COMPANY PROFILE

baroohspottyΚινητά – Ασύρματες Τεχνολογίες

19 Ιουλ 2012 (πριν από 5 χρόνια και 11 μήνες)

499 εμφανίσεις

Page |
1


www.dynamixnewmedia.com

COMPANY

PROFILE


Page |
2


INDEX

COMPANY PROFILE

PAG
E

3

MISSION

PAG
E

3

WHERE WE ARE

PAG
E

3

SERVICES

PAG
E

4

TECHNOLOGIES

PAG
E

4

CONTENT MANAGEMENT SYSTEM

PAG
E

5,6,7,8

PROJECT MANAGEMENT

PAG
E

9

WHY
DYNAMIX NEW MEDIA

PAG
E

9

TOP REASONS TO OUTSOURCE

PAG
E

10, 11

PORTFOLIO

PAG
E

1
2
-
20

CONTACT
S

PAG
E

2
1


Page |
3


COMPANY PROFILE

Dynamix

New Media
is a professional outsourcing web and software development
company that successfully operates at the IT
-
market since

2004. We have hired a highly
skillful outsourcing developer’s team in Ukraine/Odessa


a great source of highly
-
qualified and talented professionals. Thanks to this we are able to provide our
customers with best services at a very competitive price. Our c
ustomers

and partners

are located in Canada, United States of America, United Kingdom, Italy, Germany,
France, Austria, Ukraine, Russia, Turkey, Dubai, Netherlands and Eastern Europe.


MISSION

Our mission is to provide our customers
/partners

with top
-
quali
ty services. In order to
achieve these objectives,
Dynamix

New Media focuses on
analyzing

and understanding
the requirements of each customer, suggesting effective and affordable solutions.


WHERE
WE

ARE?


http
://
maps
.
google
.
com
/
maps
/
mm
?
ie
=
UTF
8&
hl
=
en
&
ll
=46.392674,30.723
331&
spn
=0.002623,0.004828&
t
=
h
&
z
=18

Akademika Koroleva 92a,
65089

Dynamix New Media dev studios are
located in Ode
ssa (Ukraine).

Odessa is the administrative center of the
Odessa Oblast (
region
) located in southern
Ukraine. The city is a major seaport located on
the shore of the Black Sea and the fourth largest
city in Ukraine with a population of
1
,
200
,000.

Time zone
:

Summer
(DST)
EET (UTC+2)
EEST (UTC+3)

In 2007 the Ukrainian stock market recorded the
second highest growth in the world of 130
percent. According to the CIA, in 2006 the
market
capitalization

of the Ukrainian stock
market was $111.8 billion. Growing sec
tors of
the Ukrainian economy include the information
technology (IT) market, which topped all other
Central and Eastern European countries in 2007,
growing some 40 percent.


Page |
4


SERVICES

Our professional
collective
has expertise ranging from design to devel
opment. We
combine this knowledge with proactive thinking and strategic planning to approach new
challenges with your overall business objectives in mind.
Dynamix

New Media’s
management team brings together a wealth of experience in both technology and
org
anizational development that is critical in helping our customers achieve their goals
and ensuring that your design project or software development is planned and
managed efficiently.


Thanks to a highly skilled and flexible team, Dynamix New Media is in
the position of
providing services in the following areas:

1. Offshore/Nearshore IT outsourcing
and partnership
possibilities

2. Web design

3. Graphic design

4. Web development

5. Software development

6. iPhone application
/

game
design and
development

7. A
ndroid application
/

game
design and
development


Our skills: html, php, css, java script, ajax, xml, flash, action script, mysql, java, c++,
Objective
-
C.


Dynamix

New Media is continuously working on improving the quality of our services,
but still looking

to the market in order to develop new services which may interest our
customers.


TECHNOLOG
IES

Web design and graphics

Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Adobe
Flash
, Adobe AfterEffect
s

Web
(
application
)
development

Dynamix CMS (
Content Management Syste
m
),
HTML/XHTML
,
CSS
,
JavaScript
, AJAX, XML,
PHP
, ActionScript,
MySq
l, MS Sql

Software Development

C++
, Visual Basic

Open Source CMS platforms

Drupal, Joomla, Magento, WordPress
,

etc.

Mobile application/game development

Java

iPhone application develop
ment

iPhone SDK ,
Objective
-
C
, Cocoa

Android application development

Android SDK,
Java, NDK,
C++

3D modelling and animation


3D Studio Max, Maya, Poser, Vue

Page |
5


CONTENT MANAGEMENT SYSTEM

Thanks to
5

years of experience, our Content Management System

(
Dyna
mixCMS
)

is
provided with a huge number of modules which allow our software to be fully
customizable. Moreover, our software, successfully installed on more than
1
00 projects,
is fully tested and bug
-
free.

Now y
ou can test our CMS

(v
5
.0)ecommerce module
(v
1
.
1
)
:

Frontend
:

sc.dynamixcms.com


user:

test@test.com

pass:

123456

Backend
:

sc.dynamixcms.com/admin


user:

admin

pass:

1234567

Some screenshots
:

1.

Main Page


Page |
6


2.

Sy
stem Configration


3.

Products Manager

(
with drag

&

drop
)


Page |
7


4.

Products Details
: Editing


Page |
8


5.

Site Analytic Reports


Page |
9


PROJECT MANAGEMENT

Dynamix

New Media, in order to have a punctual and effective communication with its
clients, is in the position of as
signing assistants/
junior
project managers speaking in
English, Russian
, Italian
and Turkish
. (
Important: all the projects are monitored by a
senior project manager
)


WHY
DYNAMIX

NEW MEDIA

Our customers have chosen to work with us because of the following
characteristics:


Capability

Experience and innovation are key attributes of a worthy offshore provider.
Dynamix

New Media's team possesses all that is needed for a successful development: technical
capabilities, creativity and experience with large and sm
all projects.

Stability

Dynamix

New Media is a financially stable company with a seasoned leadership team,
which continues to strive for improvement of personal and professional skills and the
quality of our services.

Availability

Communication is a crucia
l factor when working with any offshore provider.
Managers
working hours are

1
6

hours per day, that allows communicate with customers/partners
in different time zone with convenience for clients and customers.

Dependability

We are committed to building ste
ady, reliable long
-
term relations with our customers.
Sometimes

this becomes rhetoric for an offshore provider; however we welcome you to
discuss how we achieve this. Contact us for a proof of how we go beyond the rhetoric
and stand by our customers.

Quali
ty

We guarantee our customers will receive:

-

Creative and innovative designs

-

High quality and bug
-
free applications
Page |
10


TOP REASONS TO OUTSOURCE

1. Access to World Class Capabilities

World
-
class providers make extensive investments in technology, methodolog
ies, and
people. They gain experience by working with many clients facing similar challenges.
This combination of specialization and expertise gives customers a competitive
advantage and helps them avoid the cost of chasing technology and training. In
addi
tion, there are better career opportunities for personnel who transit to the
outsourcing provider.

2. Free Resources for Other Purposes

Every organization has limits on the resources available to it. Outsourcing permits an
organization to redirect its reso
urces, most often people resources, from non core
activities toward activities which serve the customer. The organization can redirect
these people or at least the staff slots they represent onto greater value adding
activities. People whose energies are c
urrently focused internally can now be focused
externally
--

on the customer.

3. Function Difficult to Manage or Out of Control

Outsourcing is certainly one option for addressing this problem. It is critical to
remember that outsourcing doesn't mean abdica
tion of management responsibility nor
does it work well as a knee jerk reaction by a company in trouble. When a function is
viewed as difficult to manage or out of control, the organization needs to examine the
underlying causes. If the requirements expect
ations or needed resources are not clearly
understood, then outsourcing won't improve the situation; it may in fact exacerbate it.
If the organization doesn't understand its own requirements, it won't be able to
communicate them to an outside provider.

4.
Improve Company Focus

Outsourcing lets a company focus on its core business by having operational functions
assumed by an outside expert. Freed from devoting energy to areas that are not in its
expertise, the company can focus its resources on meeting its
customers' needs.

5. Reduce Operating Costs

Companies that try to do everything by themselves may incur vastly higher research,
development, marketing and deployment expenses, all of which are passed on to the
customer. An outside provider's lower cost str
ucture, which may be the result of a
Page |
11


greater economy of scale or other advantage based on specialization, reduces a
company's operating costs and increases its competitive advantage.

6. Reduce Risk

Tremendous risks are associated with the investments an or
ganization makes. Markets,
competition, government regulations, financial conditions and technologies all change
extremely quickly. Keeping up with these changes, especially those in which the next
generation requires a significant investment, is very risk
y. Outsourcing providers make
investments on behalf of many clients, not just one. Shared investment spreads risk,
and significantly reduces the risk born by a single company.

7. Resources not Available Internally

Companies outsource because they do not ha
ve access to the required resources within
the company. Outsourcing is a viable alternative to building the needed capability from
the ground. New organizations, spin
-
offs, or companies expanding into new geography
or new technology should consider the ben
efits of outsourcing from the very start.

8. Language compatibility

Communication is for sure one of the most important activity during the outsourcing
process.
For this reason Dynamix New Media makes exchange of information very easy
by assigning consulta
nts/ junior project managers speaking the customer's mother
language (English,
Italian,
Russian and Turkish) supervised by a senior project manager/

producer.
You can see below our portfolio


BUT THIS IS NOT ALL WORKS WE HAVE. MOSTLY WE WORK ON OUT
SOURCING PROJECTS
AND SITES THAT WE DEVELOP FOR PARTNERS WE NOT PUT IN OUR PORTFOLIO.
Page |
12


PORTFOLIO

SOME PORTALS
, E
-
COMMERCE

AND WEB APPLICATIONS

Screenshot

Description

Status


Project name:

SuperMaika

Project type:

e
-
Commerc site with
Online T
-
Shirt Creator

Url:
www.supermaika.com.ua

Technologies:

php, css, java script, flash
, ActionScript
, AJAX, XML, CMS

Modules:

-

DynamixCMS (Content Management System)

-

Dynamic pages

-

Online t
-
shirt c
reator

(flash)

-

Dynamic t
-
shirt catalog

-

Onli
ne
billing
by credit card and webmoney

Online


Project name:

Planet of Hits

Project type:

Music portal

Url:
planeta.dynamix
-
web.com/


Technologies:

php, css, java script, flash
, ActionScript
, AJAX, XML, CMS

Modules:

-

DynamixCMS (Content Management System)

-

Dynamic pages

-

Dynamic mp3 player (flash)

-

Dynamic Video player (flash)

-

Dynamic
music and video catalog

-

Dynamic
mp3

and video clip
generating

system

-

Search engine

-

Adv Management

-

Newsletter

-

Actions system

-

Poll

Offline


Project name:

H!tLab

Project type:

Video

portal

Url:
www.hitlab.com.ua

Technologies:

php, css, java script, flash
, ActionScript
, AJAX, XML, CMS

Modules:

-

DynamixCMS (Content Management System)

-

Dynamic page
s

-

Dynamic Video player (flash)

-

Dynamic video film catalog

-

Dynamic video clip generating system

-

Search engine

-

Adv Management

-

Actions system

Online

Page |
13Project name:

Elena’s Exotics

Project type:

Dating Site

Url:

elenasexotics.dynamix
-
web.com

Technologies:

php, css, java script, AJAX, XML, CMS

Modules:

-

DynamixCMS (Content Management System)

-

Dynamic pages

-

Advanced Dating System

-

Online billing

-

Members registration, login and detailed account
page for members
hips

-

Search engine

-

Dynamic user catalog

Very
Soon


Project name:

NaturesPharma

Project type:

O
nline
Pharmacy

Url:
naturespharma
2
.dynamixcms.com

Technologies:

php, css, java script,
Flash,
AJAX, XML,
CM
S

Modules:

-

DynamixCMS/eCommerce

(Shopping Cart
System)

-

Dynamic pages

-

Dynamic product catalog

-

E
-
Ticket system

/

Online billing

-

Banner management

-

Search engine

Very
Soon


Project name:

OnlineApteka

Project type:

O
nline
Pharmacy

Url:
www.onlineapteka.com.ua


Technologies:

php, css, java script,
Flash,
AJAX, XML,
CMS

Modules:

-

DynamixCMS/eCommerce

(Shopping Cart
System)

-

Dynamic pages

-

Dynamic product catalog

-

Import products from
.xls(excel)

file

-

E
-
Ticket system

-

Ba
nner management

-

Search engine

Online

Page |
14Project name:

Macik

Project type:

O
nline
s
hopping for Kid's and Mothers

Url:
www.macik.com.ua

Technologies:

php, css, java script, AJAX, XML, CMS

Modules:

-

DynamixCMS (Content M
anagement System)

-

Dynamic pages

-

Dynamic product catalog

-

Search engine

-

E
-
Ticket system

Online


Project name:

ATE MOTOR

Project type:

O
nline
s
hopping for
Auto accessories

Url:
www.atemotor.com


Technologies:

php, cs
s, java script,
Flash,
AJAX, XML, CMS

Modules:

-

DynamixCMS (Content Management System)

-

Dynamic pages

-

Dynamic product catalog

-

Search engine

-

E
-
Ticket system

Online


Project name:

DanceParadise

Project type:

Music portal

Url:
danceparadise.dynamix
-
web.com


Technologies:

php, css, java script, flash
, ActionScript
, AJAX, XML, CMS

Modules:

-

DynamixCMS (Content Management System)

-

Dynamic pages

-

Dynamic mp3 player (flash)

-

Dynamic Video player (flash)

-

Dy
namic music and video catalog

-

Dynamic mp3 and video clip generating system

-

Search engine

-

Adv Management

-

Newsletter

-

Actions system

-

Poll

Offline

Page |
15


SOME
CORPORATE AND PROMO SITES

Screenshot

Description

Status


Project name:

Enrico Fulgenzi

Project type:

Official
promo
website

Url:
fulgenzi.testing
-
web.net

Technologies:

php, css, java script, AJAX, XML, CMS
, Flash

Modules:

-

DynamixCMS (Content Management System)

-

Dynamic pages

-

Dynamic
Race Results

module

-

New style gallery
module

Very
Soon


Project name:

Citroen

Project type:

Corporate
site

Url:
citroen.test
ing
-
web.net

Technologies:

php, css, java script, AJAX, XML, CMS

Modules:

-

DynamixCMS (Content Management System)

-

Dynamic pages

-

Search engine

-

Newsletter

-

Dynamic product catalog

Offline


Project name:

Mitsubishi

Project type:

Corporate site

Url:
www.adis
-
auto.com


Technologies:

php, css, java script, flash
, ActionScript
, AJAX, XML, CMS

Modules:

-

DynamixCMS (Content Management System)

-

Dynamic pages

-

Search engine

-

Newsletter

-

Dynamic product catalog

Online


Project name:

SsangYong

Project type:

Corporate site

Url:
www.ssangyong
-
adis
.com.ua

Technologies:

php, css, java script, flash
,
AJAX, XML, CMS

M
odules:

-

DynamixCMS (Content Management System)

-

Dynamic pages

-

Search engine

-

Newsletter

-

Dynamic product catalog

Online

Page |
16Project name:

SnowImage

Project type:

Corporate/Promo site

Url:
www.snowimage.
com.ua

Technologies:

php, css, java script, flash
, ActionScript
, AJAX, XML, CMS

Modules:

-

DynamixCMS (Content Management System)

-

Dynamic pages

-

Dynamic product catalog

-

Dynamic Video player (flash)

Online


Project name:

Warrant Sport

Project type:

Corporat
e/Promo site

Url:
www.warrantsport.com

Technologies:

php, css, java script, flash
,
AJAX, XML, CMS

Modules:

-

DynamixCMS (Content Management System)

-

Dynamic pages

-

Dynamic product catalog

-

Dynamic Video player (flash
)

-

User management system

Online


Project name:

Tekom Leasing

Project type:

Corporate site

Url:
www.tekom
-
lease.com.ua


Technologies:

php, css, java script, flash
,
CMS

Modules:

-

DynamixCMS (Content Management S
ystem)

-

Dynamic pages

Online


Project name:

World CEO Forum

Project type:

Organization
site

Url:
wcf.dynamix
-
web.com/


Technologies:

php, css, java script, flash
,
CMS

Modules:

-

Drupal

(Content Management System)

-

Dynamic pages

-

Video Module

-

Newsletter

Offline

Page |
17


SOME WEB DESIGNSPage |
18
Page |
19


SOME CORPORATE IDENTITY
AND LOGO
DESIGNSPage |
20


SOME SOFTWARE/USER INTERFACE DESIGNSAND MUCH MORE PROJECT, WHICH POWERED BY OUR COMPANY!


TH
ESE ARE NOT ALL WORKS WE HAVE. MOSTLY WE WORK ON OUTSOURCING PROJECTS
AND SITES THAT WE DEVELOP FOR PARTNERS WE NOT PUT IN OUR PORTFOLIO.
Page |
21


CONTACTSDYNAMIX NEW MEDIA


MAIN OFFICE

Akademika Koroleva 92a

Odessa/Ukraine


Office Phone

(
Ukraine
)
:

+38 048 796 54 20

Mobile

(
Turkey
)
:

+90 533 373 34 54

s
kype:

dynamixnewmedia

icq:

399
-
399
-
039

msn
:

support@dynamixnewmedia.com

gtalk:

alikasimoglu@gmail.com

email:

info@dynamixnewmedia.com

website:

www.dynamixnewmedia.com


ITALIAN COMMERCIAL OFFICE

Vicolo Mastella 18

Jesi (AN) 60035
-

Italy

Phone:
+39 347.5230060

Fax:
+39 1786
-
028785

skype:
donato.vimini

email:
donato.vimini@dynamixnewmedia.com