Η μέθοδος του ΓΤΡ

John StroutzosΜηχανική

22 Φεβ 2012 (πριν από 6 χρόνια και 3 μήνες)

1.115 εμφανίσεις

ΜΑΘΗΜΑ:
ΔΛΔΓΚΣΔ΢
ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΟΙ
ΑΤΣΟΜΑΣΙ΢ΜΟΙ
7
ο
Δξάμηνο ΢ποςδών
Dr.
Χρήςτοσ Ι. Παπανάγνου
c.papanagnou@ieee.org
Ακαδθμαϊκό ζτοσ 20
10
-
201
1
2
η
Γιάλεξη:
Η μέθοδορ τος Γεωμετπικού Σόπος Ριζών
(Παπαδείγματα)
7
ο
Δξάμηνο ΢ποςδών
Dr. Christos I.
Papanagnou
T
α 7 βιματα για τθ ςχεδίαςθ του
Γεωμετρικοφ Σόπου Ριηών
Dr. Christos I.
Papanagnou
Παραδείγματα (΢φςτθμα 4
θσ
τάξθσ)
Dr. Christos I.
Papanagnou

Η Χ.Ε. ενόρ ζςζηήμαηορ 4
ηρ
ηάξηρ καθώρ ηο
Κ
μεηαβάλλεηαι από ηο μηδέν
ζηο άπειπο είναι η ακόλοςθη:
s
s
s
s
K
128
64
12
1
2
3
4
Παραδείγματα
Dr. Christos I.
Papanagnou
)
)(
(
8
10
1
s
s
s
K
)
)(
(
1
2
2
1
2
s
s
s
K
)
)(
(
)
(
2
7
5
1
s
s
s
s
K
)
(
)
(
7
8
4
1
2
2
s
s
s
s
K