνακας Οικονομικής Προσφοράς Έργου

226

Διακήρυξη Ανοικτού Διαγωνισμού για το Έργο «
Εθνικό Ποινικό

Μητρώο
»


ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑΣελίδα
12

από
254

C.4.2.1

Πίνακας Κατανομής Οικονομικού Αντικειμένου Έργου ανά φορέα συμμετοχής στο
υποψήφιο σχήμα

227

C.5

ΛΟΙΠΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ/ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΣΤΟ ΕΡΓΟ

228

C.5.1

Δελτίο Ποινικού Μητρώου

228

C.5.2

Αίτημα για Έκδοση Ποινικού Μητρώου Γενικής Χρήσης

229

C.5.3

Αντίγραφα Ποινικού Μητρώου

230

C.5.4

Κατανομή Δικαστηρίων τ
ης Χώρας

232

C.5.5

Υφιστάμενος Αλγόριθμος για την Έρευνα/Ταυτοποίηση Μητρώων

233

C.6

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

238


Διακήρυξη Ανοικτού Διαγωνισμού για το Έργο «
Εθνικό Ποινικό

Μητρώο
»


ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣΣελίδα
13

από
254

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Συνοπτικά στοιχεία Έργου

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ

Εθνικό Ποινικό Μητρώο

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ
(
ΥΔΔΑΔ
)

ΦΟΡΕΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

«
Υπουργείο Δικαιοσύνης,

Διαφάνειας και Ανθρωπίνων
Δικαιωμάτων
»

(
ΥΔΔΑΔ
)

ΚΥΡΙΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

«
Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων
Δικαιωμάτων
»

(
ΥΔΔΑΔ
)

ΦΟΡΕΑΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ

«Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων
Δικαιωμάτων» (
ΥΔΔΑΔ
)

ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ


ΤΟΠΟΣ
ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

63
Πρωτοδικεία &
63
Εισαγγελίες Πρωτοδικών
, 19

Εφετεία &
1
9

Εισαγγελίες Εφετών και το Αυτ
οτελές Τμήμα Ποινικού Μητρώου
(ΑΤΠΜ)

ΕΙΔΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Διάφορες υπηρεσίες ανάπτυξης λογισμικού και συστήματα
ηλεκτρονικών υπολογιστών

Ταξινόμηση κατά
CPV: 72212900
-
8 Διάφορες υπηρεσίες ανάπτυξης
λογισμικού και συστήματα ηλεκτρονικών υπολογιστών

ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ

Ανοικτός
Δημόσιος
Διεθνής Διαγωνισμός με κριτήριο ανάθεσης την
πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη Προσφορά

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Ο προϋπολογισμός

του Έργου ανέρχεται στο
συνολικό
ποσό των
οκτώ

εκατομμυρίων εξακοσίων
εβδομήντα οκτώ
χιλιάδων
δέκα
εννέα
Ευρώ, €
8.678.019,00

συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ
23
%

(προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: €
7
.
055
.
300
,00

&
ΦΠΑ : €
1.6
22.719,00
)

και αναλύεται
ανά

υ
ποέργο

ως εξής:

Υποέργο

Καθαρή Αξία

ΦΠΑ

ΣΥΝΟΛΟ

1

293.000,00€

67.390,00€

360.390,00€

2

884.000,00€

203.320,00€

1.087.320,00€

3

1.510.300,00€

347.369,00€

1.857.669,00€

4

4.368.000,00€

1.004.640,00€

5.372.640,00€


Διευκρινίζ
εται ότι η διάκριση στα παραπάνω υποέργα αφορά στην
καλύτερη διαχείριση και περιγραφή του έργο
υ

και δεν αποσκοπεί
στην υλοποίησή του σε τμήματα ούτε στη σύναψη περισσοτέρων
της μιας συμβάσεων.

Ο διαγωνισμός αφορά σε ένα
ενιαίο και
αδιαίρετο αντικείμενο.

Χ
ΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΕΡΓΟΥ

Το Έργο χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα
«Ψηφιακή Σύγκλιση», στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ, από το ΕΤΠΑ και από
Εθνικούς Πόρους.

Οι δαπάνες του Έργου θα βαρύνουν το Πρόγραμμα Δημοσίων
Επενδύσεων (ΠΔΕ), και συγκεκριμένα
τον
ενάριθμο
κωδικό
2011ΣΕ
02080004

ΜΕΓΙΣΤΟΣ

ΧΡΟΝΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ


ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΡΓΟΥ

Είκοσι τέσσερις

(
24
) μήνες

από την υπογραφή της Σύμβασης

Διακήρυξη Ανοικτού Διαγωνισμού για το Έργο «
Εθνικό Ποινικό

Μητρώο
»


ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣΣελίδα
14

από
254

Συνοπτικά στοιχεία Έργου

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

18/05
/
2011

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ
ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΡΩΝ
ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

21/ 06 /2011

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗ
ΝΙΑ ΚΑΙ
ΩΡΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

27
/
06
/
2011

και ώρα
13
:00

ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ


ΕΔΡΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ
ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

(
ΥΔΔΑΔ
)
ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 96
-
ΑΘΗΝΑ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ
ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

27/06/2011 και ώρα 13:00


Συντομο
γραφίες
-

γενικά

ΕΕ

Ευρωπαϊκή Ένωση

ΕΕΕΕ

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης / επίσημο έντυπο όπου
δημοσιεύεται η Νομοθεσία, καθώς και διοικητικές πράξεις, ανακοινώσεις,
προκηρύξεις κλπ, που έχουν νομικές ή άλλες δεσμεύσεις για τα κράτη μέλη ή
αυτούς

που αφορούν.

ΕΟΧ

Ευρωπαϊκός Οικονομικός Χώρος

ΕΠ ΨΣ

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα
Ψηφιακή

Σύγκλιση

ΕΣΠΑ

Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς

ΕΥΔ ΨΣ

Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ψηφιακή
Σύγκλιση»

ΝΠΔΔ

Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δ
ικαίου σύμφωνα με το ελληνικό δίκαιο

ΣΑΕ

Συλλογική Απόφαση Έργου

ΤΠΕ

Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών

ΟΠΣ

Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα


Συντομογραφίες Έργου

ΠΕΣ

Συνολική Περίοδος Εγγύησ
ης και
δωρεάν
Συντήρησης του Έργου

ΥΔΔΑΔ

Υπουργε
ίο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων

ΚΥ

Κεντρική Υπηρεσία

ΑΤΠΜ

Αυτοτελές Τμήμα Ποινικού Μητρώου

ΔΠΜ

Δελτία Ποινικού Μητρώου

ΑΠΜ

Αντίγραφα Ποινικού Μητρώου

ΠΜ

Ποινικά ΜητρώαΔιακήρυξη Ανοικτού Διαγωνισμού για το Έργο «
Εθνικό Ποινικό

Μητρώο
»


ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣΣελίδα
15

από
254

Ορισμοί
διακηρυξης

Ανάδοχος

Ο προσφέρων που θα επιλεγεί
και θα κληθεί να υπογράψει τη
Σύμβαση

και
θα υλοποιήσει το σύνολο του Έργου.

Αναθέτουσα Αρχή

Το Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων

το

οποί
ο

θα υπογράψει με τον Ανάδοχο τη
Σύμβαση

για την εκτέλεση του
Έργου.

Αντίκλητος

Το πρόσωπο

που ο ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΑΝΑΔΟΧΟΣ με έγγραφη δήλωσή του, στην
οποία περιλαμβάνονται τα πλήρη στοιχεία του προσώπου (ονοματεπώνυμο,
ταχυδρομική διεύθυνση, αριθμός τηλεφώνου, fax, κλπ.) ορίζει ως υπεύθυνο
για τις ενδεχόμενες ανάγκες επικοινωνίας της Αναθέτουσας Αρχή
ς με αυτόν.

Αριθμός Διακήρυξης

Ο αριθμός Πρωτοκόλλου της απόφασης της διενέργειας του διαγωνισμού του
Έργου

Αρμόδια Επιτροπή

Η Επιτροπή που συστήνεται κάθε φορά με απόφαση του αρμοδίου οργάνου
του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμ
άτων
.

Διακήρυξη

Το παρόν έγγραφο που εκδίδεται για τους ενδιαφερόμενους/ υποψηφίους
διαγωνιζόμενους από την Αναθέτουσα Αρχή και περιέχει την περιγραφή του
αντικειμένου και τις προϋποθέσεις με βάση τις οποίες διενεργείται ο
Διαγωνισμός.

ΕΕΠΣ

Επιτροπή Εποπ
τείας Προγραμματικής Συμφωνίας

Επίσημη γλώσσα του
Διαγωνισμού και της
Σύμβασης

Επίσημη γλώσσα του Διαγωνισμού και της Σύμβασης είναι η ελληνική. Η
παρούσα Διακήρυξη, τα έντυπα της Τεχνικής και Οικονομικής Προσφοράς και
η
Σύμβαση

είναι συνταγμένα στην ελλη
νική γλώσσα. Όλα τα δικαιολογητικά
και οι προσφορές των διαγωνιζομένων που θα υποβληθούν θα είναι
συνταγμένα στην ελληνική γλώσσα, εκτός από τα τεχνικά φυλλάδια/
εγχειρίδια που μπορεί να είναι στην αγγλική γλώσσα.

ΕΠΠΕ

Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβή
ς Έργου

Η ΕΠΠΕ συστήνεται κάθε φορά με απόφαση του αρμοδίου οργάνου
του
Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.

Έργο

Το σύνολο του υπό ανάθεση Έργου.

Κανονισμός Προμηθειών

ΠΔ60/2007 ΠΔ118/2007

Ολοκληρωμένο
Πληροφοριακό Σύστημα
(ΟΠ
Σ)

Ένα

πλήρες και ενοποιημένο Σύστημα παροχής Ψηφιακών Υπηρεσιών

Προϋπολογισμός Έργου

Η εκτιμώμενη από την Αναθέτουσα Αρχή δαπάνη για την υλοποίηση του
Έργου (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ).

Σύμβαση

Το συμφωνητικό που θα υπογραφεί μεταξύ των συμβαλλομένων μερώ
ν για
το σύνολο του Έργου, δηλαδή μεταξύ
του Υπουργείου Δικαιοσύνης,
Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων
ως Αναθέτουσας Αρχής και του
Αναδόχου του Έργου που θα επιλεγεί.

Συμβατικά τεύχη

Τα τεύχη της Σύμβασης μεταξύ της Αναθέτουσας Αρχής και του Αναδόχου
,
καθώς και όλα τα τεύχη που τη συνοδεύουν και τη συμπληρώνουν και
περιλαμβάνουν κατά σειρά ισχύος :

α. τη
Σύμβαση
,

β.
ΠΔ

60/2007, ΠΔ

118/2007
,

γ. την
Προσφορά

του Αναδόχου,

Διακήρυξη Ανοικτού Διαγωνισμού για το Έργο «
Εθνικό Ποινικό

Μητρώο
»


ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣΣελίδα
16

από
254

Ορισμοί
διακηρυξης

δ. τη
Διακήρυξη
.

Συμβατικό Τίμημα

Το συνολικό τίμημα της Σύμβασης (συμπεριλαμ
βανομένου ΦΠΑ).Διακήρυξη Ανοικτού Διαγωνισμού για το Έργο «
Εθνικό Ποινικό

Μητρώο
»

Α
ΜΕΡΟΣ : ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΚΑΙ
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ


Σελίδα
17

από
254

A

ΜΕΡΟΣ : ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ

A.1

Σ
τόχοι
-

κρίσιμοι παράγοντες επιτυχίας του
Έργου

Στόχος του
Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων

είναι
ο εκσυγχρονισμός της λειτουργίας του θεσμού του Ποινικού Μητρώου με

τη χρήση
των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών. Μέσω ενός πληροφοριακού
συστήματος θα καταστεί μακροπρόθεσμα δυνατή η προοδευτική συγκέντρωση όλων
των χειρογραφικών στοιχείων του Ποινικού Μητρώου της επικράτειας σε ένα ενιαίο
αρχείο «Εθνικού Ποινι
κού Μητρώου». Το αρχείο αυτό στην τελική του μορφή θα
περιλαμβάνει τα δελτία Ποινικού Μητρώου όλης της επικράτειας.

Το έργο επιδιώκει την δημιουργία του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος
Εθνικού Ποινικού Μητρώου,

επεκτείνοντας και ολοκληρώνοντας τα πλ
ηροφοριακά
συστήματα, που έχουν ήδη υλοποιηθεί για τα Τμήματα Ποινικού Μητρώου σε έξι (6)
μεγάλες πόλεις τις χώρας και για το Αυτοτελές Τμήμα Ποινικού Μητρώου (ΑΤΠΜ) της
Κεντρική Υπηρεσίας του
Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων
Δικαιωμάτων
,
με στό
χο τον πλήρη εκσυγχρονισμό των Τμημάτων Ποινικού Μ
ητρώου
στο σύνολο των Εισαγγελιών Πρωτοδικών της χώρας.

Με το παρόν έργο θα ολοκληρωθεί η μηχανογράφηση των τμημάτων ποινικού
μητρώου των Εισαγγελιών Πρωτοδικών της χώρας, γεγονός που θα βελτιστοποι
ήσει
τις παρεχόμενες διοικητικές υπηρεσίες προς τους πολίτες, τις άλλες Δημόσιες
Υπηρεσίες, τους δικηγόρους κ
.
λπ
.

σε σχέση με το ποινικό μητρώο. Επισημαίνεται
ιδιαίτερα ότι θα αναπτυχθούν οι κατάλληλες υποδομές, ώστε οι Δικαστές και οι
Εισαγγελείς των Δικ
αστηρίων να έχουν πρόσβαση στα αρχεία ποινικού μητρώου όταν
αυτό απαιτείται. Με το έργο αυτό θα εξασφαλιστεί η δημιουργία ενός ομοιογενούς
μηχανογραφικού περιβάλλοντος όλων των Τμημάτων Ποινικού Μητρώου (63
Εισαγγελίες και ΑΤΠΜ) που θα μηχανοργανωθούν, εξα
σφαλίζοντας έτσι ένα ενιαίο
μηχανογραφημένο περιβάλλον για την διαχείριση των Ποινικών Μητρώων όπου θα
υποστηρίζονται οι ίδιες δυνατότητες παντού.

Περαιτέρω, αναπτύσσεται η δυνατότητα κεντρικής ηλεκτρονικής επεξεργασίας του
συνόλου των πληροφοριών που τηρο
ύνται στα αρχεία ποινικού μητρώου των
Τμημάτων Ποινικού Μητρώου των 63 Εισαγγελιών Πρωτοδικών της χώρας και του
Αυτοτελούς Τμήματος Ποινικού Μητρώου (ΑΤΠΜ) της Κεντρικής Υπηρεσίας (ΚΥ) του
Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (ΥΔΔΑ
Δ). Η εν
λόγω δυνατότητα, εκτός από τα διοικητικά οφέλη που θα παράγει σε εσωτερικό
επίπεδο, θα συμβάλλει σε σημαντικότατο βαθμό στην τήρηση των υποχρεώσεων της
χώρας μας στο επίπεδο της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ), όπως αυτές εξειδικεύονται από
την Απόφαση
-
Πλα
ίσιο 2009/315/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 26ης Φεβρουαρίου 2009
και την Απόφαση 2009/316/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 6ης Απριλίου 2009, για την
ανταλλαγή πληροφοριών από το ποινικό μητρώο και την δημιουργία υποδομών για
ηλεκτρονική επικοινωνία μεταξύ των αρμοδίων υπ
ηρεσιών των Κρατών


Μελών (Κ
-
Μ) της ΕΕ. Τις εν λόγω αποφάσεις τα Κ
-
Μ υποχρεούνται να θέσουν σε ισχύ το
αργότερο μέχρι τις 27
-
4
-
2012 και τις 7
-
4
-
2012 αντίστοιχα.

Το έργο αφορά την δημιουργία του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος
Εθνικού Ποινικού Μητρώ
ου

όπου θα καταχωρούνται
από τις αρμόδιες δικαστικές
αρχές
και θα διαχειρίζονται με σύγχρονο και συστηματικό τρόπο τα Ποινικά Μητρώα
των Πολιτών από το

σύνολο των Εισαγγελιών Πρωτοδικών

της χώρας.

Διακήρυξη Ανοικτού Διαγωνισμού για το Έργο «
Εθνικό Ποινικό

Μητρώο
»

Α
ΜΕΡΟΣ : ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΚΑΙ
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ


Σελίδα
18

από
254

Σκοπός του έργου είναι η γρήγορη και αποτελεσματική εξυπηρ
έτηση του πολίτη κατά
τις συναλλαγές του με τα Τμήματα Ποινικού Μητρώου και κυρίως η
διαλειτουργικότητα φορέων της Δημόσιας Διοίκησης με την κεντρική βάση του
Εθνικού Ποινικού Μητρώου που θα δημιουργηθεί.


Αποτελεί έργο αποκλειστικά ηλεκτρονικής διακυβέρν
ησης με στόχο την εξυπηρέτηση
του πολίτη, την υποστήριξη της πολιτείας στην άσκηση πολιτικής, τον περιορισμό
των δαπανών και την ορθολογικότερη διαχείριση και αξιοποίηση των διαθέσιμων
ανθρώπινων και μη πόρων της Δημόσιας Διοίκησης.

Με την υλοποίηση του πα
ρόντος έργου επιτυγχάνεται η γρήγορη και αποτελεσματική
εξυπηρέτηση του πολίτη κατά τις συναλλαγές του με τις Εισαγγελίες Πρωτοδικών της
χώρας και κυρίως

(Α) Η διαλειτουργικότητα φορέων της Δημόσιας Διοίκησης με την κεντρική βάση του
Υπουργείου Δικαιοσύνη
ς, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων
.

(Β) Η διαλειτουργικότητα με τις κεντρικές Βάσεις Ποινικού Μητρώου των άλλων
κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

(Γ) Η δυνατότητα προς τον πολίτη για ηλεκτρονική κατάθεση αίτησης και λήψη
αντιγράφου Ποινικού Μητρώ
ου μέσω του δικτυακού τόπου


Πιο συγκεκριμένα το έργο στοχεύει στην:Άμεση πρόσβαση της Κεντρικής Αρχής της Ελλάδας στο σύνολο της κεντρικά
συγκεντρωμένης ηλεκτρονικής πληροφορίας σχετικά με το ποινικό μητρώο,
ώστε να τηρούνται από μέρους της (Κεντρικής Αρ
χής) οι τιθέμενες από τις
σχετικές διατάξεις αποκλειστικές προθεσμίες στο Ευρωπαϊκό επίπεδο.Δημιουργία των απαραίτητων υποδομών ώστε να καταστεί εφικτή η
ηλεκτρονική διασύνδεση, μετά την ανάπτυξη εξειδικευμένων εφαρμογών,
μεταξύ της Κεντρικής Αρχής για το

ποινικό μητρώο της χώρας μας και των
αντίστοιχων Κεντρικών Αρχών των Κ
-
Μ της ΕΕ.


Ως κρίσιμοι παράγοντες επιτυχίας για το νέο πληροφοριακό σύστημα κρίνονται οι
ακόλουθοι:Να υπάρξει (όπου είναι δυνατόν) τυποποίηση των επιχειρησιακών
διαδικασιών, που οδηγε
ί σε κοινές προδιαγραφές για τις εφαρμογές
λογισμικού ώστε να είναι εφικτή η μηχανογραφική κάλυψη όλων των
υπηρεσιών του Φορέα και των συναλλασσόμενων φορέων.Να υπάρξει διασύνδεση του πληροφοριακού συστήματος με τα συστήματα
των συναλλασσόμενων φορέων και

επικοινωνία μέσω Διαδικτύου.Να υπάρξει, σε τοπικό επίπεδο, διαρκής και καλής ποιότητας τεχνικής
υποστήριξης.Να ολοκληρωθ
ούν

επιτυχώς
και σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα
η
δοκιμαστική και
η
πιλοτική λειτουργία
του συστήματος,
οι οποίες

θα είναι
καθοριστικ
ές

για τη μελλοντική επιτυχή
αποδοχή και
λειτουργία του
συστήματος.

Διακήρυξη Ανοικτού Διαγωνισμού για το Έργο «
Εθνικό Ποινικό

Μητρώο
»

Α
ΜΕΡΟΣ : ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΚΑΙ
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ


Σελίδα
19

από
254

A.2

Περιβάλλον Έργου

A.2.1

Εμπλεκόμενοι στην υλοποίηση του Έργου

Για την υλοποίηση του Έργου της παρούσας Διακήρυξης εμπλέκονται οι ακόλουθοι:

ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΕΠ ΨΣ

ΕΥΔ ΨΣ

www.infosoc.gr

ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

Βλ. παρ. Α.2.1.1

ΦΟΡΕΑΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ

Υ
ΔΔΑ
Δ

-

ΚΥΡΙΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

ΥΔΔΑΔ

Βλ. παρ.
A.2.1.2

ΦΟΡΕΑΣ ΛΕΙΤ
ΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

ΥΔΔΑΔ

Βλ. παρ.
A.2.1.3

ΕΕΠΣ

-

Βλ. παρ.
A.2.1.4

ΕΠΠΕ

-

Βλ. παρ.
A.2.1.5

Θεματικές Ομάδες εργασίας

-

Β
λ. παρ.
A.2.1.6

Επιθεωρητές Έργου

-

Βλ. παρ.
A.2.1.7


A.2.1.1

«
Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων
Δικαιωμάτων
»

(ΥΔΔΑ)


Το Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας κα
ι Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων αποτελεί το
φορέα για τον οποίο προορίζεται το παρόν έργο και είναι επιφορτισμένο με τη
διαχείριση μιας εκ των τριών λειτουργιών της Πολιτείας, της δικαστικής. Το κύριο
έργο του Υπουργείου αλλά και των υπαγόμενων σε αυτό φορέων είν
αι η
ανάπτυξη
ενός Κράτους Δικαίου

μέσα από το οποίο θα επιτευχθεί η απονομή της
δικαιοσύνης και η διατήρηση της ανεξαρτησίας της, η ενίσχυση της διαφάνειας και
της ασφάλειας δικαίου για τους πολίτες, η διεύρυνση των ατομικών και κοινωνικών
δικαιωμάτων και

ελευθεριών, η μείωση της εγκληματικότητας, η τήρηση των διεθνών
υποχρεώσεων της χώρας στο τομέα ευθύνης του, όπως απορρέουν από τη
συμμετοχή του σε διεθνείς οργανισμούς, διεθνείς συνθήκες και συμβάσεις.


A.2.1.2

Οργανωτική δομή & στελέχωση του Φορέα


Με το Προεδρ
ικό Διάταγμα 36/2000 (ΦΕΚ 29 Α΄), όπως τροποποιήθηκε με το
Προεδρικό Διάταγμα αριθ. 189/2004 (ΦΕΚ 167 Α΄), προσδιορίζονται η πολιτειακή
αποστολή του Υπουργείου, η οργάνωση, οι αρμοδιότητες και η στελέχωση των
υπηρεσιών του.

Στο υπουργείο ανατίθεται η
οργάν
ωση της δικαστικής λειτουργίας
, η οποία
αφορά όχι μόνο στη δομή και στον τρόπο άσκησής της αλλά και στην πρόσληψη,
διαμόρφωση και διευθέτηση των υπηρεσιακών ζητημάτων του ανθρώπινου
δυναμικού, ήτοι των δικαστικών λειτουργών και των δικαστικών υπαλλήλων. Στ
ην
εποπτεία του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων
υπάγονται τα Υποθηκοφυλακεία και τα Κτηματολογικά Γραφεία καθώς και το σύνολο
των συλλόγων Λειτουργών της Δικαιοσύνης.

Διακήρυξη Ανοικτού Διαγωνισμού για το Έργο «
Εθνικό Ποινικό

Μητρώο
»

Α
ΜΕΡΟΣ : ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΚΑΙ
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ


Σελίδα
20

από
254

Η
οργάνωση της δικαστικής λειτουργίας

αφορά όχι μόνο στη δο
μή και στον
τρόπο άσκησής της αλλά και στην πρόσληψη, διαμόρφωση και διευθέτηση των
υπηρεσιακών ζητημάτων του ανθρώπινου δυναμικού, ήτοι των δικαστικών
λειτουργών και των δικαστικών υπαλλήλων. Το
οργανόγραμμα των δικαστηρίων

στην Ελλάδα παρουσιάζεται στο α
κόλουθο σχήμα:Οργανόγραμμα των Δικαστηρίων


Το ανθρώπινο δυναμικό που συγκροτεί τη δικαστική λειτουργία είναι οι δικαστικοί
λειτουργοί (δικαστές και εισαγγελείς), οι δικαστικοί υπάλληλοι, οι επιμελητές, οι
ιατροδικαστικοί υπάλληλοι κ
.
λπ. Οι οργανικές θ
έσεις που προβλέπονται για
δικαστικούς λειτουργούς στο σύνολο των δικαστηρίων της χώρας είναι 3.748, ενώ οι
υπηρετούντες είναι 3.598 (κάλυψη 96%). Οι οργανικές θέσεις που προβλέπονται για
τους δικαστικούς υπαλλήλους των δικαστηρίων είναι 8.751, ενώ οι υπηρ
ετούντες
είναι 6.492 (κάλυψη 74%).


Εισαγγελίες

Η Εισαγγελία είναι δικαστική Αρχή ανεξάρτητη από τα δικαστήρια και την εκτελεστική
εξουσία. Δρα ενιαία και αδιαίρετα και έχει ως αποστολή την τήρηση της νομιμότητας,
τη προστασία του πολίτη και τη διαφύλαξη τ
ων κανόνων της δημόσιας τάξης.
Ανώτερος όλων στην εισαγγελική ιεραρχία είναι ο Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου και
ακολουθούν οι βαθμοί του Αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου, του Εισαγγελέα
Εφετών, του Αντεισαγγελέα Εφετών, του Εισαγγελέα Πρωτοδικών, του
Αντεισα
γγελέα Πρωτοδικών και του Εισαγγελικού Παρέδρου. Σε αντίθεση με τους
δικαστές οι Εισαγγελείς υποχρεούνται να υπακούουν στις εντολές των ανωτέρων
Διακήρυξη Ανοικτού Διαγωνισμού για το Έργο «
Εθνικό Ποινικό

Μητρώο
»

Α
ΜΕΡΟΣ : ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΚΑΙ
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ


Σελίδα
21

από
254

τους Εισαγγελέων. Έτσι μπορεί π.χ. ο Εισαγγελέας Εφετών να παραγγείλει στον
Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών να ασκήσ
ει κατά κάποιου ποινική δίωξη. Στα μεγάλα
Πρωτοδικεία

(Αθήνα, Πειραιά, Θεσσαλονίκη) ορίζονται εισαγγελείς που τελούν
αποκλειστικ
ά μέρος των καθηκόντων του εισαγγελέα. Έτσι υπάρχει ο Εισαγγελέας
Ποινικής Δίωξης, ο Εισαγγελέας Εκτέλεσης Ποινών, ο Εισαγγελέας Ανηλίκων κ
.
λπ.

Στην αρμοδιότητα του Εισαγγελέα Πρωτοδικών υπάγεται:Η άσκηση της ποινικής δίωξης εν ονόματι της Πολιτείας.Η
διεύθυνση της προανάκρισης.Η διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης.Η εποπτεία και ο έλεγχος των αστυνομικών αρχών αναφορικά με την
πρόληψη και τη δίωξη των εγκλημάτων.Η υποβολή προτάσεων στα δικαστικά συμβούλια και τα δικαστήρια.Η άσκηση των ενδίκων μ
έσων.Η εκτέλεση των ποινικών αποφάσεων και των βουλευμάτων.Η εποπτεία και ο έλεγχος των σωφρονιστικών καταστημάτων.

Ο έλεγχος των δημοσίων κατηγόρων, των συμβολαιογράφων, των φυλάκων
μεταγραφών, υποθηκών, νηολογίων, κτηματολογίων, υποθηκολογίων πλοίων κ
αι
αεροσκαφών, των ληξιάρχων και των υπαλλήλων, επιμελητών και αμίσθων
δικαστικών επιμελητών.


A.2.1.3

Φορέας ΛειτουργίαςΤμήματα Ποινικού Μητρώου

Τμήμα Ποινικού Μητρώου Εισαγγελίας Πρωτοδικών

Στην αρμοδιότητα του τμήματος υπάγονται:

1.

Η θεώρηση, ταξινόμηση, κατασ
τροφή, αντικατάσταση δελτίων Ποινικού
Μητρώου

2.

Η παραλαβή αιτήσεων για έκδοση αντιγράφων ποινικού μητρώου, ο έλεγχος
και έκδοση αυτών

3.

Ο έλεγχος των ποινικών καταστάσεων για όλα τα Δικαστήρια

-

έκδοση
αντιγράφου δικαστικής χρήσης

4.

Η παραλαβή των αποστελλομένω
ν δελτίων ποινικού μητρώου

που εκδίδουν οι
αρμόδιες δικαστικές αρχές
, ο έλεγχος αυτών, η ταξινόμησή τους
λεξικογραφικώς, η παρακολούθηση των μεταβολών, η διαβίβαση δελτίων
ποινικού μητρώου στις διάφορες δικαστικές και λοιπές αρχές και η διαγραφή
των δελτίω
ν ποινικού μητρώου μετά από αναίρεση, έφεση, ακύρωση ή
επανάληψη της διαδικασίας


Αυτοτελές Τμήμα Ποινικού Μητρώου Κεντρικής Υπηρεσίας ΥΔΔΑΔ (ΑΤΠΜ
ΚΥ ΥΔΔΑΔ)

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 9 του Π.Δ. 36/2000 «Οργανισμός Υπουργείου
Δικαιοσύνης» οι
επιπλ
έον από τις παραπάνω
αρμοδιότητες του Αυτοτελούς Τμήματος
Ποινικού Μητρώου ορίζονται ως ακολούθως:

Διακήρυξη Ανοικτού Διαγωνισμού για το Έργο «
Εθνικό Ποινικό

Μητρώο
»

Α
ΜΕΡΟΣ : ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΚΑΙ
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ


Σελίδα
22

από
254
Η τήρηση αρχείου ποινικού μητρώου προσώπων που έχουν γεννηθεί στο
εξωτερικό ή αγνοείται ο τόπος γέννησής τους ή είναι άγνωστος, κατά βεβαίωση
των αρμοδίων

αρχών.
Η έκδοση και χορήγηση
αντιγράφων
ποινικού μητρώου στους ενδιαφερόμενους.
Η εκπλήρωση υποχρεώσεων που απορρέουν από την εφαρμογή διεθνών
συμβάσεων ή αναφέρονται στη θεσμοθέτηση και εφαρμογή κανόνων δικαστικής
αρωγής επί θεμάτων ποινικού μητρώο
υ και σχετικών λειτουργιών.


Μία από τις λειτουργίες της ποινικής διαδικασίας και από τις σημαντικότερες είναι ο
θεσμός του
Ποινικού Μητρώου.

Το Ποινικό Μητρώο αποτελεί πηγή γνώσης της
προσωπικότητας του ατόμου που εμπλέκεται στην ποινική διαδικασία, αλλά

και
στοιχείο απαραίτητο για την ανάμιξή του σε ορισμένες δραστηριότητες (οικονομικές,
εργασιακές κ.ά.).

Το Ποινικό Μητρώο αποτελείται από
δελτία
, στα οποία αναγράφονται αμετάκλητες
καταδικαστικές αποφάσεις ή βουλεύματα για κακούργημα ή πλημμέλημα που
επιβ
άλλονται από δικαστήρια της ημεδαπής αλλά και της αλλοδαπής
εφόσον

ανακοινώθηκαν επισήμως, καθώς και οι μεταβολές τους.

Βασικό στοιχείο που προσδιορίζει τον χαρακτήρα του σημερινού αρχείου του
Ποινικού Μητρώου είναι η οργάνωση και λειτουργία του σε
περιφερ
ειακές
υπηρεσίες
και στην

Κεντρική Υπηρεσία

του
Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων
.

Σε κάθε μία από τις 63 συνολικά
Εισαγγελίες Πρωτοδικών

της επικράτειας τηρείται
αρχείο Ποινικού Μητρώου για όσους γεννήθηκαν στην περιφέρειά της.


Στην Κεντρική Υπηρεσία του
Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων
Δικαιωμάτων

λειτουργεί Υπηρεσία Ποινικού Μητρώου (Αυτοτελές Τμήμα Ποινικού
Μητρώου), που είναι αρμόδια για την τήρηση αρχείου Ποινικού Μητρώου
προσώπων που έχουν γεννηθεί στο

εξωτερικό ή αγνοείται ο τόπος γέννησής τους ή
είναι άγνωστος, κατά βεβαίωση των αρμοδίων αρχών. Η υπηρεσία αυτή μεριμνά
επίσης για την εκπλήρωση υποχρεώσεων που απορρέουν για τη χώρα από την
εφαρμογή διεθνών συμβάσεων ή αναφέρονται στη θεσμοθέτηση και εφα
ρμογή
κανόνων δικαστικής αρωγής επί θεμάτων ποινικού μητρώου και σχετικών
λειτουργιών.

Ο τοπικός χαρακτήρας των τηρουμένων αρχείων Ποινικού Μητρώου ορίζονται από
τόπου γεννήσεως του ατόμου.

Το σημερινό σύστημα, λόγω και του ότι σε 57 Εισαγγελίες Πρωτοδικ
ών είναι
χειρογραφικό, λειτουργεί με αργό ρυθμό ως προς την παροχή των πληροφοριών και
είναι επισφαλές ως προς την αξιοπιστία του, περιέχει δε σε αρκετά μεγάλο ποσοστό
αδρανές υλικό, το οποίο με τον όγκο του επιβαρύνει τη χρήση των αρχείων.

Ο έλεγχος της α
κρίβειας, πληρότητας και ομοιόμορφης εφαρμογής των κανόνων του
δικαίου σε ό,τι αφορά το θεσμό του Ποινικού Μητρώου είναι δυσχερής και οι κίνδυνοι
καταστροφής των στοιχείων είναι αρκετοί. Το απόρρητο του περιεχομένου του δεν
εξασφαλίζεται πλήρως, έχει σημαν
τικό λειτουργικό κόστος (ΟΤΕ, ΕΛΤΑ) και οι
περιπτώσεις νόθευσης δεν είναι σπάνιες.

Διακήρυξη Ανοικτού Διαγωνισμού για το Έργο «
Εθνικό Ποινικό

Μητρώο
»

Α
ΜΕΡΟΣ : ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΚΑΙ
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ


Σελίδα
23

από
254

Η δημιουργία ενός Κεντρικού Συστήματος Ποινικού Μητρώου είχε αρχικά προβλεφθεί
με το άρθρο 22 του Ν.Δ. 1160/1972, ενώ παράλληλα με το Π.Δ. 182/1986 είχε
προβλεφθεί η λειτουρ
γία του κατά το μηχανογραφικό σύστημα, η υλοποίησή του
όμως μέχρι σήμερα δεν έχει γίνει για διάφορους λόγους.

Η λειτουργία Υπηρεσίας Γενικού Ποινικού Μητρώου καθώς και η εφαρμογή
μηχανογραφικού συστήματος στην τήρηση του Ποινικού Μητρώου προβλέπονται και
μ
ε τον Ν. 1805/88, οι διατάξεις του οποίου ισχύουν σήμερα.

Σημειώνεται ότι η υποδομή για τ
o

Εθνικό Ποινικό Μητρώο θα δημιουργηθεί
ανεξάρτητα από
το υπάρχον
θεσμικό πλαίσιο. Περιγράφεται δε παρακάτω και
διευκρινίζεται ότι μέχρι την θεσμική κατοχύρωση του Εθν
ικού Ποινικού Μητρώου το
Πληροφοριακό Σύστημα θα έχει

και

αποκεντρωμένη λογική
για την ομαλή μετάβαση
στο πλήρως ηλεκτρονικό σύστημα ποινικού μητ
ρώου.
Α
ρχικά
δηλαδή,
θα γίνεται
κεντρική αποδοχή αιτημάτων και αυτόματος διαμοιρασμός
τους
ανάλογα με τον τόπο
γέννησης του ενδιαφερομένου
. Θα δημιουργηθεί όμως
κεντρική βάση
και
με
«τμήματα» (
partions
),
προκειμένου να είναι συμβατή η

υλοποίησή
του

σε σχέση
και
με την

υπάρχουσα
εθνική νομοθεσία.
Σε κάθε περίπτωση,
το σύστημα θα έχει τη
δυνατότητα λειτουργίας και με

κεντρική αλλά και με καταμερισμένη βάση (
partitions

ανάλογα με
τον τόπο γέννησης
), προκειμένου να
είναι δυνατή και η υποστήρικη
το
υ

Ευρωπαϊκ
ού

Συστήμα
τοε

Πληροφοριών Ποινικού Μητρώου (
ECRIS
). Σ
ύμφωνα
δε
με
το άρθρο 573 του ΚΠΔ, όπως ισχύει σήμερα, ορίζετα
ι ότι με προεδρικό διάταγμα,
που εκδίδεται ύστερα από πρόταση του Υπουργού Δικαιοσύνης, συνιστάται
υπηρεσία Γενικού Ποινικού Μητρώου. Η υπηρεσία αυτή λειτουργεί παράλληλα με
τις περιφερειακές υπηρεσίες ποινικού μητρώου και τηρεί δελτία ποινι
κού μητρώου
για όλη την επικράτεια και το εξωτερικό, ανεξάρτητα από τον τόπο γέννησης
του προσώπου το οποίο αφορά το δελτίο".

Επιπλέον, σ
ύμφωνα με τις διατάξεις του
άρθρου 7 του ν. 3583/2007 το Αυτοτελές
Τμήμα Ποινικού Μητρώου

της Κεντρικής Υπηρεσ
ίας του Υπουργείου Δικαιοσύνης,
Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων

έχει οριστεί ως
«
κεντρική αρχή
»

για την
ανταλλαγή πληροφοριών ποινικού μητρώου μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και
των άλλων κρατών
-

μελών της Ευρωπαϊκής Ενωσης.

Η

δημιουργ
ία εθνικού
ποινικού μητρώου αποτελεί εκ των ων ουκ άνευ όρο για την
εφαρμογή της 2009/315/ΔΕΥ Απόφασης
-
Πλαίσιο και της 2009/316/ΔΕΥ Απόφασης
του Συμβουλίου. Βάσει των ευρωπαϊκών αυτών κανονιστικών κειμένων
οι «κεντρικές
αρχές» των κρατών
-
μελών είναι υποχρεωμένες να
ανταλλάσουν πληροφορίες στο
πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Συστήματος Πληροφοριών Ποινικού Μητρώου (
ECRIS
) και
με τους όρους που ορίζεται σε αυτά.

Ήδη σε ευρωπαϊκό επίπεδο βρίσκεται σε εξέλιξη
η διαμόρφωση του προβλεπόμενου μορφοτύπου και οι όροι της ηλεκτρονικής
ανταλλαγής πληροφοριών σχετικά με τις ποινικές καταδίκες

μεταξύ των εθνικών
μητρώων
,

όπου αυτές καταχωρίζονται σύμφωνα με το εθνικό δίκαιο.

Νομοθετικό Πλαίσιο

Το ιστορικό αρχείο και οι διαδικασίες έκδοσης Ποινικού Μητρώου
τηρούντο

μέχρι την
31.12.2001 βάσε
ι των διατάξεων του Ενάτου Κεφαλαίου (άρθρα 573


580) του
Κώδικα Ποινικής Δικονομίας.

Οι ως άνω διατάξεις θεσπίσθηκαν με το Ν.Δ. 1160/1972. Περαιτέρω, με το Β.Δ.
330/1973 και το Π.Δ. 182/1986 ρυθμίσθηκαν τα ζητήματα οργανώσεως και
λειτουργίας των Υπηρεσι
ών Ποινικού Μητρώου. Οι διατάξεις του Ν.Δ. 1160/1972
τροποποιήθηκαν με το Ν.1805/1988. Οι τροποποιητικές διατάξεις του Ν. 1805/1988
Διακήρυξη Ανοικτού Διαγωνισμού για το Έργο «
Εθνικό Ποινικό

Μητρώο
»

Α
ΜΕΡΟΣ : ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΚΑΙ
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ


Σελίδα
24

από
254

τελούσαν σε αναστολή μέχρι την 31.12.2001. Από 1.1.2002 οι διατάξεις του
Κεφαλαίου Β΄ «Εκσυγχρονισμός του θεσμ
ού του Ποινικ
ού Μητρώου» του
Ν.
1805/88

(άρθρα 6


15) είναι σε ισχύ.

Οι διατάξεις των άρθρων 574
-
580 του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας, όπως
αντικαταστάθηκαν με τα άρθρα 7
-
13 του Ν.1805/1988 καθορίζουν το πλαίσιο των
νομικών όρων εκσυγχρονισμού της έκδοσης αντιγράφων ποιν
ικού μητρώου σε
σχέση με τα ακόλουθα ζητήματα:

α)

Τα στοιχεία που αναγράφονται σε κάθε δελτίο ποινικού μητρώου.

β)

Τις αμετάκλητες καταδικαστικές αποφάσεις ή βουλεύματα που εγγράφονται στα
δελτία ποινικού μητρώου.

γ)

Τις νομικές προϋποθέσεις και τη διαδικα
σία καταστροφής δελτίων ποινικού
μητρώου, (σε συνδυασμό και με τις διατάξεις του άρθρου 15 του Ν.1805/1988)
με σκοπό τη τακτική εκκαθάριση και συναφή τακτοποίηση του τηρουμένου
αρχείου.

δ)

Τους τύπους αντιγράφων ποινικού μητρώου (αντίγραφο δικαστικής χρήση
ς και
αντίγραφο γενικής χρήσης), τις εγγραφές που καταχωρίζονται σε κάθε τύπο
αντιγράφου ποινικού μητρώου και τις αρχές στις οποίες χορηγούνται τα
αντίγραφα δικαστικής χρήσης.

ε)

Τις κυρώσεις που επισύρει η ανακοίνωση του περιεχομένου των δελτίων
ποινικού
μητρώου από υπάλληλο που αποκτά πρόσβαση στις σχετικές
πληροφορίες κατά την άσκηση των καθηκόντων του.

στ)

Τη διαδικασία άρσης των αμφισβητήσεων και διόρθωσης εσφαλμένων
εγγραφών στα δελτία ποινικού μητρώου, η οποία πραγματοποιείται μετά από
αίτηση του ενδ
ιαφερομένου.


A.2.1.4

Ε
νέργειες του ΥΔΔΑΔ.


Ο Κύριος του Έργου

μέσω της ΟΔΕΣΣ

θα συντονίζει τις επιτοπές παρακολούθησης και
παραλαβής του συνόλου των έργων που θα ενταχθούν στο ΕΣΠΑ.
Περαιτέρω το

ΥΔΔΑΔ θα
συστήσει νομοπαρασκευαστικές επιτροπές ώστε να προβεί στις

όποιες
νομοθετικές ρυθμίσεις απαιτηθούν για την
υλοποίηση των στόχων του.

A.2.1.5

Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής του Έργου
(ΕΠΠΕ)

Για τις ανάγκες υλοποίησης του Έργου της παρούσας Διακήρυξης, και σύμφωνα με
τον Κανονισμό Προμηθειών, θα οριστεί «Επιτροπή Πα
ρακολούθησης και Παραλαβής
Έργου (ΕΠΠΕ)».

Αρμοδιότητα της ΕΠΠΕ αποτελεί η παρακολούθηση της πορείας υλοποίησης και η
τμηματική και οριστική παραλαβή του παρόντος Έργου (βλ. παρ.

«Διαδικασία
Παραλαβής Έργου»).

Οι αρμοδιότητες του συνόλου των εμπλεκομένων δ
ιέπεται από το τεύχος
διαχειριστικής επάρκειας του ΥΔΔΑΔ που αφορά την ανάληψη και εκτέλεση
συγχρηματοδοτούμενων έργων.


Διακήρυξη Ανοικτού Διαγωνισμού για το Έργο «
Εθνικό Ποινικό

Μητρώο
»

Α
ΜΕΡΟΣ : ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΚΑΙ
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ


Σελίδα
25

από
254

A.2.1.6

Θεματικές Ομάδες Εργασίας


Η προετοιμασία και παρακολούθηση της υλοποίησης του Έργου υποστηρίζεται με τη
λειτο
υργία Θεματικών Ομάδων Ερ
γασίας, ο
ι οποίες θα στελεχώνονται από τον Κύριο
του Έργου
με ειδικούς εξειδικευμένους στην ποινική διαδικασία και στα
μηχανογραφικά συστήματα.

Ο συντονισμός των Θεματικών Ομάδων Εργασίας γίνεται
από Υπεύθυνο

Έργου.


A.2.1.7

Επιθεωρητές (auditors) Έργου

Στο πλαίσ
ιο υλοποίησης του υπό ανάθεση Έργου,
το ΥΔΔΑΔ

δύ
ναται να αναθέσει σε
στελέχη του

ή τρίτο ανεξάρτητο όργανο τη διενέργεια τακτικών ή έκτακτων
επιθεωρήσεων Έργου (project audits) για την πιστοποίηση της πορείας των εργασιών
και την καταγραφή συμπερασμάτων κα
ι περιοχών παρέμβασης ή βελτίωσης.

Τέτοιοι έλεγχοι δύναται να διενεργηθούν σε
οποιοδήποτε

χρονικό σημείο εξέλιξης του
Έργου, κατόπιν έγκαιρης σχετική
ς ενημέρωσης του Αναδόχου από το ΥΔΔΑΔ
.


Ο Ανάδοχος οφείλει να συμμορφωθεί με τις υποδείξεις κατόπιν σχετι
κής έγκρισης που
θα επικυ
ρώνεται από το αρμόδιο όργανο του ΥΔΔΑΔ
.

Ο Ανάδοχος οφείλει στο πλαίσιο των εργασιών του να καταθέσει στους
οριζόμενους από τ
ο ΥΔΔΑΔ
.
επιθεωρητές κάθε σχετικό τεκμηριωτικό υλικό
προκειμένου αυτοί να διενεργήσουν τους ελέγχους.

Διακήρυξη Ανοικτού Διαγωνισμού για το Έργο «
Εθνικό Ποινικό

Μητρώο
»

Α
ΜΕΡΟΣ : ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΚΑΙ
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ


Σελίδα
26

από
254

A.2.2

Υφι
στάμενη Κατάσταση

A.2.2.1

Συνοπτική Περιγραφή των υπηρεσιών του Φορέα

Ενημέρωση
Αρχείου

Ποινικού Μητρώου

Μόλις μια καταδικαστική απόφαση καταστεί αμετάκλητη, το δικαστήριο που την
εξέδωσε συντάσσει Δελτίο Ποινικού Μητρώου. Ο τύπος, η μορφή και το περιεχόμενο
του δ
ελτίου δίδεται στο
Παράρτημα
C.5.1

της παρούσας διακήρυξης.

Τα δελτία Ποινικού Μητρώου εφόσον αφορούν καταδικασθέντες που έχουν γεννηθεί
στην Ελλάδα, αποστέλλονται στην Υπηρεσία Ποινικού Μητρώου που λειτουργεί σ
την
Εισαγγελία Πρωτοδικών του τόπου γέννησής τους και εφόσον αφορούν
καταδικασθέντες που έχουν γεννηθεί στο εξωτερικό ή αγνοείται ο τόπος γέννησής
τους αποστέλλονται
στο Αυτοτελές Τμήμα

Ποινικού Μητρώου της Κεντρικής
Υπηρεσίας

(ΑΤΠΜ ΚΥ)

του
Υπουργείου Δικα
ιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων
Δικαιωμάτων
. Στην ίδια υπηρεσία αποστέλλονται από Δικαστήρια ξένων χωρών τα
δελτία Ποινικού Μητρώου που αφορούν Έλληνες υπηκόους που έχουν καταδικασθεί
από τα δικαστήρια αυτά.

Οι Υπηρεσίες Ποινικού Μητρώου μετά την παραλα
βή των δελτίων Ποινικού Μητρώου,
τα ταξινομούν κατά το τηρούμενο σύστημα. Η Υπηρεσία Ποινικού Μητρώου της
Κεντρικής Υπηρεσίας του
Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων
Δικαιωμάτων
, εκτός από την ταξινόμηση των δελτίων των προσώπων που υπάγονται

στην αρμοδιότητά της, είναι επιφορτισμένη με τη διακίνηση των δελτίων που
αφορούν Έλληνες υπηκόους που καταδικάστηκαν από δικαστήρια ξένων χωρών ή
αλλοδαπούς που καταδικάστηκαν από ελληνικά δικαστήρια εφόσον η Ελλάδα έχει
υπογράψει με τις χώρες τους σχετι
κή σύμβαση δικαστικής συνδρομής. Πιο
συγκεκριμένα, τα Δελτία Ποινικού Μητρώου των αλλοδαπών που έχουν καταδικασθεί
από ελληνικά δικαστήρια, διαβιβάζονται μέσω του Ελληνικού Υπουργείου Εξωτερικών
στο
Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμά
των

του τόπου
γέννησής τους. Τα δελτία Ποινικού Μητρώου Ελλήνων που έχουν καταδικασθεί από
δικαστήρια ξένων χωρών διαβιβάζονται στο
Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και
Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων

και αφού μεταφραστούν, αποστέλλονται στην Υπηρεσία
Ποινικού Μητ
ρώου της Εισαγγελίας Πρωτοδικών του τόπου γέννησης του
καταδικασθέντος.


Αιτήματα και
Έκδοση

Αντιγράφων

Ποινικού Μητρώου

Αντίγραφα Ποινικού Μητρώου χορηγούνται στις δικαστικές, προξενικές,
αστυνομικές αρχές, στους Διευθυντές Καταστημάτων Κράτησης, στις δημ
όσιες
υπηρεσίες, πολιτικές, στρατιωτ
ικές, εκκλησιαστικές αρχές
, σε ΝΠΔΔ, οργανισμούς
και επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας ή σε τράπεζες, μόνον στις περιπτώσεις που
προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία καθώς και στον ίδιο τον ενδιαφερόμενο,
μετά από αίτησή το
υ, εφόσον νομιμοποιείται για τη λήψη του σχετικού αντιγράφου.
Ο τύπος, η μορφή και το περιεχόμενο της αίτησης δίδεται στο
Παράρτημα
C.5.2

της
παρούσας διακήρυξης.

Με βάση τα στοιχεία της ταυτότητας που αναφέροντ
αι στην αίτηση γίνεται έρευνα
στο αρχείο των δελτίων Ποινικού Μητρώου για να διακριβωθεί η ποινική κατάσταση
του αιτούντος και να συνταχθεί το αιτούμενο αντίγραφο ποινικού μητρώου. Εφόσον
από τα δελτία Ποινικού Μητρώου διαπιστωθεί η ύπαρξη καταδίκης ή κατα
δικών που
αφορούν τον αιτούντα, καταχωρούνται με πλήρη στοιχεία (αριθμό απόφασης &
Διακήρυξη Ανοικτού Διαγωνισμού για το Έργο «
Εθνικό Ποινικό

Μητρώο
»

Α
ΜΕΡΟΣ : ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΚΑΙ
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ


Σελίδα
27

από
254

ημερομηνία έκδοσης, δικαστήριο, αδίκημα, ποινή) στο αντίγραφο Ποινικού Μητρώου
ειδάλλως τίθεται η ένδειξη ΜΗΔΕΝ.

Αίτηση για έκδοση αντιγράφου Ποινικού Μητρώου μπορεί να υποβ
ληθεί σε κάθε
Εισαγγελία Πρωτοδικών, η οποία διαβιβάζει το αίτημα στην Εισαγγελία Πρωτοδικών
του τόπου γέννησης του αιτούντος και αφού λάβει τη σχετική απάντηση εκδίδει το
αιτούμενο αντίγραφο.

Ε
κδίδονται δύο τύποι αντιγράφων Ποινικού Μητρώου:

α) αντίγραφο
δικαστικής χρήσης
, το οποίο χορηγείται στις δικαστικές, προξενικές,
αστυνομικές, πολιτικές, στρατιωτικές και εκκλησιαστικές αρχές, σε δημόσιες
υπηρεσίες, σε ΝΠΔΔ, οργανισμούς, επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας ή σε τράπεζες.

β) αντίγραφο
γενικής χρήσης

το οποίο

χορηγείται για κάθε νόμιμη χρήση.

Οι διατάξεις του άρθρου 576 του Κ.Π.Δ. όπως αντικαταστάθηκαν με το άρθρο 9 του
Ν.1805/88 ορίζουν το περιεχόμενο των εγγράφων ανάλογα με τον τύπο του
εκδιδόμενου αντιγράφου ποινικού μητρώου.

Ο τύπος, η μορφή και το

περιεχόμενο
του Αιτήματος Έκδοσης Αντιγράφου και των
Α
ντιγράφων
Γ
ενικής και
Δικαστικής Χ
ρήσης δίδονται
αντίστοιχα
στο
Παράρτημα
C.5.2

και στο
Παράρτημα
C.5.3

της παρ
ούσας διακήρυξης.

Σημειώνεται ότι ο τύπος, η μορφή και το περιεχόμενο του δελτίου ποινικού μητρώου
θα αλλάξει προκειμένου να ικανοποιούνται οι δεσμεύσεις που έχει αναλάβει η χώρα
μας στο πλαίσιο του
European

Criminal

Records

Information

System

(
ECRIS
),
αλλ
αγές που οπωσδήποτε θα πρέπει να ληφθούν υπόψη από τον Ανάδοχο

και να
υλοποιηθούν αντ
ι
στοίχως
.


A.2.2.2

Αναλυτική Περιγραφή των υπηρεσιών του Φορέα

ΑΙΤΗΜΑΤΑ για την έκδοση αντιγράφων ποινικού μητρώου

Γενικής Χρήσης
.

Οι εν λόγω αιτήσεις υποβάλλονται στο
εκάστοτε
Τμ
ήμα Ποινικού Μητρώου από τους
πολίτες που προσέρχονται προς τούτο στο
Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και
Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων

ή αποστέλλονται στην ίδια Υπηρεσία
κυρίως
από τις
ακόλουθες αρχές:

1.

Από τις αρμόδιες για την έκδοση της τελικής διοικητικής πρ
άξης Δημόσιες
Υπηρεσίες για τις οποίες απαιτείται αντίγραφο ποινικού μητρώου ως
δικαιολογητικό, μέσω της διαδικασίας της αυτεπάγγελτης αναζήτησης των
δικαιολογητικών.

2.

Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Διοίκησης και
Αποκέντρωσης.

3.

Κέντ
ρα εξυπηρέτησης Πολιτών Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α΄ Βαθμού.

4.

Υπηρεσία εξυπηρέτησης του πολίτη (1502), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου
22 του Ν 2539/1997.


ΑΙΤΗΜΑΤΑ για την έκδοση αντιγράφων ποινικού μητρώου
Δικαστικής Χ
ρήσης.

Τα εν λόγω αιτήματα

διατυπώνονται αποκλειστικώς από τις ακόλουθες αρχές:

Διακήρυξη Ανοικτού Διαγωνισμού για το Έργο «
Εθνικό Ποινικό

Μητρώο
»

Α
ΜΕΡΟΣ : ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΚΑΙ
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ


Σελίδα
28

από
254

1.

Τις δικαστικές αρχές (εισαγγελέα, τακτικό ανακριτή, επίτροπο στρατοδικείου).

2.

Τους διευθυντές των φυλακών, σωφρονιστικών ή θεραπευτικών καταστημάτων.

3.

Τις δημόσιες υπηρεσίες, πολιτικές, στρατιωτικές, εκ
κλησιαστικές αρχές, Ν.Π.Δ.Δ.,
επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας, στις περιπτώσεις που προβλέπεται ειδικά από την
κείμενη νομοθεσία.

4.

Τις αρμόδιες αρχές για το διορισμό δικαστικών λειτουργών, εκπαιδευτικών όλων
των βαθμίδων, οργάνων των Σωμάτων Ασφαλείας και τω
ν υποψηφίων για την
εισαγωγή στις παραγωγικές σχολές των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων
Ασφαλείας.

5.

Από τις αρμόδιες για την έκδοση της τελικής διοικητικής πράξης Δημόσιες
Υπηρεσίες για τις οποίες απαιτείται αντίγραφο ποινικού μητρώου ως
δικαιολογητικό, μ
έσω της διαδικασίας της αυτεπάγγελτης αναζήτησης των
δικαιολογητικών.

6.

Τα αστυνομικά τμήματα για την έκδοση άδειας οπλοφορίας, χρήσης εκρηκτικών
κ.λπ.

7.

Τις αλλοδαπές πρεσβείες ή προξενεία που έχουν διαπιστευτεί στην Ελλάδα για
όσους πρόκειται να μεταναστεύσο
υν.


8.

Τις αλλοδαπές αρχές που ασκούν ποινική δικαιοδοσία,
εφόσον

υπάρχει
υποχρέωση δικαστικής συνδρομής

(
Αφορά ΜΟΝΟ το ΑΤΠΜ ΚΥ ΥΔΔΑΔ
)
.

9.

Με Π.Δ. που εκδίδεται ύστερα από πρόταση του Υπουργού ΥΔΔΑΔ, μπορεί να
οριστεί ότι αντίγραφο ποινικού μητρώου δικαστικής χ
ρήσης εκδίδεται και για
διορισμό σε οποιαδήποτε Δημόσια Υπηρεσία ή σε οποιοδήποτε άλλο νομικό
πρόσωπο του Δημόσιου τομέα.


FAX

Τα προαναφερθέντα αιτήματα υποβάλλονται από τους φορείς που ανωτέρω
παρατέθηκαν με σκοπό την έκδοση αντιγράφων ποινικού μητρώου γ
ενικής και
δικαστικής χρήσης, δια της αποστολής
fax
.


ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΕΣ ΑΙΤΗΣΕΙΣ

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 22 του Ν.2539/97 η διατύπωση αιτημάτων για
την έκδοση αντιγράφων ποινικού μητρώου (γενικής χρήσης μετά την έναρξη της
ισχύος των αναθεωρημένων δ
ιατάξεων των άρθρων 573
-
580 Κ.Π.Δ.) εντάχθηκε στη
διαδικασία έκδοσης πιστοποιητικών από τις δημόσιες υπηρεσίες, με την υποβολή
τηλεφωνικών αιτήσεων στην Υπηρεσία Εξυπηρέτησης του Πολίτη (1502).


ΕΚΔΟΣΗ

α
ντιγράφων
ποινικού μητρώου γενικής χρήση
ς

Οι αιτήσεις που υποβάλλονται από τους πολίτες για την έκδοση αντιγράφων Ποινικού
Μητρώου γενικής χρήσης, λαμβάνουν αριθμό πρωτοκόλλου από το γραφείο
υποδοχής και εξυπηρέτησης πολιτών των υπηρεσιών και προσδιορίζεται ο χρόνος
παραλαβής του αιτουμένου πιστ
οποιητικού εντός της αποκλειστικής προθεσμίας δέκα
(10) ημερών από την υποβολή τους (άρθρο 5 Ν.1943/91, άρθρο 22 Ν.2539/97).

Διακήρυξη Ανοικτού Διαγωνισμού για το Έργο «
Εθνικό Ποινικό

Μητρώο
»

Α
ΜΕΡΟΣ : ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΚΑΙ
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ


Σελίδα
29

από
254

Σημειώνεται ότι
τα Τμήματα Ποινικού Μητρώου στις περισσότερες
Εισαγγελίες
,
τηρεί
για τις περιπτώσεις αυτές βιβλίο πρωτοκόλλου ξεχωρ
ιστό και πλήρως αυτόνομο από
το Γενικό Πρωτόκολλο που τηρεί
η Εισαγγελία Πρωτοδικών
.

Τα εισερχόμενα έγγραφα, όπως τα αντικείμενά τους περιγράφηκαν ανωτέρω,
μελετώνται από τον προϊστάμενο του Τμήματος Ποινικού Μητρώου και στη συνέχεια
κατανέμονται μεταξύ τω
ν υπαλλήλων της οικείας υπηρεσίας. Η κατανομή των
εισερχομένων κατ΄ αντικείμενο προϋποθέτει την πλήρη ιεράρχηση των
προτεραιοτήτων ικανοποίησης των αιτημάτων που διατυπώνονται, τον προσδιορισμό
του χρόνου ικανοποίησής τους, με κριτήριο τη νομική φύση του φ
ορέα υποβολής του
συγκεκριμένου αιτήματος και την αξιολόγηση κατά περίπτωση της σπουδαιότητας
των αιτουμένων.

Η διαδικασία έκδοσης αντιγράφων γενικής χρήσης συντίθεται από τις ακόλουθες
διοικητικές ενέργειες τις οποίες διεξάγει ο κατ΄ αντικείμενο αρμόδιος
υπάλληλος ως
εξής:

Επιμελείται την επισταμένη
λεξικογραφική αναζήτηση
του φακέλου που πρέπει να
επεξεργασθεί για την κατάρτιση σχεδίου αντιγράφου Ποινικού Μητρώου, καθόσον σε
πολλές περιπτώσεις είναι ιδιαίτερα δυσχερής η διαπίστωση της ταυτότητας των
αιτού
ντων, λόγω της μεταβολής της νομικής τους κατάστασης (έγγαμες,
διαζευγμένες γυναίκες
κ
.
α
.).

1.

Διακριβώνει την ύπαρξη δελτίων Ποινικού Μητρώου στους οικείους φακέλους που
τηρούνται στο υπηρεσιακό αρχείο, στα οποία έχουν εγγραφεί καταγνωσθείσες
ποινές με αμετά
κλητες δικαστικές αποφάσεις.

2.

Διαπιστώνει ποιες είναι οι απαιτούμενες κατά νόμο εγγραφές.

3.

Καταρτίζει σχέδια αντιγράφων Ποινικού Μητρώου γενικής χρήσης τα οποία
υποβάλλει στον προϊστάμενο της οικείας οργανικής μονάδας προς υπογραφή.

4.

Ο προϊστάμενος του Τμήματ
ος Ποινικού Μητρώου, ελέγχει τα προαναφερόμενα
και κατόπιν τίθεται η σφραγίδα και η υπογραφή του επί του σώματος του προς
έκδοση αντιγράφου Ποινικού Μητρώου. Η διαδικασία της έκδοσης ολοκληρώνεται
με την πρωτοκόλληση των υπό έκδοση αντιγράφων. Τα εκδιδόμεν
α αντίγραφα
Ποινικού Μητρώου παραλαμβάνονται στην προσδιορισθείσα κατά το χρόνο
υποβολής της αίτησης ημερομηνία από τον αιτούντα πολίτη ή ταχυδρομούνται
προς τους φορείς που υπέβαλαν το αίτημα της έκδοσής τους.

Οι τηλεφωνικές αιτήσεις απαντώνται με την ίδι
α ακριβώς διαδικασία που
προαναφέρθηκε. Συμπληρωματικώς αναφέρεται ότι τα εκδιδόμενα αντίγραφα
Ποινικού Μητρώου που ικανοποιούν αιτήματα τηλεφωνικών αιτήσεων διαβιβάζονται
με διακεκριμένο έγγραφο στον αιτούντα πολίτη ή στην αρμόδια δημόσια αρχή για την
επε
ξεργασία τους και είτε ταχυδρομούνται στη δ/νση αποστολής πιστοποιητικού που
έχει δηλώσει στην τηλεφωνική αίτησή του, είτε παραλαμβάνει ο ίδιος το εν λόγω
αντίγραφο Ποινικού Μητρώου από το Τμήμα Ποινικού Μητρώου του τόπου γέννησής
του, μετά από δήλωση της
σχετικής βούλησής του στην εν λόγω τηλεφωνική αίτησή
του.


ΕΚΔΟΣΗ

αντιγράφων ποινικού μητρώου δικαστικής χρήσης.

Η έκδοση των αντιγράφων δικαστικής χρήσης προϋποθέτει τη διεξαγωγή του
διοικητικού έργου που περιγράφηκε ανωτέρω.

Διακήρυξη Ανοικτού Διαγωνισμού για το Έργο «
Εθνικό Ποινικό

Μητρώο
»

Α
ΜΕΡΟΣ : ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΚΑΙ
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ


Σελίδα
30

από
254

Συναφώς σημειώνεται ότι η ιδ
ιαιτερότητα της νομικής φύσης των εκδιδομένων
αντιγράφων ποινικού μητρώου, σε συνδυασμό με την υποχρέωση της υπηρεσίας να
διαχειρίζεται με ιδιαίτερη επιμέλεια και προσοχή τα προσωπικά δεδομένα της
ποινικής κατάστασης των πολιτών, επιβάλει τη διεξαγωγή του

προαναφερομένου
διοικητικού έργου μέχρι την κατάρτιση σχεδίου αντιγράφου ποινικού μητρώου και
των δύο τύπων δύο (2) τουλάχιστον φορές, γεγονός που επιβάλει τη διάθεση
χρόνου 15
-
20 λεπτών ανά αντίγραφο ανάλογα με την επαγγελματική εμπειρία του
υπαλλήλου.


Λοιπές διοικητικές ενέργειες.

Πέραν των αιτημάτων έκδοσης αντιγράφων ποινικού μητρώου που αντιστοιχούν στις
συγκεκριμένες εισροές που προαναφέρθηκαν και έχουν ως αποτέλεσμα την
παραγωγή διοικητικού έργου, παρατίθενται στη συνέχεια οι λοιπές επικοινωνιακές
διασυνδέσεις
των

Τμημάτων

Ποινικού Μητρώου με το διοικητικό περιβάλλον.1.

Αποστολή από τις Γραμματείες των Δικαστηρίων δελτίων Ποινικού Μητρώου, στα
οποία εγγράφονται καταγνωσθείσες ποινές με αμετάκλητες δικαστικές αποφάσεις.
Τα εν λόγω δελτία διαβιβάζοντα
ι στο αρμόδιο Τμήμα Ποινικού Μητρώου με
διακεκριμένο έγγραφο, το οποίο λαμβάνει αριθμό πρωτοκόλλου από το τμήμα
Γραμματείας της οικείας εισαγγελίας και επιδίδονται προς ενέργεια στην υπηρεσία
αυτή. Στη συνέχεια ελέγχονται από τον προϊστάμενο της οργανικής
μονάδας και
κατανέμονται μεταξύ των υπαλλήλων της υπηρεσίας με σκοπό τη συσχέτισή τους
με τους τηρούμενους στο υπηρεσιακό αρχείο φακέλους. Η εν λόγω συσχέτιση
προϋποθέτει τη διαδοχική πραγματοποίηση των ακολούθων διοικητικών
ενεργειών:Έλεγχο των στοιχείων

ταυτότητας του προσώπου.Διαπίστωση της ορθής ή μη καταγραφής του ονοματεπωνύμου του
προσώπου, σύμφωνα με την τηρούμενη λεξικογραφική αναζήτηση και
επεξεργασία των τηρουμένων στο υπηρεσιακό αρχείο φακέλων.Τα δελτία Ποινικού Μητρώου που τελικώς συσχετίζον
ται μετά τις παραπάνω
ενέργειες με τους τηρούμενους στο υπηρεσιακό αρχείο φακέλους λαμβάνουν
αριθμό πρωτοκόλλου κάθε ένα ξεχωριστά.

2.

Δημόσια έγγραφα που αποστέλλονται από διοικητικές και δικαστικές αρχές
(αποφυλακιστήρια, βουλεύματα, ληξιαρχικές πράξεις περ
ί αλλαγής ονόματος ή
επωνύμου, ληξιαρχικές πράξεις θανάτου, παραγγελίες καταστροφής δελτίων
Ποινικού Μητρώου, έγγραφα γνωστοποιήσεως εκδόσεως προεδρικού διατάγματος
περί της απονομής χάριτος).

Τα εν λόγω έγγραφα πρωτοκολλούνται στο Πρωτόκολλο της Υπηρεσίας
,
επιδίδονται στην υπηρεσία προς ενέργεια και συσχετίζονται με τους τηρούμενους
στο υπηρεσιακό αρχείο φακέλους κατά τα προαναφερθέντα.

3.

Λοιπή υπηρεσιακή αλληλογραφία με δικαστικές και δημόσιες εν γένει αρχές
σχετικά με την παροχή διευκρινήσεων περί των εκδι
δομένων αντιγράφων
Ποινικού Μητρώου από την υπηρεσία.

Διακήρυξη Ανοικτού Διαγωνισμού για το Έργο «
Εθνικό Ποινικό

Μητρώο
»

Α
ΜΕΡΟΣ : ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΚΑΙ
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ


Σελίδα
31

από
254

Η διεξαγωγή του διοικητικού έργου που προαναφέρθηκε προϋποθέτει τη συνεχή
και αδιάλειπτη

τακτοποίηση του υπηρεσιακού αρχείου
και βεβαίως τη συναφή

εκκαθάρισή
του σύμφωνα με το νόμο.


A.2.2.2.1

Όγκοι Εισροών


Εκρ
οών

Οι διατάξεις του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας που καθορίζουν τον τύπο των
εκδιδομένων αντιγράφων Ποινικού Μητρώου προσδιορίζουν αντίστοιχα το είδος των
εισροών και των εκροών που συγκροτούν το σύστημα επικοινωνίας της υπηρεσίας με
το διοικητικό και κοινω
νικό περιβάλλον.

Κατά τον παρόντα χρόνο στα αρχεία
όλων
των Τμημάτων Ποινικού Μητρώου
όλης
της χώρας

τηρούνται
σύμφωνα με εκτιμήσεις,
συνολικά περί τα
5
.
000
.000
(ταξινομημένα και αταξινόμητα) δελτία Ποινικού Μητρώου (καταδικαστικές
αποφάσεις, βουλεύματα, α
ποφυλακιστήρια κλπ.)

από τα οποία
τα 2.
600
.000
περίπου
είναι πλήρως
ψηφιοποιημένα

και θα μεταπέσουν στο νέο σύστημα
.

Εκτιμάται ότι ο ημερήσιος όγκος
σύνταξης Δελτίων Ποινικών Μητρώων είναι περίπου
2
.000
και ο ημερήσιος όγκος
αιτημάτων
(άρα αντιστοίχως και

έκδοσης αντιγράφων)
Ποινικών Μητρώων από Πολίτες και από το ευρύτερο Δημόσιο ανέρχεται περίπου στις
10
.000

κατά μέσο όρο γ
ι
α όλη την χώρα.


A.2.2.2.2

Μεγέθη προσωπικού

Το προσωπικό που διαθέτουν οι υπηρεσίες Ποινικού Μητρώου
όλης της χώρας

είναι
περίπου
300
και συγ
κεκριμένα:32

υπάλληλοι
στο ΑΤΜΠ της ΚΥ του ΥΔΔΑΔ120
υπάλληλοι
στις 6 μηχανογραφημένες Εισαγγελίες Πρωτοδικών (Αθήνα,
Πειραιάς, Θεσσαλονίκη,
Πάτρα, Ηράκλειο, Βόλος)140
υπάλληλοι
στις υπόλοιπες 57 Εισαγγελίες ΠρωτοδικώνA.2.2.3

Μειονεκτήματα

Υφιστάμενου

Συστήμα
τος

Τα κυριότερα μειονεκτήματα του υπάρχοντος χειρογραφικού συστήματος τήρησης
του αρχείου Ποινικού Μητρώου είναι:

Τα δελτία Ποινικού Μητρώου είναι πολλές φορές δυσανάγνωστα, γεγονός που
επιβάλλει τη διασάφηση των πληροφοριακών ατελειών τους μετά από αλληλ
ογραφία
με το αρμόδιο δικαστήριο, ώστε να μην υπάρχει
αμφιβολία για τα περιεχόμενα
σ΄
αυτό στοιχεία (κρίσιμη διαδικασία).

Υπάρχουν σοβαρές καθυστερήσεις ενημέρωσης (κρίσιμη διαδικασία).

Διατηρείται μεγάλος όγκος ανενεργών στοιχείων χωρίς να είναι δυνατή η α
υτόματη
εκκαθάριση του αρχείου.

Χρησιμοποιούνται επισφαλή μέσα διακίνησης των πληροφοριών (κρίσιμη διαδικασία).

Υπάρχει πιθανότητα εσφαλμένης ενημέρωσης του αρχείου, αφού αυτή στηρίζεται
αποκλειστικά στον ανθρώπινο παράγοντα (κρίσιμη διαδικασία).

Διακήρυξη Ανοικτού Διαγωνισμού για το Έργο «
Εθνικό Ποινικό

Μητρώο
»

Α
ΜΕΡΟΣ : ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΚΑΙ
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ


Σελίδα
32

από
254

Ο χρόνος
έκδοσης των πιστοποιητικών είναι σημαντικός λόγω της πολυπλοκότητας
της διαδικασίας (κρίσιμη διαδικασία).

Για τη διαχείριση όλου του χειρογραφικού συστήματος απαιτείται μεγάλος αριθμός
υπαλλήλων, οι οποίοι καταναλώνουν σημαντικό χρόνο στην αναζήτηση του αρ
χείου.

Δεν μπορεί να γίνει αξιοποίηση των τηρουμένων στοιχείων για επιστημονική έρευνα,
εκτίμηση της υπάρχουσας κατάστασης και χάραξη νέων πολιτικών στον τομέα του
ποινικού δικαίου και της ποινικής δικονομίας.


A.2.2.4

Ειδικές

Απαιτήσεις

Μηχανοργάνωσης

του

Ποινικο
ύ

Μητρώου


Αντικειμενικές

Δυσχέρειες στη Μηχανοργάνωση του Ποινικού Μητρώου

Ο προσδιορισμός της ιδιαίτερης νομικής φύσης των αρμοδιοτήτων της Υπηρεσίας
καθιστά απόλυτη την παραδοχή ότι η νόμιμη και έγκαιρη (εντός ευλόγως τασσομένων
προθεσμιών, αμέσως συναπ
τομένων με τη πρόοδο των διαδικασιών έκδοσης
διοικητικών πράξεων) άσκησή τους προϋποθέτει την πλήρη και συστηματική οργάνωση
του πλήθους των νομικών και διοικητικών πληροφοριών που απαιτούνται για τη
βεβαίωση της ποινικής κατάστασης των προσώπων.

Ως εκ τού
του η πλήρης οργάνωση και ορθολογική διοίκηση του τηρουμένου
υπηρεσιακού αρχείου, αποτελεί αναγκαία συνθήκη για την εφαρμογή της αρχής της
νομιμότητας κατά την έκδοση αντιγράφων ποινικού μητρώου (δηλ. για την αληθή
βεβαίωση της ποινικής κατάστασης των προσ
ώπων) και συνιστά θεμελιώδη
προϋπόθεση για την ορθή και πλήρη μηχανοργάνωση του ποινικού μητρώου
(δημιουργία ηλεκτρονικού αρχείου και μηχανογράφηση των λειτουργιών της
υπηρεσίας).

Η έκδοση των προαναφερομένων αντιγράφων προϋποθέτει την αλφαβητική αναζήτηση

δελτίων ποινικού μητρώου που αφορούν τον αιτούντα. Το γεγονός αυτό απαιτεί
προσεκτική ταξινόμηση των δελτίων ποινικού μητρώου κατά την εισαγωγή τους ως
εισερχομένων εγγράφων και επισταμένο προσδιορισμό της ταυτότητας των προσώπων,
διαδικασία ιδιαιτέρως δυ
σχερή λόγω της αναγραφής τους με αδιευκρίνιστους ελληνικούς
ή λατινικούς χαρακτήρες, προσωνύμια
κ.λπ.
.


A.2.2.5

Υποδομή ΤΠΕ του Φορέα

Σε έξι Εισαγγελίες Πρωτοδικών (Αθηνών, Πειραιά, Πατρών, Θεσσαλονίκης,
Ηρακλείου, Βόλου)

και στο Αυτοτελές Τμήμα Ποινικού Μητρώου
(
ΑΤΠΜ ΚΥ)
και
τη
Διεύθυνση

Πληροφορικής της Κ
εντρική
ς Υ
πηρεσία
ς

του
Υπουργείου Δικαιοσύνης,
Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων
, έχει αναπτυχθεί πληροφοριακό σύστημα
(ΠΣ) μέσω του οποίου επιτυγχάνεται η διασύνδεση της κάθε υπηρεσίας Ποινικού
Μητρώου των Ε
ισαγγελιών με την Κεντρική Υπηρεσία, στην οποία λειτουργεί βάση
δεδομένων που εμπεριέχει το σύνολο των αρχείων των Ποινικών Μητρώων της
Κεντρικής Υπηρεσίας και των υπηρεσιών Ποινικού Μητρώου των έξι Εισαγγελιών
Πρωτοδικών.


Στη βάση δεδομένων μπορεί να αν
αζητηθεί ένα πλήθος από ψηφιοποιημένα αρχεία
(δελτία, βουλεύματα, αποφυλακιστήρια κ
.
λπ
.
) τα οποία υποβοηθούν τις καθημερινές
δραστηριότητες των Υπηρεσιών Ποινικού Μητρώου. Επίσης η επεξεργασία όλων των
Διακήρυξη Ανοικτού Διαγωνισμού για το Έργο «
Εθνικό Ποινικό

Μητρώο
»

Α
ΜΕΡΟΣ : ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΚΑΙ
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ


Σελίδα