<span dir="rtl">מקורות</span>

aboriginalconspiracyΠολεοδομικά Έργα

16 Νοε 2013 (πριν από 4 χρόνια και 7 μήνες)

146 εμφανίσεις

תורוקמ

רב
-
צ
ירו
,

ר
'

(
1002
(
.
לארשיב רתיה אלל םירז םידבוע

ןונכתל תושרה :םילשורי .)ןוידל רמאמ(
.החוורהו הדובעה דרשמ ,א"כ

טפגרוו
,

נ
( '
1002
.)

"
וחתפת
,
הרטשמ
"!
-

ירגהמ

הדובע

לארשיב
:ביבא לת .

םע
-
דבוע
.


( הקיטסיטטסל תיזכרמה הכשלה
1002
.)
לארשיל יטסיטטס ןותנש

7002
.
.רבחמה :םילשורי


הנתשמ תילבולג תואיצמב הריגה תוינידמ
(
רבמצד

1001
.)
,טנמלרפ

83
.

חוא
ב רז
-
9

,ילויל
1002
,
:ךותמ
http://www.idi.org.il/hebrew/parliament.asp?id=814

שוריג תדיחי וא הריגהה תלהנמ

יאמ(
1002
.)
ב רזחוא
-
9

,ילויל
1002
:ךותמ ,
http://www.hotline.org.il/hebrew/publications.htm

ובס
-
( 'ש ,רונמ
1001
תומודק תועד ןולאשו ,תיתרבח הטילשל תונווכמ ןולאש .)
,

ךותמ
:םויא
םהיפלכ תומודק תועדו םירז םידבוע ינפמ ספתנ
.
ךמסומ" ראותה תלבקל רמג תדובע
."היגולוכיספל
רב תטיסרבינוא
-
.ןליא

ןיילק
,

נ
'
(
1002
.)

לארשיב םירז םידבוע

(
ךמסמ
הריקס

תסנכה תדעוו רובע
.)

א
ב רזחו
-
9

ילויל

1002
,

:ךותמ

www.knesset.gov.il/mmm/data/docs/m00207.rtf

פמק
,

א
( '
1001
.)
רתוי ןאכ הרג אל זיל
:

לארשיב הדובע תריגהו היצזילבולג לע
.

הגנ


תע בתכ
,יטסינימפ
14
.

קהנזור
( 'ז ,
2999
.)
ירגהמ
תילארשיה החוורה תנידמב הדובע
:

.הלכהו הרדה תומגמ

ןוחטב
ילאיצוס
,

65
,

221
-
92
.

קהנזור
,
ז
'

ןהכו
,
א
'

(
1000
.)

יסופד

הללכה

לש

םידבוע

םירז

רטשמו

הריגהה

לארשיב
:

חותינ

יתאוושה
.

היגולויצוס

תילארשי

ג
(
4
:)
27
-
32
.

י דלוצרוש
'

ו
ובס
-
רונמ

ש
( '
1003
.)

םירז םידבוע ינפמ ספתנ םויא

םהיפלכ תומודק תועדו
.
תומגמ
( ד"מ
4
)
,
33
-
19
.

לנש
( 'י
1002
)
.

לארשיב םירזה םידבועה יפלכ תוינידמל םיווק
.
:םילשורי

רקחל זכרמה
לארשיב תיתרבחה תוינידמה
.

Andersen, S.M. & Chen, S. (2002). The relational self: An interpersonal social
-
cognitive

theory.
Psychological Review
,
109
, 619
-
645.


Ashmore, R., Deaux, K. & McLaughlin
-
Volpe (2004). An organizing framework for


collective identity: Articulation and Significance of Multidimensionality.

P
sychological Bulletin
, 130
, 80
-
114

Bartram
, D. (1998), "Foreign Workers in Israel: History and Theory."
International
Migration Review
,

32
,303
-
325


Brewer, M. B., & Gardner, W. (1996). Who is this "we"? Levels of collective identity and

self representations.
Journal of Personality and
Social Psychology
,
71
, 83
-
93.


Cenatti
-
Nisim, D,. & Pedahzur, A. (2003). Contributory factors to political Xenophobia

in a multi
-
cultural society: the case of Israel.
International Journal of Intercultural
Relations, 27
, 307
-
333.


Dambrun, M., Durate
, S., & Guimond, S. (2004). Why are men more likely to
support group
-
based dominance than women? The mediating role of gender
identification.
British Journal of Social Psychology, 43
, 1

11


Dambrun, M., Guimond, S., & Duarte, S. (2002).

The impact of hierarchy
-
enhancing
vs. attenuating academic major on stereotyping: The mediating role of perceived
social norm.
Current Research in Social Psychology, 7,
114

136.
DeSteno, D., Dasgupta, N., Bartlett, M.Y., & Cajdric, A. (2004). The effec
t of


emotion on automatic intergroup attitudes.
Psychological Science, 15,
319
-
324.


Devos, T., & Banaji, M.R. (2005). American = White ?
Journal of Personality and

Social Psychology
,
88
, 447
-
466.Duckitt, J., & Mphunting, T. (1998).

Group identification and intergroup attitudes: A

longitudinal analysis in South Africa.
Journal of Personality and Social

Psychology
,
74
. 80
-
85.Ekehammar, B., Akrami, N., Gylje, M., & Zakrisson, I.(2004). What matters most to
prejudice: Big fi
ve personality, social dominance orientation, or right
-
wing


authoritarianism
? European Journal of Personality, 18
, 463

482Gaertner, S., Davidio, J., Anastasio P., Bachman, B., & Rust, M. (1993). The common

ingroup identity model:
Recategorization and the reduction of intergroupbias. In W Stroebe & M. Hewstone (Eds). European review of social

psychology. (Vol. 4 pp. 1
-
26). Chichester: Wiley.Haslam, S. A., Oakes, P. J, Reynolds, K. J., & Turner, J. C. (1999). Soc
ial identity
salience and the emergence of stereotype consensus.
Personality and Social
Psychology Bulletin, 25,
809
-
818.Jost, J. T., & Thompson, E. P. (2000). Group
-
based dominance and opposition to
equality as independent predictors of self
-
esteem,
ethnocentrism, and social
policy attitudes among African Americans and European Americans.
Journal of
Experimental Social Psychology, 36,
209

232.Kite, M. E., & Whitley, B. E. (1996). Sex differences in attitudes toward homosexual
persons, behaviors, and

civil rights: A meta
-
analysis.
Personality and Social
Psychology Bulletin, 22,
336
-
353.


L
evi, U. (2007).
Why is almost every group member better (worse) than the entire
group? From LOGE to enriched LOGE
.
Doctoral dissertation, Tel
-
Aviv University.


Levi
n, S. (2004). Perceived Group Status Differences and the Effects of Gender,
Ethnicity, and Religion on Social Dominance Orientation.
Political Psychology, 25

(1), 31

48
Levin, S., & Sidanius, J. (1999).

Social dominance and social identity in the United
States and Israel: Ingroup favoritism or outgroup derogation
? Political
Psychology, 20
, 99
-
126.
Linville, P. W. and Jones, E.E. (1980). Polarized appraisals of out
-
group members.
Journal of

Personalit
y and Social Psychology
, 38, 689
-
703


Mackie, DM., Devos, T., & Smith, ER. (2000). Intergroup emotions: explaining
offensive actions in an intergroup context.

Journal of Personality and Social
Psychology, 79
, 602
-
616.


Macrea, C.N., Milne, A.B., &
Bodenhausen G. V. (1994).Stereotypes as Energy
-
Saving Devices: A Peek Inside the Cognitive Toolbox.
Journal of the Personality
and Social Psychology
,
66
, 37
-
47.


Mikulincer, M., & Shaver, P. R. (2001). Attachment theory and intergroup bias:
Evidence that p
riming the secure base schema attenuates negative reactions to out
-
groups.
Journal of Personality and Social Psychology, 81,
97

115.


Pedahzur, A., & Yishai, Y. (1999). Hatred by hated people : Xenophobia in Isreal.
Studies in Conflict and Terrorism, 22
, 1
01
-
117.Pettigrew, T. F., & Tropp, L. R. (2000). Does intergroup contact reduce prejudice:
Recent meta
-
analytic findings. In S. Oskamp (Ed.),
Reducing

prejudice and discrimination

(pp. 93

114). Mahwah, NJ: Erlbaum.


Pratto,

F., Liu, J. H., Levin, S.,
Sidanius, J., Shih, M., Bachrach, H.,& Hegarty, P.
(2000). Social dominance orientation and the legitimization of inequality across
cultures
. Journal of Cross
-
Cultural Psychology
,
31
, 369
-
409.Pratto, F., Stallworth, L. M., & Sidanius, J. (1997).

The gender gap: Differences in
political attitudes and social dominance orientation.
British Journal of Social
Psychology, 36
, 49
-
68


R
a
ijman, R. & Semyonov, M. (2004). Perceived threat and exclusionary attitudes
toward foreign workers in Israel.
Ethnic a
nd Racial Studies, 27(5)
, 780
-
789.


Raijman, R., Semyonov, M., Schmidt, P. (2003). Do foreigners deserve rights?
Determinants of public views towards foreigners in Germany and Israel.
European sociological review, 19
, 379
-
392.


Seiler, A. (1965) "Siamo
italiani. Gespräche mit italienischen Arbeitern, in:
Der
Schweiz

(We are Italian. Talks with Italian workers in Switzerland) Zürich:
EVZVerlag.


Semyonov, M., Haberfeld, Y., Cohen, Y. & Epstein, N. (2000). Racial composition and
occupational segregation an
d inequality across American cities.
Social Science
Research, 29
, 175
-
187.


Semyonov, M., R
a
ijman, R., & Yom
-
Tov, A. (2002). Labor market competition,
perceived threat and endorsement of economic discrimination against foreign
workers in Israel.
Social Pro
blems, 49
, 416
-
431.Sherif, M. (1966).
Group conflict and cooperation: Their social psychology.
London:
Routledge & Kegan Paul


Sidanius, J., & Pratto, F. (1993). The dynamics of social dominance and the
inevitability of oppression. In P. Sniderman
, P. E. Tetlock, & E. G. Carmines
(Eds.).
Prejudice, politics, and race in America today
(pp. 173
-
211). Stanford.
CA: Stanford University Press.Sidanius, J., & Pratto, F. (1999).
Social dominance: An intergroup theory

of social hierarchy and oppression
.

New York: Cambridge University PressSmith E. R., & Mackie D. M. (1995).
Social psychology.
New York, NY: Worth
Publishers.

Stephan, W. G., Stephan, C. W. & Gudykunst, W. (1999). Anxiety in intergroup
relations: A comparison of anxiety/uncertainty manag
ement theory and integrated
threat theory.
International Journal of Intercultural Relations
, 23, (4)

,613
-
628.Stephan, W.G., Ybarra, O., & Bachman, G. (1999). Prejudice Toward immigrants: An
Integrated Threat Theory.
Journal

of Applied Social
Psychology, 29
: 2221
-
2237.


Tajfel, H. (1982).
Social identify and intergroup

relations.
Cambridge, England:
Cambridge University Press.
Tajfel, H., & Turner, J. C. (1979). An integrative theory of intergroup

conflict. In W. G.
Austin & S. Worchel

(Eds.),
The social psychology of

intergroup relations
(pp. 33
-
47). Monterey, CA: Brooks/Cole


Turner, J. C., Hogg, M., Oakes, P., Reicher, S., & Wetherell, M. (1987).
Rediscovering
the social group: A self
-
categorization theory
. Oxford, England: Basil Bla
ckwell.


Verkuyten, M. and Hagendoorn, L. (1998). Prejudice and self
-
categorization: the
variable role of authoritarianism and in
-
group stereotypes.
Personality and Social
Psychology Bulletin
,
24
, 99
-
110


Whitley, B. E. (1999). Right
-
Wing authoritarianism,

social dominance orientation,
and prejudice.
Journal of Personality and Social Psychology, 77,


126
-
134.Whitley, B.E. Jr., & Lee, S.E. (2000). The relationship of authoritarianism and related
constructs to attitudes toward homosexuality.
Journal of
Applied Social
Psychology, 30
, 144
-
170.Wilder, D. A. (1986). Social categorization: Implications for creation and

reduction of
intergroup bias. In L. Berkowitz (Ed.),
Advances in experimental social psychology
(Vol. 19, pp. 293

355). San Diego, CA:

Academic Press


Yuki, M., Maddux, W., Brewer, M.B., & Takemura, K. (2005). Cross
-
cultural
differences in relationship
-

and group
-
based trust.
Personality and Social
Psychology Bulletin
,
31
, 48
-
62.
.