P y G T K t u t o r i a l

adventurescoldΛογισμικό & κατασκευή λογ/κού

7 Νοε 2013 (πριν από 7 χρόνια και 10 μήνες)

992 εμφανίσεις

P y G T Kt u t o r i a lF r o m:h t t p://w w w.z e t c o d e.c o m/t u t o r i a l s/p y g t k t u t o r i a l/I n t r o d u c t i o nF i r s ts t e p sL a y o u tm a n a g e m e n tM e n u sT o o l b a r sS i g n a l s&e v e n t sW i d g e t sW i d g e t sI IA d v a n c e dW i d g e t sD i a l o g sP a n g oP a n g oI ID r a w i n gw i t hc a i r oD r a w i n gw i t hc a i r oI IS n a k eC u s t o mw i d g e tT h i si sP y G T Kt u t o r i a l.T h eP y G T Kt u t o r i a li ss u i t a b l ef o rb e g i n n e ra n dm o r ea d v a n c e dp r o g r a m m e r s.
I n t r o d u c t i o nt oP y G T KI nt h i sp a r to ft h eP y G T Kp r o g r a m m i n gt u t o r i a l,w ew i l lt a l ka b o u tt h eP y G T KG U Il i b r a r ya n dP y t h o np r o g r a m m i n gl a n g u a g ei ng e n e r a l.A b o u t
A b o u t
A b o u t
A b o u tt h i s
t h i s
t h i s
t h i st u t o r i a l
t u t o r i a l
t u t o r i a l
t u t o r i a lT h i si sP y G T Kp r o g r a m m i n gt u t o r i a l.I th a sb e e nc r e a t e da n dt e s t e do nL i n u x.T h eP y G T Kp r o g r a m m i n gt u t o r i a li ss u i t e df o rn o v i c ea n dm o r ea d v a n c e dp r o g r a m m e r s.P y G T K
P y G T K
P y G T K
P y G T KP y G T Ki sas e to fP y t h o nw r a p p e r sf o rt h eG T K +G U Il i b r a r y.I to f f e r sac o m p r e h e n s i v es e to fg r a p h i c a le l e m e n t sa n do t h e ru s e f u lp r o g r a m m i n gf a c i l i t i e sf o rc r e a t i n gd e s k t o pa p p l i c a t i o n s.I ti sap a r to ft h eG N O M Ep r o j e c t.P y G T Ki sf r e es o f t w a r ea n dl i c e n s e du n d e rt h eL G P L.O r i g i n a la u t o rofP y G T Ki sJ a m e sH e n s t r i d g e.P y G T Ki sv e r ye a s yt ou s e,i ti si d e a lf o rr a p i dp r o t o t y p i n g.C u r r e n t l y,P y G T Ki so n eo ft h em o s tp o p u l a rb i n d i n g sf o rt h eG T K +l i b r a r y.P y G T Kc o n s i s t so fs e v e r a lm o d u l e s.
G O b j e c ti sab a s ec l a s sp r o v i d i n gt h ec o m m o na t t r i b u t e sa n df u n c t i o n sf o rP y G T Kc l a s s e s.A T Ki st h ea c c e s s i b i l i t yt o o l k i t.T h i st o o l k i tp r o v i d e st o o l sw h i c hh e l pp h y s i c a l l yc h a l l e n g e dp e o p l ew o r kw i t hc o m p u t e r s.G T Ki st h eu s e ri n t e r f a c em o d u l e.T h eP a n g oi sal i b r a r yw h i c hi su s e dt ow o r kw i t ht e x ta n di n t e r n a t i o n a l i z a t i o n.C a i r oi sal i b r a r yf o rc r e a t i n g2 Dv e c t o rg r a p h i c s.G l a d ei su s e dt ob u i l dG U Ii n t e r f a c e sf r o mX M Ld e s c r i p t i o n s.P y t h o n
P y t h o n
P y t h o n
P y t h o nP y t h o ni sad y n a m i co b j e c t - o r i e n t e dp r o g r a m m i n gl a n g u a g e.I ti sag e n e r a lp u r p o s ep r o g r a m m i n gl a n g u a g e.I tc a nb eu s e df o rm a n yk i n d so fs o f t w a r ed e v e l o p m e n t.T h ed e s i g np u r p o s eo ft h eP y t h o nl a n g u a g ee m p h a s i z e sp r o g r a m m e rp r o d u c t i v i t ya n dc o d er e a d a b i l i t y.P y t h o nw a si n i t i a l l yd e v e l o p e db yG u i d ov a nR o s s u m.I tw a sf i r s tr e l e a s e di n1 9 9 1.P y t h o nw a si n s p i r e db yA B C,H a s k e l l,J a v a,L i s p,I c o na n dP e r lp r o g r a m m i n gl a n g u a g e s.P y t h o ni sah i g hl e v e l,g e n e r a lp u r p o s e,m u l t i p l a t f o r m,i n t e r p r e t e dl a n g u a g e.P y t h o ni sam i n i m a l i s t i cl a n g u a g e.O n eo fi t'sm o s tv i s i b l ef e a t u r e si st h a ti td o e sn o tu s es e m i c o l o n sn o rb r a c k e t s.P y t h o nu s e si n d e n t a t i o ni n s t e a d.T h e r ea r et w om a i nb r a n c h e so fP y t h o nc u r r e n t l y.P y t h o n2.xa n dP y t h o n3.x.P y t h o n3.xb r e a k sb a c k w a r dc o m p a t i b i l i t yw i t hp r e v i o u sr e l e a s e so fP y t h o n.I tw a sc r e a t e dt oc o r r e c ts o m ed e s i g nf l a w so ft h el a n g u a g ea n dm a k et h el a n g u a g em o r ec l e a n.T h em o s tr e c e n tv e r s i o no fP y t h o n2.xi s2.7.1,a n do fP y t h o n3.x3.1.3.T h i st u t o r i a li sw r i t t e i ni nP y t h o n2.x.T o d a y,P y t h o ni sm a i n t a i n e db yal a r g eg r o u po fv o l u n t e e r sw o r l d w i d e.G T K +
G T K +
G T K +
G T K +T h eG T K +i sal i b r a r yf o rc r e a t i n gg r a p h i c a lu s e ri n t e r f a c e s.T h el i b r a r yi sc r e a t e di nCp r o g r a m m i n gl a n g u a g e